Законопроект «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»

01 Листопада 2015 2:46 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (щодо проходження студентами вищих медичних,фармацевтичних навчальних закладів України військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку).

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України О.В. Богомолець.

Народні депутати України О.В. Богомолець
Л.М. Гриневич
О.А. Корчинська
О.В. Ляшко
С.В. Пашинський

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України«Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку)

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки» від 4 листопада 2014 року, введеним в дію Указом Президента України від 14 листопада 2014 року № 880/2014, передбачено, серед іншого, необхідність відновлення військово-медичної підготовки у вищих медичних навчальних закладах.

Протягом останніх років рівень підготовки медичних працівників не був розрахований на можливість військових дій на території України, і з огляду на події сьогодення це призводить до відповідних негативних наслідків.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» від 4 квітня 2006 року № 3597-IV, починаючи з 2006 року в Україні було запроваджено добровільні засади військової підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів за програмою офіцерів запасу, що призвело до стрімкого скорочення кількості підготовлених медичних кадрів за програмою офіцерів запасу медичної служби.

У зв’язку з цим Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1025 «Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» у жовтні 2010 року було ліквідовано кафедри військової підготовки в усіх вищих медичних навчальних закладах, окрім Харківського, Тернопільського та Запорізького державних медичних університетів.

Так, згідно з вказаною Постановою були ліквідовані кафедри медицини катастроф та військової медицини в Запорізькому інституті удосконалення лікарів, Харківській державній медичній академії післядипломної освіти, Національному фармацевтичному університеті (м. Харків), Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці), Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова, Дніпропетровській державній медичній академії, Донецькому державному медичному університеті імені Максима Горького, Івано-Франківському державному медичному університеті, Кримському державному медичному університеті імені С. І. Георгієвського (м. Сімферополь), Луганському державному медичному університеті, Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, Одеському державному медичному університеті, Українській медичній стоматологічній академії (м. Полтава).

У зв’язку з цим було порушено цілісну систему підготовки лікарів для надання медичної допомоги постраждалим в умовах бойових дій. Відповідно, у державі виникла низка проблемних питань, які проявилися у зв’язку з військовою агресією в Україні.

Реорганізація системи підготовки офіцерів запасу медичної служби, в рамках якої були ліквідовані кафедри військової підготовки у більшості вищих медичних навчальних закладів, призвела до суттєвих проблем із підготовкою і формуванням кадрових ресурсів військової медицини та значного зменшення кількості військовозобов’язаних лікарів, професійно підготовленого мобілізаційного ресурсу загальнодержавної системи медичного забезпечення на особливий період.

В умовах виникнення воєнної загрози, проведення антитерористичної операції (АТО) і бойових дій питання відновлення підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку набуло особливої актуальності у зв’язку із зростаючою потребою у спеціально підготовлених медичних кадрах, спроможних надавати вчасну кваліфіковану медичну допомогу в умовах бойових дій з метою мінімізації людських втрат, захисту й збереження життя і здоров’я як військових, так і цивільних громадян.

Крім того, виходячи із нинішньої ситуації в зоні АТО, проблема дефіциту військовозобов’язаних медиків набула особливої гостроти. У зв’язку з нестачею достатньої кількості військових медиків, постало питання щодо участі цивільних лікарів у наданні допомоги військовим, пораненим у зоні АТО, визнанням їх статусу під час безпосереднього перебування в зоні бойових дій та їх соціальним захистом.

Проведення антитерористичної операції на сході країни наочно виявило проблемні питання в сфері надання кваліфікованої медичної допомоги в умовах бойових дій, що потребують нагального вирішення, у тому числі це стосується вирішення питання щодо відновлення підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку.

Проект Закону України про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку) розроблено з метою відновлення підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку.

2. Цілі та завдання проекту Закону

Метою прийняття Закону України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку) є відновлення підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» встановити обов’язкове проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Порядок проведення військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби пропонується визначати Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки та центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законопроектом вносяться зміни до частин другої та третьої статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки реалізація положень цього законопроекту можлива в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовки військових фахівців і державних службовців, початкову військова підготовка молоді (Державним бюджетом України на 2015 рік передбачено видатки на реалізацію вказаних заходів в загальній сумі 1610081,6 тис. грн.).

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Реалізація законопроекту сприятиме відновленню системи підготовки студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях та в умовах бойових дій, створенню професійно підготовленого мобілізаційного ресурсу загальнодержавної системи медичного забезпечення на особливий період, сприятиме мінімізації людських втрат, захисту й збереження життя і здоров’я як військових, так і цивільних громадян у мирний і воєнний час та посиленню національної безпеки і оборони України.

Народні депутати України О.В. Богомолець
Л.М. Гриневич
О.А. Корчинська
О.В. Ляшко
С.В. Пашинський

Проект

від 01.07.2015 р. 2210а

Закон України

Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27 (07.07.92), ст. 385 із наступними змінами) такі зміни:

1. У частині другій:

після слів «не нижче бакалавра» доповнити словами «крім осіб, зазначених в абзаці другому частини другої вказаної статті»;

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку проходять громадяни України, які здобувають освітній ступінь вищої освіти у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями».

2. У частині третій після слів «в галузі освіти і науки» доповнити словами «а підготовки офіцерів запасу медичної служби – також з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»(щодо проходження студентами вищих медичних,фармацевтичних навчальних закладів України військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку)

Чинна редакція Запропонована редакція проекту Закону
Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»
Стаття 11. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу1. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. 2. Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями. Стаття 11. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу1. Військова підготовка громадян України за програмою
підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.2.Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, крім осіб, зазначених в абзаці другому частини другої вказаної статті, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.
Абзац відсутній Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку проходять громадяни України, які здобувають освітній ступінь вищої освіти у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.
3. Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки. 3. Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженимз центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки, а підготовки офіцерів запасу медичної служби – також з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.
4. Військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу включається до навчальних планів вищого навчального закладу як окрема навчальна дисципліна. Програми військової підготовки розробляються згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу та програм військової підготовки офіцерів запасу визначається Міністерством оборони України. 4. Військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу включається до навчальних планів вищого навчального закладу як окрема навчальна дисципліна. Програми військової підготовки розробляються згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу та програм військової підготовки офіцерів запасу визначається Міністерством оборони України.
5. Громадянам України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу. У разі потреби вони за наказом Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу. 6. Громадяни України, які не атестовані для присвоєння військового звання офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу і не пройшли строкової військової служби, підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням, за можливості, фаху, який вони здобули у вищому навчальному закладі, або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями. 5. Громадянам України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу. У разі потреби вони за наказом Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу.6. Громадяни України, які не атестовані для присвоєння військового звання офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу і не пройшли строкової військової служби, підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням, за можливості, фаху, який вони здобули у вищому навчальному закладі, або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями.
7. Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки. 7. Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.
8. Перелік вищих навчальних закладів, на базі яких здійснюється військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з відповідними центральними органами виконавчої влади. Військові навчальні підрозділи є структурними підрозділами таких вищих навчальних закладів. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію військових навчальних підрозділів приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим із центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади. 8. Перелік вищих навчальних закладів, на базі яких здійснюється військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з відповідними центральними органами виконавчої влади. Військові навчальні підрозділи є структурними підрозділами таких вищих навчальних закладів. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію військових навчальних підрозділів приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим із центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.
9. Порядок заміщення вакантних посад командування і науково-педагогічних працівників військового навчального підрозділу вищого навчального закладу для підготовки офіцерів запасу визначається Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки. 9. Порядок заміщення вакантних посад командування і науково-педагогічних працівників військового навчального підрозділу вищого навчального закладу для підготовки офіцерів запасу визначається Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.
10. Під час навчальних зборів (стажування), передбачених програмами підготовки офіцерів запасу, на громадян України, які проходять таку підготовку, поширюються права та обов’язки, встановлені актами законодавства для військовозобов’язаних, призваних на збори. 11. Контроль за організацією військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу здійснює Міністерство оборони України. 10. Під час навчальних зборів (стажування), передбачених програмами підготовки офіцерів запасу, на громадян України, які проходять таку підготовку, поширюються права та обов’язки, встановлені актами законодавства для військовозобов’язаних, призваних на збори.11. Контроль за організацією військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу здійснює Міністерство оборони України.
Народні депутати України О.В. Богомолець
Л.М. Гриневич
О.А. Корчинська
О.В. Ляшко
С.В. Пашинський

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління

від 10.11.2015

на проект Закону України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»

(щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку)»

У проекті пропонується, шляхом внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» запровадити обов’язкове проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

На думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, реалізація законопроекту сприятиме відновленню системи підготовки студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях та в умовах бойових дій, створенню професійно підготовленого мобілізаційного ресурсу загальнодержавної системи медичного забезпечення на особливий період, сприятиме мінімізації людських втрат, захисту й збереження життя і здоров’я як військових, так і цивільних громадян у мирний і воєнний час та посиленню національної безпеки і оборони України (див. Пояснювальну записку до законопроекту).

Головне науково-експертне управління, проаналізувавши законопроект, не заперечує проти його прийняття, але звертає увагу на таке.

1. На наш погляд, сумнівним є твердження в Пояснювальній записці до проекту про те, що реалізація його положень можлива в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовки військових фахівців і державних службовців.

Адже для реалізації положень проекту необхідно буде відновити значну кількість кафедр військової підготовки, оскільки Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1025 «Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» у жовтні 2010 рокуці кафедри були ліквідовані в усіх вищих медичних навчальних закладах, окрім Харківського, Тернопільського та Запорізького державних медичних університетів.

Отже вважаємо, що законопроект призведе до зміни показників бюджету (витрат бюджету) і тому суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати до нього фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) відповідно до вимог ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України.

2. Враховуючи специфічність законопроекту вважаємо, що його доцільно було б погодити із зацікавленими державними органами, насамперед, з Міністерством оборони України, центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки та центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з врахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

від 11.11.2015 р.

Відповідно до доручення Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони 11 листопада 2015 року розглянув проект Закону України про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку), реєстр. № 2210а, поданий народним депутатом України О.Богомолець та іншими народними депутатами України.

Законопроект розроблено з метою відновлення підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку.

У зв’язку з цим пропонується внести зміни до частин другої і третьої статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», встановивши обов’язкове проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Передбачається, що порядок проведення військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби визначатиметься Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим із центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки та центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, проаналізувавши законопроект, дійшло висновку, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з врахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Члени Комітету рекомендують Верховній Раді України прийняти законопроект у першому читанні за основу, доручивши Комітетові Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони доопрацювати його з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Представлятиме проект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України народний депутат України Богомолець Ольга Вадимівна. Співдоповідатиме – Голова Комітету Пашинський Сергій Володимирович.

Голова Комітету С. Пашинський

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

Проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку).

від 27.01.2016 р.

Реєстр. № 2210а від 1 липня 2015 року.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народні депутати України Богомолець О.В., Гриневич Л.М. та інші.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань національної безпеки і оборони.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 27.01.2016, протокол № 56).

Голова Комітету Є. Соболєв

17.11.2016 р.

ПРОПОЗИЦІЇ

до Закону України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку»

Прийнятий Верховною Радою України 18 жовтня 2016 року Закон України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку» не може бути підписаний з таких підстав.

Законом, що надійшов на підпис, передбачається встановити, що військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку проходять громадяни України, які здобувають освітній ступінь вищої освіти у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

За інформацією Кабінету Міністрів України, реалізація Закону потребуватиме додаткових видатків державного бюджету Міністерству оборони України для утворення (розширення) та забезпечення діяльності кафедр військової підготовки офіцерів запасу медичної служби у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах (зокрема, забезпечення утримання викладачів та студентів під час навчальних зборів, обладнання необхідної навчальної бази, оплати комунальних послуг тощо).

За розрахунками Міністерства оборони України, додаткові видатки  становитимуть у 2017 році – близько 140 млн гривень, у 2018 році – близько 280 млн гривень, у 2019 та наступних роках – 420 млн гривень (без урахування інфляції).

Відповідні кошти у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» для Міністерства оборони України не передбачені.

Слід зазначити, що у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах навчається близько 65 тисяч студентів. Щороку випуск лікарів становить 12 тисяч осіб, тоді як у медичних підрозділах (закладах) Міністерства оборони України та Збройних Силах України існує близько   2800 посад військових лікарів (провізорів), а наявний мобілізаційний ресурс офіцерів запасу медичних спеціальностей становить близько 60 тисяч осіб.

Таким чином, запровадження обов’язкової підготовки усіх громадян України, які здобувають освітній ступінь вищої освіти у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби, призведе до випуску офіцерів запасу медичних спеціальностей із перевищенням існуючої потреби у комплектуванні первинних посад медичного складу майже у 20 разів.

Ураховуючи зазначене, військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби доцільно здійснювати в межах обсягів державного замовлення на підготовку відповідних фахівців.

У зв’язку з наведеним пропоную Закон України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку» відхилити.

Президент України П. Порошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті