Витяг із Закону України від 26.11.2015 № 835-VIII

27 Грудня 2016 5:12 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 26.11.2015 № 835-VIII

Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

ВИТЯГ

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

34. У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):

1) у частині першій статті 1:

доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

«11) видача ліцензії – внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5) ліцензія – запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню»;

2) у частині третій статті 2 слова «Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

3) пункт 12 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

«12) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Міністерством юстиції України»;

4) у частині другій статті 6:

у пункті 1 слова «(в електронній формі та/або на паперовому носії)» виключити;

пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

«4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань прийняті ним рішення, документи та інші відомості про ліцензування видів господарської діяльності, необхідні для ведення цього реєстру, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

5) формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержання у паперовій формі (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ)»;

у пункті 7 слова «та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «у паперовій формі»;

у пункті 8 слова «та забезпечує на наступний день з дня прийняття рішення її актуалізацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» виключити;

5) у статті 10:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1. Документи, подання яких до органу ліцензування передбачено цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії»;

у пункті 2 слова «(орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом)» виключити;

у пункті 3 слова «телекомунікаційних засобів зв’язку» замінити словами «порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – портал електронних сервісів)»;

у частині третій слова «та видача ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку» виключити;

частину шосту виключити;

частину восьму після слів «з підтвердними документами» доповнити словами «на паперових носіях»;

6) пункт 3 частини другої статті 11 виключити;

7) у статті 12:

друге речення частини першої виключити;

у пункті 4 частини другої слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

у частині четвертій слово «повідомленні» замінити словом «рішенні»;

частину сьому викласти в такій редакції:

«7. Для цілей цього Закону використовуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

8) у статті 13:

у назві слова «переоформлення ліцензії» виключити;

абзац другий частини другої виключити;

у частині сьомій:

в абзаці першому слова «про яке повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів» виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Рішення, прийняті органом ліцензування відповідно до цього Закону, у день внесення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підлягають обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України»;

у частині дев’ятій слова «з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «з моменту внесення рішення органу ліцензування про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

у частині десятій слова «повідомленні про прийняття рішення» замінити словом «рішенні»;

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

«11. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, яка видається ліцензіату безоплатно, та підлягає обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

частини чотирнадцяту і п’ятнадцяту виключити;

9) у частині другій статті 14 слова «отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним» замінити словами «оприлюднення на порталі електронних сервісів»;

10) у статті 15:

частину сьому доповнити абзацами другим – шостим такого змісту:

«У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

Вимагання додаткових документів, не передбачених цим Законом, для переоформлення ліцензії забороняється.

Рішення про переоформлення ліцензії підлягає оприлюдненню на порталі електронних сервісів не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

У разі переоформлення ліцензії, виданої на паперовому носії, орган ліцензування приймає рішення про визнання ліцензії, що була переоформлена, недійсною.

Непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню»;

у частині восьмій слова «та направляє ліцензіату відповідне повідомлення і копію (фотокопію) рішення або витяг з такого рішення» виключити;

у частині дванадцятій слова «інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

11) у статті 16:

у пункті 3 частини другої слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

частину п’яту виключити;

12) у статті 17:

частину третю після слова «зберігаються» доповнити словами «у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

у частині п’ятій слова «та електронної бази даних про стан виданих ліцензій» виключити;

13) статтю 18 викласти в такій редакції:

«Стаття 18. Відомості про ліцензування видів господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вносяться відомості про ліцензування видів господарської діяльності, визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

2. Органи ліцензування вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

1) рішення, прийняті органами ліцензування відповідно до цього Закону, – у день їх прийняття;

2) документи, подані до органів ліцензування, та іншу інформацію про ліцензування видів господарської діяльності, необхідну для ведення зазначеного реєстру, – у день їх отримання органами ліцензування»;

14) у пункті 3 частини другої статті 19 слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Президент України П. Порошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті