Рекомендаційні роз’яснення АМКУ від 9 серпня 2016 р. № 39-рр

15 Серпня 2016 2:28 Поділитися

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РЕКОМЕНДАЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ
09 серпня 2016 р. Київ № 39-рр
Щодо застосування положень частин другої, п’ятої та шостої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», частин першої та другої статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»

1. Ці Рекомендаційні роз’яснення надано відповідно до частини шостої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі — Закон) з метою однакового застосування положень частин другої, п’ятої та шостої статті 52 Закону та статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у частині підходів до визначення розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції (далі — порушення).

Ці Рекомендаційні роз’яснення визначають підходи Антимонопольного комітету України, які ­рекомендується застосовувати його органам при визначенні розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції з метою забезпечення правової визначеності та ­передбачуваності застосування положень зазначених Законів.

2. Визнати такими, що втратили чинність, Рекомендаційні роз’яснення Антимонопольного комітету України від 31.05.2016 № 26-рр «Щодо застосування положень частин другої та п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», частин першої та другої статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

І. Загальні підходи

3. Органи Антимонопольного комітету України (далі — Комітет) своїми рішеннями накладають штрафи відповідно до статті 52 Закону та статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

4. Під час розрахунку розміру штрафів за порушення Комітет керується принципами пропорційності, недискримінаційності та розумності:

 • пропорційність передбачає співмірність розміру санкцій, які мають на меті не лише покарання за вчинене правопорушення, але й стримування від вчинення чи продовження таких порушень, з масштабом та характером порушення;
 • недискримінаційність означає неприпустимість застосування до суб’єктів господарювання різних підходів в аналогічних випадках;
 • розумність означає, що розмір штрафу має визначатися з урахуванням значення фактичних обставин кожного випадку для забезпечення справедливого балансу між публічними інтересами та правами й свободами учасників правовідносин.

Застосування штрафних санкцій не повинно призводити до позбавлення суб’єкта господарювання можливості конкурувати або до неможливості задоволення споживчого попиту.

5. У виняткових випадках, у зв’язку з необхідністю забезпечення належного стримуючого ефекту, штрафи можуть бути визначені в більшому розмірі, ніж передбачено цими Рекомендаційними роз’ясненнями, але в межах, визначених частинами другою, п’ятою та шостою статті 52 Закону, частинами першою та другою статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Це стосується, зокрема, вчинення порушень, що призвели до особливо негативних наслідків для конкуренції, інтересів інших суб’єктів господарювання, споживачів, можливостей органів ­Комітету виконувати покладені на них завдання. Зазначені рішення приймаються виключно Антимонопольним комітетом України.

У виняткових випадках, зокрема за наявності форс-мажорних обставин, засвідчення яких відбувається в установленому законом порядку, інших особливих обставин природного, економічного, суспільного характеру, штрафи можуть бути визначені в меншому (зокрема символічному) розмірі. Обґрунтування такого розміру має бути наведено в рішенні про накладення штрафу. Зазначені рішення приймаються виключно Антимонопольним комітетом України.

6. Визначення розміру штрафу здійснюється у два етапи:

 • на першому визначається базовий розмір штрафу для кожного відповідача;
 • на другому цей розмір коригується з урахуванням обтяжуючих та пом’якшуючих обставин.

Розмір накладеного штрафу не може перевищувати меж, визначених у частинах другій, п’ятій та шостій статті 52 Закону й частинах першій та другій статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

7. У випадках, коли порушенням законодавства про захист економічної конкуренції визнається сукупність певних дій (бездіяльність) різних осіб, які об’єднані в групу за рахунок відносин контролю, що існують між ними, штраф може накладатись на такі категорії осіб:

які вчинили відповідні діяння (дії, бездіяльність);

які отримали чи можуть отримати переваги в конкуренції чи інші вигоди, зокрема, завдяки можливості впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних осіб — суб’єктів господарювання, одержувати частину їх прибутку.

Одна й та ж особа — член групи може водночас належати до обох категорій.

Під час визначення чи належить певна особа до зазначених у цьому пункті категорій, береться до уваги, що перевагами в конкуренції є будь-які додаткові можливості, які отримує суб’єкт господарювання внаслідок вчинення правопорушення, що дозволяють йому здобувати переваги над іншими суб’єктами господарювання у змаганні з ними (зокрема, збільшувати за їхній рахунок обсяг реалізації своїх товарів, розмір доходу, частку на ринку). Іншими вигодами, отриманими внаслідок вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть бути, зокрема, збільшення в будь-який спосіб розміру отриманого прибутку, встановлення контролю над обмеженими ресурсами, одержання можливості впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних осіб — суб’єктів господарювання, одержання частини їхнього прибутку. Можливість отримання переваг в конкуренції чи інших вигод повинна встановлюватись у кожному окремому випадку.

ІІ. Визначення базового розміру штрафу

8. Під час визначення розрахункового базового розміру штрафу органами Комітету беруться до уваги:

розмір доходу (виручки) продавця від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), пов’язаного з порушенням, або розмір витрат покупця при придбанні товару, прямо чи непрямо (опосередковано) пов’язаних із порушенням, на відповідній території в Україні, або якщо така реалізація/придбання впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на території України, за час тривання порушення;

тяжкість порушення;

необхідність забезпечення стримуючого ефекту;

витрати покупця на придбання товару, пов’язані з порушенням, — розмір витрат, які були/могли бути понесені покупцем на придбання продукції (товарів, робіт, послуг), що відбулося з порушенням вимог законодавства про захист економічної конкуренції (наприклад, за меншими цінами, ніж які існували б за умов значної конкуренції між покупцями на ринку), у разі, якщо б такого порушення не було і відповідні товари реалізувалися б за умов значної конкуренції.

9. Як дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), пов’язаний з порушенням, визначаються:

9.1. У загальному випадку — сумарний розмір доходу (виручки) відповідача від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо), отриманого від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що відбулося за умов порушення вимог законодавства про захист економічної конкуренції, за час тривання порушення.

9.2. У випадку, коли порушення призвело до недопущення, усунення, обмеження конкуренції не лише на ринку, на якому мали місце дії (бездіяльність) порушника, а й на іншому пов’язаному з ним ринку, як дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), пов’язаних з порушенням, визначається сума:

доходу (виручки) порушника від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ринку, на якому мало місце порушення, та доходу (виручки) порушника від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ринку, на якому внаслідок порушення відбулося недопущення, усунення, обмеження конкуренції.

9.3. У випадку, коли порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання або зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку полягає у відмові від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або її скороченні, як розмір доходу (виручки), що враховується під час розрахунку базового розміру штрафу, береться до уваги гіпотетичний розмір доходу (виручки), який порушник отримав би за час тривання порушення, якщо б таке порушення не відбувалося. Такий розмір може бути визначений оціночним шляхом.

9.4. Під час визначення розміру доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), пов’язаного з порушеннями, органи Комітету можуть брати до уваги інші особливості отримання порушником неправомірної вигоди та/або переваг, що були б неможливими без вчинення порушення.

9.5. У випадку розрахунку розміру штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону, що не призвело до монополізації та суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, якщо відповідач не надав на вимогу ­органів Комітету інформації про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ринку, на якому відбулась концентрація, та на суміжних ринках, базовий розмір штрафу може розраховуватися від обсягу сукупного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідачем на всіх товарних ринках України.

10. Час тривання порушення визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності, визнаних порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, до моменту їх добровільного припинення, зазначеного в рішенні органу Комітету, або до моменту прийняття рішення у справі.

У разі, коли порушення триває менше одного року, розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або витрат покупця, пов’язаних з порушенням, буде визначений шляхом поділу відповідного річного показника на 365 та подальшого множення на кількість днів, протягом яких тривало порушення.

11. Розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається на підставі будь-якої інформації, яка є належною і достовірною.

Зокрема, можуть бути використані:

статистична інформація;

адміністративні дані;

фінансова та податкова звітність, дані бухгалтерського обліку;

відомості про діяльність суб’єктів господарювання, отримані від них органами Комітету.

11.1. Органами Комітету для розрахунку базового розміру штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що зазначені в підпунктах 12.1 — 12.3 цих Рекомендаційних роз’яснень, до визначеної суми початкового штрафу застосовуються такі коригуючі коефіцієнти:

вплив чи можливість впливу порушення на конкуренцію на суміжних ринках — коефіцієнт від до 0,05 до 2 (К1);

соціальна значущість товару (товари, які, зокрема, входять до наборів продуктів харчування для основних соціальних та демографічних груп населення згідно з чинним законодавством, тощо) — коефіцієнт від до 0,05 до 2 (К2);

рівень прибутковості виду діяльності, пов’язаного з порушенням, — коефіцієнт від 0,05 до 2 (К3).

11.2. Виходячи з наведеного, розмір базового штрафу для правопорушень, зазначених у пунктах 12.1 — 12.3 цих Рекомендаційних роз’яснень, визначається за формулою:

Bf = RR* F0(%)*(K1+K2+K3)/3, де

Bf — базовий розмір штрафу;

RR — розмір доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), пов’язаний з порушенням;

F0 –початковий розмір штрафу відповідно до тяжкості порушення, зазначений у підпунктах 12.1 — 12.3 цих Рекомендаційних роз’яснень, відсотків;

К1 — коефіцієнт впливу чи можливості впливу порушення на суміжні ринки;

К2 — коефіцієнт особливості категорії споживачів, на яких вплинуло порушення, та природи товару;

К3 — коефіцієнт рівня прибутковості виду діяльності, пов’язаного з порушенням. Якщо початковий штраф до застосування коефіцієнтів становить 4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або менше, з метою спрощення розрахунку базового штрафу кожен з коефіцієнтів К1, К2, К3 приймається на рівні 1.

12. Виходячи з наведеного визначаються такі розрахункові базові розміри штрафів:

12.1. Порушеннями, тяжкість яких під час визначення базового розміру штрафу враховується як найбільша, є порушення у вигляді горизонтальних антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, передбачених пунктами 1 — 5 частини другої статті 6 Закону (змови про фіксування цін, розподіл ринків, обсяги виробництва, придбання або продажу), що призвели або могли призвести до недопущення, усунення чи суттєвого обмеження конкуренції. У випадку вчинення таких порушень початковий розмір штрафу (F0) встановлюється в розмірі 15 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або витрат покупця на придбання товару, прямо чи непрямо (опосередковано) пов’язаних із порушенням.

12.2. Порушеннями, тяжкість яких під час визначення базового розміру штрафу враховується як значна, визнаються порушення (крім визначених у пунктах 12.1 та 12.3 цих Рекомендаційних роз’яснень), передбачені пунктами 1, 2 статті 50 Закону, пунктом 4 статті 50 Закону, пунктом 20 статті 50 Закону, а також пунктами 12 та 19 статті 50 Закону, якщо концентрація призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку.

У випадку вчинення порушень, передбачених пунктами 1, 2 статті 50 Закону, тяжкість яких визначається як значна, та порушень, передбачених пунктом 4 статті 50 Закону, початковий розмір штрафу (F0) встановлюється в розмірі 10 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або витрат покупця на придбання товару, прямо чи непрямо (опосередковано) пов’язаних із порушенням.

У випадку вчинення порушень, передбачених пунктами 12 та 19 Закону, якщо концентрація призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку, початковий розмір штрафу (F0) визначається в розмірі 10 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порушника на ринках, на яких відбулася концентрація, та суміжних ринках.

12.3. Порушеннями, тяжкість яких під час визначення базового розміру штрафу враховується як середня, є порушення, передбачені частиною третьою статті 6 Закону, пунктами 5, 8, 10, 11 статті 50 Закону та пунктом 12 статті 50 Закону, якщо концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку, а також статтями 1, 4 — 19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

12.3.1. У випадку вчинення порушень, передбачених частиною третьою статті 6 Закону, пунктом 8 статті 50 Закону, початковий розмір штрафу (F0) встановлюється в розмірі 5 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або витрат покупця на придбання товару, прямо чи непрямо (опосередковано) пов’язаних із порушенням.

12.3.2. У випадку вчинення порушень, передбачених пунктом 11 статті 50 Закону, початковий розмір штрафу (F0) визначається в розмірі 5 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порушника на ринку, на якому відбулося порушення, за час тривання порушення.

12.3.3. У випадку вчинення порушень, передбачених пунктами 5 та 10 статті 50 Закону, початковий розмір штрафу (F0) визначається в розмірі 5 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порушника на ринку, на якому відбулося порушення, за час від вчинення порушення до усунення наслідків порушення або у випадках, коли їх не усунуто, — за останній звітний рік, що передує року, в якому накладається штраф.

12.3.4. У випадку вчинення порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону, якщо концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку та/або не впливає на товарні ринки України, початковий розмір штрафу (F0) визначається в розмірі від 30 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 5 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порушника на ринку, на якому відбулася концентрація, та суміжних ринках, за час від вчинення порушення до звернення до органу Комітету із заявою про надання відповідного дозволу або усунення наслідків порушення іншим способом, або в інших випадках — за останній звітний рік, що передує року, в якому накладається штраф.

У випадку, якщо розрахований базовий штраф (BF) становитиме суму менше 30 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, базовий розмір штрафу (BF) визначатиметься в розмірі 30 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо учасники концентрації, які вчинили порушення, діють на різних та несуміжних ринках, базовий розмір штрафу (BF) визначається в розмірі від 10 до 30 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

12.3.5. У випадку вчинення порушень, передбачених статтями 1, 4 — 19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», початковий розмір штрафу (F0) визначається в розмірі 10 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що відбулася з порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

12.4. Порушеннями, тяжкість яких під час визначення базового розміру штрафу враховується як помірна, є порушення, передбачені пунктами 9, 13, 14, 15, 16, 17 та 18 статті 50 Закону.

12.4.1. У випадку вчинення порушень, передбачених пунктами 9 та 17 статті 50 Закону, базовий розмір штрафу визначається в розмірі від 6 до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У випадку вчинення порушень, передбачених пунктом 18 статті 50 Закону, базовий розмір штрафу визначається в розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

12.4.2. Базовий розмір штрафу за порушення, передбачені пунктами 13 — 16 статті 50 Закону, визначається відповідно до таблиць 1 та 2, наведених у додатку до цих Рекомендаційних роз’яснень. При цьому беруться до уваги:

1) мета запиту:

 • збирання доказів під час розгляду заяви, справи про порушення законодавства про порушення економічної конкуренції (зазначено у графі «Розслідування порушень ЗЗЕК»);
 • розгляд заяв, справ про концентрацію та узгоджені дії суб’єктів господарювання (зазначено у графі «Концентрації та узгоджені дії»);
 • дослідження товарних ринків поза межами розгляду справ (зазначено у графі «Дослідження»);

2) суб’єкт порушення:

 • відповідач у справі (рядок «відповідач»);
 • заявник у справі (рядок «заявник»);
 • інша особа, у тому числі 3-тя особа, у справі про порушення (рядок «інша особа»);
 • заявник у заявах, справах про узгоджені дії та концентрацію (рядок «заявник», графа «Концентрації та узгоджені дії»);
 • інший учасник у заявах, справах про узгоджені дії та концентрацію (рядок «інша особа», графа «Концентрації та узгоджені дії»);

3) зміст порушення:

 • інформацію надано на вимогу органів Комітету із запізненням до 30 відсотків від первинного строку для відповіді (але не менше 3 днів) (зазначено у графі «Надано із запізненням 1 );
 • інформацію надано на вимогу органів Комітету із запізненням більше 30 відсотків від первинного строку для відповіді (але не менше 3 днів) (зазначено у графі «Надано із запізненням 2 );
 • на вимогу органів Комітету інформацію не надано до моменту прийняття рішення у справі (зазначено у графі «Не надано інформації (п. 13 ст. 50)»);
 • інформацію надано не в повному обсязі на вимогу органів Комітету (зазначено в графі «Подання інформації не в повному обсязі (п. 14 ст. 50)»);
 • надано недостовірну інформацію на вимогу органів Комітету (зазначено у графі «Подання недостовірної інформації (п. 15 ст. 50)»);
 • створено перешкоди працівникам Антимонопольного комітету України, його територіального відділення у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації (зазначено у графі «Створення перешкод працівникам Комітету (п. 16 ст. 50)»).

12.4.3. У випадку, якщо в межах розгляду справи про порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону, встановлено декілька тотожних випадків подання недостовірної інформації, сукупний розмір штрафу за рішенням у такій справі визначається в межах розміру штрафу за одне відповідне порушення, передбачене підпунктом 12.4.2 цих Рекомендаційних роз’яснень.

13. Базовий розмір штрафу, визначений з урахуванням положень пунктів 12.1 — 12.4 цих Рекомендаційних роз’яснень, з метою забезпечення можливості врахування обтяжуючих обставин визначається в розмірі, що не перевищує двох третин максимального розміру штрафів за відповідне порушення, передбачене частинами другою та п’ятою статті 52 Закону та частинами першою та другою статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

14. Якщо порушник надав обґрунтований розрахунок розміру (у грошовому виразі) неправомірно отриманої вигоди внаслідок вчинення порушень, передбачених у пунктах 12.1 — 12.4 цих Рекомендаційних роз’яснень, та/або втрат (збитку) особи (осіб), чиї права порушено внаслідок вчинення відповідних порушень законодавства про захист економічної конкуренції, базовий розмір штрафу визначається в подвійному розмірі такої неправомірно одержаної вигоди чи/або збитку, або подвійному розмірі завданих унаслідок порушення втрат (збитків) потерпілим.

15. У разі, якщо суб’єкти господарювання, які до 15 вересня 2015 року вчинили порушення, передбачені пунктом 12 статті 50 Закону, самостійно звернулися до Комітету з інформацією про вчинення порушення під час концентрації не пізніше шести місяців, починаючи з 15 вересня 2015 року, для них розмір штрафу визначається в розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

якщо зазначені суб’єкти господарювання звернулися до Комітету з відповідною заявою протягом наступних шести місяців після закінчення терміну, передбаченого абзацом першим пункту 15 цих Рекомендаційних роз’яснень, для них розмір штрафу визначається в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо з урахуванням базового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 12.3 цих Рекомендаційних роз’яснень, штраф не є меншим.

ІІІ. Врахування пом’якшуючих та обтяжуючих обставин

16. Базовий розмір штрафу збільшується до 50 відсотків сукупно у випадку доведеності, зокрема, таких обтяжуючих обставин:

 • ініціювання дій (бездіяльності), які визнані порушенням, та/або керівництво ними (щодо антиконкурентних узгоджених дій);
 • створення перешкод у розслідуванні справи про порушення, крім випадків, передбачених пунктом 16 статті 50 Закону;
 • відмова від співпраці.

Обтяжуюча обставина враховується у тих випадках, коли вона не є елементом складу порушення, за яке застосовується штраф.

16.1. Базовий розмір штрафу збільшується до двох разів у випадку доведеності повторно вчиненого порушення, стосовно якого органами Комітету прийнято рішення про визнання вчинення порушення, крім порушень, передбачених пунктами 13, 14 та 15 статті 50 Закону.

17. Базовий розмір штрафу зменшується до 50 відсотків сукупно у випадку надання доказів існування таких пом’якшуючих обставин:

 • припинення відповідачем дій (бездіяльності), що містять ознаки порушення, до прийняття відповідного рішення, попереднього рішення органу Комітету;
 • відшкодування шкоди, завданої порушенням, чи усунення наслідків порушення в інший спосіб до прийняття відповідного рішення органу Комітету;
 • усунення умов, що сприяли вчиненню порушення, до прийняття відповідного рішення;
 • фактичне недотримання учасником узгоджених дій їх умов та наявність доказів, що суб’єкт господарювання фактично конкурував на ринку, протягом всього часу тривання порушення;
 • співпраця під час розгляду справи з органами Комітету, що сприяла з’ясуванню обставин справи, зокрема виявленню фактів, відомостей, про які органи Комітету не запитували, або виявленню інших порушень законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі вчинених іншими особами;
 • вчинення порушення внаслідок впливу органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та контролю або суб’єкта господарювання, в економічній залежності від якого знаходився порушник;
 • звернення до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу суб’єктом господарювання на концентрацію в разі вчинення порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону.

18. Визначений у пункті 17 цих Рекомендаційних роз’яснень перелік пом’якшуючих обставин не є вичерпним, залежно від обставин справи можуть бути враховані інші пом’якшуючі обставини, які свідчать, що відповідач вчинив дії, спрямовані на пом’якшення негативних наслідків порушення для конкуренції, інтересів споживачів на товарних ринках України, про що зазначається у рішенні у справі.

Голова Комітету
Ю. Терентьєв

Додаток

до Рекомендаційних роз’яснень

09 серпня 2016 року № 39-рр

Таблиця 1

Для Антимонопольного комітету України

Відповідальність за інформаційні порушення Надано із запізненням1 Надано із запізненням2 Не надано інформації (п. 13 ст. 50) Подання інформації не в повному обсязі (п. 14ст. 50) Подання недостовірної інформації (п. 15ст. 50) Створення перешкод працівникам Комітету (п. 16 ст. 50)
Розслідування порушень ЗЗЕК відповідач 54 400 108 800 136 000 108 000 136 000 170 000
заявник у справі 27 200 82 600 108 800 108 800 136 000 170 000
інша особа 27 200 54 400 82 600 82 600 82 600 136 000
Дослідження інша особа 27 200 27 200 82 600 27 200 82 600 136 000
Концентрації та узгоджені дії заявник 54 400 82 600 136 000 108 000 136 000 Х
учасник 27 200 54 400 82 600 82 600 82 600 Х
інша особа 27 200 54 400 54 400 54 400 54 400 Х

Таблиця 2

Для територіальних відділень Антимонопольного комітету України

Відповідальність за інформаційні порушення Надано із запізненням1 Надано із запізненням2 Не надано інформації (п. 13 ст. 50) Подання інформації не в повному обсязі (п. 14ст. 50) Подання недостовірної інформації (п. 15ст. 50) Створення перешкод працівникам АМКУ (п. 16 ст. 50)
Розслідування порушень ЗЗЕК відповідач 27 200 54 400 68 000 54 000 68 000 68 000
заявник у справі 13 600 41 300 54 000 54 000 68 000 68 000
інша особа 13 600 27 200 41 300 41 300 41 300 54 400
Дослідження інша особа 13 600 13 600 41 300 13 600 41 300 54 400
Концентрації та узгоджені дії заявник 27 200 41 300 68 000 54 000 68 000 Х
учасник 13 600 27 200 41 300 41 300 41 300 Х
інша особа 13 600 27 200 27 200 27 200 27 200 Х
1 До 30% первинного строку для відповіді (але не менше 3 днів).
2 Більше 30% первинного строку для відповіді (але не менше 3 днів).
X – не передбачено чинним законодавством.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті