Додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства охорони здоров’я України

ОПИС ІДЕНТИФІКОВАНИХ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ,
ЧИННИКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЧИ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО З КОРУПЦІЄЮ


з/п
Ідентифікований корупційний ризик Опис ідентифікованого корупційного ризику Чинники корупційного ризику Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
Управління МОЗ, документообіг, захист інформації
Додержання законності при розробці та прийнятті актів Кабінету Міністрів України та наказів МОЗ за підписом керівництва Міністерства Додержання законності при прийнятті нормативно-правових актів повинно бути обов’язкове та відповідати чинному законодавству України Недостатній рівень знань працівників апарату МОЗ законодавства України Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб
Управління матеріальними ресурсами, фінансами
Забезпечення виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них Не допущення прийняття в кошторисах бюджетних установ та змінах до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями. Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність.
Забезпечення виконання вимог законодавства щодо передачі об’єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачі об’єктів державної власності від одного підприємства іншому Не допущення порушення законодавства при прийнятті рішення про передачу об’єктів державної; власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачу об’єктів державної власності від одного підприємства іншому, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність.
Забезпечення виконання вимог законодавства щодо процедури прийняття рішення стосовно відбору державних інвестиційних проектів та надання державної експертизи до цих проектів Не допущення порушення законодавства при прийнятті рішень стосовно відбору державних інвестиційних проектів Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність.
Управління персоналом
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб Отримання членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на державну службу цих осіб. Недоброчесність державних службовців, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами. Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб.
Проведення процедури конкурсного відбору (вплив на членів конкурсної комісії або адміністратора) Отримання членами конкурсної комісії або адміністратором пропозицій від осіб з метою сприяння успішного проходження конкурсного відбору. Отримання неправомірної вигоди за сприяння в успішному проходженні конкурсного відбору. Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб.
Надання адміністративних послуг, ліцензування, акредитація
Надання посадовою особою переваги керівникам чи уповноваженим ними особам з питань ліцензування, акредитації закладів охорони здоров’я, та отримання спеціального дозволу на заняття народною нетрадиційною медициною (цілительство) під час особистого прийому . Проведення серед працівників роз’яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг. Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти МОЗ
Використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють державний контроль та нагляд, безпосередньо Об’єктивність проведення результатів Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного
нагляду (контролю), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки перед контрольними заходами. перевірки (трактування норм на користь суб’єкта господарювання), наявність у працівника який здійснює перевірку особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих що працюють на об’єкті перевірки. За результатами цього в акті перевірки може бути вказано неправдиву інформацію щодо стану здійснення господарської діяльності з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти МОЗ
Надання посадовою особою переваги суб’єктам господарської діяльності (заявникам) чи уповноваженим ними особам з питань здійснення державної реєстрації, перереєстрації лікарських засобів Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють прийом заяв на державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів, підготовку наказів щодо державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, підготовку до підписання та видачу реєстраційних посвідчень на лікарські засоби/ лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати) Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти МОЗ
Державні закупівлі
Недостатнє правове регулювання в сфері здійснення закупівель Непрозора та недостатньо врегульована процедура закупівлі лікарських засобів та Недостатнє правове регулювання, Вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
лікарських засобів та медичних виробів медичних виробів на стадії формування номенклатури (підготовки технічної специфікації) в частині:

  • забезпечення відповідності предмету закупівлі протоколам та стандартам надання медичної допомоги;
  • формування потреби та номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що підлягають закупівлі.

Відсутність встановленої законодавством прямої відповідальності за порушення формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських засобів і медичних виробів.

відсутність встановленої законодавством прямої відповідальності та недоброчесність відповідальних працівників може призводити до порушення основних принципів здійснення закупівель, в тому числі до корупційних дій і зловживань. правопорушень та зловживань, втрата репутації МОЗ, втрата репутації закладів і установ, що належать до сфери управління МОЗ, судові процеси, неможливість своєчасного забезпечення хворих необхідними, якісними лікарськими засобами та медичними виробами, неефективного використання бюджетних коштів.
Організація діяльності з внутрішнього аудиту
Не забезпечення об’єктивного відбору об’єктів внутрішнього аудиту при плануванні діяльності підрозділу внутрішнього аудиту Ймовірність формування піврічного плану діяльності підрозділу внутрішнього аудиту під впливом третіх осіб, таким чином, не забезпечення працівником об’єктивного та неупередженого провадження своєї діяльності (організаційна незалежність підрозділу внутрішнього аудиту передбачає пряме підпорядкування та підзвітність керівнику установи). Неправомірне втручання третіх осіб у процес планування внутрішнього аудиту Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади
Формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту необ’єктивного висновку Ймовірність формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту висновку за результатами аудиторських досліджень під впливом третіх осіб, таким чином, не забезпечення працівником об’єктивності та неупередженого провадження своєї діяльності (організаційна незалежність підрозділу внутрішнього аудиту передбачає пряме підпорядкування та підзвітність керівнику установи). Неправомірне втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади
Допущення конфлікту інтересів Не повідомлення працівником підрозділу Об’єктивність Учинення корупційного
працівників підрозділу внутрішнього аудиту під час проведення внутрішнього аудиту внутрішнього аудиту керівника підрозділу про існування конфлікту інтересів щодо об’єкту внутрішнього аудиту. вимагає від працівників внутрішнього аудиту провадити свою діяльність неупереджено, та уникати конфлікту інтересів. правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади
Організація роботи по запобіганню корупції
Недосконале функціонування системи повідомлень про корупцію на офіційному веб-сайті МОЗ Отримання та обробка повідомлень про корупцію на офіційному веб-сайті МОЗ має бути вдосконалена, в тому числі з урахуванням Методичних рекомендацій з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням НАЗК від 06.07.2017 №286 Неналежне функціонування системи повідомлень про корупцію не сприяє якісному та повному вжиттю заходів по запобіганню корупції Вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації МОЗ, судові процеси проти МОЗ
Неврегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ Неврегульованість процедури та періодичності здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ, послаблює контроль за ефективністю таких заходів, їх достатністю та обґрунтованістю Відсутність врегульованої процедури в МОЗ Вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації МОЗ, судові процеси проти МОЗ
Відсутність антикорупційних програм у підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ Плани щодо запобігання корупції, які затверджуються на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління МОЗ, носять здебільшого формальний характер, не спрямовані на реальне покращення ситуації, попередня оцінка корупційних ризиків, як правило, не проводиться. Необхідність складання антикорупційних програм для всіх підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, нормативно не закріплена. Вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації МОЗ, судові процеси проти МОЗ
Інші питання
Недосконала нормативно-правова база щодо порядку направлення хворих на лікування за кордон, що потребує оновлення Недостатньо прозора система обліку хворих, що потребують лікування за кордоном та направлення їх на лікування за кордон Недостатня прозорість опрацювання справ хворих, що перебувають на обліку та в подальшому розгляду справ щодо направлення хворих на лікування за кордон До кримінальної відповідальності веде здійснення порушення під час взяття хворих на облік, визначення черговості та направлення хворих на лікування за кордон
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас: