Проект Порядку та форми надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав

24 Січня 2017 11:32 Поділитися

Проект

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

НАКАЗ
від ________ р. № _____

Про затвердження Порядку та форми надання Погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав

На виконання статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав.

2. Затвердити форму надання Погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав.

3. Юридичному департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Крикун Т.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економічного розвитку і торгівлі України
Степан Кубів
Голова Державної
регуляторної служби України
Ксенія Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

та Державної регуляторної служби України

_________________ № _____/_____

ПОРЯДОК
надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

1.2. Державна регуляторна служба України (далі — ДРС) з метою повного і об’єктивного розгляду питань щодо надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав утворює Раду з питань державного нагляду (контролю) та забезпечує її діяльність.

1.3. Цей порядок установлює процедуру підготовки та проведення засідань Ради з питань державного нагляду (контролю) (далі — Рада), підготовки матеріалів до них, оформлення результатів засідань Ради та надання погодження ДРС на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав.

1.4. У цьому порядку терміни «державний нагляд (контроль)», «заходи державного нагляду (контролю)», «органи державного нагляду (контролю)», вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

1.5. Для отримання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, орган державного нагляду (контролю) подає ДРС копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення такого заходу (далі — обґрунтоване звернення).

ІІ. Організаційні основи діяльності Ради

2.1. Рада є дорадчим колегіальним органом при ДРС.

2.2. Повноваження Ради поширюються на розгляд звернень органів державного нагляду (контролю) щодо надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, за його результатом Рада надає пропозиції керівнику ДРС щодо погодження або щодо вмотивованої відмови у такому погодженні.

2.3. Склад Ради формується наказом ДРС з представників громадських організацій за їх пропозиціями та посадових осіб ДРС.

Представники громадських організацій залучаються до Ради в кількості не менше половини її складу.

2.4. Раду очолює голова, який за посадою є керівником ДРС.

Голова Ради має заступника, який обирається членами Ради з представників громадських організацій. У разі відсутності голови його обов’язки виконує заступник.

2.5. Формою роботи Ради є засідання. Засідання є правомочним за присутності не менше половини членів Ради. Засідання проводяться щоп’ятниці. У разі, якщо п’ятниця припадає на святковий день, який є вихідним, то засідання Ради проводиться в перший робочий день після вихідного.

ІІІ. Підготовка та проведення засідання Ради

3.1. Обґрунтоване звернення органу державного нагляду (контролю) реєструється відповідним структурним підрозділом ДРС та надходить безпосередньо до структурного підрозділу, відповідального за забезпечення діяльності Ради (далі — відповідальний структурний підрозділ).

3.2. Посадові особи відповідального структурного підрозділу у разі необхідності протягом двох робочих днів з дня надходження обґрунтованого звернення органу державного нагляду (контролю) запрошують представника цього органу до участі в засіданні Ради. Таке запрошення надсилається засобами електронного зв’язку на електронну поштову скриньку, зазначену на бланку листа звернення органу державного нагляду (контролю).

3.3. Відскановані копії обґрунтованих звернень органів державного нагляду (контролю) працівники відповідального структурного підрозділу протягом доби з дня надходження обґрунтованого звернення органу державного нагляду (контролю) надсилають засобами електронного зв’язку членам Ради.

3.4. Обґрунтоване звернення органу державного нагляду (контролю) має доводити доцільність проведення цим органом позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав.

ІV. Порядок проведення засідання Ради

4.1. У день засідання Ради проводиться реєстрація учасників засідання.

4.2. Головує на засіданні Ради її голова, а у разі відсутності голови — його заступник.

4.3. Головуючий на засіданні:

  • відкриває, закриває засідання, неупереджено веде засідання, забезпечує повний і об’єктивний розгляд обґрунтованих звернень органів державного нагляду (контролю);
  • надає слово для виступу членам Ради;
  • забезпечує додержання вимог цього Порядку всіма присутніми на засіданні;
  • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Порядку.

4.4. В засіданнях Ради можуть брати участь запрошені представники органів державного нагляду (контролю).

4.5. На засіданні Ради присутнім є секретар засідання (далі — секретар), який не є членом Ради. Секретар призначається керівником відповідального структурного підрозділу. Секретар доповідає про кількість запрошених на засідання Ради та присутніх на засіданні представників органів державного нагляду (контролю), кількість присутніх членів Ради, визначає та оголошує наявність кворуму. У разі відсутності кворуму засідання Ради не відбувається.

4.6. Розгляд питань та прийняття рішень Радою проводяться колегіально.

4.7. Учасники засідання мають право ставити питання іншим учасникам засідання, надавати пояснення, робити заяви, вносити пропозиції після надання їм слова головуючим на засіданні Ради.

4.8. Усі члени Ради є рівноправними під час розгляду питань та прийняття рішень на засіданні Ради.

4.9. Головуючий на засіданні Ради не має права обмежувати членів Ради в праві висловитись.

4.10. Рішення Ради приймається в день засідання більшістю голосів її членів і оформлюється протокольним рішенням.

4.11. У разі рівності голосів членів Ради голос головуючого має переважну силу.

V. Оформлення результатів засідання Ради

5.1. Секретар готує протокольне рішення засідання Ради.

5.2. У протокольному рішенні зазначаються:

  • найменування Ради;
  • номер і дата засідання;
  • прізвища головуючого та членів Ради, присутніх на засіданні;
  • питання, що розглядалися, та прийняті у них рішення.

5.3. Протокольне рішення засідання Ради підписується членами Ради та секретарем.

5.4. Протокольне рішення Ради щодо розгляду обґрунтованого звернення органу державного нагляду (контролю) є підставою для надання ДРС погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) або для вмотивованої відмови у наданні такого погодження.

5.5. Протокольні рішення Ради щодо розгляду обґрунтованого звернення органу державного нагляду (контролю) зберігаються у відповідальному структурному підрозділі.

VІ. Оформлення погодження ДРС за результатами розгляду обґрунтованого звернення органу державного нагляду (контролю)

6.1. Погодження ДРС органу державного нагляду (контролю) на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав надається за затвердженою формою. Погодження виконується на бланку ДРС.

6.2. У разі відсутності кворуму на засіданні Ради погодження ДРС органу державного нагляду (контролю) на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) або про відмову у наданні такого погодження надається ДРС без урахування позиції Ради у день, коли мало відбутися чергове засідання Ради, яке через відсутність кворуму не відбулося.

6.3. Відскановані копії погоджень на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) та/або інформація про відмови у наданні таких погоджень оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДРС в день їх надання.

6.4. Погодження ДРС органу державного нагляду (контролю) на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав зберігаються у відповідальному структурному підрозділі разом з обґрунтованими зверненнями органів державного нагляду (контролю).

Заступник директора Юридичного департаменту Мінекономрозвитку
Т. Крикун
Директор Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю ДРС
О. Барбелюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

та Державної регуляторної служби України

______________ № ____/____

Форма надання
Погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав

Погодження № _____

на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав

Розглянувши звернення ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(найменування органу державного нагляду (контролю), дата та номер звернення)

Державна регуляторна служба України відповідно до статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» погоджує проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення її законних прав суб’єктом господарювання ___________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи та код згідно з ЄДРПОУ

___________________________________________________________________________________________

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця)

Голова ________________

підпис Голови

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Надя 25.01.2017 11:40
Поліцейська держава.маразми повні. Хто буде заробляти на тих хто будуть контролювати.Підстави,доноси,взятки ось до чого приводить політика профанів.Засукуйте рукава скоро станете на наше місце самі

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті