Постанова КМУ від 6 грудня 2017 р. № 983

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ВІД 6 ГРУДНЯ 2017 Р. № 983
ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАДАННЯ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Відповідно до частини другої статті 97 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, що додаються.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства забезпечити погодження розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

3. Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробити та затвердити Порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2017 р. № 983

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
НАДАННЯ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється у 2017 році згідно з додатком.Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється:

у 2017 році згідно з додатком 1;

у 2018 році згідно з додатком 2.

4. Субвенція спрямовується на:

реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, в тому числі виготовлення проектної документації) комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

придбання медичного обладнання, устаткування та засобів відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення конкретного типу закладу охорони здоров’я, затвердженого МОЗ та оприлюдненого на його офіційному веб-сайті, в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги, зокрема медичної апаратури, обладнання, а також автомобілів швидкої медичної допомоги типу «А» та «В» згідно з ДСТУ 7032:2009придбання медичного обладнання, устаткування та засобів відповідно до примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які надають первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ та оприлюдненого на його офіційному веб-сайті, в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги, зокрема медичної апаратури, обладнання;

розвиток телекомунікаційної інфраструктури, включаючи забезпечення закладів охорони здоров’я широкосмуговим доступом до Інтернету, забезпечення сучасними технічними та інформаційно-програмними засобами для функціонування електронної системи охорони здоров’я та телемедицини;

здійснення заходів, пов’язаних із забезпечення службовим житлом (в тому числі будівництво і придбання) та службовим автотранспортом, який відповідає критеріям, визначеним МОЗ (в тому числі для обслуговування мешканців віддалених населених пунктів, що розташовані на території обслуговування закладу охорони здоров’я), медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості.

Суб’єкти, на фінансування об’єктів яких залучається субвенція, забезпечують їх подальше власне фінансування або утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5. Умови надання субвенції такі:

1) план реалізації зазначених у пункті 4 цих Порядку та умов проектів не повинен становити більш як два роки;

2) враховуються потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час розроблення проектної документації та реалізації проектів.

3) проекти, що реалізуються за рахунок субвенції, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні не менше ніж 10 відсотків їх вартості, за винятком проектів, які передбачають здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості.

6. Облдержадміністрації у місячний строк після набрання чинності цими Порядком та умовами подають Мінрегіону пропозиції щодо проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції, за формою, встановленою Мінрегіоном та погодженою з МОЗ.

7. Для розгляду пропозицій щодо проектів та заходів, поданих облдержадміністраціями, та прийняття рішення щодо їх відповідності пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров’я та положенням цих Порядку та умов Мінрегіон утворює комісію за участю представників МОЗ та інших заінтересованих сторін.

Рішення комісії оформляються протоколом. На підставі зазначеного рішення Мінрегіон формує перелік проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції, у розрізі областей та затверджує зазначений перелік за погодженням з МОЗ.

8. Затвердження проектів будівництва, фінансування яких передбачається за рахунок субвенції, і проведення їх експертизи здійснюється відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

9. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

10. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

11. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

Залишки коштів субвенції зберігаються на рахунках спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.

12. Облдержадміністрації подають щомісяця до 10 числа наступного періоду Мінрегіону, Мінфіну і МОЗ інформацію про використання субвенції у розрізі об’єктів і заходів.

13. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407;

інформує щомісяця до 16 числа наступного періоду Мінрегіон, Мінфін і МОЗ про обсяги перерахованої субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об’єктів і заходів.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток 1
до Порядку та умов

РОЗПОДІЛ
У 2017 РОЦІ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Обсяг субвенції, тис. гривень
Обласний бюджет:
2100000000 Вінницької області 238 198,6
3100000000 Волинської області 151 547,3
4100000000 Дніпропетровської області 161 604,3
5100000000 Донецької області 119 607,1
6100000000 Житомирської області 155 654,1
7100000000 Закарпатської області 242 169,2
8100000000 Запорізької області 121 053,9
9100000000 Івано-Франківської області 236 538,4
10100000000 Київської області 200 451,7
11100000000 Кіровоградської області 109 469,3
12100000000 Луганської області 87 540,5
13100000000 Львівської області 302 043,9
14100000000 Миколаївської області 111 143,5
15100000000 Одеської області 241 427
16100000000 Полтавської області 165 230,5
17100000000 Рівненської області 186 357,9
18100000000 Сумської області 105 444,7
19100000000 Тернопільської області 178 766,5
20100000000 Харківської області 159 483,1
21100000000 Херсонської області 124 959,2
22100000000 Хмельницької області 170 624,1
23100000000 Черкаської області 161 677,8
24100000000 Чернівецької області 157 837
25100000000 Чернігівської області 111 170,4
Усього 4 000 000

Додаток 2
до Порядку та умов

РОЗПОДІЛ
у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Обсяг субвенції, тис. гривень
Обласний бюджет:
2100000000 Вінницької області 59 549,6
3100000000 Волинської області 37 886,8
4100000000 Дніпропетровської області 40 401,1
5100000000 Донецької області 29 901,8
6100000000 Житомирської області 38 913,5
7100000000 Закарпатської області 60 542,3
8100000000 Запорізької області 30 263,5
9100000000 Івано-Франківської області 59 134,6
10100000000 Київської області 50 112,9
11100000000 Кіровоградської області 27 367,3
12100000000 Луганської області 21 885,1
13100000000 Львівської області 75 511
14100000000 Миколаївської області 27 785,9
15100000000 Одеської області 60 356,8
16100000000 Полтавської області 41 307,6
17100000000 Рівненської області 46 589,5
18100000000 Сумської області 26 361,2
19100000000 Тернопільської області 44 691,6
20100000000 Харківської області 39 870,8
21100000000 Херсонської області 31 239,8
22100000000 Хмельницької області 42 656
23100000000 Черкаської області 40 419,5
24100000000 Чернівецької області 39 459,2
25100000000 Чернігівської області 27 792,6

Усього

1 000 000».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті