Наказ Держкомпідприємництва та Держлікінспекції від 10.06.2009 р. № 98/130

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

НАКАЗ

від 10.06.2009 р. № 98/130

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Відповідно до статей 5, 6, 8, 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що додається.

2. Директору Департаменту ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.), начальнику управління ліцензування та контролю за дотриманням ліцензійних умов Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів (Шеремета В.В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління ліцензування та контролю за дотриманням ліцензійних умов Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів (Шеремета В.В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С.І. та заступника голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Захараша А.Д.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

О.В. Кужель

Голова Державної інспекції з контролю
якості лікарських засобів

Г.В. Падалко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва,
Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів
10.06.2009 р. № 98/130

ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ОПТОВОЇ, РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів від 03.03.2009 р. № 44/27 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.04.2009 р. за № 298/16314 (далі — Ліцензійні умови).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності), які одержали ліцензію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами до 01.01.2009 р. чи Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів з 01.01.2009 р.

1.3. Контроль за додержанням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок здійснюють органи контролю:

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів (далі — Держлікінспекція) та її територіальні органи — державні інспекції з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі (далі — територіальні органи Держлікінспекції) як орган ліцензування;

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі — Держкомпідприємництво) та його територіальні органи як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.

1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • акт — це оформлений у встановленому порядку документ, який складається посадовими особами органів контролю за результатами перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов; акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії; акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування; акт неможливості ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності);
 • відмова ліцензіата у проведенні перевірки — уникнення перевірки, вчинення перешкод з боку ліцензіата в доступі посадових осіб органу контролю на його територію та/або до будівель, споруд, приміщень суб’єкта господарювання, які використовуються для провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, створення перешкод у роботі посадових осіб органу контролю з боку ліцензіата, непризначення ліцензіатом уповноваженої ним особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки у разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата — фізичної особи — підприємця, відмова в наданні документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу посадових осіб органу контролю;
 • контроль за додержанням Ліцензійних умов — це сукупність організаційних та правових заходів, спрямованих на перевірку додержання ліцензіатами організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог для провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
 • критичне порушення Ліцензійних умов промислового виробництва лікарських засобів — порушення (невідповідність) Ліцензійних умов або вимог реєстраційного досьє на лікарський засіб, яке призвело або може призвести до виробництва неякісного лікарського засобу, оптової, роздрібної торгівлі неякісними лікарськими засобами, що можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людини (визначення застосовується для промислового виробництва лікарських засобів);
 • ліцензіат — суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 • недостовірність відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, — встановлення Місце знаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності або місця провадження господарської діяльності, не зазначених у заяві або інших документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, а також інших розбіжностей між відомостями, викладеними в поданих документах, і наявною матеріально-технічною, нормативно-правовою базою, кваліфікацією персоналу (працівників), які встановлені при перевірці суб’єкта господарювання;
 • неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов — відсутність матеріально-технічної бази (приміщень, обладнання) для здійснення виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами за місцями провадження господарської діяльності, що зазначені в документах, які додані до заяви про одержання ліцензії; відсутність фахівців, які повинні мати відповідну спеціальну освіту і відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам;
 • неподання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, — виявлення факту неподання у визначений законодавством строк до органу ліцензування разом з відповідними документами повідомлення в письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії;
 • несуттєве порушення Ліцензійних умов промислового виробництва лікарських засобів — порушення (невідповідність), яке не може призвести до виробництва неякісного лікарського засобу, оптової, роздрібної торгівлі неякісними лікарськими засобами і може бути усунено на момент перевірки або в найкоротший час та яке не належить до критичних або суттєвих порушень (визначення застосовується для промислового виробництва лікарських засобів);
 • повторне порушення Ліцензійних умов — вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних Ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;
 • розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов — рішення органів контролю про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень Ліцензійних умов;
 • суб’єкт господарювання — зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка проводить господарську діяльність, а також фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності;
 • суттєве порушення Ліцензійних умов промислового виробництва лікарських засобів — порушення (невідповідність) Ліцензійних умов, яке призвело або може призвести до виробництва неякісного лікарського засобу, оптової, роздрібної торгівлі неякісними лікарськими засобами, що не може завдати шкоди здоров’ю або життю людини (визначення застосовується для промислового виробництва лікарських засобів).

II. Організація перевірок

2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться органами контролю не частіше одного разу на рік.

Планові перевірки суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, проводяться органами контролю не рідше одного разу на два роки.

2.2. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться органами контролю згідно з квартальними планами проведення перевірок, які затверджуються наказом органу ліцензування до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, з обов’язковим інформуванням Держкомпідприємництва.

2.3. Плани проведення перевірок щокварталу оприлюднюються органами контролю шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті органу контролю.

2.4. Органи контролю здійснюють планові перевірки за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення такої перевірки не пізніш як за десять днів до дня проведення.

2.5. Повідомлення про проведення перевірки надсилається ліцензіату рекомендованим листом за Місце знаходженням ліцензіата, за яким ліцензіатом повинно бути забезпечено отримання кореспонденції, або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання під розписку.

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу контролю до здійснення планової перевірки у разі неодержання повідомлення про її проведення.

Неодержання ліцензіатом повідомлення про проведення планової перевірки не є підставою для відмови у проведенні перевірки, якщо таке повідомлення про проведення перевірки було своєчасно відправлене рекомендованим листом і повернуто органу контролю з повідомленням про вручення або невручення (із зазначенням підстав).

2.6. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — п’яти робочих днів.

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

2.7. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на підставах, визначених Законами України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Під час проведення позапланових перевірок з’ясовуються питання, які стали підставою для проведення цих перевірок.

2.8. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати п’яти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва — двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.

2.9. До участі в перевірці можуть залучатися фахівці міністерств, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

III. Права посадових осіб органів контролю та права ліцензіата

3.1. Посадові особи органів контролю при здійсненні перевірок за додержанням Ліцензійних умов мають право:

 • доступу на територію ліцензіата, у його виробничі та інші приміщення, які використовуються для провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, для обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;
 • ознайомлюватися з нормативно-технічною, обліково-звітною, розпорядчою, статистичною та іншою документацією, необхідною для проведення перевірки;
 • отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;
 • відбирати зразки лікарських засобів для лабораторної перевірки їх якості в разі встановлення порушень технології виробництва, контролю якості, умов та/або правил зберігання лікарських засобів, що можуть призвести до виробництва неякісних лікарських засобів та/або оптової, роздрібної торгівлі неякісними лікарськими засобами;
 • одержувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

3.2. Ліцензіат під час здійснення перевірки має право:

 • вимагати від посадових осіб органу контролю додержання вимог законодавства;
 • перевіряти наявність у посадових осіб органу контролю службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки;
 • ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з отриманням копії відповідного документа;
 • бути присутнім під час здійснення перевірки;
 • вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;
 • одержувати один примірник акта та ознайомлюватися з ним;
 • надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта;
 • оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів контролю та їх посадових осіб;
 • не допускати посадових осіб органу контролю до здійснення перевірки, якщо:
 • перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених цим Порядком;
 • посадова особа органу контролю не надала копії документів, передбачених цим Порядком, або якщо надані документи не відповідають вимогам чинного законодавства.

IV. Обов’язки посадових осіб органу контролю та обов’язки ліцензіата

4.1. Посадові особи, які проводять перевірку, зобов’язані:

 • керуватись у своїй роботі законодавством України;
 • об’єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатами Ліцензійних умов;
 • забезпечувати додержання державної та іншої, передбаченої чинним законодавством, таємниці.

4.2. Ліцензіат зобов’язаний:

 • допускати посадових осіб органу контролю до здійснення перевірки за умови дотримання цього Порядку;
 • виконувати вимоги органу контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства.

V. Порядок проведення перевірки

5.1. Для здійснення планової чи позапланової перевірки орган контролю видає наказ, який має містити найменування ліцензіата, щодо якого буде здійснена перевірка, предмет перевірки та прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть проводити перевірку.

5.2. На підставі наказу оформлюється посвідчення на проведення перевірки, яке підписується керівником або заступником керівника органу контролю і засвідчується печаткою органу контролю (додаток 1).

5.3. Посвідчення реєструються у журналі обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів, сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою (додаток 2).

Посвідчення діє лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

5.4. Перед початком проведення перевірки посадові особи органу контролю зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного контролю, і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення на проведення перевірки.

При проведенні позапланової перевірки суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою її проведення з наданням йому копії відповідного документа.

5.5. Посадова особа органу контролю без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення не має права здійснювати перевірку суб’єкта господарювання.

5.6. Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу контролю до здійснення перевірки, якщо вони не пред’явили документів, передбачених цим Порядком.

5.7. Ліцензіат може вести журнал відвідувань представниками органів контролю із зазначенням у ньому строків та мети відвідування, посади, прізвища, ініціалів посадової особи органу контролю.

Зазначені відомості засвідчуються підписом посадової особи органу контролю.

5.8. Перевірці підлягають матеріально-технічна база ліцензіата за місцем безпосереднього провадження господарської діяльності та дотримання ним організаційних, кваліфікаційних, спеціальних вимог Ліцензійних умов.

5.9. Ліцензіат під час перевірки дотримання ним Ліцензійних умов забезпечує умови для її проведення та надає на вимогу посадовим особам органу контролю для проведення перевірки:

5.9.1. З виробництва лікарських засобів:

 • установчі документи (статут підприємства, установчий договір), довідку про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію;
 • оригінал ліцензії та копії ліцензії (за наявності);
 • документи, які підтверджують право власності або користування приміщенням, що займає суб’єкт господарювання або його відокремлений структурний підрозділ;
 • копії нормативно-правових актів, що регулюють діяльність, пов’язану з обігом (виробництвом) лікарських засобів;
 • документи про підтвердження державної реєстрації лікарських засобів, які виробляються;
 • технічні та технологічні регламенти виробництва лікарських засобів, затверджені виробником, або прирівняні до них Міністерством охорони здоров’я України документи: досьє виробничої дільниці, виробнича рецептура із відповідними технологічними та іншими інструкціями, з додержанням вимог чинної Державної Фармакопеї України та інших нормативно-технічних документів, аналітичної нормативної документації (фармакопейна стаття, технічні умови), розроблених відповідно до нормативних документів, стандартів, чинних у фармацевтичній промисловості, які встановлюють вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і термінів зберігання та методів контролю якості лікарського засобу;
 • штатний розклад суб’єкта господарювання та трудові книжки працівників;
 • документи, що підтверджують правовідносини працівників із суб’єктом господарювання (накази про призначення, трудові договори);
 • документи про спеціальну освіту та підвищення кваліфікації працівників, які безпосередньо займаються виробництвом лікарських засобів;
 • документи, що підтверджують наявність і ефективне функціонування фармацевтичної системи забезпечення якості лікарських засобів, які виробляються;
 • документацію щодо медичного обстеження та періодичних оглядів працівників (особисті медичні книжки);
 • документи, що підтверджують виконання та дотримання санітарно-гігієнічних вимог;

5.9.2. З оптової та роздрібної торгівлі:

 • установчі документи суб’єкта господарювання;
 • документи, які підтверджують право власності та користування приміщенням, що займає суб’єкт господарювання або його відокремлений структурний підрозділ;
 • документ, що підтверджує виведення приміщення аптечного закладу з житлового фонду;
 • оригінал ліцензії та копії ліцензії;
 • організаційно-розпорядчі документи щодо створення та функціонування фармацевтичного (аптечного) закладу або його відокремлених структурних підрозділів;
 • положення про фармацевтичний (аптечний) заклад, посадові інструкції працівників;
 • штатний розклад фармацевтичного (аптечного) закладу та трудові книжки працівників;
 • документи, що підтверджують правовідносини працівників із суб’єктом господарювання (накази про призначення, трудові договори);
 • документи про спеціальну освіту та підвищення кваліфікації працівників, які безпосередньо займаються виробництвом (виготовленням) лікарських засобів, оптовою і роздрібною реалізацією лікарських засобів;
 • документацію щодо медичного обстеження та періодичних медичних оглядів працівників (особисті медичні книжки);
 • нормативно-правові акти (паперові копії або на електронних носіях) щодо забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, порядку їх виробництва (виготовлення), зберігання, контролю якості, реалізації, знищення, утилізації;
 • перелік лікарських засобів, що зареєстровані в Україні та дозволені до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек, аптечних пунктів та аптечних кіосків (паперова копія або на електронних носіях);
 • перелік лікарських засобів обов’язкового асортименту для аптечної мережі (паперова копія або на електронних носіях);
 • перелік лікарських засобів, які можуть закуповуватись закладами та установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевого бюджетів (паперова копія або на електронних носіях);
 • перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню (паперова копія або на електронних носіях);
 • сертифікати якості лікарських засобів, що видаються виробниками, та сертифікати лабораторного аналізу на окремі лікарські засоби, визначені законодавством;
 • акт санітарно-епідеміологічного обстеження територіальною санітарно-епідеміологічною станцією фармацевтичного (аптечного) закладу;
 • технічні паспорти вимірювальних приладів та апаратів, що є в наявності, та графік їх повірки, затверджений ліцензіатом і погоджений в установленому порядку;
 • свідоцтво про атестацію лабораторії з аналізу якості та безпеки лікарських засобів (за наявності її у структурі закладу);
 • журнал ввідного та періодичного інструктажу працівників фармацевтичного (аптечного) закладу з техніки безпеки;
 • журнали реєстрації температури та відносної вологості в приміщенні;
 • журнали проведення вхідного контролю якості лікарських засобів та реєстрації результатів інших видів контролю виробничого процесу щодо виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), зберігання та реалізації лікарських засобів;
 • журнал (книга) обліку лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку;
 • документи щодо зберігання та знищення рецептів, повернення (вилучення з реалізації), а також утилізації лікарських засобів;
 • документацію з виробництва та контролю якості лікарських засобів, виготовлених в умовах аптеки;
 • акти перевірок ліцензіата державними контрольними органами, під час проведення яких виявлені порушення Ліцензійних умов.

VI. Проведення перевірок посадовими особами органів контролю

6.1. Посадові особи органів контролю при провадженні господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів перевіряють:

 • відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, статуті підприємства, установчому договорі, довідці про включення до ЄДРПОУ;
 • наявність відповідної ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та відповідності виконуваних робіт зазначеним у ліцензії;
 • наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого відокремленого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності за місцем провадження діяльності, зазначеним у копії ліцензії, та відповідність її виконуваним роботам структурним підрозділом ліцензіата;
 • наявність виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, в установчих документах суб’єкта господарювання;
 • відповідність відомостей, зазначених у документах щодо права власності або договорі оренди (користування) приміщення (матеріально-технічна база підприємства), даним, зазначеним у ліцензії або копії ліцензії, фактичному стану;
 • наявність нормативно-технічної документації, документації із стандартизації лікарських засобів та наявність і функціонування системи та документації, що протоколює виробництво, відповідно до якої можна простежити всю значиму (постадійну) діяльність технологічних операцій при виробництві лікарських засобів: специфікації або аналітично-нормативну документацію, протоколи (журнали, досьє серії тощо), пакування, розповсюдження, технологічні інструкції, методики (стандартні операційні процедури тощо);
 • наявність реєстраційних посвідчень та їх відповідність виробленій продукції;
 • відповідність умов виробництва вимогам нормативно-технічної документації;
 • наявність приміщень, їх розміщення та впорядкованість відповідно до технологічних зон: виробничих, складських, зон контролю якості, допоміжних зон;
 • відповідність розташування, застосування, облаштування приміщень забезпеченню послідовності виконання операцій технологічного процесу та відповідність допоміжних та виробничих операцій, які в них проводяться;
 • наявність та забезпечення необхідним виробничим обладнанням, проведення виконання технологічного процесу та недопущення контамінації;
 • наявність та відповідність щодо розміщення та застосування системи вентиляції, температурного режиму, вологості, освітлення, трубопроводів, засобів вимірювання та ін.;
 • наявність затверджених ліцензіатом технічного та технологічного регламентів (далі — регламент) або прирівняних до них Міністерством охорони здоров’я України документів: досьє виробничої дільниці, виробнича рецептура із відповідними технологічними та іншими інструкціями, з додержанням вимог чинної Державної Фармакопеї України, та/або інших нормативно-технічних документів, які встановлюють вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і термінів зберігання та методів контролю якості лікарського засобу тощо та їх чинність;
 • дотримання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, у тому числі призначених для клінічних досліджень, під час їх виробництва, транспортування, зберігання, торгівлі ними;
 • наявність штатного розкладу, трудових книжок працівників та відповідність їх оформлення;
 • наявність документів, що підтверджують правовідносини працівників із суб’єктом господарювання (накази про призначення, трудові договори, інше), та відповідність їх оформлення;
 • наявність необхідної кількості кваліфікованого персоналу, документів про спеціальну освіту та підвищення кваліфікації працівників, які безпосередньо займаються виробництвом лікарських засобів, та їх відповідність; наявність визначених суб’єктом господарювання навчальних програм та їх виконання;
 • наявність функціонування ефективної фармацевтичної системи забезпечення якості лікарських засобів, які виробляються, та документальне підтвердження; відповідність лікарських засобів їх призначенню, вимогам аналітичної нормативної та технологічної нормативної документації, реєстраційного досьє або специфікацій, затверджених МОЗ;
 • наявність Уповноваженої особи або відділу (підрозділу) забезпечення проведення контролю якості в процесі виробництва лікарських засобів, а також наявність Уповноваженої особи, на яку покладається відповідальність за надання дозволу на реалізацію лікарських засобів;
 • відповідність проведення методик контролю якості готової продукції згідно з визначеними в аналітично-нормативній документації та/або специфікаціях;
 • наявність документації щодо медичного обстеження та періодичності оглядів працівників (відповідність та своєчасність оформлення особистих медичних книжок);
 • наявність плану термінових дій, які забезпечують виконання наказів, вимог МОЗ України та Держлікінспекції щодо зупинення виробництва, торгівлі, вилучення із торгівлі лікарських засобів і вжиття відповідних заходів щодо повернення виробнику (продавцю) зазначених лікарських засобів або їх знищення та утилізації та дотримання їх виконання;
 • документи, що фіксують: закупівлю, виробництво, зберігання, транспортування, знищення або утилізацію лікарських засобів;
 • наявність протоколів знищення простроченого або такого, що вийшов із ужитку, первинного або друкованого пакувального матеріалу;
 • дотримання та виконання санітарно-гігієнічних вимог до розташування і використання приміщень (технологічних зон: виробничих, складських, зон контролю якості, допоміжних зон) та устаткування (обладнання);
 • забезпечення проведення технологічного процесу персоналом, який безпосередньо задіяний у процесі виробництва;
 • наявність та відповідність розташування вентиляційного устаткування, робочих трубопроводів, освітлювальних приладів та інших систем обслуговування, інженерно-технічних засобів для забезпечення необхідних умов виконання виробничого процесу та класів чистоти повітря;
 • наявність та виконання письмових методик щодо очищення чистих зон та проведення моніторингу аерозольних часток;
 • наявність засобів вимірювання (ваги і засоби вимірювань — з відповідним діапазоном точності вимірювань), проведення контролю параметрів повітря та проведення їх своєчасної державної повірки;
 • дотримання та виконання санітарно-гігієнічних вимог до персоналу, який задіяний у виробничому процесі;
 • забезпечення дотримання правил гігієни та наявності чистого захисного одягу для персоналу відповідно до виконуваних робіт та класів чистоти приміщень;
 • відповідність матеріально-технічної бази відомостям, зазначеним у документах, що подавались для отримання ліцензії.

6.2. Посадові особи органів контролю при провадженні господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами перевіряють:

 • наявність виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, в установчих документах суб’єкта господарювання;
 • наявність ліцензії на певний вид діяльності;
 • наявність копії ліцензії для філії ліцензіата;
 • своєчасність подання повідомлення до органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії;
 • наявність факту передачі ліцензії або копії ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
 • своєчасність переоформлення ліцензії;
 • наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії;
 • дотримання вимог Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України, Держлікінспекції, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність, пов’язану з обігом лікарських засобів;
 • наявність незареєстрованих в Україні лікарських засобів, крім випадків, передбачених Законом України «Про лікарські засоби», сертифіката якості, виданого виробником;
 • відповідність матеріально-технічної бази вимогам нормативних документів щодо зберігання, контролю якості, торгівлі лікарськими засобами; дотримання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів під час транспортування, зберігання, оптової торгівлі ними, а також наявність у суб’єкта господарювання Уповноваженої особи, на яку покладається відповідальність за надання дозволу на реалізацію лікарських засобів;
 • наявність у суб’єкта господарювання плану термінових дій, які забезпечують виконання наказів, вимог МОЗ України та Держлікінспекції щодо зупинення виробництва, торгівлі, вилучення із торгівлі лікарських засобів і вжиття відповідних заходів щодо повернення продавцю (виробнику) зазначених лікарських засобів або їх знищення та утилізації;
 • наявність документів, що фіксують знищення або утилізацію лікарських засобів;
 • наявність вивіски із зазначенням відповідної назви закладу («Аптечний склад (база)»), інформації про суб’єкта господарювання та власника або уповноваженого ним органу, режим роботи аптечного закладу;
 • додержання визначених виробником умов зберігання лікарських засобів (також під час транспортування). Функціонування системи виявлення будь-якої продукції, що не відповідає встановленим вимогам (технологічної документації, аналітично-нормативної документації, діючих стандартів якості), та ефективної процедури її відкликання;
 • відповідність фактичного матеріально-технічного стану аптечного закладу, його розміщення, інших відомостей тій інформації, яка зазначена у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання ліцензії;
 • наявність документів про спеціальну освіту та підвищення кваліфікації працівників, які безпосередньо займаються оптовою торгівлею лікарськими засобами; уповноваженої особи, яка повинна мати вищу фармацевтичну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше двох років; наявність стандартних робочих методик (стандартних операційних процедур), у яких повинні бути описані будь-які роботи, що можуть вплинути на якість лікарських засобів або якість дистриб’юторської діяльності;
 • наявність копій (паперових або на електронних носіях) чинних нормативних документів, які регулюють діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, та документів, що описують окремі стадії технологічного процесу (прийом, вхідний контроль, зберігання, комплектація та відпуск лікарських засобів), на аптечному складі (базі), які мають бути затверджені, датовані і підписані в установленому ліцензіатом порядку;
 • наявність акта санітарно-епідеміологічного обстеження територіальною санітарно-епідеміологічною станцією аптечного закладу, відповідність будівельним і санітарним нормам і правилам електрозабезпечення, опалення, освітлення, вентиляції, температури і вологості повітря у складських приміщеннях;
 • дотримання визначених виробником лікарських засобів загальних та специфічних умов зберігання лікарських засобів на всіх етапах технологічного процесу;
 • наявність журналів реєстрації температури та відносної вологості повітря в приміщеннях;
 • наявність журналів проведення вхідного контролю якості лікарських засобів;
 • відповідність санітарного стану приміщень та устаткування аптечного складу (бази) вимогам санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів, що встановлені чинними нормативно-правовими актами;
 • наявність документів, що засвідчують факт купівлі або продажу із зазначенням дати, назви, кількості та серії отриманих та поставлених лікарських засобів, інформації про покупця (постачальника) та реквізитів його ліцензії;
 • штатний розклад аптечного закладу та трудові книжки працівників; документи, що підтверджують правовідносини працівників із суб’єктом господарювання (накази про призначення, трудові договори, інше);
 • документацію щодо медичного обстеження та періодичних медичних оглядів працівників (медичні книжки);
 • наявність затверджених посадових інструкцій для спеціалістів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з виробництвом лікарських засобів, оптовою, роздрібною торгівлею лікарськими засобами, у яких викладені основні функції, професійні знання, компетенція та інші вимоги до працівників.

6.3. Посадові особи органів контролю при провадженні господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами перевіряють:

 • наявність виду діяльності в установчих документах суб’єкта господарювання;
 • наявність документів, які підтверджують право власності або користування приміщенням, що займає суб’єкт господарювання або його відокремлений структурний підрозділ, та відповідність площ заявленим для отримання ліцензії;
 • оригінал та копії ліцензії;
 • положення про фармацевтичний (аптечний) заклад, посадові інструкції працівників;
 • штатний розклад фармацевтичного (аптечного) закладу та трудові книжки працівників; документи, що підтверджують правовідносини працівників із суб’єктом господарювання (накази про призначення, трудові договори, інше);
 • документи або копії документів про спеціальну освіту та підвищення кваліфікації працівників, які безпосередньо займаються роздрібною реалізацією лікарських засобів; медичних оглядів працівників (особисті медичні книжки);
 • наявність копій (паперових або на електронних носіях) нормативно-правових документів щодо забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, порядку їх виробництва (виготовлення), зберігання, контролю якості, реалізації, знищення, утилізації, документів щодо зберігання та знищення рецептів, повернення (вилучення з реалізації), а також утилізації лікарських засобів;
 • наявність копій (паперових або на електронних носіях) переліків лікарських засобів, що зареєстровані в Україні, та дозволених до застосування в Україні, які відпускаються за рецептами та без рецептів з аптек, аптечних пунктів та аптечних кіосків;
 • наявність копії (паперової або на електронних носіях) переліку лікарських засобів обов’язкового асортименту для аптечної мережі;
 • наявність копії (паперової або на електронних носіях) переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню;
 • наявність сертифікатів якості лікарських засобів, що видаються виробниками, та сертифікатів лабораторного аналізу на окремі лікарські засоби;
 • наявність технічних паспортів приладів та апаратів, що є в наявності, та графік повірки засобів вимірювання, затверджений ліцензіатом і погоджений в установленому порядку; журнали реєстрації температури та відносної вологості в приміщенні;
 • наявність журналів проведення вхідного контролю якості лікарських засобів та реєстрації результатів інших видів контролю виробничого процесу щодо виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), зберігання та реалізації лікарських засобів;
 • наявність журналу (книги) обліку лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку, та відповідність його заповнення;
 • наявність аналітичної нормативної документації, за якою здійснюється вхідний контроль сировини і матеріалів та контроль якості готової продукції; іншу документацію з виробництва та контролю якості лікарських засобів;
 • акти перевірок ліцензіата державними контрольними органами, під час проведення яких виявлені порушення Ліцензійних умов.

VII. Порядок оформлення результатів перевірки

7.1. За результатами планових та позапланових перевірок складаються відповідні акти: акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів (додаток 3); акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва (в умовах аптеки) лікарських засобів, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (додаток 4); акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами (додаток 5); акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами (додаток 6); акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов (додаток 7); акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії (додаток 8); акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (додаток 9); акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 10); акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування (додаток 11); акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності (додаток 12).

7.2. Акт складається у двох примірниках. В останній день перевірки два примірники акта підписуються особами, що проводили перевірку, та ліцензіатом або уповноваженою ним особою.

7.3. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або уповноважена ним особа особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку на обох примірниках акта перевірки.

Ліцензіат (фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності) засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності) на обох примірниках акта перевірки.

Для філій та інших відокремлених структурних підрозділів уповноважена керівником ліцензіата особа ставить свій підпис, дату та печатку на обох примірниках акта перевірки.

Один примірник акта перевірки надається керівнику ліцензіата (юридичної особи) або уповноваженій ним особі, ліцензіату (фізичній особі — суб’єкту підприємницької діяльності), другий залишається органу, який провів перевірку.

У разі складання актів відмови у проведенні перевірки та/або неможливості ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов акти можуть бути не підписані керівником.

7.4. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки посадова особа (комісія) органу контролю робить відповідний запис в акті про те, що керівник ліцензіата (юридичної особи), або уповноважена ним особа, або ліцензіат (фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності) з актом ознайомлений і від підпису відмовився. Ці особи мають право дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи є невід’ємною частиною акта. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи робиться запис — «Із зауваженнями».

7.5. Порушення Ліцензійних умов з промислового виробництва лікарських засобів, викладені в акті перевірки, повинні класифікуватися як критичні, суттєві та несуттєві та мати посилання на конкретні пункти цих Ліцензійних умов, інші нормативно-правові акти.

7.6. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов органи контролю не пізніше десяти робочих днів від дати складання акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов видають розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, яке надсилається ліцензіату з повідомленням про вручення, або орган ліцензування може прийняти рішення про анулювання ліцензії у випадках, передбачених законодавством. При виявленні суттєвих та несуттєвих порушень Ліцензійних умов суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, терміни усунення порушень Ліцензійних умов встановлюються органом ліцензування.

7.7. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення критичних порушень Ліцензійних умов, зобов’язаний припинити здійснення виробництва лікарських засобів у частині, де виявлені критичні порушення, до їх усунення, якщо про це зазначається у відповідному розпорядженні.

Поновлення діяльності можливе тільки після письмового інформування ліцензіатом органу ліцензування про усунення порушень з наданням документального підтвердження про усунення порушень та отримання письмової згоди органу ліцензування на поновлення роботи.

7.8. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні термін у письмовій формі рекомендованим листом подати органу, який видав це розпорядження, документальне підтвердження про усунення порушень.

7.9. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії.

Копія цього акта направляється ліцензіату рекомендованим листом разом із запрошенням на розгляд питання про анулювання ліцензії на підставі акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов. Датою повідомлення ліцензіатом органу контролю про виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов є дата поштового штемпеля рекомендованого листа.

7.10. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов також може бути складений за результатами позапланової перевірки.

7.11. Орган контролю веде облік розпоряджень про усунення порушень вимог Ліцензійних умов суб’єктами господарювання та здійснює контроль за їх виконанням.

7.12. Рішення органу контролю, прийняте за результатами планової або позапланової перевірки, направляється ліцензіату не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття рекомендованим листом. Рішення органу контролю вважається належним чином врученим, якщо наявне документальне підтвердження направлення ліцензіату рекомендованим листом.

7.13. У разі наявності в органу контролю підстав для анулювання ліцензії:

7.13.1. Територіальні органи Держлікінспекції направляють акти до Держлікінспекції, а територіальні органи Держкомпідприємництва направляють копію відповідного акта до Держкомпідприємництва, який звертається до Держлікінспекції з пропозицією щодо анулювання ліцензії і повідомляє про це відповідний територіальний орган.

7.13.2. Держкомпідприємництво направляє до Держлікінспекції оригінал відповідного акта з пропозицією щодо анулювання ліцензії.

7.13.3. Держлікінспекція на підставі відповідного акта приймає рішення про анулювання ліцензії.

Рішення про анулювання ліцензії (додаток 13) приймається протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії.

Рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату рекомендованим листом із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

7.14. За результатами перевірок органом контролю щодо кожного суб’єкта господарювання формується окремий пакет з таких документів:

 • наказ Держлікінспекції чи територіальної державної інспекції про призначення посадової особи чи створення комісії, призначення голови та членів комісії (копія);
 • посвідчення на проведення перевірки (оригінал);
 • акт перевірки (оригінал);
 • зауваження ліцензіата до акта перевірки (у разі їх наявності), які є його невід’ємною частиною (оригінал);
 • розпорядження органу контролю про усунення порушень Ліцензійних умов (оригінал);
 • документально підтверджена інформація про усунення порушень вимог Ліцензійних умов ліцензіатом, який перевірявся (оригінал);
 • акт перевірки щодо виконання розпорядження про усунення порушень ліцензіатом Ліцензійних умов (оригінал);
 • підстава проведення позапланової перевірки (оригінал або копія).

Ці документи зберігаються в ліцензійній справі ліцензіата.

7.15. У разі неявки ліцензіата або його представників на розгляд питання про анулювання ліцензії у випадках, коли обов’язковість присутності ліцензіата або його представників передбачена законодавством, розгляд питання здійснюється без їх участі з обов’язковою відміткою в протоколі номера документа, що підтверджує направлення повідомлення ліцензіату.

7.16. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії здійснюється за наявності таких документів:

 • акта попередньої перевірки, у якому зафіксоване порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
 • розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;
 • акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
 • наказів (розпоряджень), на підставі яких здійснювалися перевірки.

7.17. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.

Рішення про анулювання ліцензії реєструється у журналі обліку заяв та виданих ліцензій.

7.18. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься Держлікінспекцією до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

7.19. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов — суб’єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

7.20. Якщо ліцензіат протягом 10 днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради, то рішення про анулювання ліцензії зупиняється до прийняття відповідного рішення Держкомпідприємництвом.

7.21. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

Директор Департаменту ліцензування
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва
О.Б. Іванченко
Начальник Управління ліцензування
та контролю за дотриманням ліцензійних умов
В.В. Шеремета

Додаток 1 до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

(Бланк органу контролю)

від «___» ____________ 20__ року № __________________

ПОСВІДЧЕННЯ

Видане посадовим особам

_______________________________________________

(ініціали, прізвище, посада)
_______________________________________________

(ініціали, прізвище, посада)
______________________________________________

(ініціали, прізвище, посада)

для проведення планової/позапланової перевірки суб’єкта господарювання
(необхідне підкреслити)

___________________________________________________________________________

(найменування ліцензіата, місце знаходження)

щодо ______________________________________________________________________

(вид заходу, вид господарської діяльності, що ліцензується)

__________________________________________________________________________

(назва фармацевтичного (аптечного) закладу (підрозділу) та його адреса)

на підставі __________________________________________________________________

(підстави для здійснення заходу)

___________________________________________________________________________

(питання, необхідність перевірки яких є підставою для позапланового заходу)

___________________________________________________________________________

(інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу, строк його здійснення)

за період з «___» ___________ 20__ року
до «___» ___________20__ року
у термін з «___»___________ 20__ року
до «___» ___________ 20__ року
_________________________________  ___________________  _____________________
(посада керівника (підпис) (ініціали, прізвище) органу контролю)
МП

Додаток 2 до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПОСВІДЧЕНЬ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ЛІЦЕНЗІАТІВ

№ з/п № посвідчення Назва та місце знаходження ліцензіата Склад комісії Термін перевірки Реєстраційний номер наказу, дата
1 2 3 4 5 6

Додаток 3 до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

(Бланк органу контролю)

Вид перевірки:
планова/позапланова

АКТ № ______

перевірки додержання __________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання (ліцензіата))

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів

«___»______________ 20__ року __________________________
(назва населеного пункту)

Акт перевірки складено посадовими особами:

_____________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

_____________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

_____________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

_____________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом _________________________________________________________
(найменування органу контролю)

від «____»____________20__ року №___________

Перевірка проведена в присутності _______________________________________________

_____________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада, підпис, № доручення)

Під час перевірки встановлено таке:

Ліцензіат: ____________________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер: __________________________,

ліцензія А №______________ від «___»______________ 20__ року

строк дії до «_____» ___________ 20__ року на _____________________________________

_____________________________________________________________________________

Місце знаходження

Структурний підрозділ, адреса(и) місця (місць) провадження діяльності

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

Контактний телефон

Діяльність з виробництва лікарських засобів полягає в такому (відмітити потрібне знаком Х):

Виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів (субстанцій)_____________________

Виробництво готових лікарських засобів (ГЛЗ)______________________________________

Виробництво напівпродуктів, нерозфасованих продуктів_____________________________

Упаковка_____________________________________________________________________

Лабораторний контроль якості лікарських засобів___________________________________

Посерійний контроль та дозвіл на реалізацію серій ЛЗ_______________________________

Виробництво та аналіз за контрактом_____________________________________________

Інше_________________________________________________________________________

Результати перевірки:

Система управління якістю______________________________________________________

Персонал_____________________________________________________________________

Приміщення та обладнання______________________________________________________

Документація__________________________________________________________________

Технологічний процес__________________________________________________________

Контроль якості_______________________________________________________________

Виробництво та аналіз за контрактом_____________________________________________

Рекламації та відкликання продукції_______________________________________________

Самоінспекції_________________________________________________________________

Реалізація та транспортування продукції___________________________________________

Досьє виробничої дільниці (або технічного регламенту)______________________________

(оцінка досьє виробничої дільниці (за наявності), дата затвердження його останньої редакції або технічного

регламенту)______________________________________________________

Відбір зразків під час перевірки___________________________________________________

(інформація про відбір зразків, виконаний під час інспекції (якщо такий

проводився))__________________________________________________________________

Оцінка результатів перевірки:

За результатами перевірки встановлені такі порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів від 03.03.2009 р. № 44/27, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.04.2009 р. за № 298/16314 (далі — Ліцензійні умови):

№ з/п Суть порушення Ліцензійних умов Класифікація (критичне, суттєве, несуттєве)

Висновки: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(загальний висновок щодо додержання Ліцензійних умов у цілому, характеру встановлених порушень та можливості впливу цих порушень на якість продукції)

Рекомендації: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(рекомендації щодо надання розпорядження про усунення встановлених порушень Ліцензійних умов; інформація про наявність у ліцензіата переліку коригувальних заходів із пропозиціями щодо термінів усунення порушень)

Додатки до акта (за необхідності навести перелік):

№з/п Назва документа Кількість арк.

_____________________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

_____________________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

_____________________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів складено на ________ аркушах у двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а) та один примірник акта отримав(ла).

_____________________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

_____________________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

«____» ___________ 20__ року
МП

Додаток 4 до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

(Бланк органу контролю)

Вид перевірки:
планова позапланова

АКТ № ______

перевірки додержання ________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання (ліцензіата))

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва (в умовах аптеки) лікарських засобів, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

«___»____________ 20____ року _________________________
(назва населеного пункту)

Акт перевірки складено посадовими особами:

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом _______________________________________
(найменування органу контролю)

від «____»____________20__ року №___________.

Перевірка проведена в присутності ________________________________
______________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, підпис, № доручення)

Під час перевірки встановлено таке:

1. Ліцензіат: __________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер: _____,

ліцензія А №______________ від «___»______________ 20__ року

строк дії до «_____» ___________ 20__ року на ____________________
______________________________________________________________.

Оригінал ліцензії, копії ліцензії, куточок споживача

______________________________________________________________
(наявний, відсутній)

Місце знаходження____________________________________________

Структурний підрозділ, адреса(и) місця (місць) провадження

діяльності__________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові керівника__________________________________
_________________________________________________________________

Контактний телефон
______________________________________________________________

2. Результати перевірки установчих документів ліцензіата

2.1. В установчих документах ліцензіата вид діяльності
______________________________________________________________

(зазначено/не зазначено)

2.2. Документи, що підтверджують право власності або користування приміщенням, що займає суб’єкт господарювання або його відокремлений(і) структурний(і) підрозділ(и),

______________________________________________________________
(наявні/відсутні, № документа, строк дії)

______________________________________________________________
(навести пояснення (за необхідності))

2.3. Відомості, наведені в ліцензії, _____________________________

(відповідають/не відповідають)

відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, довідці про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, установчим документам ліцензіата.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(навести пояснення (за необхідності))

3. Результати перевірки фактичного стану матеріально-технічної бази аптеки ліцензіата

3.1. Будівля, в якій розміщується аптечний заклад (підпункт 2.5.9 Ліцензійних умов),

______________________________________________________________
(капітальна/не капітальна)

Основне використання будівлі, в якій розташований аптечний заклад,
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(житлова/не житлова, громадський будинок, лікувально-профілактичний заклад, санаторно-курортний заклад, торговельний центр, готель, аеропорт, сільрада, інше)

Приміщення аптеки займає будівлю ____________________________
(повністю/частково)

Із житлового фонду ___________________________________________
(виведено/не виведено)

Окремий вхід іззовні до торговельного залу ____________________
(наявний/відсутній)

______________________________________________________________
(пояснення)

Торговельний зал розташований на ____________________ поверсі

(зазначити поверх)

Приміщення аптечного закладу ________________________________

(ізольоване/не ізольоване,

______________________________________________________________

______________________________________________________________

відокремлене/не відокремлене (опис за необхідності))

3.2. На фасаді аптеки розміщена вивіска із зазначенням (пункт 1.11 Ліцензійних умов):

назви закладу ________________________________________________

(наявна/відсутня)

інформації про суб’єкта господарювання та власника або уповноважений ним орган

___________________________________________;

(наявна/відсутня)

інформації про режим роботи _________________________________;

(наявна/відсутня)

адреси чергової та найближчої аптеки _________________________

(наявна/відсутня)

3.3. Загальна площа аптеки (підпункт 2.5.10 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

3.4. Склад та площа виробничих приміщень аптеки (підпункт 2.5.7

Ліцензійних умов) _____________________________________________

______________________________________________________________

3.5. Виробничі зони (приміщення) ______________________________

______________________________________________________________

(обладнані/не обладнані)

належною системою вентиляції (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.6. Освітлення, температура, вологість і вентиляція (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов)

_______________________________ на якість

(впливають/не впливають)

лікарського засобу під час його виробництва.

3.7. Розташування приміщень _________________________________

(відповідає/не відповідає)

послідовності виконання операцій виробничого процесу (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.8. Доступ сторонніх осіб у зони виробництва, зберігання і контролю якості (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.9. Розміщення обладнання _________________ ефективне очищення

(забезпечує/не забезпечує)

та експлуатацію (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов)

3.10. Виробниче обладнання очищується (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.11. У ліцензіата ________________________ основна документація

(наявна/відсутня)

щодо виробництва та контролю якості лікарських засобів, що виробляються (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов),

3.12. Приміщення ______________________________ для зберігання

(пристосовані/не пристосовані)

вихідної сировини, матеріалів готової продукції та продукції, що перебуває в процесі контролю (карантинна зона) (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов),

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.13. Відбір проб здійснюється (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.14. Відбраковані, відкликані або повернені матеріали, вихідна сировина, пакувальні матеріали та готова продукція зберігаються (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.15. Лікарські засоби та сировина зберігаються (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.16. Кабінет провізора-аналітика (стіл аналітика) ______________

(має/не має)

місця для зберігання зразків і протоколів (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов) ______________________ від виробничих зон

_______________

(відокремлені/не відокремлені)

______________________________________________________________

3.17. Прилади, обладнання та апарати __________ технічні паспорти

(мають/не мають)

та ________________________ своєчасному технічному обслуговуванню

(підлягають/не підлягають)

та перевірці (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов) __________________

3.18. Обладнання для контролю якості _________________________

(забезпечує/не забезпечує)

необхідну точність та інші характеристики для контролю всіх показників якості продукції, що передбачені нормативно-технічною документацією (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов).

3.19. Засоби вимірювання, що використовуються під час виробництва лікарських препаратів та контролю їх якості, _______________________

(проходять/не проходять)

повірку в установленому порядку.

3.20. Склад та площа службово-побутових приміщень __________

(відповідає/не відповідає)

вимогам до санітарно-технічного обладнання (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.21. Стерильна продукція виробляється (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов)

_______________________________________________,

доступ персоналу, подача сировини і матеріалів до асистентської асептичної здійснюється

______________________________________________

______________________________________________________________

3.22. Вимоги до чистоти навколишнього середовища у виробничих зонах аптеки

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.23. Підготовка повітря, контроль ефективності очищення повітря та ефективності використаних фільтрів

______________________________________________________________

Контроль роботи бактерицидних опромінювачів ________________

______________________________________________________________

Журнали реєстрації ___________________________________________

3.24. Персонал, що задіяний у виробничому процесі, ___________

(виконує/не виконує)

вимоги до особистої гігієни та чистоти відповідно до вимог технологічного регламенту (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.25. Персонал ____________________ спеціальним технологічним

(забезпечений/не забезпечений)

одягом з безворсової тканини, що відповідає виконуваним технологічним операціям (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов).

3.26. Підготовка технологічного одягу здійснюється ____________

______________________________________________________________

3.27. Торгівля лікарськими засобами, що виготовлені в умовах аптеки, здійснюється

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Перелік внутрішньоаптечної заготовки, що виготовляється в аптеці,

_________________________________ з територіальною державною

(погоджено/не погоджено)

інспекцією з контролю якості лікарських засобів________________

3.28. Приміщення для зберігання запасів лікарських засобів обладнані (підпункт 2.5.1 Ліцензійних умов)

______________________________

3.29. Приміщення та устаткування кімнати персоналу аптеки

_________________________ утримування та схоронність спецодягу

(забезпечує/не забезпечує)

працівників відповідно до вимог санітарно-протиепідемічного режиму, можливість вживання їжі, відпочинку та обладнана (підпункт 2.5.12 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.30. Для контролю за температурою і вологістю виробничі приміщення в аптеці

_________________________________ термометрами

(обладнані/не обладнані)

психрометричними (підпункти 2.5.7, 2.5.11 Ліцензійних умов)

____________________________________________________________

які ______________________ метрологічну повірку ________________

(проходять/не проходять)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Журнал(и) реєстрації температури та відносної вологості

_______________________

(наявний/відсутній)

у кожному з виробничих приміщень та ведеться ________________

(належним/неналежним) чином ______________________

3.31. Обробка стін, підлоги та стелі виробничих приміщень аптеки, вологе прибирання з використанням дезінфекційних засобів (підпункти 2.5.6, 2.5.12 Ліцензійних умов) __________________________

(дозволяє/не дозволяє)

3.32. Аптека __________________________________________________

(забезпечена/не забезпечена)

актами законодавства та нормативно-правовими документами з питань фармацевтичної діяльності, Державною Фармакопеєю України (підпункти 2.5.8, 2.5.26 Ліцензійних умов)

3.33. Аптека ________________________ аптечку

(має/не має)

для надання долікарської медичної допомоги (підпункт 2.5.13 Ліцензійних умов)

4. Кваліфікаційні та інші вимоги до персоналу

4.1. На посаду завідувача аптеки призначений (пункт 3.4 Ліцензійних умов)

________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

наказом від ______________ № ___________, який(а) має

______________________________________________________________,

(указати освіту: вища, середня фармацевтична, інша, та заклад, який закінчив(ла), рік, № диплома)

працює на цій посаді __________________________________________

(указати: на постійній основі чи за сумісництвом)

Безпосередньо роздрібною торгівлею лікарськими засобами займається:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

П.І.Б. працівників, які не відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4.2. У виробничому процесі задіяні _____________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4.3. Персонал, що задіяний у виробничому процесі, ____________

(володіє/не володіє)

знаннями і досвідом практичної роботи (підпункт 2.5.6 Ліцензійних умов)

4.4. Працівники аптеки (підпункт 2.5.6, пункт 3.5 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

(зазначити: пройшли/не пройшли)

медичне обстеження при прийманні на роботу, а надалі — періодичний медичний огляд

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(зазначити П.І.Б., посади працівників, які не пройшли медичне обстеження, періодичний медичний огляд)

4.5. В аптеці __________________________________________________

(зазначити: наявні/відсутні)

посадові інструкції для спеціалістів (пункт 3.6 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Здійснення вхідного контролю якості лікарських засобів покладено (пункт 1.7, підпункт 2.5.7 Ліцензійних умов) на

________________________________________________________________
______________________________________________________________

(указати підрозділ чи посаду, прізвище фахівця, на якого покладено відповідні обов’язки, №, дату наказу, освіту, стаж роботи)

Результати вхідного контролю лікарських засобів реєструються Уповноваженою особою

у _____________________________________

До оформлення письмового висновку вхідного контролю лікарські засоби зберігаються

__________________________________________

В аптеці наявна інформація (приписи та розпорядження) Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів про виявлені субстандартні, фальсифіковані та незареєстровані лікарські засоби, яка одержується

______________________________________________

______________________________________________________________

зберігається __________________________________________________

В аптеці _________________ план термінових дій, які забезпечують

(розроблений/не розроблений)

виконання наказів, вимог Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів щодо зупинення торгівлі, вилучення із торгівлі субстандартних, фальсифікованих, незареєстрованих лікарських засобів і вжиття відповідних заходів щодо повернення постачальнику (виробнику) зазначених лікарських засобів або їх знищення та утилізації (пункт 1.8 Ліцензійних умов).

5. У процесі перевірки встановлено:

5.1. Документи, що фіксують закупівлю, зберігання, транспортування, торгівлю, знищення або утилізацію лікарських засобів (пункт 1.9 Ліцензійних умов),

______________________________________________________________

(наявні/відсутні)

5.2. Лікарські засоби, які не зареєстровані в Україні чи не мають дозволу на реалізацію,

__________________________________________

______________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.3. Лікарські засоби, термін придатності яких минув,

______________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.4. Лікарські засоби без сертифіката якості виробника

______________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.5. Лікарські засоби без сертифіката аналізу лабораторії, наявність якого передбачена чинним законодавством,

______________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.6. Лікарські засоби, заборонені до реалізації відповідним приписом чи розпорядженням Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, ____________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.7. Лікарські засоби не відповідають вимогам аналітично-нормативної документації за показниками, що визначаються візуально (зовнішній вигляд, упаковка, маркування тощо)

_____________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.8. Лікарські засоби, умови зберігання яких порушено,

______________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.9. Технологія процесу виготовлення лікарських засобів

______________________________________________________________

(порушена/не порушена)

5.10. У процесі перевірки _____________ відбір зразків лікарських

(проведено/не проведено)

засобів для лабораторної перевірки

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Транспортування лікарських засобів

Лікарські засоби одержуються _________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Лікарські засоби транспортуються (підпункт 2.5.14 Ліцензійних умов)

________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Умови зберігання лікарських засобів під час їх транспортування

______________________________________________________________

(дотримуються/не дотримуються)

7. Під час перевірки встановлені такі порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва (в умовах аптеки), роздрібної торгівлі лікарськими засобами:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8. Результати перевірки фактів порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, що наведені в заяві (повідомленні), та виконання розпоряджень про їх усунення (за наявності)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8.1. Факти порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, що наведені в заяві (повідомленні)

_________________________________________

Під час перевірки _____________________________________________

(підтверджені/не підтверджені/підтверджені в частині)

8.2. Розпорядження про усунення порушень ліцензіатом Ліцензійних умов від «____»______________ 20___ року № _____

______________________________________________________________

(виконані/не виконані)

Додаткова інформація (за необхідності):
Додатки до акта (за необхідності навести перелік):

№ з/п Назва документа кількість арк.

_____________________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

_____________________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

_____________________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва (в умовах аптеки) лікарських засобів, роздрібної торгівлі лікарськими засобами складено на ________ аркушах у двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а) та один примірник акта отримав(ла).

_____________________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

_____________________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

«___» ____________ 20__ року
МП

Додаток 5 до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

(Бланк органу контролю)

Вид перевірки:
планова позапланова

АКТ № ______

перевірки додержання ________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання (ліцензіата))

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами

«____»______________ 20__ року _________________________

(назва населеного пункту)

Акт перевірки складено посадовими особами:

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________,

(прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом _______________________________________

(найменування органу контролю)

від «____»__________20__ року № ________

Перевірка проведена в присутності ____________________________

______________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, підпис, № доручення)

Під час перевірки встановлено таке:

1. Ліцензіат: __________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер: _____,

ліцензія А №______________ від «___»______________ 20__ року

строк дії до «_____» ___________ 20__ року на провадження

господарської діяльності з ____________________________________

Оригінал ліцензії, копії ліцензії. Куточок споживача (підпункт 2.5.7 Ліцензійних умов)

______________________________________

(наявні, відсутні)

Місце знаходження

Структурний підрозділ, адреса(и) місця (місць) провадження діяльності

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

______________________________________________________________

Контактний телефон

______________________________________________________________

Результати перевірки установчих документів ліцензіата

2.1. В установчих документах ліцензіата вид діяльності

______________________________________________________________

(зазначено/не зазначено)

2.2. Документи, що підтверджують право власності або користування приміщенням, яке займає суб’єкт господарювання або його відокремлений(і) структурний(і) підрозділ(и)

______________________________________________________________

(наявні/відсутні, № документа, строк дії)

______________________________________________________________

(навести пояснення (за необхідності))

2.3. Відомості, наведені в ліцензії, ____________________________

(відповідають/не відповідають)

відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, довідці про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, установчих документах ліцензіата.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(навести пояснення (за необхідності))

3. Результати перевірки фактичного стану матеріально-технічної бази аптеки, аптечного пункту, аптечного кіоску ліцензіата

3.1. Будівля, в якій розміщується аптечний заклад (підпункт 2.5.9

Ліцензійних умов), ____________________________________________

(капітальна/не капітальна)

Основне використання будівлі, в якій розташований аптечний заклад,

_________________________________________________________

______________________________________________________________

(житлова/не житлова, громадський будинок, лікувально-профілактичний заклад, санаторно-курортний заклад, торговельний центр, готель, аеропорт, сільрада, інше)

Приміщення аптеки займає будівлю ____________________________

(повністю/частково)

Із житлового фонду ___________________________________________

(виведено/не виведено)

Окремий вхід іззовні до торговельного залу ____________________

(наявний/відсутній)

______________________________________________________________

(пояснення)

Торговельний зал розташований на ___________________ поверсі.

(зазначити поверх)

Приміщення аптечного закладу ________________________________

(ізольоване/не ізольоване, відокремлене/не відокремлене (опис за необхідності))

Умови ________________ для вільного доступу осіб з обмеженими

(створені/не створені)

фізичними можливостями (підпункт 2.5.7 Ліцензійних умов)

3.2. На фасаді аптеки/аптечного пункту/аптечного кіоску розміщена вивіска із зазначенням (пункт 1.11 Ліцензійних умов): назви закладу ________________________________________________________;

(наявна/відсутня)

інформації про суб’єкта господарювання та власника або уповноважений ним орган

___________________________________________;

(наявна/відсутня)

інформації про режим роботи _________________________________;

(наявна/відсутня)

адреси чергової та найближчої аптеки _________________________

(наявна/відсутня)

3.3. Загальна площа:

аптеки (підпункт 2.5.10 Ліцензійних умов) ______________________

аптечного пункту (підпункт 2.5.15 Ліцензійних умов) ____________

аптечного кіоску (підпункт 2.5.18 Ліцензійних умов) _____________

3.4. Склад та площа виробничих приміщень аптеки (підпункт 2.5.9 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.5. Приміщення для зберігання запасів лікарських засобів обладнані (підпункт 2.5.11 Ліцензійних умов):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.6. Приміщення аптечного пункту обладнане (підпункт 2.5.16 Ліцензійних умов):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.7. Приміщення аптечного кіоску обладнане (підпункт 2.5.19 Ліцензійних умов):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.8. Для контролю за температурою і вологістю приміщення для зберігання лікарських засобів в аптеці/аптечному пункті/аптечному кіоску
____________________________ термометрами психрометричними

(обладнані/не обладнані)

(підпункт 2.5.11 Ліцензійних умов), які _________________________

(проходять/не проходять)

метрологічну повірку.

Журнал(и) реєстрації температури та відносної вологості _______

(наявний/відсутній)

у кожному з виробничих приміщень аптеки та ведеться ______ чином.

(належним/неналежним)

Журнал реєстрації температури та відносної вологості в аптечному пункті/аптечному кіоску

______________________________________________________________

(наявний/відсутній)

3.9. Санітарний стан приміщень аптеки та устаткування _________

(відповідає/не відповідає)

установленому санітарно-протиепідемічному режиму аптечних закладів (підпункт 2.5.12 Ліцензійних умов).

Обробка стін, стелі, підлоги, устаткування виробничих приміщень аптеки ____________________________________ вологе

прибирання

(дозволяє/не дозволяє)

з використанням дезінфекційних засобів.

Приміщення аптеки підлягають вологому прибиранню із застосуванням таких мийних та дезінфекційних засобів:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Для вологого прибирання або дезінфекції приміщень аптека

____________________________________________________________________

(забезпечена/не забезпечена)

достатньою кількістю прибирального інвентарю

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Прибиральний інвентар зберігається в

______________________________________________________________

3.10. Санітарний стан приміщень аптечного пункту/аптечного кіоску та устаткування

____________________________________________

(відповідає/не відповідає)

установленому санітарно-протиепідемічному режиму аптечних закладів (підпункт 2.5.21 Ліцензійних умов).

Приміщення аптечного пункту/аптечного кіоску підлягають вологому прибиранню із застосуванням таких мийних та дезінфекційних засобів:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Для вологого прибирання або дезінфекції приміщень аптека

_____________________________________________________________

(забезпечена/не забезпечена)

достатньою кількістю прибирального інвентарю

Прибиральний інвентар зберігається ___________________________

3.11. Кімната персоналу обладнана (підпункт 2.5.12 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.12. Утримування та схоронність спецодягу працівників

______________________________________________________________

(забезпечено/не забезпечено)

відповідно до вимог санітарно-протиепідемічного режиму аптек (підпункт 2.5.12 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.13. Аптека/аптечний пункт/аптечний кіоск ____________________

(забезпечені/не забезпечені)

нормативно-правовими, нормативно-технічними документами та довідковою літературою (підпункт 2.5.26 Ліцензійних умов)

3.14. Аптека _______________ аптечку (підпункт 2.5.13 Ліцензійних

(має/не має)

умов) для надання долікарняної медичної допомоги.

4. Кваліфікаційні та інші вимоги до персоналу

4.1. На посаду завідувача аптеки/аптечного пункту/аптечного кіоску (пункт 3.4 Ліцензійних умов) призначений

_______________

(прізвище, ім’я та по батькові)

наказом від ______________ № ___________, який(а) має

______________________________________________________________,

(указати освіту: вища, середня фармацевтична, інша, та заклад, який закінчив(ла), рік, № диплома)

працює на цій посаді __________________________________________

(указати: на постійній основі чи за сумісництвом)

4.2. Безпосередньо роздрібною торгівлею лікарськими засобами займається:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

П.І.Б. працівників, які не відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4.3. В аптеці ______________ посадові інструкції для спеціалістів

(наявні/відсутні)

(пункт 3.6 Ліцензійних умов) ___________________________________

4.4. Працівники аптеки ___________________ медичне обстеження

(пройшли/не пройшли)

при прийманні на роботу, а надалі мають проходити періодичний медичний огляд (пункт 3.5 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

(прізвища, посади працівників, які не пройшли медичне обстеження, періодичний медичний огляд)

4.5. Здійснення вхідного контролю якості лікарських засобів (підпункт 2.5.7 Ліцензійних умов) покладено на:

______________________________________________________________

(підрозділ чи посада та прізвище фахівця, на якого покладено відповідні обов’язки, №, дата наказу, освіта, стаж роботи)

Результати вхідного контролю лікарських засобів реєструються уповноваженою особою

у _____________________________________

До оформлення письмового висновку вхідного контролю лікарські засоби зберігаються:

_________________________________________

В аптеці наявна інформація (приписи та розпорядження) Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів про виявлені

субстандартні, фальсифіковані та незареєстровані лікарські засоби, яка одержується

______________________________________________

та зберігається _______________________________________________

В аптеці _______________________________ план термінових дій які

(розроблений/не розроблений)

забезпечують виконання наказів, вимог Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів щодо зупинення торгівлі, вилучення із торгівлі субстандартних, фальсифікованих, незареєстрованих лікарських засобів і вжиття відповідних заходів щодо повернення постачальнику (виробнику) зазначених лікарських засобів або їх знищення та утилізації (пункт 1.8 Ліцензійних умов).

5. У процесі перевірки встановлено

5.1. Документи, що фіксують закупівлю, зберігання, транспортування, торгівлю, знищення або утилізацію лікарських засобів (пункт 1.9 Ліцензійних умов), ____________________________

(наявні/відсутні)

5.2. Лікарські засоби, які не зареєстровані в Україні чи не мають

дозволу на реалізацію, ________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.3. Лікарські засоби, термін придатності яких минув,

______________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.4. Лікарські засоби без сертифіката якості виробника

______________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.5. Лікарські засоби без сертифіката аналізу лабораторії, наявність якого передбачена чинним законодавством),

__________________________________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.6. Лікарські засоби, заборонені до реалізації відповідним приписом чи розпорядженням Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів ______________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.7. Лікарські засоби не відповідають вимогам аналітично-нормативної документації за показниками, що визначаються візуально (зовнішній вигляд, упаковка, маркування тощо),

__________________________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.8. Лікарські засоби, умови зберігання яких порушено,

______________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.9. Наявність в аптечному кіоску лікарських засобів, що відпускаються за рецептом лікаря (підпункт 2.5.20 Ліцензійних умов),

____________________________________________________________________

(наявні/відсутні)

5.10. У процесі перевірки ________________________ відбір зразків

(проведено/не проведено)

лікарських засобів для лабораторної перевірки

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Транспортування лікарських засобів

6.1. Лікарські засоби в аптеку надходять: _______________________

______________________________________________________________

6.2. Лікарські засоби в аптечний пункт/аптечний кіоск одержуються (підпункт 2.5.25 Ліцензійних умов):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6.3. Лікарські засоби транспортуються (підпункт 2.5.14 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

6.4. Умови зберігання лікарських засобів під час їх транспортування

______________________________________________________________

(дотримуються/не дотримуються)

7. Під час перевірки встановлені такі порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі

лікарськими засобами:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8. Результати перевірки фактів порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, що наведені в заяві (повідомленні), та виконання

розпоряджень про їх усунення (за наявності)

8.1. Факти порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, що наведені в заяві (повідомленні)

______________________________________________________________,

під час перевірки _____________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(підтверджені/не підтверджені/підтверджені в частині)

8.2. Розпорядження про усунення порушень ліцензіатом Ліцензійних умов від

«____»______________ 20___ року № _______

______________________________________________________________

(виконані/не виконані)

Додаткова інформація (за необхідності):

Додатки до акта (за необхідності навести перелік):

№ з/п назва документа кількість арк.

___________________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

_____________________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

_____________________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарським засобами складено на ________ аркушах в двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а) та один примірник акта отримав(ла).

_____________________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

_____________________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

«____» ___________ 20__ року
МП

Додаток 6 до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

(Бланк органу контролю)

Вид перевірки:
планова позапланова

АКТ № ____

перевірки додержання

______________________________________________________________

(суб’єктом господарської діяльності (ліцензіатом))

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами

«___»____________ 20__ року _________________________

(назва населеного пункту)

Акт перевірки складено посадовими особами:

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________,

(прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом _______________________________________

(найменування органу контролю)

від «____»____________20__ року №_______

Перевірка проведена в присутності ____________________________

______________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, підпис, № доручення)

Під час перевірки встановлено таке:

1. Ліцензіат: __________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер: _____,

ліцензія А №______________ від «___»______________ 20__ року

строк дії до «_____» ___________ 20__ року на провадження

господарської діяльності з ____________________________________

Оригінал ліцензії, копії ліцензії _________________________________

(наявний, відсутній)

Місце знаходження

Структурний підрозділ, адреса(и) місця (місць) провадження діяльності

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

______________________________________________________________

Контактний телефон __________________________________________

2. Результати перевірки установчих документів ліцензіата

2.1. В установчих документах ліцензіата вид діяльності

______________________________________________________________

(зазначено/не зазначено)

2.2. Документи, що підтверджують право власності або користування приміщенням, що займає суб’єкт господарювання або його відокремлений(і) структурний(і) підрозділ(и),

______________________________________________________________

(наявні/відсутні)

______________________________________________________________

(навести пояснення (за необхідності))

2.3. Відомості, наведені в ліцензії, ______________________________

(відповідають/не відповідають)

відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, довідці про внесення до Єдиного державного

реєстру підприємств та організацій України, установчим документам ліцензіата.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(навести пояснення (за необхідності))

3. Результати перевірки фактичного стану матеріально-технічної бази аптечного складу ліцензіата

3.1. Аптечний склад розміщується (підпункт 2.4.2 Ліцензійних умов)

в _____________________________________________________________

(ізольованому/не ізольованому)

приміщенні з _______________входом у __________________________

(окремим/не окремим)

______________________________________________________ споруді,

(капітальній, цегляній, шлакобетонній тощо)

інше: _________________________________________________________

______________________________________________________________

3.2. На фасаді аптечного складу розміщена вивіска із зазначенням (пункт 1.11 Ліцензійних умов):

назви закладу ________________________________________________;

(наявна/відсутня)

інформації про суб’єкта господарювання та власника або у повноважений ним орган

________________________________________;

(наявна/відсутня)

інформації про режим роботи _________________________________

(наявна/відсутня)

3.3. Аптечний склад має такі виробничі приміщення (зони) (підпункт 2.4.3 Ліцензійних умов):

______________________________________________________________;

службово-побутові і допоміжні приміщення та їх площі:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Площа виробничих приміщень становить _______________________

______________________________________________________________

3.4. Розміщення та експлуатація виробничих приміщень

______________________________________________________________

(забезпечує/не забезпечує)

послідовність технологічного процесу та включає такі етапи (підпункт 2.4.3 Ліцензійних умов): _______________________________

______________________________________________________________

3.5. Електрозабезпечення, опалення, освітлення, вентиляція, температура і вологість повітря у складських приміщеннях (підпункт

2.4.5 Ліцензійних умов) _______________________________________

(відповідають/не відповідають)

та ________________________ негативно (прямо чи опосередковано) на 
(впливають/не впливають)

діючу речовину, готові лікарські засоби

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.6. Аптечний склад _______________ приладами ________________

(обладнаний/не обладнаний) (центрального опалення, іншими автономними системами опалення тощо)

(підпункт 2.4.6 Ліцензійних умов).

3.7. Лікарські засоби у виробничих складських приміщеннях зберігаються

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.8. Для підтримки чистоти повітря приміщення для зберігання обладнані (підпункт 2.4.8 Ліцензійних умов)

______________________

______________________________________________________________

Документація на механічну вентиляцію

______________________________________________________________

(наявна/відсутня)

Повітряно-тепловий баланс приміщень ________________________

(забезпечує/не забезпечує)

3.9. Для контролю за температурою і вологістю приміщення для зберігання лікарських засобів термометрами психрометричними

(підпункт 2.4.9 Ліцензійних умов) _______________________________

(обладнані/не обладнані)

______________________________________________________________,

які__________________________________ метрологічну повірку.

(проходять/не проходять)

Карта обліку температури та відносної вологості _______________

(наявна/відсутня)

у кожному приміщенні ________________________________________________________________ та ведеться

______________________ чином.

(належним/неналежним)

3.10. Приміщення для зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин (підпункт 2.4.10 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

(ізольовані/не ізольовані, захищені від прямих сонячних променів, розміщення тощо)

3.11. Імунобіологічні препарати зберігаються (підпункт 2.4.12 Ліцензійних умов)

_______________________________________________

______________________________________________________________

3.12. Обробка стін та стелі, підлоги виробничих приміщень аптечного складу, вологе прибирання з використанням дезінфекційних засобів (підпункт 2.4.13 Ліцензійних умов) _______________________

(дозволяє/не дозволяє)

3.13. Санітарний стан приміщень та устаткування аптечної бази (складу)

______________________________________________________

(відповідає/не відповідає)

вимогам санітарно-протиепідемічного режиму (підпункт 2.4.14 Ліцензійних умов)

_______________________________________________

3.14. Для вологого прибирання або дезінфекції приміщень аптечний склад

______________________________________________________________________ достатньою кількістю прибирального інвентарю
(забезпечений/не забезпечений)

______________________________________________________________

Прибиральний інвентар зберігається (підпункт 2.4.15 Ліцензійних умов)

________________________________________________________

3.15. Приміщення та устаткування кімнати персоналу

______________________________________________________________

(забезпечує/не забезпечує)

утримування та схоронність спецодягу працівників відповідно до вимог санітарно-протиепідемічного режиму (підпункт

2.4.16 Ліцензійних умов)

Умови для вживання їжі та відпочинку __________________________

(наявні/відсутні)

Визначене та промарковане місце (карантинна зона)

______________________________________________________________

(наявне/відсутнє)

_____________________________(підпункт 2.4.21 Ліцензійних умов).

4. Кваліфікаційні та інші вимоги до персоналу

4.1. На посаду завідувача аптечного складу призначений(а) (пункт 3.4 Ліцензійних умов)

_________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

наказом від ______________ № ___________, який(а) має ___________

______________________________________________________________,

(указати освіту: вища, середня, фармацевтична, інша та заклад, який закінчив(ла), рік, номер диплома)

працює на цій посаді

______________________________________________________________

(указати: на постійній основі чи за сумісництвом)

4.2. Безпосередньо оптовою торгівлею лікарськими засобами займається:

______________________________________________________________

П.І.Б. працівників, які не відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам:

_______________________________________________________

4.3. В аптечному складі ______________________________ посадові

(наявні/відсутні)

інструкції для спеціалістів (пункт 3.6 Ліцензійних умов)

4.4. Працівники аптечного складу _________ медичне обстеження

(пройшли/не пройшли)

при прийманні на роботу, а надалі — періодичний медичний огляд (пункт 3.5 Ліцензійних умов) ___________________________________

______________________________________________________________

(зазначити прізвища, посади працівників, які не пройшли медичне обстеження, періодичний медичний огляд)

4.5. Здійснення вхідного контролю якості лікарських засобів покладено

на _____________________________________________________

(указати підрозділ чи посаду, прізвище фахівця, на якого покладено відповідні обов’язки, №, дату наказу)

Результати вхідного контролю лікарських засобів реєструються уповноваженою особою

у _____________________________________

(пункт 1.7 Ліцензійних умов).

До оформлення письмового висновку вхідного контролю лікарські засоби зберігаються

__________________________________________

______________________________________________________________

В аптечному складі наявна інформація (приписи та розпорядження) Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів про виявлені субстандартні, фальсифіковані та незареєстровані лікарські засоби, яка одержується

______________________________________

______________________________________________________________

і зберігається _________________________________________________

______________________________________________________________

У разі виникнення сумніву щодо якості одержаних лікарських засобів

Уповноважена особа __________________________________________

______________________________________________________________

При негативних висновках вхідного контролю Уповноважена особа

______________________________________________________________

В аптечному складі _______________________ план термінових дій,

(розроблений/не розроблений)

які забезпечують виконання наказів, вимог Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів щодо зупинення торгівлі, вилучення із торгівлі субстандартних, фальсифікованих, незареєстрованих лікарських засобів і вжиття відповідних заходів щодо повернення постачальнику (виробнику) зазначених лікарських засобів або їх знищення та утилізації (пункт 1.8 Ліцензійних умов).

5. У процесі перевірки встановлено, що суб’єктом господарювання на день обстеження лікарські засоби, а саме:

5.1. Не зареєстровані в Україні чи не мають дозволу на реалізацію

______________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.2. Термін придатності яких минув (пункт 1.3 Ліцензійних умов)

______________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.3. Без сертифіката якості виробника _________________________

______________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.4. Без сертифіката аналізу лабораторії, наявність якого передбачена чинним законодавством, _______________________________

______________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.5. Заборонені до реалізації відповідним приписом чи розпорядженням Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів __________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.6. Не відповідають вимогам аналітично-нормативної документації за показниками, що визначаються візуально (зовнішній вигляд, упаковка, маркування тощо), __________________________________

______________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.7. Умови зберігання яких порушено (підпункт 2.4.18 Ліцензійних умов)

________________________________________________________

(реалізуються, зберігаються, використовуються)

5.8. У процесі перевірки _________________________ відбір зразків

(проведено/не проведено)

лікарських засобів для лабораторної перевірки їх якості

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Транспортування лікарських засобів

Лікарські засоби одержуються _________________________________

______________________________________________________________

Лікарські засоби транспортуються _____________________________

______________________________________________________________

Умови зберігання лікарських засобів під час їх транспортування

______________________________________________________________

(дотримуються/не дотримуються)

7. Під час перевірки встановлені такі порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами: ________________________________________________

______________________________________________________________

8. Результати перевірки фактів порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, що наведені в заяві (повідомленні), та виконання розпоряджень про їх усунення (за наявності)

8.1. Факти порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, що наведені в заяві (повідомленні),

________________________________________

під час перевірки

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(підтверджені/не підтверджені/підтверджені в частині)

______________________________________________________________

(виконані/не виконані)

Додаткова інформація (за необхідності):

Додатки до акта (за необхідності навести перелік):

№ з/п назва документа кількість арк.

_____________________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

_____________________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

_____________________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами складено на ________ аркушах в двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а) та один примірник акта отримав(ла).

_____________________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

_____________________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

«____» ___________ 20__ року

МП

Додаток 7 до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

(Бланк органу контролю)

Вид перевірки:
планова позапланова

АКТ № ______

про повторне порушення ______________________________________

(суб’єктом господарської діяльності (ліцензіатом))

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

«___»____________ 20__ року __________________________

(назва населеного пункту)

Акт перевірки складено посадовими особами:

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________,

(прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом _______________________________________

(найменування органу контролю)

від «____»____________20__ року №___________

Перевірка проведена в присутності ____________________________

______________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, підпис, № доручення)

Під час перевірки встановлено таке:

Ліцензіат: ____________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер: _____,

ліцензія А №______________ від «___»______________ 20__ року

строк дії до «_____» ___________ 20__ року на ___________________

______________________________________________________________,

Оригінал ліцензії, копії ліцензії _________________________________

(наявний, відсутній)

Місце знаходження____________________________________________

Адреса(и) місця (місць) провадження діяльності________________

Прізвище, ім’я, по батькові керівника ___________________________

Контактний телефон __________________________________________

Під час перевірки встановлено, що порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (необхідне підкреслити), які визначені в акті перевірки від 
«___» ______________20__ року № ______,

______________________________________________________________
(усунуто, не усунуто, усунуто частково)

Додатки до акта (за необхідності навести перелік):

№ з/п назва документа кількість арк.

_______________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

_______________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

_______________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

Акт про повторне порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової роздрібної торгівлі лікарськими засобами складено на ________ аркушах у двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а) та один примірник акта отримав(ла).

_______________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

«____» ____________ 20__ року

МП

Додаток 8 до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

(Бланк органу контролю)

Вид перевірки:
планова позапланова

АКТ № ______


про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих

______________________________________________________________

( суб’єктом господарської діяльності (ліцензіатом))

для одержання ліцензії

«____»_____________ 20__ року _________________________

(назва населеного пункту)

Акт перевірки складено посадовими особами:

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________,

(прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом _______________________________________

(найменування органу контролю)

від «____»____________20__ року №___________

Перевірка проведена в присутності ____________________________

______________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, підпис, № доручення)

Під час перевірки встановлено таке:

Ліцензіат: ____________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер: _____,

ліцензія А №______________ від «___»______________ 20__ року

строк дії до «_____» ___________ 20__ року на ___________________

______________________________________________________________,

Оригінал ліцензії, копії ліцензії _________________________________

(наявний, відсутній)

Місце знаходження____________________________________________

Адреса(и) місця (місць) провадження діяльності________________

Прізвище, ім’я, по батькові керівника ___________________________

Контактний телефон __________________________________________

Встановлено: _________________________________________________

______________________________________________________________

Додатки до акта (за необхідності навести перелік):

№ з/п назва документа кількість арк.

______________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

______________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

______________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для одержання ліцензії, складено на ________ аркушах в двох примірниках.

З актом ознайомлений(а) та один примірник акта отримав(ла).

______________________ __________________
(П.І.Б.) (підпис)

«_____» ___________ 20__ року

МП

Додаток 9 до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

(Бланк органу контролю)

Вид перевірки:
планова позапланова

АКТ № ______

про встановлення факту неподання

______________________________________________________________

(суб’єктом господарської діяльності (ліцензіатом))

в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії

«___»______________ 20__ року _________________________________________________

(назва населеного пункту)

Акт складено посадовими особами:

_____________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________,

(прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом _______________________________________

(найменування органу контролю)

від «____»____________20__ року №___________

Перевірка проведена в присутності ____________________________

______________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, підпис, № доручення)

Під час перевірки встановлено таке:

Ліцензіат: ____________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер: _____,

ліцензія А №______________ від «___»______________ 20__ року

строк дії до «_____» ___________ 20__ року на ___________________

______________________________________________________________,

Оригінал ліцензії, копії ліцензії _________________________________

(наявний, відсутній)

Місце знаходження

Адреса(и) місця (місць) провадження діяльності

Прізвище, ім’я, по батькові керівника ___________________________

Контактний телефон __________________________________________

Встановлено: _________________________________________________

______________________________________________________________

Додатки до акта (за необхідності навести перелік):

№ з/п назва документа кількість арк.

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

Акт про встановлення факту неподання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, складено на ________ аркушах в двох примірниках.

З актом ознайомлений(а) та один примірник акта отримав(ла).

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

«____» ___________ 20__ року

МП

Додаток 10 до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

(Бланк органу контролю)

Вид перевірки:
планова позапланова

АКТ № ______


про невиконання ______________________________________________

(суб’єктом господарської діяльності (ліцензіатом))

розпорядження _______________________________________________

(найменування органу контролю)

про усунення порушень Ліцензійних умов

від «____» ___________ 20__ року № _____

«___»______________ 20__ року _________________________

(назва населеного пункту)

Акт складено посадовими особами:

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________,

(прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом _______________________________________

(найменування органу контролю)

від «____»____________20__ року №___________

Перевірка проведена в присутності ____________________________

______________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, підпис, № доручення)

Під час перевірки встановлено таке:

Ліцензіат: ____________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер: _____,

ліцензія А №______________ від «___»______________ 20__ року

строк дії до «_____» ___________ 20__ року на ___________________

______________________________________________________________,

Оригінал ліцензії, копії ліцензії _______________________________

(наявний, відсутній)

Місце знаходження

Адреса(и) місця (місць) провадження діяльності

Прізвище, ім’я, по батькові керівника ___________________________

Контактний телефон __________________________________________

Порушення, що було виявлено при попередній перевірці (пункт Ліцензійних умов, що порушувався) Виконано/не виконано/виконано частково

Під час перевірки встановлено таке:
______________________________________________________________

Додатки до акта (за необхідності навести перелік):

№ з/п назва документа кількість арк.

____________________ __________________

(П.І.Б.) підпис)

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов складено на ________ аркушах в двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а) та один примірник акта отримав(ла).

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

«____» ___________ 20__ року

МП

Додаток 11 до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

(Бланк органу контролю)

Вид перевірки:
планова позапланова

АКТ № ______

про відмову __________________________________________________

(суб’єкта господарської діяльності (ліцензіата))

в проведенні перевірки

«____»_________________ 20__ року __________________________

(назва населеного пункту)

Акт складено посадовими особами:

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________,

(прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом _______________________________________

(найменування органу контролю)

від «____»____________20__ року №___________

Перевірка проведена в присутності ____________________________

______________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, підпис, № доручення)

Під час перевірки встановлено таке:

Ліцензіат: ____________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер: _____,

ліцензія А №______________ від «___»______________ 20__ року

строк дії до «_____» ___________ 20__ року на ___________________

______________________________________________________________,

Оригінал ліцензії, копії ліцензії _________________________________

(наявний, відсутній)

Місце знаходження____________________________________________

Адреса(и) місця (місць) провадження діяльності________________

Прізвище, ім’я, по батькові керівника ___________________________

Контактний телефон __________________________________________

Встановлено: _________________________________________________

______________________________________________________________

Додатки до акта (за необхідності навести перелік):

№ з/п назва документа кількість арк.

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

Акт про відмову у проведенні перевірки складено на _____ аркушах у двох примірниках.

З актом ознайомлений(а) та один примірник акта отримав(ла).

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

«_____» ___________ 20__ року

МП

Додаток 12 до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

(Бланк органу контролю)

Вид перевірки:
планова позапланова

АКТ № ______

про неможливість _____________________________________________

(суб’єкта господарської діяльності (ліцензіата))

забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

«_____»_________________ 20__ року __________________________

(назва населеного пункту)

Акт складено посадовими особами:

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________,

(прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом _______________________________________

(найменування органу контролю)

від «____»____________20__ року №___________

Перевірка проведена в присутності ____________________________

______________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, підпис, № доручення)

Під час перевірки встановлено таке:

Ліцензіат: ____________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер: _____,

ліцензія А №______________ від «___»______________ 20__ року

строк дії до «_____» ___________ 20__ року на ___________________

______________________________________________________________,

Оригінал ліцензії, копії ліцензії _________________________________

(наявний, відсутній)

Місце знаходження____________________________________________

Адреса(и) місця (місць) провадження діяльності________________

Прізвище, ім’я, по батькові керівника ___________________________

Контактний телефон __________________________________________

Результати перевірки фактичного стану матеріально-технічної бази аптечного складу, аптеки (аптечного пункту, аптечного кіоску) ліцензіата

______________________________________________________________

Додатки до акта (за необхідності навести перелік):

№ з/п назва документа кількість арк.

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

Акт про неможливість забезпечити виконання Ліцензійних умов складено на ________ аркушах в двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а) та один примірник акта отримав(ла).

____________________ __________________

(П.І.Б.) (підпис)

«____» ____________ 20__ року

МП

Додаток 13 до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

(Бланк органу контролю)

РІШЕННЯ ПРО АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

від «___» ____________ 20__ року № _____

На підставі ___________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, Місце знаходження)

______________________________________________________________

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АНУЛЮВАТИ

Ліцензію ______________________________________________________

______________________________________________________________

(серія, номер ліцензії, дата видачі, ким видана)

Рішення набирає чинності з _______________ 20__ року

_____________________________ _______________ _________________

(посада керівника органу ліцензування) (підпис) (ініціали, прізвище)

МП

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*