Проект типового Договору про відшкодування витрат аптечним закладам – учасникам програми реімбурсації

16 Березня 2017 2:41 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
текст типового Договору про відшкодування витрат

В рамках реалізації програми відшкодування (реімбурсації) лікарських засобів МОЗ України пропонується для громадського обговорення проект типового Договору про відшкодування витрат. Зазначений текст типового Договору про відшкодування витрат буде рекомендуватись МОЗ України для підписання між аптечними закладами — учасниками програми реімбурсації та розпорядниками бюджетних коштів.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту тексту типового Договору про відшкодування витрат надсилаються за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: gritsenko@moz.gov.ua; Гріценко Олександр Володимирович тел. 200-06-68, Лясковський Тарас Михайлович 200-07-93.

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 15.03.2017 р.

Типовий договір
про відшкодування витрат № ______

__________«___» ___________2017 р.

(Розпорядник коштів) (далі — Сторона І) в особі ________________. що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та (суб’єкт господарювання — Аптека) (далі — Сторона ІІ), в особі __________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Сторона І відшкодовує Стороні ІІ витрати, понесені останньою у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи часткового відшкодовується згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів».

1.2 Відпуск лікарських засобів, що підлягають відшкодуванню, буде відбуватися за рецептами лікарів закладів охорони здоров’я в аптечних закладах за адресою:________________________ (адресами зазначеними у додатку №_).

2. Обов’язки сторін

2.1. Обов’язки Сторони І:

2.1.1. В п’ятиденний термін після отримання звіту про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню (далі — Звіт) згідно додатку до Порядку відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми та визначення розміру відшкодування вартості таких лікарських засобів (далі — Порядок відшкодування вартості лікарських засобів) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів», відшкодовує витрати Стороні ІІ, понесені у зв’язку з відпуском лікарських засобів у відповідності до пункту 1.1. даного Договору.

2.1.2. Забезпечує Сторону II інформаційними матеріалами щодо програми відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми з метою їх розміщення в приміщенні аптечного закладу.

2.1.3. Забезпечує постійний моніторинг за використанням коштів отриманих з державного бюджету на виконання програми відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми та за результатами моніторингу використання коштів з метою оптимізації програми відшкодування вартості лікарських засобів подає Міністерству охорони здоров’я України пропозиції щодо раціонального використання коштів, їх перерозподілу.

2.1.4. Забезпечує розміщення на своєму офіційному веб-сайті інформації про обсяги та залишки коштів отриманих з державного бюджету на виконання програми відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми.

2.2. Обов’язки Сторони ІІ:

2.2.1. Забезпечує відпуск лікарських засобів, що підлягають повному або частковому відшкодуванню, за рецептами лікарів закладів охорони здоров’я.

2.2.2. Роздрібна ціна на ліки, що підлягають повному або частковому відшкодуванню, повинна бути не вище за визначену в Реєстрі лікарських засобів, що підлягають відшкодуванню, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України.

2.2.3. Звіт складається відповідно до Порядку відшкодування вартості лікарських засобів за формою наведеною у додатку до цього Порядку.

2.2.4. Забезпечує безперервну наявність та реалізацію асортименту лікарських засобів, що підлягають повному (або 100%) відшкодуванню обов’язково, та додатково тих що підлягають частковому відшкодуванню, в кількості щонайменше двох торгових назв в кожній групі міжнародних непатентованих назв.

2.2.5. Забезпечує електронний облік відпущених лікарських засобів.

2.2.6. Розміщує в приміщенні аптечного закладу інформаційні матеріали щодо програми відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми.

2.2.7. Подає Звіт двічі на місяць, а саме 15 числа поточного місяця (або першого робочого дня після 15 числа якщо 15 число припадає на вихідний) та 1-го робочого дня наступного місяця, а в грудні — додатково до 24 числа звітного місяця.

2.2.8. На вимогу Сторони І надає підтверджуючі документи про достовірність даних, поданих у звіті.

3. Порядок розрахунків

3.1. Сторона І зобов’язується відшкодувати Стороні ІІ витрати, понесені останньою в зв’язку з реалізацією лікарських засобів, передбачених п. 1.1, відповідно до поданих Звітів.

3.2. Відшкодування зазначеної в Звіті суми здійснюється Стороною ІІ протягом 5 днів з моменту надання Стороною І такого Звіту.

4. Відповідальність сторін

4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

4.2. У випадку порушення Стороною І своїх зобов’язань, що не викликані обставинами, передбаченими п. 5.2. цього Договору, Сторона І сплачує Стороні ІІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, від розміру несплаченої суми, за кожен день прострочення.

4.3. В разі невиконання або неповного виконання Стороною I зобов’язань щодо відшкодування витрат Сторони ІІ, пов’язаних із предметом договору, на протязі місяця, Сторона ІІ звільняється від обов’язку виконання умов цього Договору про що має повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

4.4. Відновлення зобов’язань відбувається на підставі письмової заяви, що надсилається Стороні І, про добровільне взяття на себе обов’язків в рамках цього Договору.

5. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання умов цього Договору, якщо таке невиконання сталося внаслідок настання обставин непереборної сили (форс-мажор).

5.2. Сторони вважатимуть форс-мажорними обставинами такі обставини, які розуміються під цим терміном у звичаях ділового обороту.

5.3. У випадку настання форс-мажорних обставин сторони негайно повідомляють одна одну про існування таких обставин. При цьому сторони звільняються від відповідальності на строк дії форс-мажорних обставин.

5.4. Факт настання і строк дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою, виданою Торгово-промисловою Палатою України.

5.5. У випадку, якщо форс-мажорні обставини тривають більше, ніж 3 (три) місяці підряд, кожна із сторін має право розірвати цей Договір, відшкодувавши іншій Стороні усі витрати, понесені у зв’язку з цим Договором.

6. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення.

6.2. Цей Договір є чинним до ______________ включно.

6.3. Цей договір продовжується автоматично після строку його завершення, якщо хоча б одна зі сторін не виявила бажання припинити його.

6.4. Припинення договору може бути здійснено в будь-який час, через 2 тижні після письмового повідомлення про припинення.

Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мали місце під час дії Договору, та обов’язку виконання усіх невиконаних зобов’язань за цим Договором.

7. Інші умови

7.1. З моменту укладення Договору усе листування та переговори щодо цього Договору втрачають силу.

7.2. У разі зміни адреси, банківських реквізитів, статусу платника податків, реорганізації, ліквідації однієї з сторін цього Договору така сторона зобов’язана повідомити іншу сторону протягом семи днів з моменту настання таких змін.

7.3. Будь-які зміни та додатки до цього Договору є чинними лише у разі складання їх у письмовій формі та підписання сторонами.

7.4. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.5. У всьому, що не передбачено умовами цього Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

8. Реквізити і підписи Сторін

Сторона І Сторона ІІ
Від Сторони І Від Сторони ІІ
______________________________ _____________________________
«___» _______________ 2017 р. «___» _________________ 2017 р.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті