Акт про результати проведення Комплексної перевірки діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

30 Листопада 2015 3:44 Поділитися

АКТ

про результати проведення Комплексної перевірки діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

На підставі Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.2015№ 267, на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2015 № 49-Адм (зі змінами) Комісією МОЗ України проведено Комплексну перевірку діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі — Університет) з питань дотримання статуту вищого навчального закладу, якості освітньої діяльності, здійснення контролю за дотриманням законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності, забезпечення виконання керівником Університету контракту, з інших питань діяльності Університету, а також обставин, викладених у зверненнях, скаргах та листах щодо діяльності Університету, що надійшли до МОЗ України у 2015 році.

Перевірка Комісією МОЗ України проведена з 06 жовтня до 23 жовтня 2015 року.

Перевірка проведена з відома ректора Університету, доктора медичних наук, професора Амосової К.М. (ознайомлена з вищенаведеним наказом МОЗ під підпис та отримала копію 06.10.2015).

Відповідно до наказів МОЗ України від 06.10.2015 № 52-Адм та від 09.10.2015 № 55-Адм ректора Університету Амосову К.М. відсторонено від виконання повноважень за посадою з 07.10.2015 до 16.10.2015, виконання обов’язків ректора Університету покладено на Цимбалюка В.І., завідувача кафедри нейрохірургії Університету. Проте, Цимбалюк В.І. фактично до своїх обов’язків не приступив.

Відповідно до наказу МОЗ України від 13.10.2015 № 57-Адм, яким внесено зміни до пункту 3 наказу МОЗ України від 05.10.2015 № 49-Адм (згідно з пунктом 2: слова «Ректору Університету Амосові К.М.» замінено словами «Першому проректору Університету Цехмістеру Я.В.»), обов’язки щодо забезпечення належних умов для роботи Комісії МОЗ України покладено на першого проректора Університету Цехмістера Я.В. (фактично: з 07.10.2015 до 16.10.2015).

Загальна частина

Університет діє на підставі Статуту затвердженого наказом МОЗ України від 16.06.2005 № 116, із змінами, внесеними наказами МОЗ України від 02.06.2008 № 123-О, від 23.11.2009 № 310-О, від 02.04.2010 № 45-О від 03.07.2013 № 134-О, від 21.04.2015 № 228.

Відповідно до пункту 1.6 Статуту Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, веде самостійний баланс, має поточний рахунок в Державному казначействі України, валютний та депозитний рахунки в банківських установах, гербову печатку і штампи зі своїм найменуванням, бланки тощо.

За змістом розділу 2 Статуту, Університет підпорядкований Міністерству охорони здоров’я України.

Основними напрямками діяльності Університету відповідно до Статуту є:

 • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями спеціалістів, магістрів за спеціальностями: лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа, медична психологія, стоматологія, фармація;
 • підготовка спеціалістів, клінічних ординаторів, аспірантів, магістрів із числа іноземних громадян за спеціальностями: лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа, медична психологія, стоматологія, фармація;
 • підготовка висококваліфікованих фахівців згідно з державним замовленням для Збройних сил України за напрямами «Медицина» та «Фармація»;
 • підготовка до вступу у вищі навчальні заклади з правом підготовки іноземних громадян;
 • підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів охорони здоров’я, лікарів, провізорів, наукових працівників та викладачів вищих медичних навчальних закладів;
 • стажування лікарів і провізорів з освоєння окремих методів діагностики і лікування;
 • проведення наукових досліджень в галузі медицини, фармації та біології. Згідно з Довідкою АА № 634200 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 18.06.2012, виданою Головним управлінням регіональної статистики Державної служби статистики України, Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АГ № 316060 від 09.08.2013, виданою Державною реєстраційною службою України, Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 № 014718, виданим 16.06.2005, державну реєстрацію здійснено Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.01.2001 (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 074 120 0000 008199): ідентифікаційний код: 02010787; правовий статус суб’єкта: юридична особа;
 • організаційно-правова форма за КОПФГ: 425 державна організація (установа, заклад);
 • місцезнаходження за КОАТУУ: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 13;

види діяльності за КВЕД-2010:

 • 18.12 Друкування іншої продукції,
 • 85.31 Загальна середня освіта,
 • 85.42 Вища освіта (основний вид діяльності),
 • 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
 • 86.10 Діяльність лікарняних закладів,
 • 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Згідно з Довідкою про взяття на облік платника податку ДПІ у Шевченківському р-ні м. Києва ДПАУ від 10.12.2004 № 19923/28-117 Університет взято на облік в органах державної податкової служби 11.05.1993 за № 9/294 і є неприбутковою організацією.

Відповідно до Указу Президента України від 17.11.1995 № 1063 Університет отримав статус національного.

Відповідно до Свідоцтва № 36443056 Серія НВ № 811844 зареєстрований платником податку на додану вартість 11.07.1997 в органах Державної податкової служби України за індивідуальним податковим номером 020107826071.

Відповідно до Свідоцтва Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 16.07.2012 Серія ВА № 01687 Університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (чинне до 16.07.2017).

За рішенням МОЗ України від 16.09.2010 № 26 видано Ліцензію на право здійснення медичної практики від 05.11.2010 серія АВ № 565886. Строк дії ліцензії з 16.09.2010. Ліцензія на провадження діяльності з медичної практики за спеціальністю: терапевтична стоматологія, стоматологія, дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, рентгенологія, фізіотерапія, анестезіологія, клінічна лабораторна діагностика, організація і управління охороною здоров’я, патологічна анатомія, психофізіологія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія, сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка), стоматологія, медична статистика.

Відповідно до Довідки Міністерства освіти і науки України від 24.03.2008 реєстраційний № 11-Д-218 Університет внесено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України за IV рівнем акредитації з надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

Університет відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.06.2013 № 2070-л рішенням Акредитаційної комісії від 30.05.2013, протокол № 104, отримав Ліцензію Серія АЕ № 270518 від 05.06.2013 на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра (у т.ч. для іноземних громадян) з термінами дії згідно з додатками.

Відповідно до Сертифікату про акредитацію Серія РД-ІV № 1124719 за рішенням Акредитаційної комісії від 27.06.2013 (протокол № 105) наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.07.2013 № 2494-л Університет визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV рівня. Термін дії Сертифікату до 01.07.2023.

Перевірку діяльності Університету проведено вибірковим порядком за період 2014 — 2015 роки, на підставі наявної інформації та наданих до перевірки документів.

Результати перевірки

1. Організація навчально-методичної роботи. Наукова діяльність

1.1. Організація навчально-методичної роботи

За результатами вибіркової перевірки документації з питань організації навчально-методичної роботи у навчально-методичному відділі та ряді кафедр Університету встановлено наступне.

Навчальний процес в Університеті здійснюється відповідно до:

Статуту (зі змінами та доповненнями),

ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636498 на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра (в т. ч. для іноземних громадян), виданої 19.06.2015;

Стратегії розвитку Університету на 2015-2020 рр., підготовленої відповідно до рішення Наглядової ради від 19.12.2014, рішення вченої ради від 25.12.2014 та затвердженої наказом Університету від 16.03.2015№ 191; сертифікатів Міністерства освіти і науки України про акредитацію: серія НД-ІІІ № 1175294 з напряму 1202 Фармація спеціальності 7.12020104 Технологія парфумерно-косметичних засобів (наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415л);

серія НД-ІІІ № 1175482 з напряму 1202 Фармація спеціальності 7.12020101 Фармація (наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415л);

серія НД-IV № 1175483 з напряму 1202 Фармація спеціальності 8.12020101 Фармація (наказ МОН України від10.06.2015 № 1415л);

серія НД-III № 1123695 з напряму 1201 Медицина спеціальності 7.12010003 Медико-профілактична справа (наказ МОН України від 30.04.2013 № 1480-л);

серія НД-III №1123697 з напряму 1201 Медицина спеціальності 7.12010005 Стоматологія (наказ МОН України від 30.04.2013 № 1480-л);

серія НД-III № 1123697 з напряму 1201 Медицина спеціальності 7.12010005 Стоматологія (наказ МОН України 30.04.2013 № 1480-л);

серія НД-III № 1151771 з напряму 1101 Медицина спеціальності 7.110110 Медична психологія (наказ МОН України 09.07.2007 № 1843-Л);

серія НД-IV № 1115064 з напряму 1101 Медицина спеціальності 8.110110 Медична психологія (наказ МОН молоді та спорту України від 01.07.2011 № 2487-Л);

серія НД-IV № 1123694 з напряму 1201 Медицина спеціальності 8.12010002 Педіатрія (наказ МОН України 30.04.2013 № 1480-л);

серія НД-III № 1123693 з напряму 1201 Медицина спеціальності 7.12010002 Педіатрія (наказ МОН України 30.04.2013 № 1480-л);

серія НД-III № 1123691 з напряму 1201 Медицина спеціальності 7.12010001 Лікувальна справа (наказ МОН України 30.04.2013 № 1480-л);

серія НД-IV № 1123692 з напряму 1201 Медицина спеціальності 8.12010001 Лікувальна справа (наказ МОН України 30.04.2013 № 1480-л);

серія РД-IV № 1124719 — визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу (наказ МОН України 01.07.2013 № 2494-л).

Додано витяг з рішення акредитаційної комісії (протокол № 118 від 24.07.2015), відповідно до якого встановлено ліцензійний обсяг для бакалаврів, спеціалістів, магістрів спеціальності 7.12010001 Лікувальна справа, денна форма навчання — 1500 осіб (Копії ліцензії не додано).

Організація навчально-методичної роботи в Університеті здійснюється відповідно до положень:

«Про організацію навчального процесу в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за європейською кредитно-трансферною системою» (затверджене ректором Університету К.М. Амосовою 14.04.2015). У положенні не зазначений перелік документів, що регламентують викладання навчальних дисциплін та підтверджують виконання на кафедрі цього процесу, періодичність і вимоги до перезатвердження;

«Про порядок поновлення студентів в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця» (затверджене ректором Університету К.М. Амосовою 19.08.2015);

«Про сектор моніторингу якості освітніх послуг» (затверджене ректором Університету В.Ф. Москаленком 20.01.2012);

«Про державну екзаменаційну комісію. Про організацію та порядок проведення державної атестації випускників факультетів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця зі спеціальностей: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005 «Стоматологія», 7.12010004 «Медична психологія» (затверджене ректором Університету К.М. Амосовою 21.04.2015);

«Про організацію та порядок проведення державної атестації випускників факультетів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця зі спеціальностей: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005 «Стоматологія», 12010004 «Медична психологія» (затверджене ректором Університету В.Ф. Москаленком 30.10.2012).

наказів:

від 27.07.2015 № 549 «Про організацію навчання студентів університету за Європейською кредитно-трансферною системою у 2015-2016 н. р.». Зауваження: наказ містить посилання на нормативні документи, які втратили чинність, зокрема наказ МОН України від 02.06.1993 № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (втрата чинності відповідно до наказу МОН України від 13.11.2014 № 1310);

від 03.11.2014 № 633 «Про організацію навчання студентів Університету за Європейською кредитно-трансферною системою у 2014-2015 н.р.»;

від 04.09.2015 № 611 «Про підготовку до початку 2015-2016 н. р. та організацію його проведення в НМУ імені О. О. Богомольця», підготовлений на виконання наказу МОЗ України від 26.08.2015 № 545 «Про підготовку до початку 2015-2016 н. р. та організацію його проведення»;

від 08.04.2015 № 252 «Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу НМУ імені О.О. Богомольця на 2015-2016 н. р.»;

від 12.06.2015 № 432 «Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на 2015-2016 н. р.»;

від 15.06.2015 № 436 «Про навчальне навантаження опорних кафедр на 2015-2016 н. р.»;

від 15.06.2015 № 441 «Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Медична психологія», «Фармація», «Технологія парфюмерно-косметичних засобів» денної (очної) форми навчання на 2015-2016 н. р.»;

від 05.10.2015 № 692 «Про документацію кафедр НМУ імені О.О. Богомольця відповідно до стандартів якості на 2015/2016 навчальний рік».

Затверджено ректором К.М. Амосовою 17.04.2015 «Наповнення академічних груп студентів для проведення практичних та лабораторних занять в НМУ імені О. О. Богомольця на 2015-2016 навчальний рік».

Затверджено проректором з науково-педагогічної роботи О.В. Стеченком Графік навчального процесу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2015-2016 н. р.

Відповідно до пункту 2 підпункту 3 наказу МОЗ України від 26.08.2015 № 545 «Про підготовку до початку 2015-2016 навчального року та організацію його проведення» звіт про результати виконання наказу МОЗ України від 22.08.2014 № 595 «Про підготовку до початку 2014-2015 навчального року та організацію його проведення» заслуховувався на засіданні ректорату 23.06.2015, засіданні Вченої ради 24.06.2015, на засіданні Вченої ради 24.06.2015 р. під час річного звіту ректора Університету. Зазначена інформація надіслана до МОЗ України (лист Університету від 18.09.2015 № 120.2-1675 за підписом першого проректора з науково-педагогічної роботи, професора Я.В. Цехмістера).

Станом на 01.10.2015, контингент студентів становить: «Лікувальна справа» — 5743 особи при ліцензійному обсязі 6224 особи, «Педіатрія» — 1154 особи при ліцензійному обсязі 1282 особи, «Медико-профілактична справа» — 686 осіб при ліцензійному обсязі 1280 осіб, «Стоматологія» — 1935 осіб при ліцензійному обсязі 2400 осіб, «Фармація» (ден. ф. навч.) — 457 осіб при ліцензійному обсязі 750 осіб, «Фармація» (заоч. ф. навч.) — 2356 осіб при ліцензійному обсязі 3000 осіб, «Технологія парфумерно-косметичних засобів» — 86 осіб при ліцензійному обсязі 500 осіб, «Медична психологія» — 265 осіб при ліцензійному обсязі 600 осіб. Всього навчається 12682 студенти при ліцензійному обсязі 16036.

Відмічено перевищення плану прийому за кошти державного бюджету студентів на окремих курсах за рахунок перерозподілу по курсах (52 год.):

«Лікувальна справа»: 4 курс — на 3 особи (за рахунок осіб, які відновлені на навчання після академічної відпустки);

«Педіатрія»:

1 курс — на 1 особу (за рахунок осіб, які відновлені на навчання після академічної відпустки);

3 курс — на 7 осіб без академічної відпустки;

4 курс — на 2 особи (за рахунок осіб, які відновлені на навчання після академічної відпустки);

«Медико-профілактична справа»:

1 курс — на 1 особу (академічна відпустка);

3 курс — 10 осіб, в тому числі 4 з академічної відпустки;

«Стоматологія»:

2 курс — на 4 особи;

3 курс — на 5 осіб;

4 курс — на 11 осіб,

5 курс — на 6 осіб.

Фармацевтичний факультет — 1 особа при відсутності плану прийому за кошти державного бюджету студентів денної форми навчання спеціальності «Фармація».

«Технологія парфумерно-косметичних засобів» — 1 особа при відсутності плану прийому за кошти державного бюджету студентів денної форми навчання спеціальності «Фармація».

«Медико-психологічний факультет»

4 курс на 1 чоловіка (академічна відпустка)

Загалом по Університету перевищення обсягу прийому студентів за кошти державного бюджету не виявлено (план — 4563 студенти, всього навчається — 4529 студентів).

Типовий договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 634, не впроваджено (не встигли за термінами).

З урахуванням Рекомендацій щодо впровадження типової моделі системи менеджменту якості у вищих навчальних закладах МОЗ України, затверджених МОЗ України 16.12.2013, в Університеті видано накази від 14.11.2014 № 675 «Про удосконалення системи управління якістю в НМУ імені О. О. Богомольця у 2014-2015 н.р.» та від 26.03.2015 № 214 «Про призначення внутрішніх аудиторів системи управління якістю та затвердження Програми внутрішнього аудиту в НМУ імені О.О.Богомольця» з метою перевірки відповідності системи управління якістю вимогам, які встановлені у стандартах ІSО 9001:2008 та ДСТУ ІSО 9001:2009.

Університет отримав сертифікат ІБО (реєстраційний № 31400058 QM08, дійсний з 18.06.2015 до 17.06.2018), який засвідчує, що Університет впровадив та використовує систему управління якістю, яка відповідає вимогам ІSО 9001:2008.

В Університеті створено сектор моніторингу якості освіти, розроблене положення «Про сектор моніторингу якості освітніх послуг» (затверджене ректором Університету В.Ф. Москаленком 20.01.2012).

Підрозділ є функціональним, не прописаний у Статуті Університету, штатний розпис не затверджений, включає керівника, куратора ЄКТС університету, соціологічну групу та 18 співробітників кафедр та підрозділів навчального закладу, студенти залучаються до проведення окремих заходів. Робота сектору моніторингу якості освіти багатогранна, але здійснюється без затвердженого графіка проведення заходів, відсутня реєстрація проведених перевірок (анкетувань) та результатів аналізу проведених досліджень, пропозицій адміністрації щодо вдосконалення навчального процесу. Відповідно до інформації, представленої на запит комісії, щодо роботи, проведеної сектором у 2014-2015 роках (додається), здійснювався внутрішній аудит навчально- методичної та організаційної роботи шляхом здійснення перевірок 59 кафедр і 9 деканатів, проведено моніторинг корупційних ризиків (проаналізовано близько 10 000 анкет). На 19 кафедрах відбулись кафедральні наради, пояснювальні записки завідувачів кафедр було надано ректору університету та до антикорупційного комітету. Підсумки роботи сектору моніторингу якості освіти доповідались на 4 засіданнях Вченої ради.

На виконання Закону України «Про вищу освіту», відповідно до доручення МОЗ (лист ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» від 17.02.2015 № 23-01-9/57), пунктів 5.14 та 5.15 рішення Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», наказу МОЗ України від 19.01.2015 № 20 «Про організацію підготовки навчальної та навчально-методичної літератури», в Університеті сформовано персональний склад Антиплагіатної комісії Університету, затверджений наказом від 29.05.2015 № 394 «Про порядок надання документів до Вченої Ради НМУ імені О. О. Богомольця для рекомендації на видання підручників та навчально-методичних посібників».

Разом з тим не визначено порядок (процедуру) проведення експертизи щодо виявлення академічного плагіату в наукових і в науково-методичних працях наукових та науково-педагогічних працівників.

Додипломна підготовка фахівців зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Медична психологія», «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» денної (очної) форми навчання у 2015-2016 н.р. в Університеті здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, затверджених наказом Університету від 15.06.2015 № 441. Навчальні плани розроблені на виконання вимог абзацу 3 частини 2 статті 56 та частини 7 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН України від

№ 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015-2016 н.р.», відповідно до скорегованих навчальних планів 2010 року за усіма зазначеними спеціальностями, які затверджені МОЗ України та надіслані для впровадження у ВНЗ за рішенням вчених рад з листами МОЗ України від 24.03.2015 № 08.01-47/8986 та від 15.04.2015 № 08.01-47/11832.

У робочому навчальному плані додипломної підготовки фахівців зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» передбачені нормативні дисципліни «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» 2 курс (60 годин, з них 30 аудиторних) та «Основи медичного забезпечення населення і військ» 4 курс (15 годин, з них 10 аудиторних) на виконання наказу МОЗ України від 26.08.2015 № 545, листа-доручення МОЗ України від 03.06.2015 № 08.01-47 /17350.

Однак, до зазначених навчальних планів не включені курси за вибором з військово-медичної тематики на виконання листів-доручень МОЗ України від 27.05.2014 № 08.01- 47/14524, від 02.03.2015 № 263/2/576 та від 07.07.2015 № 08.01-47/21324 щодо внесення до освітньо-професійних програм підготовки медичних фахівців відповідних військово-медичних дисциплін з метою належної організації військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу медичного фаху, у тому числі на добровільних засадах, що свідчить про порушення керівником Університету положень пункту

Слід зазначити, що в Університеті видано наказ від 14.08.2015 № 576 «Про виконання рішення Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», який містить пункт 2.8 «Забезпечення викладання курсів за вибором з військово-медичної тематики на 1-5 роках» відповідно до вищенаведених доручень МОЗ України. Зазначені елективні курси мали були впроваджені ще у 2014-2015 н. р.

Відповідно до доручень МОЗ України (листи від 27.05.2014 № 08.01-47/14524, від 03.06.2015 № 08.01-47/17350), пункту 6 наказу МОЗ від 22.08.2014 № 595 «Про підготовку до початку 2014/2015 навчального року та організацію його проведення» необхідно було внести зміни до діючих навчальних програм, передбачивши теми з військової терапії, військової хірургії, військової травматології, військової нейрохірургії, військової гігієни, військової епідеміології.

МОЗ України затверджено оновлені (з включенням тем з військової медицини) типові програми з навчальних дисциплін: «Внутрішня медицина», «Хірургія», «Травматологія та ортопедія», «Нейрохірургія», «Гігієна та екологія», «Епідеміологія».

Не впроваджено змістовий модуль «Військова хірургія» відповідно до затвердженої МОЗ України програми «Хірургія» для студентів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» (надіслана для впровадження до ВНЗ з листом ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» від 06.11.2014 № 23-01-9/225), а включено окремі питання з військової хірургії до робочих навчальних програм з дисципліни «Хірургія» кафедрою хірургії № 2 у 2014 і 2015 роках та кафедрою хірургії № 4 у 2014 році. У 2015 році кафедрою хірургії № 4 підготовлено проект оновленої наскрізної програми «Хірургія» із включеним змістовим модулем «Військова хірургія», яка на теперішній час, для забезпечення її затвердження як типової, знаходиться на рецензуванні та доопрацюванні у фахівців Української військово-медичної академії (лист ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» від 29.09.2015 № 23-01-9/465).

Відповідно до розділу 3 (підпунктів 1, 2, 3, 12) Плану заходів МОЗ України для організації навчального процесу у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України, в умовах режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації, затвердженого Міністром охорони здоров’я України та надісланого для впровадження з листом МОЗ України від 10.09.2015 № 08.01-47/7130, та пункту 8 Плану заходів МОЗ України для підготовки до початку 2015/2016 навчального року та організації його проведення, затвердженого наказом МОЗ України від 26.08.2015 № 545, необхідно здійснювати першочергову закупівлю та видання навчальних книг для забезпечення викладання військової медицини та медицини надзвичайних ситуацій.

У листі ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» від 09.06.2015 № 23-01-0/246 проінформовано про видані (станом на травень 2015 року) підручники та посібники з військово-медичної тематики, на які надано відповідні дозволи на використання у навчальному процесі. Зазначена інформація також була оприлюднена на пленарному засіданні Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (21-22 травня 2015 року, м. Тернопіль). У доповіді «Особливості підготовки навчальної літератури у сучасних умовах» І.В. Мельник проінформувала учасників конференції з усіх ВНЗ, що частина книг, підготовлених фахівцями Української військово-медичної академії, видана за рахунок волонтерів. Під час конференції проведено також семінар-нараду фахівців, відповідальних за організацію викладання питань військової медицини, за участі волонтерів Медичної сотні (головуючі — начальник Української військово-медичної академії Савицький В.Л. та заступник директора ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» Мельник І.В.).

Жоден з підручників з військово-медичної тематики не був придбаний (доповідна записка зав. бібліотеки Л.О. Матюхіної до акту про перевірку даного питання додається).

Відповідно до листа Університету від 18.09.2015 № 120/2-1675 Університетом закуплено 3410 сучасних підручників і посібників. За інформацією, надісланою університетом до ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» (лист від 30.01.2015 № 120/2- 184), на закупівлю навчальної літератури протягом 2014 року витрачено 331 260,00 грн, з розрахунку на одного студента: 12,66 грн. на літературу українською мовою, 137,49 грн — російською, 120,48 грн — іноземною. На видання навчальної літератури витрачено 331 260,00 гривень.

Відповідно до наказів від 21.04.2015 № 232 «Про затвердження Списку голів екзаменаційних комісій у 2015 році», від 25.04.2014 № 288 «Про затвердження Списку голів екзаменаційних комісій у 2014 році», від 17.12.2013 № 1096 «Про призначення голів державних екзаменаційних комісій у ІХ-ХІ семестрах 2013/2014 навчального року» та пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, у якому визначені вимоги до професійної підготовки медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних фахівців галузі, МОЗ України узагальнює результати державних екзаменів у ВНЗ. (Інформація про результати державних екзаменів в Університеті у 2013 — 2015 роках до Акту перевірки додається).

Здійснено перевірку організації навчального процесу вибірково на кафедрах внутрішньої медицини № 1; акушерства і гінекології; ендокринології; хірургії № 1; неврології; офтальмології; комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей і підлітків; гігієни праці і професійних захворювань; іноземних мов; фізіології; патологічної фізіології; фармакології; патологічної анатомії; терапевтичної стоматології; дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань; ортопедичної стоматології; організації та економіки фармації; фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії; аптечної та промислової технології ліків; радіології та радіаційної медицини; україністики. Перевірка здійснювалась за участі проректора з науково-педагогічної роботи Стеченко О.В. та в.о. начальника науково-методичного відділу Клименко О.В. (акти перевірок кафедр, де виявлені зауваження, додаються).

Під час перевірки виявлено ряд недоліків організації навчального процесу в Університеті, а саме:

1. Не завершено капітальний ремонт, на момент перевірки, на кафедрі фізіології. За розкладом одночасно займаються до 13 груп, заняття можуть проходити у 6 навчальних кімнатах, які не демонтовано, решта груп займається у навчальних аудиторіях кафедр латинської мови та філософії і соціології, які знаходяться у цьому ж корпусі. Це призводить до ускладнень в організації та проведенні лабораторних занять з фізіології.

2. Недостатньою є кількість приміщень для проведення практичних занять на базі кафедри патологічної анатомії за адресою по вул. Мечнікова, 5. За розкладом на цій базі одночасно займаються 12 груп, навчальних кімнат — 8, частину приміщень, зі слів зав. кафедри, професора Терещенко В.П., «забрала» кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії.

3. Недостатньою є кількість приміщень для забезпечення проведення навчального процесу на клінічній базі кафедри внутрішньої медицини № 1, що орендується у Київській міській клінічній лікарні № 18. Це спричинює необхідність проведення занять у дві зміни із використанням того ж ліжкового фонду, що може призводити до утруднень з демонстрацією тематичних хворих та організацією навчального процесу на клінічній кафедрі.

4. Максимальна кількість груп, яка одночасно за розкладом навчається на кафедрі терапевтичної стоматології — 14, на кафедрі є 7 клінічних кабінетів, обладнаних стоматологічними установками, та 3 — фантомами (всього — 36 фантомів). Періодично в одному клінічному кабінеті змушені працювати два викладачі з двома групами (більше 20 студентів), тоді як кількість стоматологічних установок — 10-11.

5. Максимальна кількість груп, які одночасно за розкладом навчаються на кафедрі організації та економіки фармації — 4, навчальних кімнат — 3, що утруднює належну організацію навчального процесу.

6. На кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань відсутній кабінет, обладнаний фантомами, для набуття практичних навичок студентами другого курсу. На кафедрі на момент перевірки практичні заняття мали проводитись за розкладом у 10 академічних групах, тоді як обладнано тільки 4 клінічних кабінети (8 — 10 стоматологічних крісел у кожному).

Недостатньою є кількість стоматологічних крісел для відпрацювання практичних навичок і на кафедрі ортопедичної стоматології (максимальна кількість груп, які одночасно навчаються на кафедрі, — 7 академічних груп по 10 — 13 студентів).

7. Порушення графіка проведення навчального процесу, на момент перевірки, виявлено на кафедрі патологічної фізіології. Відсутні викладачі Бокач А.В. та Юрженко А.В., їхні групи об’єднано з групами викладачів Перепелиці Ю.В. та Стародубської О.О. Група № 22 стоматологічного факультету не з’явилась на заняття (виявлено комісією), асистент Тимченко М.Д. не проінформувала деканат та завідувача кафедри (пояснювальні записки зазначених викладачів на ім’я завідувача кафедри додаються). На кафедрі терапевтичної стоматології 13.10.2015 (виявлено комісією о 15 год.) група 3 курсу № 26 не з’ явилась на заняття, декан не проінформований. Групи № 13 та № 14 об’єднано для проведення «мікролекції», тоді як за розкладом у них мало бути практичне заняття.

8. Відсутні комп’ютерні класи для проведення комп’ютерного тестового

контролю знань на більшості кафедр, де здійснювалась перевірка (далі — кафедри), за виключенням кафедри фізіології, де на час проведення капітального ремонту кафедри комп’ютерний клас буде демонтовано, та кафедри патологічної анатомії. На інших кафедрах поточний тестовий контроль проводиться за допомогою пакетів тестових завдань, підсумковий (модульний) тестовий контроль та підготовка до здачі інтегрованих ліцензійних іспитів «Крок 1» та «Крок 2» проводяться в комп’ютерних класах інших кафедр за графіком, розробленим навчальним відділом.

9. На кафедрі іноземних мов аудіювання проводиться з використанням лише 2 кафедральних ноутбуків та 4 кафедральних магнітофонів, тоді як максимальна кількість груп, які одночасно навчаються на кафедрі, за розкладом — 14.

На кафедрі україністики не створено лінгафонного кабінету для навчання студентів на підготовчому відділенні для іноземних громадян.

10. Не на усіх кафедрах затверджене в установленому порядку оновлене положення про кафедру (терапевтичної стоматології; радіології та радіаційної медицини, україністики).

11. Не заповнено Індивідуальні плани роботи викладачів та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників, які працюють на кафедрах з режимом роботи 2 — 6 годин (0,25 — 0,75 ставки), на кафедрах організації та економіки фармації; патологічної анатомії. Не в усіх викладачів наявні індивідуальні плани на кафедрі комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей і підлітків. Зазначені індивідуальні плани на кафедрі організації та економіки фармації представили тільки двоє викладачів із 17 (згідно зі штатним розписом).

12. Не в усіх викладачів оновлені та перезатверджені функціональні обов’язки фахівців на кафедрах: терапевтичної стоматології; організації та економіки фармації; україністики; ортопедичної стоматології.

Оновлені, але не затверджені в установленому порядку, функціональні обов’язки науково-педагогічних фахівців на кафедрі неврології.

13. Відсутній журнал реєстрації заміни викладачів на кафедрі патологічної фізіології.

14. У розкладах занять на більшості кафедр не зазначено посаду викладача (наприклад: акушерства і гінекології; терапевтичної стоматології).

15. У журналах відвідувань та успішності студентів окремих груп не зазначено на титульній сторінці прізвище та ініціали викладача, відсутні підписи викладачів за проведені заняття (кафедри: фармакології, фізіології, патологічної фізіології; організації та економіки фармації; україністики; ортопедичної стоматології).

16. На окремих кафедрах у журналах відпрацювань практичних занять і лекцій є вільні рядки у списках студентів, присутніх на відпрацюванні, відсутня нумерація. Зазначені журнали не прошиті (кафедри: ортопедичної стоматології; радіології та радіаційної медицини; терапевтичної стоматології). На усіх кафедрах не ведеться реєстрація тривалості заняття, яке відпрацьовується (ураховуючи те, що на одній кафедрі в один день можуть відпрацьовувати студенти різних курсів).

17. Робочі програми з дисциплін містять застарілу навчально-методичну літературу в якості основної (базової) на кафедрах патологічної анатомії; радіології та радіаційної медицини. Відсутні посилання на електронні освітні ресурси на кафедрах патологічної анатомії; радіології та радіаційної медицини; неврології.

18. В окремих методичних рекомендаціях для студентів не представлені посилання на сучасні літературні джерела (кафедри: комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей і підлітків; аптечної та промислової технології ліків; ортопедичної стоматології) та веб-сайти кафедр, освітній портал Університету (кафедри: комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей і підлітків; україністики; аптечної та промислової технології ліків; дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань; неврології), відсутні завдання (питання, теми) для самоконтролю (кафедра аптечної та промислової технології ліків).

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів на кафедрі організації та економіки фармації відсутні взагалі, методичні розробки для викладачів на цій кафедрі не доопрацьовувались та не перезатверджувались з 2011 року. Методичні розробки для викладачів на кафедрі україністики не оновлювались і не перезатверджувались більше 5 років. Не усі методичні розробки для викладачів оновлені та перезатверджені на кафедрі патологічної фізіології.

19. Протоколи методичних засідань кафедр не прошиті, сторінки не пронумеровано (кафедри: терапевтичної стоматології; організації та економіки фармації; україністики).

20. Відсутній графік контрольних і взаємних відвідувань занять науково- педагогічними працівниками на кафедрі організації та економіки фармації, записи у відповідному журналі є формальними, не сприяють удосконаленню організації занять із студентами.

21. Під час перевірки організації навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Гігієна та екологія», «Охорона праці в галузі» на кафедрі гігієни праці і професійних захворювань виявлено, що доктор сільськогосподарських наук Никитюк О.А. працює за погодинним графіком роботи. (Копії документів, які засвідчують участь Никитюка О.А. у навчальному процесі, додаються (картки персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах погодинної оплати Никитюка О.А. на 2014/2015 навчальний рік; відомості про виконання плану педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу кафедри за навчальний рік (від 26.06.2015); плану навчального навантаження на перше півріччя 2015/2016 навчального року по кафедрі гігієни праці і професійних хвороб та виконаного педагогічного навантаження за вересень 2015 року; розподілу груп між викладачами кафедри гігієни праці і професійних хвороб на осінньо-зимовий семестр 2015/2016 навчального року; методичних розробок до лекцій на тему «Професійні шкідливості при виконанні професійних обов’язків медичних і фармацевтичних працівників» (Никитюка О.А.); розкладу літньої навчально- залікової сесії для студентів 1 курсу (ІІ семестр) фармацевтичного факультету заочної форми навчання у 2014/2015 навчальному році; журналу обліку відвідувань та успішності студентів за XII семестр 2014/2015 навчального року з дисципліни «Охорона праці в медичній галузі»; журналу обліку відвідування лекцій студентами 2 курсу в ІІІ семестрі 2014/2015 навчального року; журналу обліку відвідувань та успішності студентів за ІХ семестр 2015/2016 навчального року з дисципліни «Охорона праці в галузі»)).

Відмічено невідповідність виконаного педагогічного навантаження, зазначеного у відомості про виконання плану педагогічного навантаження професорсько-викладацьким складом кафедри за навчальний рік (від 26.06.2015) — 204 год., та зазначеного у картці персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах погодинної оплати

Никитюком О.А. на 2014/2015 навчальний рік — 138 год.

Участь у науковій роботі кафедри Никитюка О.А. не планувалась і не планується. Автором або співавтором наукових та науково-методичних публікацій кафедри він не був.

1.2. Наукова діяльність

У 2014-2015 роках на 81 кафедрі та у науково-дослідних установах Університету (Інституті імунології та алергології, Інституті проблем патології (з 1.08.2015 за погодженням з МОЗ України об’єднані в Науково-дослідний інститут Експериментальної та клінічної медицини), Інституті гігієни та екології та Українському трейнінговому центрі сімейної медицини) виконувалось 17 та 16 науково-дослідних робіт (далі — НДР) за кошти державного бюджету, 85 та 101 ініціативно-пошукових НДР, 101 та 82 НДР на підставі господарських договорів відповідно.

У 2014 році в Університеті виконувалось 17 НДР (наказ МОЗ України від 04.02.2014 № 98 «Про затвердження переліку наукових досліджень та розробок, які виконуватимуться у 2014 році»), що фінансувались за кошти державного бюджету, з них — 2 фундаментальні:

1) Провести порівняльний аналіз механізмів розвитку патології життєво важливих органів за експериментального судомного синдрому різної етіології і оптимізувати фармакологічні схеми його лікування (обсяг фінансування, передбачений на рік — 335,5 тис. гривень);

2) Морфо-функціональні особливості де- та регенерації в периферійній нервовій системі за умов дефіциту гормонів щитоподібної залози та можливість їх фармакологічної стимуляції (обсяг фінансування, передбачений на рік — 335,5 тис. гривень).

Загальний обсяг фінансування на рік по прикладним НДР становив 1198,86 тис. гривень.

У 2015 році виконувалось 16 НДР (наказ МОЗ України від 27.03.2015 № 181 «Про затвердження переліку наукових досліджень та розробок, які виконуватимуться у 2015 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України»), що фінансувалися за кошти державного бюджету, з них — 3 фундаментальні:

1) Провести порівняльний аналіз механізмів розвитку патології життєво важливих органів за експериментального судомного синдрому різної етіології і оптимізувати фармакологічні схеми його лікування (обсяг фінансування, передбачений на рік — 256,67 тис. гривень);

2) Морфофункціональні особливості життєво важливих органів при артеріальній гіпертензії у віковому аспекті та можливості фармакологічної корекції (експериментально-клінічне дослідження) (обсяг фінансування, передбачений на рік — 256,67 тис. гривень);

3) Вивчити механізми розвитку кардіоміопатії при цукровому діабеті 1 типу та оптимізувати схему фармакологічної корекції (обсяг фінансування, передбачений на рік — 256,67 тис. гривень).

Загальний обсяг фінансування, передбачений на рік по прикладним НДР становив 380 тис. гривень.

Наукове комплексування науковими колективами Університету підтверджено 130 угодами з науковими та освітніми закладами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, НАН та НАМН України, зарубіжних країн (США, Польщі, Швеції, КНР та Румунії).

У 2014 році за темами НДР, що фінансувались за рахунок державного бюджету, підготовлено 4 монографій, 7 підручників та навчальних посібників, 132 статті в фахових наукових виданнях, 5 методичних рекомендацій та 4 інформаційні листи.

Загалом за 2 роки (2014-2015 роки) співробітниками Університету подано 349 патентних заявок, в тому числі 25 заявок на винахід; отримано 164 Патенти на корисну модель та 4 Патенти на винахід. Подано 65 Заявок на включення наукового повідомлення до переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я.

В 2014 році опубліковано 49 монографій, 1935 статей, в тому числі 114 в англомовних закордонних виданнях, зроблено 1860 доповідей на з’їздах, конгресах, конференціях, в тому числі 275 за кордоном.

За 2 роки загальний індекс Гірша Університету зріс з 19 до 24, а позиція в рейтингу ВНЗ України за цитуванням в науковометричній базі даних SciVerse Scopus змінилась з 18-го місця на 16-те.

У ході висвітлення питання щодо підготовки науково-педагогічних кадрів Університету встановлено наступне.

Інформація щодо захисту дисертацій в Університеті

Дисертації 2014 р. 2015 р.станом на 01.10.2015
затверджених МОН України затверджених МОН України на розгляді
докторські 9 7 3
кандидатські 65 38 28

В Університеті функціонує Науково-координаційна рада (голова — проректор з наукової роботи Черенько Т.М.), нове Положення про яку було затверджено наказом Університету від 26.05.2015 року № 382.

Відповідно до пункту 1.3 вищезазначеного Положення про науково- координаційну раду, керівництво її діяльністю покладається на проректора з наукової роботи Черенько Т.М.

У період з травня по вересень 2015 року відбулося 3 засідання науково- координаційної ради, на яких відповідно до положення розглядались питання реорганізації структури науково-дослідної частини університету, відбору НДР, що подаються до конкурсу на фінансування за кошти державного бюджету, розглядались матеріали до планування докторських дисертацій (5) перед їх затвердженням на Вченій раді, проводилось рецензування робіт, що висувались на отримання премії НАН України, та відбір кращих наукових проектів в рамках Грантової конференції НМУ імені О.О.Богомольця.

Діяльність Вченої ради Університету регламентовано статтею 10 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ, статтею 36 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, наказом Університету від 25.12.2014 № 803 «Про затвердження Положення про вчену раду університету».

Вчена рада Університету є колегіальним органом, який створюється строком на п’ять років для розгляду основних питань діяльності Університету. У відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Університету Вчену раду очолює її голова — ректор Університету.

До складу Вченої ради входять за посадами ректор, проректори, декани, головний бухгалтер, директор бібліотеки, керівники органів самоврядування та виборні представники з числа завідувачів кафедр та професорів, докторів наук, а також виборні представники від інших співробітників, які працюють на постійній основі. При цьому не менше 75 відсотків загальної чисельності її складу становлять науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків — виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету — Конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, — вищим органом студентського самоврядування — Конференцією студентів. Протягом 2014-2015 років склад Вченої ради приводився у відповідність до кадрових змін. На теперішній час до складу Вченої ради входять 89 осіб, за посадою 25 співробітників Університету, обрано 55 осіб з числа науково-педагогічних працівників та 9 осіб, що навчаються (10,1%).

У 2014 році в Університеті було проведено 12 засідань, а в 2015 році — 11 засідань на яких розглядалися питання, які є компетенцією Вченої ради.

2. Організація лікувально-консультативної роботи

Згідно з наданим до перевірки Звітом про лікувально-консультативну роботу за 2014 рік в структурі Університету функціонують 55 клінічних кафедр і підрозділів (53 — у 2013 році).

Протягом 2014 року кількість клінічних баз кафедр зі 142 (звіт 2013 року) зменшилась до 124 (звіт 2014 року).

Клінічні бази Університету розміщені у 72 закладах охорони здоров’я (46 лікувально-профілактичних закладах, підпорядкованих ДОЗ КМДА, 7 медичних закладах НАМН України, 5 закладах МОЗ України, 8 закладах відомчого підпорядкування, Стоматологічному медичному центрі Університету та 5 приватних медичних закладах). Кількість клінічних баз у порівнянні із 2013 роком зменшилась на 4 — за рахунок баз у приватних медичних закладах.

Університет не має власного ліжкового фонду. Ліжковий фонд, що використовується, закладів охорони здоров’я, на базі яких за участю співробітників Університету проводиться лікувально-діагностична та консультативна робота, у 2014 році зменшився до 8,5 тис. ліжок проти 14,3 тис. ліжок у 2013 році.

Кадровий потенціал Університету складають 1013 клініцистів, серед яких: 124 професори та доктори медичних наук, у тому числі 16 академіків та членів- кореспондентів НАМН та НАПН України, 255 доцентів, 634 асистенти та клінічних ординаторів. Серед співробітників Університету 25 є головними позаштатними спеціалістами МОЗ України і 11 осіб головними спеціалістами та консультантами ДОЗ КМДА.

Співробітниками клінічних кафедр Університету у 2014 році про консультовано 314 427 хворих, проведено 122 685 оперативних втручань.

Клінічні кафедри Університету співпрацюють із закладами охорони здоров’я відповідно до укладених угод про співпрацю. Середня кількість клінічних баз на одну кафедру становить 2,67.

В Університеті функціонує Стоматологічний медичний центр (далі — Центр), який є навчальною і практичною базою для студентів, лікарів-інтернів та клінічних ординаторів. Центр акредитовано на вищу категорію. Термін дії сертифікату до 26.12.2015. В Центрі розроблено та використовуються локальні протоколи:

Рентгенологія — 13 протоколів; Дитяча терапевтична стоматологія — 17 протоколів; Терапевтична стоматологія — 41 протокол; Хірургічна стоматологія — 31 протокол; Ортопедична стоматологія — 21 протокол; Ортодонтія — 11 протоколів; Фізіотерапія — 22 протоколи; Зуботехнічна лабораторія — 11 протоколів; Загальна кількість — 167 протоколів;

Потужність Центру становить 2400 відвідувань за зміну.

Лікарський штат Центру: всього посад — 108; зайнято — 101; фізичних осіб — 104.

Розподіл співробітників Центру за атестаційними категоріями:

  Кількість осіб %
Вища категорія 66 64,7
Перша категорія 18 17,6
Друга категорія 8 7,8
Без категорії 10 9,8

Серед загального контингенту пацієнтів, яким надавалась консультативно-діагностична та медична допомога співробітниками Університету, переважну більшість складають мешканці міста Києва (близько 68%), що зумовлено найбільшою кількістю клінічних баз кафедр саме у закладах охорони здоров’я, підпорядкованих ДОЗ КМДА.

З метою підвищення рівня лікувальної роботи та якості надання консультативної допомоги співробітниками клінічних кафедр Університету, покращення взаємодії з клінічними базами, наказом Університету від 12.01.2015 № 3 створено відділ лікувально-консультативної роботи Університету, затверджено відповідні положення про відділ та посадові інструкції співробітників відділу.

На клінічних кафедрах з метою організації лікувально-консультативної роботи, виконання умов угоди про співпрацю затверджено відповідні графіки чергувань та консультацій співробітників кафедр у відділеннях закладів охорони здоров’я, обстеження пацієнтів здійснюється з використанням лікувально-діагностичного обладнання Університету, консультації та обстеження фіксуються у відповідній медичній документації (історії хвороби, журнали реєстрації функціональних досліджень тощо).

Під час ознайомлення із веденням документації встановлено, що записи в історіях хвороб, амбулаторних картках в деяких випадках ведуться із недотриманням стандартів ведення медичної документації (повнота відображення стану хворого, незрозумілий почерк тощо).

Звіт про лікувально-консультативну діяльність подається один раз на рік, що в свою чергу ускладнює здійснення оперативного аналізу та забезпечення відповідного реагування. Відсутня узагальнена інформація стосовно ефективності використання високовартісного лікувально-діагностичного обладнання Університету.

Під час ознайомлення з лікувальною роботою кафедри урології Університету завідувачем кафедри С. Пасєчніковим наголошено про фактичне припинення координованої співпраці між Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва та кафедрою стосовно питань діяльності урологічної служби, що, на його думку, може призвести до погіршення надання медичної допомоги хворим відповідного профілю.

Під час перевірки наявності кваліфікаційної категорії за відповідною спеціальністю, за вибірковим принципом опрацьовано 186 особових справ працівників 12 кафедр та навчально-наукового центру УТЦСМ, які отримували лікувальну доплату станом на 30.09.2015 та встановлено наступне:

Кафедра травматології та ортопедії. У професора Бублика Л.О. наявне посвідчення з кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Нейрохірургія», відсутнє зі спеціальності «Травматологія та ортопедія».

Кафедра дерматології та венерології. У асистента Коржової Т.П. в період перебування у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною 15.06.2011 закінчився термін дії посвідчення про присвоєння першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Дерматовенерологія». Коржова Т.П. приступила до роботи 08.06.2015.

Навчально-науковий центр УТЦСМ. У директора центру Висоцької О.І. термін дії посвідчення про присвоєння вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» закінчився 14.06.2015.

4 співробітники центру, які отримували лікувальну доплату станом 30.09.2015, атестовані зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина»;

З 12 співробітників-сумісників, які отримували лікувальну доплату:

 • 2 атестовані зі спеціальності «Анестезіологія»;
 • 3 атестовані зі спеціальностей «Інфекційні хвороби» та «Дитячі інфекційні хвороби»;
 • 1 — зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»;
 • 3 — зі спеціальності «Педіатрія»;
 • 1 — зі спеціальності «Терапія»;
 • 1 — зі спеціальності «Дерматовенерологія»
 • 1 — зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я».

3. Результати перевірки дотримання вимог санітарного законодавства

Спеціалістами Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві були перевірені питання дотримання вимог санітарного законодавства на підприємствах громадського харчування Університету, патологоанатомічному відділенні (моргу), студентських гуртожитках.

В підвальному поверсі учбового корпуса Університету по вул. Мечнікова,5 розміщено приміщення моргу, яке надане у використання Олександрівській клінічній лікарні м.Києва. Морг має окремий вхід ззовні. Набір приміщень: ритуальна зала, 2 секційні зали, холодильна камера, 4 учбових кімнати, санвузол, коридор, ліфт. В частині приміщень проведено капітальний ремонт. Будівля підключена до інженерних мереж водопостачання, каналізування, опалення.

Центр громадського харчування Державної установи Національний медичний університет імені О.О. Богомольця розташований на першому поверсі фізико-хімічного корпусу по пр. Перемоги, 34. До складу Центру громадського харчування входять приміщення закладу ресторанного господарства — їдальня- буфет та буфет на другому поверсі (на момент обстеження зачинений). В морфологічного корпусу розміщено їдальню ТОВ «Єврохата» згідно Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 30.01.2010 №4971 та додаткового договору від 08.09.2014 № 4971/05. В санітарно- гігієнічному корпусі розміщено буфет ФОП Кондратенко О.В. згідно Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 13.11.2013 № 6652.

Студенти Університету проживають в 6-ти гуртожитках: гуртожиток №2 — вул. Трьохсвятительська, 4а (132 кімнати, 386 проживаючих), № 3 — вул. Шутова,14 (181 кімнат, 532 проживаючих), №4 — вул.Шутова, 14а (175 кімнат, 469 проживаючих), № 5 — вул.Шутова 14б (198 кімнат, 390 проживаючих), №6 — вул. Шутова, 14в (400 проживаючих), №7 — Чоколовський бульвар, 39 (398 кімнат, 956 проживаючих).

Виявлені порушення вимог нормативних документів: пп. 8.154 — 8.159 додатку Л, табл. Л.17 ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я», наказу МОЗ України від 12.05.1992 № 81 «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні» (порушення допущенні у період дії наказу — до 25.09.2015), «Правила по устройству и эксплуатации помещений патологоанатомических отделений и моргов (патогистологисческих и судебно-гистологических лабораторий) лечебно-профилактических и судебно-медицинских учреждений, институтов и учебных заведений» (далі — Правила):

– для розтину інфікованих трупів мають бути ізольовані приміщення і мати окремий вхід ззовні, вхід персоналу в інфекційну групу приміщень, можливий тільки через санітарний пропускник (враховуючи, що у складі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва наявне інфекційне відділення), крім того на площах моргу розташовані учбові кімнати, що є порушенням вимог пунктів 12, 13 Правил;

на площах моргу відсутні наступні службово-побутові приміщення: роздягальня для персоналу, душова, кімната для зберігання прибирального інвентарю, що є порушенням вимог п.21 Правил;

морг розміщено в підвальному приміщенні, приміщення повинні мати пряме природне освітлення природне освітлення забезпечене за рахунок приямків, що є порушенням вимог п.35 Правил; п. 3.2. ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я»;

в приміщеннях моргу механічна припливно-витяжна вентиляція відсутня, що є порушенням вимог п.31 Правил; табл. Д1 ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров»я»;

дані про наявність очисних споруд від приміщень моргу відсутні, що суперечить вимогам п.27 Правил.

Виявлені порушення вимог СанПин 42-123-5777-91 «Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое», а саме:

на підприємстві відсутні будь-які супровідні документи на продукти харчування щодо безпечності та якості, що є порушенням вимог п. 10.5;

відсутнє маркування на тарі де зберігаються продукти харчування, в результаті чого неможливо встановити час, дату та термін придатності продукції, що є порушенням вимог п. 10.5;

порушується товарне сусідство при зберіганні продуктів харчування (поряд зберігається готова до вживання та сира продукція), що є порушенням вимог п. 10.11;

порушуються правила обробки яєць, відсутні ємкості для їх обробки, необроблені яйця зберігаються у виробничих приміщеннях, що є порушенням вимог п. 10.17;

до роботи допущено 4 працівники з вичерпаним терміном проходження періодичного медичного огляду, 2 працівників без особистої медичної книжки, представлені медичні книжки оформлені не належним чином, що є порушенням вимог п.14.2, п.16.1;

на підприємстві відсутній журнал огляду відкритих частин тіла на наявність гнійничкових захворювань, що є порушенням вимог п.14.5;

на підприємстві відсутні робочі розчини дез. засобів.

Виявлені порушення вимог СанПин № 4719 від 01.11.88 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ»:

санітарно-технічний стан гуртожитку №2 по вул. Трьохсвятительській,4а незадовільний (пошкоджене покриття підлоги, злущена фарба на стінах та побіл стелі, вентиляційні канали на кухнях без решіток, забруднені павутинням;

у всіх працівників гуртожитків (комендант, прибиральниця, костилянша) відсутні особисті медичні книжки;

відсутні дез. розчини.

Обов’язкові профілактичні медичні огляди працівників закладу не проводяться, що є порушенням вимог нормативних документів щодо порядку їх

проведення: не затверджений список лікарів, які проводитимуть обстеження, види лабораторних досліджень, не погоджені графіки їх проведення з відповідним головним державним санітарним лікарем території, що є порушенням постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» та наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

Доцільно зазначити, що адміністрацією Університету не представлені копії документів згідно з письмовим запитом Комісії МОЗ (від 13.10.2015).

4. Перевірки з окремих питань бухгалтерського обліку

Основними джерелами формування спеціальних коштів медичного університету є надходження плати за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями, зокрема: плата за навчання вітчизняних та іноземних студентів, інтернів, курсантів і іноземних клінічних ординаторів; від господарської діяльності — плата за проживання в гуртожитках, надходження плати за оренду майна.

Одним з основних джерел надходжень спеціальних коштів медичного університету є кошти, одержані за навчання вітчизняних та іноземних студентів, інтернів, курсантів і іноземних клінічних ординаторів по КПКВ 2301070.

Платні послуги в Університеті надавались відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальним закладам, іншим установам та закладам системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності», а також Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1138.

За 2014 рік до Університету надійшло коштів за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю в сумі 181 773 493 грн, від господарської діяльності — в сумі 15 908 044 грн та від оренди майна установи — 1 497 048 грн. З яких на закупку обладнання, предметів та матеріалів витрачено 4 267 073 грн, на оплату комунальних послуг 9 060 812 грн, на капітальний ремонт житлового фонду (гуртожитків) — 13 330 087 грн.

За перше півріччя 2015 року надійшло коштів по спеціальному фонду Університету за послуги що надаються бюджетними установами в сумі 107 710 891 грн., за господарську діяльність — 6 792 214 грн, за здачу в оренду майна в сумі — 1 136 858 грн. З яких на оплату комунальних послуг використали 7 785 757 грн, на оплату капітального ремонту гуртожитків — 3 717 703 гривень.

За 2014 рік на валютний рахунок медуніверситету надійшло 426150,17 дол. США та 5535,75 Євро:

КПКВК 2301070 за навчання 130 563,07 дол. США та 3 332,35 Євро;

КПКВК 2301020 — за науково дослідні роботи 295587,10 дол. США та 2203,4 Євро.

Після продажу на валютній біржі кошти зараховані на спеціальні рахунки. Станом на 01.01.2015 року залишок по валютному рахунку становить 62,50 дол. США.

В ході перевірки проведено аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості за 2014 рік.По КПКВК 2301070 дебіторська заборгованість за рік склала:

КЕКВ 2111 — 830,92 грн, переплата по заробітній платі, яка виникла в зв’язку з тим, що співробітникам установи виплачувалася заробітна плата за першу половину грудня 2014 року, а при розрахунку заробітної плати за місяць було недостатньо відпрацьованих робочих днів (листки тимчасової непрацездатності) для погашення виданих коштів.

КЕКВ 3210 — 19 031 654,55 грн, переплата по капітальному будівництву, а саме:

269 058,63 грн. завищено вартість виконаних робіт по будівництву гуртожитку №8 ТОВ «ІБК Укртехспецбуд- ТД»;

4 486 967,00 грн відображено дебіторську заборгованість згідно невиконання ТОВ «Агробудпереробка 1»зобовязань за договором зберігання від 20.12.2007 року №20/ХІІ в частині збереження товару;

14 275 628,92 грн. відображено дебіторську заборгованість згідно невиконання ТОВ «Агробудпереробка 1» зобов’язань за договором зберігання від 16.01.2013 року№ 16/01-2013 в частині збереження будівельних матеріалів.

Кошторисом на 2014 рік по КПКВК 2301070 було заплановано капітальних видатків на суму 50 220 880 грн. По плану використання ці кошти були спрямовані на капітальний ремонт та на придбання обладнання

Кредиторська заборгованість за рік склала:

КЕКВ 3210 — 10 1 08 987,73 грн:

129 930,00 грн — технічний нагляд;

6 747 673,41 грн — капітальний ремонт;

3 231 384,32 грн- обладнання.

КЕКВ 2282 — 4 363 894,20 грн, з них:

457828,62 грн — поточний ремонт приміщень;

875777,62 грн — товари для навчального процесу;

482 229,41 грн — реактиви;

40872,24 грн — студентські квитки.

В звіті за ІІ півріччя 2015 року на позабалансовому рахунку сума 2 035 625,97 грн була не відображено по технічній причині: це вартість орендованих матеріальних цінностей згідно з договором оренди та акту приймання — передачі від 05.01.2015 з ФОП Шкільний. В третьому кварталі поточного року ця сума відновлена.

Перевіркою штатного розпису та змін до статуту про діяльність бухгалтерської служби було встановлено.

Згідно з протоколом від 25.12.2014 № 6 Вченої ради та Конференції трудового колективу Університету були внесені зміни до Статуту Університету в частині пункту 1.8.5 «Адміністративна частина»: бухгалтерська служба.

Зміни до Статуту Університету були затверджені наказом МОЗ України від 21.04.2015 № 228.

Перевіркою було встановлено, що станом на 01.07.2015 не були приведені у відповідність до Статуту та чинного законодавства структурний підрозділ «бухгалтерська служба».

На даний час в Університеті в штатному розписі, затвердженого 03.04.2015 зазначено підрозділ «Централізована бухгалтерія», а в Статуті даний підрозділ відсутній, що суперечить статті 56 Бюджетного кодексу України та постанові Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 було розроблено Положення про бухгалтерську службу, затверджене ректором Університету, професором В.Ф. Москаленком (дата затвердження відсутня).

Для перевірки також надано проект про облікову політику Університету, де пунктом 1 доручено ведення бухгалтерського обліку в Університеті бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером.

Згідно з наказом Університету від 26.05.2010 № 312 «Про затвердження структури НМУ імені О.О. Богомольця» в структурі від 01.04.2015 зазначено підрозділ «Централізована бухгалтерія».

В додатку № 1 пункт 4 значиться централізована бухгалтерія.

В штатному розписі на 2015 рік наведено — підрозділ централізована бухгалтерія.

Перевіркою було виявлено: в балансі на початок 2014 року в рядку «незавершене будівництво» відображена сума 114 964 139 грн. А на кінець звітного періоду (2014 року) в рядку «незавершене будівництво» вже значиться сума 93 838 293 грн.

Надається пояснення Університету: «Згідно довідки Державної фінансової інспекції України від 07.10.2014 № 04-14/1358 нестачу будівельних матеріалів на суму 14 275 628,92 грн., яка виникла внаслідок нездійснення контролю за збереженням будівельних матеріалів та невиконання ТОВ «Агробудпереробка 1» зобов’язань з договорами зберігання від 16.01.2013 № 16/01-2013 від 31.12.2013 № 25-12 перенесено на дебіторську заборгованість.

Одним із пунктів про усунення порушень по даному питанню було вжити вичерпних заходів щодо відшкодування матеріальної шкоди державному бюджету України шляхом стягнення коштів у сумі 14 275 628,92 грн з осіб, які допустили порушення законодавства та перерахувати їх до державного бюджету України».

За час проведення перевірки Університетом не надано Комісії інформації щодо вжитих заходів, спрямованих на стягнення дебіторської заборгованості, зокрема, щодо проведеної претензійно-позовної роботи за даним напрямком.

Працюючи на посаді проректора по АГР Никитюку О.А. з 01.07.2014 наказом від 20.07.2014 № 783л були встановлені доплата за наукову ступінь доктора наук 25% та надбавка за почесне звання заслужений працівник сільського господарства України в розмірі 20%. На заяві про встановлення надбавки за науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук та почесне звання заслужений працівник стоїть віза першого проректора з науково- педагогічної роботи професора Я.В. Цехмістера «діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням та науковим ступенем». За період з 01.07.2014 по 31.07.2014 була проведена виплата доплат в розмірі за наукову ступінь — 835,88 грн, за почесне звання 668,70 грн, разом 1 504,58 гривень.

На клопотання Університету від 04.09.2014 №120/1-1110 про призначення Никитюка О.А. проректором з науково-педагогічної роботи та адміністративно- господарських питань МОЗ України листом від 17.09.2014 № 11.01-29/1071/27004 не погоджує призначення на посаду проректором з науково- педагогічної роботи та адміністративно-господарських питань у зв’язку з відсутністю зазначеної посади в штатному розписі Університету та зазначає, що посада проректора з адміністративно-господарських питань не належить до науково-педагогічних посад.

Наказом від 01.08.2014 № 813л у зв’язку зі зміною в штатному розкладі Никитюк О.А. був переведений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та адміністративно-господарських питань з 01.08.2014. Був установлений оклад в розмірі 3 845,02 грн, надбавка за почесне звання 20%, вчене звання професора 33%, науковий ступінь доктора наук 25%, за вислугу років 30%. Наказом від 22.10.2014 № 1376 Никитюка О.А. переведено на посаду проректора з навчально-педагогічної роботи та соціального розвитку з раніше встановленими надбавками та доплатами до обрання за конкурсом. Наказам від 22.01.2015 року № 79л затвердженний на посаді з 22.01.2015. МОЗ України не погоджує призначення Никитюка О.А. проректором з навчально-педагогічної роботи та перспективного розвитку. В заявах про переведення на дані посади зазначено першим проректором з науково-педагогічної роботи професором Я.В. Цехмістером, що «діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням та науковим ступенем».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 затверджені розміри надбавок за почесне звання, вчене звання, за науковий ступінь, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявними ученими званнями.

Рішенням Атестаційної комісії від 28.04.2004 протокол №2/25-П було присвоєно вчене звання професора кафедри повірки засобів лінійно-кутових та механічних вимірювань.

Вищою атестаційною комісією України, рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту агроекології і економіки природокористування Національної академії аграрних наук України присуджено науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності — екологія.

Почесне звання «заслужений працівник сільського господарства України» присвоєно Указом президента України за значний особистий внесок у збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції, поповнення державних продовольчих ресурсів.

Перебуваючи на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та адміністративно-господарських питань та на посаді проректора з навчально-педагогічної роботи та соціального розвитку Никитюку О.А. було виплачено:

заробітної плати в розмірі 84 493,88 грн, з неї за наукову ступінь — 4 718,91 грн, за вчене звання — 6 228,91 грн, почесне звання — 3 775,1 грн,

та 68 133,38 грн, з неї за наукову ступінь 5767,56 грн, за вчене звання — 7613,16 грн, почесне звання — 4 614 грн.

Відповідно до вимог статті 59 пунктом 2 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII доплата за наукову ступінь доктора наук встановлюється в розмірі 20%. Вищий навчальний заклад може встановлювати більший розмір доплат за рахунок власних надходжень. Даний пункт вступив у силу з 6 вересня 2014 року. Виплата за наукову ступінь в Університеті проводилась за рахунок загального фонду державного бюджету в розмірі 25%.

5. Планування видатків Університету

Відповідно до функцій та завдань, покладених на Університет, Законом України «Про Державний бюджет України» кошти на фінансове забезпечення його функціонування передбачаються за бюджетними програмами: 2301020 «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання», 2301070 «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації», 2301120 «Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації» та 2301200 «Спеціалізована консультативна амбулаторно- поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я».

За КПКВК 2301020 кошторисом на 2014 рік для виконання 2 фундаментальних та 15 прикладних науково-дослідних робіт затверджені видатки у сумі 18 294,11 тис. грн, у тому числі за загальним фондом у сумі 1 875,06 тис. грн та 16 419,05 тис. грн за спеціальним фондом.

Кошторисом на 2015 рік за КПКВК 2301020 для виконання 3 фундаментальних та 13 прикладних науково-дослідних робіт затверджені видатки у сумі 13 676,47 тис. грн, у тому числі за загальним фондом у сумі 1 183,77 тис. грн та 12 492,7 тис. грн за спеціальним фондом.

Середньорічна штатна чисельність працівників за КПКВК 2301020 у 2014 році складає 32,75 штатних одиниці за загальним фондом та 26 штатних одиниць за спеціальним фондом.

Затверджена штатна чисельність на 2015 рік за загальним фондом з 01.01.2015 складає 27,25 штатних одиниць, з 01.04.2015 — 21,5 штатних одиниць. За спеціальним фондом затверджена штатна чисельність з 01.01.2015 складає 39,5 штатних одиниць, а з 01.08.2015 — 40,5 штатних одиниць.

За КПКВК 2301070 кошторисом на 2014 рік для виконання бюджетної програми затверджені видатки, з урахуванням змін у сумі 331716,27 тис. грн., у тому числі за загальним фондом у сумі 118778,83 тис. грн та 212937,44 тис. грн за спеціальним фондом.

Кошторисом на 2015 рік за КПКВК 2301070 для виконання бюджетної програми затверджені видатки, з урахуванням змін у сумі 319 142,8 тис. грн., у тому числі за загальним фондом у сумі 127 169,6 тис. грн та 191 973,2 тис. грн за спеціальним фондом.

Середньорічна штатна чисельність працівників за КПКВК 2301070 у 2014 році складає 2989,5 штатних одиниць, з них: за загальним фондом 1440 шатних одиниць та 1849,5 штатних одиниць за спеціальним фондом.

Затверджена штатна чисельність на 2015 рік за загальним фондом з 01.01.2015 складає 1140 штатних одиниць, За спеціальним фондом затверджена штатна чисельність з 01.01.2015 складає 1942 штатні одиниці.

За КПКВК 2301120 кошторисом на 2014 рік для виконання бюджетної програми затверджені видатки по спеціальному фонду з урахуванням змін у сумі 528,63 тис. грн.

Кошторисом на 2015 рік за КПКВК 2301120 для виконання бюджетної програми затверджені видатки по спеціальному фонду з урахуванням змін у сумі 1244,7 тис. грн.

Середньорічна штатна чисельність працівників за КПКВК 2301120 у 2014 році складає 9,0 штатних одиниці за рахунок спеціального фонду.

Затверджена штатна чисельність на 2015 рік по спеціальному фонду з 01.01.2015 складає 14,7 штатних одиниць.

За КПКВК 2301200 кошторисом на 2014 рік для фінансового забезпечення функціонування Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету затверджені видатки у сумі 19980,5 тис. грн, у тому числі за загальним фондом 18 818,8 тис. грн та 1161,7 тис. грн за спеціальним фондом.

Штатна чисельність працівників за загальним фондом 469,0 штатних одиниць, в т.ч. лікарів 108 штатних одиниць, за спеціальним фондом штатна чисельність працівників складає 11,5 штатних одиниць, в т.ч. лікарів 4 шт. одиниць.

За КПКВК 2301200 кошторисом на 2015 рік для фінансового забезпечення функціонування Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету затверджені видатки у сумі 20943,5 тис. грн, у тому числі за загальним фондом 19846,4 тис. грн та 1 097,1 тис. грн за спеціальним фондом.

Штатна чисельність працівників за загальним фондом 469,0 шт. од. в т.ч. лікарів 108 штатних одиниць., за спеціальним фондом штатна чисельність працівників складає 11,5 штатних одиниць, в т.ч. лікарів 4 штатні одиниці.

Складання та виконання Кошторисів Університету на 2014 та 2015 роки складались та виконувались відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (із змінами), Переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Перелік платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної власності», Переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами», та наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» та на підставі Лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування.

Внесення змін до кошторисів здійснювалось у відповідності до вимог чинного законодавства. Розрахунки до кошторисів Університету містять детальні найменування та показники.

6. Питання цільового та ефективного використання коштів, спрямованих на проведення робіт з капітального ремонту/будівництва об’єктів

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2015 № 49-Адм (зі змінами) з 06.10.2015 до 23.10.2015 проведено комісійну перевірку МОЗ України діяльності Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (далі — Університет) з питання цільового та ефективного використання коштів, спрямованих на проведення робіт з капітального ремонту/будівництва об’єктів за період 2014 — вересень 2015 роки.

Перевірку проведено вибірковим методом на підставі наявних документів та інформації, наданих посадовими особами Університету.

У ході проведення аналізу проектно-кошторисної документації, наданої Університетом на запити Комісії МОЗ, в частині цін на основні будівельні матеріали (по регіонах України, зокрема по м. Києву), використані дані збірника офіційних документів та роз’яснень «Ціноутворення у будівництві» (засновник та видавець — Науково-виробнича фірма «Інпроект») за листопад (№11), грудень (№212) 2014 року; березень (№23), квітень (№24), травень (№25), червень (№26), липень (№7), серпень (№8), вересень (№9) 2015 року.

Міністерство охорони здоров’я України, керуючись положеннями Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на відповідний рік», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» затверджує кошториси і плани асигнувань загального та спеціального фондів бюджету, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів.

Відповідно до звіту про виконання показників плану використання бюджетних коштів (Форма № оз-2д/4д) станом на 01.01.2015 по спеціальному фонду державного бюджету Університетом за КЕКВ 3130 «Капітальний ремонт» проведено видатків:

касових — на суму 13 141,85 тис. грн (з яких по капітальному ремонту житлового фонду проведено на суму 8 346,57 тис. грн., інших об’єктів — 4 795,28 тис. грн.);

фактичних — на суму 20 086,21 тис. грн (з них по капітальному ремонту житлового фонду проведено на суму 13 330,08 тис. грн, інших об’єктів — 6 756,1 тис. грн).

На лист МОЗ України від 28.01.2015 № 10.03.68/2440 Університетом було подано на затвердження проект кошторису з розрахунками, в якому на капітальний ремонт інших об’єктів на 2015 рік за спеціальним фондом державного бюджету було передбачено кошти у сумі 9 669,9 тис. грн (за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» — 7485,2 тис. грн., за КЕКВ 33131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» — 2184,4 тис. гривень.

А саме, в розрізі об’єктів за КЕКВ 3132:

на проведення аварійних робіт з капітального ремонту навчального корпусу Університету по вул. Мечникова, 5 було враховано в кошторисі 1100,0 тис. грн.;

на проведення аварійних робіт з капітального ремонту покрівлі морфологічного корпусу по пр. Перемоги, 34 — 3040,0 тис. грн.;

на проведення аварійних робіт з капітального ремонту морфологічного корпусу по пр. Перемоги, 34 (вхідна група, вестибюль, туалети на всіх поверхах, сходові клітини центрального входу, приміщення) — 1955,5 тис. грн.;

на проведення аварійних робіт з капітального ремонту фізико-хімічного корпусу по пр. Перемоги, 34 — 1240,0 тис. грн.;

на проведення капітального ремонту з заміни віконних блоків на металопластикові в корпусах — 150,0 тис. грн.

Відповідно до уточненого звіту про виконання показників плану використання бюджетних коштів (Форма № оз-2д/4д згідно з довідками про зміни до плану використання бюджетних коштів, затверджених ректором Університету), станом на 01.07.2015 по спеціальному фонду державного бюджету Університетом за КЕКВ 3130 «Капітальний ремонт» затверджено 20 947,587 тис. грн, з яких фактичні видатки складають — 7503,32 тис. грн, касові видатки — 14 356,3 тис. гривень.

За інформаційною довідкою, наданою Комісії станом на 01.01.2015, було виконано робіт з аварійного капітального ремонту на суму 12 958,384 тис. грн, станом на 01.07.2015 — на 14 356,52 тис. гривень.

Технічний нагляд за проведенням робіт з капітального ремонту об’єктів нерухомого майна: житлового фонду та нежитлових приміщень, будівель, споруд і об’єктів благоустрою Університету здійснює ТОВ «Спеціалізоване підприємство технічного нагляду».

Титульний перелік об’єктів капітального ремонту Університету на погодження до МОЗ України у 2014 — вересень 2015 рр. взагалі не надходив, чим порушувались вимоги наказу МОЗ України від 30.06.2010 № 523 «Щодо подання документів для виділення коштів на капітальний ремонт».

Згідно чинного наказу МОЗ України № 523 від 30.06.2010 «Подання документів для виділення коштів на капітальний ремонт» керівники організацій, установ та підприємств, що належать до сфери управління МОЗ України, у тому числі керівництво Університету, подають до МОЗ України проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт та висновок державної експертизи на кошторис.

З метою підвищення якості підготовки документів та належного використання бюджетних коштів на капітальний ремонт МОЗ України листами від 31.12.2013 № 09-06/2055/41180 та від 26.04.2012 № 09-09/500 зобов’язало керівників організацій, установ та підприємств, що належать до сфери управління МОЗ України, здійснювати фінансування капітального ремонту об’єктів лише за умов подання до МОЗ України матеріалів згідно із зазначеним наказом МОЗ України.

Для подання титульного переліку капітального ремонту на затвердження до МОЗ України, усі надані документи мають бути завірені підписом керівника закладу, за підписом головного бухгалтеру і начальника структурного підрозділу (начальником планово-фінансового відділу/відділу з капітального ремонту/головним інженером з будівництва), завірені печаткою.

Аварійність усіх проведених капітальних ремонтів Університету визначена на підставі актів внутрішнього обстеження, проведених представниками робочої групи Університету. Наказ про затвердження складу робочої групи з обстеження стану будівель — відсутній. Склад робочої групи ухвалено протокольним рішенням засідання ректорату від 24.06.2014 № 11/23.

В період з березня по липень 2015 року було проведено аварійний капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїздів та тротуарів, благоустрою прибудинкової території Університету за адресами м. Київ, вул. Шутова,14; 14-А; 14-Б; 14-В. Роботи виконано підрядними організаціями (ТОВ «Фінансова будівельна компанія ЛУЧ», ТОВ «Єво-профіт», ПП «Фінансово- будівельна компанія «Завод Луч», ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ») на загальну суму 3 165,55 тис. грн, з яких підрядним організаціям сплачено 2 861,79 тис. гривень.

В порушення вимог ДСТУ БД 1.1-1:2013 підрядними організаціями до актів приймання виконаних будівельних робіт з аварійного капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїздів та тротуарів, благоустрою при будинкової території Університету за адресою м. Київ, вул. Шутова,14; 14-А; 14-Б; 14-В включено завищену вартість асфальтобетону та щебеню фр. 20-40, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт орієнтовно на 306,74 тис. гривень.

Так, ТОВ «Фінансова будівельна компанія ЛУЧ» відповідно до договору підряду від 10.03.2015 № 503 здійснювала виконання робіт з аварійного капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїздів та тротуарів, благоустрою при будинкової території Університету за адресою м. Київ, вул. Шутова,14-Б на замовлення Університету. Сума договору складала 957,078 тис. гривень.

На виконання умов зазначеного договору складені довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3 та акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2015 року, надані під час проведення перевірки Комісією МОЗ.

Оскільки, точність установки і якість виконання в подальшому деяких робіт неможливо визначити, то відповідно до ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва» складаються акти на закриття прихованих робіт. Так, Комісії було надано по значеному об’єкту капітального ремонту акти на закриття прихованих робіт на розбирання цементобетонних покриттів, розбирання тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском, розбирання асфальтобетонних покриттів вручну та механізованим способом, розбирання щебеневих покриттів та основ, розбирання бортових каменів, улаштування дорожних корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів (глибина корита до 500 мм), улаштування ущільнених трамбівками підстилаючи піщаних та щебеневих шарів.

На письмовий запит Комісії МОЗ не надано акти на закриття прихованих робіт на утрамбування ґрунту та асфальтобетонне покриття, що може свідчити про їх відсутність та порушення вимог ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва».

Перевіркою виявлено, що в порушення вимог ДСТУ БД 1.1-1:2013 підрядною організацією до актів приймання виконаних будівельних робіт з аварійного капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїздів та тротуарів, благоустрою при будинкової території Університету за адресою м. Київ, вул. Шутова,14-Б за березень 2015 року включено завищену вартість асфальтобетону та щебеню фракції 20-40, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт орієнтовно на 113,46 тис. гривень.

ТОВ «Єво-профіт» відповідно до договору підряду від 20.04.2015 № 504 здійснювала виконання робіт з аварійного капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїздів та тротуарів, благоустрою при будинкової території Університету за адресою м. Київ, вул. Шутова,14-А на замовлення Університету. Сума договору складала 946,376 тис. грн.

На виконання умов зазначеного договору складені довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми №КБ-3 та акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень-травень 2015 року, надані під час проведення перевірки Комісією.

Перевіркою виявлено, що в порушення вимог ДСТУ БД 1.1-1:2013 підрядною організацією до актів приймання виконаних будівельних робіт з аварійного капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїздів та тротуарів, благоустрою при будинкової території Університету за адресою м. Київ, вул. Шутова,14-А за квітень-травень 2015 року включено завищену вартість асфальтобетону та щебеню фракції 20-40, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт орієнтовно на 84,93 тис. гривень.

Оскільки, точність установки і якість виконання в подальшому деяких робіт неможливо визначити, то відповідно до ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва» складаються акти на закриття прихованих робіт. Так, Комісії було надано по значеному об’єкту капітального ремонту акти на закриття прихованих робіт, а саме на розбирання цементобетонних покриттів, розбирання тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском, розбирання асфальтобетонних покриттів вручну та механізованим способом, розбирання щебеневих покриттів та основ, розбирання бортових каменів, улаштування дорожних корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів (глибина корита до 500 мм), улаштування ущільнених трамбівками підстилаючи піщаних та щебеневих шарів.

На письмовий запит Комісії МОЗ не надано акти на закриття прихованих робіт на утрамбування ґрунту та асфальтобетонне покриття, що може свідчити про їх відсутність та порушення вимог ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва».

ПП «Фінансово-будівельна компанія «Завод Луч» відповідно до договору підряду від 26.05.2015 № 505 здійснювала виконання робіт з аварійного капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїздів та тротуарів, благоустрою при будинкової території Університету за адресою м. Київ, вул. Шутова,14 на замовлення Університету. Сума зазначеного договору складала 857,585 тис. грн. Додатковою угодою № 2 до договору № 505 від 26.05.2015 сума зазначеного договору була зменшена до 791,399 тис. грн.

На виконання умов зазначеного договору складені довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми №КБ-3 та акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2015 року, надані під час проведення перевірки Комісією.

Перевіркою виявлено, що в порушення вимог ДСТУ БД 1.1-1:2013

підрядною організацією до актів приймання виконаних будівельних робіт з аварійного капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїздів та тротуарів, благоустрою при будинкової території Університету за адресою м. Київ, вул. Шутова,14 за травень 2015 року включено завищену вартість асфальтобетону та щебеню фракції 20-40, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт орієнтовно на 67,59 тис. грн.

Оскільки, точність установки і якість виконання в подальшому деяких робіт неможливо визначити, то відповідно до ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва» складаються акти на закриття прихованих робіт. Так, Комісії було надано по значеному об’єкту капітального ремонту акти на закриття прихованих робіт, а саме на улаштування нижнього шару покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, розбирання асфальтобетонних покриттів вручну та механізованим способом, розбирання щебеневих покриттів та основ, розбирання бортових каменів, улаштування дорожних корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів (глибина корита до 500 мм), улаштування ущільнених трамбівками підстилаючи піщаних та щебеневих шарів.

На письмовий запит Комісії МОЗ не надано акти на закриття прихованих робіт на утрамбування ґрунту, що може свідчити про їх відсутність та порушення вимог ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва».

ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ» відповідно до договору підряду від 18.06.2015 № 506 здійснювала виконання робіт з аварійного капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїздів та тротуарів, благоустрою при будинкової території Університету за адресою м. Київ, вул. Шутова,14-В на замовлення Університету. Сума зазначеного договору складала 470, 697 тис. грн.

На виконання умов зазначеного договору складені довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми №КБ-3 та акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за червень-липень 2015 року, надані під час проведення перевірки Комісією.

Перевіркою виявлено, що в порушення вимог ДСТУ БД 1.1-1:2013 підрядною організацією до актів приймання виконаних будівельних робіт з аварійного капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїздів та тротуарів, благоустрою при будинкової території Університету за адресою м. Київ, вул. Шутова,14 за травень 2015 року включено завищену вартість асфальтобетону та щебеню фракції 20-40, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт орієнтовно на 40,76 тис. грн.

На письмовий запит Комісії МОЗ не надано акти на закриття прихованих робіт по вищезазначеному об’єкту, що може свідчити про їх відсутність та порушення вимог ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва».

У ході перевірки висвітлено питання ведення обліку матеріалів після демонтажних робіт.

Згідно ДСТУ БД 1.1-1:2013 у випадках, коли відповідно до проектних даних здійснюється розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд, внаслідок чого намічається одержання конструкцій, виробів та матеріалів (металобрухт, деревина, камінь, бордюр тощо, віконна та дверна фурнітура), придатних для повторного застосування, або проводиться попутне будівництву добування окремих матеріалів за підсумками локальних кошторисів на розбирання, знесення будівель і споруд та інших робіт додатково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів.

Так, до роботи Комісії надано акти списання лише по двом об’єктам — внаслідок довготривалої експлуатації будівлі гуртожитку № 3 та покрівлі морфологічного корпусу (тоді як фактично демонтажні роботи проводились на 10 об’єктах капітального ремонту). Результати документальної перевірки наданих первинних документів реалізацію металобрухту по об’єкту «Аварійний капітальний ремонт покрівлі морфологічного корпусу Університету» у кількості 7078 кг на суму 7078 грн та по «Аварійному капітальному ремонту гуртожитку № 3 Університету» — 5092 кг на суму 13 748 гривень.

Не надання Комісії МОЗ актів та первинних документів зі списання виробів та матеріалів після демонтажу за всіма об’єктами капітального ремонту свідчить про не забезпечення ведення належного обліку операцій з реалізації матеріалів після демонтажних робіт.

Доцільно зауважити, що вищенаведене є наслідком відсутності ефективної системи внутрішнього контролю з даного напрямку, зокрема: в Університеті не створено комісії зі списання відповідних матеріалів після демонтажу (так, до повноважень комісії доцільно віднести здійснення огляду об’єкта, який підлягає списанню, встановлення його непридатності до поновлення, встановлення причин, які обумовлюють необхідність списання об’єкту (фізичний або моральний знос, порушення умов експлуатації, аварії та інше)).

За результатами перевірки питання щодо об’єктів незавершеного будівництва встановлено наступне.

На балансі Університету як незавершене будівництво обліковуються гуртожиток №8 Університету за адресою вул. Академіка Заболотного,148 та навчально-лабораторний комплекс Університету за адресою пр. Перемоги, 34 у Шевченківському районі м. Києва.

Так, будівництво навчально-лабораторного корпусу Університету розпочалося у 2005 році. Згідно позитивного висновку ДП «Укрдержбудекспертиза» № 00-0030/1-12/ЦБ загальна кошторисна вартість будівництва станом на 28.04.2012 р. складає 398 786,363 тис. грн. З них вартість виконаних робіт станом на 01.01.2012 складає 92 607,583 тис. грн. (будівельно- монтажні роботи — 67 878,504 тис. грн., устаткування — 54,807 тис. грн., інші витрати — 24 174,3 тис. грн.).

Відповідно до наказу МОЗ України від 15 серпня 2012 року № 633 на ДП «Інженерно-технічний центр МОЗ України» покладено здійснення в установленому порядку заходів з будівництва в частині виконання функцій замовника.

Станом на 01.01.2014 року завершені будівельно-монтажні роботи бібліотечного корпусу, зведено 21 поверх (з 23) навчального корпусу, зведений аудиторний корпус, завершуються роботи з підключення всього комплексу інженерних мереж, виконано роботи на суму 98 560,79 тис. гривень.

Відповідно до пункту 9 Положення про МОЗ України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, враховуючи листа Університету від 12.12.2014 № 120/1-1727, пунктом 1 наказу МОЗ України від 23.02.2015 № 86 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 15.08.2012 № 633» було передбачено директору ДП «Інженерно- технічний центр МОЗ України» Шульгіну С.В. у місячний термін забезпечити передачу у встановленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації по об’єкту незавершеного будівництва Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (навчально-лабораторний комплекс) ректору Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Амосовій К.М.

Акт приймання-передачі зазначеної документації в МОЗ України відсутній.

Будівництво гуртожитку № 8 здійснювалось відповідно до інвестиційного договору між Університетом та НАН України від 29.10.2007, затвердженим Міністром охорони здоров’я України та Президентом НАН України, згідно Постанови Президії НАН України від 10.10.2007 №263.

Загальна кошторисна вартість будівництва згідно позитивного висновку ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №00-1125-11/ЦБ (0145) від 27 грудня 2011 року складає 43 999,260 тис. гривень.

За поданою раніше інформацією Університету по об’єкту «Будівництво гуртожитку №8 НМУ ім. О. О. Богомольця у м. Києві за адресою вул. Академіка Заболотного, 148» укладено:

договір від 13.08.2013 № 169 на виконання робіт по завершенню проектування та будівництво гуртожитку № 8 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця» з ТОВ Інвестиційно-будівельна компанія «Укртехспецбуд-ТД».

додаткові угоди №1, №2 до зазначеного договору.

договір від 10.10.2013 № 209 з ТОВ «Спецсервіс-С» про надання послуг на виконання функцій Служби замовника та технічного нагляду будівництва вищезазначеного об’єкту.

Згідно проведеної ревізії Державною фінансовою інспекцією України з 18.08.2014 по 17.09.2014 встановлена нестача будівельних матеріалів балансовою вартістю 14 275 628,92 грн (з ПДВ), чим завдано матеріальної шкоди Університету на вказану суму у зв’язку з чим Університету необхідно було вжити вичерпних заходів щодо відшкодування матеріальної шкоди Державному бюджету України шляхом стягнення коштів у зазначеній сумі з осіб, які допустили порушення законодавства та перерахувати їх до Державного бюджету України.

Інформацію щодо ведення судово-претензійної роботи із зазначеного питання Комісії не надано.

До роботи Комісії МОЗ надано положення про відділ з капітального будівництва та посадові інструкції начальника зазначеного відділу та працівників.

З метою посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд Університету доопрацювати посадові інструкції працівників та начальника відділу з капітального ремонту та будівництва, зокрема, передбачити покладення відповідальності за проведення перевірки та візування виконавчої документації на виконання підрядними організаціями робіт (актів прихованих робіт, актів виконаних робіт за формами Кб-3, Кб-2в, актів випробовування тощо, правильності застосування розцінок і коефіцієнтів, перевірки актів списання будівельних матеріалів відповідно до нормативної документації, перевірки наявності сертифікатів якості на матеріали, що використовуються).

За результатами перевірки правовстановлюючих документів на земельні ділянки та нерухоме майно з’ясовано наступне.

Щодо права постійного користування земельними ділянками Університету.

Право власності на земельні ділянки, що знаходяться у постійному користуванні Університету, закріплено державними актами, виданими Київською міською радою та Обухівською районною державною адміністрацією на підставі відповідних рішень.

На запит Комісії щодо подання правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками, Університетом було надано дев’ять державних актів, зокрема:

державний акт від 09.10.2000 Серія ІІ-КВ № 007328 на земельну ділянку площею 0,7270 га, що розташована за адресою: м. Київ, Чоколівський бульвар, 39;

державний акт від 14.03.2003 Серія ІІ-КВ № 004966 на земельну ділянку площею 1,7627 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 14 у Солом’янському районі;

державний акт від 18.09.2000 Серія І-КВ № 007358 на земельну ділянку площею 7,8985 га, що розташована за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34;

державний акт від 27.11.2000 Серія І-КВ № 007356 на земельну ділянку площею 0,1795 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 5 у Печерському районі;

державний акт від 03.03.2000 Серія ІІ-КВ № 007331 на земельну ділянку площею 0,0986 га, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 13;

державний акт від 03.03.2000 Серія ІІ-КВ № 007330 на земельну ділянку площею 0,2591 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 37;

державний акт від 03.03.2000 Серія ІІ-КВ № 007327 на земельну ділянку площею 0,0831 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 22;

державний акт від 27.05.2003 Серія ІІ-КВ № 002676 на земельну ділянку площею 10,00 га, що розташована в межах Козинської селищної ради для розміщення спортивно-оздоровчого табору «Медик» (с. П’ятихатки) Університету;

державний акт від 10.12.2012 Серія ЯЯ № 385095 на земельну ділянку площею 0,4400 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148 у Голосіївському районі.

Загальна площа земельних ділянок згідно з відомостями про майно, що обліковується на балансі Університету та перебуває у його користуванні, складає 21,4485 га.

Щодо права власності на об’єкти нерухомого майна Університету.

На письмові запити Комісії МОЗ Університетом не надані Свідоцтва на право власності на нерухоме майно та, відповідно, витяги з Державного реєстру прав на нерухоме майно. Так, згідно з поясненням начальника експлуатаційно- технічного відділу С.Е. Польського Університетом укладені договори з Центральним бюро інвентаризації, після закінчення виконання умов яких Університетом буде надано відповідну документацію до реєстраційних державних органів з метою отримання прав власності.

Після отримання документів на право власності її копії будуть надіслані до МОЗ. Водночас, доцільно зазначити, що листом від 21.09.2015 № 11.03- 03/338/30944 МОЗ звернулось до керівників юридичних осіб, що належать до сфери управління МОЗ України, з дорученням щодо негайного вжиття заходів з оформлення права постійного користування земельними ділянками та права власності на нерухоме майно і направлення до МОЗ відповідних документів до

27.11.2015.

За поданими відомостями про нерухоме майно, яке обліковується на балансі Університету, загальна площа будівель складає 95 806,8 кв. м.

Результати перевірки договорів оренди державного нерухомого майна Університету засвідчили наступне.

Станом на березень 2014 року діючих договорів оренди в Університеті було 30. На сьогодні, в Університеті діє 17 договорів оренди.

За результатами опрацювання переліку договорів оренди державного майна станом на 06.10.2015, поданого Університетом до Комісії, в Університеті діє 16 договорів оренди державного нерухомого майна, укладених впродовж 2004-2015 рр., зокрема:

договір оренди від 16.11.2006 № 3676 щодо оренди нежитлового приміщення площею 92,5 кв. метра, розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 22 на першому поверсі. Орендар — ТОВ «Інтелекс». Мета використання — розміщення аптеки. Договір страхування — діючий.

договір оренди від 15.02.2010 № 5078 щодо оренди нежитлового приміщення площею 12,6 кв. метра, розміщеного за адресою: м. Київ, Чоколівський бульвар, 39 (приміщення площею 9,6 кв. метра на 15-му поверсі та частина даху площею 3,00 кв. метра 15-поверхової нежитлової будівлі). Орендар — ПАТ «Київстар». Мета використання — розміщення обладнання стільникового зв’язку (9,6 кв.м.) та 3-х антен стільникового зв’язку (3,0 кв.м.). Договір страхування — діючий.

договір оренди від 29.04.2004 № 608 щодо оренди нежитлового приміщення площею 2,0 кв. метра, розміщеного за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 13. Орендар — ПАТ КБ «Приватбанк». Мета використання — розміщення банкомату. Договір страхування — діючий.

договір оренди від 06.12.2004 № 1253 щодо оренди нежитлового приміщення площею 95,6 кв. метра, розміщеного за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34. Орендар — ПАТ КБ «Приватбанк». Мета використання — розміщення відділення банку. Догорів страхування — не діючий.

договір оренди від 30.01.2010 № 4971 щодо оренди нежитлового приміщення площею 386,00 кв. метра, розміщеного за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34 у морфологічному корпусі. Орендар — ТОВ «ЄВРО-ЛАНЧ». Мета використання — розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи. Договір страхування — діючий.

Договір оренди від 24.10.2006 № 3625 щодо оренди нежитлового приміщення площею 100,6 кв. метра, розміщеного за адресою: м. Київ, Чоколівський бульвар, 39 (тераса, яка є прибудовою до будинку гуртожитку № 7). Орендар — ТОВ «Гранд». Мета використання — розміщення на літній терасі кафе-піцерії без права продажу товарів підакцизної групи. Договір страхування — діючий.

договір оренди від 02.10.2007 № 3909 щодо оренди нежитлового приміщення площею 68,3 кв. метра, розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 1 у цокольному поверсі стоматологічного корпусу. Орендар — ФОП Кікоть І.Я. Мета використання — розміщення магазину з продажу медичного обладнання. Договір страхування — діючий.

договір оренди від 13.11.2009 № 4566 щодо оренди частини нежитлового приміщення площею 4,00 кв. метра, розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 22 на першому поверсі фармацевтичного корпусу будівлі. Орендар — ФО-П Семененко (Князян) І.Ю. Мета використання — розміщення ксерокопіювальної техніки для надання копіювальних послуг. Договір страхування -діючий.

договір оренди від 13.11.2009 № 4567 щодо оренди частини нежитлового приміщення площею 4,60 кв. метра, розміщеного за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34 на першому поверсі в санітарно-гігієнічному корпусі будівлі. Орендар — ФО-П Семененко (Князян) І.Ю. Мета використання — розміщення ксерокопіювальної техніки для надання копіювальних послуг. Договір страхування — діючий.

договір оренди від 02.03.2010 № 5148 щодо оренди частини нежитлового приміщення площею 3,00 кв. метра, розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 1 на першому поверсі в частині вестибюля стоматологічного корпусу будівлі. Орендар — ФОП Бойко О.В. Мета використання — розміщення торгівельного автомату для продажу гарячих напоїв. Договір страхування — діючий.

договір оренди від 08.11.2012 № 6297 щодо оренди нежитлового приміщення площею 10,00 кв. метра будівлі учбового корпусу, розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 5. Орендар — ПП «Петро Великий». Мета використання — розміщення магазину непродовольчої групи товарів (ритуального призначення). Договір страхування — діючий.

Окремо слід зазначити, що листом від 25.08.2015 № 09-10/927/27151 МОЗ України за зверненням Університету погодило розірвання зазначеного договору оренди, однак акт приймання-передачі від РВ ФДМУ по місту Києву до Міністерства не надходив.

договір оренди від 27.12.2012 № 6354 щодо оренди нежитлового приміщення побутового призначення площею 9,2 кв. метра, яке розміщене за адресою: м. Київ, Чоколівський бульвар, 39. Орендар — ТОВ «Мережа пралень самообслуговування «Постірай-Ка!». Мета використання — розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (міні- пральня). Договір страхування — діючий.

договір оренди від 13.11.2013 № 6652 щодо оренди нежитлового приміщення на першому поверсі санітарно-гігієнічного корпусу площею 60,00 кв. метра, розміщеного за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34. Орендар — ФО-П Кондратенко О.В. Мета використання — розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи. Договір страхування — діючий.

договір оренди № 6771 від 13.03.2014 р. укладений з ТОВ «Астеліт». Орендоване державне нерухоме майно знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 34, площею 10,00 кв. метрів передано в оренду для розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку та 3-х антено-місць. Договір страхування — діючий.

договір оренди № 6772 від 13.03.2014 р. укладений з ТОВ «Астеліт». Орендоване державне нерухоме майно знаходиться за адресою: м. Київ, б-р. Чоколівський, 39, площею 10,00 кв. метрів передано в оренду для розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку та 3-х антено-місць. Договір страхування — не діючий.

договір оренди від 30.09.2015 № 7214 щодо оренди нежитлового приміщення площею 86,6 кв. метра з метою розміщення бюджетної установи. Орендар — ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України».

Водночас, у переліку договорів оренди, наданому Університетом, відсутні дані щодо договору оренди від 23.03.2005 № 1603, укладеного між регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву, як орендодавцем, та ТОВ «Гранд», як орендарем. При цьому, листом від 15.07.2015 № 30-06/7219 регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву, як орендодавцем, погоджено продовження зазначеного договору оренди строком на 11 місяців.

Отже, загальна орендована площа нежитлових приміщень Університету становить 1148,5 кв. метра.

Стосовно усунення порушень, виявлених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву.

У червні 2015 року Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву (далі — РВ ФДМ) здійснено перевірку виконання договірних умов та дотримання законодавства в сфері орендних відносин щодо майна, яке обліковується на балансі Університету.

Так, відповідно до Акту РВ ФДМ від 30.06.2015 за результатами зазначеної перевірки РВ ФДМ встановлено ряд порушень та недоліків стосовно виконання орендарями договірних умов. До перевірки надано копію листа Університету (не завірено підписом відповідальної особи щодо відповідності оригіналу) від 24.07.2015 № 120/116, що містить інформацію про вжиття заходів з реалізації пропозицій РВ ФДМ у неповному обсязі.

На письмові запити комісії МОЗ України щодо документального підтвердження усунення виявлених порушень законодавства — документи не надано.

Так, відповідно до письмової відповіді Університету (б/н б/д) за підписом Начальника експлуатаційно-технічного відділу С.Е. Польський: «… НМУ ім. Богомольця листом від 24.07.2015р. за № 120/16 повідомило Регіональне відділення Фонду державного майна України у м. Києві про дії НМУ ім. Богомольця щодо усунення встановлених недоліків… Оскільки орендодавцем за договором є Регіональне відділення Фонду державного майна України у м. Києві просимо за більш вичерпною інформацією звернутися до цього органу».

Таким чином, посадовими особами Університету відмовлено Уповноваженому органу управління у задоволенні вимоги щодо надання документів, які стосуються усунення виявлених порушень в частині договірних умов у сфері орендних відносин, враховуючи статус Університету, як закладу, що належить до сфери управління МОЗ України, та якому передано державне майно на праві оперативного управління.

7. Перевірка організації кадрової роботи

Кадрову роботу Університету забезпечує Відділ кадрів відповідно до затвердженого ректором Університету К.М. Амосовою 03.11.2014 Положення про відділ кадрів Університету. Очолює роботу відділу кадрів начальник відділу кадрів Жуковцева Л.І., яка на початок комісійної перевірки перебувала на лікарняному (про що було повідомлено Університетом комісію письмово). Виконання обов’язків начальника покладено наказом Університету від 01.10.2015 №1482-л на провідного спеціаліста Строгову 1.1. У складі відділу працюють 5 спеціалістів, які виконують свої функції відповідно до посадових інструкцій.

Амосова К.М. призначена на посаду ректора Університету наказом МОЗ України від 16.06.2014 № 99-о та наказом Університету від 16.06.2014 №645-л, на умовах контракту від 16 червня 2014 року № 791.

Статут Університету прийнято на Конференції трудового колективу (протокол від 27.01.2005 № 5) та затвердженого наказом МОЗ України від 16.06.2005 № 116. До Статуту приймались 5 раз зміни, а саме: накази МОЗ від 02.06.2008 № 123-о, від 23.11.2009 № 310-о, від 02.04.2010 № 45-о, від 03.07.2013 № 134-о, від 21.04.2015 № 228.

За цей період відбулися зміни в законодавстві і керівництву Університету неодноразово наголошувалось про необхідність приведення Статуту Університету у відповідність до чинного законодавства. Так, відповідно до листів МОЗ України від 13.08.2014 № 11.01-29/981/23556 за підписом Міністра Мусія О.С., від 23.09.2014 № 11.01-29/1030/27478 за підписом в.о. Міністра Салютіна Р.В. Університету доручено подати до Міністерства у двотижневий термін проект Статуту Університету. Водночас, Університетом не подано до МОЗ проекту Статуту у визначені терміни. Натомість до МОЗ надіслано зміни до Статуту Університету (лист Університету від 11.02.2015 № 120/2-277) за підписом в.о. ректора Цехмістера Я.В. з інформацією, що Університетом вже розроблено нову редакцію Статуту закладу, яку планується розглянути та затвердити на конференції трудового колективу 30.04.2015. Станом на 09.10.2015 нова редакція Статуту Університету до МОЗ не подавалась.

Відповідно до останніх змін до Статуту Університету (наказ МОЗ від 21.05.2015 № 228), а саме п.п.1.8.9 — передбачені підрозділи Університету з правом юридичної особи: Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі — Ліцей) та Центр громадського харчування (далі — Центр). В Положенні про Центр (п.1.2), затвердженому наказом Університету від 01.04.2015 № 238, Центр є відокремленим структурним підрозділом Університету без права юридичної особи. Особові справи та трудові книжки працівників Центру та Ліцею не були надані Комісії.

В ході перевірки опрацьовано матеріали штатного формуляру керівних, науково-педагогічних кадрів Університету.

Керівний склад Університету:

ректор Амосова К.М.;

проректори: Цихмістер Я.В., Стеченко О.В., Черенько Г.М., Закордонець О.О., Линовецька О.В., Науменко О.М., Никитюк О.А.;

декани факультетів: Мельник В.С., Літвінова Н.Ю., Виговська О.В., Пельо І.М., Неспрядько В.П., Рева Т.Д., Логінова І.О., Савичук О.В.

Також, в ході перевірки виявлено, що перший проректор з науково- педагогічної роботи Цехмістер Я.В. займає дві керівні посади: директор Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (наказ Університету про призначення від 16.07.1997 № 430-л), та перший проректор з науково-педагогічної роботи Університету (наказ Університет про призначення від 19.09.2014 № 1160-л), що є порушенням п.4. Спільного наказу Міністерства Праці України, Міністерства Юстиції України та Міністерства фінансів України № 43 від 28.06.93 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій та порушення вимог п. 13 ст. 55 «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.

Проведено аналіз матеріалів особової справи проректора з науково- педагогічної роботи та перспективного розвитку, доктора сільськогосподарських наук (педагогічна або медична освіта відсутня), професора Никитюка Олександра Андрійовича, 1959 року народження.

Встановлено, що 01.08.2014, без погодження з МОЗ України, ректором Амосовою К.М. були внесені зміни до штатного розпису, а саме: посада «проректор з адміністративно-господарської роботи» на посаду «проректор з науково-педагогічної роботи та адміністративно-господарських питань». Наказом Університету від 01.08.2014 № 813-л Никитюка О.А. було переведено на посаду проректор з науково-педагогічної роботи та адміністративно-господарських питань без погодження з МОЗ України, що в свою чергу є порушенням п.2.1.8 умов контракту від 16.06.2014 № 791 ректора Амосової К.М. з МОЗ України.

Клопотання ректора Амосової К.М. про погодження цієї кандидатури на вказану посаду було направлено листом № 120/1-1110 до МОЗ України лише 04.09.2014 року. МОЗ України не погодило призначення Никитюка О. А. на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та адміністративно- господарських питань, у зв’язку з відсутністю зазначеної посади у штатному розписі Університету.

25.09.2014 ректором Амосовою К.М. було направлено клопотання до МОЗ України стосовно погодження зміни у штатному розписі, а саме: виведення посади проректор з адміністративно-господарської роботи і введення посади проректора з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку. МОЗ України не заперечило проти таких змін у штатному розписі Університету. Станом на 16.10.2015 року МОЗ України не погодило кандидатуру Никитюка О.А.

Проаналізувавши особову справу завідувача кафедри госпітальної хірургії № 2 Мішалова Володимира Григоровича (згідно запису у трудовій книжці, комісією встановлено, що його особова справа оформлена неналежним чином. А саме: станом на 16.10.2015 року Мішалов В.Г. призначений завідувачем кафедри хірургії № 4 — витяг з наказу Університету № 138-л від 13.12.2010 року. Також слід зазначити про відсутність в особовій справі Мішалова В.Г. копій документів, які підтверджують призначення та/або переведення на посаду завідувача кафедри хірургії № 4, зокрема (рішення Вченої Ради, Наказ про призначення на посаду, контракт). Що свідчить про порушення вимог статті 30 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 року № 380-IV із змінами та вимог статті 36 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року № 1556-VII.

Відповідно до статті 251 КЗпП України власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному. На підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодавством.

Враховуючи норму викладеної статі слід зазначити, що Мішалов Володимир Григорович обіймає посаду завідувача кафедри і перебуває у шлюбі з ректором Амосовою К.М., що в свою чергу є порушенням вимог ст. 251 КЗпП України в частині підпорядкування близьких родичів.

У крім того, у ході перевірки встановлено, що відповідно до наказів Університету від 06.03.2015 № 304-л та від 03.03.2015 № 289-л проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи Антоненко М.Ю., проректор з науково-педагогічної роботи Степаненко В.І., проректор з наукової роботи Чайковський Ю.Б. у березні 2015 року були звільнені із займаних посад без погодження з МОЗ України, що також є порушенням п.2.1.8. умов контракту від 16 червня 2014 року № 791 ректора Амосової К.М. з МОЗ України.

До перевірки залучено посадові інструкції проректорів Університету, а саме: першого проректора з науково-педагогічної роботи Цехмістера Я.В., Проректора за науково-педагогічної роботи Стеченко О.В., проректора з наукової роботи Черенько Т.М., проректора з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами Закордонця О.О., проректора з міжнародних зав’язків та з науково-педагогічної роботи Ліновицької О.В., проректора з науково- педагогічної роботи, лікувальної роботи та післядипломної освіти Науменка О.М., проректора з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Никитюк О. А.

За результатами проведеного аналізу змісту та структури посадових інструкцій встановлено:

посадові інструкції першого проректора з науково-педагогічної роботи Цехмістера Я.В. та Проректора з науково-педагогічної роботи Стеченко О.В. є абсолютно ідентичні, що в свою чергу свідчить про дублювання функціональних обов’язків та створення ризику не раціонального використання коштів державного бюджету Університетом, спрямованих на оплату праці.

проаналізувавши посадову інструкцію проректора з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами Закордонця О.О. та проректора з міжнародних зав’язків та з науково-педагогічної роботи Ліновицької О.В., слід звернути увагу про доцільність об’єднання цих посад для більш раціонального використання коштів державного бюджету Університетом, спрямованих на оплату праці.

у посадовій інструкції проректора з науково-педагогічної роботи, лікувальної роботи та післядипломної освіти Науменка О.М. відсутні пункти стосовно післядипломної освіти, що суперечить назві посади. Також слід відмітити про наявність в структурі Університету такого структурного підрозділу як Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, директор якого підпорядковується безпосередньо ректору Університету (Згідно п.7.6 Положення про Інститут післядипломної освіти Національного медичного Університету імені О.О. Богомольця та п.1.2 Посадової інструкції директора Інституту післядипломної освіти Національного медичного Університету імені О. О. Богомольця. Зазначене дає змогу зробити висновок, про похибку та необхідність внесення змін до назви посади проректора з науково-педагогічної роботи, лікувальної роботи та післядипломної освіти Науменка О.М.

посадова інструкція проректора з наукової роботи Черенько Т.М. не затверджена ректором Амосовою К.М., що є порушенням п.6. вимог наказу Мінсоцполітики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників».

• в посадовій інструкції проректора Стеченко О.В. пунктом 1 розділу 2 зазначено заміщення ректора у випадках його відсутності і вирішення питань, що належать до компетенції ректора (за виключенням кадрових питань професорсько-викладацького складу та фінансових питань). В той час як пунктами 8 та 18 розділу 2 цієї ж посадової інструкції зазначено такі пункти як:

розподіл кредитів на навчання і затвердження рахунків до оплати на узгоджену ректором суму;

візування наказів про призначення чи зняття стипендій студентам.

Крім вище вказаного проректор з науково-педагогічної роботи Стеченко О. В. має право візувати калькуляції на платні послуги (освітні) і у разі необхідності узгоджувати їх у встановленому порядку, що входить у явні протиріччя з пунктом першим посадової інструкції.

Окремо слід звернути увагу на ситуацію з Хіміч Іриною Михайлівною, яка звільнена з посади заступника начальника Відділу внутрішнього аудиту МОЗ України у порядку переведення до Університету.

Так, Університет звернувся до МОЗ стосовно погодження переведення Хіміч І.М. на посаду проректора з економічних питань Університету листом від 19.08.2014 № 120/1-939. Згідно з наказом МОЗ від 20.08.2014 № 413-к «Про звільнення І. Хіміч» вона була звільнена з МОЗ України у порядку переведення до Університету.

Хіміч І.М зарахована у порядку переведення на посаду проректора з економічних питань Університету відповідно до наказу Університету від 21.08.2014 № 886-л (Рішення Вченої ради Університету від 28.08.2014 з рекомендацією призначити Хіміч І. М. на посаду проректора з економічних питань Університету). Призначення Хіміч І.М. відбулося в порушення вимог п.2.1.8. Контракту ректора від 16.06.2014 № 791, укладеному між МОЗ України в особі Міністра охорони здоров’я України Мусія О.С. та Амосовою К.М., яким передбачено, що «керівник закладу призначає та звільняє з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів, та головного бухгалтера за погодженням з Міністерством».

На клопотання Університету від 04.09.2014 «Про погодження призначення Хіміч І. М. на посаду проректора з економічних питань» МОЗ України листом від 30.09.2014 № 11.01-29/1116/28301 не погодило її призначення та наголосило що її призначення може призвести до виникнення конфлікту інтересів. Керівництво Університету не прийняло до уваги лист МОЗ України, в тому числі непогодження призначення на посаду та не припинило трудові відносини з Хіміч І.М. Ректор Університету повторно звертається з клопотанням щодо її погодження призначення на посаду проректора з економічних питань і повторно отримує не погодження (лист МОЗ від 14.01.2015 № 11.03-03/9/489). Звільнення Хіміч І.М. відбулося 09.02.2015 за угодою сторін (наказ Університету 09.02.2015 від 181-л). На час перевірки Хіміч І.М. в Університеті не працює.

На письмові запити Комісії МОЗ про надання положень про структурні підрозділи станом на 23.10.2015 не надані положення про: Центр соціально- психологічної консультативної допомоги, Центр фізіолого-гігієнічних і ергономічних досліджень та професійного добору, психофізичної експертизи, Центр довузівської підготовки, Центр мовної підготовки, видавничий дім, Центр клінічних досліджень, навчально-виробничий комплекс «Аптека», Інститут професійної педагогіки, інститут громадського здоров’я, Центр неперервної освіти, про господарську частину та її підрозділи та інші. Згідно з поясненнями першого проректора Університету Цехмістера Я.В. зазначені положення відсутні та на даний час продовжують перебувати у розробці, що свідчить про порушення пункту 1.8 розділу 1 Статуту Університету.

Опрацювавши Положення про кафедри зазначаємо, що Положення про кафедру гігієни праці і професійних хвороб та інші кафедри не затверджені Вченою Радою Університету та не введені в дію наказом по Університету, що суперечить вимогам статті 33 Закону України «Про вищу освіту», зокрема, відповідно до:

п. 1 ст. 33 — «Структура вищого навчального закладу, статус і функції його структурних підрозділів визначаються статутом вищого навчального закладу та положеннями про відповідні структурні підрозділи».

п 2. ст. 33 — «Структурні підрозділи утворюються рішенням вченої ради вищого навчального закладу у порядку, визначеному цим Законом і статутом вищого навчального закладу.»

Окрім вищевказаного, Комісія МОЗ констатує велику плинність науково- педагогічних кадрів протягом року. Згідно з довідкою відділу кадрів Університету протягом 2013 року зараховано на посади — 705 осіб, звільнено — 651. Протягом 2014 року відповідно зараховано на посади 735 осіб, звільнено — 577. За 9 місяців 2015 року зараховано — 537, звільнено — 434.

В Університеті практикується залучення до науково-педагогічного процесу на умовах сумісництва інтернів, аспірантів, старших лаборантів, клінічних ординаторів та викладачів без вищої медичної профільної освіти, що є порушенням вимог п.4, п.9 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. Зокрема, лікарі-інтерни Тараненко М.О., Щуренко В.О. працюють на посадах асистентів (0,25 ставки) за сумісництвом на кафедрі анатомії.

Аспіранти Барабанчик О.В., Корендович І.В., Свінціцький І.А., Покотило О.А. та інші, старші лаборанти Дорошенко Н.М., Зінабадінова С.С., Лавриненко В.Є., Хламанова Л.І. та інші; клінічні ординатори Вишемирська Т.А., Бродецька Л.О., Вознюк В.В., Шинькарук Ю.Л., Резнікова Н.М. та інші також працюють на посадах асистентів з пед. навантаженням від 0,25 ставки до 0,5 ставки за сумісництвом. Окремі викладачі Медичного коледжу Університету працюють без вищої медичної профільної освіти. А саме Кириченко Т.В., Ліпченко І.А., Подгайський Р.В., Довгий М.А., Бондарчук П.Є., Максимів В.І. та інші.

Проаналізувавши Положення про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету, затвердженого 27.01.2014, слід зазначити, що необхідно привести його у відповідність до Закону України «Про вищу освіту». Згідно п. 6 ст. 35 Закону «керівник кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою вищого навчального закладу строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету…».

Не належним чином ведеться «Книга реєстрації трудових книжок», а саме: не завжди проставляється дата та номер наказу, на підставі якого здійснюється зарахування працівників та не ставиться підпис відповідальної особи, яка прийняла та оформила трудову книжку. Порушено вимоги оформлення Типової форми № П-10 затверджена наказом Мінстату України від 27.10.1995 № 277 «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу».

Трудові книжки та особові справи працівників Стоматологічного медичного центру знаходяться в приміщені Університету за адресою м. Київ вул. Зоологічна,1. Відповідальний за кадрову роботу в Стоматологічному медичному центрі працівник відділу кадрів старший інспектор Висоцька О.С. В Положення про відділ кадрів Університету зазначено відділ кадрів Стоматологічного медичного центру який входить до Відділу кадрів Університету (копія Положення додається), що не відповідає Структурі та Положенню про відділ кадрів Університету,) оскільки, це не окремий відділ кадрів а тільки один працівник Відділу кадрів Університету, що територіально розташований не за адресою Адміністрації Університету в т.ч. і кадрової служби.

Крім того, у ході перевірки встановлені наступні факти.

1. В Університеті діє Колективний договір на 2015 рік, що схвалений Конференцією трудового колективу 25.12.2014 року, підписаний Ректором Університету, Головою профкому співробітників та Головою профкому студентів Університету, зареєстрований Управлінням соціального захисту населення Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.02.2015 за № 42 (далі — Колективний договір).

Пунктом 12.1. Розділу 12 Колективного договору, оригінал якого було надано на розгляд, встановлено, що Роботодавець (Університет) визнає

Профкоми співробітників та студентів як єдиних і повноважних представників трудового колективу та колективу студентів і погоджує з ними накази та локальні нормативні акти з питань, що є предметом Колективного договору. Порядок погодження Колективним договором не встановлено.

Згідно положень пункту 1.1. Розділу 1 Колективного договору, його предметом є, зокрема, регулювання виробничих і трудових відносин, умов праці, її оплати та охорони.

За результатами аналізу оригіналів наказів Університету з кадрових питань та з основної діяльності за період 2014-2015 років встановлено, що дані накази, зокрема, про умови оплати праці, переведення, суміщення, зарахування студентів тощо, тобто, тих, що стосуються предмету Колективного договору, не містять будь-яких відміток про їх погодження із Профкомами співробітників та студентів, що свідчить про можливі

порушення умов пункту 12.1. Розділу 12 Колективного договору з боку роботодавця.

2. Статут Українського медичного ліцею НМУ ім. О.О. Богомольця (далі — Ліцей), оригінал якого було надано на розгляд, відокремленого підрозділу Університету із правом юридичної особи, затверджено розпорядженням Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації від 06.05.2014 № 232 та погоджено ректором Університету.

Пунктом 4.7. Статуту Ліцею встановлено, що його штатний розпис затверджується у встановленому порядку, проте, такий порядок локальними актами Університету не встановлено, а можливість дослідити інші документи з цього питання відсутня, оскільки, згідно самого Статуту, Ліцей належить до сфери управління Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, водночас, як встановлено статутом Університету, Ліцей є його структурним підрозділом та входить до його сфери управління, тобто, Ліцей є власністю територіальної громади міста Києва у складі Університету, що перебуває у державній власності.

Також, у Статуті ліцею відсутня будь-яка інформація про повноваження Ректору Університету та керівника Ліцею — директора щодо вирішення кадрових питань, а саме, прийняття на роботу та звільнення з неї тощо.

3. За результатами аналізу вибірковим методом оригіналів наказів із загальною діяльності Університету за період з травня до липня 2015 року встановлено систематичні порушення (п’ять) пункту 57 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242, відповідно до якого, у разі відсутності посадової особи, найменування посади, прізвище, ініціали (ініціал імені) якої зазначено на проекті документа, його підписує особа, що виконує її обов’язки, або її заступник. У такому разі обов’язково зазначаються фактична посада, ініціали (ініціал імені), прізвище особи, яка підписала документ (виправлення вносять рукописним або машинописним способом, якщо документ неможливо передрукувати). Не допускається під час підписання документа ставити прийменник «За» чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади. Додавання до найменування посади керівника слів «Виконуючий обов’язки» або «В. о.» здійснюється у разі заміщення керівника за наказом (розпорядженням).

Усупереч вищезазначеному на зворотному боці наказів Університету від 26.05.2015 № 387, від 08.06.2015 №№ 425, 428, 429, від 11.06.2015 №430, у розділі візування навпроти зазначення «Начальник юридичного відділу» зазначена риска із дописом ручкою під прізвищем начальника зазначені інші прізвища без зазначення посади цієї особи, що свідчить про порушення Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

4. Книга реєстрації наказів з кадрової діяльності за 2015 рік містить систематичні (десять) порушення з порядку її ведення в частині зазначення в ній інформації, а саме:

1) назви наказів та їх виконавці зазначаються поверх нанесеного

канцелярським коректором білої фарби на текст інформації — 6 випадків (накази від 22.01.2015 №90-л «Про зарахування», від 18.03.2015 №397-л «Про перевод», від 20.03.2015 № 411-л «Про доплату», від 03.07.2015 № 895-л «Про зарахування», від 07.07.2015 №908-л «Про надбавку», від 09.07.2015 № 916-л «Про матеріальну допомогу»);

2) нумерація наказів йде, минаючи послідовну нумерацію, проте, із залишенням місця для реєстрації наказу за номером, який пропущено — 3 випадки (після наказу від 31.08.2015 за № 1153-л пропущено місце із зазначення олівцем «54, стом., зарах.; після наказу від 01.09.2015 за № 1155-л пропущено місце із зазначенням олівцем «1156, Тасенко»;);

3) накази реєструється олівцем без зазначенням повної інформації по журналу — 1 випадок (наказ від 05.10.2015 № 1508 «Погод. Оплати дит. хір. стом.).

Відповідно до вищезазначеного, виходячи з назв наказів, при реєстрації яких допущені помилки, можливо дійти висновку про складання, видачу завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей тощо.

5. Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5, які є обов’язковими для виконання всіма установами, організація діловодства в структурних підрозділах установ покладається на спеціально призначену для цього особу, у посадовій інструкції якої зазначаються ці обов’язки. У посадових інструкціях визначаються повноваження щодо засвідчення документів та їх копій.

На запит заступника Голови Комісії про надання посадових інструкцій спеціально призначених осіб, на яких покладено організацію діловодства в структурних підрозділах Університету, було отримано виключно посадові інструкції завідувачки канцелярії та начальника відділу кадрів.

За результатами розгляду даних посадових інструкцій встановлено, що функції з організації діловодства завідувачки канцелярії та начальника відділу кадрів в підпорядкованих ним структурних підрозділах відсутні. Повноваження щодо засвідчення документів є тільки у завідувачки канцелярії.

Інформацію про таких спеціально призначених осіб з організації діловодства у інших підрозділах та повноваження інших працівників Університету, які мають право на засвідчення документів та їх копій, не отримано, що свідчить про відсутність таких осіб у порушення Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5.

6. Відповідно до розділу 3 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5, які є обов’язковими для виконання всіма установами, розпорядчим документом керівника установи визначаються порядок використання, місце зберігання печатки установи і посадові особи, відповідальні за її зберігання, а також перелік посадових осіб, підписи яких скріплюються печаткою установи.

На запит заступника Голови Комісії про надання документу, яким визначено порядок використання, місце зберігання печатки установи і посадові особи, відповідальні за її зберігання, а також перелік посадових осіб, підписи яких скріплюються печаткою установи, інформації не отримано, що свідчить про можливу відсутність такого документу у порушення Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5.

7. В газеті «Урядовий кур’єр» 27.06.2015 опубліковано постанову Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 № 413. Тож, починаючи із 27 червня 2015 року про прийнятих працівників необхідно повідомляти Державну фіскальну службу за встановленою формою.

На запит заступника Голови Комісії про надання всіх повідомлень до органів ДФС України про прийняття працівника на роботу Університетом було надано виключно повідомлення за період з 10.08.2015 по 21.10.2015, незважаючи на те, що у Книзі реєстрації наказів з кадрової діяльності Університету за 2015 рік міститься інформація щодо реєстрації наказів про зарахування за період з 27.06.2015 до 10.08.2015 року, зокрема, накази від 30.06.2015 №881-л, від 01.07.2015 №884-л, від 07.07.2015 №902-л, від 09.07.2015 №911-л, від 20.07.2015 №934-л, від 31.07.2015 №№968-л, 969-л, 970-л, від 03.08.2015 №991-л, від 07.08.2015 №1005-л.

Вищезазначене свідчить про можливе невиконання Університетом постанови КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 № 413 за період з 27.06.2015 до 10.08.2015 у порушення вимог постанови КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 № 413.

За результатами аналізу завірених печаткою відділу кадрів та скріплених підписом працівника відділу кадрів Університету повідомлень про прийняття працівників на роботу за період з 10.08.2015 по 21.10.2015, що надсилались Університетом в електронному вигляді органам Державної фіскальної служби України на виконання постанови кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №413, встановлено наступні невідповідності зазначеної у них інформації щодо номерів наказів про прийняття на роботу інформації, що зазначена у книзі реєстрації наказів з кадрової діяльності Університету за 2015 рік (далі — Книга):

повідомлення про прийняття працівника на роботу від 30.09.2015 містить номер наказу «1454-л», за яким у Книзі зареєстровано наказ із назвою «подвійна оплата»;

повідомлення про прийняття працівника на роботу від 22.09.2015 містить номер наказу «1392-л», за яким у Книзі зареєстровано наказ із назвою «від. до 3-х р.»;

повідомлення про прийняття працівника на роботу від 11.09.2015 містить номер наказу «1278-л», за яким у Книзі зареєстровано наказ із назвою «звільнення»;

повідомлення про прийняття працівника на роботу від 31.08.2015 містить номер наказу «1117-л», за яким у Книзі зареєстровано наказ із назвою «звільнення»;

повідомлення про прийняття працівника на роботу від 21.08.2015 містить номер наказу «1046-л», за яким у Книзі зареєстровано наказ із назвою «звільнення»;

повідомлення про прийняття працівника на роботу від 14.08.2015 містить номер наказу «1020-л», за яким у Книзі зареєстровано наказ із назвою «відклик із відпустки»;

повідомлення про прийняття працівника на роботу від 10.09.2015 містить номер наказу «916-л», за яким у Книзі зареєстровано наказ із назвою «мат. Допом.»;

Відповідно до вищезазначеного, можна дійти висновку про ймовірність надання Університетом недостовірної інформації органам Державної фіскальної служби України.

8. Стан організації роботи щодо запобігання корупції

Відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2015 № 706 керівник міністерства забезпечує утворення (визначення) та функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління міністерств. Листом від 01.01.11.2013 року № 11.01-29/1272/33964 МОЗ України довів до відома зазначену постанову Кабінету міністрів до всіх керівників державних підприємств, закладів та установ підпорядкованих МОЗ України. Зазначеним листом МОЗ України зобов’язав вказаних керівників у разі відсутності підрозділу у структурі державного підприємства, установи чи закладу та при неможливості його утворення терміново визначити особу у функціональних обов’язках якої прописати виконання завдань пов’язаних із запобіганням та виявленням корупції.

Листом від 08.11.2013 № 120/1-1370 Університет повідомив МОЗ України що відповідальною особою за запобігання та виявлення корупції в Університеті призначено Цехмістера Я.В.

Листом від 23.01.2015 № 120/2-124 за підписом Першого проректора з науково-педагогічної роботи Цехмістера Я.В. до МОЗ України надійшла інформація що відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції в Університеті є Степаненко В.І.

На запит комісії про надання копії наказу про призначення відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції, копії наказу не надано. В функціональних обов’язках Степаненка В.І. відсутні завдання щодо запобігання та виявлення корупції. У посадовій інструкції проректора з науково-педагогічної роботи Цехмістера Я.В. такі завдання також не визначено.

Разом з тим наказом Університету від 17.04.2014 № 207 в Університеті створено Антикорупційний комітет.

З приводу вищезазначеного Комісією взято письмові пояснення з в.о. начальника відділу кадрів Строгової І.І. Відповідно до них встановлено, що Антикорупційний комітет на входить до структури Університету і здійснює свою діяльність на громадських засадах. Підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції в структурі Університету відсутні. Уповноважена особа не призначена.

Враховуючи вищенаведене, Ректором Університету Амосовою К.М. не забезпечено виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2015 № 706 та не створено в Університеті підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції і не визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

Крім того, проректором з науково-педагогічної роботи Цехмістером Я.В. надано до МОЗ України недостовірну інформацію щодо визначення в Університеті уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

9. Перевірка діяльності юридичної служби. Організація претензійно-позовної роботи

Правова робота організована у вигляді Юридичного відділу Університету, який діє на підставі Положення про юридичний відділ (далі — Положення), затвердженого В.о. ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця К.М. Амосовою у 2014 році, а також, на договірних засадах Університету надається правова допомога Хасіним І.Б. (договір від 08.05.2015 № 53, договір від 11.03.2015 № 45, договір від 11.03.2015 № 42).

Число та місяць затвердження Положення про Юридичний відділ Університету відсутні.

Відповідно до пункту 1 Положення, Юридичний відділ є окремим структурним підрозділом Університету та підпорядковується безпосередньо ректору.

Положення про юридичний відділ розроблено у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040.

За штатним розписом Національного медичного університету на 2015 рік по Загальному фонду, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України 03.04.2015 передбачено посаду начальника юридичного відділу та юрисконсульта 1 категорії.

За штатним розписом Національного медичного університету на 2015 рік по Спеціальному фонду, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України від 03.04.2015 передбачено посаду юрисконсульта 1 категорії.

Згідно наказу НМУ імені О.О. Богомольця від 21.05.2014 № 519-л, начальником юридичного відділу Університету є Ніколаєнко Артем Олександрович.

Призначення Ніколаєнка А.О. на посаду начальника Юридичного відділу Університету погоджено листом Міністерства охорони здоров’я України від 19.05.2014 № 14.03-04/22/386-14/13723.

Наказом НМУ імені О.О. Богомольця від 21.05.2014 № 519-л зараховано на вищезазначено посаду.

Ніколаєнко АП.О. у 2005 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію спеціаліст права.

З дати зарахування на посаду начальника Юридичного відділу Університету підвищення кваліфікації не проходив.

В Університеті зайняті 2 посади начальника та юрисконсульта та одна посада юрисконсульта вакантна, проте Університет (Замовник) укладав договори з Хасіним І.Б. (Виконавець) (договір від 08.05.2015 № 53, договір від

№ 45, договір від 11.03.2015 № 42) щодо надання юридичних послуг, де у предметі договору зазначається наступне:

«Виконавець зобов’язується надати Замовнику юридичні послуги відповідної якості а Замовник зобов’язується прийняти послуги згідно акту виконаних робіт та здійснити їх оплату на умовах Даного договору».

У договорах зазначені оплати послуг, де у Договорі № 53 загальна ціна Договору визначається у розмірі 15 452,000 грн, у договорі № 45 — 23 700,00 грн, у договорі № 42 — 18 500,00 грн. (договори додаються,

Також під час проведення перевірки Комісії було надано лише один журнал з чотирьох щодо претензійно-позовної роботи, в якому зареєстровані не всі відомості про претензійно-позовну роботу Університету порівняно, зокрема з відомостями, що містяться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

10. Результати перевірки з окремих питань діяльності

10.1. Стосовно діяльності відокремлених структурних підрозділів

В ході перевірки досліджено питання створення і функціонування Підприємства громадського харчування № 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (далі — Підприємство).

Підприємство створено Університетом після реорганізації Тресту студентських їдалень м. Києва відповідно до наказу від 28.03.1995 № 40 «Про організацію громадського харчування в Українському державному медичному університеті ім. акад. О. О. Богомольця».

Статут Підприємства затверджено ректором Університету В.Ф. Москаленко, зареєстровано Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.12.2008 за № 10741050001023, прийнято Зборами трудового колективу Підприємства громадського харчування № 1 Університету (протокол від 04.12.2008 № 12).

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію Серії А01 № 132666, (дата проведення державної реєстрації 17.08.1995); Довідки АА № 159001 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданої 12.03.2009; Довідки про взяття на облік платника податків (узятий на облік 21.08.1995 за № 5421/8871):

ідентифікаційний код: 23528927;

правовий статус суб’єкта: юридична особа;

організаційно-правова форма за КОПФГ: 140 — державне підприємство;

види діяльності за КВЕД: 55.51.0 Діяльність їдалень;

інституційний сектор економіки за КІСЕ: 8.11001 Державні не фінансові корпорації;

місцезнаходження за КОАТУУ: 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 34.

Відповідно до Статуту Підприємство існує в складі Університету, підпорядковане керівництву Університету і діє відповідно до Закону України «Про освіту» та Господарського кодексу України. Підприємство розміщене на території Університету (фізичко-хімічний корпус) і є його власністю.

Підприємство набуває майнові та немайнові права і обов’язки, виступає позивачем і відповідачем в судових органах. НМУ не несе відповідальності за зобов’язаннями підприємства.

Згідно з наказом Університету від 26.08.1997 № 521 директором Підприємства призначено Стус Ю.І., на посаду головного бухгалтера зарахована Козенюк Л.А. згідно з наказом Університету від 18.08.1995 № 1, відповідальною за кадрову роботу призначено Гончаренко Г.В. згідно з наказом Університету від 15.04.2008 № 4.

Відповідно до статті 55 Господарського кодексу України суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна. Господарські організації — це юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

До перевірки не надані звітні документи щодо діяльності Підприємства Установи, відсутність яких свідчить про порушення вимог частини 8 статті 19 «Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю» Господарського кодексу України, відповідно до якої усі суб’єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов’язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

При цьому, відповідно до Довідки АА № 159001 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), виданої Головним управлінням статистики у м. Києві 12.03.2009, організаційно-правова форма за КОПФГ Підприємства — 140 «державне підприємство». У Єдиному державному реєстрі організаційно-правова форма Підприємства також визначена як «державне підприємство». Крім того, у листі Університету від 17.02.2011 № 120/1-237 на ім’я директора Департаменту кадрової політики та запобігання корупції МОЗ України Вороненку В.В. щодо надання інформації про створення, функціонування Підприємства Установи (в т.ч. завірених копій установчих документів) наведено назву зазначеної установи — «Державне підприємство громадського харчування № 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця».

Зазначаємо, що під час здійснення попередньої перевірки проведеної на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.02.2014 №18-Адм комісією МОЗ України було також досліджено питання створення і функціонування Підприємства громадського харчування № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця встановлено факт неправомірного створення Університетом юридичної особи з організаційно-правовою формою за КОПФГ 140 «державне підприємство» свідчить про перевищення керівництвом Університету наданих повноважень та порушення вимог Статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

Так, на письмові запити Комісії МОЗ, у т.ч. до Голови ліквідаційної комісії з припинення діяльності Підприємства громадського харчування №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомолець Яворовського О.П., стосовно виконання наказів Університету від 24.01.2014 № 30, від 18.04.2014 № 208, від 05.05.2014 № 243 з питань організації ліквідації підприємства, підтвердних документів щодо вжитих відповідальними посадовими особами Університету заходів — не надано.

При цьому, було виявлено невідповідність пункту 1.8.7 Статуту Університету в частині зазначення серед підрозділів з правами юридичної особи Університету Державного підприємства «Центр громадського харчування» — установчим документам Підприємства в частині фактичної його назви.

Зазначені недоліки на момент проведення перевірки Університетом не усунуті.

Також, відповідно до пункту 1.6 Статуту Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, веде самостійний баланс, має поточний рахунок в Державному казначействі

України, валютний та депозитний рахунки в банківських установах, гербову печатку і штампи зі своїм найменуванням, бланки тощо.

У пункті 1.8.7 Статуту Університету наведені наступні підрозділи з окремими правами юридичної особи: Санаторій-профілакторій, Центр громадського харчування, Український медичний ліцей.

Під час перевірки використані дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр), норми щодо ведення якого визначені розділом ІІ Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

Так, відповідно до детальної інформації про Університет, як юридичну особу, наведеної у Єдиному державному реєстрі, у розділі «Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи» зазначено наступне: Санаторій- профілакторій Університету (код ЄДРПОУ ВП: 02010787; місцезнаходження ВП: 03067, м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Полковника Шутова, 14-Б) та Медичний коледж Університету (код ЄДРПОУ ВП: 38258574; місцезнаходження ВП: 03057, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Зоологічна, 1).

Вказані відокремлені структурні підрозділи Університету не мають статусу юридичної особи.

Зазначаємо, що Медичний коледж Університету, як відокремлений структурний підрозділ Статутом Університету не передбачений.

Відомості про Центр громадського харчування, як відокремлений структурний підрозділ Університету у Єдиному державному реєстрі відсутні.

Згідно з вимогами статей 1, 4, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» відокремлений підрозділ юридичної особи — це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають державній реєстрації. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру.

Необхідно зазначити, що Український медичний ліцей включено у пункт 1.8.7 Статуту Університету, як підрозділ Університету з окремими правами юридичної особи поряд з відокремленими структурними підрозділами — Санаторієм-профілакторієм Університету, Центром громадського харчування та Медичним коледжем Університету.

Відомості про Український медичний ліцей Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, як відокремлений структурний підрозділ Університету у Єдиному державному реєстрі відсутні

Ліцей створений згідно наказу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця від 25.06.1997 року № 91, Установчим договором про створення ліцею між університетом та Старокиївською районною державною адміністрацією від 26.08.1997 року (з доповненням абзацу №3 у такій редакції: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація).

Засновниками Ліцею виступили Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (далі — Університет) та територіальна громада міста Києва.

Відповідно до рішення Шевченківської районної в місті Києві Ради 11-ї сесії XXIV скликання від 15.06.04 № 386 «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади Шевченківського району м. Києва Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» Ліцей знаходився в комунальній власності територіальної громади Шевченківського району м. Києва.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.09.2010 року № 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві», від 02.12.2010 року №284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» ліцей належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 02.10.2013 № 54/9642 «Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації» Ліцей передано до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно Єдиного державного реєстру в якості центрального чи місцевого органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків визначено Шевченківську районну в м. Києві державну адміністрацію.

Одночасно під час здійснення перевірки Комісії надано статути Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця від 22.05.1997 року затвердженого головою Старокиївської державної адміністрації у місті Києві (без відмітки про державну реєстрації); від 04.08.2004 затвердженого ректором Національного медичного Університету ім. О. О. Богомольця В.Ф. Москаленко (без відмітки про державну реєстрацію) та від 06.05.2014 затвердженого розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 232, погодженого ректором Національного медичного Університету ім. О.О. Богомольця К.М. Амосовою (без дати) з відміткою про державну реєстрацію змін до установчих документів від 10.09.2014 № 0010007571.

Згідно пункту 2 статуту Ліцею від 22.05.1997 року засновниками Українського медичного ліцею Національного медичного Університету ім. О. О. Богомольця є Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця та Старокиївська державна адміністрація у місті Києві.

Пунктом 5 статуту Ліцею від 22.05.1997 року визначено, що Ліцей і його філіали є структурними підрозділами Національного медичного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

З метою забезпечення діяльності Ліцею його засновник Університет передає у користування та оперативне управління Ліцею об’єкти права власності (споруди, будівлі, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно споживчого, соціально-культурного та іншого призначення), що належать засновникові на праві власності.

Документів щодо передачі об’єктів права державної власності (споруд, будівель, майнових комплексів, обладнання тощо) під час роботи комісії не надано.

Таким чином встановлено включення до Статуту Університету, який належить до загальнодержавної власності, Українського медичного ліцею комунальної форми власності, як підрозділу з окремими правами юридичної особи Університету що може свідчити про незаконне відчуження під час заснування ліцею майна із державної власності.

10.2. Перевірка окремих питань діяльності Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Перевіркою встановлено, що відповідно до наказу Університету від 19.09.2014 № 1160-л на посаду першого проректора з науково-педагогічної роботи Університету призначено Цехмістера Я.В.

Водночас, згідно з наказом Університету від 16.07.1997 № 430-л Цехмістера Я.В. (у той час — обіймав посаду помічника ректора з довузівської підготовки) було призначено на посаду директора Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Відповідно до Довідки АБ № 549230 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), видана 06.12.2012, керівник Ліцею — Цехмістер Я.В.

Крім того, за результатами пошуку відомостей про зазначену юридичну особу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців у ході проведення перевірки1 встановлено наступне:

Цехмістер Ярослав Володимирович підписант та керівник Ліцею — особа, уповноважена представляти юридичну особу (Український медичний ліцей Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця) у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

На запит Комісії МОЗ надано Штатні розписи та Тарифікаційні списки на 2014, 2015 роки, які у складі — не містять посади директора (за усною інформацією посадової особи Ліцею — посада директора вакантна), водночас, підписані Штатні розписи та Тарифікаційні списки на 2014, 2015 роки — директором Українського медичного ліцею Цехмістером Я.В.

Відповідно до наказу Ліцею від 29.12.2014 № 164, підписаного директором Ліцею професором Я.В. Цехмістером, директору Ліцею Цехмістеру Ярославу Володимировичу надано право першого підпису в Ліцеї. Також до перевірки надано наказ Ліцею від 11.04.2005 № 7-н, підписаний директором Ліцею професором Я.В. Цехмістером, про надання права другого підпису.

Окремо необхідно зазначити, що до перевірки долучено наказ Ліцею від 01.09.2014 № 78 «Про розподіл функціональних обов’язків та посадової відповідальності між адміністративними працівниками ліцею та допоміжним персоналом у 2014 — 2015 н.р.», у якому наведено перелік функціональних обов’язків директора ліцею професора Цехмістера Я.В. Наказ про розподіл обов’язків підписаний директором Ліцею Я.В. Цехмістером.

Також, додані накази Ліцею від 31.08.2015 № 37-к про переведення Жеребко Т.О. на посаду заступника директора Ліцею з виховної роботи, від 28.07.2015 № 36-к про звільнення з посади заступника директора з виховної роботи Переймибіди Л.В. — підписані директором Ліцею Цехмістером Я.В.

_____________________________

1 Що здійснюється відповідно до частини 2 статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Відповідно до вимог пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Враховуючи вищенаведене, ректором Університету Амосовою К.М. допущено порушення вимог пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», оскільки документально підтверджено, що перший проректор з науково-педагогічної роботи Університету Цехмістер Я.В. фактично обіймає дві керівні посади.

Водночас, оскільки, до перевірки не надано підтвердження отримання заробітної плати Цехмістером Я.В. інших грошових виплат, як директором Ліцею, даний випадок може свідчити про завідомо недостовірну інформацію, подану Цехмістером Я.В. до державних органів (державного реєстратора2, Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України інші) у ході виконання ним роботи, як (фіктивним) директором Ліцею, та допущення проставляння підпису на бухгалтерських, фінансових, установчих документах.

Зазначене маніпулювання нормами законодавства України при наданні повноважень першому проректору Університету Цехмістеру Я.В. — має ознаки правопорушення, пов’язаного з корупцією.

____________________________

2 яка від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»).

10.3. Перевірка правовстановлюючих документів на земельні ділянки та нерухоме майно

Перевіркою права постійного користування земельними ділянками встановлено наступне.

Право власності на земельні ділянки, що знаходяться у постійному користуванні Університету, закріплено державними актами виданими Київською міською радою та Обухівською районною державною адміністрацією на підставі відповідних рішень.

На запит комісії щодо подання правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками, Університетом було надано дев’ять державних актів та два договори оренди земельної ділянки, зокрема:

державний акт від 09.10.2000 Серія ІІ-КВ № 007328 на земельну ділянку площею 0,7270 га, що розташована за адресою: м. Київ, Чоколівський бульвар, 39;

державний акт від 14.03.2003 Серія ІІ-КВ № 004966 на земельну ділянку площею 1,7627 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 14 у Солом’янському районі;

державний акт від 18.09.2000 Серія І-КВ № 007358 на земельну ділянку площею 7,8985 га, що розташована за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34.

державний акт від 27.11.2000 Серія І-КВ № 007356 на земельну ділянку площею 0,1795 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 5 у Печерському районі.

державний акт від 03.03.2000 Серія ІІ-КВ № 007331 на земельну ділянку площею 0,0986 га, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 13/7.

державний акт від 03.03.2000 Серія ІІ-КВ № 007330 на земельну ділянку площею 0,2591 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 37.

державний акт від 03.03.2000 Серія ІІ-КВ № 007327 на земельну ділянку площею 0,0831 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 22.

державний акт від 27.05.2003 Серія ІІ-КВ № 002676 на земельну ділянку площею 10,00 га, що розташована в межах Козинської селищної ради для розміщення спортивно-оздоровчого табору «Медик» Університету.

державний акт від 10.12.2012 Серія ЯЯ № 385095 на земельну ділянку площею 0,4400 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148 у Голосіївському районі.

Перевіркою права власності на об’єкти нерухомого майна Університету встановлено.

Свідоцтва на право власності на нерухоме майно та відповідно витяги з Державного реєстру прав на нерухоме майно в Університеті відсутні.

10.4. Дослідження питання щодо організації ресторанного господарства

Університетом, в особі проректора Никитюка О. А., був укладений договір про організацію ресторанного господарства від 01.09.2014 (б/н) з фізичною особою-підприємцем Шкільним Владиславом Петровичем.

Зазначений договір було укладено відповідно до примірного договору про організацію ресторанного господарства, що наведений у пункті 16 Методичних рекомендацій з організації роботи закладів ресторанного господарства при вищих навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 05.03.2004 № 93.

Відповідно до умов зазначеного договору Університет зобов’язувався надати ФОП Шкільному В.П. безоплатно з опаленням і освітленням (силову електроенергію, гарячу і холодну воду, паливо для пригодовування їжі) виробничі, торговельні складські, адміністративно-побутові та інші приміщення для організації кафе (їдальні буфету, магазину кулінарних виробів, тощо) за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 34 (фізико-хімічний корпус на 1-му поверсі).

Термін дії договору встановлений з 01.09.2014 до письмового розпорядження Університету, але не пізніше завершення 2014-2015 навчального року.

Разом з тим, 01.09.2014 проректор Університету Никитюк О. А. звернувся листом до МОЗ України вих. № 120/2-1078 з проханням погодити укладення договору про співпрацю від 01.09.2014, між Університетом і ФОП Шкільним В.П. щодо спільної організації харчування студентів, аспірантів докторантів, працівників Університету на умовах викладених у договорі.

Згідно поданої копії договору заступником Міністра охорони здоров’я України Морозом Є.Д. 15.10.2015 було погоджено відповідний договір.

Встановлено, що такий договір зареєстрований Університетом 16.10.2014 за № 2438. Однак, згідно з Книгою реєстрації вхідної документації Університету за № 2438 від 16.10.2014 зареєстровано два документа, зазначений договір та лист заступника Міністра МОЗ України Мороза Є.Д. щодо участі Голубовської О. А. на засіданні постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України (копія зазначеного листа з відповідним номером та датою виявлено у ході перевірки).

На прохання отримання книги реєстрації договорів за 2014 рік начальник планово-фінансового відділу Університету Максименко М.В. пояснила, що «відповідно до номенклатури справ журнал реєстрації договорів 2014 року не передбачено».

На сьогодні законодавством України строкове користування майном передбачено виключно на платній основі шляхом укладання договору оренди на відповідне нежитлове приміщення, порядок укладання якого передбачений Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

Варто наголосити на тому, що закон є нормативно-правовим актом вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов’язкових правил (норм), а під наказом розуміють розпорядчий документ, який видається керівником установи.

Як було зазначено вище, наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 05.03.2004 № 93, з метою вдосконалення господарських взаємовідносин між вищими навчальними закладами і суб’єктами господарської діяльності сфери ресторанного господарства, приведення рівня послуг, що надаються закладами ресторанного господарства за місцем навчання студентів, у відповідність із принципами раціонального харчування і платоспроможним попитом споживачів, затверджені Методичні рекомендацій з організації роботи закладів ресторанного господарства при вищих навчальних закладах.

Проте зазначені Методичні рекомендації, в яких наводиться примірний договір про організацію ресторанного господарства, мають виключно рекомендаційний характер, тобто не є обов’язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт.

Одночасно, відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731, державній реєстрації не підлягають нормативно-правові акти, зокрема, рекомендаційного, роз’яснювального та інформаційного характеру (методичні рекомендації, роз’яснення, у тому числі податкові, тощо).

Також варто врахувати, що пунктом 2 Методичних рекомендацій, передбачено, що відкриття закладу ресторанного господарства при вищих навчальних закладах здійснюється на загальних підставах, урегульованих Положенням про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності (на сьогодні Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»). Проте, як зазначалось вище, відповідний заклад громадського харчування не зареєстрований як юридична особа.

Заклади, що надають послуги ресторанного господарства, можуть бути самостійними одиницями будь-якої організаційно-правової форми господарювання — юридичними особами або входити до складу ВНЗ на правах їх структурних підрозділів.

Враховуючи викладене, Університет в порушення законодавства України, яким врегульовані норми щодо строкового користування державним майном, уклав договір з фізичною особо-підприємцем Шкільним В. П., що згідно запропонованих Методичних рекомендацій навіть не може бути стороною такого договору.

Додатково варто зазначити, що відповідно до поетажних планів площа приміщення яке займав ФОП Шкільний В.П. становить близько 700 м2.

При проведені перевірки на письмовий запит Комісії МОЗ працівниками Університету не надано: акти прийом-передачі відповідного нежитлового приміщення ФОП Шкільному В. П., документи з зазначенням площі приміщень, які займає ФОП Шкільний В. П., інформацію про сплату комунальних послуг за приміщення за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 34, яке займав ФОП Шкільний В.П.; звіт про оцінку майна та обґрунтування способу використання майна з відповідними розрахунками.

Для встановлення розміру орендної плати, яку мав би сплачувати ФОП Шкільний В.П., здійснено порівняння з орендною платою сплаченою ФОП Кондратенко О.В, який орендує державне нерухоме майно за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги, 34, площею 60,0 м2, згідно з договором оренди від 13.11.2013 № 6652 під розміщення їдальні в учбовому закладі, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи. Так, встановлено, що згідно з річною фінансовою та бюджетною звітністю за ІІ квартал 2015 року ФОП Кондратенко О.В. щомісячно сплачувала 3 936,48 грн або 65,6 грн за 1 м2.

Таким чином, внаслідок порушень чинного законодавства України державний бюджет та Університет недоотримав коштів за оренду приміщень ФОП Шкільний В.П. за останній 2014-2015 навчальний рік розрахунково — 413 280 грн. (700 м2 х 65,6 грн. х 9 місяців) та поніс збитки в частині оплати комунальних послуг при здійсненні комерційної діяльності фізичної особи (у зв’язку з відсутністю інформації щодо обсягів спожитих комунальних послуг ФОП Шкільним В.П. у визначений період — вирахувати точну суму збитків відсутня можливість).

Крім того, на позабалансовому рахунку відображено вартість матеріальних цінностей згідно з актом прийому-передачі від 05.01.2015 з ФОП Шкільний В.П. на суму 2 035 625,97 гривень.

Варто зазначити, що згідно з Довідкою про результати перевірки регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву та МОЗ України щодо виконання договірних умов та дотримання законодавства в сфері орендних відносин щодо майна, яке обліковується на балансі Університету, що є додатком до Акту вказаної перевірки від 30.06.2015, робочою групою під час здійснення перевірки було виявлено, що на першому поверсі фізико- хімічного корпусу (за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34) їдальню, що надає послуги з харчування та на другому поверсі буфет. В стоматологічному корпусі Університету, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 1 на першому поверсі виявлено два буфети.

За інформацією Університету у зазначених приміщеннях діяльність здійснює «Центр громадського харчування» Університету, що функціонує відповідно до Статуту.

Однак комісією встановлено, що відповідно до пункту 1.8.9. Статуту Університету, затвердженого наказом МОЗ України від 16.06.2005 № 116 (останні зміни затверджені наказом МОЗ України від 21.04.2015 № 228) в Університеті функціонує «Центр громадського харчування» як підрозділ з правом юридичної особи. (Копія додається).

В ході перевірки зазначеного нежитлового приміщення, за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 34, встановлено наступне.

Наказом Університету від 01.04.2015 № 238 створено відокремлений структурний підрозділ «Центр громадського харчування Національного медичного університету імені О. О. Богомольця» в місті Києві та затверджено відповідне положення до нього.

При цьому, відповідно до вказаного Положення Центр громадського харчування є відокремленим структурним підрозділом Університету без права юридичної особи, розміщений на його території та знаходиться у повному його віданні (п. 1.2 Положення).

Необхідно звернути увагу, що відповідні зміни до Статуту про Центр громадського харчування, що є установчим документом Університету, були внесені пізніше на 20 днів ніж затверджене Положення про Центр громадського харчування.

Відповідно до вимог положень частини четвертої статті 87 Цивільного кодексу України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Згідно з положеннями частини першої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Однак, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, станом на час проведення перевірки «Центр громадського харчування» — не зареєстрований як юридична особа.

У зазначеному реєстрі також залишаються відомості про Державне підприємство громадського харчування № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця ідентифікаційний код 23528927, яке знаходиться у стадії припинення.

Враховуючи зазначене, на сьогодні відокремлений структурний підрозділ Університету «Центр громадського харчування Національного медичного університету імені О. О. Богомольця» функціонує всупереч Цивільному кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», а також Статуту Університету.

Комісією МОЗ також встановлено, що працівники закладу громадського харчування не перебувають у трудових відносинах з Університетом.

При цьому, в наданих зарплатних відомостях за липень та серпень 2015 року суттєво різняться підписи навпроти одних і тих самих прізвищ осіб, що отримували заробітну плату.

Комісії посадовими особами Університету надано зарплатну відомість щодо працівників «Центр громадського харчування», відповідно до яких заробітна плата співробітників центру харчування за липень, серпень місяці 2015 року склала 13 513,53 гривень.

Відомості про нарахування заробітної плати працівникам закладу громадського харчування за інші періоди Комісії МОЗ не надано.

Комісії надано копії договорів про надання послуг, укладених з працівниками закладу громадського харчування, предмет та умови яких не відповідають фактичним правам та обов’язкам сторін, та не містять істотних умов визначених законодавством для даної категорії договорів.

Крім того, за поясненням в. о. директора «Центр громадського харчування» Вайнблата Р.О., всі документи щодо фінансово — господарської діяльності закладу знаходяться у ректораті Університету. Однак, на період перевірки було встановлено, що за увесь період роботи зазначеного закладу до бухгалтерії Університету надійшла тільки одна приходна накладна на постачання продуктів від СПД Шкільний В.П від 22.06.2015 № РН-0000001 на суму 2 977,00 грн., згідно з договором від 22.06.2015 № 1/15 (який в журналі обліку договорів за 2015 рік відсутній). Згідно накладної здійснено постачання (одиниця виміру та назва продовольства вказано згідно з накладною): м’яса — 10 шт., риба — 5 шт., овочі — 11 грн, жири — 20 шт., молочні продукти — 10 грн, борошно, крупи — 21 грн, напої — 36 гривень. Таким чином, у накладній не вказана розшифровка які саме овочі, крупи та молочні продукти постачались, внаслідок чого не зрозумілий їх порядок списання при приготуванні готових страв та подальшої реалізації. Відповідно до платіжного доручення від 01.07.2015 № 1430 продовольство, зазначене у накладній, оплачено в повному обсязі.

Інші документи щодо закупівлі продуктів харчування та його списання у період з 22.06.2015 по 20.10.2015 до бухгалтерії Університету не надходили, обороти по рахункам обліку продуктів харчування в бухгалтерії відсутні. Грошова виручка від реалізації готової продукції в касу Університету не надходила. Враховуючи зазначене, перевірка питання щодо з’ясування, зокрема, переліку продуктів, з яких готуються страви у зазначеному центрі — унеможливлена.

Водночас, за поясненням в.о. директора «Центр громадського харчування» Вайнблата Р.О. продукти харчування завозяться у центр відповідно до накладних та в подальшому передаються через співробітника Університету Гнатюк Л.А. до бухгалтерії Університету (як було раніше зазначено — в бухгалтерії вони відсутні). Узяти пояснення з Гнатюк Л.А. не представилося можливим у зв’язку з її хворобою.

Слід зазначити, що продукти харчування, які не були оприбутковані Університетом, не мали права використовувати відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку 9 «Запаси», що є порушенням законодавства та є недостачею в обліку.

Як пояснив Вайнблат Р.О. — отримані від реалізації готової продукції кошти він особисто здає у Приватбанк на рахунок Університету, але відповідно до виписки по рахунку 35228201016421 кошти до банку здавались Гнатюк Л.А. та Кузменою Н.Д.

З пояснень посадових осіб Університету документами що підтверджують продаж готової продукції є касові чеки.

Зазначені чеки обліковуються в книзі обліку розрахункових операцій № 3000106393Р/1 зареєстрованій 27.05.2015.

Станом на 12.10.2015 у зазначеній книзі є фіскальні звітні чеки за 09.06.2015, 10.06.2015, 11.06.2015, 12.06.2015, 13.06.2015, 08.10.2015, 09.10.2015, інших чеків немає. Обіг грошей за вказаними чеками склав 3161,40 грн., в той час, як зарплата співробітників центру харчування за липень, серпень місяці 2015 року, як було зазначено вище, склала 13 513,53 гривень.

Слід зазначити, що на момент початку перевірки закладу громадського харчування 06.10.2015 касовий апарат розташований у ньому не працював (за поясненням в.о. касира центру харчування Дроздової К.О. касовий апарат періодично виходить з ладу), а щодобова виручка грошових коштів отриманих за реалізацію готової продукції на період початку перевірки складала від 76 до 108 грн, потім стала складати понад 1 500 гривень.

Вище зазначені факти свідчать, про відсутність належаного обліку надходження продовольства, його списання та обліку, отриманої при реалізації продукції, грошової виручки у «Центрі громадського харчування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», що може призвести до зловживання службовим становищем посадовими особами Університету з метою особистого збагачення.

10.5. Перевірка питання встановлення турнікетів

(за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 5; пр-т Перемоги, 34; вул. Шутова, 14В)

Ректором Університету 06.03.2015 укладено договір № 1502-2 з генеральним директором ТОВ «Основи Безпеки» Сапсаєм А. О. про поставку комплектуючих та надання послуг з монтажу сталевих конструкцій та монтуванню інших виробів, оригінали програмного забезпечення в вестибюлі 1го поверху навчального корпусу за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 5. Загальна сума договору — 99 363,54 грн. Згідно специфікації до договору вартість матеріалів — 68 557,18 грн,. монтажні роботи — 30 806,36 грн. Зазначені кошти були сплачені ВНЗ 10.03.2015 згідно з платіжними дорученнями № 631 та № 632. Відповідно до специфікації до договору (додаток № 1 до договору) закуплено комплектуючих для зборки двох турнікетів. Середня вартість одного турнікету, без врахування послуг щодо монтування інших виробів (8 188,80 грн.), програмного забезпечення (12 368,40 грн.), вартості огорожі (4 816,66 грн.), — становить (99 363,54 грн. — 12 368,40 грн. — 8 188,80 грн. — 4 816,66 грн.)/ 2 = 36 994,84 гривень.

Ректором Університету Амосовою К.М. 13.03.2015 укладено договір № 1502-8 з генеральним директором ТОВ «Основи Безпеки» Сапсаєм А.О. про поставку комплектуючих та надання послуг з монтажу сталевих конструкцій та монтуванню інших виробів, оригінали програмного забезпечення в вестибюлі 1го поверху морфологічного корпусу санітарно-гігієнічного корпусу за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 34. Загальна сума договору — 266 767,21 грн. Згідно специфікації до договору вартість матеріалів — 221 346,93 грн., монтажні роботи — 45 420,68 грн. Зазначені кошти були сплачені ВНЗ 13.03.2015 згідно з платіжними дорученнями № 644 та № 643. Відповідно до специфікації до договору (додаток № 1 до договору) закуплено комплектуючих для зборки шести турнікетів. Середня вартість одного турнікету без врахування послуг щодо монтування інших виробів (14 314,88 грн.), програмного забезпечення (14 982,78 грн.), вартості огорожі (24 361,08 грн.) становить (266 767,21 грн. — 14 314,88 грн. — 14 982,78 грн. — 24 361,08 грн.)/ 6 = 35 518,08 гривень.

Ректором Університету Амосовою К.М. 14.04.2015 укладено договір № 1502-9 з генеральним директором ТОВ «Основи Безпеки» Сапсаєм А.О. про поставку комплектуючих та надання послуг з монтажу сталевих конструкцій та монтуванню інших виробів, оригінали програмного забезпечення в холі цокольного поверху фізико-хімічного корпусу блок «В» за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 34. Загальна сума договору — 330 279,11 грн. Згідно специфікації до договору вартість матеріалів — 263 110,31 грн., монтажні роботи — 67 168,8 грн. Зазначені кошти були сплачені ВНЗ 17.04.2015 згідно з платіжними дорученнями № 938 та № 939. Відповідно до специфікації до договору (додаток № 1 до договору) закуплено комплектуючих для зборки восьми турнікетів. Середня вартість одного турнікету без врахування послуг щодо монтування інших виробів (26 787,00 грн.), програмного забезпечення (13 594,80 грн), вартості огорожі (13 287,66 грн.) становить (330 279,11 грн. — 26 787,00 грн. — 13 594,80 грн. — 13 287,66 грн.)/ 8 = 34 576,21 гривень.

Ректором Університету Амосовою К.М. 18.05.2015 укладено договір № 1502-7 з генеральним директором ТОВ «Основи Безпеки» Сапсаєм А.О. про поставку комплектуючих та надання послуг з монтажу сталевих конструкцій та монтуванню інших виробів, оригінали програмного забезпечення в вестибюлі 1го поверху санітарно-гігієнічного корпусу за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 34. Загальна сума договору — 212 272,82 грн. Згідно специфікації до договору вартість матеріалів — 162 672,02 грн., монтажні роботи — 49 600,80 грн. Зазначені кошти були сплачені ВНЗ 27.05.2015 згідно платіжних доручень № 1183 та № 1184. Відповідно до специфікації до договору (додаток № 1 до договору) закуплено комплектуючих для зборки чотирьох турнікетів. Середня вартість одного турнікету без врахування послуг щодо монтування інших виробів (16 533,60 грн.), програмного забезпечення (16 533,60 грн.), вартості огорожі (25 597,62 грн.) становить (212 272,82 грн. — 16 533,60 грн. — 16 533,60 грн. — 25 597,62 грн.)/ 4 = 38 402,00 гривень.

Ректором Університету Амосовою К.М. 05.06.2015 укладено договір № 1502-6 з генеральним директором ТОВ «Основи Безпеки» Сапсаєм А.О. про поставку комплектуючих та надання послуг з монтажу сталевих конструкцій та монтуванню інших виробів, оригінали програмного забезпечення в вестибюлі 1-го поверху гуртожитку № 6 за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 14В. Загальна сума договору — 108 409,00 грн. Згідно специфікації до договору вартість матеріалів — 69 113,8 грн, монтажні роботи — 39 295,2 грн. Зазначені кошти були сплачені ВНЗ 07.07.2015 згідно платіжних доручень № 611 та № 612. Відповідно до специфікації до договору (додаток № 1 до договору) закуплено комплектуючих для зборки двох турнікетів. Середня вартість одного турнікету без врахування послуг щодо монтування інших виробів (13 098,88 грн.), програмного забезпечення (13 098,88 грн.), вартості огорожі (2 455,83 грн.) становить (108 409,00 грн. — 13 098,88 грн. — 13 098,88 грн. — 2 455,83 грн.)/ 2 = 39 877,71 гривень.

На запит Комісії МОЗ від 23.10.2015 № 41 (вх. № 2403 від 23.10.2015) щодо моніторингу ринкових цін при закупівлі комплектуючих до турнікетів та металопластикових вікон з подальшою їх збіркою Комісії надано акт моніторингу ринку турнікетів в якому зазначено: на виконання наказу МОН України від 06.01.2015 № 2 комісія НМУ здійснила моніторинг ринку турнікетів та дійшла до висновку, що компанія ТОВ «Основи безпеки» має найкращі показники щодо якості та ціни і рекомендує заключити договір на придбання. Але слід зазначити, що в даному акті не зазначені суб’єкти господарювання, які пропонують до продажу турнікети та відсутні ціни, за якими вони пропонуються до придбання (тобто, результати проведеної роботи з моніторингу цін до перевірки не надано).

Крім того, зазначений акт моніторингу ринку турнікетів, придбання та встановлення яких фактично відбувалось у 2015 році, складений 15.01.2014, що свідчить про імовірні ознаки його фіктивності.

Враховуючи вищенаведені результати перевірки встановлено, що відповідно до укладених договорів Університетом всього було закуплено 22 турнікета на суму 1 017 091,68 грн. При тому, середня вартість одного аналогічного турнікету за результатами моніторингу ринкових цін складає 19 000 гривень.

В своєму поясненні щодо укладання зазначених договорів ректор Університету Амосова К.М. зазначила, що договірна та первинна документація, складена протягом 2014 — 2015 р.р. на проведення будівельних, ремонтних робіт в Університеті та договірна і первинна документація на закупівлю матеріалів для їх проведення, нею особисто не підписувалась, хоч у ряді складених документів міститься посилання на її прізвище та ініціали. Відповідно до наказів Університету від 09.07.2014 № 389 та від 22.01.2015 № 39 проректору з адміністративно — господарської роботи Никитюку О .А. делеговано право підпису господарських договорів та договорів оплати комунальних послуг, актів приймання виконаних робіт, договорів на придбання товарів, матеріалів, обладнання та актів приймання виконаних робіт, послуг; договорів на проведення поточних, капітальних ремонтів навчальних корпусів та гуртожитків та актів приймання виконаних робіт; договорів на будівництво, кошторисів та актів приймання виконаних робіт; договорів оренди нерухомого майна, актів приймання — передачі орендного майна; усіх банківських, бухгалтерських та фінансових документів; бухгалтерських, фінансових та статистичних звітів.

Результати аналізу вищезазначених договорів свідчать, що посадовими особами Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця всупереч чинного законодавства укладено 5 окремих договорів на купівлю комплектуючих до турнікетів та їх монтаж в одного постачальника — ТОВ «Основи Безпеки», всього на суму понад 1 млн. гривень, а саме: укладання п’яти окремих договорів дало можливість оминути вимоги Закону України «Про здійснення державних закупівель» в частині проведення процедури конкурсних торгів. У результаті чого турнікети були закуплені за цінами, які не відповідають ринковим, що можливо завдало значних матеріальних збитків державі.

Крім того, посадовими особами Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, всупереч чинного законодавства, за аналогічною схемою було укладено договори на купівлю комплектуючих до металопластикових вікон та їх монтаж в одного постачальника — ТОВ «АЛЬФА ПЛАСТ», всього на суму понад 779 тис. гривень. Укладання окремих договорів дало можливість оминути вимоги Закону України «Про здійснення державних закупівель» в частині проведення процедури конкурсних торгів.

Комісії МОЗ також наданий акт моніторингу ціни на ринку комплектуючих до метало пластикових вікон в якому вона дійшла до висновку, що компанія ТОВ «АЛЬФА ПЛАСТ» має найкращі показники щодо якості та ціни і рекомендує заключити договір на придбання. Але слід зазначити, що в даному акті не зазначені суб’єкти господарювання, які пропонують до продажу зазначені комплектуючи та відсутні ціни за якими вони пропонуються до придбання.

Крім того, зазначений акт моніторингу ринку турнікетів, придбання та встановлення яких фактично відбувалось у 2015 році, складений 15.01.2014, що свідчить про імовірні ознаки його фіктивності.

Слід зазначити, що пунктом 2 статті 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель» визначено, що до складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Водночас, всупереч Закону України «Про здійснення державних закупівель» головою комітету конкурсних торгів Університету на протязі другого півріччя 2014 року по 27.04. 2015 року був проректор Никитюк О.А. який є депутатом Житомирської обласної ради.

10.6. Перевірка питання створення Громадської ради Університету

Наказом Університету від 25.06.2014 № 359 затверджено Положення про громадську раду Університету, (далі — Положення) відповідно до якого Громадська рада Університету є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, який утворено при Університеті для здійснення громадського контролю за діяльністю Університету, налагодження ефективної взаємодії керівництва Університету з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації напрямків діяльності Університету, і здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Згідно з пунктом 3 Положення основними завданнями Громадської ради, зокрема, є:

здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;

сприяння врахуванню Університетом громадської думки під час формування та реалізації напрямків його діяльності;

підготовка пропозицій до проектів внутрішньо-розпорядчих актів Університету, які мають загальний характер та стосуються питань реалізації прав, свобод та законних інтересів громадян;

участь за пропозицією керівництва Університету у підготовці найважливіших рішень з основних напрямів його діяльності та, у разі схвалення в установленому порядку цих рішень, проведення моніторингу їх реалізації.

Статутом Університету (пункт 4.4.4) передбачено, що для вирішення основних питань діяльності відповідно до Статуту ректор створює робочі та дорадчі органи і визначає їх повноваження.

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-ІІІ, який діяв на момент створення Громадської ради Університету та втратив чинність 06.09.2014, (далі — Закон про вищу освіту № 2984) для вирішення основних питань діяльності відповідно до статуту керівник вищого навчального закладу створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.

Відповідно до частин 2 та 3 статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що набрав чинності з 06.09.2014, з метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності вищого навчального закладу керівник вищого навчального закладу має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду роботодавців, раду інвесторів, раду бізнесу, студентську, наукову раду тощо), якщо інше не передбачено статутом вищого навчального закладу.

При цьому, Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються вченою радою вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу.

Доцільно зазначити, що у червні 2014 року діяла вимога частини 2 статті 36 Закону про вищу освіту № 2984: положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом керівника вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу.

Враховуючі вищенаведене, факт затвердження Положення про громадську раду Університету наказом Університету від 25.06.2014 № 359 та грифом погодження ректором Університету не відповідає вимогам діючого законодавства, а саме: відповідно до частини 3 статті 38 Закону України «Про вищу освіту» Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються вченою радою вищого навчального закладу.

Необхідно зауважити, що відповідно до частини 2 статті 37 Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4.5.1 Статуту громадський контроль за діяльністю керівництва Університету здійснює Наглядова рада Університету, таким чином, вбачається дублювання функцій Наглядової ради Університету Громадською радою.

Так, відповідно до частини 2 статті 37 Закону України «Про вищу освіту» наглядова рада вищого навчального закладу сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії вищого навчального закладу з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності вищого навчального закладу, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

Аналогічні функціональні обов’язки та повноваження наглядової ради передбачено статтею 35 Закону про вищу освіту № 2984.

Також у преамбулі наказу Університету від 25.06.2014 № 359 (яким затверджено Положення про громадську раду та наведено організаційні питання щодо її створення) наведено мету видання наказу: створення належних умов для реалізації громадського контролю за діяльністю Університету.

У пункті 2 Положення зазначено, що у своїй діяльності Громадська рада Університету враховує положення Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

Так, Положення Університету розроблено на основі Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (далі — Типове положення).

Водночас, доцільно звернути увагу, що Університетом не враховано Типове положення в частині визначення Громадської ради як тимчасового консультативно-дорадчого органу, а саме: у Положенні Університету Громадська рада має статус постійно діючого колегіального виборного консультативно- дорадчого органу. Відповідно до Типового положення — Положення про громадську раду розробляється громадською радою та затверджується органом виконавчої влади, при якому її утворено, разом з тим, Положення Університету розроблено до затвердження складу (створення) Громадської ради Університету.

У ході перевірки порушеного питання досліджено процедуру створення Громадської ради. Так, на запит надано Протокол засідання робочої групи з проведення установчих зборів громадської ради Університету від 27.06.2014. Персональний склад робочої групи з проведення установчих зборів громадської ради Університету (всього 29 осіб) затверджений наказом Університету від 25.06.2014 № 359.

Обрання голови Громадської ради проводилось шляхом відкритого голосування, у Протоколі серед присутніх на засіданні зазначено 22 особи, голову обрано більшістю голосів завідувача кафедри хірургії №4 Університету В.Г. Мішалова (друга кандидатура — завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб О.П. Яворський).

Необхідно звернути увагу, що Протокол підписано тільки головою робочої групи О.П. Яворським та секретарем установчих зборів, головою СНТ ім. О.А. Киселя СІ. Устіновим, підписи інших представників робочої групи — відсутні, внаслідок чого виникає сумнів щодо фактичного проведення установчих зборів і присутності всіх перелічених у Протоколі посадових осіб та свідчить про формальний підхід до проведення даного засідання.

Доцільно акцентувати увагу на окремих вимогах Положення про Громадську раду Університету.

Так, відповідно до пункту 9 Положення для формування складу громадської ради Університету утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства та Університету.

У відповідності до вимог Положення саме на ініціативну групу покладається організація установчих зборів, у т.ч. обрання та складання списків учасників установчих зборів та кандидатур до нового складу громадської ради.

На усні та письмові запити Університетом не надано підтвердних документів щодо створення такої ініціативної групи та її діяльності (зокрема, саме до ініціативної групи кандидатами до участі в установчих зборах та до нового складу громадської ради подаються відповідні заяви та пакет документів).

Таким чином, в порушення пункту 9 Положення, затвердженого наказом Університету від 25.06.2014 № 359, для формування складу громадської ради Університету не забезпечено створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів та не дотримано процедуру їх організації і проведення.

Відповідно до пункту 11 Положення Громадську раду очолює голова громадської ради, який обирається з числа членів громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування, водночас, фактично голову ради Університету обрано до створення Громадської ради на засіданні робочої групи з проведення установчих зборів громадської ради, що засвідчено Протоколом від 27.06.2014.

Доцільно зауважити, що наказ Університету від 25.06.2014 № 359 про створення громадської ради на зворотній стороні у частині погодження посадовими особами Університету не містить всіх підписів про погодження, а саме: з 7-ми наведених посадових осіб зафіксовано погодження 3-ма особами (наявні підписи — проректора з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки Я.В. Цехмістера, начальника відділу гуманітарної освіти та виховання, завідувача канцелярії), що також свідчить про порушення пункту 62 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

На підставі Протоколу установчих зборів громадської ради Університету від 27.06.2014 видано наказ Університету від 11.07.2014 № 393 «Про затвердження персонального складу громадської ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», згідно з яким повноваження голови Громадської ради покладено на завідувача кафедри хірургії №4 Університету, професора Мішалова В.Г.

Враховуючи, що голова Громадської ради, завідувач кафедри хірургії № 4 Університету В.Г. Мішалов є членом сім’ї — чоловіком — ректора Університету К.М. Амосової, у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції» наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, оскільки допущення обрання члена сім’ї ректора Університету на керівну посаду дорадчо-консультативного органу, створеного з метою здійснення громадського контролю за діяльністю Університету, створює ризик впливу на формування рішення Громадської ради.

10.6. Про делегування повноважень

У ході проведення перевірки виявлено ряд розпорядчих документів (у кількості — 13 наказів), на підставі яких ректором Університету делеговані права підпису проректорам та іншим посадовим особам керівного складу Університету —

договорів з усіх напрямків діяльності Університету, угод про співпрацю, наказів з особового складу, наказів про оплату праці професорсько- викладацькому складу, банківських, бухгалтерських, фінансових документів, процесуальних документів, посадових інструкцій, кошторисів по Університету, змін та розрахунків до них, бюджетних пропозицій на наступний рік, кошторисів науково-дослідних робіт та розрахунків до них, бюджетних пропозицій, штатних розписів Університету та змін до них, штатних розписів підрозділів науково- дослідної частини, розрахунків вартості надання освітніх послуг, наказів стосовно навчальної частини (призначення студентам стипендій тощо), право подання та підпису доручень та довіреностей на представництво, в т.ч. в органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, правоохоронних органах та інших документів з різних напрямків діяльності Університету.

Так, до перевірки долучені такі накази Університету:

від 16.01.2015 № 20 — делегувати право підпису головному бухгалтеру Котловій А.В.;

від 22.01.2015 № 39 – проректору з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Никитюку О. А.;

від 03.12.2014 № 734 — директору Стоматологічного медичного центру Університету Неспрядьку В.П.;

від 28.11.2014 № 726 – проректору з наукової роботи професору Чайковському Ю. Б.;

від 28.11.2014 № 725 – проректору з науково-педагогічної роботи Степаненко В. І.;

від 28.11.2014 № 724 — проректору з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Никитюку О.А.;

від 17.11.2014 № 690 — першому проректору з науково-педагогічної роботи Цехмістеру Я. В.;

від 01.09.2014 № 471 — в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Степаненко В.І.;

від 08.08.2014 № 428 — проректору з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами Закордонцю О.О.;

від 21.07.2014 № 412 — проректору з міжнародних зв’язків та науково- педагогічної роботи Антоненко М.Ю.;

від 09.07.2014 № 389 — проректору з адміністративно-господарської роботи Никитюку О. А.;

від 04.07.2014 № 380 — головному лікарю Санаторію-профілакторію Університету Горбенку В.В.;

від 26.06.2014 № 366 — проректору з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки Цехмістеру Я. В.

Вищенаведені накази видані з метою оперативного вирішення питань забезпечення статутної діяльності Університету, як наведено у преамбулі наказів.

Так, відповідно до частини 6 статті 34 Закону України «Про вищу освіту» та частини 2 стаття 32 Закону про вищу освіту № 2984: керівник вищого навчального закладу відповідно до статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів.

Пунктом 4.4.3 Статуту Університету передбачено, що ректор відповідно до Статуту делегує частину своїх повноважень проректорам та керівникам структурних підрозділів.

Необхідно зауважити, що відповідно до пункту 4.3. Статуту безпосереднє управління діяльності Університету здійснює його керівник — ректор, який діє на засадах єдиноначальності й несе повну відповідальність за результатами роботи Університету.

Ректор відповідає за провадження освітньої діяльності в Університеті та результати фінансово-господарської діяльності (пункт 4.4.1 Статуту).

Крім того, ректор в межах наданих йому повноважень затверджує штатний розпис, видає накази, укладає договори, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, забезпечує здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм, планів науково-дослідних робіт, дотриманням підрозділами Університету штатно-фінансової дисципліни, представляє Університет в державних та інших органах тощо (пункт 4.4 Статуту). Аналогічні права та обов’язки передбачені умовами Контракту ректора від 16.06.2014 № 791.

Також, відповідно до пункту 3.15 Контракту ректора від 16.06.2014 № 791 керівник Університету зобов’язаний забезпечити організацію ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю, вимог цілеспрямованого, ефективного і економічного управління функціями кожного структурного підрозділу, правильного розмежування функціональних обов’язків, правил бухгалтерського обліку та контролю щодо активів, пасивів, доходів і видатків закладу.

Бюджетним кодексом України визначено, що внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ. Доречно акцентувати увагу: мета організації керівником ефективної системи внутрішнього контролю не передбачає переадресування своїх повноважень керівному складу закладу, що фактично має ознаки самоусунення від виконання покладених обов’язків та втрати управлінського контролю (який є одним з головних інструментів розвитку закладу).

У ході проведення перевірки Комісією МОЗ засвідчено факти, що мають постійний характер, а саме: підписання проректорами Університету (Цехмістером Я.В. та Никитюком О.А.) внутрішніх розпорядчих документів та договорів, тоді як у наказах зазначено посаду та прізвище ректора Університету, а у вступній частині договору стороною по договору також наведено безпосередньо посаду та прізвище ректора Університету.

Пунктами 57 та 89 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242, передбачено наступне.

У разі відсутності посадової особи, найменування посади, прізвище, ініціали (ініціал імені) якої зазначено на проекті документа, його підписує особа, що виконує її обов’язки, або її заступник. У такому разі обов’язково зазначаються фактична посада, ініціали, прізвище особи, яка підписала документ (виправлення вносять рукописним або машинописним способом, якщо документ неможливо передрукувати). Не допускається під час підписання документа ставити прийменник «За» чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади. Додавання до найменування посади керівника слів «Виконуючий обов’язки» або «В.о.» здійснюється у разі заміщення керівника за наказом (розпорядженням).

Накази (розпорядження) підписуються керівником установи, а у разі його відсутності — посадовою особою, яка виконує його обов’язки.

Крім того, наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55 «Національний стандарт. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно- розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 41632003» (пункт 5.23) передбачено, що підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ (повної, якщо документ надруковано не на бланку, скороченої — на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища. У разі відсутності посадової особи, підпис якої зазначено в документі, документ підписує особа, яка виконує її обов ’язки, або її заступник. У цьому випадку обов’язково зазначають посаду і прізвище особи, яка підписала документ (виправлення вносять рукописним або машинописним способом), наприклад: «Виконувач обов’язків», «Заступник».

Таким чином, проставляння підписів посадовими особами Університету на наказах закладу навпроти посади та прізвища ректора Університету, без внесення відповідних змін, свідчить також про недотримання вимог наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55 «Національний стандарт. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно- розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003» (пункт 5.23) та Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 (пункти 57 та 89).

З метою отримання пояснень з порушеного питання ректору Університету Амосовій К.М. надано письмовий запит. Так, керівником підтверджено, що договірна та первинна документація, складена протягом 2014 — 2015 років на проведення будівельних, ремонтних робіт в Університеті та договірна і первинна документація на закупівлю матеріалів для їх проведення особисто Амосовою К.М. не підписувалась, хоч у ряді складених документів міститься посилання на її прізвище та ініціали. Ректором Університету делеговано проректору з науково- педагогічної роботи та перспективного розвитку Никитюку О .А. право підпису господарських договорів та договорів на оплату комунальних послуг, актів приймання виконаних робіт; договорів на придбання товарів, матеріалів, обладнання та актів приймання виконаних робіт, послуг; договорів на проведення поточних, капітальних ремонтів навчальних корпусів та гуртожитків та актів приймання виконаних робіт; договорів на будівництво, кошторисів та актів приймання виконаних робіт; договорів оренди нерухомого майна, актів приймання-передавання орендованого майна; усіх банківських, бухгалтерських та фінансових документів; бухгалтерських, фінансових, статистичних звітів.

При цьому, стосовно порушеного питання Комісії МОЗ надано інформацію також першим проректором з науково-педагогічної роботи Цехмістером Я.В. Відповідно до пункту 1 пояснень: «стороною договорів є не ректор чи його заступники, а є НМУ імені О.О.Богомольця, як юридична особа, про що чітко зазначено в преамбулі договорів. Ректор є лише представником, який має право без довіреності представляти інтереси НМУ імені О.О.Богомольця, зокрема, підписувати документи договірного характеру». Окрім того, у пункті 4 наведено: «… практика підписання заступниками документів замість керівника без зазначення їх прізвищ та посад, яка є широко поширеною ще з радянських часів та викликана бажанням зекономити час та папір, мають викорінюватись…».

Таким чином, пояснення посадових осіб Університету, а також накази щодо делегування ректором Університету Амосовою К.М. своїх повноважень свідчать про перерозподіл серед керівного складу Університету значної (суттєвої) частини безпосередніх обов’язків керівника, чим створено ризик втрати управлінського контролю за діяльністю закладу, що фактично підтверджено результатами поточної перевірки (наведені у даному Акті), які виявили, як окремі, так і систематичні порушення, недоліки з різних напрямків діяльності Університету, що також підтверджує не забезпечення керівником Університету створення дієвої системи внутрішнього контролю.

10.7. Стосовно розгляду заяви громадянина Тарасенко П.М. від 08.10.2015

У період проведення перевірки до Комісії МОЗ надано заяву громадянина Тарасенко П.М. від 08.10.2015 стосовно вивезення розбірного, металевого гаража (що належить на правах приватної власності громадянину з 1988 року), встановленого за адресою вул. Полковника Шутова,14В, м. Київ. Також, повідомлено, що крім гаража громадянина у грудні 2014 року були вивезені біля 10 гаражів інших власників під час облаштування паркану навколо гуртожитків Університету.

Так, відповідно до Державного акту на право постійного користування землею (І-КВ № 004966) Університету надано землю у постійне користування для експлуатації та обслуговування гуртожитків і господарських будівель на вул. Полковника Шутова,14, відповідно до Рішення Київської міської ради від 08.11.2001 № 86/1520.

На письмовий запит Комісії МОЗ, адресований першому проректору з науково-педагогічної роботи Цехмістеру Я.В. та проректору з науково- педагогічної роботи та перспективного розвитку Никитюку О.А., стосовно надання документів та інформації щодо обставин, викладених у заяві громадянина — відповіді не надано.

Враховуючи зазначене, вивчення порушеного питання унеможливлено відсутністю матеріалів для опрацювання (враховуючи повноваження членів Комісії МОЗ, визначені положеннями нормативно-правових актів).

Результати перевірки з копіями підтвердних документів, на підставі яких сформовані висновки, з кожного дослідженого напрямку діяльності Університету, (акти, довідки з окремих питань) додаються до цього Акту.

ВИСНОВКИ

Під час перевірки виявлено ряд недоліків організації навчального процесу в Університеті.

Крім того, під час перевірки організації навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Гігієна та екологія», «Охорона праці в галузі» на кафедрі гігієни праці і професійних захворювань виявлено, що доктор сільськогосподарських наук Никитюк О. А. працює за погодинним графіком роботи. Відмічено невідповідність виконаного педагогічного навантаження, зазначеного у відомості про виконання плану педагогічного навантаження професорсько-викладацьким складом кафедри за навчальний рік (від 26.06.2015) — 204 год., та зазначеного у картці персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах погодинної оплати Никитюком О. А. на 2014/2015 навчальний рік — 138 год. Участь у науковій роботі кафедри Никитюка О.А. не планувалась і не планується; не є автором або співавтором наукових та науково-методичних публікацій кафедри.

Наукова діяльність здійснюється у відповідності до мети та вимог нормативно-правових актів.

В цілому організація лікувально-консультативної роботи здійснюється на належному рівні, водночас, у ході перевірки висвітлені окремі недоліки з даного напрямку.

Виявлено факти недотримання вимог санітарного законодавства.

Результати проведеної перевірки достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності в цілому засвідчили дотримання вимог нормативно-правових актів відповідальними особами закладу.

Водночас, виявлено не відповідність встановлених розмірів надбавок за почесне звання, вчене звання, за науковий ступінь з діяльністю за профілем вченого звання, а саме: перебуваючи на посаді проректора з науково- педагогічної роботи та адміністративно-господарських питань та на посаді проректора з навчально-педагогічної роботи та соціального розвитку Никитюку О.А. було безпідставно виплачено 32 717,68 гривень.

Складання та виконання кошторисів Університету на 2014 та 2015 роки здійснювалось у відповідності до вимог нормативно-правових актів.

За результатами вибіркової перевірки питання ефективного використання коштів, спрямованих на проведення робіт з капітального ремонту/будівництва об’єктів Університету, встановлено завищення вартості будівельних матеріалів на загальну суму 306,74 тис. грн, що свідчить наявний ризик втрати бюджетних коштів та не забезпечення ефективної системи внутрішнього контролю в частині виготовлення підрядними організаціями виконавчої документації з будівельних робіт.

Крім того, встановлено фінансування та виконання робіт з капітального ремонту Університетом протягом 2014-2015 років в порушення вимог наказу МОЗ України від 30.06.2010 № 523 «Щодо подання документів для виділення коштів на капітальний ремонт» в частині не забезпечення погодження з МОЗ Титульних переліків об’єктів капітального ремонту за рахунок бюджетних коштів (спеціального фонду).

За результатами перевірки засвідчено низьку якість організації кадрової роботи в Університеті, зокрема:

відсутні положення про 9 самостійних підрозділів Університету;

недотримання вимог наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів, державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»;

недотримання вимог наказу МОЗ України від 29.03.2002 № 117 «Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»;

недотримання вимог п.6. наказу Мінсоцполітики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»;

порушено вимоги ст. 36, п. 13 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.

Не забезпечено виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2015 № 706 та не створено в Університеті підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції і не визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції. Крім того, проректором з науково- педагогічної роботи Цехмістером Я.В. надано до МОЗ України недостовірну інформацію щодо визначення в Університеті уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

Керівництвом Університету не вжито заходів по усуненню недоліків виявлених під час проведення попередньої перевірки в частині ліквідації державного підприємства державного підприємства «Центр громадського харчування».

Укладання Університетом договорів про правову допомогу при наявності юридичної служби порушує вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 та свідчить про нераціональне використання коштів Університету.

Університет неналежним чином забезпечує виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15.04.2004 № 268 «Про удосконалення претензійної та позовної роботи в МОЗ України».

Керівництвом Університету не вживаються заходи, спрямовані на збереження державного майна, зокрема, не здійснено державну реєстрацію об’єктів державної власності держави в особі Міністерства охорони здоров’я України, що передані в оперативне управління Університету та перебувають на його балансі, у відповідності до вимог законодавства.

Включення до Статуту Університету, який належить до загальнодержавної власності, Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця комунальної форми власності, як підрозділу з окремими правами юридичної особи Університету може свідчити про незаконне відчуження із державної власності під час заснування ліцею державного майна та перевищення керівництвом Університету своїх повноважень, оскільки, як вбачається з установчих документів, Ліцей засновано на державній власності.

Університетом не вживаються заходи щодо повернення дебіторської заборгованості виявленої під час попередніх перевірок діяльності установи.

За результатами опрацювання питання створення Громадської ради Університету, враховуючи виявлені факти, встановлено не дотримання Університетом процедури організації і проведення установчих зборів громадської ради, формальний підхід до проведення наведених зборів, а також виявлені можливі ознаки потенційного конфлікту інтересів.

Голова Громадської ради, завідувач кафедри хірургії № 4 Університету В.Г. Мішалов є членом сім’ї — чоловіком — ректора Університету К.М. Амосової, у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції» наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, оскільки допущення обрання члена сім’ї ректора Університету на керівну посаду дорадчо-консультативного органу, створеного з метою здійснення громадського контролю за діяльністю Університету, створює ризик впливу на формування рішення Громадської ради.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 37 Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4.5.1 Статуту громадський контроль за діяльністю керівництва Університету здійснює Наглядова рада Університету, таким чином, вбачається дублювання функцій Наглядової ради Університету Громадською радою.

У ході проведення перевірки виявлено ряд розпорядчих документів (у кількості — 13 наказів), на підставі яких ректором Університету делеговані права підпису проректорам та іншим посадовим особам керівного складу Університету — договорів з усіх напрямків діяльності Університету, угод про співпрацю, наказів з особового складу, наказів про оплату праці професорсько-викладацькому складу, банківських, бухгалтерських, фінансових документів, процесуальних документів, посадових інструкцій, кошторисів по Університету, змін та розрахунків до них, бюджетних пропозицій на наступний рік, кошторисів науково-дослідних робіт та розрахунків до них, бюджетних пропозицій, штатних розписів Університету та змін до них, штатних розписів підрозділів науково-дослідної частини, розрахунків вартості надання освітніх послуг, наказів стосовно навчальної частини (призначення студентам стипендій тощо), право подання та підпису доручень та довіреностей на представництво, в т.ч. в органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, правоохоронних органах та інших документів з різних напрямків діяльності Університету.

Керівником Університету підтверджено, що договірна та первинна документація, складена протягом 2014 — 2015 років на проведення будівельних, ремонтних робіт в Університеті та договірна і первинна документація на закупівлю матеріалів для їх проведення особисто Амосовою К.М. не підписувалась, хоч у ряді складених документів міститься посилання на її прізвище та ініціали. Ректором Університету делеговано проректору з науково- педагогічної роботи та перспективного розвитку Никитюку О. А. право підпису господарських договорів та договорів на оплату комунальних послуг, актів приймання виконаних робіт; договорів на придбання товарів, матеріалів, обладнання та актів приймання виконаних робіт, послуг; договорів на проведення поточних, капітальних ремонтів навчальних корпусів та гуртожитків та актів приймання виконаних робіт; договорів на будівництво, кошторисів та актів приймання виконаних робіт; договорів оренди нерухомого майна, актів приймання-передавання орендованого майна; усіх банківських, бухгалтерських та фінансових документів; бухгалтерських, фінансових, статистичних звітів.

Таким чином, пояснення посадових осіб Університету, а також накази щодо делегування ректором Університету Амосовою К.М. своїх повноважень свідчать про перерозподіл серед керівного складу Університету значної (суттєвої) частини безпосередніх обов’язків керівника, чим створено ризик втрати управлінського контролю за діяльністю закладу, що фактично підтверджено результатами поточної перевірки, які виявили, як окремі, так і систематичні порушення, недоліки з різних напрямків діяльності Університету, що також підтверджує не забезпечення керівником Університету створення дієвої системи внутрішнього контролю.

Крім того, засвідчена практика підписання проректорами Університету (Цехмістером Я.В. та Никитюком О. А.) внутрішніх розпорядчих документів та договорів, тоді як у наказах зазначено посаду та прізвище ректора Університету, а у вступній частині договору стороною по договору також наведено безпосередньо посаду та прізвище ректора Університету — що свідчить про недотримання вимог наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55 «Національний стандарт. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003» та Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

Ректором Університету Амосовою К.М. допущено порушення вимог пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», оскільки документально підтверджено, що перший проректор з науково-педагогічної роботи Університету Цехмістер Я.В. фактично обіймає дві керівні посади.

Водночас оскільки, до перевірки не надано підтвердження отримання заробітної плати Цехмістером Я.В. інших грошових виплат, як директором Ліцею, даний випадок може свідчити про завідомо недостовірну інформацію, подану Цехмістером Я.В. до державних органів (державного реєстратора, Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України інші) у ході виконання ним роботи, як (фіктивним) директором Ліцею, та допущення проставляння підпису на бухгалтерських, фінансових, установчих документах.

Зазначене маніпулювання нормами законодавства України при наданні повноважень першому проректору Університету Цехмістеру Я.В. — має ознаки правопорушення, пов’язаного з корупцією.

У період проведення перевірки до Комісії МОЗ надано заяву громадянина Тарасенко П.М. від 08.10.2015 стосовно вивезення розбірного, металевого гаража (що належить на правах приватної власності громадянину з 1988 року), встановленого за адресою вул. Полковника Шутова,14-в, м. Київ. Водночас, на письмовий запит Комісії МОЗ до посадових осіб Університету документів та інформації щодо обставин, викладених у заяві громадянина, відповіді не надано, чим унеможливлено вивчення порушеного питання.

Встановлено, що 01.08.2014, без погодження з МОЗ України, ректором Амосовою К.М. були внесені зміни до штатного розпису, а саме: посада «проректор з адміністративно-господарської роботи» на посаду «проректор з науково-педагогічної роботи та адміністративно-господарських питань». Наказом Університету від 01.08.2014 № 813-л Никитюка О.А. було переведено на посаду проректор з науково-педагогічної роботи та адміністративно- господарських питань без погодження з МОЗ України, що в свою чергу є порушенням п.2.1.8 умов контракту від 16.06.2014 № 791 ректора Амосової К.М. з МОЗ України.

Клопотання ректора Амосової К.М. про погодження цієї кандидатури на вказану посаду було направлено листом № 120/1-1110 до МОЗ України лише 04.09.2014 року. МОЗ України не погодило призначення Никитюка О.А. на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та адміністративно- господарських питань, у зв’язку з відсутністю зазначеної посади у штатному розписі Університету.

Встановлено, що відповідно до наказів Університету від 06.03.2015 № 304л та від 03.03.2015 № 289-л проректор з міжнародних зв’язків та науково- педагогічної роботи Антоненко М.Ю., проректор з науково-педагогічної роботи Степаненко В.І., проректор з наукової роботи Чайковський Ю.Б. у березні 2015 року були звільнені із займаних посад без погодження з МОЗ України, що також є порушенням п.2.1.8. умов контракту від 16 червня 2014 року № 791 ректора Амосової К.М. з МОЗ України.

Відокремлений структурний підрозділ Університету «Центр громадського харчування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» функціонує всупереч Цивільному кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», а також Статуту Університету.

Посадовими особами Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця всупереч чинного законодавства укладено 5 окремих договорів на купівлю комплектуючих до турнікетів та їх монтаж в одного постачальника — ТОВ «Основи Безпеки», всього на суму понад 1 млн. гривень, а саме: укладання п’яти окремих договорів дало можливість оминути вимоги Закону України «Про здійснення державних закупівель» в частині проведення процедури конкурсних торгів. У результаті чого турнікети були закуплені за цінами, які не відповідають ринковим, що можливо завдало значних матеріальних збитків державі.

Крім того, посадовими особами Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, всупереч чинного законодавства, за аналогічною схемою було укладено договори на купівлю комплектуючих до металопластикових вікон та їх монтаж в одного постачальника — ТОВ «АЛЬФА ПЛАСТ», всього на суму понад 779 тис. гривень. Укладання окремих договорів дало можливість оминути вимоги Закону України «Про здійснення державних закупівель» в частині проведення процедури конкурсних торгів.

Виявлені порушення свідчать про порушення ректором Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Амосовою К.М. пунктів 2.1.8, 2.1.9, 2.1.15, 3.12., 3.15., 3.16. контракту від 16 червня 2014 року № 791, укладеного з Міністерством охорони здоров’я України.

ПРОПОЗИЦІЇ

1. Міністерству охорони здоров’я України, враховуючи результати Комплексної перевірки:

Розглянути питання щодо розірвання контракту від 16.06.2014 № 791, укладеного Міністерством охорони здоров’я України з Амосовою К.М., з підстав, передбачених пунктом 6.3.2 контракту, у разі не забезпечення усунення виявлених порушень, недоліків та ризиків у діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2. Національному медичному університету імені О.О. Богомольця з метою усунення виявлених порушень та недоліків у діяльності закладу забезпечити вжиття заходів щодо врахування наданих пропозицій.

2.1. З метою удосконалення організації навчально-методичної роботи:

2.1.1. Провести моніторинг оцінки якості діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2015 році з урахуванням наказу МОЗ України від 24.10.2012 № 834 «Про навчально-методичну діяльність вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів I — IV рівнів акредитації», рішення Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищий медичній та фармацевтичній освіті України», надісланого для впровадження у вищі навчальні заклади МОЗ України з листом від 07.07.2015 № 08.01-47/21324.

2.1.2. Вжити заходів для реалізації капітального ремонту на кафедрі фізіології. У подальшому капітальний та поточний ремонти приміщень, де здійснюється навчальний процес, проводити під час канікул.

2.1.3. Посилити контроль за організацією викладання питань військово- медичної тематики відповідно до нормативних документів МОЗ України та Міністерства оборони України, доручень МОЗ України та Державної установи «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України».

2.1.4. Посилити контроль навчально-методичного відділу та завідувачів кафедр за веденням обліково-звітної документації на кафедрах.

2.1.5. Вжити заходів щодо створення на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань навчальної кімнати, обладнаної фантомами, для відпрацювання практичних навичок; лінгафонного кабінету на кафедрі україністики для навчання студентів на підготовчому відділенні для іноземних громадян; належного забезпечення аудіювання на кафедрі іноземних мов; створення комп’ютерних класів для забезпечення поточного та підсумкового контролю знань.

2.1.6. Організувати роботу щодо збільшення кількості (площі) клінічних баз кафедр (навчальних кімнат, обладнаних лікувально-діагностичною апаратурою) на кафедрах клінічного профілю, де виявлено потребу в удосконаленні організації набуття студентами практичних навичок.

2.1.7. Розглянути питання реорганізації сектору моніторингу якості освіти у відділ моніторингу якості освіти з відповідним штатним забезпеченням, визначивши функції відділу, зважаючи на значну кількість студентів, які навчаються у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.

2.2. З метою забезпечення належної організації лікувально- консультативної роботи:

2.2.1. Вжити заходів стосовно удосконалення звітування з питань лікувально-консультативної діяльності клінічних кафедр, передбачивши періодичність та відповідну форму надання інформації для забезпечення аналізу та організації оперативного реагування.

2.2.2. Посилити контроль за веденням та заповненням медичної документації співробітниками кафедр, із забезпеченням дотримання стандартів якості та забезпеченням повноти відображення інформації щодо проведених оглядів та маніпуляцій.

2.2.3. Провести аналіз та забезпечити подальший моніторинг використання високовартісного лікувально-діагностичного обладнання, придбаного за бюджетні кошти, що знаходиться на балансовому обліку Університету, з метою запобігання його неефективного використання.

2.2.4. Вжити заходів стосовно забезпечення дотримання вимог законодавства під час призначення та здійснення доплат за лікувальну діяльність співробітникам Університету.

2.3. З метою усунення та недопущення порушень санітарного законодавства:

забезпечити ізольовані приміщення з окремим входом назовні до інфекційної групи приміщень,

забезпечити приміщення моргу службово-побутовими приміщеннями,

забезпечити приміщення моргу прямим природним освітленням, механічною припливно-витяжною вентиляцією та очисними спорудами,

забезпечити наявність супровідних документів на продукти харчування щодо безпечності та якості в Центрі громадського харчування,

забезпечити маркування на тарі, де зберігаються продукти харчування із зазначенням час, дату та термін придатності продукції,

забезпечити відповідне товарне сусідство при зберіганні продуктів харчування,

забезпечити Центр громадського харчування ємкостями для обробки яєць та проводити їх обробку згідно санітарних норм,

не допускати до роботи працівників з вичерпаним терміном проходження періодичного медичного огляду,

забезпечити ведення на підприємстві журналу огляду відкритих частин тіла на наявність гнійничкових захворювань,

забезпечити Центр громадського харчування та студентські гуртожитки дезінфекційними засобами та використовувати їх відповідно до регламентів,

провести ремонтні роботи гуртожитку №2 по вул.Трьохсвятительській,4а,

забезпечити проходження медичних оглядів працівниками гуртожитків,

забезпечити проходження співробітниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів, затвердити список лікарів, які проводитимуть обстеження, види лабораторних досліджень, погодити графіки їх проведення з відповідним головним державним санітарним лікарем території згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» та наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

2.4. Забезпечити повернення до державного бюджету безпідставно виплачені кошти за почесне звання, вчене звання, за науковий ступінь з діяльністю за профілем вченого звання проректору з навчально-педагогічної роботи та соціального розвитку Никитюку О. А. у розмірі 32 717,68 гривень.

2.5. З метою приведення структури Університету у відповідність до Статуту внести зміни до Штатного розпису Університету з урахуванням результатів перевірки.

2.6. З метою ефективного використання коштів, спрямованих на проведення робіт з капітального ремонту/будівництва об’єктів:

2.6.1. Вжити заходів з відшкодування коштів підрядними організаціями (ТОВ «Фінансова будівельна компанія ЛУЧ», ТОВ «Єво-профіт», ПП «Фінансово- будівельна компанія «Завод Луч», ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ») на суму завищення вартості робіт у розмірі 306,74 тис. грн, в тому числі шляхом проведення претензійно-позовної роботи.

2.6.2. Посилити контроль, щодо дотримання норм ДСТУ БД.1.1-1:2013.

2.6.3. Затвердити наказ про створення робочої групи/комісії з обстеження технічного стану будівель Університету.

2.6.4. Вжити відповідних заходів, необхідних для забезпечення виконання пункту 1 наказу МОЗ України від 23.02.2015 № 86.

2.6.5. Внести зміни до посадових обов’язків працівників та начальника відділу з капітального ремонту та будівництва в частині посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд Університету (зокрема, передбачити покладення відповідальності за проведення перевірки та візування виконавчої документації на виконання підрядними організаціями робіт).

2.6.6. Вжити заходів реагування щодо поновлення орендарями договорів страхування відповідно до статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

2.6.7. Забезпечити оформлення свідоцтв на право власності на нерухоме майно Університету та, відповідно, витяги з Державного реєстру прав на нерухоме майно Університету.

2.7. З метою організації кадрової роботи:

2.7.1. Провести інвентаризацію особових справ працівників Університету. Додати опис (реєстр документів в кожній особовій справі) особових справ, що мінімізує ризик втрати або маніпуляції з документами, які містяться в особових справах працівників.

2.7.2. Переглянути повноваження та функціональні обов’язки проректорів на предмет дублювання.

2.7.3. Чітко визначити відповідального проректора за напрямок наукової та педагогічної роботи.

2.7.4. Внести відповідні зміни в Положення про відділ кадрів в частині назви та територіального розташування кадрового працівника Університету, що відповідає за кадрову роботу в Стоматологічному медичному центрі.

2.7.5. Забезпечити затвердження нової редакції Статуту Університету в порядку визначеному законодавством.

2.7.6. Привести Положення про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету у відповідність до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року № 1556-VII.

2.7.7. Вжити заходів, щодо дотримання вимог частини 13 статті 55 «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, а саме: недопущення виконання першим проректором з науково-педагогічної роботи Цехмістером Я.В. адміністративно- управлінських функцій, закріплених за двома керівними посадами у структурі Університету.

2.7.8. Вжити заходи щодо забезпечення виконання вимог статті 251 Кодексу законів про працю України в частині обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами (у т.ч. подружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному, а також з метою недопущення виникнення конфлікту інтересів.

2.7.9. Привести у відповідність до вимог оформлення Типової форми № П-10, форма якої затверджена наказом Міністерства статистики України від 27.10.1995 № 277 «Про затвердження типових форм первинного обліку

особового складу» та журналу реєстрації трудових книжок.

2.7.10. Визначити відповідальних осіб за ведення діловодства у структурних підрозділах, провести навчальні заходи з питання дотримання вимог нормативно-правових актів, що регламентують діловодні процеси.

2.7.11.Забезпечити затвердження положень про структурні підрозділи Університету та посадових інструкцій співробітників Університету.

2.8. З метою вжиття заходів стосовно запобігання та виявлення корупції забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2015 № 706 в частині створення підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції і визначення уповноваженої особи з визначених питань.

2.9. Вжити заходів з усунення недоліків, виявлених під час проведення попередньої перевірки в частині ліквідації Державного підприємства «Центр громадського харчування».

2.10. Забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15.04.2004 № 268 «Про удосконалення претензійної та позовної роботи в МОЗ України».

2.11. Забезпечити державну реєстрацію об’єктів нерухомого майна, державної форми власності, що передані в оперативне управління Університету та перебувають на його балансі, у відповідності до вимог законодавства, за державою, в особі Міністерства охорони здоров’я України в порядку визначеному законодавством.

2.12. Привести функціонування структурних підрозділів Університету у відповідність до вимог законодавства та установчих документів Університету.

2.13. Забезпечити організацію роботи та спільно з МОЗ України вжити заходів спрямованих на повернення Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця у державну власність.

2.14. Надати МОЗ України інформацію та підтвердні документи щодо усунення порушень, виявлених за результатами перевірки виконання договірних умов та дотримання законодавства в сфері орендних відносин щодо майна, яке обліковується на балансі Університету, відповідно до Акту Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 30.06.2015.

2.15. Організувати роботу щодо здійснення аналізу результатів діяльності Громадської ради на предмет доцільності її подальшого функціонування.

2.16. Вжити заходів щодо внесення змін до складу Громадської ради з метою недопущення порушень Закону України «Про запобігання корупції».

2.17. З урахуванням висновків перевірки, розглянути пропозицію щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Університету, з вини яких допущені виявлені порушення.

2.18. За результатами перевірки, враховуючи суттєвість допущених порушень вимог законодавства та зловживання службовими повноваженнями прийняти управлінське рішення щодо подальшого перебування на посаді першого проректора з науково-педагогічної роботи — Цехмістера Я.В. та проректора з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку — Никитюка О.А.

2.19. Вжити вичерпних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості.

Міністр, голова Комісії Міністерства охорони здоров’я України Квіташвілі О.М.
Помічник Міністра Служби забезпечення діяльності Міністра охорони здоров’я України, заступник голови Комісії Михальов Д.М.
В.о. директора Медичного департаменту МОЗ України Кравченко В.В.
Заступник начальника Управління — начальник відділу внутрішнього аудиту Управління аудиту та аналітики МОЗ України, заступник голови Комісії Морозова Ю.О.
Заступник директора Департаменту, начальник управління надання медичної допомоги дорослим МОЗ України Гаврилюк А.О.
Завідуюча сектором методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності Відділу бухгалтерського обліку, методології та фінансової звітності МОЗ України Сохань Т.П.
Головний спеціаліст відділу керівних кадрів та державної служби Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки МОЗ України Савіна Т.В.
Головний спеціаліст відділу фінансування закладів і установ Фінансово-економічного департаменту МОЗ України Фіцак І.В.
Головний спеціаліст Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків МОЗ України Смірнова О.С.
Начальник відділу кадрів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Бригінець Д.Д.
Головний спеціаліст сектору кадрів освіти та науки Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки МОЗ України Олексіна Н.О.
Головний спеціаліст сектору майнових відносин та діяльності державних підприємств Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України Базаленко І.В.
Головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення закладів та установ Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України Глушак І.Б.
Головний спеціаліст відділу судово- претензійної роботи Департаменту правового забезпечення діяльності Міністерства охорони здоров’я України Дяк Ю.М.
Головний спеціаліст сектору науки та інновацій Управління координації центрів реформ Кочет О.М.
В.о. директора Державної установи «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України» Мельник І.В.
Начальник Управління кадрового та документального забезпечення ДП «Держаний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» Бохенко С.Ю.
Головний бухгалтер Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Шендрик С.П.
Начальник Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві, головний державний санітарний лікар м. Києва Рубан О.М.
Заступник начальника Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві Подковиріна Ж.І.
Начальник Печерського відділу Оболонського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві Сергеева О.В.
Начальник Управління організації Держсанепіднагляду Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві Чумак С.П.
Співробітник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Шпак В.А.
Старший оперуповноважений в ОВС ДПЗСЕ МВС Шишка І.Р.
Заступник начальника управління — начальник відділу ДПЗСУ МВС України Онойко М.М.
Головний спеціаліст відділу юридичної експертизи Департаменту правового забезпечення діяльності Міністерства охорони здоров’я України, секретар Комісії Чунєнкова-Юрченко О.С.
Головний спеціаліст сектору внутрішньої безпеки Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки МОЗ України Куіч В.А.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті