Постанова КМУ від 2 грудня 2015 р. № 1153

14 Січня 2016 4:16 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 грудня 2015 р. № 1153
Про затвердження Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість

Відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству фінансів привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 02.12.2015 р. № 1153

ПОРЯДОК
ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість

1. Цей Порядок визначає особливості ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, які закуповуються на підставі угод (договорів) із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», укладених між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі у межах виконання бюджетних програм забезпечення медичних заходів, передбачених державними програмами, та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я (далі — спеціалізована організація).

1. Цей Порядок визначає особливості ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та/або закуповуються на підставі угод (договорів) із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі та які визначені відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — спеціалізована організація), укладених між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, у межах виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

Термін «особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я» вживається у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я.

2. Ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів здійснюється підприємствами, установами, організаціями в порядку та на умовах, установлених Митним кодексом України, іншими законодавчими актами, а також на виконання відповідних угод (договорів), укладених між МОЗ і спеціалізованими організаціями (далі — угоди (договори).

2. Ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснюється підприємствами, установами, організаціями в порядку та на умовах, установлених Митним кодексом України, іншими законодавчими актами, а також на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та/або укладених між МОЗ і спеціалізованими організаціями (далі — угоди (договори).

3. Підприємства, установи, організації, які планують ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів (далі — імпортери), подають МОЗ не пізніше ніж протягом десяти робочих днів до дня ввезення на паперовому та електронному носії:

заяву про видачу довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до угод (договорів), за формою згідно з додатком 1 (далі — заява);

засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту), відповідно до якого планується таке ввезення;

лист-зобов’язання щодо ввезення таких лікарських засобів, медичних виробів виключно для їх постачання на митній території України в рамках виконання угоди (договору);

завірені копії сертифікатів якості (сертифікатів аналізу, протоколів аналізу тощо), виданих виробником на серії лікарських засобів, що пропонуються до ввезення.

4. МОЗ протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, видає імпортеру довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до угод (договорів), за формою згідно з додатком 2 (далі — довідка), або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.

5. Довідка оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ та скріплюється гербовою печаткою. Один примірник довідки залишається в МОЗ, два примірники видаються імпортеру, один з яких подається органові доходів і зборів під час митного оформлення лікарських засобів, медичних виробів, другий — залишається в імпортера.

6. У разі зміни даних, зазначених у довідці, імпортер звертається із заявою до МОЗ для видачі нової довідки. При цьому раніше видана довідка підлягає анулюванню, про що МОЗ невідкладно інформує орган доходів і зборів.

У заяві зазначається, що імпортер звертається у зв’язку із зміною даних, а також номер і дата виданої довідки.

7. Постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів здійснюється підприємствами, установами, організаціями (далі — постачальники) на виконання відповідних угод (договорів).

8. У відповідній угоді (договорі) обов’язково зазначається дата її укладення і номер, найменування державної програми, з метою виконання якої здійснюється постачання лікарських засобів, медичних виробів, та у разі подальшого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів закладам охорони здоров’я іншим постачальником — його реквізити.

9. Постачальник для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання лікарських засобів, медичних виробів на митній території України, здійснених відповідно до угод (договорів), не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому проводилися такі операції, подає МОЗ та/або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я:

1) заяву про видачу довідки-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів відповідно до угод (договорів) за формою згідно з додатком 3;

2) завірені в установленому законодавством порядку копії:

договору, укладеного між постачальником і особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та/або спеціалізованою організацією;

довідки про включення постачальника до ЄДРПОУ (для постійного представництва);

податкових накладних, виданих постачальником у звітному (податковому) періоді, у межах виконання відповідних угод (договорів), без урахування податку на додану вартість;

3) копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість.

10. МОЗ та/або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, видає довідку-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів на підставі угод (договорів) за формою згідно з додатком 4 (далі — довідка-підтвердження) або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.

11. Довідка-підтвердження оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ та/або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я,», а після слів «скріплюється гербовою печаткою» — словами «(за наявності) та скріплюється гербовою печаткою. Один примірник довідки-підтвердження залишається в МОЗ та/або у особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, два примірники видаються постачальникові, один з яких подається органам доходів і зборів, другий — залишається у постачальника.

12. Підставою для відмови у видачі довідки-підтвердження є:

подання постачальником неповного пакета документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку;

виявлення в таких документах недостовірних відомостей.

13. Постачальник подає довідку-підтвердження органу доходів і зборів, в якому перебуває на обліку як платник податків, не пізніше ніж через десять робочих днів після настання останнього дня строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за відповідний звітний (податковий) період.

14. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі довідки-підтвердження, постачальник має право повторно звернутися до МОЗ та/або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для отримання такої довідки.

15. МОЗ та особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, ведуть журнали видачі довідок-підтверджень.

15. МОЗ веде журнал видачі довідок-підтверджень.

16. Цільове використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість у рамках виконання угод (договорів), здійснюється відповідно до законодавства.

Керівники закладів охорони здоров’я забезпечують цільове використання поставлених лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були закуплені відповідно до угод (договорів).

Додаток 1

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 15 квітня 2020 р. № 282)

МОЗ

________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ

________________________________________________________

підприємства, установи, організації, що планує

ввезення на митну

________________________________________________________

територію України у митному режимі імпорту

лікарських засобів,

________________________________________________________

медичних виробів та допоміжних засобів до них)

ЗАЯВА

Просимо видати довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю), у межах виконання бюджетних програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктами 38, 38¹ підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.забезпечення медичних заходів, передбачених державними програмами, та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Повідомляємо, що планується ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів відповідно до угод (договорів) від ___ _________20___ р. №___________, укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією, та в межах виконання бюджетних програм

Повідомляємо, що планується ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них відповідно до угод (договорів) від _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20___ р. №_ _ _ _ _ _ _ _ , укладених _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю) та в межах виконання бюджетних програм _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (найменування програм)____________________________________________________________________________________

(найменування програм)

Порядковий номер Найменування підприємства отримувача товару Код згідно з ЄДРПОУ підприємства отримувача товару Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності) Номер та дата зовнішньо-економічного договору (контракту) Номер та дата інвойсу (специфікації) Найменування товару Міжнародне непатентоване найменування (загально- прийняте) для лікарських засобів Номер та дата реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (інформація щодо введення в обіг
в Україні медичних виробів*)
Кількість лікарських засобів, медичних виробів Вартість, гривень Інформація щодо мови пакування/ маркування лікарського засобу, медичного виробу

Усього на суму ___________________________________________________________________ гривень.

(словами)

Додаток: на _______ арк. у ____ прим.

__________________________________ ______________ _______________________

(найменування посади керівника (підпис) (ініціали та прізвище)

підприємства, установи, організації)

МП (за наявності)

____ _____________ 20__ року

________

* Зазначається номер свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу або номер сертифіката відповідності медичного виробу, виданого органом з оцінки відповідності.

Додаток 2

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 15 квітня 2020 р. № 282)

ДОВІДКА № _____

що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю)

МОЗ підтверджує, що _________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

планує ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них відповідно до угод (договорів) від ___ _________20___ р. № ___________, укладених_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю) у межах виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктами 38, 38¹ підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України. між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів, передбачених державними програмами, та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я для звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Порядковий номер Найменування підприємства, установи, організації — отримувача товару Код згідно з ЄДРПОУ підприємства, установи, організації — отримувача товару Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності) Номер та дата зовнішньо-економічного договору (контракту) Номер та дата інвойсу (специфікації) Найменування лікарських засобів Міжнародне непатентоване найменування (загально- прийняте найменування) для лікарських засобів Номер та дата реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (інформація щодо введення в обіг в Україні медичних виробів*) Кількість лікарських засобів, медичних виробів Вартість, гривень Інформація щодо мови пакування/ маркування лікарського засобу, медичного виробу

Усього на суму ___________________________________________________________________ гривень.

(словами)

Відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України операції з їх ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Відповідно до пунктів 38, 38¹ підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України операції з їх ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

______________________________________ ______________ _______________________

(найменування посади уповноваженої            (підпис)               (ініціали та прізвище)

особи, МОЗ)

МП (за наявності)

____ _____________ 20__ р.

__________

* Зазначається номер свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу або номер сертифіката відповідності медичного виробу, виданого органом з оцінки відповідності.

Додаток 3

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 15 квітня 2020 р. № 282)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я

_______________________________________

(найменування підприємства, установи,

_______________________________________

організації — постачальника)

ЗАЯВА

Просимо видати довідку-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів на підставі угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю, в межах виконання бюджетних програм забезпечення медичних заходів, передбачених державними програмами, та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Просимо видати довідку-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на підставі угод (договорів), укладених _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю) у межах виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктами 38, 38¹ підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Повідомляємо, що ________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації — постачальника,

__________________________________________________________________________________________________

податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

_________________________________________________________________________________________________

(індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

відповідно до договору від _____ _________ 20__ р. № _________ здійснено операції з постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них.

Податкові накладні ______________________________________________________________________________

(дата та номер, сума без урахування податку на додану вартість)

Загальна сума, що підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість, становить __________________________________ гривень.

Постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснено відповідно до умов угоди (договору), укладеної _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю)між МОЗ та спеціалізованою організацією ____________________________________________________

(найменування, податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової

__________________________________________________________________________________________________

картки платника податків)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

_________________________________________________________________

За інформацією _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , (МОЗ або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я) постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснюється відповідно до угоди (договору) від ______ ________________ 20___ р. № ___________, укладеної _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю) та у межах виконання бюджетних програм _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (найменування програми)

За інформацією МОЗ, постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснюється відповідно до угоди (договору) від ___ ___________ 20___ р. № ___________, укладеної між МОЗ та спеціалізованою організацією, та у межах виконання бюджетних програм ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(найменування програми)

Додаток: на ______ арк. у ____ прим.

______________________________________ ______________ _______________________

(найменування посади керівника                      (підпис)             (ініціали та прізвище)

постачальника)

МП (за наявності)

____ _____________ 20__ р.

Додаток 4

до Порядку

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ,
оплати лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на підставі угод (договорів), укладених _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або між МОЗ та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю) між МОЗ та спеціалізованою організацією

від ____ __________ 20__ р. № ___________

(МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я)МОЗ підтверджує, що операції з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснені _______________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації — постачальника,

_________________________________________________________________

податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків),
_______________________________________________________________

індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)

відповідно до угоди (договору) від _____ _______ 20__ р. № ____________,

укладеної між постачальником і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ охорони здоров’я, абота спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю ____________________________________

(найменування, податкова _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків), індивідуальний _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності) згідно з податковими накладними _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (дата та номер, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  сума без урахування податку на додану вартість)

(найменування спеціалізованої організації, податкова адреса,

_________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків), індивідуальний

_________________________________________________________________________ ,

податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

згідно з податковими накладними _____________________________________

(дата та номер,

_______________________________________________________________.

сума без урахування податку на додану вартість)

Загальна сума, що підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, становить  ________________________ гривень.

(словами)

Загальна сума, що підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пунктів 38, 38¹ підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ гривень. (словами)

______________________________________ ______________ _______________________

(найменування посади уповноваженої               (підпис)          (ініціали та прізвище)

особи, МОЗ)

МП (за наявності)

____ _____________ 20__ р.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті