Наказ МОЗ України від 21.03.2017 р. № 302

17 Липня 2017 1:37 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21.03.2017 р. № 302

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 12 квітня 2017 р.

за № 488/30356

Про затвердження Положення про групи експертів МОЗ України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою підвищення ефективності та прозорості надання медичної допомоги населенню України, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації профільних напрямів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про групи експертів МОЗ України, що додається.

2. Встановити, що діяльність групи експертів МОЗ України координується Міністром охорони здоров’я України та його заступниками відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

3. Покласти на групи експертів МОЗ України координацію діяльності спеціалістів відповідного профілю, лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою.

4. У місячний строк:

1) головним позаштатним спеціалістам МОЗ України передати групам експертів МОЗ України за профілем спеціальностей наявну статистичну, звітну та іншу інформацію для подальшого використання в роботі групами експертів;

2) Управлінню правового забезпечення (Демшевська Л.А.) підготувати та надати пропозиції щодо приведення актів організаційно-розпорядчого характеру чи нормативно-правового змісту у відповідність із цим наказом.

5. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України у межах компетенції забезпечити приведення нормативно-правових та розпорядчих актів у відповідність із цим наказом.

6. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

21.03.2017 № 302

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 12 квітня 2017 р. за № 488/30356

ПОЛОЖЕННЯ

про групи експертів Міністерства охорони здоров’яМОЗ України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає статус, повноваження, основні завдання, функції груп експертів Міністерства охорони здоров’яМОЗ (далі – групи експертів МОЗ).та груп експертів МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – групи експертів структурних підрозділів ОДА).

2. Групи експертів МОЗ утворюються на засадах консультативно-дорадчого органу з метою експертного супроводу завдань та функцій МОЗ, участі у формуванні стратегії та реформування у сфері охорони здоров’я, координації своєї роботи з МОЗ у сфері охорони здоров’ярозрізі галузей знань «Охорона здоров’я» за відповідними (відповідним) напрямами (профілем).

Групи експертів структурних підрозділів ОДА утворюються з метою експертного супроводу завдань та функцій МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на засадах консультативно-дорадчого, реалізації стратегії у сфері охорони здоров’я, координації своєї роботи з МОЗ Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у розрізі галузей знань «Охорона здоров’я» за відповідними напрямами.

Члени груп експертів МОЗ здійснюють визначені цим Положенням функції та обов’язки на громадських засадах.

3. Персональний склад членів груп експертів МОЗ (від двох до п’ятнадцятидесяти осіб) затверджується наказом МОЗ.= Склад груп експертів затверджується на строк виконання покладених завдань, але не більше ніж на шість місяців.

Персональний склад членів груп експертів структурних підрозділів ОДА затверджується наказами МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

До роботи груп експертів МОЗ та груп експертів структурних підрозділів ОДА можуть залучатися представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками (за згодою), фахівці з вищою медичною освітою, особи з вищою освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, а також іноземні фахівці, які мають вищу медичну освіту за відповідною спеціальністю.

4. Діяльність груп експертів МОЗ координується Міністром охорони здоров’я та його заступниками Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Групи експертів МОЗ з відповідних напрямів координують діяльність груп експертів структурних підрозділів ОДА.

Члени груп експертів МОЗ та груп експертів структурних підрозділів ОДА здійснюють визначені цим Положенням функції і обов’язки.

5. У своїй діяльності члени груп експертів МОЗ та груп експертів структурних підрозділів ОДА керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

6. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів груп експертів МОЗ і груп експертів структурних підрозділів ОДА та неможливості через це брати участь у роботі груп вони зобов’язані письмово повідомити про це заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.Міністру охорони здоров’я та голову відповідної ОДА.

7. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо під час роботи групи експертів =МОЗ =або після надання висновку (рецензії) групою експертів МОЗ або групою експертів структурних підрозділів ОДА, такі висновки (рецензії) підлягають перегляду, а особа, що має конфлікт інтересів, виключається зі складу відповідних груп експертів.

8. Членами груп експертів МОЗ та членами груп експертів структурних підрозділів ОДА призначаються фахівці з відповідного професійного спрямування, що мають вищу медичну освіту за відповідною спеціальністю, спеціалізацією та стаж роботи за основною спеціальністю не менше 7 років або науковий ступінь не нижче кандидата наук. Бажаними є володіння однією з мов Європейського Союзу та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.Членами груп експертів МОЗ призначаються:та членами груп експертів структурних підрозділів ОДА призначаються:

фахівці з відповідного професійного спрямування, що мають вищу медичну освіту за відповідною спеціальністю, спеціалізацією та стаж роботи за основною спеціальністю не менше 7 років; або науковий ступінь не нижче кандидата наук;

особи з вищою немедичною освітою, які працюють ву системі охорони здоров’я, мають сертифікат спеціаліста за відповідною спеціальністю, зі стажем роботи у сфері охорони здоров’я не менше 7 років;

особи, зазначені у абзацах другому, третьому цього пункту, які володіють однією з мов Європейського Союзу (за наявності відповідного підтвердного документа) та брали участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Для членів груп експертів є бажаним володіння однією з мов Європейського Союзу та/або представлення України на міжнародних науково-практичних конференціях, стажування у провідних клініках.

До складу груп експертів з правом дорадчого голосу можуть включатися за згодою лікарі, міжнародні експерти відповідного профілю за наявності документів про освіту та кваліфікацію, виданих компетентними органами або уповноваженими організаціями Австралії, країн – членів Європейського Союзу, Канади, Сполучених Штатів Америки, Швейцарської КонфедераціїШвейцарії, Японії.

ІІ. Функції груп експертів

1. Групи експертів МОЗ:

1) беруть участь у:

 • підготовці пропозицій, управлінських рішень для МОЗ з питань, що належить до компетенції експертних груп МОЗ;
 • плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від захворювань;
 • визначенні пріоритетних напрямів у сфері охорони здоров’я для формування запиту на проведення наукових досліджень;
 • підготовці аналітичних довідок та звітів за відповідними напрямами із щорічною доповіддю про їх стан;
 • підготовці галузевих стандартів, клінічних протоколів;

 • забезпеченні обміну досвідом та знаннями щодо сучасних, заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартах, рекомендаціях у сфері охорони здоров’я;

2) надають методичну, консультативно-дорадчу допомогу групам експертів структурних підрозділів =з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраційОДА та закладам охорони здоров’я;

3) надають висновки (рецензії) з питань, що належать до їх компетенції, згідно з цим Положенням, у тому числі висновки =щодо направлення громадянина для лікування за кордон відповідно дозгідно з пунктом 6 Порядку направлення громадян України для лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1079, та відповідні висновки за зверненням клініко-експертної комісії МОЗ щодо об’єктивної та обґрунтованої оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у закладах охорони здоров’я згідно із законодавством;

4) співпрацюють з робочими групами та комісіями МОЗ відповідно до законодавства.

2. Групи експертів структурних підрозділів ОДА:

1) беруть участь у:

підготовці пропозицій, управлінських рішень для керівництва МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що належить до компетенції експертних груп структурних підрозділів;

плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від захворювань;

підготовці аналітичних довідок та звітів за відповідними напрямами із щорічною доповіддю про їх стан;

забезпеченні обміну передовим досвідом та знаннями щодо сучасних, заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартів, рекомендаціях у сфері охорони здоров’я;

2) надають методичну, консультативно-дорадчу допомогу закладам охорони здоров’я;

3) надають висновки (рецензії) з питань, що належать до компетенції експертних груп структурних підрозділів ОДА, згідно з цим Положенням;

4) співпрацюють з робочими групами та комісіями МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, групами експертів МОЗ відповідно до законодавства.

III. Права та обов’язки членів груп експертів

1. Члени груп експертів МОЗ відповідно до своїх функцій мають право:

 • отримувати необхідну документацію та консультативну допомогу від структурних підрозділів МОЗ, груп експертів структурних підрозділів ОДА, закладів та установ сфери охорони здоров’я України, закладів освіти, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» відповідно до законодавства;;
 • надавати пропозиції та брати участь у розробці проєектів державних програм, заходів програмного характеру, наукових розробок з питань діагностики, профілактики, лікування захворювань, нових видів препаратів лікарських засобів, медичної техніки, обладнання, інструментів та медичних виробів, у тому числі проводити їх експертизу та оцінку;
 • надавати пропозиції та брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів та інших документів, що стосуються сфери охорони здоров’я за відповідною спеціальністю;
 • співпрацювати із закладами вищої освіти, охорони здоров’я, науково-дослідними установами МОЗ та НАМН України щодо вивчення фахових проблем в установленому законодавством порядку;
 • брати участь у міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів.

2. До обов’язків груп експертів МОЗ належить:

1) участь у:

створенні та впровадженні галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від захворювань;

розробці проєектів нормативно-правових актів та інших документів, що стосуються сфери охорони здоров’я, за відповідною спеціальністю;

створенні та впровадженні галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

формуванні тарифів на медичні послуги;

рецензуванні науково-дослідних робіт, що плануються до затвердження, і результатів їх виконання та впровадження;

підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я населення та якості надання медичної допомоги;

роботі МОЗ щодо планування та виконання державних програм та заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я, медичних заходів окремих державних та місцевих програм і комплексних заходів програмного характеру;;

формуванні пріоритетних напрямів розвитку наукових досліджень у профільній галузі з урахуванням актуальних потреб практичної медицини;

робочих групах та комісіях МОЗ;

2) співпраця з групами експертів з відповідної спеціальності структурних підрозділів з питань охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (у разі їх наявності), а також із закладами охорони здоров’я;ОДА;

3) надання пропозицій щодо покращення організації заходів безперервного професійного розвитку, підготовки та підвищення рівня кваліфікації й атестації лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою з профільної спеціалізації та участь у роботі атестаційної комісії МОЗ з атестації лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я, згідно з законодавством;

54) здійснення освітньо-просвітницької роботи, надання консультативної допомоги та експертних висновків на запити МОЗ;.

5) надання за зверненням клініко-експертних комісій МОЗ об’єктивної та обґрунтованої оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у закладах охорони здоров’я згідно із законодавством.

3. Члени груп експертів структурних підрозділів ОДА відповідно до своїх функцій мають право:

отримувати необхідну документацію та консультативну допомогу від МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, установ та закладів сфери охорони здоров’я, навчальних медичних закладів для виконання завдань;

надавати пропозиції та брати участь у розробці проектів місцевих програм, заходів, наукових розробок з питань діагностики, профілактики, лікування захворювань, нових видів лікарських засобів, медичної техніки, обладнання, інструментів та медичних виробів, у тому числі проводити їх експертизу та оцінку;

надавати пропозиції та брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів та інших документів, що стосуються сфери охорони здоров’я, за відповідною спеціальністю;

співпрацювати із закладами вищої освіти, охорони здоров’я, науково-дослідними установами МОЗ та Національної академії наук України щодо вивчення фахових проблем в установленому законодавством порядку;

брати участь у міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів.

4. До обов’язків груп експертів структурних підрозділів ОДА належать:

1) участь у:

підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я населення та якості надання медичної допомоги;

роботі МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо планування та виконання державних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я, медичних заходів окремих державних та місцевих програм і комплексних заходів програмного характеру;

2) співпраця із закладами та установами системи охорони здоров’я МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

3) надання за зверненням клініко-експертних комісій МОЗ, МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій об’єктивної та обґрунтованої оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у закладах охорони здоров’я згідно із законодавством;

4) здійснення освітньо-просвітницької роботи, надання консультативної допомоги та експертних висновків на запити МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає статус, повноваження, основні завдання, функції груп експертів МОЗ України (далі – групи експертів), які утворюються при МОЗ України та структурних підрозділах з питань охорони здоров’я МОЗ Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2. Групи експертів утворюються з метою експертного супроводу завдань та функцій МОЗ України на засадах консультативно-дорадчого органу для реалізації державної політики та стратегії у сфері охорони здоров’я, координації своєї роботи з МОЗ України у розрізі спеціальностей відповідного профілю лікарських (провізорських) спеціальностей і спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою.

3. Персональний склад членів груп експертів (від двох до десяти осіб) затверджується наказом МОЗ України.

До роботи у складі групи експертів можуть залучатися представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками (за згодою).

4. Члени груп експертів підпорядковуються Міністру охорони здоров’я та його заступникам відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Групам експертів з профільних питань МОЗ України підпорядковуються групи експертів структурних підрозділів з питань охорони здоров’я МОЗ Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які створюються за рішеннями відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я.

5. Члени груп експертів здійснюють визначені цим Положенням функції та обов’язки на громадських засадах.

6. Членом групи експертів призначається провідний фахівець з відповідного професійного спрямування, що має вищу медичну освіту (за відповідною спеціальністю), спеціалізацію та стаж роботи за основною спеціальністю не менше 7 років і першу кваліфікаційну категорію. Бажаними є володіння іноземною мовою та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

7. У своїй діяльності члени груп експертів керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

ІІ. Функції груп експертів

1. Групи експертів:

1) беруть участь у:

підготовці пропозицій, проектів управлінських рішень для керівництва МОЗ України з питань, що відносяться до компетенції експертних груп;

плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від профільних захворювань;

визначенні пріоритетних напрямів в охороні здоров’я для формування запиту на проведення наукових досліджень;

підготовці аналітичних довідок та звітів за відповідними напрямами із щорічною доповіддю про їх стан;

забезпеченні обміну передовим досвідом та знаннями щодо сучасних, заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартів, рекомендацій у сфері охорони здоров’я;

2) надають:

методичну, консультативно-дорадчу допомогу групам експертів МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

експертну оцінку і висновки (рецензії) з питань, що відносяться до компетенції експертних груп, згідно з цим Положенням.

2. У своїй діяльності групи експертів співпрацюють з профільними робочими групами та комісіями МОЗ України.

IІІ. Права та обов’язки груп експертів

1. Члени груп експертів відповідно до своїх функцій мають право:

отримувати необхідну документацію та консультативну допомогу від структурних підрозділів МОЗ України, установ та закладів, навчальних медичних закладів;

залучати до виконання рішень, які приймає керівництво МОЗ України, працівників науково-дослідних установ та закладів, інших фахівців системи МОЗ України;

брати участь у розробці проектів державних програм, наукових розробок в галузі діагностики, профілактики, лікування профільних захворювань, нових видів препаратів, медичної техніки, апаратури, інструментів та виробів медичного призначення, у тому числі проводити їх експертизу та оцінку;

брати участь у розробці актів організаційно-розпорядчого та нормативно-правового характеру з відповідної спеціальності в системі закладів та установ охорони здоров’я України;

надавати пропозиції (за дорученням) щодо призначення та звільнення членів груп експертів МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з профільної спеціальності;

брати участь у міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів, діяльність яких відповідає характеру діяльності профільної служби МОЗ України.

2. До обов’язків груп експертів належать:

1) взяття участі у:

розробці та поданні до 01 грудня поточного року, що передує звітному, проектів планів проведення науково-практичних конференцій, з’їздів, конгресів з профільної патології та тематики заходу до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших наукових форумів;

створенні галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

рецензуванні науково-дослідних робіт, що плануються до затвердження, і результатів їх виконання та впровадження;

щорічних підсумкових нарадах;

підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я населення та якості надання медичної допомоги;

роботі МОЗ України щодо планування та виконання державних програм у сфері охорони здоров’я, медичних заходів окремих державних програм і комплексних заходів програмного характеру;

формуванні пріоритетних напрямів розвитку наукових досліджень у профільній галузі з урахуванням актуальних потреб практичної медицини;

2) координація роботи груп експертів з профільної спеціалізації МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

3) сприяння реалізації комплексних планів з розвитку та вдосконалення за профілем діяльності;

4) співпраця з кафедрами вищих медичних навчальних закладів та науково-дослідними установами МОЗ України та НАМН України щодо вивчення фахових проблем в установленому законодавством порядку;

5) надання пропозицій щодо покращення організації, підготовки та підвищення рівня кваліфікації й атестації лікарів і середніх медичних працівників з профільної спеціалізації та взяття участі у роботі профільних комісій МОЗ України;

6) здійснення освітньо-просвітницької роботи, надання консультативної допомоги та експертних висновків на запити МОЗ України.

Заступник директора Департаменту – начальник відділу з питань надання медичних послуг населенню Департаменту впровадження реформВ.о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті