Постанова КМУ від 18 серпня 2017 р. № 644

01 Вересня 2017 5:35 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 серпня 2017 р. № 644
ДЕЯКІ ПИТАННЯ УПОРЯДКУВАННЯ СТРУКТУРИ

СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,
АПАРАТУ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про директорат міністерства;

Типове положення про директорат стратегічного планування та європейської інтеграції.

2. Установити, що:

1) з 2017 року директорати утворюються в Міністерстві аграрної політики та продовольства, Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, Міністерстві інфраструктури, Міністерстві культури, Міністерстві охорони здоров’я, Міністерстві освіти і науки, Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерстві соціальної політики, Міністерстві фінансів та Міністерстві юстиції, а генеральні департаменти — в Національному агентстві з питань державної служби та Державному агентстві з питань електронного урядування.

Генеральні департаменти, що утворюються в Національному агентстві з питань державної служби та Державному агентстві з питань електронного урядування, функціонують з урахуванням загальних вимог Типового положення про директорат міністерства, затвердженого цією постановою. Положення про генеральні департаменти затверджує керівник центрального органу виконавчої влади з урахуванням завдань, покладених на відповідний центральний орган виконавчої влади;

2) структурні підрозділи апарату центральних органів виконавчої влади, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цієї постанови, повноваження і функції яких переходять відповідно до утворених директоратів чи генеральних департаментів, продовжують здійснювати відповідні повноваження і функції до завершення здійснення заходів з утворення директоратів чи генеральних департаментів та заповнення 50 відсотків вакансій, але не більше ніж шість місяців з дня призначення керівника директорату або генерального департаменту. Про початок здійснення покладених на директорати та генеральні департаменти повноважень і функцій видається наказ керівника державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади;

3) вимоги пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» не поширюються на структурні підрозділи апарату відповідного центрального органу виконавчої влади, повноваження і функції яких перейшли до директоратів чи генеральних департаментів та/або вакантні посади яких скорочено для утворення директоратів чи генеральних департаментів;

4) директорати утворюються у Секретаріаті Кабінету Міністрів України для виконання завдань, пов’язаних з координацією роботи із стратегічного планування, організацією підготовки пропозицій Прем’єр-міністрові України щодо пріоритетів державної політики, проектів планів пріоритетних дій Уряду та координацією їх подальшої реалізації, аналізом повноважень і функцій органів виконавчої влади, оцінкою ефективності їх діяльності, інших завдань щодо експертно-аналітичного та іншого забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України. Формування структури директоратів Секретаріату Кабінету Міністрів України здійснюється відповідно до вимог, визначених для міністерств абзацом четвертим пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій».

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 644

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДИРЕКТОРАТ МІНІСТЕРСТВА

1. Директорат є самостійним структурним підрозділом апарату міністерства, що утворюється для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики в одній або декількох сферах компетенції міністерства.

Директорат безпосередньо підпорядкований державному секретарю міністерства. Діяльність директорату координується міністром або відповідно до розподілу обов’язків першим заступником міністра чи заступником міністра.

2. Директорат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами міністерства, державного секретаря міністерства та положенням про відповідний директорат.

3. Основними завданнями директорату є:

1) забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері його компетенції, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;

2) здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;

3) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері його компетенції.

4. Директорат відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює постійний аналіз стану справ у сфері його компетенції, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері його компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;

2) формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;

3) визначає коло заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері його компетенції (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);

4) проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері його компетенції та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;

5) забезпечує здійснення фахових комунікацій;

6) розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері його компетенції, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництву міністерства;

7) здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері його компетенції з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актівПрезидента України та Кабінету Міністрів України, актів міністерства;

8) забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України;

9) здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері його компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;

10) бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики міністерства, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;

11) здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері його компетенції;

12) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

13) проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері його компетенції, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

14) бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності міністерства з питань, що належать до його компетенції;

15) бере участь у бюджетному процесі на рівні міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері його компетенції;

16) здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері його компетенції;

17) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. До складу директорату входять експертні групи, які утворюються для виконання завдань за окремими напрямами діяльності. До складу експертних груп входять державні експерти. У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності директорату за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі директорату вводяться окремі посади державних експертів.

6. Директорат очолює генеральний директор. У разі відсутності генерального директора його повноваження виконує один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу державного секретаря міністерства.

7. Генеральний директор, керівники експертних груп, державні експерти призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади державним секретарем міністерства згідно із законодавством про державну службу.

8. Посадові обов’язки генерального директора, керівників експертних груп, державних експертів визначаються положенням про відповідний структурний підрозділ та посадовими інструкціями, які затверджуються державним секретарем міністерства.

9. Штатна чисельність директорату та експертних груп у його складі встановлюється державним секретарем міністерства з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені структурні підрозділи завдань.

10. Директорат з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до його компетенції, під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими директоратами та іншими структурними підрозділами апарату міністерства, відповідними структурними підрозділами апарату інших міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також об’єднаннями громадян, громадськими спілками, всеукраїнськими профспілками, їх об’єднаннями, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, представниками органів іноземних держав, неурядових організацій інших держав і міжнародних неурядових організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

11. Директорат для виконання покладених на нього завдань має право безоплатно одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Державні службовці директорату мають права, обов’язки та несуть відповідальність, що передбачені Законом України «Про державну службу».

12. Генеральний директор має право підпису листів з питань, що належать до компетенції директорату, крім тих листів, право підпису яких належить керівництву міністерства відповідно до законодавства. Для забезпечення листування генерального директора використовується бланк директорату.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 644

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДИРЕКТОРАТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

1. Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції (далі — директорат) є самостійним структурним підрозділом апарату міністерства, що утворюється для виконання завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням діяльності міністерства та координацією роботи із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції міністерства.

Директорат безпосередньо підпорядкований державному секретарю міністерства. Діяльність директорату координується міністром.

2. Директорат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами міністерства, державного секретаря міністерства та положенням про директорат.

3. Основними завданнями директорату є:

1) стратегічне планування діяльності міністерства, удосконалення такого планування;

2) координація роботи інших структурних підрозділів апарату міністерства із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції міністерства та забезпечення її відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), іншим міжнародним зобов’язанням держави.

4. Директорат відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності міністерства у сферах його компетенції;

2) здійснює планування та координацію роботи інших структурних підрозділів апарату міністерства з розроблення документів державної політики, надає їм необхідну методично-консультативну допомогу;

3) проводить аналіз розроблених іншими структурними підрозділами апарату міністерства проектів документів державної політики та актів законодавства щодо їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію, іншим міжнародним зобов’язанням України. За результатами такого аналізу надає розробникам проектів обов’язкові до розгляду пропозиції;

4) забезпечує підготовку пропозицій міністерства до проектів планів пріоритетних дій Уряду відповідно до встановлених форм і стандартів якості;

5) здійснює координацію роботи інших директоратів міністерства щодо участі міністерства у формуванні проекту Державного бюджету України на відповідний рік та середньострокової бюджетної декларації з метою забезпечення врахування пріоритетів діяльності міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

6) взаємодіє із структурними підрозділами апарату міністерства з метою проведення аналізу та узагальнення їх роботи з підготовки планів діяльності міністерства для забезпечення їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики;

7) здійснює моніторинг виконання міністерством та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, планів пріоритетних дій Уряду, інших документів державної політики, забезпечує підготовку відповідних звітів;

8) взаємодіє із структурними підрозділами апарату міністерства з питань планування їх роботи із впровадження та звітування щодо виконання зобов’язань України у сферах компетенції міністерства відповідно до Угоди про асоціацію;

9) здійснює в межах компетенції координацію діяльності міністерства з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями;

10) здійснює управління змінами у міністерстві, зокрема забезпечує:

формування стратегії розвитку та реформування міністерства, надання структурним підрозділам апарату міністерства необхідної методично-консультативної допомоги;

посилення спроможності міністерства щодо управління проектами, здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій;

11) забезпечує наступність у діяльності міністерства у разі зміни його керівного складу, аналіз та узагальнення наданих структурними підрозділами апарату міністерства матеріалів для інформування державним секретарем міністерства новопризначеного міністра щодо поточного стану справ, проблемних питань, цілей та пріоритетів діяльності міністерства;

12) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. До складу директорату входять експертні групи, які утворюються для виконання завдань за окремими напрямами діяльності. До складу експертних груп входять державні експерти. У разіколи виконання завдань за окремим напрямом діяльності директорату за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі директорату вводяться окремі посади державних експертів.

6. Директорат очолює генеральний директор. У разі відсутності генерального директора його повноваження виконує один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу державного секретаря міністерства.

7. Генеральний директор, керівники експертних груп, державні експерти призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади державним секретарем міністерства згідно із законодавством про державну службу.

8. Посадові обов’язки генерального директора, керівників експертних груп, державних експертів визначаються положенням про відповідний структурний підрозділ та посадовими інструкціями, які затверджуються державним секретарем міністерства.

9. Штатна чисельність директорату та експертних груп у його складі встановлюється державним секретарем міністерства з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені структурні підрозділи завдань.

10. Директорат з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до його компетенції, під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими директоратами та іншими структурними підрозділами апарату міністерства, відповідними структурними підрозділами апарату інших міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також об’єднаннями громадян, громадськими спілками, всеукраїнськими профспілками, їх об’єднаннями, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, представниками органів іноземних держав, неурядових організацій інших держав і міжнародних неурядових організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

11. Директорат для виконання покладених на нього завдань має право безоплатно одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Державні службовці директорату мають права, обов’язки та несуть відповідальність, що передбачені Законом України «Про державну службу».

12. Генеральний директор має право підпису листів з питань, що належать до компетенції директорату, крім тих листів, право підпису яких належить керівництву міністерства відповідно до законодавства. Для забезпечення листування генерального директора використовується бланк директорату.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 644

ЗМІНИ,
ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 12 березня 2005 р. № 179

Доповнити постанову пунктами 11 та 12 такого змісту:

«11. У складі апарату визначених Кабінетом Міністрів України міністерств, крім підрозділів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, утворюються як структурні підрозділи:

директорати — для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики в одній або декількох сферах компетенції міністерства;

директорат стратегічного планування та європейської інтеграції — для виконання завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням діяльності міністерства та координацією роботи із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції міністерства.

До складу директоратів входять експертні групи, які утворюються для виконання завдань за окремими напрямами діяльності. До складу експертних груп входять державні експерти. У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності директорату за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі директорату вводяться окремі посади державних експертів.

Директорат очолює генеральний директор. У разі відсутності генерального директора його повноваження виконує один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу державного секретаря міністерства.

Штатна чисельність директорату та експертних груп у його складі встановлюється державним секретарем міністерства з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені структурні підрозділи завдань.

12. У складі апарату Національного агентства з питань державної служби та Державного агентства з питань електронного урядування, крім підрозділів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, утворюються генеральні департаменти — структурні підрозділи для виконання завдань, пов’язаних із підготовкою та реалізацією ключових національних реформ у відповідних сферах компетенції цих центральних органів виконавчої влади.

До складу генеральних департаментів входять експертні групи, які утворюються для виконання завдань за окремими напрямами діяльності. До складу експертних груп входять державні експерти. У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності генерального департаменту за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі генерального департаменту вводяться окремі посади державних експертів.

Генеральний департамент очолює директор. У разі відсутності директора його повноваження виконує один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу керівника центрального органу виконавчої влади.

Штатна чисельність генерального департаменту та експертних груп у його складі встановлюється керівником центрального органу виконавчої влади з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені структурні підрозділи завдань.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*