Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»

06 Червня 2016 4:46 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр соціальної політики Рева Андрій Олексійович.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (далі – законопроект), розроблений на виконання пункту 5 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 591-р (далі – План заходів), та пункту 10 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України (зі змінами, внесеними Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII).

Планом заходів передбачене завдання щодо розроблення державних стандартів (нормативів), соціальних та інших послуг населенню у відповідних сферах. Надання цих послуг відповідно до державних стандартів з урахуванням необхідності забезпечення ресурсної спроможності органів місцевого самоврядування здійснювати свої та делеговані повноваження забезпечить підвищення їхньої якості та доступності.

У зв’язку з цим виникає потреба в уточненні державних соціальних стандартів та нормативів, визначених Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», для подальшої діяльності з розроблення державних стандартів (нормативів) якості послуг, що надаються населенню у відповідних сферах.

Прийняття законопроекту сприятиме наближенню системи соціальних стандартів і гарантій до європейських норм.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є удосконалення системи соціальних стандартів і нормативів, механізму фінансового забезпечення надання населенню послуг відповідно до визначених Урядом напрямів реформування місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні.

У зв’язку з цим за пропозиціями центральних органів виконавчої влади уточнюється термін «соціальні гарантії», а також термінологія стосовно соціальних стандартів і нормативів в окремих сферах їх застосування, а саме: житлово-комунального обслуговування, транспортного обслуговування та зв’язку, охорони здоров’я, забезпечення навчальними закладами, обслуговування закладами культури, фізичної культури і спорту.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є:

Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;

постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 643 «Про реалізацію статей 24 і 27 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;

Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів, затверджений наказом Мінпраці України від 17.06.2002 № 293.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено без зауважень Мінфіном, Мінекономрозвитку, Мінрегіоном, Мінінфраструктури, МОЗ, Мінмолодьспорту, МОН, Мінкультури та Мін’юстом, із зауваженнями, які враховано, – НКРЗІ.

6. Регіональний аспект

Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії є основою для розрахунку видатків на соціальні цілі та формування на їх основі бюджетів усіх рівнів і фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, міжбюджетних відносин, розроблення загальнодержавних і місцевих програм економічного та соціального розвитку.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект погоджено без зауважень Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, не погоджено – Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Внесення змін до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» дасть змогу вдосконалити діючу систему соціальних стандартів та гарантій, комплексно розробити й запровадити державні соціальні стандарти у сфері послуг, здійснити перехід від фінансування послуг на основі фактичної мережі бюджетних установ до запровадження вартісних стандартів таких послуг, розрахованих на їх споживача, стандартів на душу населення, а також стандартів на основі витрат на одиницю цих послуг.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева

Проект

від 04.05.2016 р. реєстраційний № 4575

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 409; 2013 р., № 3, ст. 22) такі зміни:

1) абзац третій статті 1 після слів «прожиткового мінімуму» доповнити словами «, а також визначені обсяги послуг, що надаються населенню на безоплатній основі»;

2) абзац шостий статті 3 викласти в такій редакції:

«соціального діалогу;»;

3) у статті 5 слова «соціального партнерства» замінити словами «соціального діалогу»;

4) у назві та частині першій статті 8 слово «нормативи» замінити словом «стандарти»;

5) у статті 9:

у назві та частині першій слово «нормативи» замінити словом «стандарти»;

у частині другій абзац другий викласти в такій редакції:

«гранична норма оплати житлово-комунальних послуг залежно від отримуваного доходу;»;

абзац третій після слів «норма житла та» доповнити словом «соціальні»;

6) статті 10 і 11 викласти в такій редакції:

«Стаття 10. Державні соціальні стандарти у сфері транспортного обслуговування та зв’язку

До державних соціальних стандартів у сфері транспортного обслуговування та зв’язку включаються:

 • норми забезпечення транспортом загального користування;
 • показники якості транспортного обслуговування, телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку.

Стаття 11. Державні соціальні стандарти у сфері охорони здоров’я

До державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я включаються:

 • перелік видів медичної допомоги, показники обсягу та якості надання гарантованого рівня медичної допомоги громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров’я;
 • нормативи надання медичної допомоги, що включають обсяг діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур;
 • нормативи забезпечення мережею амбулаторій, що є структурними або відокремленими структурними підрозділами центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;
 • нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою;
 • нормативи матеріального забезпечення державних і комунальних закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення, обладнанням та устаткованням, харчуванням тощо;
 • нормативи забезпечення населення санаторно-курортним лікуванням.»;

7) у статті 12:

у назві статті слово «нормативи» замінити словом «стандарти»;

в абзаці першому слово «нормативів» замінити словом «стандартів»;

в абзаці другому слова «професійно-технічної та вищої освіти» замінити словами «позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти»;

в абзаці третьому слово «педагогічних» замінити словами «педагогічних, науково-педагогічних»;

8) у статті 13:

у назві статті слово «нормативи» замінити словом «стандарти»;

в абзаці першому слово «нормативів» замінити словом «стандартів»;

в абзаці другому слова «перелік та обсяг безоплатних послуг» замінити словами «перелік безоплатних послуг»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«нормативи забезпечення населення клубними закладами, публічними бібліотеками, кінотеатрами та іншими кіновидовищними закладами.»;

9) статтю 14 викласти в такій редакції:

«Стаття 14. Державні соціальні стандарти у сфері фізичної культури і спорту

До державних соціальних стандартів у сфері фізичної культури і спорту включаються:

 • нормативи забезпечення дитячо-юнацькими спортивними школами, фізкультурно-оздоровчими закладами, спортивними спорудами, центрами фізичного здоров’я населення, центрами фізичної культури і спорту інвалідів;
 • перелік та обсяг безоплатних послуг, що надаються дитячо-юнацькими спортивними школами, фізкультурно-оздоровчими закладами, центрами фізичного здоров’я населення, центрами фізичної культури і спорту інвалідів;
 • показники якості надання населенню послуг закладами фізичної культури і спорту.»;

10) у статті 16 слово «законом» замінити словами «законами та іншими нормативно-правовими актами».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проекту
Абзац третій статті 1: Абзац третій статті 1:
державні соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму; державні соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, а також визначені обсяги послуг, що надаються населенню на безоплатній основі;
Абзац шостий статті 3: Абзац шостий статті 3:
соціального партнерства; соціального діалогу;
Стаття 5. Порядок формування, встановлення та затвердження державних соціальних стандартів і нормативів Стаття 5. Порядок формування, встановлення та затвердження державних соціальних стандартіві нормативів
Державні соціальні стандарти і нормативи формуються, встановлюються та затверджуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за участю та погодженням з іншими сторонами соціального партнерства, якщо інше не передбачено Конституцією України та законами України. Державні соціальні стандарти і нормативи формуються, встановлюються та затверджуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за участю та погодженням з іншими сторонами соціального діалогу, якщо інше не передбачено Конституцією України та законами України.
Стаття 8. Державні соціальні нормативи у сфері надання соціальних послуг Стаття 8. Державні соціальні стандарти у сфері надання соціальних послуг
Державні соціальні нормативи у сфері надання соціальних послуг встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Державні соціальні стандарти у сфері надання соціальних послуг встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Стаття 9. Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування Стаття 9. Державні соціальні стандарти у сфері житлово-комунального обслуговування
Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування встановлюються з метою визначення державних гарантій щодо надання житлово-комунальних послуг та розмірів плати за житло і житлово-комунальні послуги, які забезпечують реалізацію конституційного права громадянина на житло.До їх числа відносяться:

гранична норма оплати послуг з утримання житла, житлово-комунальних послуг залежно від отримуваного доходу;

соціальна норма житла та нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії малозабезпеченим громадянам;

показники якості надання житлово-комунальних послуг.

Державні соціальні стандарти у сфері житлово-комунального обслуговування встановлюються з метою визначення державних гарантій щодо надання житлово-комунальних послуг та розмірів плати за житло і житлово-комунальні послуги, які забезпечують реалізацію конституційного права громадянина на житло.До їх числа відносяться:

гранична норма оплати житлово-комунальних послуг залежно від отримуваного доходу;

соціальна норма житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії малозабезпеченим громадянам;

показники якості надання житлово-комунальних послуг.

Стаття 10. Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування та зв’язку Стаття 10. Державні соціальні стандарти у сфері транспортного обслуговування та зв’язку
Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування та зв’язку включають:

норми забезпечення транспортом загального користування;

показники якості транспортного обслуговування;

норми забезпеченості населення послугами зв’язку.

До державних соціальних стандартів у сфері транспортного обслуговування та зв’язку включаються:

норми забезпечення транспортом загального користування;

показники якості транспортного обслуговування, телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку.

Стаття 11. Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я Стаття 11. Державні соціальні стандарти у сфері охорони здоров’я
До державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров’я включаються:перелік та обсяг гарантованого рівня медичної допомоги громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров’я;

нормативи надання медичної допомоги, що включають обсяг діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур;

показники якості надання медичної допомоги;

нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами;

нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою;

нормативи забезпечення медикаментами державних і комунальних закладів охорони здоров’я;

нормативи санаторно-курортного забезпечення;

нормативи забезпечення харчуванням у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

До державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я включаються: перелік видів медичної допомоги, показники обсягу та якості надання гарантованого рівня медичної допомоги громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров’я;

нормативи надання медичної допомоги, що включають обсяг діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур;

нормативи забезпечення мережею амбулаторій, що є структурними або відокремленими структурними підрозділами центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;

нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою;

нормативи матеріального забезпечення державних і комунальних закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення, обладнанням та устаткуванням, харчуванням тощо;

нормативи забезпечення населення санаторно-курортним лікуванням.

Стаття 12. Державні соціальні нормативи у сфері забезпечення навчальними закладами Стаття 12. Державні соціальні стандарти у сферізабезпечення навчальними закладами
До державних соціальних нормативів у сфері забезпечення навчальними закладами включаються:перелік та обсяг послуг, що надаються державними і комунальними закладами дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти;

нормативи граничного наповнювання класів, груп та співвідношення вихованців, учнів, студентів і педагогічних працівників у навчальних закладах;

норми матеріального забезпечення навчальних закладів та додаткових видів соціального і матеріального забезпечення учнів.

До державних соціальних стандартів у сферізабезпечення навчальними закладами включаються:перелік та обсяг послуг, що надаються державними і комунальними закладами дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти;

нормативи граничного наповнювання класів, груп та співвідношення вихованців, учнів, студентів і педагогічних, науково-педагогічних працівників у навчальних закладах;

норми матеріального забезпечення навчальних закладів та додаткових видів соціального і матеріального забезпечення учнів.

Стаття 13. Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури Стаття 13. Державні соціальні стандарти у сфері обслуговування закладами культури
До державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами культури включаються:перелік та обсяг безоплатних послуг, які надаються населенню закладами, підприємствами, організаціями та установами культури;

показники якості надання населенню послуг закладами, підприємствами, організаціями та установами культури;

нормативи забезпечення населення закладами, підприємствами, організаціями та установами культури.

До державних соціальних стандартів у сфері обслуговування закладами культури включаються:перелік безоплатних послуг, які надаються населенню закладами, підприємствами, організаціями та установами культури;

показники якості надання населенню послуг закладами, підприємствами, організаціями та установами культури;

нормативи забезпечення населення клубними закладами, публічними бібліотеками, кінотеатрами та іншими кіновидовищними закладами.

Стаття 14. Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами фізичної культури та спорту Стаття 14. Державні соціальні стандарти у сфері фізичної культури і спорту
До державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами фізичної культури та спорту включаються:перелік та обсяг безоплатних послуг, які надаються населенню закладами фізичної культури, спорту, а також дитячо-юнацькими спортивними школами;

нормативи забезпечення населення закладами фізичної культури та спорту.

До державних соціальних стандартів у сфері фізичної культури і спорту включаються:нормативи забезпечення дитячо-юнацькими спортивними школами, фізкультурно-оздоровчими закладами, спортивними спорудами, центрами фізичного здоров’я населення, центрами фізичної культури і спорту інвалідів;

перелік та обсяг безоплатних послуг, що надаються дитячо-юнацькими спортивними школами, фізкультурно-оздоровчими закладами, центрами фізичного здоров’я населення, центрами фізичної культури і спорту інвалідів;

показники якості надання населенню послуг закладами фізичної культури і спорту.

Стаття 16. Стаття 16.
Держава гарантує забезпечення основних потреб громадян на рівні встановлених законом державних соціальних стандартів і нормативів. Держава гарантує забезпечення основних потреб громадян на рівні встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами державних соціальних стандартів і нормативів.
Міністр соціальної політики України Андрій Рева

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління Верховної Ради України на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії» (щодо удосконалення системи соціальних стандартів)» (№ 4575 від 04.05.2016 р.)

від 27.05.2016 р.

У законопроекті, метою якого, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є «удосконалення системи соціальних стандартів і нормативів, механізму фінансового забезпечення надання населенню послуг відповідно до визначених Урядом напрямів реформування місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні», пропонується внести зміни до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії». Зокрема, в ньому уточняється зміст терміну «державні соціальні гарантії», а також вносяться зміни до назв та переліків соціальних стандартів і нормативів в окремих сферах їх застосування, а саме: житлово-комунального обслуговування, транспортного обслуговування та зв’язку, охорони здоров’я, забезпечення навчальними закладами, обслуговування закладами культури та фізичної культури та спорту.

Головне управління підтримує прийняття цього проекту, спрямованого на вдосконалення існуючої системи соціальних стандартів та державних гарантій, у першому читанні за основу. Разом з тим у зв‘язку з визначенням у статті 1 Закону соціальних норм і нормативів як показників необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами пропонуємо із абзацу 2 частини 2 статті 9 Закону виключити слова «соціальні». Крім цього, слід звернути увагу на необхідність визначення у пункті 2 законопроекту, крім терміну набрання чинності законом, також доручень Кабінету Міністрів України, що зумовлені його прийняттям.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

від 01.06.2016 р.

За дорученням Голови Верховної Ради України А. Парубія, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 01 червня цього року розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії» (щодо удосконалення системи соціальних стандартів) (реєстр. № 4575), поданий Кабінетом Міністрів України, і зазначає наступне.

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» щодо:

удосконалення системи державних соціальних стандартів;

уточнення терміну «державні соціальні гарантії»;

заміни по тексту Закону слів «соціального партнерства» на слова «соціального діалогу» відповідно до положень Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

Вважаємо за доцільне звернути увагу на те, що запропонована редакція статті 13 законопроекту потребує доопрацювання з огляду на те, що визначення державних соціальних стандартів у сфері обслуговування закладами культури лише шляхом конкретизації переліку безоплатних послуг без зазначення обсягу їх надання не дасть можливості для практичного визначення державних соціальних гарантій, що в свою чергу, призведе до нівелювання внесених змін до цієї статті.

Крім того, слід зазначити, що амбулаторії є структурними підрозділами закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, тому недоцільно окремо для них визначати нормативи. Водночас доцільно визначити «подушні нормативи витрат (фінансування) первинної медичної допомоги.

У пояснювальній записці до законопроекту автори зазначають, що він спрямований на визначення механізму фінансового забезпечення державних стандартів, проте самим законопроектом це питання не врегульовано.

Реалізація положень даного законопроекту сприятиме удосконаленню системи соціальних стандартів і нормативів відповідно до визначених Урядом напрямів реформування місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України підтримує прийняття цього проекту у першому читанні за основу.

Зважаючи на вищевикладене, Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує Верховній Раді України, керуючись пунктом першим частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, проект Закону України про державні соціальні стандарти та державні гарантії» (щодо удосконалення системи соціальних стандартів) (реєстр. № 4575), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу.

Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Денісову Людмилу Леонтіївну.

Проект постанови Верховної Ради України додається.

Голова Комітету Л.Л. Денісова

ВИСНОВОК

щодо відповідності проекту нормативно-правового акта вимогам антикорупційного законодавства

від 01.06.2016 р.

Назва проекту акта: про внесення змін до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (щодо удосконалення системи соціальних стандартів)

Реєстр. № 4575 від 4 травня 2016 р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 1 червня 2016 р., протокол № 73).

Голова Комітету Є.В. Соболєв

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті