Проект постанови ВРУ «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Обґрунтування необхідності прийняття постанови

20 травня 2009 року відбулися парламентські слухання на тему: «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні» у яких взяли участь народні депутати України, практичні лікарі, керівники закладів охорони здоров’я, управлінці, науковці, представники профспілок, громадських організацій, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, депутати місцевих рад.

Учасники слухань висловили низку суттєвих пропозицій, реалізація яких дасть змогу виправити ситуацію в системі охорони здоров’я України. Усі пропозиції, що були висловлені учасниками парламентських слухань, а також надіслані до Комітету з питань охорони здоров’я стосовно теми слухань, були узагальнені, проаналізовані та розглянуті на засіданні Комітету 2 червня 2009 року. Переважну більшість зазначених пропозицій народними депутатами України — членами Комітету, було схвалено і вони включені до проекту Рекомендацій парламентських слухань.

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров‘я рекомендує Верховній Раді України прийняти проект Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні» та Рекомендації що додаються.

Обґрунтування очікуваних соціально-економічних та правових наслідків прийняття постанови

Здоров’я населення України знаходиться на критично низькому рівні. Показники смертності населення України у 2–4 рази перевищують аналогічні показники країн Європейського Союзу. Україна має найвищий в Європі рівень депопуляції населення. Темпи поглиблення демографічної кризи загрожують національній безпеці Україні. Ці негативні явища супроводжуються занепадом системи охорони здоров’я України. Головними причинами цього є: хронічне недофінансування, застаріла та неефективна система управління, низький соціальний захист медичних працівників, кадрові проблеми галузі.

Проведення реформ в охороні здоров’я України направлених на створення нової, бюджетно-страхової медицини стало життєвою необхідністю. Впровадження обов’язкового медичного страхування та поєднання його з бюджетним фінансуванням надасть можливість збільшити фінансові ресурси системи та забезпечити населення медичною допомогою гарантованою Конституцією України і, як наслідок, зменшити захворюваність та смертність.

У разі прийняття проекту Постанови «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні» буде чітко окреслено шлях реформування системи охорони здоров’я, зусилля державної влади будуть сконцентровані на визначених парламентськими слуханнями цілях та законодавчих актах.

Фінансово-економічне обґрунтування

У Рекомендаціях парламентських слухань рекомендується збільшити оплату праці медикам шляхом наближення розмірів посадових окладів медичних і фармацевтичних працівників до рівня заробітної плати працівників промисловості. Ці норми вже врегульовано пунктом «ж» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я. В той же час деякі питання збільшення соціального захисту медичних працівників мають врегульовуватися шляхом внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я, а питання збільшення бюджетних видатків на охорону здоров’я та питання встановлення розміру посадових окладів (тарифних ставок) працівника першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати — шляхом прийняття законів про Державний бюджет на 2010 та наступні роки. Тому питання збільшення фінансування системи охорони здоров’я мають врегульовуватися окремим законодавством.

Таким чином, прийняття Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні» не має впливу на видаткову частину державного та місцевих бюджетів.

Проект

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
ПРО РЕКОМЕНДАЦІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ НА ТЕМУ: «ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні» (додаються).

2. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2010 року проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні».

3. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України разом з Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, протягом липня 2009 року, в установленому порядку забезпечити видання збірки матеріалів за результатами зазначених парламентських слухань.

Голова Верховної Ради України В. Литвин

СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від ___ _______ 2009 року № ________

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ НА ТЕМУ: «ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Учасники парламентських слухань на тему: «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні», що відбулися 20 травня 2009 року, відзначили, що, відповідно до Основного Закону, Україна є демократичною, соціальною та правовою державою; людина, її життя і здоров’я визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю; кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Однак, за період незалежності України зазначені конституційні права залишаються не реалізованими.

Здоров’я населення України знаходиться на критично низькому рівні. Показники смертності населення України у 2–4 рази перевищують аналогічні показники країн Європейського Союзу. Україна має найвищий в Європі рівень депопуляції населення. Темпи поглиблення демографічної кризи загрожують національній безпеці Україні.

На здоров’я і відтворення населення негативно впливає забруднення навколишнього природного середовища, наслідки Чорнобильської катастрофи, погіршення умов життя, поширення соціально небезпечних захворювань, таких, як туберкульоз і СНІД, наркоманія і алкоголізм. Все це обумовлює зростання потреб у медичній допомозі, що, за умов обмеженого фінансування галузі, зменшує можливості системи охорони здоров’я у забезпеченні населення якісними медичними послугами.

Стан здоров’я населення України має пряму залежність від рівня фінансування системи охорони здоров’я, але за останні 15 років, цей рівень не підіймався вище 3,4% від ВВП, при мінімальній потребі у 5%. У той же час в країнах європейського регіону цей показник перевищує 10%.

Вказані проблеми охорони здоров’я залишаються та продовжують поглиблюватися в умовах економічної кризи. Так, у 2009 році рівень фінансування галузі зменшився до 2,9% від ВВП. Державним бюджетом України на 2009 рік передбачено фінансування у сумі 29,96 млрд грн., що майже у два рази менше мінімальної потреби, яка за розрахунками Міністерства охорони здоров’я України складає 56 млрд грн.

Державне фінансування охорони здоров’я в 2009 році, у розрахунку на душу населення, складає 90$ США, що у 60 разів менше ніж у США, у 40–30 разів менше ніж у країнах Євросоюзу та у 7–12 разів менше ніж у найближчих сусідів України — Молдови, Білорусії, Росії та Польщі.

В умовах гострої нестачі бюджетних коштів, все більша частка медичної допомоги стає платною, що негативно позначається на її доступності. Особливо страждають найуразливіші категорії населення: діти, люди похилого віку, інваліди, хронічно хворі. Поряд з недостатнім та несталим фінансуванням спостерігається неефективне та нераціональне використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів.

Залишається невирішеним питання підвищення оплати праці медичних працівників. Незважаючи на політику Уряду щодо поетапного підвищення посадових окладів працівникам бюджетної сфери, рівень заробітної плати в охороні здоров’я залишається на передостанньому місці серед інших галузей економіки.

Оплата праці медиків майже у 2 рази менше ніж у промисловості. Так, у квітні 2009 року середня заробітна плата в галузі становила 1155 грн. (у промисловості — 1886 грн., в освіті — 1436 грн.).

Тривалий час не вирішується питання щодо встановлення медичним працівникам надбавок за вислугу років, сумлінну працю, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, які отримують працівники культури та освіти. Такі підходи спричиняють соціальну несправедливість та призводять до падіння престижу праці медиків та кадрового дефіциту в медичній галузі.

Учасники парламентських слухань відзначають, що система охорони здоров’я, яка має вирішувати питання покращення здоров’я населення України, втрачає державні функції та перебуває у занедбаному стані. Однак, кардинальних змін можна досягти тільки через системну реформу та комплексний, законодавчо визначений перехід системи охорони здоров’я на модель бюджетно-страхової медицини.

Такий підхід має включати: збільшення бюджетного фінансування галузі до 5% від ВВП; запровадження обов’язкового медичного страхування; оптимізацію та децентралізацію системи управління; підвищення ефективності використання усіх ресурсів; перехід до ринкових відносин у медичній галузі; вдосконалення та посилення первинної медичної допомоги і профілактики; поступовий перехід до прогресивних форм господарювання закладів охорони здоров’я; збільшення оплати праці та соціального захисту медичних працівників.

Учасники парламентських слухань наголосили, що початком реформ в охороні здоров’я України має стати прийняття Верховною Радою України Закону України «Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове медичне страхування в Україні», проект якого розроблений Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров‘я за участю Міністерства охорони здоров’я України. Зазначеним законопроектом передбачається запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування, заснованого на принципі соціальної солідарності, що відповідає міжнародним нормам та Конституції України.

Підтримуючи запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні, а також необхідність проведення реформ в охороні здоров’я, учасники парламентських слухань рекомендують:

1. Верховній Раді України:

1). Вважати, що запровадження в Україні системи обов’язкового медичного страхування є необхідним кроком у покращенні здоров’я та життя населення України.

2). Визнати пріоритетом та прискорити розгляд проекту Закону України «Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування в Україні».

3) Створити при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я робочу групу для опрацювання проекту Закону України «Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування в Україні».

4). При формуванні Державного бюджету України на 2010 та подальші роки передбачати збільшення державних асигнувань на охорону здоров’я в обсязі не менше 5% від ВВП.

5). Сприяти законодавчому врегулюванню питання щодо встановлення медичним працівникам надбавок за вислугу років, сумлінну працю, виплати допомоги на оздоровлення та доплати у розмірі 25 відсотків посадового окладу за роботу у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості.

2. Кабінету Міністрів України:

1). Доопрацювати проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров‘я» з урахуванням питань, що стосуються впровадження обов’язкового медичного страхування, вдосконалення системи державного регулювання сфери охорони здоров‘я, визначення стандартів надання медичної допомоги та посилення заходів щодо соціального захисту працівників охорони здоров‘я та до 1 вересня 2009 року подати його до Верховної Ради України у встановленому порядку.

2). У місячний термін після прийняття  Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров‘я» забезпечити доопрацювання та подання до Верховної Ради України проекту Закону України «Про заклади охорони здоров’я»;

3) Залучити представників Міністерство охорони здоров’я України та інших зацікавлених міністерств до роботи по опрацюванню представленого Головою Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Т.Д. Бахтеєвою і підтриманого учасниками Парламентських слухань проекту Закону України «Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування в Україні», при цьому вважати недоцільним опрацювання та подання законопроектів, що ґрунтуються на аналогічних методологічних засадах.

4). До 1 вересня 2009 року внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на період до 2012 року.

5) До 1 січня 2010 року затвердити план переходу та вимоги щодо зміни статусу бюджетних закладів охорони здоров’я на державні, комунальні, орендні та інші підприємства, розробити та затвердити типові статути таких підприємств.

6). Передбачити зміни до чинних законодавчих та нормативно-правових актів щодо:

  • встановлення медичним працівникам надбавки за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу залежно від стажу медичної роботи (понад 3 роки — 10%; понад 10 років — 20%; понад 20 років — 30%);
  • встановлення доплати у розмірі 25 відсотків посадового окладу за роботу у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості;
  • виплати допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі місячного посадового окладу;
  • виплати одноразової допомоги у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати випускникам медичних закладів, які направляються на роботу у сільську місцевість.

7). Вжити заходів щодо недопущення призупинення дії пункту «ж» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо наближення розмірів посадових окладів медичних і фармацевтичних працівників до рівня заробітної плати працівників промисловості при підготовці проектів державних бюджетів України на 2010 та наступні роки.

8). Протягом другого півріччя 2009 року розробити та затвердити єдину методику визначення вартості надання медичних послуг.

9). Забезпечити адекватну оплату фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування медичних послуг наданих травмованим на виробництві та хворим на професійні захворювання.

10). До 1 вересня 2009 року надати Верховній Раді України пропозиції щодо визначення джерел та розмірів внесків на обов’язкове медичне страхування.

11) При підготовці проекту закону України про Державний бюджет України на 2010 рік установити розмір посадових окладів (тарифних ставок) працівника першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати.

12) Питання реорганізації закладів охорони здоров’я розглядати за участю профспілкових організацій.

3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1). Розглянути питання щодо:

  • надання права самостійного господарювання підпорядкованим закладам охорони здоров’я;
  • поступової зміни фінансування медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях на механізми закупівель медичних послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів на договірній основі;
  • впровадження моделі оптимізації управління охороною здоров’я в умовах єдиного медичного простору регіону, запровадженої у м. Вознесенську Миколаївської обл.

2). Сприяти розвитку добровільного медичного страхування в регіонах.

3). Провести заходи щодо підготовки впровадження системи обов’язкового медичного страхування.

4. Академії медичних наук України:

1). Долучитися до доопрацювання представленого Головою Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Т.Д. Бахтеєвою і підтриманого учасниками Парламентських слухань проекту Закону України «Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування в Україні» з метою визначення стратегії надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги в умовах страхової медицини.

2). Заохочувати інтеграцію вітчизняної науки до міжнародного наукового простору з метою розширення участі іноземного капіталу у фінансуванні національної науки, налагодження співпраці національних університетів і іноземних промислових компаній та міжнародної співпраці.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті