Витяг із Закону України від 17.09.2015 р. № 704-VIII

05 Серпня 2015 1:27 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 17.09.2015 р. № 704-VIII

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

ВИТЯГ

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37, № 15, ст. 99, № 24, ст. 167; із змінами, внесеними законами України від 16 липня 2015 року № 639-VIII, від 17 липня 2015 року № 647-VIII і № 648-VIII та від 15 вересня 2015 року № 680-VIII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри «502.259.708», «474.945.676,6» та «27.314.031,4» замінити відповідно цифрами «516.980.130,3», «491.767.448,7» та «25.212.681,6»;

в абзаці третьому цифри «567.008.382,9», «537.769.703» та «29.238.679,9» замінити відповідно цифрами «581.760.845,2», «554.591.475,1» та «27.169.370,1»;

в абзаці четвертому цифри «4.796.231,8» та «2.010.366,6» замінити відповідно цифрами «4.828.271,8» та «2.042.406,6»;

2) статті 7 і 8 викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Установити у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року – 1176 гривень, з 1 вересня – 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року – 1032 гривні, з 1 вересня – 1167 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року – 1286 гривень, з 1 вересня – 1455 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2015 року – 1218 гривень, з 1 вересня – 1378 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року – 949 гривень, з 1 вересня – 1074 гривні.

Стаття 8. Установити у 2015 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 1218 гривень, з 1 вересня – 1378 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 7,29 гривні, з 1 вересня – 8,29 гривні»;

3) доповнити статтями 32-34 такого змісту:

«Стаття 32. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється із загального фонду Державного бюджету України за рахунок надходжень від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток та податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нарахованих сум податку на прибуток та податку на додану вартість таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків за зазначеною субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, та спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок джерел, визначених пунктами 8 і 9 статті 11 цього Закону, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дозволити Кабінету Міністрів України залучати як джерела перерахування цієї субвенції надходження від підприємств, визначених частиною першою цієї статті, розстрочених та відстрочених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, податку на прибуток, рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення, та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) податкових зобов’язань, податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з акцизного податку, заборгованості, в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої), із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, заборгованості за зобов’язаннями перед державою за позиками, наданими міжнародними фінансовими установами на впровадження проекту «Розвиток міської інфраструктури» та проекту «Водопостачання та каналізація міста Львова».

Стаття 33. Дозволити органам влади здійснювати підвищення заробітної плати понад розміри, визначені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, за рахунок та в межах власних коштів з урахуванням прийнятих рішень станом на 1 вересня 2015 року та можливостей, наданих статтею 101 Бюджетного кодексу України.

Стаття 34. Установити, що переліки об’єктів і заходів, що забезпечуються у 2015 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, визначеної цим Законом, формують і затверджують відповідно місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування»;

4) пункт 9 розділу «Прикінцеві положення» доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«Кошти, що надійшли до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з пунктом 5 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади»;

5) внести зміни до додатків № 1, №№ 3-9до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» відповідно до додатків №№ 1-8 до цього Закону, виклавши додаток № 8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. Порошенко

Додаток № 2

до Закону України

«Про внесення змін до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік»

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом:
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: идатки розвитку
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії
Всього: 554 591 475,1 515 701 206,1 58 740 069,0 4 590 244,9 37 090 269,0 27 169 370,1 19 068 477,7 1 688 571,3 896 345,8 8 100 892,4 581 760 845,2
2300000   Міністерство охорони здоров’я України 9 202 919,6 8 466 193,0 1 583 771,2 242 977,3 736 726,6 2 208 110,7 1 967 558,6 137 117,6 64 227,6 240 552,1 11 411 030,3
2301000   Апарат Міністерства охорони здоров’я України 8 247 516,7 7 510 972,7 936 227,6 194 262,5 736 544,0 1 872 602,7 1 655 019,3 46 854,0 16 349,4 217 583,4 10 120 119,4
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 25 772,1 25 772,1 16 550,7 1 543,7 1 140,2 1 140,2 640,2 26 912,3
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 36 544,0 36 544,0 34 522,6 34 522,6 71 066,6
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 744 132,5 744 132,5 1 628 511,5 1 462 684,6 165 826,9 2 372 644,0
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я 151 267,2 151 267,2 101 321,6 3 914,4 67 286,7 64 115,8 32 596,5 8 941,7 3 170,9 218 553,9
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 1 275,6 1 275,6 936,2 1 275,6
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 738 562,6 738 562,6 330 014,7 70 941,3 9 878,2 9 043,9 2 281,2 1 342,5 834,3 748 440,8
2301120 0941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4 842,2 4 842,2 50 646,1 48 559,1 2 087,0 55 488,3
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань   із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 767 008,2 767 008,2 270 525,9 60 502,4 18 138,8 15 599,7 3 398,1 1 325,0 2 539,1 785 147,0
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 300 336,5 300 336,5 123 184,4 48 407,7 11 274,0 9 776,7 601,7 2 008,1 1 497,3 311 610,5
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 82 967,7 82 967,7 54 421,0 5 179,9 13 905,2 13 514,8 7 153,9 949,5 390,4 96 872,9
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 125 861,9 125 861,9 26 242,4 2 688,7 2 961,0 2 961,0 622,6 958,4 128 822,9
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 4 098 857,7 3 898 857,7 200 000,0 4 098 857,7
    в тому числі на придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва 200 000,0       200 000,0           200 000,0
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 18 946,1 18 946,1 13 030,7 1 084,4 1 318,0 968,0 200,0 184,0 350,0 20 264,1
2304000   Державна санітарно-епідеміологічна служба України 938 870,4 938 687,8 639 190,2 47 990,6 182,6 328 534,2 310 145,1 89 582,4 47 878,2 18 389,1 1 267 404,6
2304020 0740 Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій 865 074,3 864 891,7 586 709,2 46 218,5 182,6 328 460,7 310 071,6 89 582,4 47 867,9 18 389,1 1 193 535,0
2310000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 46 378 988,5 46 333 988,5     45 000,0 129 738,8 56 624,1     73 114,7 46 508 727,3
2311000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 46 378 988,5 46 333 988,5     45 000,0 129 738,8 56 624,1     73 114,7 46 508 727,3
2311410 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 46 177 023,6 46 177 023,6 46 177 023,6
3500000   Міністерство фінансів України 1 755 268,1 1 736 768,3 793 070,3 67 152,5 18 499,8 26 508,8 24 838,9 9 441,8 3 726,8 1 669,9 1 781 776,9
3501000   Апарат Міністерства фінансів України 477 332,0 458 832,2 75 536,6 6 373,2 18 499,8 19 253,3 18 059,0 9 101,8 1 200,0 1 194,3 496 585,3
3501010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансів 131 774,4 131 774,4 71 338,3 6 183,6 131 774,4
3501100 0490 Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 6 179,3 6 179,3 4 198,3 189,6 10 200,0 9 615,0 5 000,0 183,0 585,0 16 379,3
3501120 0150 Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 18 499,8 18 499,8 314,4 314,4 18 814,2
3501140 0113 Внески до міжнародних організацій 271 058,5 271 058,5 271 058,5
3501410 0113 Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі 49 820,0 49 820,0 49 820,0
3504000   Державна казначейська служба України 878 593,4 878 593,4 449 092,8 45 845,7   5 953,9 5 482,6   2 389,2 471,3 884 547,3
3504010 0112 Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування 715 741,2 715 741,2 449 092,8 45 845,7 5 953,9 5 482,6 2 389,2 471,3 721 695,1
3505000   Державна фінансова інспекція України 370 642,7 370 642,7 250 251,8 13 528,9   173,1 173,1       370 815,8
3505010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 370 642,7 370 642,7 250 251,8 13 528,9 173,1 173,1 370 815,8
3509000   Державна служба фінансового моніторингу України 27 516,9 27 516,9 17 428,3 1 366,8   900,0 900,0 320,0 124,9   28 416,9
3509010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу 25 728,3 25 728,3 16 225,5 1 301,1 25 728,3
3509020 0950 Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму 1 788,6 1 788,6 1 202,8 65,7 900,0 900,0 320,0 124,9 2 688,6

Додаток № 6

до Закону України

«Про внесення змін до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Зміни до додатка № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

«Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2015 рік»

тис.грн.

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення видатків, пов’язаних з реалізацією заходів щодо підвищення рівня надання суспільних послуг Субвенції з державного бюджету
Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу підготовку робітничих кадрів здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області   24 608,6 1 748 275,3 64 000,3 272 543,9      
03100000000 Обласний бюджет Волинської області   14 872,2 1 643 334,6 41 913,1 157 273,2      
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 5 000,0 72 332,9 3 183 561,5 16 398,8 453 839,1      
05100000000 Обласний бюджет Донецької області   36 745,8 1 978 522,0 49 260,8 567 569,8      
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області   24 630,5 1 573 347,8 68 246,6 172 130,2      
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області   21 077,2 1 892 489,4 22 122,6 114 575,2      
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області   23 318,7 1 697 641,0 26 473,5 262 932,9      
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області   7 710,9 2 035 236,3 15 162,3 192 834,3 20 000,0    
10100000000 Обласний бюджет Київської області   29 245,9 1 725 361,1 14 160,7 154 731,4      
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області   28 507,9 1 161 590,4 57 422,2 141 527,0 7 400,0    
12100000000 Обласний бюджет Луганської області   25 308,0 609 597,6 35 251,5 371 257,3      
13100000000 Обласний бюджет Львівської області   18 727,7 3 182 657,4 20 022,0 497 357,1 3 000,0    
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області   24 195,6 1 379 610,5 28 384,6 208 333,0      
15100000000 Обласний бюджет Одеської області   28 630,3 2 627 279,3 48 800,1 292 739,0      
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області   22 905,0 1 426 714,7 9 145,0 200 620,5 14 000,0    
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області   14 497,7 1 849 123,9 63 338,9 192 845,0      
18100000000 Обласний бюджет Сумської області   19 187,3 1 082 896,9 31 596,7 186 131,1      
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області   14 283,9 1 283 499,4 14 048,4 191 213,3      
20100000000 Обласний бюджет Харківської області   50 409,9 2 462 662,4 18 174,6 280 679,2      
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області   23 846,8 1 324 634,0 41 668,9 161 211,9      
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області   14 321,9 1 520 525,6 26 747,2 206 739,8      
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області   22 206,5 1 290 579,0 34 769,9 160 316,2      
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області   12 680,0 1 245 976,8 20 370,9 115 845,8      
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області   18 048,5 1 018 083,8 38 792,5 116 436,5      
26000000000 Міський бюджет міста Києва   7 818,6 1 973 240,0 105,2 292 244,9      
10202000000 м.Біла Церква           9 200,0    
04203000000 м.Дніпродзержинськ           2 000,0    
04201000000 м.Дніпропетровськ           15 000,0    
06201000000 м.Житомир           1 000,0    
08201000000 м.Запоріжжя           5 000,0    
05218000000 м.Красноармійськ           1 000,0    
13201000000 м.Львів           5 000,0    
16205000000 м.Миргород           500,0    
15201000000 м.Одеса           20 000,0    
16201000000 м.Полтава           1 000,0    
23205000000 м.Сміла           10 300,0    
18201000000 м.Суми           10 000,0    
19201000000 м.Тернопіль           2 500,0    
20201000000 м.Харків           5 000,0    
22201000000 м.Хмельницький           15 000,0    
18207000000 м.Шостка           10 000,0    
25301000000 Бахмацький р-н (у тому числі для м.Бахмач- 3000 тис.грн.)           5 000,0    
02302000000 Бершадський р-н           4 000,0    
21302000000 Білозерський р-н           12 000,0    
25303000000 Борзнянський р-н           2 500,0    
16301000000 Великобагачанський р-н           1 500,0    
10308000000 Вишгородський р-н           1 000,0    
11303000000 Гайворонський р-н           7 600,0    
09304000000 Городенківський р-н           6 000,0    
13303000000 Городоцький р-н (Львівська обл.)           5 000,0    
23306000000 Камянський р-н (для м.Кам’янка)           4 700,0    
21312000000 Каховський р-н           2 000,0    
25309000000 Корюківський р-н           1 000,0    
16311000000 Лохвицький р-н           1 500,0    
11310000000 Маловисківський р-н           5 000,0    
13310000000 Мостиський р-н           5 000,0    
16317000000 Оржицький р-н           1 500,0    
19312000000 Підволочиський р-н           500,0    
04312000000 Петриківський р-н           1 800,0    
25315000000 Прилуцький р-н           2 500,0    
13312000000 Пустомитівський р-н           25 000,0    
13314000000 Самбірський р-н           5 000,0    
16321000000 Семенівський р-н (Полтавська обл.)           1 500,0    
25317000000 Семенівський р-н (Чернігівська обл.) (для м.Семенівка)           1 000,0    
04316000000 Синельниківський р-н           2 500,0    
25318000000 Сосницький р-н           5 000,0    
18317000000 Шосткинський р-н           5 000,0    
25322000000 Щорський р-н           3 000,0    
ВСЬОГО 5 000,0 600 118,3 42 916 440,7 806 377,3 6 008 126,2 275 000,0 4 800 000,0 800 000,0
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті