Регламент Громадської Ради при Міністерстві охорони здоров’я України

28 Березня 2016 11:02 Поділитися

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Громадської Ради при
Міністерстві охорони здоров’я України
Протокол №__ від «21» січня 2016 року
Голова Громадської Ради
_____________ М.М. Іонов

РЕГЛАМЕНТ
Громадської Ради при Міністерстві охорони здоров’я України

1. Загальні положення

1.1. Регламент Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України (далі — Регламент) розроблений на основі Положення про Громадську раду при Міністерстві охорони здоров’я України (далі — Положення) і регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України (далі — Громадська рада) та її робочих органів.

1.2. Громадська рада діє на підставі Положення та цього Регламенту.

1.3. Діяльність Громадської ради та її робочих органів є публічною, відкритою та прозорою і здійснюється шляхом:

– проведення засідань Громадської ради, які можуть бути черговими або позачерговими;

– роботи членів Громадської ради в Комітетах Громадської ради (далі — Комітетах);

– розгляду на засіданнях Громадської ради та її робочих органів актуальних питань, що впливають на формування і реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я України та потребують залучення громадськості до їх вирішення;

– звернення за результатами діяльності Громадської ради та Комітетів до відповідних органів для вирішення порушених питань;

– прийняття участі в опрацюванні і проведенні громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, у тому числі антикорупційної експертизи, перегляду регуляторних актів;

– здійснення контролю в межах законодавства за розглядом та врахуванням пропозицій посадовими особами Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) рішень Громадської ради;

– участі визначених представників Громадської ради в засіданнях колегії МОЗ України та утворених робочих групах, комісіях, консультативно-дорадчих органах тощо;

– діяльності Голови Громадської ради (далі — Голова ради) відповідно до функцій та повноважень, визначених в Положенні та цьому Регламенті;

– діяльності Комітетів відповідно до функцій та повноважень, визначених у цьому Регламенті;

– представлення інтересів громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

– співпраці Громадської Ради з громадськими об’єднаннями;

– оприлюднення результатів діяльності Громадської ради на офіційному веб-сайті МОЗ України та у інший прийнятний спосіб;

– взаємодії з засобами масової інформації.

1.4. Свої основні завдання та функції Громадська рада здійснює за принципами поваги до прав людини та верховенства права.

2. Планування роботи

2.1. Робота Громадської ради здійснюється за річними та квартальними планами.

2.2. Формування плану роботи Громадської ради здійснюється Секретаріатом Громадської ради (далі — Секретаріат) спільно із Правлінням Громадської ради (далі — Правління) на основі пропозицій, поданих від членів Громадської ради та її Комітетів, з урахуванням планів роботи МОЗ України.

2.3. Річний план роботи Громадської ради затверджується Громадською радою на її засіданні. Квартальний план роботи Громадської ради затверджується на засіданні Громадською радою або Правлінням.

2.4. Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності МОЗ України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні МОЗ України консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням відповідних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

2.5. План роботи Громадської ради передбачає такі види заходів:

– чергові засідання Громадської ради;

– засідання постійних робочих органів Громадської ради;

– проведення громадської експертизи діяльності МОЗ України;

– проведення громадської експертизи діяльності інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України, та територіальних і міжрегіональних органів МОЗ України;

– проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

– організація заходів у межах проведення МОЗ України консультацій із громадськістю;

– забезпечення інформування МОЗ України, громадськості про діяльність Громадської ради;

– співпраця з громадськими радами при інших органах виконавчої влади та з інститутами громадянського суспільства з питань, що стосуються охорони здоров’я;

– інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

2.6. Члени Громадської ради через утворені Комітенти подають у Секретаріат свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради.

2.7. План роботи Громадської ради на календарний рік затверджуються на засіданні Громадської ради у I кварталі року, на який здійснюється планування.

2.8. Пропозиції до плану роботи Громадської ради на наступний рік подаються членами Громадської ради і узагальнюються Комітететами протягом 30 (тридцяти) днів з моменту оприлюднених планів консультацій з громадськістю МОЗ України, якщо інший строк не буде визначений на засіданні Громадської ради або Правління.

2.8.1. Члени Громадської ради можуть подавати свої пропозиції до плану роботи Громадської ради на наступний рік незалежно від оприлюднення планів консультацій з громадськістю МОЗ України;

2.9. План роботи Громадської ради може доповнюватися протягом року за ініціативою Комітетів та/або Правління. Всі зміни до Плану роботи на календарний рік затверджуються на засіданні Громадської ради та оприлюднюються.

3. Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

3.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

3.2. Чергові засідання Громадської ради скликаються Головою ради, а в разі його відсутності — визначеним Головою ради заступником Голови ради (далі — заступник Голови ради).

З цією метою Голова ради узгоджує з МОЗ України дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, на підставі пропозицій Правління формує проект порядку денного тощо.

3.3. Проект порядку денного формується Головою ради відповідно до планів роботи Громадської ради та Комітетів, з урахуванням пропозицій Правління і Комітетів та, у разі наявності належним чином обґрунтованих пропозицій від членів Громадської ради, — з урахуванням таких пропозицій.

Такі пропозиції оформляються письмово за підписом ініціатора із зазначенням назв питань, пояснювальної записки окремо до кожного питання (обґрунтування причин їх розгляду), доповідачів, проекти рішень з цих питань.

Питання, схвалені Правлінням, включають в остаточний варіант рекомендованого Головою ради порядку денного засідання Громадської ради.

3.4. Секретаріат інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному веб-сайті МОЗ України та/або надсилання відповідного повідомлення електронною поштою чи в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати проведення засідання.

3.5. Для ведення та зберігання протоколів засідань Громадської ради, а також підготовки та розсилки необхідних матеріалів, Секретаріат призначає відповідальну за це особу з числа членів Секретаріату.

3.6. Позачергові засідання Громадської ради з визначенням порядку денного скликаються в обов’язковому порядку Головою ради, або за ініціативою Правління, або за ініціативою не менш ніж однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються Голові ради.

3.7. Рішення про скликання позачергового засідання Громадської ради приймається протягом трьох днів з дати отримання відповідної письмової пропозиції та проводиться не пізніше ніж у двотижневий строк з означеної дати.

3.8. У випадку неможливості задоволення пропозиції щодо скликання позачергового засідання Головою ради (хвороба, відрядження, відсутність з інших причин), цю пропозицію задовольняє один із визначених Головою ради його заступників.

3.9. Інформація про скликання позачергового засідання доводиться до членів Громадської ради та громадськості в порядку, визначеному цим Регламентом, як для чергових засідань.

3.10. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

3.10.1. На запрошення Голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи з правом дорадчого голосу.

3.10.2. Особи, які не є членами Громадської ради, що мають бажання бути запрошеними на засідання Громадської ради, можуть звернутися до Голови Громадської ради з обґрунтованим проханням взяти участь у засіданні не пізніше ніж за 2 (два) дні до дати засідання.

3.11. У засіданнях Громадської Ради мають право брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник (представники) МОЗ України.

3.12. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу її членів.

3.13. Перед початком засідання Громадської ради Секретаріат проводить письмову реєстрацію членів Громадської ради — учасників засідання та запрошених осіб. У випадку відсутності кворуму протягом 10 (десяти) календарних днів скликається позачергове засідання Громадської Ради з тим же порядком денним.

3.14. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується Головою ради.

У разі, якщо від учасників засідання до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу. Після прийняття проекту порядку денного за основу, окремо голосуються всі зауваження та пропозиції до нього, після чого проект виноситься на голосування для затвердження його в цілому.

3.15. По кожному з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада ухвалює рішення.

3.16. Проекти рішень Громадської ради готуються Комітетами Громадської ради та Правлінням. Всі проекти рішень мають бути подані в Секретаріат не пізніше ніж за 2 (два) дні до засідання Громадської ради.

3.17. Усі проекти рішень доводяться до відома кожного члена Громадської ради шляхом надсилання відповідної інформації електронною поштою чи в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за день до початку засідання Громадської ради.

3.18. Усі суттєві зміни, пропозиції чи доповнення до проектів рішень надаються членами Громадської ради письмово за власним підписом.

3.19. Всі проекти пропозицій та рішень обов’язково складаються з:

3.19.1. вступної частини із зазначенням:

3.19.1.1. імені або найменування ініціатора пропозиції або рішення;

3.19.1.2. назви та предмета пропозиції або регулювання рішення;

3.19.2. описової частини із зазначенням:

3.19.2.1. права, обов’язку, інтересу, потреби, проблеми, питання та визначення шляху його забезпечення (дотримання, охорони, захисту, врахування, вирішення, виконання тощо);

3.19.2.2. причини, наслідку та причинно-наслідкового зв’язку пропозиції або регулювання рішення;

3.19.3. мотивувальної частини із зазначенням:

3.19.3.1. обґрунтування (посилання на принцип або абзац, підпункт, пункт, частину, статтю закону, нормативного акту, міжнародного договору України тощо) дій та механізму задоволення пропозиції або виконання рішення;

3.19.3.2. правового, економічного, фінансового обґрунтування задоволення пропозиції або прийняття рішення;

3.19.3.3. вмотивування (викладення міркувань: чому так, а не інакше тощо) дій щодо предмета пропозиції або рішення;

3.19.3.4. розрахунків правового, економічного, морально-соціального, політичного ефекту від задоволення пропозиції або прийняття рішення;

3.19.3.5. очікуваного ефекту, впливу та результату від задоволення пропозиції або прийняття рішення;

3.19.4. резолютивної частини із зазначенням:

3.19.4.1. предмет і зміст чітко визначеної дії, механізм її вчинення, ім’я або найменування виконавця та відповідального за ефективність виконання, термін виконання.

3.20. Головує на засіданні Громадської ради Голова ради, в разі його відсутності — за дорученням Голови ради, один із заступників Голови ради.

3.21. Тривалість засідання Громадської ради встановлюється його регламентом, але не повинна перевищувати 2 годин без перерви. Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена головуючим на засіданні за пропозицією членів Громадської ради. За рішенням Громадської ради тривалість засідання може бути подовжена не більше ніж на 1 годину.

3.22. Учасники засідання можуть установлювати ліміт часу на розгляд кожного питання. Зокрема, для доповіді відводиться до 15 хвилин, співдоповіді — до 10 хвилин, виступів — до 5 хвилин, запитань — до 2 хвилин, відповідей — до 2 хвилин, заключного слова — до 5 хвилин. Загальна тривалість розгляду питання — до 40 хвилин, якщо інше не буде встановлено членами Громадської ради на засіданні.

3.23. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник засідання може внести пропозицію про припинення обговорення питання. В цьому разі головуючий інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування. За необхідності засідання без обговорення приймає рішення про збільшення часу для обговорення питання денного.

3.24. Під час обговорення проекту рішення або питання порядку денного член Громадської ради, який бажає висловити думку або поставити запитання, піднімає руку, після чого головуючий на засіданні запрошує його до слова або виступу. Виступаючий чітко називає своє прізвище, ім’я, по-батькові та організацію, яку він представляє. Головуючий надає слово або запрошує до виступу по черзі, в порядку поступлення зголошень від бажаючих висловитися.

3.25. Для запису на виступ з обговорюваних питань член Громадської ради надає письмове повідомлення після оголошення головуючим на засіданні назви питання та обґрунтованої пропозиції до запису на виступи. Пропозиції, повідомлення, висловлення іншого формату не розглядаються.

3.26. Виступ учасника засідання з одного й того ж питання більше двох разів не допускається.

3.27. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3.28. Рішення Громадської ради ухвалюється у такій послідовності:

3.28.1. ухвалення рішення за основу;

3.28.2. надання пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту рішення, ухваленого за основу;

3.28.3. розгляд пропозицій та зауважень учасників засідань Громадської ради до проекту рішення, ухваленого за основу;

3.28.4. ухвалення проекту рішення в цілому, з урахуванням поправок та пропозицій.

3.29. Підрахунок голосів при голосуванні організовується Секретаріатом, якщо перед початком голосування Громадською радою не прийнято іншого рішення (обрання лічильної комісії).

3.30. В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

3.31. У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обов’язково обирається лічильна комісія в кількості не менш ніж 3 осіб відкритим голосуванням. За бажанням учасників засідання обрання членів лічильної комісії може проводитися списком або індивідуально. В останньому випадку обраними вважаються члени Громадської ради, які набрали найбільшу кількість голосів.

3.32. У разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, кого з них слід вважати обраним, учасники засідання можуть прийняти рішення про проведення повторного голосування по кожній з указаних кандидатур.

3.33. Результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії, який підписується Головою, секретарем і членом лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід’ємною складовою протоколу засідання.

3.34. Рішення Громадської ради підписуються Головою ради та Головою Секретаріату. За відсутності з поважних причин Голови ради чи/та Голови Секретаріату, рішення Громадської ради підписуються особами, які виконують обов’язки Голови ради та/або Голови Секретаріату Громадської ради.

3.35. Під час проведення засідання Громадської ради Голова Секретаріату, а у разі його відсутності — інший член Секретаріату, веде протокол засідання, оформляє його та подає на підпис Голові ради.

3.36. Особи, що виступають / виступили на засіданнях з питань порядку денного, для забезпечення достовірності викладених у протоколах даних за можливістю надають виступи у письмовій формі.

3.37. Протокол засідання має містити:

– місце, дату та час проведення засідання;

– порядок денний;

– повний список присутніх осіб (у вигляді додатку, відповідно до реєстрації);

– питання, які були поставлені на голосування;

– прийняті рішення;

– кількісні підсумки голосування з кожного питання.

У разі прийняття рішення членами Громадської ради шляхом опитування за допомогою електронної пошти, про це зазначається в протоколі.

3.38. Протокол оформлюється у трьох примірниках, один з яких знаходиться у Голови ради, другий примірник зберігається у Секретаріаті, третій надається МОЗ України.

3.39. Протокол засідання Громадської ради надається для оприлюднення Міністерству охорони здоров’я України на офіційному веб-сайті МОЗ України не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) днів з моменту підписання.

3.40. Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть Голова ради або не менше 1/3 Правління.

3.41. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає розсилання Секретаріатом кожному члену Громадської ради та приймання відповідей Секретаріатом від членів Громадської ради з використанням електронної пошти, а саме;

3.41.1. розсилання Секретаріатом кожному члену Громадської ради повідомлення про проведення консультацій;

3.41.2. розсилання Секретаріатом кожному члену Громадської ради проекту рішення та/чи бюлетенів для голосування/опитування;

3.41.3. встановлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

3.41.4. узагальнення пропозицій та зауважень;

3.41.5. підготовку та розсилання Секретаріатом кожному членові Громадської ради остаточного варіанта рішення;

3.41.6. голосування/опитування членів Громадської ради щодо остаточного варіанта проекту рішення.

3.42. Повідомлення про проведення консультацій повинно містити наступні відомості:

3.42.1. підстави для проведення консультації;

3.42.2. питання, винесені на консультацію;

3.42.3. дата та час кінцевого терміну для надіслання зауважень, відповідно до п. 3.47., та пропозиції до проекту рішення.

3.43. Після сплину визначеного кінцевого терміну Секретаріат узагальнює надіслані зауваження та пропозиції до проекту рішення, готує остаточний варіант рішення та надсилає всім членам Громадської ради разом із бюлетенем для голосування/опитування.

3.44. Бюлетень або повідомлення для голосування/опитування повинен містити наступні відомості:

3.44.1. прізвище, ім’я та по-батькові члена Громадської ради;

3.44.2. формулювання кожного питання рішення, винесеного на консультацію;

3.44.3. варіанти відповідей на кожне питання, винесене на консультацію, виражені формулюваннями: «за», «проти» та «утримався»;

3.44.4. місце для підпису членом Громадської ради.

3.45. Одночасно з повідомленням про проведення консультацій або бюлетенем для голосування/опитування кожному члену Громадської ради мають бути надіслані матеріали, на підставі яких член Громадської ради приймає рішення з кожного питання, винесеного на консультацію.

3.46. Заповнений бюлетень або відповідь на повідомлення для голосування/опитування надсилається до Секретаріату електронною поштою.

3.47. У випадку проведення консультацій рішення Громадської ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували в електронній формі більше половини всіх членів Громадської ради у визначений термін, що не перевищує 7 (сім) робочих днів з дати надсилання питання.

3.48. Підрахунок голосів з питань, винесених на консультацію, здійснюється Головою Секретаріату або призначеним ним членом Секретаріату на підставі отриманих повідомлень або бюлетенів, надісланих членами Громадської ради.

3.49. Повідомлення або бюлетені, надіслані після сплину встановленого кінцевого терміну для їх надіслання, при підрахунку голосів не враховуються.

3.50. При підрахунку враховуються голоси з тих питань, по яких член Громадської ради, який надіслав повідомлення або заповнив бюлетень, відмітив або залишив лише один з можливих варіантів відповіді на опитування-консультацію. Бюлетені для консультацій, заповнені з порушенням вищезазначеної вимоги, або надіслані повідомлення, визнаються недійсними, і голоси за викладеними у них питаннями, щодо яких були допущені такі порушення, при підрахунку не враховуються.

3.51. У разі, якщо повідомлення або бюлетень для консультації містить декілька питань, винесених на опитування, недотримання вищезазначеної вимоги по відношенню до одного або декількох питань, не тягне за собою визнання відомостей повідомлення або бюлетеню для опитування недійсним в цілому.

3.52. За результатами консультацій складається протокол про результати консультацій, який підписується Головою ради та Головою Секретаріату або уповноваженим ним членом Секретаріату. Після цього повідомлення з надісланими відомостями або бюлетені для опитування передаються до Секретаріату на зберігання у порядку, що визначається Правлінням.

3.53. Протокол про результати консультації є документом, який свідчить про прийняття Громадською радою рішення з питань, винесених на консультацію.

3.54. Інформація про результати консультацій повідомляється членам Громадської ради шляхом електронної розсилки, не пізніше ніж через 3 (три) робочих дні після складання протоколу про результати консультацій.

3.55. Організація та контроль за повідомленням всіх членів Громадської ради про проведення консультацій та/чи отримання ними бюлетенів покладається на Голову Секретаріату.

3.56. Члени Громадської ради, представники засобів масової інформації та запрошені особи можуть здійснювати аудіозапис засідань Громадської ради, попередивши про це Секретаріат Громадської ради до початку засідання Громадської ради.

4. Керівні особи, керівні та робочі органи Громадської Ради

4.1. Керівними особами Громадської ради (надалі — керівні особи) є Голова ради та заступники Голови. Розподіл функціональних повноважень між заступниками Голови здійснюється відповідно до напрямків, які вони курують.

4.2. Кількість напрямків діяльності та відповідну кількість заступників Голови ради визначає Громадська рада на своєму засіданні.

4.3. Керівні особи виконують свої повноваження відповідно до Положення про Громадську раду та цього Регламенту.

4.4. Найвищою посадовою особою Громадської ради є Голова ради. Безпосереднє керівництво Громадською радою здійснюється Головою ради, а в разі його відсутності, за письмовим дорученням Голови ради — одним із заступників Голови ради.

4.5. Голова ради має право звертатися від імені Громадської ради до усіх органів влади, підприємств, установ, організацій, в т.ч. міжнародних, тощо та представляє Громадську раду у відносинах з ними

Голова ради висловлює позицію від імені Громадської ради, якщо вона була підтримана на засіданні Громадської ради, а в період між її засіданнями — Правлінням.

4.6. Голові ради надано право підпису від імені Громадської ради. В окремих випадках (хвороба, відрядження тощо) право підпису від імені Громадської ради має особа, яка в установленому цим Регламентом порядку призначена на виконання обов’язків Голови ради.

4.7. Якщо Голова ради, заступники Голови ради чи член Секретаріату достроково складає свої повноваження або припиняє повноваження члена Громадської ради, наступний Голова ради, заступник Голови ради чи член Секретаріату обирається на черговому засіданні Громадської ради.

4.8. У разі припинення повноважень Голови ради його обов’язки до обрання нового Голови ради за рішенням Правління виконує один із його заступників.

4.9. Повноваження Голови ради припиняються за рішенням
Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення
його членства у Громадській раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Громадську раду.

4.10. Питання про висловлення недовіри Голові ради може бути внесено на розгляд Громадської ради за ініціативою не менше як 1/3 (однією третиною) її загального кількісного складу. Проект відповідного рішення Громадської ради підписується членами Громадської ради, що становлять не менш як третину її загального кількісного складу, які виступають з цією ініціативою. Рішення Громадської ради про висловлення недовіри Голові ради приймається після обов’язкового заслуховування Голови ради на засіданні Громадської ради не менше ніж 2/3 (двома третинами) голосів від загального кількісного складу членів Громадської ради.

4.10. Якщо голова Комітету достроково складає свої повноваження або припиняє повноваження члена Громадської ради, наступний голова Комітету обирається на черговому засіданні Комітету.

4.11. У період між засіданнями Громадської ради діє Правління Громадської ради — колегіальний керівний орган, який вирішує поточні та невідкладні питання, оперативно організовує та координує роботу Громадської ради.

4.12. До складу Правління за посадами входять Голова ради, заступники Голови ради, голови Комітетів, члени Секретаріату, які є членами Громадської ради. Інші особи можуть входити до складу Правління лише за рішенням Громадської ради.

4.13. Засідання Правління скликаються Головою ради за необхідності або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Правління, але не рідше ніж один раз на місяць. Рішення про скликання Правління, порядок денний, місце та дату проведення засідання Правління Секретаріат повідомляє як правило за 7 (сім) календарних днів, але не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні, а, за згодою членів Правління, — раніше вказаного строку.

4.14. Правління:

– вирішує всі поточні питання Громадської ради, що не належать до її виключної компетенції;

– формує річні Плани роботи Громадської ради;

– затверджує квартальні Плани роботи Громадської ради, якщо інше рішення не прийняте на засіданні Громадської ради;

– забезпечує виконання рішень та плану роботи Громадської ради;

– розглядає висновки, звіти та звернення голів Комітетів Громадської ради;

– розглядає пропозиції та звернення громадян, громадських організацій та інших об’єднань, членів Громадської ради та Комітетів Громадської ради;

– визначає та делегує осіб, які представляють Громадську раду у взаємовідносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями тощо щодо розгляду та вирішення конкретних питань;

– забезпечує взаємодію діяльності Комітетів Громадської ради,

– вирішує інші питання, не віднесені до виключної компетенції засідання Громадської ради.

4.15. На засіданнях Правління головує Голова ради, а у разі його відсутності — визначений ним заступник Голови ради. У разі відсутності Голови ради та його заступників, головуючий обирається з членів Правління.

4.16. Засідання Правління є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини складу його членів. У випадку відсутності кворуму протягом 7 (семи) календарних днів має бути скликане позачергове засідання з тим же порядком денним.

4.17. На засіданні Правління можуть розглядатися питання, не внесені до порядку денного, якщо за їх включення до порядку денного проголосують не менше двох третин присутніх членів Правління.

4.18. Рішення Правління приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Кожний член Правління має один вирішальний голос. У разі неможливості взяти участь у засіданні особисто, член Правління може взяти участь у ньому за допомогою скайп-зв’язку або в режимі телеконференції.

4.19. Правління може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами Правління. Ініціювати таку форму ухвалення рішення можуть Голова ради або заступники Голови ради чи не менш ніж 1/3 членів Правління.

4.20. Обов’язки з контролю за виконанням рішень Громадської ради, її Комітетів, робочих органів та організація їх діяльності, підготовки засідань, порядку денного, ведення та оформлення протоколу зборів, проектів рішень Громадської ради, здійснення організаційного та інформаційного забезпечення діяльності Громадської ради, в тому числі повідомлення про заходи, організатором або співорганізатором яких є Громадська рада, організація документообігу, виконання інших розпоряджень, що випливають із рішень Громадської ради, покладаються на Секретаріат.

5. Організація роботи з документами

5.1. За рішенням Громадської ради створюється постійно діючий робочий орган — Секретаріат (Голова Секретаріату, секретарі), який забезпечує організаційні, інформаційні та матеріально-технічні функції діяльності Громадської ради.

5.2. Організація діловодства та роботи з розгляду заяв, звернень, пропозицій громадян та членів Громадської ради, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, проектів нормативних актів, що надходять на експертизу тощо (далі — документів), покладається на Секретаріат.

5.3. Усі документи приймаються та реєструються Секретаріатом у журналі вхідної кореспонденції в день надходження. Документи, подані на особистому прийомі Голові ради, заступникам Голови ради, головам Комітетів або членам Громадської ради, також підлягають реєстрації в журналі.

5.4. На вимогу громадянина або представника підприємства, установи, організації, який особисто подав документ до Громадської ради, на першому аркуші копії цього документу проставляється дата та вхідний номер, під яким його зареєстровано.

5.5. Після реєстрації документа Голова Секретаріату передає документ Голові ради або особі, яка виконує його обов’язки. Виходячи зі змісту документу, Голова ради надає відповідні доручення своїм заступникам, головам Комітетів шляхом накладення резолюції на документ і передачі його на виконання своїм заступникам.

5.6. Строк розгляду та опрацювання документа визначається з урахуванням достатності часу на якісне його опрацювання, необхідності проведення додаткових заходів для його виконання, терміновості вирішення того чи іншого питання тощо, але не може становити більш ніж 30 днів, включаючи час на відсилання відповіді / висновку адресату, крім випадків необхідності розгляду питання на засіданні Громадської ради.

5.7. У разі отримання документа на ім’я голови Комітету або безпосередньо до Комітенту, після реєстрації такого документа Секретаріатом, документ одразу надається на виконання до відповідного Комітету. У такому випадку голова Комітету зобов’язаний письмово поінформувати заступника Голови ради — куратора відповідного напрямку, про надходження такого документа та про його зміст.

5.8. З урахуванням змісту, документ може бути розписаний на декілька Комітетів для його належного опрацювання та надання вичерпної відповіді. У такому випадку Головою ради визначається Комітет, який буде головним виконавцем документу. Інші Комітети надають допомогу у межах своєї компетенції в його опрацюванні та підготовці відповіді або висновків. Форма участі Комітету в опрацюванні такого документа визначається головами Комітетів в робочому порядку.

5.9. У залежності від змісту документа, Комітет готує проект відповіді, висновку або рішення Громадської ради, який підписується головою Комітету і разом із супроводжуючими документами те електронною версією подається на погодження заступнику Голови ради — куратору відповідного напрямку та надається в Секретаріат.

5.10. У разі, якщо член Громадської ради, що входить до складу цього Комітету, не згоден з проектом відповіді, висновку або рішення, він може висловити свою окрему думку, що долучається до проекту та в подальшому зберігається в Секретаріаті.

5.11. Погоджений варіант відповіді або висновку Комітету підписується заступником Голови ради — куратором відповідного напрямку та головою Комітету і передається в Секретаріат.

5.12. У разі необхідності прийняття рішення всією Громадською радою, проект рішення надається відповідною керівною особою у Секретаріат для включення його до порядку денного найближчого засідання Громадської ради.

5.13. Відповіді на документи надаються на бланку Громадської ради від імені та за підписом Голови ради із обов’язковим зазначенням виконавця/виконавців.

5.14. Відповідь на документ реєструється Секретаріатом та підписується Головою або членом Секретаріату.

5.15. Уся вихідна документація виготовляється у двох примірниках (дозволяється виготовлення копії з оригіналу), один з яких (копія) підшивається у справу вихідної документації, реєструється у журналі обліку вихідної кореспонденції та зберігається разом із вхідними документами у Секретаріаті.

5.16. Контроль за своєчасним виконанням документів, які надходять до Громадської ради, здійснює Голова Секретаріату у порядку і в межах, визначених цим Регламентом.

5.17. У разі наявності поважних причин або об’єктивних чинників, які не дозволяють виконати документ вчасно, на письмове прохання голови Комітет Голова ради може продовжити терміни виконання документу за умови, що це не суперечить п. 5.6. цього Регламенту.

5.18. У разі порушення термінів виконання документів, Голова Секретаріату повідомляє про цей факт Голові ради, який приймає відповідне рішення.

5.19. Член Громадської ради може звернутись до Голови ради безпосередньо, письмово виклавши суть питання або через Голову Секретаріату, який реєструє вхідний документ і контролює своєчасне надання відповіді. Відповідь надається Головою Секретаріату.

5.20. Голова Секретаріату повідомляє Голову ради про порушення строків виконання документів і звітує раз на півроку на засіданні Громадській раді про виконавчу дисципліну.

5.21. Уся документація Громадської ради є доступною для ознайомлення будь-якому члену Громадської ради на його вимогу.

6. Діяльність Комітетів Громадської Ради

6.1. З метою налагодження роботи Громадської ради та відпрацювання питань відповідно до покладених на неї завдань, за відповідними напрямками діяльності рішенням Громадської ради утворюються постійні робочі органи Громадської ради — Комітет. Кількість Комітетів та їх назву визначає Громадська рада шляхом голосування.

6.2. Комітети утворюються та діють на строк повноважень керівних осіб та керівних органів Громадської ради., якщо рішення про інше не буде прийнято на засіданні Громадської ради.

6.3. Комітет складаються із членів, для яких цей Комітет є основним, і членів, для яких цей Комітет є додатковим. Члени, для яких цей Комітет є основним, мають право вирішального голосу при ухваленні рішень цим Комітетом, а члени, для яких він є додатковим, — право дорадчого голосу.

6.4. Кожен член Громадської ради визначається, в якому одному з Комітетів він буде працювати на постійній основі, про що письмово повідомляє Секретаріат.

6.5. Кожен член Громадської ради після обрання ним Комітету, в якому він буде працювати на постійній основі, має право визначитися та брати участь у засіданнях будь-яких двох інших Комітетів на непостійній основі з правом дорадчого голосу, про що він письмово повідомляє Секретаріат. Кожен член Громадської ради має право бути присутнім на засіданні будь-яких інших Комітетів Громадської ради, повідомивши про це Голову або Секретаря відповідного Комітету до початку засідання Комітету.

6.6. Комітет вважається сформованим, якщо у ньому виявили бажання працювати на постійній основі не менше 5 (п’яти) членів Громадської ради.

6.7. Кожен член Громадської ради може змінювати за власним бажанням свою участь у роботі Комітету, перейшовши на постійну діяльність до іншого Комітету, про що він письмово повідомляє Секретаріат.

6.8. У результаті вибуття делегованих представників із членів Громадської ради, зміни і зменшення кількості постійних членів Комітентів менше 5 (п’яти) та неможливості доукомплектації комісії протягом двох календарних місяців, такий Комітет вважається ліквідованим. Після ліквідації Комітету, члени Громадської ради, які працювали у ньому як постійні, визначаються щодо своєї діяльності в іншому Комітеті не пізніше ніж протягом одного календарного місяця, про що письмово повідомляється Секретаріат.

6.9. У разі необхідності, кількість Комітетів та їх назва можуть бути змінені за рішенням Громадської ради.

6.10. Комітет очолює голова, який обирається на установчому засіданні Комітету з числа членів, які обрали цей Комітет як основний, шляхом відкритого голосування. Протокол рішення щодо обрання голови Комітету (та його заступника) подається у Секретаріат у триденний строк після відповідного засідання.

6.11. Голова Комітету:

– здійснює загальне керівництво Комітетом;

– здійснює організацію та планування діяльності Комітету;

– представляє Комітет та діє від його імені у відносинах з Громадською радою, органами влади, іншими установами, підприємствами та організаціями в межах, передбаченими Положенням та цим Регламентом;

– висловлює позицію від імені Комітету, якщо вона була підтримана на засіданні Комітету;

– веде засідання Комітету;

– надає доручення членам Громадської ради, які входять до складу Комітету;

– контролює своєчасність та якість виконання членами Комітету поставлених завдань;

– здійснює організацію документообігу в Комітеті та протокольне оформлення її рішень;

– ініціює утворення спільної робочої групи за участю представників різних Комітетів для розгляду, вивчення та вирішення певного питання;

– може залучати до роботи Комітету експертів, спеціалістів відповідного напряму діяльності, представників органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо;

– виконує інші функції, які випливають з обов’язків голови Комітету.

6.12. Засідання Комітетів проводяться за необхідністю, але не рідше двох засідань у квартал. За рішенням голови Комітету, засідання можуть проходити в робочому порядку, шляхом організації виїзних засідань, обміну інформацією в телефонному режимі, листування та за допомогою електронної пошти.

6.13. Дату, час та місце проведення засідання Комітету визначає її голова з урахування пропозицій членів Комітету.

6.14. Формування порядку денного засідання Комітету здійснюється за пропозицією голови Комітету, членів Комітету, Голови ради або заступника, який координує діяльність відповідного Комітету. Члени Громадської ради, які входять до складу інших Комітетів, також можуть надавати пропозиції до порядку денного та, за дозволом голови Комітету, брати участь у засіданні цього Комітету. Члени Громадської ради, які входять до Комітету як непостійні члени, мають право брати участь у засіданні Комітету з правом дорадчого голосу.

6.15. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від її постійного складу.

6.16. Рішення Комітету приймаються шляхом голосування постійних членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Комітету.

Рішення Комітету оформлюється у формі протоколу засідання Комітету.

Копія рішення Комітету передається у Секретаріат для інформування Голови Ради та членів Громадської ради. Секретаріат інформує щодо прийнятого рішення Комітету всіх дійсних членів Громадської ради протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його отримання шляхом направлення тексту рішення на електронну пошту членів Громадської ради.

6.17. У разі необхідності голова Комітету може мати заступника (заступників) (далі — заступник голови Комітету), який обирається з числа її постійних членів. Заступник голови Комітету виконує функції, покладені на нього головою Комітету і, в разі відсутності останнього, забезпечує діяльність Комітету.

У разі відсутності на засіданні голови Комітету та заступника голови Комітету, головуючим на засіданні може бути визначена головою Комітету особа з числа членів Комітету.

6.18. Комітет має секретаря, який обирається на засіданні Комітету з числа її постійних членів шляхом голосування.

6.19. Секретар Комітету забезпечує документообіг Комітету, готує протоколи, проекти листів, висновків та рішень Громадської ради в межах повноважень Комітету, здійснює організаційне забезпечення діяльності Комітету та виконує інші доручення голови Комітету.

6.20. Спільне засідання кількох Комітетів може проводитися за письмовим погодженням з заступником Голови — куратором відповідного напрямку або Головою ради та заступниками Голови — кураторами відповідних напрямків, якщо Комітети належать до різних напрямків.

7. Організація роботи тимчасових робочих органів Громадської ради

7.1. За рішенням Правління з метою вирішення комплексних, окремих та нагальних завдань, можливе створення тимчасових комісій, робочих, експертних та ініціативних груп Громадської ради (далі — тимчасові робочі органи). Тимчасові робочі органи готують окремі питання до розгляду на засіданні Громадської ради, готують та проводять окремі заходи Громадської ради.

7.2. Тимчасові робочі органи створюються на визначений період часу, про що вказується в рішенні про їх створення.

7.3. До складу тимчасових робочих органів можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.

До складу таких тимчасових робочих органів можуть бути включені за їх згодою представники МОЗ України, інститутів громадянського суспільства, експерти, фахівці відповідного напряму діяльності тощо.

7.4. Основною формою роботи тимчасових робочих органів є засідання, які проводяться у відкритому режимі.

7.5. Для забезпечення ефективності роботи, пропозиції членів тимчасового робочого органу з предмету його діяльності мають подаватися в письмовому та електронному вигляді голові тимчасового робочого органу не пізніше ніж за 2 (два) дні до його засідання та невідкладно поширюються головою тимчасового робочого органу або за його дорученням секретарем серед його членів.

7.6. У випадку, коли рішення на засіданні тимчасового робочого органу не може бути прийнято через відсутність кворуму або з інших причин, його голова має невідкладно організувати проведення консультацій членів тимчасового робочого органу (письмово або електронним голосуванням). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів тимчасового робочого органу.

7.7. На вимогу члена тимчасового робочого органу, чиї пропозиції було відхилено, голова тимчасового робочого органу має подати на розгляд Правління ці пропозиції у вигляді окремої думки разом із пропозиціями, схваленими тимчасовим робочим органом. Член тимчасового робочого органу має також право подати свої пропозиції до Правління у випадку, коли не прийнято жодного рішення з відповідних питань (через відсутність кворуму, через відсутність необхідної кількості голосів тощо).

7.8. Тимчасовий робочий орган очолює голова, який обирається на засіданні Громадської ради або цього органу з числа членів Громадської ради, що входять до складу цього тимчасового робочого органу.

7.9. Тимчасовий робочий орган на своєму засіданні шляхом голосування може обрати заступника голови тимчасового робочого органу та обирає секретаря.

7.10. Секретар тимчасового робочого органу забезпечує його документообіг, готує протоколи, проекти листів, висновків і рішень Громадської ради в межах повноважень тимчасового робочого органу, здійснює організаційне забезпечення його діяльності та виконує інші доручення голови тимчасового робочого органу.

8. Взаємовідносини Громадської Ради з МОЗ України

8.1. Взаємовідносини Громадської Ради з МОЗ України здійснюються на постійній партнерській та публічній основі.

8.2. Члени Правління, а також інші члени Громадської ради, делеговані Громадською радою, Правління з урахуванням пропозицій Комітетів, можуть брати участь у засіданні Колегії МОЗ України, профільному Комітеті Верховної Ради України та інших органів, повноваження яких пов’язані з формуванням і реалізацією державної політики у сфері охорони здоров’я.

8.3. Громадська рада подає Міністру охорони здоров’я клопотання про включення Голови Ради до складу Колегії МОЗ України.

8.4. За погодженням з МОЗ України, участь у засіданні Колегії МОЗ України можуть також брати інші члени Громадської ради відповідно до напрямів діяльності та питань, що розглядаються.

8.5. Громадська Рада подає МОЗ України клопотання про включення до складу створюваних МОЗ України постійних та тимчасових робочих органів представників Громадської Ради, кандидатури яких визначаються на засіданні Громадської ради або Правління, з урахуванням пропозицій від Комітетів та/або тимчасових робочих органів Громадської ради, якщо це можливо виходячи з часу, наявного для подання кандидатур.

8.6. Громадська рада щороку готує та подає до МОЗ України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради або Правління Громадської ради.

8.7. Голова ради в обов’язковому порядку інформує МОЗ України про ухвалені Громадською радою рішення.

8.8. Члени Громадської ради для виконання своїх обов’язків безперешкодно допускаються до приміщення МОЗ України.

9. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

9.1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності МОЗ України, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, документів, подій, ситуацій тощо.

9.2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності МОЗ України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами Громадської ради або Комітетами.

9.3. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи документів, подій, ситуацій тощо ухвалюється Правлінням виключно на його засіданнях на основі пропозицій, внесених членами Громадської ради або Комітетами.

9.4. Для проведення громадської експертизи діяльності МОЗ України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, документів, подій, ситуацій тощо рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються (за бажанням) члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства, експерти, фахівці відповідного напряму діяльності тощо.

9.5. Результати проведення громадської експертизи діяльності МОЗ України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, документів, подій, ситуацій тощо перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

10. Порядок висвітлення діяльності Громадської Ради

10.1. На офіційному веб-сайті МОЗ України в рубриці «Громадська Рада» в обов’язковому порядку розміщується Положення про Громадську Раду, її Регламент, плани роботи, протоколи засідань, рішення, щорічний звіт про діяльність, інформація про склад Громадської Ради, структуру, керівні органи, керівних осіб Громадської Ради та склад Комітетів.

Така інформація може розміщуватися і в інших засобах масової інформації, за наявності відповідних можливостей.

10.2. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради, який формується з урахуванням звітів Комітетів, перед його оприлюдненням затверджується Громадською радою на її засіданні.

10.2.1. Голова ради, заступники Голови ради — куратори напрямків та голови Комітетів надають звіт про діяльність Громадської ради, відповідних напрямків та Комітетів Громадської ради щорічно на засіданні Громадської ради.

10.3. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської Ради на офіційному веб-сайті МОЗ України здійснюється Головою Секретаріату за письмовим поданням Голови ради протягом 5 (п’яти) днів з моменту надання (надходження) такої інформації.

10.4. При взаємодії із засобами масової інформації офіційну позицію Громадської ради з того чи іншого питання може висловлювати Голова Ради або, за його дорученням, один із заступників Голови Ради відповідно до п. 4.5 цього Регламенту.

10.5. У всіх інших випадках члени Громадської Ради, при взаємодії із засобами масової інформації обов’язково зазначають, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської Ради.

11. Порядок прийняття до Громадської Ради представників інших інститутів громадянського суспільства, проведення заміни члена Громадської Ради та припинення членства

11.1. Громадська Рада відкрита для прийняття до складу Громадської Ради протягом усього періоду її діяльності уповноважених представників інших інститутів громадянського суспільства у порядку, встановленому Положенням та цим Регламентом, зокрема шляхом голосування дійсними членами Громадської Ради на її засіданні. У разі, якщо відповідно до чинного законодавства України зміни до персонального складу Громадської Ради потребують затвердження Міністром охорони здоров’я України, такі зміни вважаються прийнятими після їх затвердження Міністром охорони здоров’я України.

11.2. Інститут громадянського суспільства, делегуючи свого уповноваженого представника для прийняття до складу Громадської Ради, подає до її Секретаріату відповідну обґрунтовану та вмотивовану заяву з додатками, зазначеними в Положенні, у друкованому та електронному вигляді.

11.3. Після надання усіх необхідних документів уповноважений представник набуває статусу кандидата у члени Громадської Ради. Уповноважений представник визначається з діяльністю в одному з Комітетів. У разі активної участі кандидата у роботі Комітету протягом трьох місяців поспіль, Комітет надає рекомендації щодо кандидата, які враховуються під час голосування за прийняття в члени Громадської Ради.

11.4. Надані інститутом громадянського суспільства документи вивчаються уповноваженим на це Комітетом. Висновок Комітету разом із рекомендаціями через Секретаріат надається Голові Ради, для прийняття рішення про включення означеного питання в порядок денний чергового засідання Громадської Ради.

11.5. Інститут громадянського суспільства має право замінити кандидатуру свого представника — члена Громадської Ради іншим своїм представником, направивши до Секретаріату відповідні документи, зазначені Положення, у друкованому та електронному вигляді. Після позитивного висновку щодо наданих документів, уповноваженого на це Комітету, Голова Ради оголошує про заміну уповноваженого представника на наступному засіданні Громадської Ради.

11.6. У разі припинення членства в Громадській Раді з підстав, передбачених п.7.1. Положення, Голова Ради оголошує про це на наступному засіданні Громадської Ради.

11.7. У випадках припинення членства, прийняття нових членів та заміни кандидатури представника інституту громадянського суспільства — члена Громадської ради іншим представником цього ж інституту громадянського суспільства, зміни до кількісного складу та персонального складу членів Громадської ради вносяться за поданням Голови ради, на підставі відповідного протоколу засідання Громадської ради. Такі зміни, після їх прийняття, оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОЗ України та в інший прийнятний спосіб.

11.8. Членство в Громадській раді припиняється у разі:

11.8.1. систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без документально підтверджених поважних причин (більш ніж два рази поспіль);

11.8.2. надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

11.8.3. скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

11.8.4. неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

11.8.5. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

11.8.6. обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

11.8.7. подання членом Громадської ради відповідної заяви;

11.8.8. смерті члена Громадської ради.

12. Дотримання дисципліни та норм етики на засіданнях керівних та робочих органів Громадської ради

12.1. Членам Громадської ради, представникам засобів масової інформації та запрошеним особам забороняється вносити до залу засідань та використовувати під час проведення засідання плакати, гасла, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення діяльності Громадської ради.

12.2. На засіданні Громадської ради, Правління, Комітету член Громадської ради, представник засобу масової інформації, запрошена особа не повинна перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

12.3.На засіданні Громадської ради, Правління, Комітету промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення промовцем такої вимоги головуючий на засіданні попереджає його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ, а в разі повторного порушення — позбавляє права виступу на цьому засіданні.

Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, то останній повинен негайно зупинити свій виступ. Якщо промовець не зробив цього, головуючий на засіданні припиняє його виступ.

Головуючий на засіданні надає промовцю додатковий час для виступу такої тривалості, на яку його виступ було перервано, за винятком випадків застосування до промовця заходів впливу, встановлених цим Регламентом.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні попереджає його про це, а в разі подальшого порушення вимог — позбавляє його слова.

12.4. Якщо член Громадської ради вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий на засіданні надає члену Громадської ради слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє про надходження такого звернення і визначає час, коли йому буде надано слово.

Якщо член Громадської ради виголошує образливі слова на адресу іншого члена Громадської ради, головуючий на засіданні попереджає його про неприпустимість таких висловлювань. Член Громадської ради, на адресу якого були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово для репліки відразу після звернення або після завершення обговорення питання.

12.5. Якщо під час розгляду питань порядку денного засідання Громадської ради, Правління, Комітету виникає ситуація щодо різного розуміння членами Громадської ради застосування тієї чи іншої норми цього Регламенту, що загрожує зривом засідання, на письмове звернення про порушення норм цього Регламенту з боку третини членів Громадської ради від її складу, третини членів Правління, третини членів Комітету, для яких цей Комітет є основним, головуючий на засіданні оголошує перерву.

12.6. Представники засобів масової інформації, які не є членами Громадської ради, запрошені особи повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні.

За пропозицією головуючого на засіданні або за пропозицією члена Громадської ради, підтриманою однією третиною голосів членів Громадської ради, Правління, Комітету, присутніх на засіданні Громадської ради, Правління, Комітету відповідно, особи, які порушили вимоги, передбачені цим пунктом, зобов’язані залишити засідання.

13. Заключні положення

13.1. Положення про Громадську раду, а також зміни та доповнення до нього розробляються Громадською радою, схвалюються на її засіданні більшістю голосів та затверджуються Міністерством охорони здоров’я України. Регламент Громадської ради затверджується Громадською радою на її засіданні більшістю голосів.

13.2. Зміни до Регламенту, оформлені письмово з відповідним обґрунтуванням і вмотивуванням, подаються членами Громадської ради у Секретаріат і виносяться, після затвердження їх Правлінням, Головою ради на розгляд на черговому або позачерговому засіданні Громадської ради. Рішення про внесення змін приймаються на її засіданні кваліфікованою більшістю голосів усіх членів Громадської ради.

13.3. Якщо будь-яке з положень цього Регламенту визнано недійсним у встановленому порядку, Регламент підлягає застосуванню у частині, що не суперечить чинному законодавству України та Положенню.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті