Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик»

06 Червня 2017 5:39 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик» (далі — проект акта) розроблено в рамках реалізації абзацу чотирнадцятого підпункту 2 пункту 1 та абзацу чотирнадцятого підпункту 3 пункту 13 розділу І Закону України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта розроблено з метою визначення процедури розроблення, погодження, затвердження та внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — Довідник).

Порядок використовуватиметься міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців при розробленні нових та доопрацюванні чинних випусків Довідника та окремих кваліфікаційних характеристик.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Кодекс законів про працю України, Закони України «Про оплату», «Про освіту», «Про вищу освіту», Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (зі змінами) тощо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових фінансових та інших витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує проведення державної реєстрації Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації,

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта погоджено із зауваженнями Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, які враховано, та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, які враховано частково.

Проект акта не потребує погодження із всеукраїнськими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття проекту акта не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта врегулює процедуру розроблення, затвердження та внесення змін до окремих кваліфікаційних характеристик та Випусків Довідника, сприятиме удосконаленню системи національної професійної класифікації, шляхом розроблення та впровадження кваліфікаційних характеристик, випусків Довідника за видами економічної діяльності, виробництв, робіт та послуг, а також забезпеченню підприємств, установ, організацій усіх галузей економіки України типовими кваліфікаційними характеристиками професій (посад) працівників.

Перший заступник Міністра соціальної
політики України
Ольга Крентовська

Проект

розроблено Мінсоцполітики та

надано ООРММП України

02.06.2017 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик

Відповідно до статті 96 Кодексу законів про працю України, статті 6 Закону України «Про оплату праці» та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик, що додається.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Крентовську.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
А. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

Порядок
розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру розроблення, погодження, затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — Довідник) та внесення змін до нього.

1.2. Довідник є систематизованим за видами економічної діяльності збірником описів професійних назв робіт (посад, професій), які об’єднано у Випуски та їх Розділи.

Довідником визначається перелік основних робіт, властивих тій або іншій професійній назві роботи (посаді, професії) відповідно.до їхніх назв, та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог до них.

1.3. Міністерства, інші органи виконавчої влади, всеукраїнські та галузеві об’єднання організацій роботодавців України, суб’єкти господарювання, інші заінтересовані організації та установи (далі — Розробники) проводять моніторинг, доопрацювання, перегляд, удосконалення чинних кваліфікаційних характеристик при перезатвердженні відповідних Випусків Довідника. Розробники також забезпечують розроблення кваліфікаційних характеристик у разі:

появи нових робіт (професій) у зв’язку з освоєнням принципово нових технологій, виникненням нових сфер діяльності;

укрупнення існуючих робіт (професій) внаслідок змін у технології, організації виробництва, праці або управління;

вилучення із практичної діяльності (чи сфери застосування) застарілих робіт (професій) внаслідок досягнень науки, техніки, змін у технології, організації виробництва та праці, вимог до якості продукції;

інших змін, пов’язаних із уточненням окремих кодів або професійних назв робіт, назв професій чи назв класифікаційних угруповань, визначених у Національному класифікаторі України ДК 003 «Класифікатор професій (далі — Класифікатор професій), відповідно до завдань та обов’язків, що виконуються працівниками.

1.4. Розробники готують, погоджують в установленому порядку та затверджують проекти нових кваліфікаційних характеристик професій працівників і складають Випуски Довідника за видами економічної діяльності з урахуванням новітніх технологій, умов праці та вимог до професійно-кваліфікаційних рівнів працівників.

1.5. Моніторинг, введення нових, доопрацювання, перегляд та удосконалення кваліфікаційних характеристик професій працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, Випуску 80 «Соціальні послуги» та довідкових Випусків 89 і 90 Довідника, в яких містяться переліки всіх професійних назв робіт, проводить Міністерство соціальної політики України.

1.6. Професійні назви робіт (посад, професій), для яких розробляються кваліфікаційні характеристики, повинні відповідати назвам, передбаченим у Класифікаторі професій.

2. Призначення та структура Довідника

2.1. Довідник є документом з питань управління персоналом на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності та призначений для:

визначення переліку основних робіт, які властиві тій або іншій посаді (професії), та забезпечення єдності у визначенні кваліфікаційних вимог до певних посад (професій);

ведення документації про укладення трудового договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення та розірвання трудового договору;

оцінювання повноти відповідності змісту та якості виконання робіт працівником на певній посаді (певної професії) відповідної категорії (відповідного розряду) при кваліфікаційних випробуваннях з урахуванням вимог охорони праці;

визнання кваліфікаційного статусу працівника;

розподілу робіт за складністю та відповідальністю, стажем роботи, необхідною освітою і професійною підготовкою працівників;

організації та ведення виробничих процесів;

присвоєння та підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) за професією (посадою) відповідно до оволодіння особою певним обсягом знань та навичок у закладі освіти, на виробництві чи у сфері послуг за результатами кваліфікаційної атестації;

організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують працівників за професійними кваліфікаціями різних рівнів Національної рамки кваліфікацій (далі — НРК);

розроблення робочих (посадових) інструкцій, у яких закріплюються завдання, обов’язки, права та відповідальність працівників;

підготовки положень про структурні підрозділи;

підбору та розміщення персоналу;

моніторингу раціональності використання персоналу згідно з професією (посадою), фахом і кваліфікацією.

2.2. Випуски та Розділи Випусків Довідника згруповано за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт відповідно до чинного Національного класифікатора України ДК:009 «Класифікація видів економічної діяльності».

Випуск Довідника складається із титульного листа, анотації, вступу, Розділів, підрозділів основної частини, допоміжних покажчиків переліків професій робітників з діапазонами розрядів, абеткового покажчика назв професій (посад) і змісту.

2.2.1. На Титульному листі Випуску вказується назва міністерства або іншого Розробника, відповідального за підготовку Випуску, назви Випуску та Розділу Довідника, а також зазначається, яке це видання, перше чи доопрацьоване.

2.2.2. Анотація розміщується на зворотному боці титульного листа. У ній вказується, ким і коли затверджено Випуск, які організації брали участь у його розробленні, ким і коли видано Випуск (Розділ або частину).

2.2.3. Вступ містить відомості загального характеру про особливості побудови Випуску та зміни, внесені під час перегляду.

2.2.4. Основна частина Випуску починається з нової сторінки відповідною назвою Розділу та заголовком «КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ’’, які друкуються посередині аркуша великими літерами.

2.2.5. Розділи Випусків співвідносні із Розділами класифікації професій (посад) за Класифікатором професій, а саме: «Керівники», «Професіонали», «Фахівці», «Технічні службовці» та «Робітничі професії».

Зміст Випуску або Розділу складається із «Кваліфікаційних характеристик», розміщених в абетковій послідовності з порядковими номерами. Назви друкуються посередині аркуша великими літерами.

2.2.6. У кінці Розділу для робітничих професій, які застосовуються в практичній професійно-кваліфікаційній діяльності більше як 25 років, за бажанням Розробника наводиться:

Перелік назв професій, передбачених Розділом, із зазначенням їхніх назв за Випуском Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника (далі — ЄТКД);

Перелік назв професій, передбачених Випуском ЄТКД, із зазначенням їхніх назв за Розділом.

2.2.7. У кінці кожного Випуску Довідника наводиться абетковий покажчик професій (посад), в якому вказано всі професії Випуску із зазначенням діапазону розрядів для професій робітників, а також номерів сторінок, на яких розміщено кваліфікаційні характеристики цих професій.

3. Структура та зміст кваліфікаційної характеристики

3.1. Довідник містить кваліфікаційні характеристики професій (посад), які складаються з таких розділів: «Завдання та обов’язки»; «Повинен знати»; «Кваліфікаційні вимоги».

У кваліфікаційних характеристиках посад державних службовійв і працівників силових структур розділ «Завдання та обов’язки» викладається в редакції «Завдання, обов’язки та повноваження» і доповнюється розділом «Має право».

За необхідності кваліфікаційна характеристика може бути розширена розділами «Спеціалізація» та «Приклади робіт».

Порядковий номер і назва професії (посади) розміщуються над основним текстом, друкуються жирним шрифтом, великими літерами.

3.2. Розділ «Завдання та обов’язки» починається з назви, що друкується жирним шрифтом. Опис починається безпосередньо після назви розділу та формується без абзаців. У цьому розділі зазначаються типові професійні завдання, обов’язки та повноваження для певної посади чи подається опис робіт, властивих для певної професії. Для визначення професійних завдань та обов’язків застосовується посилання на галузь необхідних знань, устаткування, машини, інструменти, сировину, матеріали, деталі, продукцію та послуги.

Опис завдань та обов’язків має починатися із визначення основного завдання (мети) професійної діяльності із використанням ключових для певної професії слів, що точно передають її найхарактерніші визначальні ознаки. Далі опис деталізується. Типові завдання та обов’язки мають бути деталізовані за допомогою ключових слів іншого порядку та наведені у послідовності, що відповідає основним роботам (операціям), які становлять робочий процес.

3.3. Розділ «Повинен знати» починається з назви, друкується жирним шрифтом. Після назви проставляється двокрапка, подальший текст починається з малої літери у цьому ж рядку і друкується без абзаців, між формулюваннями вимог ставиться крапка з комою. У цьому розділі зазначаються основні вимоги до спеціальних знань, необхідних для виконання відповідних типових завдань та обов’язків, технологічних та конструктивних особливостей знарядь виробництва, ведення технологічного процесу, а також щодо законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен вміти застосовувати при виконанні своїх професійних обов’язків.

3.4. Розділ «Кваліфікаційні вимоги» починається з назви, друкується з нового рядка жирним шрифтом. Якщо кваліфікаційні категорії не передбачаються, після назви ставиться крапка і друкується текст кваліфікаційних вимог. Якщо передбачаються кваліфікаційні категорії, то опис кожної з них починається з нового рядка.

У Розділі «Кваліфікаційні вимоги» зазначаються відповідно до певної посади вимоги щодо ступенів вищої освіти, щодо післядипломної освіти та мінімальні вимоги щодо стажу роботи.

За наявності у кваліфікаційній характеристиці декількох категорій найвищою вважається перша, що вказується після назви розділу «Кваліфікаційні вимоги». Останньою вказується первинна посада, до якої не передбачається вимога щодо стажу, якщо інше не передбачено законодавством України.

Для робітничих професій визначаються рівень професійної підготовки робітника, який необхідно мати для виконання покладених на нього обов’язків, і вимоги до стажу роботи.

3.5. Розділ «Спеціалізація» починається із назви, друкується жирним шрифтом великими літерами з нового рядка, після нього ставиться крапка. Далі зазначаються похідні назви професій (посад), характеристики робіт, вказується галузева приналежність, а також робляться посилання на товари, послуги, устаткування, механізми та інструменти, які вказують на особливості застосування посади/професії.

3.6. Розділ «Приклади робіт» починається із назви, друкується жирним шрифтом, після неї проставляється двокрапка, якщо кожен приклад подається з нового рядка, або крапка, якщо приклади робіт подаються без абзаців після назви Розділу. Далі наводяться назви робіт і пов’язаних із ними машин та устаткування, при цьому передбачається повний перелік усіх робіт, що виконуються в кожній галузі.

4. Порядок розроблення, погодження та затвердження окремих кваліфікаційних характеристик та/або Випусків Довідника

4.1. Розробники:

організовують розроблення, доопрацювання, перегляд та удосконалення проектів кваліфікаційних характеристик професій (посад) працівників, які є для них специфічними, готують проекти Випусків Довідника за видами економічної діяльності;

узгоджують професійні назви. робіт (професій, посад) та/або спеціалізації до них із Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та Національної академії наук України (далі — НДІ праці і зайнятості населення);

подають проекти кваліфікаційних характеристик професій (посад) працівників та/або проекти Випусків Довідника до НДІ праці і зайнятості населення для проведення науково-методичної експертизи на договірних засадах або самостійно вибирають профільну установу для проведення цієї експертизи;

доопрацьовують проекти кваліфікаційних характеристик професій працівників та/або проекти Випусків Довідника відповідно до зауважень, якщо вони є;

погоджують проекти кваліфікаційних характеристик та/або проекти Випусків Довідника з всеукраїнськими профспілками, які діють у межах певного виду економічної діяльності;

погоджують із Міністерством соціальної політики України проекти кваліфікаційних характеристик професій працівників та/або проекти Випусків Довідника;

затверджують погоджені з Міністерством соціальної політики України проекти кваліфікаційних характеристик професій працівників та/або проекти Випусків Довідника;

визначають дату, з якої кваліфікаційні характеристики та/або Випуски Довідника набувають чинності;

направляють до Міністерства соціальної політики України один друкований примірник затвердженого Випуску Довідника або кваліфікаційної характеристики та електронний варіант для створення електронного банку даних національного фонду (реєстру) Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;

інформують Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні про затвердження проектів кваліфікаційних характеристик професій працівників та/або проектів Випусків Довідника та направляють один друкований примірник.

4.2. НДІ праці і зайнятості населення:

забезпечує загальне науково-методичне керівництво з підготовки випусків та доопрацювання чинних Випусків Довідника, координує ці роботи та розробляє окремі Випуски Довідника;

проводить науково-методичну експертизу проектів кваліфікаційних характеристик професій працівників та/або Випусків Довідника;

направляє Розробникам і до Міністерства соціальної політики України акти науково-методичної експертизи проектів кваліфікаційних характеристик професій працівників та/або Випусків Довідника, які пройшли експертизу;

розробляє проекти Випусків Довідника та проекти окремих кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності;

здійснює наукове супроводження та ведення Довідника.

4.3. Міністерство соціальної політики України:

погоджує проекти кваліфікаційних характеристик професій працівників та/або проекти Випусків Довідника на підставі позитивних експертних висновків НДІ праці і зайнятості населення та/або інших незалежних експертних установ;

в установленому порядку затверджує окремі Випуски Довідника та визначає дату, з якої вони набувають чинності.

4.4. Пропозиції Розробників щодо змін і доповнень подаються до Міністерства соціальної політики України в разі:

розширення та поглиблення змісту робіт (завдань та обов’язків); реєстрації додаткових даних, показників, що використовуються у кваліфікаційних характеристиках професій;

зміни рівнів освіти, кваліфікації, вимог до професійної освіти та, відповідно, кваліфікаційних вимог;

зміни назв професій (посад), появи нових або укрупнення існуючих професій (посад) та вилучення застарілих назв;

уточнення переліків прикладів робіт;

уточнення професійної термінології тощо.

4.5. Міністерство соціальної політики України в установленому порядку та у визначені строки розглядає проекти змін та доповнень і приймає відповідні рішення щодо їх погодження або затвердження, які є обов’язковими для застосування на національному ринку праці до запровадження нового видання Довідника.

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті