Постанова КМУ від 16 березня 2016 р. № 182

04 Квітня 2016 4:39 Поділитися

Документ набув чинності 29.03.2016 р. у зв’язку з опублікуванням в «Офіційному віснику України», № 23

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 березня 2016 р. № 182
Київ
Про затвердження Порядку проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування, що додається.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2016 р. № 182

ПОРЯДОК
проведення спеціально уповноваженим органом
з питань ліцензування планових та позапланових
перевірок додержання органами ліцензування
вимог законодавства у сфері ліцензування

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення ДРС як спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування (далі — уповноважений орган) перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування (далі — перевірки).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

3. Перевірки органів ліцензування можуть бути плановими або позаплановими.

4. Планові перевірки проводяться відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються наказом уповноваженого органу до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Планова перевірка одного і того самого органу ліцензування проводиться не частіше одного разу на рік.

Плани проведення перевірок у строки, зазначені в абзаці першому цього пункту, розміщуються на офіційному веб-сайті уповноваженого органу.

5. Позапланові перевірки проводяться у разі наявності підстав, визначених частиною другою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

6. Уповноважений орган видає наказ про проведення планової або позапланової перевірки (далі — наказ), в якому зазначається:

1) найменування органу ліцензування, що підлягає перевірці;

2) тип перевірки (планова або позапланова), питання, які є предметом перевірки, підстава для її проведення, дата початку та закінчення перевірки;

3) склад комісії з проведення перевірки (далі — комісія) або прізвище, ім’я та по батькові посадової особи уповноваженого органу, яка проводитиме перевірку (далі — посадова особа);

4) період діяльності органу ліцензування, що підлягає перевірці (у разі проведення планової перевірки).

7. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати 15 робочих днів, а позапланової перевірки — 10 робочих днів.

8. Під час проведення позапланової перевірки вивчаються лише ті питання, що стали підставою для її проведення.

Позапланові перевірки можуть проводитися на підставі доручення Кабінету Міністрів України.

9. На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки (далі — посвідчення) (додаток 1), яке підписується керівником уповноваженого органу або його заступником і засвідчується печаткою.

Посвідчення має містити питання, які є предметом перевірки, зазначені у наказі.

Посвідчення реєструються в журналі обліку посвідчень на проведення перевірок органів ліцензування (додаток 2), який ведеться в паперовому та/або електронному вигляді.

10. Уповноважений орган надсилає органу ліцензування повідомлення про проведення планової перевірки не пізніше ніж за 10 днів до її початку.

Повідомлення надсилається рекомендованим поштовим відправленням за рахунок коштів уповноваженого органу чи електронною поштою або вручається особисто керівнику органу ліцензування або уповноваженій ним особі під розписку.

11. У разі проведення позапланової перевірки орган ліцензування не повідомляється.

12. Перед початком проведення перевірки визначена наказом посадова особа або комісія подає керівнику органу ліцензування або уповноваженій ним особі копію посвідчення, пред’являє оригінал посвідчення і службові посвідчення осіб, яким доручено проводити перевірку.

13. У разі недопущення до проведення перевірки посадова особа або комісія складає відповідний акт у довільній формі.

Недопущенням до проведення перевірки є:

ненадання інформації на письмовий запит посадової особи або комісії в установлений строк;

перешкоджання входженню до службових приміщень органу ліцензування.

Керівник органу ліцензування або уповноважена ним особа можуть не допускати посадову особу або комісію до проведення перевірки в разі, коли:

перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності її проведення, передбачених цим Порядком;

посадова особа або комісія не надала копій документів, передбачених цим Порядком, або документи не відповідають вимогам цього Порядку.

14. Під час проведення планової перевірки посадова особа або комісія вивчає питання щодо:

1) формування та ведення ліцензійних справ;

2) забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування;

3) передачі відомостей до Єдиного ліцензійного реєстру, після набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру — своєчасності внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей щодо рішення органу ліцензування про видачу ним ліцензій;

4) подання уповноваженому органу щорічних ліцензійних звітів;

5) порядку прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування;

6) делегування органом ліцензування його територіальним підрозділам повноважень органу ліцензування;

7) порядку прийняття заяв про отримання ліцензії та підстав для залишення їх без розгляду;

8) порядку розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії;

9) порядку розгляду заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

10) повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування;

11) усунення органом ліцензування порушень вимог законодавства у сфері ліцензування, виявлених уповноваженим органом під час проведення попередньої перевірки;

12) здійснення органом ліцензування контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов;

13) розгляду звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування;

14) порядку прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення.

15. Під час проведення планової перевірки посадова особа або комісія вивчає документи, що стосуються питань, зазначених у пункті 14 цього Порядку, повністю або вибірково.

Під час проведення позапланової перевірки посадова особа або комісія вивчає документи, що стосуються питань, зазначених у пункті 14 цього Порядку, які є предметом перевірки і визначені наказом.

16. За результатами перевірки оформляється акт, який складається у довільній формі у двох примірниках в останній день проведення перевірки та підписується посадовою особою або комісією.

Акт перевірки повинен містити чітку та стислу інформацію про діяльність органу ліцензування та виявлені факти порушення вимог законодавства у сфері ліцензування з посиланням на відповідні положення нормативно-правового акта, вимоги якого порушено (у разі їх наявності), або про їх відсутність.

17. Один примірник акта перевірки в останній день її проведення вручається керівнику органу ліцензування або уповноваженій ним особі, другий — зберігається в уповноваженому органі.

Під час вручення акта перевірки на його обох примірниках робиться запис «Один примірник акта перевірки отримано» та проставляється підпис керівника органу ліцензування або уповноваженої ним особи.

У разі відмови керівника органу ліцензування або уповноваженої ним особи від отримання примірника акта перевірки в акті робиться запис «Від отримання одного примірника акта перевірки (найменування посади керівника органу ліцензування або уповноваженої ним особи, прізвище, ім’я та по батькові) відмовився». У такому разі один примірник акта перевірки надсилається керівнику органу ліцензування або уповноваженій ним особі рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Повідомлення про вручення поштового відправлення є підтвердженням факту отримання примірника акта перевірки керівником органу ліцензування або уповноваженою ним особою та зберігається разом з іншим примірником акта перевірки в уповноваженому органі.

18. У разі наявності зауважень органу ліцензування до акта перевірки на примірниках акта перевірки перед підписом керівника органу ліцензування або уповноваженої ним особи робиться запис «Із зауваженнями».

Зауваження у письмовій формі надсилаються органом ліцензування поштовим відправленням або передаються нарочно уповноваженому органу протягом двох робочих днів після отримання акта перевірки.

19. У разі виявлення порушення органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня складення акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування відповідних порушень.

20. Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сфері ліцензування, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати уповноваженому органу інформацію про усунення порушень вимог законодавства у сфері ліцензування, зазначених у розпорядженні.

21. За результатами перевірок уповноваженим органом щодо кожного органу ліцензування формується окрема справа, до якої долучаються такі документи:

1) копія наказу;

2) посвідчення;

3) акт перевірки;

4) повідомлення про вручення поштового відправлення, яким керівнику органу ліцензування або уповноваженій ним особі надіслано примірник акта перевірки (у разі їх відмови від отримання акта);

5) зауваження органу ліцензування до акта перевірки (у разі наявності);

6) копії документів, що підтверджують порушення органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування, виявлені під час проведення перевірки (у разі наявності таких документів);

7) копія розпорядження уповноваженого органу про усунення порушень вимог законодавства у сфері ліцензування (у разі їх виявлення);

8) повідомлення органу ліцензування про усунення порушень вимог законодавства у сфері ліцензування (у разі їх виявлення);

9) інші документи, що стосуються проведення перевірки.

Додаток 1
до Порядку

_____________________________________________________________________________

(найменування спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування)

ПОСВІДЧЕННЯ
від ___ ____________ 20__ р. № _______________

Видане ________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали посадової особи спеціально уповноваженого органу

_______________________________________________________________________________________________
з питань ліцензування, яка проводитиме перевірку, або голови та членів комісії
з проведення перевірки)

для проведення планової/позапланової (непотрібне закреслити) перевірки додержання вимог законодавства у сфері ліцензування ___________________________________________________ на підставі

(найменування органу ліцензування, що підлягає перевірці)

наказу від _____ ________________ 20___ р. № ________ у частині _________________________________________________________________________________________
(перелік питань, що підлягають перевірці)

за період з ___ _________ 20__ р. по ___ _________ 20__ р. (у разі проведення планової перевірки)

у строк з ___ __________ 20__ р. по ___ _________ 20__ року.

Інформація про проведення попередньої перевірки _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(тип перевірки, строк її проведення)

__________________________________________________________________________________________________
(найменування посади керівника спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування або його заступника)
___________
(підпис)
_______________________
(прізвище, ініціали)

МП

Копію посвідчення отримав

________________________________________________________________________________________________
(найменування посади керівника органу ліцензування або уповноваженої ним особи)
____________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 2
до Порядку

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
посвідчень на проведення перевірок органів ліцензування

Порядковий номер Номер посвідчення Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, яка проводитиме перевірку, або голови та членів комісії з проведення перевірки Найменування органу ліцензування та його місцезнаходження Строк проведення перевірки Реєстраційний номер наказу про проведення перевірки

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті