Закон України від 23.12.2009 р. № 1794-VI

04 Квітня 2016 11:38 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 23.12.2009 р. № 1794-VI

Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. Ющенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від 23.12.2009 р. № 1794-VI

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

Загальна частина

Однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем є злоякісні новоутворення, які щороку виявляють більш як у 180 тис. осіб. Щороку помирає від раку майже 90 тис. осіб, з них 35 відсотків – працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається значною кількість хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу (38 – 40 відсотків). У розвинених країнах такий показник не перевищує 30 відсотків.

На сьогодні в Україні проживає понад 860 тис. осіб, які перенесли онкологічне захворювання. Рівень захворюваності та смертності від раку постійно підвищується через несприятливу екологічну ситуацію.

Мета Програми

Метою цієї Програми є підвищення ефективності здійснення загальнодержавних заходів з профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічно хворих, підвищення показника одужання, зниження рівня смертності онкологічно хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, і смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, передміхурової залози).

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є відновлення онкологічних профілактичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією в амбулаторно-поліклінічних закладах, забезпечення відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів та впровадження системного підходу і сучасних принципів організації діагностики, лікування та реабілітації хворих на злоякісні новоутворення, доведення рівня морфологічної та молекулярно-генетичної діагностики новоутворень до європейських стандартів, а також оснащення закладів охорони здоров’я необхідним обладнанням для проведення наукових досліджень у галузі онкології на принципах доказової медицини.

Для розв’язання проблеми необхідно:

 • удосконалити законодавчу базу з метою підвищення рівня відповідальності роботодавців за створення безпечних умов праці на підприємствах, в установах та організаціях і здійснення заходів щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами, а також удосконалити систему охорони здоров’я з метою формування груп підвищеного ризику для забезпечення оздоровлення, диспансерного спостереження та лікування хворих з онко- та передпухлинною патологією;
 • привести нормативно-правові акти України у відповідність з міжнародними стандартами, визначеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я, щодо проведення клінічних досліджень нових вітчизняних та імпортних хіміопрепаратів і препаратів супроводу;
 • здійснити інтеграцію онкологічної практики в Україні до практики спільноти онкологів світу, у тому числі з урахуванням міжнародних принципів протиракової боротьби, що визначені у Паризькій хартії боротьби з раком;
 • забезпечити проведення постійного моніторингу стану забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами та їх впливу на рівень онкологічної захворюваності, щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення залежно від рівня забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами;
 • забезпечити залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань; запровадити випуск програм з профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань на загальнонаціональних та регіональних каналах телебачення і радіомовлення та тематичних публікацій у періодичних друкованих виданнях;
 • удосконалити порядок ліцензування господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «онкологія» та механізми державної акредитації закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу онкологічним хворим;
 • ввести в установленому порядку до переліку лікарських спеціальностей спеціальності лікар-цитолог, лікар-хіміотерапевт і клінічний онколог; підготувати відповідні освітні програми та базу спеціалізації;
 • вирішити питання про створення на державному рівні фахової комісії з питань стандартизації методів діагностики та лікування злоякісних новоутворень;
 • удосконалити стандарти діагностики і лікування онкологічних хворих та порядок організації надання онкологічної допомоги;
 • удосконалити систему формування рейтингових показників, що характеризують якість роботи онкологічної служби регіону на основі єдиної системи галузевої статистичної звітності;
 • створити єдину інформаційну систему в галузі онкології для забезпечення обміну інформацією про стан боротьби із злоякісними новоутвореннями;
 • удосконалити систему реєстрації хворих на рак;
 • поетапно забезпечити заклади охорони здоров’я необхідним радіологічним, рентгенологічним, ендоскопічним обладнанням та апаратами ультразвукової діагностики;
 • забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин;
 • створити систему медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на злоякісні новоутворення шляхом перепрофілювання існуючих закладів охорони здоров’я;
 • удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до такої роботи;
 • забезпечити наукове супроводження цієї програми, в тому числі шляхом проведення досліджень з метою розроблення сучасних методів організації онкологічної допомоги, визначення пріоритетів під час здійснення протиракових заходів на всіх етапах надання медичної допомоги у зв’язку з онкологічним захворюванням;
 • підвищити рівень підготовки медичних працівників з онкологічних спеціальностей, а також тих медичних працівників, які надають первинну лікувально-профілактичну допомогу в закладах охорони здоров’я;
 • продовжити роботу з утворення в регіонах хоспісів для паліативного лікування, в тому числі шляхом перепрофілювання закладів охорони здоров’я;
 • розробити стандарти надання паліативної допомоги хворим в умовах хоспісів;
 • утворити в амбулаторно-поліклінічних закладах кабінети протибольової терапії та виїзні бригади для надання допомоги онкологічним хворим відповідно в амбулаторних умовах та для їх лікування вдома;
 • удосконалити систему викладання навчальних дисциплін з онкології в медичних навчальних закладах;
 • сприяти розвитку міжнародного співробітництва з пріоритетних аспектів протиракової боротьби, розширити співпрацю в галузі онкології з міжнародними онкологічними науково-практичними установами; забезпечити участь учених, фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах обміну фахівцями та їх стажування, інших наукових і практичних заходах;
 • забезпечити розвиток національної онкологічної системи, зокрема з урахуванням положень Глобальної стратегії боротьби проти раку, розробленої Всесвітньою організацією охорони здоров’я (2005 рік).

У рамках зазначених напрямів передбачено виконання завдань і здійснення заходів, прогнозні обсяги та джерела фінансування цих завдань і заходів, які наведені у додатку до цієї Програми.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

 • удосконалити нормативно-правову базу у сфері надання медичної допомоги онкологічним хворим;
 • забезпечити підвищення рівня поінформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань;
 • удосконалити порядок реєстрації хворих на рак;
 • знизити запущеність захворювань на рак на 5 відсотків;
 • підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень I – II стадії деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5 відсотків;
 • знизити смертність від злоякісних новоутворень на 5 відсотків;
 • забезпечити надання спеціалізованої медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим;
 • знизити рівень смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, на 5 відсотків;
 • створити систему надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим;
 • зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим.

Обсяги та джерела фінансування

Забезпечення виконання цієї Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України головним розпорядникам коштів – виконавцям програми, а також за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя та інших джерел.

Обсяг фінансування цієї Програми з Державного бюджету України визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявних коштів і може бути уточнено під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Додаток

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

Найменування завдання Найменування показника Значення показника за роками Найменування заходу Відповідальні за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень У тому числі за роками
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань рівень виявлення злоякісних новоутворень I – II стадії, відсотків кількості осіб, що вперше захворіли (за даними канцер-реєстру)

50 – 2009

50,5 – 2010

51 – 2011

51,5 – 2012

52 – 2013

53 – 2014

54 – 2015

55 – 2016

 

1) підготовка пропозицій стосовно вдосконалення законодавства у частині посилення відповідальності роботодавців за створення безпечних умов праці; формування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування МОЗ, Мінпраці, Національна академія наук, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2) забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
3) запровадження скринінгових програм в роботі лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, молочної залози та інших локалізацій; використання електронних систем цитологічного скринінгу МОЗ державний бюджет 19626 2803 2804 2803 2804 2804 2804 2804
4) закінчення роботи з формування в лікувально-профілактичних закладах та закладах охорони здоров’я, що надають допомогу онкологічно хворим, мережі мамологічних кабінетів та дооснащення їх лікувально-діагностичною апаратурою – « – – « – 28074 5149 5563,4 5148,9 5563,4 2857 1643,4 2148,9
5) закінчення роботи з формування в лікувально-профілактичних закладах та закладах охорони здоров’я, що надають допомогу онкологічно хворим, мережі кабінетів патології шийки матки та дооснащення їх лікувально-діагностичною апаратурою та виробами медичного призначення МОЗ державний бюджет 281225,8 5120,9 7753,1 22277,3 33229,3 53716 71373,7 87755,5
6) утворення на базі Національного інституту раку Центру раку репродуктивної системи для здійснення організаційно-методичного керівництва заходами щодо своєчасного виявлення злоякісних новоутворень – « – – « – 41388,9 6985,7 5789,2 5750,8 5715,8 5715,8 5715,8 5715,8
7) забезпечення республіканського онкологічного клінічного диспансеру Автономної Республіки Крим, міжрегіональних онкологічних центрів, обласних онкологічних диспансерів, міських онкологічних диспансерів міст Києва та Севастополя мобільними мамологічними комплексами – « – – « – 21600 3200 3200 3200 3200 3200 3200 2400
8) забезпечення проведення щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення залежно від рівня забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами МОЗ, Мінприроди, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
9) співпраця з громадськими організаціями, що здійснюють контроль за рівнем канцерогенного забруднення навколишнього природного середовища, та проведення заходів щодо його мінімізації МОЗ, Академія медичних наук, Мінприроди, Держгірпромнагляд, Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
10) залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань МОЗ, МОН, Академія медичних наук, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
11) залучення державних телерадіокомпаній до створення щомісячних теле- та радіопередач з питань профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань та сприяння запровадженню тематичних публікацій та матеріалів у періодичних друкованих виданнях МОЗ
12) розроблення методичних рекомендацій з вивчення в рамках таких предметів, як біологія, основи здоров’я та валеологія, в навчальних закладах питання щодо профілактики злоякісних новоутворень МОН, Національна академія наук, Академія медичних наук, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
13) забезпечення своєчасного виявлення раку на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню шляхом підвищення онкологічної грамотності та настороженості лікарів МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Разом за завданням 1 державний бюджет 391914,7 23258,6 25109,7 39180 50512,5 68292,8 84736,9 100824,2
2. Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічно хворих рівень смертності онкологічно хворих, що помирають протягом року після встановлення діагнозу, відсотків кількості осіб, що вперше захворіли (за даними канцер-реєстру)

37 – 2009

36,5 – 2010

36 – 2011

35,5 – 2012

35 – 2013

34 – 2014

33 – 2015

32 – 2016

1) з метою вдосконалення механізму надання онкологічної допомоги населенню забезпечити виконання Національним інститутом раку його функцій як головної установи у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями, утворити міжрегіональні онкологічні центри МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2) внесення в установленому порядку до переліку лікарських посад нових посад: лікар-цитолог, лікар-хіміотерапевт, клінічний онколог; розроблення освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста і магістра за спеціальностями «лікар-цитолог» і «лікар-хіміотерапевт», «клінічний онколог» МОЗ, Мінпраці, МОН, Академія медичних наук
3) удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності медичної практики за спеціальністю «онкологія» та державної акредитації закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу онкологічно хворим МОЗ
4) удосконалення системи рейтингових показників, що характеризують якість роботи онкологічної служби регіону, шляхом створення єдиної системи галузевої статистичної звітності МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
5) утворення постійно діючої комісії з числа провідних фахівців з питань стандартизації методів діагностики та лікування злоякісних новоутворень; удосконалення стандартів діагностики і лікування онкологічно хворих, організації надання їм медичної допомоги – « –
6) забезпечення надання онкологічно хворим стаціонарної допомоги у закладах охорони здоров’я, що надають допомогу онкологічно хворим з використанням комплексу сучасних методів діагностики, хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування відповідно до затверджених стандартів та з урахуванням світового досвіду МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
7) оснащення сучасною апаратурою та забезпечення її технічним супроводом Національного інституту раку, міжрегіональних онкологічних центрів, республіканського онкологічного клінічного диспансеру Автономної Республіки Крим, обласних онкологічних диспансерів, міських онкологічних диспансерів міст Києва та Севастополя, онкологічних лікарень та відділень для проведення діагностики і лікування онкологічно хворих МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські Держадміністрації державний бюджет 107230,3 12000 12800 13800 15000 16000 17000 20630,3
місцевий бюджет 21446,1 2400 2560 2760 3000 3200 3400 4126,1
8) забезпечення Національного інституту раку, Інституту патології крові та трансфузійної медицини Академії медичних наук України, Інституту медичної радіології ім. С. П. Григор’єва Академії медичних наук України, міжрегіональних онкологічних центрів, республіканського онкологічного клінічного диспансеру Автономної Республіки Крим, обласних онкологічних диспансерів, міських онкологічних диспансерів міст Києва та Севастополя, онкологічних лікарень та відділень хіміотерапевтичними, радіофармпрепаратами та препаратами супроводу для лікування хворих МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 2712593,4 194927,6 194927,6 233913,1 280695,7 336834,8 404201,8 485042,2 582050,6
місцевий бюджет 496006,2 35643,1 35643,1 42771,7 51326,1 61591,3 73909,6 88691,5 106429,8
9) утворення на базі Національного інституту раку, міжрегіональних онкологічних центрів референтних лабораторій для забезпечення морфологічної, цитогенетичної та молекулярної діагностики новоутворень відповідно до державних стандартів МОЗ державний бюджет 26525 5305 10610 5305 5305
10) забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації онкологічно хворих МОЗ, Мінпраці, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
11) розроблення та видання пам’ятки для онкологічно хворих МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
12) удосконалення системи психологічної підтримки онкологічно хворих та членів їх сімей Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
13) вжиття заходів до введення у штатний розклад закладів охорони здоров’я, що надають допомогу онкологічно хворим, у межах загальної чисельності їх працівників посади лікаря-психолога МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Разом за завданням 2 державний бюджет 2846348,7 194927,6 212232,6 257323,1 299800,7 357139,8 420201,8 502042,2 602680,9
місцевий бюджет 517452,3 35643,1 38043,1 45331,7 54086,1 64591,3 77109,6 92091,5 110555,9
3. Удосконалення системи надання паліативної допомоги онкологічно хворим кількість утворених хоспісів

4 – 2009

4 – 2010

4 – 2011

4 – 2012

5 – 2013

5 – 2014

5 – 2015

5 – 2016

____________

Усього – 36

1) продовження роботи з утворення хоспісів у регіонах для паліативного лікування невиліковно хворих з можливістю перепрофілювання закладів охорони здоров’я МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2) розроблення стандартів надання паліативної допомоги хворим в умовах хоспісів МОЗ, Академія медичних наук
3) утворення амбулаторних кабінетів протибольової терапії та виїзних бригад для надання допомоги онкологічно хворим в амбулаторних умовах та їх лікування вдома МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
4. Удосконалення системи підготовки медичних працівників у галузі онкології кількість годин викладання онкології для студентів шостого курсу вищих навчальних медичних закладів

72 – 2009

1) удосконалення системи викладання онкології в медичних навчальних закладах МОЗ, МОН, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
збільшення кількості годин викладання онкології в медичних академіях післядипломної освіти

400 – 2010

400 – 2011

____________

Усього – 800

2) забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, зокрема лікарів-психологів, відповідно до потреби закладів охорони здоров’я і стандартів надання медичної допомоги онкологічно хворим МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
5. Забезпечення проведення систематичних наукових досліджень у галузі онкології на основі принципів доказової медицини кількість багатоцентрових рандомізованих досліджень на базі науково-дослідних установ

1 – 2011

1 – 2012

____________

Усього – 2

1) забезпечення проведення багатоцентрових наукових досліджень у галузі онкології МОЗ державний бюджет 400 200 200
2) проведення досліджень з метою розроблення сучасних методів надання допомоги онкологічно хворим, визначення пріоритетів під час здійснення протиракових заходів на всіх етапах надання такої допомоги Академія медичних наук, МОЗ
3) удосконалення системи фінансування наукових досліджень у галузі онкології виходячи з принципів доказової медицини та медико-економічного обґрунтування, використання їх результатів в онкологічній практиці МОЗ, Академія медичних наук
4) розроблення відповідно до міжнародних стандартів, нормативно-правових актів з питань формування системи клінічних досліджень нових вітчизняних та імпортних хіміопрепаратів і препаратів супроводження – « –
Разом за завданням 5 державний бюджет 400 200 200
6. Підвищення рівня інформаційного забезпечення онкологічної служби кількість створених канцер-реєстрів

4 – 2009

3 – 2010

2 – 2011

____________

Усього – 9

1) удосконалення державної системи реєстрації хворих на рак МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2) утворення на базі Національного інституту раку єдиного інформаційно-аналітичного центру онкологічної служби та формування єдиного інформаційного простору в галузі онкології МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
7. Здійснення міжнародного співробітництва кількість лікарів-онкологів, що пройшли стажування у провідних онкологічних центрах

15 – 2009

15 – 2010

15 – 2011

15 – 2012

15 – 2013

15 – 2014

15 – 2015

15 – 2016

____________

Усього – 120

1) співпраця в галузі онкології з міжнародними онкологічними науково-практичними установами МОЗ, Академія медичних наук, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2) забезпечення участі учених, фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажування, інших наукових і практичних заходах – « –
Усього за Програмою 3756115,7 230570,7 273534,3 327964,5 393266,8 472243,6 565604,2 678870,6 814061
у тому числі державний бюджет 3238663,4 194927,6 235491,2 282632,8 339180,7 407652,3 488494,6 586779,1 703505,1
місцевий бюджет 517452,3 35643,1 38043,1 45331,7 54086,1 64591,3 77109,6 92091,5 110555,9

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті