Витяг із законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»

28 Лютого 2018 12:59 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Практичне застосування положень Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування) виявило не тільки цілу низку проблем, пов’язаних з його імплементацією, а й підтвердило недосконалість використаних в ньому норм та застосованих процедур.

Так, Законом про ліцензування передбачається, що ліцензування деяких видів господарської діяльності здійснюється з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами, проте, в Законі відсутнє визначення терміну «особливості ліцензування», що призводить до неоднозначного та подвійного тлумачення органами ліцензування вимог цього Закону.

Також, положеннями Закону про ліцензування передбачається оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради, але при цьому існують прогалини щодо визначення строку та порядку скасування органами ліцензування своїх рішень про анулювання ліцензії на підставі розпорядження ДРС. Неврегульованість зазначеного питання призводить до протиріч між органами державної влади у сфері ліцензування та необхідності їх вирішення в судовому порядку.

На сьогодні, в Законі про ліцензування врегульовано питання щодо скасування ліцензування виду господарської діяльності відповідно до якого орган ліцензування втрачає повноваження органу ліцензування, а ліцензії, видані на здійснення цього виду діяльності, вважаються недійсними, однак питання скасування ліцензування частини виду господарської діяльності залишилось не врегульованим.

Слід звернути увагу, що деякими законодавчими актами, зокрема Законами України «Про ринок електричної енергії», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про ринок природного газу» передбачено можливість органу ліцензування зупиняти дію ліцензії за правопорушення у відповідних сферах.

Зупинення дії ліцензії може бути більш ефективним заходом впливу, ніж анулювання ліцензії, оскільки його дія спрямована на недопущення вчинення ліцензіатом подальших порушень, має профілактичний характер та позбавляє ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності лише протягом певного строку.

Водночас, Законом про ліцензування процедури зупинення дії ліцензії не визначено, що позбавляє окремі органи ліцензування застосовувати такий вид санкції, а ліцензіат втрачає можливість усунути допущені ним порушення та виправитись протягом певного строку.

Крім того, наразі Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» не передбачає внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про зупинення та відновлення дії ліцензії.

Враховуючи зазначене, необхідно внести відповідні зміни до статті 9 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» в частині можливості розширення інформаційних відомостей про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання.

Суттєвим недоліком Закону про ліцензування можна визначити відсутність процедури подання заяви про отримання ліцензії в разі не затвердження ліцензійних умов провадження виду господарської діяльності, що призводить до суб’єктивного тлумачення норм цього Закону органами ліцензування та порушення прав суб’єктів господарювання.

Крім того, в умовах військової агресії з боку сусідньої держави необхідно посилити економічний захист нашої країни шляхом встановлення обмеження здійснення контролю над суб’єктом господарювання резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, як загальної норми для всіх видів господарської діяльності, а не лише визначення такої вимоги спеціальними законами.

Також, виконання міжнародних зобов’язань та національних стратегій у сфері дотримання прав людини вимагає перегляду положень Закону про ліцензування в частині обов’зковості включення до ліцензійних умов положень щодо доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення.

Не можна залишити поза увагою вирішення питання щодо забезпечення органів ліцензування можливістю самостійно отримувати інформацію стосовно внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій.

Ураховуючи зазначене, є необхідність у розробленні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» (далі – проект Закону), що забезпечить усунення внутрішні колізій, удосконалення порядку ліцензування, сприятиме створенню для суб’єктів господарювання сприятливих умов провадження господарської діяльності, посилить їх довіру до органів державної влади.

2. Мета прийняття законопроекту і шляхи її досягнення

Основною метою законопроекту є удосконалення існуючого законодавчого поля, яке спрямоване на впорядкування суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності шляхом:

визначення понять: «матеріально-технічна база» та «особливості ліцензування»;

врегулювання питань отримання ліцензій у разі не затвердження Кабінетом Міністрів України ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності;

зобов’язання центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, надавати органам ліцензування доступ до інформації щодо внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій;

заборони вимагання органами ліцензування надання документів в паперовому чи електронному вигляді, які підтверджують внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій;

запровадження нової санкції за порушення у сфері ліцензування – зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;

запровадження порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;

запровадження порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії;

врегулювання питань щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії передбачивши, що до заяви про отримання ліцензії додаються лише ті підтвердні документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент подачі повторної заяви зберегли свою актуальність;

включення нових підстав для анулювання ліцензії ( у випадку визнання недієздатним, обмеження в дієздатності, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим ліцензіата; наявності акту про не усунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії порушень, що були підставою для її зупинення);

виключення підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії;

уточненню переліку відомостей щодо ліцензування, що міститимуться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

встановлення нової підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду – наявність інформації про здійснення над суб’єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;

обов’зковості включення до ліцензійних умов положень щодо доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;

уніфікація розміру штрафів за порушення законодавства у сфері ліцензування;

удосконалення процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

Закон України «Про основи містобудування»;

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про рекламу»;

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

Закон України «Про космічну діяльність»;

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та інших громадських формувань»;

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;

Закон України «Про захист суспільної моралі»;

Закон України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»;

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;

Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;

Закон України «Про охоронну діяльність»;

Закон України «Про зайнятість населення»;

Закон України «Про ринок природного газу»;

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

Закон України «Про ринок електричної енергії»

Проект Закону не стосується прав та обов’язків громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребуватиме додаткового фінансування з державного та місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державною фіскальною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державною службою України з питань праці, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною службою України з безпеки на транспорті, Державною авіаційною службою України, Службою безпеки України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державним агентством рибного господарства України, Державною інспекцією ядерного регулювання України, Державною архітектурно – будівельною інспекцією України, Державним космічним агентством України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61.Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань

розвитку науки і технологій

У проекті Закону відсутні положення, які стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акту не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не вливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» сприятиме:

 • удосконаленню законодавства у сфері ліцензування;
 • спрощенню умов провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 • уточненню переліку відомостей щодо ліцензування, що міститимуться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • забезпеченню створення умов для маломобільних груп населення;
 • удосконалення процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради.
Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів

Проект

оприлюднений на сайті

Мінекономрозвитку 31.01.2018 р.

Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності

Витяг

Верховна Рада України постановляє:

 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із змінами):

у частині восьмій статті 121 цифри «1332» виключити;

статтю 1332 виключити;

в абзаці першому частини першої статті 156 слова «без наявності ліцензії або» виключити;

у статті 1637:

в абзаці другому частини першої слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від однієї тисячі до двох тисяч» замінити словами «від трьох тисяч до п’яти тисяч»;

у статті 164:

в абзаці першому частини першої слова «або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру,» замінити словами «, без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, у період зупинення дії ліцензії, а так само без одержання документа дозвільного характеру,»;

в абзаці другому частини першої слова «від однієї тисячі до двох тисяч» замінити словами «від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від двох тисяч» замінити словами «від трьох тисяч»;

абзац перший частини третьої після слів «суб’єктом господарювання» доповнити словами: «органу ліцензування»;

доповнити статтю новими частинами такого змісту:

«Порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про зміни даних, які зазначені в заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії,

тягнуть за собою накладення штрафу на суб’єкта господарювання від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов –

тягне за собою накладення на ліцензіата штрафу від п’ятисот до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Здійснення контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої;

в абзаці першому частини першої статті 1668 слова «чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення зазначених видів діяльності, або з порушенням умов ліцензування» виключити;

абзац четвертий частини першої статті 16612 викласти в такій редакції:

«не внесення у встановлений строк до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей, обов’язок внесення яких передбачено законодавством у сфері ліцензування;»;

у статті 229:

у частині першій слова та цифри «стаття 1332» виключити;

у пункті 1 частини другої слова та цифри «стаття 1332» виключити;

у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці «органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина перша статті 44, статті 441, 461, 462, 51, 512, 881, 89, 92, частина перша статті 1061, стаття 1062, частини четверта і сьома статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 1222, 1224, 1225, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, статті 1271, 130, частина третя статті 133, стаття 1351, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 1552 – 1562, 159, 160, 162 – 1623, 164 – 16411, 16415, 16416, 1651, 1652, 16614 – 16618, 1724 – 1729, 173 – 1732, 174, стаття 1751 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 – 1811, 1813 – 1852, 1854 – 1859, 186, 1861, 1863, 1865 – 187, 18828, 18847, 189 – 1956, статті 2041, 2061, 2126, 2127, 2128, 21210, 21212, 21213, 21214, 21219, 21220);» цифри «164–16411» замінити словами та цифрами «частини перша – третя статті 164, 1641-16411»;

в абзаці «органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки (статті 164, 183, 18816);» слово та цифри «статті 164» замінити словами та цифрами «частина третя статті 164, статті»;

в абзаці «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (статті 136, 141, 142, 164 – в частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів);» цифри «164» замінити словами та цифрами «частина третя статті 164»;

в абзаці «фінансових органів (статті 164, 1641);» слова та цифри «статті 164, 1641;» замінити словами та цифрами «частина третя статті 164, стаття 1641»;

в абзаці «органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 1724 – 1729, 1955, 2122 (крім пункту 9 частини першої), 2125 і 2126);» слова та цифри «стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба),» виключити;

в абзаці «органів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 2122 та стаття 18831);» слова та цифри «стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба),» виключити;

у абзаці «органів державної податкової служби (статті 512, 1551, 1621, 1622, 1631 – 1634, 16312, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1772, 2043);» слово «податкової» замінити словом «фіскальної» та цифри «164» замінити словами та цифрами «частина перша та друга статті 164»;

в абзаці «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 851, 88, 881, 882, 90, 91, 164 – в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля;» цифру «164» виключити;

абзац «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган);» виключити;

пункт доповнити новими абзацами такого змісту:

«органів ліцензування (частини третя – п’ята статті 164);

«дозвільних органів (частин третя статті 164).»

 

5) У Законі України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст.60;
2007 р., № 10, ст. 89; 2016 р., № 4, ст. 44):

абзаци одинадцятий та дванадцятий статті 1 виключити;

абзац шостий статті 4 виключити;

абзац двадцять третій статті 6 виключити;

назву розділу ІІ викласти в такій редакції: «Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

у частині третій статті 7 слова «якщо інше не передбачено цим Законом» замінити словами «крім випадків передбачених статтею 19 цього Закону»;

частину восьму статті 7 виключити;

у статті 8:

у назві статті слова «, а також ліцензійних умов» виключити;

у частині першій слова «Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» замінити словами «Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

у частині четвертій:

у абзаці першому слова та цифри «статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» замінити словами «статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

абзаци четвертий та п’ятий виключити;

частини п’яту, шосту та восьму виключити;

у статті 9:

назву статті викласти у такій редакції: «Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду або для відмови у видачі ліцензії, видача, анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

частину першу викласти в такій редакції «Орган ліцензування приймає рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, про відмову у видачі ліцензії, видачу, анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.»;

у абзаці першому частини другої слова «Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»« замінити словами «Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»«;

статтю 10 виключити.

10) У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2016 р., № 2, ст. 17, № 47, ст. 800):

у частині першій статті 1:

у пункті 1 слова «видачу ліцензії та» виключити;

у пункті 11 слова «ліцензування та» виключити;

у пунктах 1 та 2 частини першої статті 8 слова «ліцензування видів господарської діяльності,» виключити;

пункт 45 частини другої статті 9 викласти в такій редакції:

«45) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:

вид господарської діяльності, на який видано ліцензію на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

дата і номер рішення органу ліцензування про видачу, відмову у видачі ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням підстави для такої відмови);

дата видачі ліцензії, термін дії ліцензії (у разі встановлення терміну дії ліцензії законом);

дата і номер рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, дата внесення запису про рішення до Єдиного державного реєстру;

відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;

перелік відокремлених підрозділів, в яких провадиться господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню;

дата і номер рішення органу ліцензування щодо тимчасового зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням підстави для зупинення та назви частину виду господарської діяльності, яка зупиняється), дата набрання ним чинності;

дата і номер рішення органу ліцензування щодо відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;

підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;

відомості щодо зупинення рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії у разі розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарги ліцензіата, здобувача ліцензії на дії органу ліцензування ( в т. ч. дата та номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги);

відомості про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо розгляду скарги ліцензіата, здобувача ліцензії на дії органу ліцензування (в т. ч. дата та номер розпорядження), дата внесення відомості до Єдиного державного реєстру;

дата та номер рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги;

відомості про визнання ліцензії недійсною, в тому числі підстави визнання ліцензії недійсною;

відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім’я посадової особи, що внесла запис до  Єдиного державного реєстру;»;

пункт 20 частини четвертої статті 9 викласти в такій редакції:

«20) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:

вид господарської діяльності, на який видано ліцензію на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

дата і номер рішення органу ліцензування про видачу, відмову у видачі ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням підстави для такої відмови);

дата видачі ліцензії, термін дії ліцензії (у разі встановлення терміну дії ліцензії законом);

дата і номер рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, дата внесення запису про рішення до Єдиного державного реєстру;

відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;

дата і номер рішення органу ліцензування щодо тимчасового зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням підстави для зупинення та назви частину виду господарської діяльності, яка зупиняється), дата набрання ним чинності;

дата і номер рішення органу ліцензування щодо відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;

підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;

відомості щодо зупинення рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії у разі розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарги ліцензіата, здобувача ліцензії на дії органу ліцензування ( в т.ч дата та номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги);

відомості про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо розгляду скарги ліцензіата, здобувача ліцензії на дії органу ліцензування (в т. ч. дата та номер розпорядження), дата внесення відомості до Єдиного державного реєстру;

дата та номер рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги;

відомості про визнання ліцензії недійсною, в тому числі підстави визнання ліцензії недійсною;

відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру.»;

частину другу статті 13 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Органам ліцензування – відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням  форми такого припинення (реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації).».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

20) У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158, № 40-41, ст.379; 2016 р., № 2, ст.17, № 4, ст.40, № 51, ст.833; 2017, № 2, ст.25, № 9, ст.68, № 25, ст.289, № 27-28, ст.312, № 31, ст.343, № 38-39, ст.380) такі зміни:

У частині першій статті 1:

пункт 1 виключити;

пункт 11 викласти в такій редакції:

«видача ліцензії – надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;»;

доповнити частину першу статті новими пунктами такого змісту:

«12) анулювання ліцензії – позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

13) зупинення дії ліцензії – тимчасове позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

14) відновлення дії ліцензії – поновлення суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про відновлення дії ліцензії про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;»;

у пункті 2 слова «подав до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії разом із підтвердними документами згідно з вимогами відповідних ліцензійних умов» замінити словами «звернувся в установленому законом порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню»;

у пункті 3 слова «провадження встановленого законом виду господарської діяльності» замінити словами «право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню»;

у пункті 4:

слова «іншого уповноваженого законом органу державної влади,» виключити;

після слів «перелік вимог» доповнити словами «до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5) ліцензія – це право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6) ліцензування – засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, безпеки навколишнього природного середовища;»;

доповнити новими пунктами такого змісту:

«61) особливості ліцензування – застосування передбачених законами вимог до порядку ліцензування господарської діяльності, відмінні від вимог, визначених цим Законом.

Не є особливостями ліцензування встановлені іншими законами вимоги, які суперечать принципам ліцензування, визначеним статтею 3 цього Закону;»;

8) матеріально-технічна база – сукупність засобів та/або місць провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

9) місце провадження господарської діяльності – місце (об’єкт, приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), на якому (у межах якого) суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується у його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання);

10) ліцензійна справа – це єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях, в разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.».

У статті 2:

частину другу виключити;

в другому абзаці частини п’ятої слова «або інший орган державної влади, у випадках, встановлених законом,» виключити.

У частині першій статті 3:

абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:

«визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування, визначених статтею 7 цього Закону видів господарської діяльності;»;

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«затвердження ліцензійних умов Кабінетом Міністрів України;»;

у пункті 3:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«виключно законом визначаються підстави видачі ліцензії, залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, розширення та звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, зупинення, відновлення дії ліцензії та анулювання ліцензії, порядок прийняття та набрання чинності рішень органів ліцензування;».

У зв’язку з цим, абзаци четвертий – восьмий, вважати відповідно абзацами п’ятим – дев’ятим.

в абзаці сьомому слова «та порядок набрання чинності рішеннями органу ліцензування» виключити;

в абзаці другому пункту 4 слова «ліцензування виду господарської діяльності застосовується лише до такого виду» замінити словами «ліцензування застосовується лише до такого виду господарської діяльності»;

пункт 6 доповнити абзацом другим такого змісту:

«внесення відомостей про ліцензування видів господарської діяльності суб’єктів господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;».

У зв’язку з цим, абзаци другий – четвертий, вважати відповідно абзацами третім – п’ятим.

У частині першій статті 4:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері ліцензування;»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3) погоджує проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (у тому числі проекти ліцензійних умов);»;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8) видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених цим Законом;»;

пункт 10 виключити;

у пункті 11 слова «безліцензійної діяльності» замінити словами «провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання ліцензії»;

У статті 5:

у частині другій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1) розгляд скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;»;

у пункті 2 цифри та слова «4 та 5 частини дев’ятої» замінити цифрами та словами «1, 2, 4 та 5 частини третьої»;

частину сьому викласти в такій редакції:

«7. У разі надходження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування скарги на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом трьох робочих днів з дня її одержання:

1) повідомляє здобувача ліцензії чи ліцензіата, а також орган ліцензування про прийняття скарги до розгляду або про залишення скарги без розгляду.

Скарга залишається без розгляду з таких підстав:

якщо порушені в скарзі питання виходять за межі повноважень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

якщо скарга, подана після набрання чинності рішенням органу ліцензування, яке оскаржується;

якщо скарга на дії органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування розглядається у суді.

В день отримання повідомлення про прийняття скарги до розгляду орган ліцензування вносить відомості про розгляд скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, до ліцензійного реєстру, розміщує на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням про зупинення рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії.

2) запрошує відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата і орган ліцензування до участі в засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

3) запитує в органу ліцензування копії документів, що стосуються оскаржуваних рішень (крім відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);

4) передає скаргу та інші документи (в міру надходження) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

У разі потреби спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може запитати в органу ліцензування додаткові документи, що стосуються прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення. З метою оперативного опрацювання відповідні запити можуть передаватися за допомогою телекомунікаційних засобів.

Скарга до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування складається у довільній формі та повинна містити:

1) повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код (для юридичних осіб), чи прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, – подається копія цієї відмітки) (для фізичних осіб) особи, яка подає скаргу, а також у разі якщо скарга подається представником скаржника – прізвище, ім’я, по-батькові представника;

2) зміст рішення, дій чи бездіяльності органу ліцензування та норми законодавства, порушені на думку скаржника;

3) викладення обставин, якими особа, яка подає скаргу, обґрунтовує свої вимоги;

4) відомості про розгляд зазначеного в скарзі питання в суді;

5) підпис особи, яка подає скаргу або його представника із зазначенням дати складення скарги.

До скарги додаються копії документів, що підтверджують її обґрунтованість.»;

у частині восьмій:

у абзаці першому слово «Апеляції» замінити словом «Скарги», а слова «десяти календарних» замінити словами «п’ятнадцяти робочих»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Ліцензія, стосовно якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання або зупинення і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається скарга на рішення органу ліцензування, є чинною.

У разі задоволення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарги ліцензіата на рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії, така ліцензія залишається чинною.

Орган ліцензування зобов’язаний виконати розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги у строк, встановлений у цьому розпорядженні. У разі не виконання розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги в установлений термін, оскаржене рішення органу ліцензування вважається скасованим.

У разі відхилення скарги ліцензіата на рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії, ліцензія вважається анульованою, або термін дії її є зупиненим з дня внесення органом ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги.

Інформація про прийняте розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги вноситься органом ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на наступний робочий день з дня отримання такого розпорядження.»;

у частині дев’ятій:

у абзаці першому слово «трьох» замінити словом «п’яти»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування розглядає скаргу по суті або відкладає її розгляд на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у разі неподання органом ліцензування запитуваних документів у встановлений строк або з інших підстав з обґрунтуванням причин перенесення вказаного розгляду.»;

доповнити частину новим абзацом такого змісту:

«Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування приймає рішення про зняття з розгляду скарги на підставі заяви ліцензіата або здобувача ліцензії про відкликання такої скарги.»;

частину десяту виключити;

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

«11. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймається більшістю голосів її членів і оформлюється протокольним рішенням, що підписується особою, яка головувала на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, та секретарем ради, який призначається головою ради з числа її членів.

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування за результатами розгляду скарг, звернень, пропозицій приймає рішення:

задовольнити скаргу ліцензіата чи здобувача ліцензії на дії органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;

залишити скаргу ліцензіата чи здобувача ліцензії без задоволення (відхилити скаргу);

відкласти розгляд скарги на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування звернутись до органу ліцензування або іншого органу державної влади з пропозицією усунути виявлені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування порушення законодавства у сфері ліцензування;

рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування надати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з урахуванням наданих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування пропозицій;

рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування врахувати при наданні пропозицій щодо внесення змін до законодавства розроблені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування рекомендації стосовно вдосконалення державної політики у сфері ліцензування.

Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є обов’язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

За результатом розгляду рішень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:

1) в разі прийняття рішення про видання розпорядження про розгляд скарги, видає таке розпорядження протягом трьох робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування;

2) опрацьовує рекомендації та/або рішення, схвалені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування згідно із повноваженнями.

Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії, ліцензіату на наступний робочий день з дня їх прийняття.

Орган ліцензування, який одержав розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк з дати отримання такого розпорядження, але не пізніше ніж десять робочих днів, подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про виконання вимог такого розпорядження разом з підтвердними документами.»;

частину дванадцяту виключити.

У статті 6:

у частині першій:

в абзаці першому слова «видає ліцензії на право здійснення» замінити словами «здійснюють ліцензування»;

абзац другий виключити;

у частині другій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1) отримує та розглядає заяву з документами, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення про:

залишення заяви без розгляду;

видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії;

переоформлення ліцензії;

зупинення дії ліцензії повністю або частково;

відновлення дії ліцензії повністю або частково;

анулювання ліцензії;

розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;

внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про ліцензування видів господарської діяльності суб’єкта господарювання;

видачу інших документів, визначених законом, що стосуються повноважень органу ліцензування;»;

у пункті 2 слова «якщо інше не встановлене законом» виключити;

у пункті 3 слова «та за результатами перевірки приймає рішення» виключити;

у пункті 4 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Міністерством юстиції України»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5) формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержує їх у паперовій та/або електронній формі (або документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ);»;

у пункті 7 слова «та у паперовій формі, зокрема» виключити;

пункт 11 викласти в такій редакції:

«11) здійснює перевірку документів, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за діяльністю здобувача ліцензії, ліцензіата осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».»;

доповнити частину новим пунктом такого змісту:

«12) формує та веде на своєму офіційному веб-сайті у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України ліцензійний реєстр по кожному окремому виду господарської діяльності. Ліцензійний реєстр є відкритим.»;

у частині четвертій:

в абзаці першому слово «щодо» замінити словом «в частині»;

абзац другий виключити;

у частині п’ятій:

а абзаці першому слова «виконавчої влади або державний колегіальний орган» виключити;

в пункті 1 слова «виконавчої влади чи державному колегіальному органу» виключити.

Статтю 7 доповнити новою частиною такого змісту:

«2. Суб’єкт господарювання може провадити види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключно за наявності ліцензії.».

У статті 8:

у частині першій слово «прийняття» замінити словом «опублікування»;

частину другу доповнити новими абзацами такого змісту:

«У разі скасування ліцензування частини виду господарської діяльності, ліцензійні умови поширюються на вид господарської діяльності в частині, яка підлягає ліцензуванню згідно із цим Законом.

частину третю після слів «відповідні ліцензійні умови» доповнити словами «прийняті відповідно до цього Закону»;У такому випадку орган ліцензування втрачає повноваження щодо ліцензування частини виду господарської діяльності, ліцензування якої скасовано, а ліцензії продовжують діяти в частині, яка підлягає ліцензуванню згідно із цим Законом.»;

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. У зв’язку зі змінами, передбаченими цією статтею, органи ліцензування та органи, що втратили повноваження органів ліцензування, актуалізують інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.».

У статті 9:

у частині першій слово «одержання» замінити словом «отримання»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

у частині п’ятій слова «здобувачами ліцензій» виключити, а слово «оприлюднення» замінити словом «опублікування»;

У разі якщо органом ліцензування визначено одночасно центральний орган виконавчої влади і Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи місцевий орган виконавчої влади, або державний колегіальний орган і Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи місцевий орган виконавчої влади, ліцензійні умови розробляються відповідним центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом відповідно.»;

у частині шостій слово «кожного» виключити;

у частині восьмій:

абзац перший після слів «місць провадження» доповнити словом «господарської»;

абзац другий виключити;

у частині дев’ятій:

в абзаці першому слова «до суб’єкта господарювання» виключити;

пункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

«відомостей про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;

інформації про підтвердження відсутності здійснення над суб’єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;»;

абзаци другий та третій пункту 3 виключити;

абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

«строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви, але не пізніше, ніж один місяць з дня настання таких змін;»;

в абзаці п’ятому пункту 3 слова «що підлягає ліцензуванню» виключити;

абзаци восьмий та дев’ятий пункту 3 виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4) технологічні вимоги щодо:

наявності певної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати;

доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;»;

абзаци четвертий та шостий пункту 5 виключити;

у частині одинадцятій:

пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:

«1) заяв про отримання, переоформлення ліцензії, зупинення та відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;

2) відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії;»;

в пункті 3 слово «одержання» замінити словом «отримання»;

в пункті 4 слово «документів» замінити словом «відомостей»;

доповнити статтю новою частиною такого змісту:

«14. У разі якщо Кабінетом Міністрів України не затверджено ліцензійні умови, здобувач ліцензії для провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, звертається до органу ліцензування лише із заявою про отримання ліцензії у довільній формі із зазначенням інформації, визначеної частиною другою статті 11 цього Закону.».

У статті 10:

у назві статті слова «, видача документів органом ліцензування» виключити;

у частині першій:

абзац перший після слів «здобувача ліцензії» доповнити словом «, ліцензіата»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3) в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів.»;

у частині другій слово «цілей» виключити;

у частині третій слова «в електронному вигляді» замінити словами «в електронній формі», а слово «здійснюються» замінити словом «здійснюється»;

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Документи, що подаються в електронній формі оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.»;

частину сьому після слів «підтвердні документи» доповнити словами «, подані у паперовій формі»;

у частині восьмій слово «видається» замінити словами «надається (надсилається)»;

частину дев’яту викласти в такій редакції:

«9. Документи, подані у спосіб, передбачений пунктом 2 частини першої цієї статті, в останній день закінчення строку, встановленого Законом, вважаються такими, що подані своєчасно.».

У статті 11:

у назві статті слово «одержання» замінити словом «отримання»;

доповнити статтю новою частиною такого змісту:

«11. Якщо документи подаються нарочно, здобувач ліцензії пред’являє документ, що посвідчує його особу.

У разі подання документів представником здобувача ліцензії додатково пред’являється оригінал документа (засвідчена копія), що засвідчує його повноваження.»;

у частині другій:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«для юридичної особи – повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, в межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;»;

в пункті 2 слово «одержати» замінити словом «отримати»;

у частині третій:

в пункті 1 слово «вимог» замінити словом «умов»;

в пункті 2 слова «(або довіреної особи)» замінити словами «(або його уповноваженого представника)»;

пункт 3 після слова «екземплярах» доповнити словами «(уразі подання документів у паперовій формі)»;

у частині четвертій:

після слова «документів» доповнити словами «що додаються до заяви про отримання ліцензії,»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Документи, копії яких подавалися до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, та документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування, зберігаються протягом дії ліцензії.»

у частині п’ятій:

у абзаці першому слова «(суб’єкта господарювання)» виключити;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2) зазначення у документах, що подаються для отримання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених ліцензійними умовами;»;

частину доповнити новим пунктом такого змісту:

«4) наявності на документі (його копії), що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом.»;

у частинах шостій та сьомій слово «одержання» замінити словом «отримання»;

частину восьму викласти в такій редакції:

«8. Електронні документи при надходженні до органу ліцензування реєструються в органі ліцензування, про що автоматизованим способом в порядку, визначеному Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», інформується здобувач ліцензії, ліцензіат.».

У статті 12:

у частині другій:

в пункті 1 слово «підписані» виключити;

доповнити частину новим пунктом такого змісту:

«5) наявність інформації про здійснення над суб’єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;»;

частину четверту виключити;

частину п’яту доповнити новими абзацами такого змісту:

«При поданні до органу ліцензування здобувачем ліцензії повторно заяви про отримання ліцензії до заяви додаються лише ті підтвердні документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент повторної подачі заяви зберегли свою актуальність.

Збереженням актуальності є достовірність документів, що додалися до заяви про отримання ліцензії, та відповідність даних, зазначених у них, вимогам ліцензійних умов.»;

частину сьому виключити.

У статті 13:

у частині першій слова «та підтвердні документи» виключити;

у частині третій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам;»;

доповнити частину новим пунктом такого змісту:

«3) наявність в органі ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, яке забороняє йому займатися окремим видом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства.

Відсутність ліцензійних умов провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не може бути підставою для відмови у видачі ліцензії.»;

пункт 3 частини шостої після слів «юридичної особи» доповнити словами «згідно із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,»;

доповнити статтю новою частиною такого змісту:

«61. При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі ліцензії з причин раніше не зазначених у рішенні про відмову у видачі ліцензії (за винятком: не усунення чи усунення не в повному обсязі здобувачем ліцензії причин, що стали підставою для попередньої відмови; наявності в новій інформації, поданій здобувачем ліцензії, підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії) та в разі, якщо на момент повторного розгляду раніше подані документи не втратили свою актуальність.»;

абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:

«Рішення, прийняті органом ліцензування відповідно до цього Закону підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування та внесенню до ліцензійного реєстру органу ліцензування на наступний робочий день з дня їх прийняття органом ліцензування.»;

частину восьму після слів «видачу ліцензії» доповнити словами «або про відмову у її видачі»;

у частині десятій слова «розрахункові реквізити» замінити словами «реквізити рахунку»;

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

«11. Ліцензія на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронній формі (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).»;

частину тринадцяту та шістнадцяту виключити.

У статті 14:

частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

«Плата за звуження провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не справляється.»;

у частині другій слова «оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії» замінити словами «внесення запису про рішення щодо видачі ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

частину третю виключити;

частину п’яту викласти в такій редакції:

«5. Плата за видачу ліцензії зараховується до бюджетів згідно із Бюджетним кодексом України.»;

доповнити частиною такого змісту:

«6. Орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів, забезпечує органам ліцензування доступ до інформації щодо внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Органам ліцензування забороняється вимагати від ліцензіатів документи, які підтверджують внесення плати за видачу ліцензій.».

У статті 15:

у частині першій слово «невідкладно» замінити словами «протягом п’яти робочих днів після зазначених змін,»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше, ніж один місяць з дня настання таких змін та надавати копії документів, які підтверджують зазначені зміни.»;

доповнити частиною такого змісту:

«21. У разі порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат також притягується до адміністративної відповідальності.»;

у частинах четвертій та п’ятій слово «одержанням» замінити словом «отриманням»;

у частині сьомій:

абзаци п’ятий та шостий виключити;

в абзаці сьомому слова «і підлягає анулюванню, крім випадку, передбаченого абзацом третім цієї частини» виключити;

у першому та другому реченні частини восьмої слова «звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» замінити словами «звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом»;

частину десяту викласти в такій редакції:

«10. Дані про рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у строк та в порядку, встановлені для видачі ліцензії.».

Статтю 16 викласти в такій редакції:

«Стаття 16. Зупинення та відновлення дії ліцензії, анулювання ліцензії

 1. Ліцензія на провадження виду господарської діяльності може бути зупинена в повному обсязі або частково.
 2. Підставою для прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії є:

1) заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії.

Не є підставою для зупинення дії ліцензії заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання цим ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку:

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);

у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов);

2) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

3) несплата за видачу ліцензії. Несплата за видачу ліцензії не є підставою для прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії в разі, якщо плату за видачу ліцензії не внесено внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

 1. У разі встановлення наявності підстав для зупинення дії ліцензії, орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня виявлення таких підстав приймає обґрунтоване рішення про зупинення дії ліцензії.
 2. Рішення органу ліцензування про зупинення дії ліцензії на підставі пунктів 2, 3 частини другої цієї статті набирає чинності через 10 робочих днів з дня його прийняття, а рішення про зупинення дії ліцензії на підставі пункту 1 частини другої цієї статті та про відновлення дії ліцензії – на наступний робочий день з дня прийняття.
 3. Орган ліцензування інформує ліцензіата щодо рішення про зупинення дії ліцензії не пізніше наступного робочого дня після його прийняття у разі, якщо такий ліцензіат зареєстрований на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, або не пізніше трьох робочих днів шляхом направлення йому листа з повідомленням про вручення поштового відправлення у разі, якщо ліцензіат не зареєстрований на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.
 4. Дія ліцензії зупиняється до повного усунення ліцензіатом підстав:

визначених пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, які стали причиною зупинення дії ліцензії, але не більше, ніж на 2 місяці з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії;

підстави, визначеної пунктом 1 частини другої цієї статті, яка стала причиною зупинення дії ліцензії, але не більше, ніж на 6 місяців з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії.

 1. Дія ліцензії відновлюється в разі надання органу ліцензування ліцензіатом заяви разом з підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії, та в разі, якщо дія ліцензії зупинена на підставі пункту 2 частини другої цієї статті, інформацією про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 2. Орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви, приймає рішення про відновлення дії ліцензії.
 3. Запис про рішення органу ліцензування щодо зупинення та відновлення дії ліцензії вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на наступний день за днем його прийняття.
 4. Рішення про зупинення дії ліцензії повинно містити:

1) дату та номер рішення про зупинення дії ліцензії;

2)підстави для зупинення дії ліцензії;

3) назву виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності), зазначеного в ліцензії, дія якої (частини якої) зупиняється;

4) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);

5) місце провадження діяльності, в якому зупиняється провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (вказується в разі наявності більше, ніж одного місця провадження діяльності, зазначеного в ліцензійній справі);

6) строк зупинення дії ліцензії.

 1. Рішення про зупинення дії ліцензії може бути оскаржене до суду.
 2. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії. Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку:

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);

у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов);

2) акт про не усунення ліцензіатом протягом терміну зупинення дії ліцензії причин, що були підставою для її зупинення;

3) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця), крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 цього Закону;

4) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи – підприємця (у разі відсутності правонаступника);

5) наявність судового рішення про визнання фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою (у разі відсутності правонаступника);

6) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження;

7) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії.

У разі, якщо недостовірними даними у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії є інформація щодо відсутності контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»– складається акт передбачений пунктом 9 цієї частини;

8) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки);

9) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

 1. Акт, передбачений пунктом 2 частини дванадцятої цієї статті, складається органом ліцензування протягом п’ятьох робочих днів з дня закінчення терміну зупинення дії ліцензії, якщо протягом такого терміну ліцензіатом не надано до органу ліцензування заяву разом з підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії.

Акти, передбачені пунктами 6 – 8 частини дванадцятої цієї статті, мають містити викладення фактів порушення законодавства, їх обґрунтування та у випадках, якщо вони стосуються невиконання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов, містити посилання на конкретні пункти цих ліцензійних умов.

До актів можуть долучатися фото та відеоматеріали, відзняті під час проведення перевірки.

 1. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з:

дня одержання документа, передбаченого пунктом 1 частини дванадцятої цієї статті;

дня складання актів, передбачених пунктами 2, 6 – 9 частини дванадцятої цієї статті;

дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей, передбачених пунктом 3, 4, 5 частини дванадцятої цієї статті.

 1. Рішення про анулювання ліцензії повинно містити:

1) реквізити рішення про видачу ліцензії;

2) вид господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія;

3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);

4) підстави анулювання ліцензії.

 1. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте з підстав, передбачених пунктами 1, 3 – 5, 9 частини дванадцятої цієї статті, набирає чинності з дня його прийняття.
 2. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте з підстав, передбачених пунктами 2, 6 – 8 частини дванадцятої цієї статті, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.
 3. Орган ліцензування інформує ліцензіата щодо рішення про анулювання ліцензії не пізніше наступного дня після його прийняття у разі, якщо такий суб’єкт господарювання зареєстрований на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, або протягом 5 календарних днів шляхом направлення йому листа з повідомленням про вручення поштового відправлення у разі, якщо ліцензіат не зареєстрований на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.
 4. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії або зупинення дії ліцензії подає скаргу до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до дня внесення органом ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо розгляду скарги за результатами розгляду скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.
 5. У разі анулювання ліцензії з підстав, передбачених пунктами 2, 6 – 9 частини дванадцятої цієї статті, суб’єкт господарювання притягується до адміністративної відповідальності та може подати заяву про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше, ніж через рік з дня набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
 6. Рішення органу ліцензування може бути оскаржено до суду.».

У статті 17:

у частині першій:

абзац другий виключити;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».»;

частину третю виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Ліцензійна справа зберігається протягом дії ліцензії, після чого передається до архівної установи.».

У частині другій статті 18:

в пункті 1 слова «удень їх прийняття» замінити словами «не пізніше наступного робочого дня з дня їх прийняття»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2) відомості про ліцензування, визначені абзацами сьомим, дванадцятим, тринадцятим пункту 45 частини другої та абзацами сьомим, дванадцятим, тринадцятим пункту 20 частини четвертої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», – на наступний робочий день з дня їх отримання органами ліцензування.».

Статтю 19 викласти в такій редакції:

«Стаття 19. Нагляд і контроль у сфері ліцензування

 1. Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може проводити позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування з підстав:

1) наявності повідомлення в письмовій формі про порушення органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування;

2) видання розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування з метою перевірки його виконання органом ліцензування;

3) виявлення інформації, що вказує на порушення органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування (зокрема, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, листах, щорічних звітах та офіційних інформаційних ресурсах органів ліцензування);

4) за дорученням Кабінету Міністрів України.

Керівник органу ліцензування зобов’язаний забезпечити надання посадовим особам спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування при проведенні ними перевірки додержання органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування ліцензійних справ, інших документів та інформації з питань ліцензування і необхідні умови для проведення перевірки.

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт перевірки у двох примірниках в останній день перевірки.

Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий – зберігається спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

У разі виявлення порушення органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня складення акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про виконання вимог такого розпорядження.

 1. Контроль за наявністю у ліцензіатів (суб’єктів господарювання) ліцензій здійснюють державні органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій.
 2. Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Для проведення перевірки органом ліцензування створюється комісія, до складу якої можуть входити виключно працівники його апарату і територіальних органів.

Позапланові перевірки додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов проводяться з підстав, визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а також у разі:

1) виявлення у документах, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування згідно з цим Законом, інформації, що вказує на недотримання ним вимог ліцензійних умов, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;

2) виявлення у державних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині або перевірки достовірності відповідної інформації;

3) розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, видане за результатами проведення планових заходів, – з метою перевірки його виконання;

4) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або порушено її (їхні) законні права чи інтереси, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;

5) повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання контрольних повноважень порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;

6) неподання ліцензіатом у встановлений строк органу ліцензування звітності, подання якої передбачено ліцензійними умовами, за виключенням, якщо поданню звітності перешкоджали форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), та повідомлення про них органу ліцензування – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;

7) наявність загрози життю чи здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу або державній безпеці, яка безпосередньо пов’язана з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та документально підтверджена органом державної влади, уповноваженим у відповідній сфері, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, що пов’язані з відповідним випадком.

Позапланова перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 та 5 частини третьої цієї статті, здійснюється лише за наявності погодження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, яке надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування.

Звернення органу ліцензування повинно містити документальне підтвердження виявлення інформації, передбаченої пунктом 2 частини третьої цієї статті, або завірену ним копію відповідного звернення чи повідомлення, передбачених пунктами 4 або 5 частини третьої цієї статті.

Анонімні звернення не є підставою для проведення позапланових перевірок.

 1. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат повідомляється у день перевірки.
 2. Акт перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов складається в останній день проведення перевірки.

В акті відображаються питання, що перевірялися, та встановлений стан додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов.

 1. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов видається органом ліцензування не пізніше трьох робочих днів з останнього дня проведення перевірки у разі виявлення за результатами її проведення порушень ліцензіатом вимог ліцензійних умов.

У разі складення за результатом проведення перевірки акта, що є підставою для зупинення дії ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов не видається.

 1. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень вимог ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених порушень.».

Частину першу статті 20 викласти в такій редакції:

«1. За провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії чи у період зупинення дії ліцензії, невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, порушення ліцензіатом строку повідомлення про всі зміни даних, які зазначені в заяві та документах, а також встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», суб’єкти господарювання притягаються до адміністративної відповідальності, передбаченої Кодексом України про адміністративні правопорушення.».

У статті 21:

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування:

набуття здобувачами ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, ліцензіатом права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню у розширеному вигляді, а також відновлення дії ліцензії, що була зупинена, відбувається з дня оприлюднення органами ліцензування прийнятих рішень на своїх офіційних веб-сайтах;

органи ліцензування у разі звернення здобувача ліцензії, ліцензіата щодо надання підтвердження факту набуття ним права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, а також щодо іншого рішення органу ліцензування надають копію такого рішення;

плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті органу ліцензування рішення про видачу ліцензії;

органи ліцензування сприяють держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у формуванні електронного інформаційного ресурсу реєстру щодо ліцензування.»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк з дня подання заяви, за виключенням ліцензій, виданих на право провадження господарської діяльності, ліцензування якої здійснюється з урахуванням особливостей або відповідно до законів, якими встановлений обмежений строк дії ліцензій.».

 1. Прикінцеві положення
 2. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
 3. Кабінету Міністрів України:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
Керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, –

тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

…………………………………….

Керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, –

тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

…………………………………….

Під транспортними засобами у статтях 121 – 126, 1271 – 1281, частинах першій і другій статті 129, частинах першій – четвертій статті 130, статтях 1321, 1331, 1332, 139 і 140 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші транспортні засоби. Під транспортними засобами у статтях 121 – 126, 1271 – 1281, частинах першій і другій статті 129, частинах першій – четвертій статті 130, статтях 1321, 1331, 1332, 139 і 140 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші транспортні засоби.
Стаття 133-2. Порушення умов і правил здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів

Здійснення внутрішніх автомобільних перевезень пасажирів і вантажів на території України транспортними засобами, зареєстрованими в інших державах, або міжнародних двосторонніх чи транзитних перевезень пасажирів і вантажів без відповідного дозволу, а також порушення особливих умов і правил, зазначених у ліцензії на здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів,

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян суб’єктів підприємницької діяльності, водіїв транспортних засобів від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виключено
Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами

Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

…………………………………….

Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами

Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

…………………………………….

Стаття 163-7. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії

Здійснення посадовою особою суб’єкта господарювання операції з цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої операції, або з порушенням умов ліцензування, –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 163-7. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії

Здійснення посадовою особою суб’єкта господарювання операції з цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої операції, або з порушенням умов ліцензування, –

тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, –

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, –

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності

Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди),

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності

Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання, без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, у період зупинення дії ліцензії, а так само без одержання документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), –

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої. тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах,

тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, –

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Надання суб’єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства Надання суб’єктом господарювання органу ліцензування, дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства –
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Норма відсутня Порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії,

тягнуть за собою накладення штрафу на суб’єкта господарювання від двохсот пятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Норма відсутня Невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов –

тягне за собою накладення на ліцензіата штрафу від п’ятисот до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Здійснення контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» –
  тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.
Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Стаття 166-8. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг

Здійснення банківської діяльності, банківських операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення зазначених видів діяльності, або з порушенням умов ліцензування

Стаття 166-8. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг

Здійснення банківської діяльності, банківських операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи –

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах,
тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Стаття 16612. Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності

Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності:

Стаття 16612. Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності

Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності:

не прийняття рішення, не оформлення, не видача (не надсилання) передбаченого законом документа органом ліцензування протягом встановленого законом строку; не прийняття рішення, не оформлення, не видача (не надсилання) передбаченого законом документа органом ліцензування протягом встановленого законом строку;
прийняття рішення, складання акта, видача розпорядження органом ліцензування, що не відповідає нормам законодавства у сфері ліцензування; прийняття рішення, складання акта, видача розпорядження органом ліцензування, що не відповідає нормам законодавства у сфері ліцензування;
не внесення відомостей щодо ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців протягом передбаченого законодавством у сфері ліцензування строку; не внесення у встановлений строк до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей, обов’язок внесення яких передбачено законодавством у сфері ліцензування;
невиконання органом ліцензування у передбачений законом строк розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування – невиконання органом ліцензування у передбачений законом строк розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту

Органи автомобільного транспорту та електротранспорту (тролейбус, трамвай) розглядають справи про адміністративні правопорушення, зв’язані з порушенням правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом (стаття 119, частина п’ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п’ята і сьома статті 1331, стаття 1332, частина друга статті 134, абзаци шостий та восьмий статті 135).

 

Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту

Органи автомобільного транспорту та електротранспорту (тролейбус, трамвай) розглядають справи про адміністративні правопорушення, зв’язані з порушенням правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом (стаття 119, частина п’ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п’ята і сьома статті 1331, частина друга статті 134, абзаци шостий та восьмий статті 135).

Від імені органів автомобільного транспорту та електротранспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Від імені органів автомобільного транспорту та електротранспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) на автомобільному транспорті – керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, та його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, та його заступники (частини перша, друга, четверта, п’ята і сьома статті 1331, стаття 1332); керівник перевізника, який в установленому законодавством порядку надає транспортні послуги, його заступники та контролери (частина третя статті 119, частина п’ята статті 133, частина друга статті 134, абзаци шостий та восьмий статті 135); 1) на автомобільному транспорті – керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, та його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, та його заступники (частини перша, друга, четверта, п’ята і сьома статті 1331); керівник перевізника, який в установленому законодавством порядку надає транспортні послуги, його заступники та контролери (частина третя статті 119, частина п’ята статті 133, частина друга статті 134, абзаци шостий та восьмий статті 135);
2) на пасажирському електротранспорті (тролейбус, трамвай) – керівник перевізника, який в установленому законодавством порядку надає транспортні послуги, його заступники та контролери (частина третя статті 119, частина п’ята статті 133, частина друга статті 134, абзац восьмий статті 135). 2) на пасажирському електротранспорті (тролейбус, трамвай) – керівник перевізника, який в установленому законодавством порядку надає транспортні послуги, його заступники та контролери (частина третя статті 119, частина п’ята статті 133, частина друга статті 134, абзац восьмий статті 135).
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 – 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 – 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

1) уповноважені на те посадові особи: 1) уповноважені на те посадові особи:
 органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття 106-2, частини четверта і сьома статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 122-2, 122-4, 122-5, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, статті 127-1, 130, частина третя статті 133, стаття 135-1, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 155-2 – 156-2, 159, 160, 162 – 162-3, 164-164-11, 164-15, 164-16, 165-1, 165-2, 166-14 – 166-18, 172-4 – 172-9, 173 – 173-2, 174, стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 – 181-1, 181-3 – 185-2, 185-4 – 185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 – 187, 188-28, 188-47, 189 – 195-6, статті 204-1, 206-1, 212-6, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-19, 212-20);

 

органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття 106-2, частини четверта і сьома статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 122-2, 122-4, 122-5, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, статті 127-1, 130, частина третя статті 133, стаття 135-1, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 155-2 – 156-2, 159, 160, 162 – 162-3, частини перша – третя статті 164, 164-1-164-11, 164-15, 164-16, 165-1, 165-2, 166-14 – 166-18, 172-4 – 172-9, 173 – 173-2, 174, стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 – 181-1, 181-3 – 185-2, 185-4 – 185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 – 187, 188-28, 188-47, 189 – 195-6, статті 204-1, 206-1, 212-6, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-19, 212-20);
органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки (статті 164, 183, 188-16);

……………………..

органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки (частина третя статті 164, статті 183, 188-16);

………………………………………..

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (статті 136, 141, 142, 164 – в частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів);

………………………….

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (статті 136, 141, 142, частина третя статті 164 – в частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів);

……………………..

фінансових органів (статті 164, 164-1);

………………………

фінансових органів (частина третя статті 164, стаття 164-1);

……………………………..

органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 172-4 – 172-9, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6); органів Служби безпеки України (статті 172-4 – 172-9, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6);
органів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 212-2 та стаття 188-31); органів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (пункт 9 частини першої статті 212-2 та стаття 188-31);
органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1 – 163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2, 204-3);

…………………………..

органів державної фіскальної служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1 – 163-4, 163-12, частина перша та друга статті 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2, 204-3);

…………………………………..

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 164 – в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

…………………………………….

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91 – в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля;

…………………………………….

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 163-7, 163-12); Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 163-7, 163-12);
 центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (стаття 188-27);

 

 центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (стаття 188-27);

 

міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – державні адміністратори (частина друга статті 166-10 – в частині порушення місцевим дозвільним органом строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру);

 

міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – державні адміністратори (частина друга статті 166-10 – в частині порушення місцевим дозвільним органом строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру);

 

центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики та його територіальних органів (стаття 188-41);

 

центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики та його територіальних органів (стаття 188-41);

 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган);

 

 

Виключити
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (стаття 171-2); ………………………………………………….

 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (стаття 171-2); ………………………………………………….

 

 Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (стаття 188-48);  Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (стаття 188-48);
 територіальних органів і територіальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб (частина четверта статті 185-3);  територіальних органів і територіальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб (частина четверта статті 185-3);
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей (стаття 166-25); центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей (стаття 166-25);
Норма відсутня. органів ліцензування (частини третя – п’ята статті 164);

 

Норма відсутня. дозвільних органів (частин третя статті 164);

……………………

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин – заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;

…………………………………….

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин – заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;

…………………………………….

ліцензія – документ державного зразка, що дає право суб’єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов; Виключено
ліцензійні умови – перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог до діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що визначаються цим Законом, та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» і виконання яких є обов’язковим для суб’єктів господарювання, що отримали ліцензії на здійснення відповідної діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; Виключити

 

наркотичні засоби – речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

…………………………………….

наркотичні засоби – речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

…………………………………….

Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів спрямовується на:

визначення основних принципів та напрямів державного регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлення державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та додержанням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

запобігання відтоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із законного (легального) обігу;

зменшення шкоди від наслідків незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин;

Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів спрямовується на:

визначення основних принципів та напрямів державного регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлення державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та додержанням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

запобігання відтоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із законного (легального) обігу;

зменшення шкоди від наслідків незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин;

встановлення єдиного порядку ліцензування видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; Виключити
координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

…………………………………….

координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

…………………………………….

Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що передбачають:

визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні;

Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що передбачають:

визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні;

ліцензування відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; ліцензування відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за дотриманням дозвільних документів;

визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах на підставі розрахункової потреби в цих засобах і речовинах для медичних, наукових, промислових цілей та інших цілей, передбачених цим Законом;

…………………………………….

запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за дотриманням дозвільних документів;

визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах на підставі розрахункової потреби в цих засобах і речовинах для медичних, наукових, промислових цілей та інших цілей, передбачених цим Законом;

…………………………………….

анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у разі порушення суб’єктами господарювання ліцензійних умов; Виключити
запровадження відповідальності за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

інші заходи, передбачені цим Законом та міжнародними договорами України.

запровадження відповідальності за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

інші заходи, передбачені цим Законом та міжнародними договорами України.

Розділ II.

Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та особливості ліцензійних вимог та умов

Розділ II.

Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках – у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

…………………………………….

Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках – у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

…………………………………….

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом. Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків передбачених статтею 19 цього Закону.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

………………..

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

……………………………

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та анулюється центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Виключити
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» з урахуванням встановлених цією статтею особливостей. Ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням встановлених цією статтею особливостей.
Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку. Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана суб’єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на окремий її вид. Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана суб’єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на окремий її вид.

 

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а також надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – орган ліцензування), такі відомості та документи:

…………………………………

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – орган ліцензування), такі відомості та документи:

…………………………………

довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України; Виключити
дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх
відповідність встановленим вимогам відповідно до статті 11 цього Закону.
………………
Виключити
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається на п’ять років. Виключити
У ліцензіях на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, цілі та вид господарської діяльності, який може здійснювати суб’єкт господарювання, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників. Виключити
При використанні рослин, включених до Переліку, для промислових цілей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, ліцензія на здійснення діяльності з використання рослин, включених до Переліку, може бути видана юридичним особам за наявності в них визначених Кабінетом Міністрів України умов для запобігання розкраданню цих рослин і отриманої з них готової продукції чи відходів цих рослин. При використанні рослин, включених до Переліку, для промислових цілей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, ліцензія на здійснення діяльності з використання рослин, включених до Переліку, може бути видана юридичним особам за наявності в них визначених Кабінетом Міністрів України умов для запобігання розкраданню цих рослин і отриманої з них готової продукції чи відходів цих рослин.
У ліцензіях на здійснення діяльності з використання наркотичних засобів, психотропних речовин для навчальних та наукових цілей зазначаються особи, які здійснюють такий вид діяльності, кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, а також порядок використання залишків наркотичних засобів, психотропних речовин після завершення зазначеної діяльності. Виключити
Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії Стаття 9. Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду або для відмови у видачі ліцензії, видача, анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, про відмову у видачі та про анулювання зазначеної ліцензії відповідно до статей 11 та 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею. Орган ліцензування приймає рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, про відмову у видачі видачу ліцензії, видачу, анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:

відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі – підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

………………………………………….

Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:

відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі – підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

……………………………………..

Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії

Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії може бути оскаржено в установленому законом порядку.

Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються органом ліцензування протягом трьох календарних днів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Національній поліції.

Виключити

 

 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – виписка) – документ в електронній або у випадку, передбаченому цим Законом, у паперовій формі, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу – підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи;

2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – витяг) – документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;

………………………………

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – виписка) – документ в електронній або у випадку, передбаченому цим Законом, у паперовій формі, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу – підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та державної фіскальної служби, документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи;

2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – витяг) – документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;

……………….

10) персональний кабінет юридичної особи, іншої організації та фізичної особи – підприємця (далі – персональний кабінет) – особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи, фізичної особи – підприємця та громадського формування, що не має статусу юридичної особи, на порталі електронних сервісів, призначена для подання документів в електронній формі для проведення реєстраційних дій, безоплатного доступу юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, до відомостей про результати розгляду цих документів, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які є актуальними на момент запиту або на визначену дату;

11) портал електронних сервісів – веб-сайт, організований як системне багаторівневе об’єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимального доступу до інформації та послуг у сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

12) принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації (далі – принцип мовчазної згоди) – принцип, згідно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від державних органів у порядку та випадках, визначених цим Законом, відповідних документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або відомостей, за умови, що відповідні державні органи у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі документи або відомості;

…………………………………………

10) персональний кабінет юридичної особи, іншої організації та фізичної особи – підприємця (далі – персональний кабінет) – особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи, фізичної особи – підприємця та громадського формування, що не має статусу юридичної особи, на порталі електронних сервісів, призначена для подання документів в електронній формі для проведення реєстраційних дій, безоплатного доступу юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, до відомостей про результати розгляду цих документів, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які є актуальними на момент запиту або на визначену дату;

11) портал електронних сервісів – веб-сайт, організований як системне багаторівневе об’єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимального доступу до інформації та послуг у сфері державної реєстрації, дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

12) принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації (далі – принцип мовчазної згоди) – принцип, згідно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від державних органів у порядку та випадках, визначених цим Законом, відповідних документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або відомостей, за умови, що відповідні державні органи у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі документи або відомості;

……………………….

Стаття 8. Портал електронних сервісів

1. Портал електронних сервісів повинен забезпечувати:

1) подання документів в електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;

2) контроль за повнотою заповнення заяви про державну реєстрацію, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;

3) перегляд стану розгляду поданих документів;

4) доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;

5) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;

6) формування та подання запитів в електронній формі про надання витягів;

7) перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу, інших документів та відомостей з Єдиного державного реєстру;

8) сплату адміністративного збору та оплату надання відомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу;

9) функціонування персонального кабінету;

10) доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру;

11) проведення інших операцій, визначених цим Законом.

……………………..

Стаття 8. Портал електронних сервісів

1. Портал електронних сервісів повинен забезпечувати:

1) подання документів в електронній формі для державної реєстрації, видачі документів дозвільного характеру;

2) контроль за повнотою заповнення заяви про державну реєстрацію, видачі документів дозвільного характеру;

3) перегляд стану розгляду поданих документів;

4) доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;

5) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;

6) формування та подання запитів в електронній формі про надання витягів;

7) перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу, інших документів та відомостей з Єдиного державного реєстру;

8) сплату адміністративного збору та оплату надання відомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу;

9) функціонування персонального кабінету;

10) доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру;

11) проведення інших операцій, визначених цим Законом.

…………..

Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру

…………………………………….

2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

…………………………………….

45) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:

вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;

Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру

…………………………………….

2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

…………………………………….

45) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:вид господарської діяльності, на який видано ліцензію на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії; найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
дата і номер рішення органу ліцензування про надання та відмову у наданні ліцензії (із зазначенням підстави для такої відмови); дата і номер рішення органу ліцензування про видачу, відмову у видачі ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням підстави для такої відмови);
дата видачі ліцензії; дата видачі ліцензії, термін дії ліцензії (у разі встановлення терміну дії ліцензії законом;
Норма відсутня дата і номер рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, дата внесення запису про рішення до Єдиного державного реєстру;
відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами; відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
Норми відсутні перелік відокремлених підрозділів, в яких провадиться господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню;

дата і номер рішення органу ліцензування щодо тимчасового зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням підстави для зупинення та назви частину виду господарської діяльності, яка зупиняється), дата набрання ним чинності;

  дата і номер рішення органу ліцензування щодо відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;
підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності; підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;
  відомості щодо зупинення рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії у разі розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарги ліцензіата, здобувача ліцензії на дії органу ліцензування ( в т. ч. дата та номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги);

відомості про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо розгляду скарги ліцензіата, здобувача ліцензії на дії органу ліцензування (в т. ч. дата та номер розпорядження), дата внесення відомості до Єдиного державного реєстру;

дата та номер рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги;

відомості про визнання ліцензії недійсною, в тому числі підстави визнання ліцензії недійсною;

відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім’я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру; відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім’я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
…………………………………….

4. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про фізичну особу – підприємця:

…………………………………….

20) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:

……………………………………………

4. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про фізичну особу – підприємця:

…………………………………….

20) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:

вид господарської діяльності, на який видано ліцензію; вид господарської діяльності, на який видано ліцензію на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії; найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
дата і номер рішення органу ліцензування про надання та відмову у наданні ліцензії (із зазначенням підстави відмови); дата і номер рішення органу ліцензування про видачу, відмову у видачі ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням підстави для такої відмови);
дата видачі ліцензії;

 

дата видачі ліцензії, термін дії ліцензії (у разі встановлення терміну дії ліцензії законом;
Норма відсутня дата і номер рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, дата внесення запису про рішення до Єдиного державного реєстру;
відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами; відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
Норми відсутні дата і номер рішення органу ліцензування щодо тимчасового зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням підстави для зупинення та назви частину виду господарської діяльності, яка зупиняється), дата набрання ним чинності;

 дата і номер рішення органу ліцензування щодо відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;

підстави, дата і номер рішення про переоформлення, анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності; підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;

 

Норми відсутні відомості щодо зупинення рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії у разі розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарги ліцензіата, здобувача ліцензії на дії органу ліцензування ( в т.ч дата та номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги);

відомості про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо розгляду скарги ліцензіата, здобувача ліцензії на дії органу ліцензування (в т. ч. дата та номер розпорядження), дата внесення відомості до Єдиного державного реєстру;

дата та номер рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги;

відомості про визнання ліцензії недійсною, в тому числі підстави визнання ліцензії недійсною;

відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру; відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;
дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для ліцензування; Виключити
Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів

1. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених цією статтею, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами.

Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів

1. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених цією статтею, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами.

2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, – відомостей про проведення такої реєстраційної дії;

Пенсійного фонду України – відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку – відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, – відомостей про проведення такої реєстраційної дії;

Пенсійного фонду України – відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку – відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи;

Норма відсутня Органам ліцензування – відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням форми такого припинення (реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації).
До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державну реєстрацію фізичної особи – підприємця технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.

3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення є підставою для взяття їх на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

4. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

……..

До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державну реєстрацію фізичної особи – підприємця технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.

3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення є підставою для взяття їх на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

4. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

……

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
Стаття 1. Визначення термінів Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) безліцензійна діяльність – провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, у тому числі провадження ліцензіатом частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію; Виключити

 

11) видача ліцензії – внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; 11) видача ліцензії – надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
Норма відсутня 12) анулювання ліцензії – позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
Норма відсутня 13) зупинення дії ліцензії – тимчасове позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
Норма відсутня 14) відновлення дії ліцензії – поновлення суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про відновлення дії ліцензії про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
2) здобувач ліцензії – суб’єкт господарювання, який подав до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії разом із підтвердними документами згідно з вимогами відповідних ліцензійних умов; 2) здобувач ліцензії – суб’єкт господарювання, який звернувся в установленому законом порядку до органу ліцензування про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
3) ліцензіат – суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності; 3) ліцензіат – суб’єкт господарювання, який має ліцензію на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
4) ліцензійні умови – нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії; 4) ліцензійні умови – нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положенням якого встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;
5) ліцензія – запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; 5) ліцензія – це право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
6) ліцензування – засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів; 6) ліцензування – засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, безпеки навколишнього природного середовища;
Норма відсутня 61) особливості ліцензування – застосування передбачених законами вимог до порядку ліцензування господарської діяльності, відмінні від вимог, визначених цим Законом.

 

Норма відсутня Не є особливостями ліцензування встановлені іншими законами вимоги, які суперечать принципам ліцензування, визначеним статтею 3 цього Закону.
7) орган ліцензування – орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган. 7) орган ліцензування – орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган.
Норма відсутня 8) матеріально-технічна база – сукупність засобів та/або місць провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
Норма відсутня 9) місце провадження господарської діяльності – місце (об’єкт, приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), на якому (у межах якого) суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується у його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання);
Норма відсутня 10) ліцензійна справа – це єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях, в разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.
Стаття 2. Сфера дії Закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування Стаття 2. Сфера дії Закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування
1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності. 1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.
2. Дія цього Закону не поширюється на порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на здійснення таких видів господарської діяльності:

1) банківську діяльність, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

2) діяльність в галузі телебачення і радіомовлення, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;

3) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, що здійснюється відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Виключити
3. Суб’єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії. 3. Суб’єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії.
4. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є: 4. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є:
центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, – провадиться на всій території України; центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, – провадиться на всій території України;
Рада міністрів Автономної Республіці Крим, – провадиться на території Автономної Республіки Крим; Рада міністрів Автономної Республіці Крим, – провадиться на території Автономної Республіки Крим;
місцевий орган виконавчої влади, – провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. місцевий орган виконавчої влади, – провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
5. Формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим Законом порядку здійснюють:

Кабінет Міністрів України або інший орган державної влади, у випадках, встановлених законом, – шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування;

……………………..

5. Формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим Законом порядку здійснюють:

Кабінет Міністрів України – шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування;

 

 

……………………..

Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування
1. Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на: 1. Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на:
1) принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується шляхом: 1) принципі єдиної державної системи ліцензування, який реалізується шляхом:
встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключно цим Законом; встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключно цим Законом;
визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов; визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов;
визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування та видів господарської діяльності згідно із статтею 7 цього Закону, на які відповідний орган ліцензування видає ліцензії; визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування, визначених статтею 7 цього Закону видів господарської діяльності;
Норма відсутня затвердження ліцензійних умов Кабінетом Міністрів України;
2) принципі територіальності, згідно з яким дія ліцензії поширюється на адміністративну територію органу ліцензування, що її видав; 2) принципі територіальності, згідно з яким дія ліцензії поширюється на адміністративну територію органу ліцензування, що її видав;
3) принципі дотримання законності шляхом того, що: 3) принципі дотримання законності шляхом того, що:
запровадження ліцензування виду господарської діяльності здійснюється виключно законом; запровадження ліцензування виду господарської діяльності здійснюється виключно законом;
види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 цього Закону, ліцензуванню не підлягають; види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 цього Закону, ліцензуванню не підлягають;
Норма відсутня виключно законом визначаються підстави видачі ліцензії, залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, розширення та звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, зупинення, відновлення дії ліцензії та анулювання ліцензії, порядок прийняття та набрання чинності рішень органів ліцензування;
встановлюються конкретні строки здійснення кожної дії органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування; встановлюються конкретні строки здійснення кожної дії органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування;
вимоги ліцензійних умов мають бути однозначними, прозорими та виключати можливість їх суб’єктивного застосування органами ліцензування чи ліцензіатами; вимоги ліцензійних умов мають бути однозначними, прозорими та виключати можливість їх суб’єктивного застосування органами ліцензування чи ліцензіатами;
повноваження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування та порядок набрання чинності рішеннями органу ліцензування поширюються на сферу ліцензування всіх видів господарської діяльності, визначаються виключно цим Законом і не можуть бути обмежені іншими законами; повноваження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування поширюються на сферу ліцензування всіх видів господарської діяльності, визначаються виключно цим Законом і не можуть бути обмежені іншими законами;
запроваджується відповідальність посадових осіб органів ліцензування і спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та суб’єктів господарювання за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють сферу ліцензування; запроваджується відповідальність посадових осіб органів ліцензування і спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та суб’єктів господарювання за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють сферу ліцензування;
забороняється вимагання органами ліцензування надання документів з державних паперових або електронних інформаційних ресурсів; забороняється вимагання органами ліцензування надання документів з державних паперових або електронних інформаційних ресурсів;
4) принципі пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров’я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки держави, що передбачає: 4) принципі пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров’я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки держави, що передбачає:
ліцензування виду господарської діяльності застосовується лише до такого виду, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров’ю людини, навколишньому природному середовищу та/або безпеці держави, і лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання; ліцензування застосовується лише до такого виду господарської діяльності, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров’ю людини, навколишньому природному середовищу та/або безпеці держави, і лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання;
запобігання проявам корупції; запобігання проявам корупції;
у разі внесення змін до нормативно-правових актів у сфері ліцензування, передбачається достатній для реалізації цих змін строк, але не менш як два місяці; у разі внесення змін до нормативно-правових актів у сфері ліцензування, передбачається достатній для реалізації цих змін строк, але не менш як два місяці;
5) принципі рівності прав суб’єктів господарювання, що передбачає: 5) принципі рівності прав суб’єктів господарювання, що передбачає:
вільний вибір суб’єктом господарювання провадження встановленого законом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, і території своєї діяльності; вільний вибір суб’єктом господарювання провадження встановленого законом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, і території своєї діяльності;
забезпечення при отриманні ліцензії рівності прав суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми чи форми власності; забезпечення при отриманні ліцензії рівності прав суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми чи форми власності;
встановлення єдиних вимог ліцензійних умов шляхом визначення їх відповідності рівням ризику від провадження відповідного виду господарської діяльності; встановлення єдиних вимог ліцензійних умов шляхом визначення їх відповідності рівням ризику від провадження відповідного виду господарської діяльності;
уникнення необґрунтованих обтяжень чи зайвих адміністративних процедур; уникнення необґрунтованих обтяжень чи зайвих адміністративних процедур;
заборону використання ліцензування видів господарської діяльності для обмеження конкуренції; заборону використання ліцензування видів господарської діяльності для обмеження конкуренції;
6) принципі відкритості процесу ліцензування, що забезпечується шляхом: 6) принципі відкритості процесу ліцензування, що забезпечується шляхом:
Норма відсутня внесення відомостей про ліцензування видів господарської діяльності суб’єктів господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
своєчасного оприлюднення результатів ліцензійної діяльності органами ліцензування на своїх офіційних веб-сайтах та проектів нормативно-правових актів – у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації»; своєчасного оприлюднення результатів ліцензійної діяльності органами ліцензування на своїх офіційних веб-сайтах та проектів нормативно-правових актів – у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування відповідно до закону; забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування відповідно до закону;
залучення на паритетних засадах представників профільних громадських організацій, суб’єктів господарювання та/або їх об’єднань до процесу прийняття рішень Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування. залучення на паритетних засадах представників профільних громадських організацій, суб’єктів господарювання та/або їх об’єднань до процесу прийняття рішень Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.
2. Принципи державної політики у сфері ліцензування поширюються на порядок ліцензування всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. 2. Принципи державної політики у сфері ліцензування поширюються на порядок ліцензування всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Ліцензування видів господарської діяльності, що не відповідає наведеним у цій статті принципам державної політики, забороняється. Ліцензування видів господарської діяльності, що не відповідає наведеним у цій статті принципам державної політики, забороняється.
Стаття 4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування Стаття 4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування
1. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування: 1. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
1) розробляє основні напрями розвитку сфери ліцензування та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення; 1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері ліцензування;

 

2) узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування; 2) узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;
3) погоджує проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (у тому числі ліцензійні умови), що розробляються та/або приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами; 3) погоджує проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (у тому числі проекти ліцензійних умов);
4) здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування та визначає форму ліцензійного звіту; 4) здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування та визначає форму ліцензійного звіту;
5) здійснює нагляд за додержанням органами державної влади, державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування; 5) здійснює нагляд за додержанням органами державної влади, державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування;
6) утворює Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування та забезпечує її діяльність; 6) утворює Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування та забезпечує її діяльність;
7) має право для цілей Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування отримувати від органу ліцензування копії документів, які стосуються прийнятого ним рішення, що оскаржується до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, та залучати на громадських засадах державних службовців, науковців та інших фахівців (за згодою їхніх керівників) для одержання консультацій та проведення експертизи документів у сфері ліцензування, а також запитувати і отримувати інформацію, документи чи матеріали; 7) має право для цілей Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування отримувати від органу ліцензування копії документів, які стосуються прийнятого ним рішення, що оскаржується до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, та залучати на громадських засадах державних службовців, науковців та інших фахівців (за згодою їхніх керівників) для одержання консультацій та проведення експертизи документів у сфері ліцензування, а також запитувати і отримувати інформацію, документи чи матеріали;
8) видає розпорядження про усунення порушення законодавства у сфері ліцензування та розпорядження про відхилення або задовільнення апеляцій чи скарг з урахуванням рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування; 8) видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених цим Законом;
9) порушує питання щодо відповідальності посадових осіб органів ліцензування, які прийняли рішення, скасоване на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування; 9) порушує питання щодо відповідальності посадових осіб органів ліцензування, які прийняли рішення, скасоване на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
10) забезпечує підвищення кваліфікації працівників органу ліцензування, до посадових обов’язків яких належить забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування; Виключити

 

 

11) одержує інформацію з питань ліцензування та контролю за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання від органів ліцензування, органів, що здійснюють контроль за наявністю ліцензій, зокрема щорічний ліцензійний звіт та щорічний звіт про виявлення безліцензійної діяльності; 11) одержує інформацію з питань ліцензування та контролю за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання від органів ліцензування, органів, що здійснюють контроль за наявністю ліцензій, зокрема щорічний ліцензійний звіт та щорічний звіт про виявлення провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання ліцензії;
12) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Міністерством юстиції України. 12) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
2. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами – підприємцями. 2. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами – підприємцями.
Стаття 5. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування Стаття 5. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування
1. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування та діє за регламентом, що затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування. 1. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування та діє за регламентом, що затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
2. Обов’язками Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є: 2. Обов’язком Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є:
1) розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування; 1) розгляд скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
2) розгляд звернень органів ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 19 цього Закону. 2) розгляд звернень органів ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 1, 2, 4 та 5 частини третьої статті 19 цього Закону.
3. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування має право: 3. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування має право:
1) розглядати пропозиції щодо запровадження ліцензування нового чи скасування чинного виду господарської діяльності (частини (частин) виду господарської діяльності) та запитувати необхідні матеріали для їх розгляду; 1) розглядати пропозиції щодо запровадження ліцензування нового чи скасування чинного виду господарської діяльності (частини (частин) виду господарської діяльності) та запитувати необхідні матеріали для їх розгляду;
2) розробляти рекомендації стосовно вдосконалення державної політики у сфері ліцензування; 2) розробляти рекомендації стосовно вдосконалення державної політики у сфері ліцензування;
3) проводити експертизу проектів нормативно-правових актів або пропозицій у сфері ліцензування. 3) проводити експертизу проектів нормативно-правових актів або пропозицій у сфері ліцензування;
4. Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування очолює голова, який за посадою є керівником спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. 4. Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування очолює голова, який за посадою є керівником спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Голова Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування має першого заступника та заступника. У разі відсутності голови його обов’язки виконує перший заступник, а в разі відсутності і першого заступника – заступник голови. Голова Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування має першого заступника та заступника. У разі відсутності голови його обов’язки виконує перший заступник, а в разі відсутності і першого заступника – заступник голови.
Перший заступник голови призначається з представників громадськості, науковців, суб’єктів господарювання або їх об’єднань за результатами обрання його членами Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування. Заступник голови призначається головою Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування з числа державних службовців. Перший заступник голови призначається з представників громадськості, науковців, суб’єктів господарювання або їх об’єднань за результатами обрання його членами Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування. Заступник голови призначається головою Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування з числа державних службовців.
5. Склад Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування формується за пропозиціями громадських організацій, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, посадових осіб органів ліцензування та наукових установ і затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування. 5. Склад Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування формується за пропозиціями громадських організацій, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, посадових осіб органів ліцензування та наукових установ і затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
Представники громадських організацій, суб’єктів господарювання, їх об’єднань та науковців залучаються до складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у кількості не менш як п’ятдесят відсотків її складу. Представники громадських організацій, суб’єктів господарювання, їх об’єднань та науковців залучаються до складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у кількості не менш як п’ятдесят відсотків її складу.
6. Формою роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є засідання, що проводяться за потреби, але не рідше одного разу на місяць, та є правомочними за присутності не менше, ніж половини членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування. 6. Формою роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є засідання, що проводяться за потреби, але не рідше одного разу на місяць, та є правомочними за присутності не менше, ніж половини членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
7. У разі надходження апеляції до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування він протягом трьох робочих днів з дня одержання ним апеляції: 7. У разі надходження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування скарги на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом трьох робочих днів з дня її одержання:
1) повідомляє здобувача ліцензії чи ліцензіата і орган ліцензування про прийняття апеляції до розгляду; 1) повідомляє здобувача ліцензії чи ліцензіата, а також орган ліцензування про прийняття скарги до розгляду або про залишення скарги без розгляду.

Скарга залишається без розгляду з таких підстав:

якщо порушені в скарзі питання виходять за межі повноважень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

якщо скарга, подана після набрання чинності рішенням органу ліцензування, яке оскаржується;

якщо скарга на дії органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування розглядається у суді.

В день отримання повідомлення про прийняття скарги до розгляду орган ліцензування вносить відомості про розгляд скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, до ліцензійного реєстру та розміщує на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням про зупинення рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії.

2) запрошує відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата і орган ліцензування до участі в засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування; 2) запрошує відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата і орган ліцензування до участі в засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
3) запитує в органу ліцензування копії (фотокопії) документів, що стосуються прийняття оскаржуваного рішення; 3) запитує в органу ліцензування копії документів, що стосуються оскаржуваних рішень (крім відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
4) передає заяву (скаргу), проект нормативно-правового акта та інші документи (в міру надходження) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування відповідно до її повноважень згідно з частинами другою та третьою цієї статті. 4) передає скаргу та інші документи (в міру надходження) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
У разі потреби спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може запитати в органу ліцензування додаткові документи, що стосуються прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення. З метою оперативного опрацювання відповідні запити можуть передаватися за допомогою телекомунікаційних засобів. У разі потреби спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може запитати в органу ліцензування додаткові документи, що стосуються прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення. З метою оперативного опрацювання відповідні запити можуть передаватися за допомогою телекомунікаційних засобів.
Форма подачі апеляції є довільною. Скарга до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування складається у довільній формі та повинна містити:
До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість. 1) повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код (для юридичних осіб), чи прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, – подається копія цієї відмітки) (для фізичних осіб) особи, яка подає скаргу, а також у разі якщо скарга подається представником скаржника – прізвище, ім’я, по-батькові представника;
Норма відсутня 2) зміст рішення, дій чи бездіяльності органу ліцензування та норми законодавства, порушені на думку скаржника;
Норма відсутня 3) викладення обставин, якими особа, яка подає скаргу, обґрунтовує свої вимоги;
Норма відсутня 4) відомості про розгляд зазначеного в скарзі питання в суді;
Норма відсутня 5) підпис особи, яка подає скаргу або його представника із зазначенням дати складення скарги.
Норма відсутня До скарги додаються копії документів, що підтверджують її обґрунтованість.
8. Апеляції розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення. 8. Скарги розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення.
Ліцензія, стосовно якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається апеляція на рішення органу ліцензування, є чинною до дня прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування. Ліцензія, стосовно якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання або зупинення і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається скарга на рішення органу ліцензування, є чинною.

У разі задоволення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарги ліцензіата на рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії, така ліцензія залишається чинною.

Орган ліцензування зобов’язаний виконати розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги у строк, встановлений у цьому розпорядженні. В разі не виконання розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги в установлений термін, оскаржене рішення органу ліцензування вважається скасованим.

У разі відхилення скарги ліцензіата на рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії, ліцензія вважається анульованою, або термін дії її є зупиненим з дня внесення органом ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги .

Інформація про прийняте розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги вноситься органом ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на наступний робочий день з дня отримання такого розпорядження.

9. Орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня одержання запиту подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування завірені ним запитувані копії (фотокопії) документів, що стосуються оскаржуваного рішення. 9. Орган ліцензування зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня одержання запиту подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування завірені ним запитувані копії (фотокопії) документів, що стосуються оскаржуваного рішення.
У разі неподання органом ліцензування запитуваних документів у встановлений строк Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування розглядає апеляцію по суті або може відкласти розгляд цієї апеляції з обґрунтуванням причин відкладення розгляду такої справи. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування розглядає скаргу по суті або відкладає її розгляд на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у разі неподання органом ліцензування запитуваних документів у встановлений строк або з інших підстав з обґрунтуванням причин перенесення вказаного розгляду.
Норма відсутня Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування приймає рішення про зняття з розгляду скарги на підставі заяви ліцензіата або здобувача ліцензії про відкликання такої скарги.
10. Апеляція, подана з перевищенням встановленого цим Законом строку набрання чинності рішенням відповідного органу ліцензування, Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування не розглядається. Виключити
11. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймається більшістю голосів її членів і оформлюється протокольним рішенням, що підписується особою, яка головувала на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, та секретарем ради, який призначається головою ради з числа її членів. 11. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймається більшістю голосів її членів і оформлюється протокольним рішенням, що підписується особою, яка головувала на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, та секретарем ради, який призначається головою ради з числа її членів.
Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування щодо розгляду апеляцій або інших скарг здобувачів ліцензії чи ліцензіатів, проектів нормативно-правових актів та/або пропозицій про запровадження чи скасування ліцензування виду господарської діяльності є обов’язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування у триденний строк з дня ухвалення відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування і є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про задоволення апеляції або про відхилення апеляції, про розгляд скарг, про погодження чи відхилення проектів нормативно-правових актів та/або усунення порушень законодавства у сфері ліцензування. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування за результатами розгляду скарг, звернень, пропозицій приймає рішення:
Норма відсутня задовольнити скаргу ліцензіата чи здобувача ліцензії на дії органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
Норма відсутня залишити скаргу ліцензіата чи здобувача ліцензії без задоволення (відхилити скаргу);
Норма відсутня відкласти розгляд скарги на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
Норма відсутня рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування звернутись до органу ліцензування або іншого органу державної влади з пропозицією усунути виявлені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування порушення законодавства у сфері ліцензування;
Норма відсутня рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування надати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з урахуванням наданих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування пропозицій;
Норма відсутня рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування врахувати при наданні пропозицій щодо внесення змін до законодавства розроблені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування рекомендації стосовно вдосконалення державної політики у сфері ліцензування.
Розпорядження про задоволення апеляції чи про відхилення апеляції, про розгляд скарг, про погодження чи відхилення проектів нормативно-правових актів та/або усунення порушень законодавства у сфері ліцензування надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії, ліцензіату чи заявнику протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є обов’язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

 

Норма відсутня За результатом розгляду рішень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
Норма відсутня 1) в разі прийняття рішення про видання розпорядження про розгляд скарги, видає таке розпорядження протягом трьох робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування;
Норма відсутня 2) опрацьовує рекомендації та/або рішення, схвалені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування згідно із повноваженнями.
Норма відсутня Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії, ліцензіату на наступний робочий день з дня їх прийняття.
Норма відсутня Орган ліцензування, який одержав розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк з дати отримання такого розпорядження, але не пізніше ніж десять робочих днів, подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про виконання вимог такого розпорядження разом з підтвердними документами.
12. Доведення доцільності проведення органом ліцензування позапланової перевірки ліцензіата на підставах, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 19 цього Закону, покладається на юридичну або фізичну особу, яка подала відповідне звернення (повідомлення), для чого такі особи або їхні представники запрошуються на засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування. Виключити

 

13. Інформація про результати діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. 13. Інформація про результати діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Стаття 6. Повноваження органів ліцензування Стаття 6. Повноваження органів ліцензування
1. Орган ліцензування видає ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону. 1. Органи ліцензування здійснюють ліцензування видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону.
Види господарської діяльності, на здійснення яких державний колегіальний орган видає ліцензії, встановлюються цим Законом. Виключити
2. Орган ліцензування для цілей цього Закону за відповідним видом господарської діяльності: 2. Орган ліцензування для цілей цього Закону за відповідним видом господарської діяльності:
1) отримує та розглядає заяву разом з документами, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії, оформлення, переоформлення та видачу інших документів, що стосуються сфери повноважень органу ліцензування; 1) отримує та розглядає заяву з документами, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення про:

залишення заяви без розгляду;

видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії;

переоформлення ліцензії;

зупинення дії ліцензії повністю або частково;

відновлення дії ліцензії повністю або частково;

анулювання ліцензії;

розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;

внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про ліцензування видів господарської діяльності суб’єкта господарювання;

видачу інших документів, визначених законом, що стосуються повноважень органу ліцензування;

2) розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України, якщо інше не встановлене законом; 2) розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України;
3) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов та за результатами перевірки приймає рішення; 3) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов;
4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань прийняті ним рішення, документи та інші відомості про ліцензування видів господарської діяльності, необхідні для ведення цього реєстру, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань прийняті ним рішення, документи та інші відомості про ліцензування видів господарської діяльності, необхідні для ведення цього реєстру, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України;
5) формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержання у паперовій формі (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ); 5) формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержує їх у паперовій та/або електронній формі (або документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ);

 

6) здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування; 6) здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування;
7) надає інформацію з ліцензійних справ та у паперовій формі, зокрема у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації»; 7) надає інформацію з ліцензійних справ у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
8) розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності; 8) розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності;
9) складає та подає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 30 січня року, наступного за звітним; 9) складає та подає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 30 січня року, наступного за звітним;
10) забезпечує підвищення кваліфікації працівників, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування; 10) забезпечує підвищення кваліфікації працівників, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування;
11) здійснює перевірку документів, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за діяльністю ліцензіата осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. 11) здійснює перевірку документів, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за діяльністю здобувача ліцензії, ліцензіата осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».
Норма відсутня 12) формує та веде на своєму офіційному веб-сайті у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України ліцензійний реєстр по кожному окремому виду господарської діяльності. Ліцензійний реєстр є відкритим.
3. Рішення органу ліцензування оформлюються організаційно-розпорядчими актами за підписом керівника органу або його заступника згідно з розподілом повноважень. 3. Рішення органу ліцензування оформлюються організаційно-розпорядчими актами за підписом керівника органу або його заступника згідно з розподілом повноважень.
4. Рішенням органу ліцензування на його територіальні підрозділи можуть бути покладені обов’язки з виконання повноважень органу ліцензування щодо проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складання актів за результатом їх проведення. 4. Рішенням органу ліцензування на його територіальні підрозділи можуть бути покладені обов’язки з виконання повноважень органу ліцензування в частині проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складання актів за результатом їх проведення.
Надання таких повноважень оформлюється організаційно-розпорядчим актом органу ліцензування. Такий акт на наступний день після його прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу ліцензування і направляється у письмовому вигляді до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. Виключити
Забороняється делегувати повноваження органу ліцензування будь-яким органам, організаціям, суб’єктам господарювання чи особам (у тому числі утвореним органом ліцензування чи які перебувають у сфері управління або підпорядкуванні органу ліцензування). Забороняється делегувати повноваження органу ліцензування будь-яким органам, організаціям, суб’єктам господарювання чи особам (у тому числі утвореним органом ліцензування чи які перебувають у сфері управління або підпорядкуванні органу ліцензування).
5. Орган виконавчої влади або державний колегіальний орган, що втратив повноваження органу ліцензування, зобов’язаний: 5. Орган, що втратив повноваження органу ліцензування, зобов’язаний:
1) вжити у місячний строк невідкладних заходів з передачі своїх ліцензійних справ, інших інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення виконання вимог цього Закону, відповідному органу виконавчої влади чи державному колегіальному органу, визначеному (уповноваженому) для ліцензування відповідного виду господарської діяльності, а у разі скасування ліцензування відповідного виду діяльності – до архівної установи; 1) вжити у місячний строк невідкладних заходів з передачі своїх ліцензійних справ, інших інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення виконання вимог цього Закону, відповідному органу, визначеному (уповноваженому) для ліцензування відповідного виду господарської діяльності, а у разі скасування ліцензування відповідного виду діяльності – до архівної установи;
2) забезпечити передання ліцензійних справ та інших інформаційних ресурсів щодо сфери ліцензування органу ліцензування, який визначений (уповноважений) відповідно законом чи Кабінетом Міністрів України, протягом часу, що забезпечує додержання строків прийняття рішень, вчинення інших дій у сфері ліцензування, передбачених цим Законом, але не більш як за десять календарних днів з дня його визначення (уповноваження) органом ліцензування. 2) забезпечити передання ліцензійних справ та інших інформаційних ресурсів щодо сфери ліцензування органу ліцензування, який визначений (уповноважений) відповідно законом чи Кабінетом Міністрів України, протягом часу, що забезпечує додержання строків прийняття рішень, вчинення інших дій у сфері ліцензування, передбачених цим Законом, але не більш як за десять календарних днів з дня його визначення (уповноваження) органом ліцензування.
Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: 1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
1) банківська діяльність, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»; 1) банківська діяльність, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
2) надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів); 2) надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);
3) професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»; 3) професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
4) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; 4) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;
5) діяльність у сфері електроенергетики, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії», і діяльність у сфері використання ядерної енергії, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»; 5) діяльність у сфері електроенергетики, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії», і діяльність у сфері використання ядерної енергії, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;
6) освітня діяльність, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти; 6) освітня діяльність, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти;
7) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»; 7) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;
8) діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про телекомунікації», надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; 8) діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про телекомунікації», надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
9) будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність»; 9) будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність»;
10) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про лікарські засоби»; 10) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про лікарські засоби»;
11) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж; 11) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
12) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; 12) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
13) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; 13) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
14) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами; 14) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами;
15) медична практика; 15) медична практика;
16) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України; 16) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України;
17) ветеринарна практика; 17) ветеринарна практика;
18) випуск та проведення лотерей; 18) випуск та проведення лотерей;
19) туроператорська діяльність; 19) туроператорська діяльність;
20) посередництво у працевлаштуванні за кордоном; 20) посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
21) промисловий вилов водних біоресурсів за межами юрисдикції України; 21) промисловий вилов водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
22) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»; 22) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;
23) діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії належності та перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України); 23) діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії належності та перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України);
24) перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; 24) перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
25) зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; 25) зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
26) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом; 26) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;
27) діяльність на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок природного газу»; 27) діяльність на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок природного газу»;
28) централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом; 28) централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;
29) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом; 29) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;
30) охоронна діяльність; 30) охоронна діяльність;
31) перероблення побутових відходів; 31) перероблення побутових відходів;
32) захоронення побутових відходів; 32) захоронення побутових відходів;
33) виробництво ветеринарних препаратів. 33) виробництво ветеринарних препаратів.
Норма відсутня 2. Суб’єкт господарювання може провадити види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключно за наявності ліцензії.
Стаття 8. Запровадження, скасування, зміна назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню Стаття 8. Запровадження, скасування, зміна назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню
1. У разі запровадження ліцензування нового виду господарської діяльності або нової частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, ліцензійні умови провадження нового виду господарської діяльності або нової частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, набирають чинності у строк, необхідний для приведення суб’єктом господарювання своєї діяльності у відповідність із вимогами ліцензійних умов, але не менш як через два місяці з дня їх прийняття. 1. У разі запровадження ліцензування нового виду господарської діяльності або нової частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, ліцензійні умови провадження нового виду господарської діяльності або нової частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, набирають чинності у строк, необхідний для приведення суб’єктом господарювання своєї діяльності у відповідність із вимогами ліцензійних умов, але не менш як через два місяці з дня їх опублікування.
2. У разі скасування ліцензування виду господарської діяльності орган ліцензування втрачає повноваження органу ліцензування, а ліцензії, видані на здійснення цього виду діяльності, вважаються недійсними. 2. У разі скасування ліцензування виду господарської діяльності орган ліцензування втрачає повноваження органу ліцензування, а ліцензії, видані на здійснення цього виду діяльності, вважаються недійсними.
  У разі скасування ліцензування частини виду господарської діяльності, ліцензійні умови поширюються на вид господарської діяльності в частині, яка підлягає ліцензуванню згідно із цим Законом.

У такому випадку орган ліцензування втрачає повноваження щодо ліцензування частини виду господарської діяльності, ліцензування якої скасовано, а ліцензії продовжують діяти в частині, яка підлягає ліцензуванню згідно із цим Законом.

3. У разі зміни згідно з цим Законом назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яка не призводить до зміни предмета такої діяльності, відповідні ліцензійні умови надалі поширюються на такий вид діяльності. Ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності продовжують діяти. 3. У разі зміни згідно з цим Законом назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яка не призводить до зміни предмета такої діяльності, відповідні ліцензійні умови, прийняті відповідно до цього Закону, надалі поширюються на такий вид діяльності. Ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності продовжують діяти.
4. У зв’язку зі змінами, передбаченими цією статтею, органи ліцензування актуалізують інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 4. У зв’язку зі змінами, передбаченими цією статтею, органи ліцензування та органи, що втратили повноваження органів ліцензування, актуалізують інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осі, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Стаття 9. Ліцензійні умови Стаття 9. Ліцензійні умови
1. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її одержання – відповідати ліцензійним умовам. 1. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її отримання – відповідати ліцензійним умовам.
2. Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, що є центральним органом виконавчої влади, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених законом. 2. Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У разі якщо органом ліцензування визначено одночасно центральний орган виконавчої влади або Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи місцевий орган виконавчої влади, ліцензійні умови провадження цього виду господарської діяльності розробляються відповідним центральним органом виконавчої влади. У разі якщо органом ліцензування визначено одночасно центральний орган виконавчої влади і Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи місцевий орган виконавчої влади, або державний колегіальний орган і Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи місцевий орган виконавчої влади, ліцензійні умови розробляються відповідним центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом відповідно.
У разі якщо органом ліцензування визначено Раду міністрів Автономної Республіки Крим, вона може передати свої повноваження органу ліцензування профільному міністерству Ради міністрів Автономної Республіки Крим. У разі якщо органом ліцензування визначено Раду міністрів Автономної Республіки Крим, вона може передати свої повноваження органу ліцензування профільному міністерству Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
3. У разі внесення змін до чинних ліцензійних умов, які потребуватимуть проведення суб’єктами господарювання підготовчої роботи, такі ліцензійні умови або їх окремі положення мають набирати чинності через певний строк з дня їх опублікування, достатній для проведення таких підготовчих робіт, що не може бути меншим, ніж два місяці. 3. У разі внесення змін до чинних ліцензійних умов, які потребуватимуть проведення суб’єктами господарювання підготовчої роботи, такі ліцензійні умови або їх окремі положення мають набирати чинності через певний строк з дня їх опублікування, достатній для проведення таких підготовчих робіт, що не може бути меншим, ніж два місяці.
4. Органи ліцензування оприлюднюють ліцензійні умови і зміни до них на своєму офіційному веб-сайті. 4. Органи ліцензування оприлюднюють ліцензійні умови і зміни до них на своєму офіційному веб-сайті.
5. У разі внесення змін до ліцензійних умов у частині зміни переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, цими ж змінами встановлюється строк подачі здобувачами ліцензій цих додаткових документів, який не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення змін до ліцензійних умов. 5. У разі внесення змін до ліцензійних умов у частині зміни переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, цими ж змінами встановлюється строк подачі цих додаткових документів, який не може бути меншим, ніж два місяці з дня опублікування змін до ліцензійних умов.
6. Залежно від особливостей провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вимоги ліцензійних умов встановлюються стосовно суб’єкта господарювання загалом та /або відносно кожного місця провадження кожного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. 6. Залежно від особливостей провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вимоги ліцензійних умов встановлюються стосовно суб’єкта господарювання загалом та /або відносно кожного місця провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
7. Якщо суб’єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на ліцензіата лише в частині, що встановлює вимоги до провадження цієї частини виду господарської діяльності. 7. Якщо суб’єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на ліцензіата лише в частині, що встановлює вимоги до провадження цієї частини виду господарської діяльності.
8. Ліцензійні умови можуть визначати вичерпний перелік видів місць провадження діяльності, якщо це обумовлено особливостями провадження цього виду господарської діяльності. 8. Ліцензійні умови можуть визначати вичерпний перелік видів місць провадження господарської діяльності, якщо це обумовлено особливостями провадження цього виду господарської діяльності.
Місцем провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, є об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться цей вид господарської діяльності або який використовується у його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання). Виключити
Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, що зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування). Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, що зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).
9. Вимоги ліцензійних умов до суб’єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включають: 9. Вимоги ліцензійних умов мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включають:
1) вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, крім документів, які органи влади не можуть вимагати відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги», щодо: 1) вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, крім документів, які органи влади не можуть вимагати відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги», щодо:
відомостей про місця провадження господарської діяльності із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності (повністю або частково стосовно зазначеного у заяві) або операцій, що за ним провадитимуться; відомостей про місця провадження господарської діяльності із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності (повністю або частково стосовно зазначеного у заяві) або операцій, що за ним провадитимуться;
відомостей про засоби провадження господарської діяльності; відомостей про засоби провадження господарської діяльності;
Норма відсутня відомостей про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;
Норма відсутня інформації про підтвердження відсутності здійснення над суб’єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».
2) кадрові вимоги щодо: 2) кадрові вимоги щодо:
мінімальної кількості працівників за окремими посадами (у разі якщо це зумовлено особливостями провадження певного виду господарської діяльності, встановлюються вимоги щодо наявності у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, зокрема у фізичних осіб – підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за певними посадами, які уклали трудові договори з ліцензіатом); мінімальної кількості працівників за окремими посадами (у разі якщо це зумовлено особливостями провадження певного виду господарської діяльності), встановлюються вимоги щодо наявності у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, зокрема у фізичних осіб – підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за певними посадами, які уклали трудові договори з ліцензіатом);
даних про наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками; даних про наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками;
3) організаційні вимоги щодо: 3) організаційні вимоги щодо:
зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону; Виключити
зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону; Виключити
строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних (у тому числі розширення, звуження), зазначених у документах, що додавалися до заяви, який не може бути меншим, ніж один місяць з дня настання таких змін; строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви, але не пізніше, ніж один місяць з дня настання таких змін;
провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно в межах місць провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, зазначених у відомостях про них, поданих органу ліцензування згідно з вимогами ліцензійних умов, використання виключно таких місць у провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно в межах місць провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих органу ліцензування згідно з вимогами ліцензійних умов; використання виключно таких місць у провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
провадження виду господарської діяльності виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях про них, які подані органу ліцензування згідно з вимогами ліцензійних умов; провадження виду господарської діяльності виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях про них, які подані органу ліцензування згідно з вимогами ліцензійних умов;
подання передбаченої законом звітності; подання передбаченої законом звітності;
порядку дій ліцензіата у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження ним виду господарської діяльності загалом або за певними місцями провадження такої діяльності та відновлення її провадження; Виключити
забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов; Виключити
4) технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати; 4) технологічні вимоги щодо:

наявності певної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати;

доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;

5) спеціальні вимоги, передбачені законом, стосовно: 5) спеціальні вимоги, передбачені законом, стосовно:
обмеження щодо суміщення здійснення видів господарської діяльності; обмеження щодо суміщення здійснення видів господарської діяльності;
виконання передбачених законом вимог щодо відокремлення і незалежності; виконання передбачених законом вимог щодо відокремлення і незалежності;
можливості провадження видів господарської діяльності лише юридичними особами або лише юридичними особами окремих організаційно-правових форм; Виключити
розміру статутного капіталу; розміру статутного капіталу;
обмеження щодо здійснення над суб’єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Виключити
10. До ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги: 10. До ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги:
1) щодо додержання законодавства України у відповідній сфері та/або окремих законів у цілому; 1) щодо додержання законодавства України у відповідній сфері та/або окремих законів у цілому;
2) законодавства, обов’язкові до виконання всіма суб’єктами господарювання. 2) законодавства, обов’язкові до виконання всіма суб’єктами господарювання.
11. Ліцензійними умовами встановлюються зміст та форма: 11. Ліцензійними умовами встановлюються зміст та форма:
1) заяви про одержання ліцензії; 1) заяв про отримання, переоформлення ліцензії, зупинення та відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;
2) документів, що додаються до заяви про одержання ліцензії; 2) відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії;
3) опису документів, що подаються для одержання ліцензії; 3) опису документів, що подаються для отримання ліцензії;
4) документів щодо кожного місця провадження господарської діяльності. 4) відомостей щодо кожного місця провадження господарської діяльності.
12. У ліцензійних умовах визначаються вичерпні переліки типів місць та засобів провадження господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, щодо яких встановлюються вимоги, передбачені абзацами п’ятим та шостим пункту 3 частини дев’ятої цієї статті. 12. У ліцензійних умовах визначаються вичерпні переліки типів місць та засобів провадження господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, щодо яких встановлюються вимоги, передбачені абзацами п’ятим та шостим пункту 3 частини дев’ятої цієї статті.
13. Ліцензійні умови повинні відповідати принципам державної політики у сфері ліцензування. 13. Ліцензійні умови повинні відповідати принципам державної політики у сфері ліцензування.
Норма відсутня 14. У разі якщо Кабінетом Міністрів України не затверджено ліцензійні умови, здобувач ліцензії для провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, звертається до органу ліцензування лише із заявою про отримання ліцензії у довільній формі із зазначенням інформації, визначеної частиною другою статті 11 цього Закону.
Стаття 10. Оформлення та подання документів до органу ліцензування, видача документів органом ліцензування Стаття 10. Оформлення та подання документів до органу ліцензування
1. Документи, подання яких до органу ліцензування передбачено цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії: 1. Документи, подання яких до органу ліцензування передбачено цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії, ліцензіата:
1) нарочно відповідно до пункту 3 частини другої статті 6 та у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги»; 1) нарочно відповідно до пункту 3 частини другої статті 6 та у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги»;
2) поштовим відправленням з описом вкладення; 2) поштовим відправленням з описом вкладення;
3) в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – портал електронних сервісів). 3) в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів.
2. У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом. 2. У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цього Закону, на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом.
3. Подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 3. Подання документів в електронній формі до органу ліцензування здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
4. Електронні документи, що подаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів. 4. Документи, що подаються в електронній формі оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.
5. Документи, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, повинні бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії або іншою уповноваженою на це особою. 5. Документи, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цього Закону, повинні бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії або іншою уповноваженою на це особою.
7. Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи приймаються за описом. 7. Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи, подані у паперовій формі, приймаються за описом.
8. При надходженні до органу ліцензування заяви про отримання ліцензії разом з підтвердними документами на паперових носіях на двох екземплярах опису документів уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр опису уповноваженою посадовою особою органу ліцензування видається здобувачу ліцензії (а у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно – видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий екземпляр опису залишається в органі ліцензування. 8. При надходженні до органу ліцензування заяви про отримання ліцензії разом з підтвердними документами на паперових носіях на двох екземплярах опису документів уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр опису уповноваженою посадовою особою органу ліцензування надається (надсилається) здобувачу ліцензії (а у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно – видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий екземпляр опису залишається в органі ліцензування.
9. Письмові заяви (повідомлення), подані у спосіб, передбачений частиною восьмою цієї статті, до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що подані своєчасно. 9. Документи, подані у спосіб, передбачений пунктом 2 частини першої цієї статті, в останній день закінчення строку, встановленого Законом, вважаються такими, що подані своєчасно.
Стаття 11. Документи, що подаються для одержання ліцензії Стаття 11. Документи, що подаються для отримання ліцензії
1. Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою. 1. Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою.
Норма відсутня 11. Якщо документи подаються нарочно, здобувач ліцензії пред’являє документ, що посвідчує його особу.

У разі подання документів представником здобувача ліцензії додатково пред’являється оригінал документа (засвідчена копія), що засвідчує його повноваження.

2. У заяві про отримання ліцензії повинна міститися інформація про: 2. У заяві про отримання ліцензії повинна міститися інформація про:
1) здобувача ліцензії: 1) здобувача ліцензії:
для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код; для юридичної особи – повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, в межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, – подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону; для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, – подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;
2) вид господарської діяльності (повністю або частково), зазначений у статті 7 цього Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію; 2) вид господарської діяльності (повністю або частково), зазначений у статті 7 цього Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір отримати ліцензію.
3. До заяви про отримання ліцензії додаються: 3. До заяви про отримання ліцензії додаються:
1) документи відповідно до ліцензійних вимог; 1) документи відповідно до ліцензійних умов;
2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби); 2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах. 3) опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі).
4. Перелік підтвердних документів встановлюється ліцензійними умовами і є виключним. 4. Перелік підтвердних документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, встановлюється ліцензійними умовами і є виключним.
Норма відсутня Документи, копії яких подавалися до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, та документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування, зберігаються протягом дії ліцензії.
5. Посадовим особам органів ліцензування забороняється вимагати від здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання): 5. Посадовим особам органів ліцензування забороняється вимагати від здобувача ліцензії:
1) подання оригіналів документів (крім документів, що складаються безпосередньо здобувачем ліцензії); 1) подання оригіналів документів (крім документів, що складаються безпосередньо здобувачем ліцензії);
2) зазначення здобувачами ліцензії у документах, що подаються для одержання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених законом; 2) зазначення у документах, що подаються для отримання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених ліцензійними умовами;
3) документи, що підтверджують або спростовують інформацію про нього, які видаються іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (виписки, витяги, довідки, листи). 3) документи, що підтверджують або спростовують інформацію про нього, які видаються іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (виписки, витяги, довідки, листи);
Норма відсутня 4) наявності на документі (його копії), що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом.
6. Документи, подання яких для одержання ліцензії передбачено цим Законом та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають. 6. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цим Законом та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.
7. З документів, поданих для одержання ліцензії на паперових носіях, органом ліцензування обов’язково виготовляється електронна копія шляхом сканування. 7. З документів, поданих для отримання ліцензії на паперових носіях, органом ліцензування обов’язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.
8. У разі подання електронних документів у випадках, передбачених цим Законом, усі документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, можуть засвідчуватися електронним цифровим підписом заявника відповідно до законодавства.

Електронний документ вважається одержаним органом ліцензування з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа органом ліцензування. Орган ліцензування автоматично після отримання від заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа.

8. Електронні документи при надходженні до органу ліцензування реєструються в органі ліцензування, про що автоматизованим способом в порядку, визначеному Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» інформується здобувач ліцензії, ліцензіат.
Стаття 12. Порядок прийняття заяви про отримання ліцензії до розгляду та підстави для залишення її без розгляду Стаття 12. Порядок прийняття заяви про отримання ліцензії до розгляду та підстави для залишення її без розгляду
1. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. 1. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.
2. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є: 2. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі; 1) документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: 2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
підписаний особою, яка не має на це повноважень; підписаний особою, яка не має на це повноважень;
оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом; оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом; 3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення. 4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
Норма відсутня 5) наявність інформації про здійснення над суб’єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».
3. У рішенні про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду зазначаються: 3. У рішенні про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду зазначаються:
1) реквізити заяви про отримання ліцензії; 1) реквізити заяви про отримання ліцензії;
2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про отримання ліцензії; 2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про отримання ліцензії;
3) дані про здобувача ліцензії (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті); 3) дані про здобувача ліцензії (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);
4) перелік обґрунтованих підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду і пропозиції щодо порядку їх усунення. 4) перелік обґрунтованих підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду і пропозиції щодо порядку їх усунення.
4. У рішенні про прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду зазначаються вичерпний перелік та опис підстав для прийняття такого рішення і пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені в чіткій і однозначній формі. Виключити
5. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії. 5. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.
Норма відсутня При поданні до органу ліцензування здобувачем ліцензії повторно заяви про отримання ліцензії до заяви додаються лише ті підтвердні документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент повторної подачі заяви зберегли свою актуальність.
Норма відсутня Збереженням актуальності є достовірність документів, що додалися до заяви про отримання ліцензії, та відповідність даних, зазначених у них, вимогам ліцензійних умов.
6. Забороняється залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду з підстав, не передбачених цією статтею. 6. Забороняється залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду з підстав, не передбачених цією статтею.
7. Для цілей цього Закону використовується відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Виключити
Стаття 13. Розгляд заяви про отримання ліцензії, відмова у видачі ліцензії Стаття 13. Розгляд заяви про отримання ліцензії, відмова у видачі ліцензії
1. Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів. 1. Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду розглядає її з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.
2. У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії. 2. У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії.
3. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є: 3. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії; 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною. 2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.
Норма відсутня 3) наявність в органі ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, яке забороняє йому займатися окремим видом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства.
Норма відсутня Відсутність ліцензійних умов провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не може бути підставою для відмови у видачі ліцензії.
4. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі пункту 1 частини третьої цієї статті здобувач ліцензії може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення. 4. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі пункту 1 частини третьої цієї статті здобувач ліцензії може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.
5. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі пункту 2 частини третьої цієї статті суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову. 5. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі пункту 2 частини третьої цієї статті суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.
6. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються: 6. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються:
1) реквізити заяви про отримання ліцензії; 1) реквізити заяви про отримання ліцензії;
2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про отримання ліцензії; 2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про отримання ліцензії;
3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті); 3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, згідно із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);
4) перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії; 4) перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії;
5) пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які мають бути викладені в однозначній, зрозумілій та достатній для виконання здобувачем ліцензії формі. 5) пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які мають бути викладені в однозначній, зрозумілій та достатній для виконання здобувачем ліцензії формі.
Відсутня норма 6-1. При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі ліцензії з причин раніше не зазначених у рішенні про відмову у видачі ліцензії (за винятком: не усунення чи усунення не в повному обсязі здобувачем ліцензії причин, що стали підставою для попередньої відмови; наявності в новій інформації, поданій здобувачем ліцензії, підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії) та в разі, якщо на момент повторного розгляду раніше подані документи не втратили свою актуальність.
7. У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії. 7. У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії.
Рішення, прийняті органом ліцензування відповідно до цього Закону, у день внесення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підлягають обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України. Рішення, прийняті органом ліцензування відповідно до цього Закону підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування та внесенню до ліцензійного реєстру органу ліцензування на наступний робочий день з дня їх прийняття органом ліцензування.
8. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

…………………..

8. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

…………………..

10. У рішенні про видачу ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензії. 10. У рішенні про видачу ліцензії орган ліцензування зазначає реквізити рахунку для внесення плати за видачу ліцензії.
11. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, яка видається ліцензіату безоплатно, та підлягає обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 11. Ліцензія на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронній формі (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).
12. Ліцензія видається на необмежений строк. 12. Ліцензія видається на необмежений строк.
13. Форму та зміст ліцензії визначає спеціально уповноважений орган з питань ліцензування. Виключити
16. Непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню. Виключити
Стаття 14. Плата за видачу ліцензії Стаття 14. Плата за видачу ліцензії
1. За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом. 1. За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.
Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.
Переоформлення ліцензії є безоплатним. Переоформлення ліцензії є безоплатним.
Норма відсутня Плата за звуження провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не справляється.
2. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії. 2. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису про рішення щодо видачі ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
3. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку. Виключити
4. Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання внесення плати за видачу ліцензії до прийняття рішення про її видачу. 4. Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання внесення плати за видачу ліцензії до прийняття рішення про її видачу.
5. Плата за видачу ліцензії, що видана органом ліцензування, який є центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом, зараховується до Державного бюджету України.

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим, зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим.

Плата за видачу ліцензії, що видана органами ліцензування, які є місцевими органами виконавчої влади, зараховується до відповідного місцевого бюджету.

5. Плата за видачу ліцензії зараховується до бюджетів згідно із Бюджетним кодексом України.
Норма відсутня 6. Орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів, забезпечує органам ліцензування доступ до інформації щодо внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Органам ліцензування забороняється вимагати від ліцензіатів документи, які підтверджують внесення плати за видачу ліцензій.

Стаття 15. Зміни, що стосуються ліцензіата або назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню Стаття 15. Зміни, що стосуються ліцензіата або назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню
1. У разі зміни серії та номера паспорта ліцензіата – фізичної особи – підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відповідну відмітку у паспорті, він невідкладно подає до органу ліцензування повідомлення про таку зміну, додавши до нього копію (фотокопію) паспорта з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків. 1. У разі зміни серії та номера паспорта ліцензіата – фізичної особи – підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відповідну відмітку у паспорті, він протягом п’яти робочих днів після зазначених змін, подає до органу ліцензування повідомлення про таку зміну, додавши до нього копію (фотокопію) паспорта з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.
2. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін. 2. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше, ніж один місяць з дня настання таких змін та надавати копії документів, які підтверджують зазначені зміни.
Норма відсутня 21. У разі порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат також притягується до адміністративної відповідальності.
3. У разі зміни переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат: 3. У разі зміни переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат:
у разі доповнення переліку новими документами – повинен подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни; у разі доповнення переліку новими документами – повинен подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;
у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, – подає органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни. у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, – подає органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни.
4. Якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєднання чи перетворення і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не перевищує трьох місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню. 4. Якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєднання чи перетворення і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з отриманням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не перевищує трьох місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню.
5. Якщо ліцензіат припиняється в результаті поділу, то лише один правонаступник за згодою правонаступників має право провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію. Такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням ліцензії на його провадження, провадити у строк, що не перевищує шести місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню. 5. Якщо ліцензіат припиняється в результаті поділу, то лише один правонаступник за згодою правонаступників має право провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію. Такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з отриманням ліцензії на його провадження, провадити у строк, що не перевищує шести місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню.
6. Правонаступник має повідомити про початок своєї господарської діяльності, вид якої підлягає ліцензуванню, відповідний орган ліцензування. Протягом встановленого частинами четвертою і п’ятою цієї статті відповідного строку правонаступник вважається ліцензіатом. 6. Правонаступник має повідомити про початок своєї господарської діяльності, вид якої підлягає ліцензуванню, відповідний орган ліцензування. Протягом встановленого частинами четвертою і п’ятою цієї статті відповідного строку правонаступник вважається ліцензіатом.
7. Право на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, може переходити від ліцензіата, що був фізичною особою – підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем. Така ліцензія ліцензіата підлягає у місячний строк переоформленню органом ліцензування на ім’я спадкоємця з дати набуття ним такого права, за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов. 7. Право на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, може переходити від ліцензіата, що був фізичною особою – підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем. Така ліцензія ліцензіата підлягає у місячний строк переоформленню органом ліцензування на ім’я спадкоємця з дати набуття ним такого права, за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов.
У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії. У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.
Зміна найменування ліцензіата (акціонерного товариства) у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку із перетворенням ліцензіата (акціонерного товариства) в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення ліцензії. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії. Зміна найменування ліцензіата (акціонерного товариства) у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку із перетворенням ліцензіата (акціонерного товариства) в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення ліцензії. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії.
Вимагання додаткових документів, не передбачених цим Законом, для переоформлення ліцензії забороняється. Вимагання додаткових документів, не передбачених цим Законом, для переоформлення ліцензії забороняється.
Рішення про переоформлення ліцензії підлягає оприлюдненню на порталі електронних сервісів не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення. Виключити
У разі переоформлення ліцензії, виданої на паперовому носії, орган ліцензування приймає рішення про визнання ліцензії, що була переоформлена, недійсною. Виключити
Непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню, крім випадку, передбаченого абзацом третім цієї частини. Непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною.
8. У разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на певну частину він подає до органу ліцензування заяву про звуження провадження ним цього виду господарської діяльності, в якій зазначає таку частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження цього виду господарської діяльності. На підставі такої заяви орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати її надходження приймає рішення про звуження провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. 8. У разі звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом на певну частину він подає до органу ліцензування заяву про звуження провадження ним цього виду господарської діяльності, в якій зазначає таку частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження цього виду господарської діяльності. На підставі такої заяви орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати її надходження приймає рішення про звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом.
9. У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ним частково, додатковою частиною він подає до органу ліцензування заяву про розширення провадження такого виду господарської діяльності, в якій зазначає вид господарської діяльності, до якого він має намір розширити свою діяльність (повністю або частково, доповнений додатковою частиною), відповідно до переліку видів господарської діяльності, визначених статтею 7 цього Закону, разом з документами згідно з відповідними ліцензійними умовами. 9. У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ним частково, додатковою частиною він подає до органу ліцензування заяву про розширення провадження такого виду господарської діяльності, в якій зазначає вид господарської діяльності, до якого він має намір розширити свою діяльність (повністю або частково, доповнений додатковою частиною), відповідно до переліку видів господарської діяльності, визначених статтею 7 цього Закону, разом з документами згідно з відповідними ліцензійними умовами.
Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вважається заявою про отримання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, та розглядається органом ліцензування за аналогією з порядком розгляду заяви про отримання ліцензії. Плата за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, справляється як за отримання нової ліцензії відповідно до частини першої статті 14 цього Закону, якщо інше не передбачено законом. Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вважається заявою про отримання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, та розглядається органом ліцензування за аналогією з порядком розгляду заяви про отримання ліцензії. Плата за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, справляється як за отримання нової ліцензії відповідно до частини першої статті 14 цього Закону, якщо інше не передбачено законом.
10. Дані про рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження виду господарської діяльності ліцензіата вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у строк та в порядку, встановлені для видачі ліцензії. 10. Дані про рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у строк та в порядку, встановлені для видачі ліцензії.
11. Ліцензіат набуває право на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у розширеному вигляді у термін, встановлений частиною дев’ятою статті 13 цього Закону.

………………….

11. Ліцензіат набуває право на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у розширеному вигляді у термін, встановлений частиною дев’ятою статті 13 цього Закону.

………………….

Стаття 16. Анулювання ліцензії Стаття 16. Зупинення та відновлення дії ліцензії, анулювання ліцензії
1. Анулюванням ліцензії є позбавлення ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання його ліцензії. Виключити
Норма відсутня 1. Ліцензія на провадження виду господарської діяльності може бути зупинена в повному обсязі або частково.
Норма відсутня 2. Підставою для прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії є:
Норма відсутня 1) заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії.
Норма відсутня Не є підставою для зупинення дії ліцензії заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання цим ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку:
Норма відсутня перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);
Норма відсутня у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов);
Норма відсутня 2) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
Норма відсутня 3) несплата за видачу ліцензії. Несплата за видачу ліцензії не є підставою для прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії в разі, якщо плату за видачу ліцензії не внесено внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
Норма відсутня 3. У разі встановлення наявності підстав для зупинення дії ліцензії, орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня виявлення таких підстав приймає обґрунтоване рішення про зупинення дії ліцензії.
Норма відсутня 4. Рішення органу ліцензування про зупинення дії ліцензії на підставі пунктів 2, 3 частини другої цієї статті набирає чинності через 10 робочих днів з дня його прийняття, а рішення про зупинення дії ліцензії на підставі пункту 1 частини другої цієї статті та про відновлення дії ліцензії – на наступний робочий день з дня прийняття.
Норма відсутня 5. Орган ліцензування інформує ліцензіата щодо рішення про зупинення дії ліцензії не пізніше наступного робочого дня після його прийняття у разі, якщо такий ліцензіат зареєстрований на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, або не пізніше трьох робочих днів шляхом направлення йому листа з повідомленням про вручення поштового відправлення у разі, якщо ліцензіат не зареєстрований на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.
Норма відсутня 6. Дія ліцензії зупиняється до повного усунення ліцензіатом підстав, визначених пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, які стали причиною зупинення дії ліцензії, але не більше, ніж на 2 місяці з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії; підстави, визначеної пунктом 1 частини другої цієї статті, яка стала причиною зупинення дії ліцензії, але не більше, ніж на 6 місяців з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії;.
Норма відсутня 7. Дія ліцензії відновлюється в разі надання органу ліцензування ліцензіатом заяви разом з підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії, та в разі, якщо дія ліцензії зупинена на підставі пункту 2 частини другої цієї статті, інформацією про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Норма відсутня 8. Орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви, приймає рішення про відновлення дії ліцензії.
Норма відсутня 9. Запис про рішення органу ліцензування щодо зупинення та відновлення дії ліцензії вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на наступний день за днем його прийняття.
Норма відсутня 10. Рішення про зупинення дії ліцензії повинно містити:
Норма відсутня 1) дату та номер рішення про зупинення дії ліцензії;

2) підстави для зупинення дії ліцензії;

3) назву виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності), зазначеного в ліцензії, дія якої (частини якої) зупиняється;

4) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);

5) місце провадження діяльності, в якому зупиняється провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (вказується в разі наявності більше, ніж одного місця провадження діяльності, зазначеного в ліцензійній справі);

6) строк зупинення дії ліцензії.

Норма відсутня 11. Рішення про зупинення дії ліцензії може бути оскаржене до суду.
Ліцензія вважається анульованою з дня, коли ліцензіат дізнався чи повинен був дізнатися про анулювання ліцензії, але у строк, не менший за один тиждень з дня прийняття органом ліцензування рішення про анулювання виданої йому ліцензії. Виключити
2. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є: 12. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:
1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії. Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку: 1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії. Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку:
перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);
у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов); у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов);
2) набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії або скасування такого рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування; 2) акт про не усунення ліцензіатом протягом терміну зупинення дії ліцензії причин, що були підставою для її зупинення;
3) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця), крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 цього Закону; 3) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця), крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 цього Закону;
4) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи – підприємця (у разі відсутності правонаступника); 4) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи – підприємця (у разі відсутності правонаступника);
5) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності; 5) наявність судового рішення про визнання фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою (у разі відсутності правонаступника);
6) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження; 6) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження;
7) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії; 7) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії;

У разі, якщо недостовірними даними у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії є інформація щодо відсутності контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;

8) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки); 8) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки);
9) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України; 9) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».
10) несплата за видачу ліцензії відповідно до частини другої статті 14 цього Закону. Виключити
3. Акти, передбачені пунктами 5-9 частини другої цієї статті, мають містити детальне викладення фактів порушення законодавства, їх обґрунтування та у випадках, якщо вони стосуються невиконання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов, містити посилання на конкретні пункти цих ліцензійних умов.

 

13. Акт, передбачений пунктом 2 частини дванадцятої цієї статті, складається органом ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня закінчення терміну зупинення дії ліцензії, якщо протягом такого терміну ліцензіатом не надано до органу ліцензування заяву разом з підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії.

Акти, передбачені пунктами 6 – 8 частини дванадцятої цієї статті, мають містити викладення фактів порушення законодавства, їх обґрунтування та у випадках, якщо вони стосуються невиконання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов, містити посилання на конкретні пункти цих ліцензійних умов.

До актів можуть долучатися фото та відеоматеріали, відзняті під час проведення перевірки. До актів можуть долучатися фото та відеоматеріали, відзняті під час проведення перевірки.
4. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з: 14. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з:
дня одержання документа, передбаченого пунктом 1 частини другої цієї статті; дня одержання документа, передбаченого пунктом 1 частини дванадцятої цієї статті;
дня виявлення відомостей, передбачених пунктом 2 частини другої цієї статті; дня складання актів, передбачених пунктами 2, 6 – 9 частини дванадцятої цієї статті;
наступного дня після закінчення строку, передбаченого пунктом 3 частини другої цієї статті; дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей, передбачених пунктом 3, 4, 5 частини дванадцятої цієї статті.
дня виявлення підстав, передбачених пунктами 4-9 частини другої цієї статті. Виключити
6. Рішення про анулювання ліцензії повинно містити: 15. Рішення про анулювання ліцензії повинно містити:
1) реквізити рішення про видачу ліцензії; 1) реквізити рішення про видачу ліцензії;
2) вид господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія; 2) вид господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія;
3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті); 3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);
4) підстави анулювання ліцензії. 4) підстави анулювання ліцензії.
7. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте з підстав, передбачених пунктами 1-3 частини другої цієї статті, набирає чинності з дня його прийняття. 16. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте з підстав, передбачених пунктами 1, 3 – 5, 9 частини дванадцятої цієї статті, набирає чинності з дня його прийняття.
8. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте з підстав, передбачених пунктами 4-9 частини другої цієї статті, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття. 17. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте з підстав, передбачених пунктами 2, 6 – 8 частини дванадцятої цієї статті, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.
Норма відсутня 18. Орган ліцензування інформує ліцензіата щодо рішення про анулювання ліцензії не пізніше наступного дня після його прийняття у разі, якщо такий суб’єкт господарювання зареєстрований на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, або протягом 5 календарних днів шляхом направлення йому листа з повідомленням про вручення поштового відправлення у разі, якщо ліцензіат не зареєстрований на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.
9. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії, встановленого частиною восьмою цієї статті, подає скаргу (апеляцію) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування. 19. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії або зупинення дії ліцензії подає скаргу до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до дня внесення органом ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо розгляду скарги за результатами розгляду скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.
Рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування набирає чинності з дня видання ним розпорядження про задоволення або відхилення апеляції чи про необхідність усунення порушень законодавства у сфері ліцензування. Виключити
10. У разі анулювання ліцензії з підстав, передбачених пунктами 5 – 10 частини другої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати заяву про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше ніж через рік з дня набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії. 20. У разі анулювання ліцензії з підстав, передбачених пунктами 2, 6 – 9 частини дванадцятої цієї статті, суб’єкт господарювання притягується до адміністративної відповідальності та може подати заяву про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше, ніж через рік з дня набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
11. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду. 21. Рішення органу ліцензування може бути оскаржено до суду.
Стаття 17. Ліцензійні справи Стаття 17. Ліцензійні справи
1. Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб’єкта господарювання). 1. Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб’єкта господарювання).
Ліцензійна справа – це єдиний набір документів на паперових або електронних носіях стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону. Виключити
Норма відсутня При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

2. У ліцензійній справі зберігаються: 2. У ліцензійній справі зберігаються:
1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону (разом із конвертами); 1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону (разом із конвертами);
2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата; 2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата; 3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
4) копії (фотокопії) розпоряджень спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про усунення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, допущених стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата; 4) копії (фотокопії) розпоряджень спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про усунення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, допущених стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
5) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов); 5) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);
6) оригінали судового рішення про витребовування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребовуваних документів; 6) оригінали судового рішення про витребовування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребовуваних документів;
7) інші документи, встановлені законом. 7) інші документи, встановлені законом.
3. Електронні копії документів, зазначених у частині другій цієї статті, зберігаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на електронних носіях і є невід’ємною частиною ліцензійної справи. Виключити
4. Ліцензійні справи є перехідними справами постійного зберігання. 4. Ліцензійна справа зберігається протягом дії ліцензії, після чого передається до архівної установи.
5. Посадові особи органу ліцензування, на яких покладено згідно з рішенням керівника цього органу повноваження щодо зберігання ліцензійних справ, несуть адміністративну, матеріальну або дисциплінарну відповідальність.

…………………………

5. Посадові особи органу ліцензування, на яких покладено згідно з рішенням керівника цього органу повноваження щодо зберігання ліцензійних справ, несуть адміністративну, матеріальну або дисциплінарну відповідальність.

…………………………

8. Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення. 8. Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.
Стаття 18. Відомості про ліцензування видів господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Стаття 18. Відомості про ліцензування видів господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вносяться відомості про ліцензування видів господарської діяльності, визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». 1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вносяться відомості про ліцензування видів господарської діяльності, визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
2. Органи ліцензування вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 2. Органи ліцензування вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:
1) рішення, прийняті органами ліцензування відповідно до цього Закону, – у день їх прийняття; 1) рішення, прийняті органами ліцензування відповідно до цього Закону, – не пізніше наступного робочого дня з дня їх прийняття;
2) документи, подані до органів ліцензування, та іншу інформацію про ліцензування видів господарської діяльності, необхідну для ведення зазначеного реєстру, – у день їх отримання органами ліцензування. 2) відомості про ліцензування, визначені підпунктами сьомим, дванадцятим, тринадцятим пункту 45 частини другої та підпунктами сьомим, дванадцятим, тринадцятим пункту 20 частини четвертої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», – на наступний робочий день з дня їх отримання органами ліцензування.
Стаття 19. Нагляд і контроль у сфері ліцензування Стаття 19. Нагляд і контроль у сфері ліцензування
1. Державний нагляд за додержанням органами державної влади чи державними колегіальними органами вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. 1. Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може проводити позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування з підстав: Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може проводити позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування з підстав:
1) наявності повідомлення в письмовій формі про порушення органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування; 1) наявності повідомлення в письмовій формі про порушення органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування;
2) видання розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування з метою перевірки його виконання органом ліцензування; 2) видання розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування з метою перевірки його виконання органом ліцензування;
3) виявлення інформації, що вказує на порушення органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування (зокрема, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, листах, щорічних звітах та офіційних інформаційних ресурсах органів ліцензування) 3) виявлення інформації, що вказує на порушення органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування (зокрема, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, листах, щорічних звітах та офіційних інформаційних ресурсах органів ліцензування)
4) рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування про необхідність проведення перевірки додержання певним органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування; Виключити
5) за дорученням Кабінету Міністрів України. 5) за дорученням Кабінету Міністрів України.
3. Керівник органу ліцензування зобов’язаний забезпечити надання посадовим особам спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування при проведенні ними перевірки додержання органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування ліцензійних справ, інших документів та інформації з питань ліцензування і необхідні умови для проведення перевірки. Керівник органу ліцензування зобов’язаний забезпечити надання посадовим особам спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування при проведенні ними перевірки додержання органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування ліцензійних справ, інших документів та інформації з питань ліцензування і необхідні умови для проведення перевірки.
4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт перевірки у двох примірниках в останній день перевірки. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт перевірки у двох примірниках в останній день перевірки.
Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий – зберігається спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування. Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий – зберігається спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
У разі виявлення порушення органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня складення акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування. У разі виявлення порушення органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня складення акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
5. Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про виконання вимог такого розпорядження. Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про виконання вимог такого розпорядження.
6. Контроль за наявністю у ліцензіатів (суб’єктів господарювання) ліцензій здійснюють державні органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій. 2. Контроль за наявністю у ліцензіатів (суб’єктів господарювання) ліцензій здійснюють державні органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій.
7. Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 3. Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
8. Для проведення перевірки органом ліцензування створюється комісія, до складу якої можуть входити виключно працівники його апарату і територіальних органів. Для проведення перевірки органом ліцензування створюється комісія, до складу якої можуть входити виключно працівники його апарату і територіальних органів.
9. Позапланові перевірки додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов проводяться у разі наявності хоча б однієї з таких підстав: Позапланові перевірки додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов проводяться з підстав, визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а також у разі:
1) виявлення у документах, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування згідно з цим Законом, інформації, що вказує на недотримання ним вимог ліцензійних умов, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині; 1) виявлення у документах, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування згідно з цим Законом, інформації, що вказує на недотримання ним вимог ліцензійних умов, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
2) виявлення у державних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині (зокрема, повідомлення про зміну даних, зазначених у підтвердних документах) або перевірки достовірності відповідної інформації; 2) виявлення у державних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині або перевірки достовірності відповідної інформації;
3) розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, видане за результатами проведення планових заходів, – з метою перевірки його виконання; 3) розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, видане за результатами проведення планових заходів, – з метою перевірки його виконання;
4) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або порушено її (їхні) законні права чи інтереси, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині; 4) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або порушено її (їхні) законні права чи інтереси, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
5) повідомлення посадових осіб контролюючих органів про виявлені в ході виконання контрольних повноважень порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині; 5) повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання контрольних повноважень порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
6) неподання ліцензіатом у встановлений строк органу ліцензування звітності, подання якої передбачено ліцензійними умовами, без поважних причин, що унеможливлюють її подання і настання яких не залежить від волі ліцензіата, та повідомлення про них органу ліцензування – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині; 6) неподання ліцензіатом у встановлений строк органу ліцензування звітності, подання якої передбачено ліцензійними умовами, за виключенням, якщо поданню звітності перешкоджали форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), та повідомлення про них органу ліцензування – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
7) реалізація загрози життю чи здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу або державній безпеці, яка безпосередньо пов’язана з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та документально підтверджена органом державної влади, уповноваженим у відповідній сфері, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, що пов’язані з відповідним випадком. 7) наявність загрози життю чи здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу або державній безпеці, яка безпосередньо пов’язана з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та документально підтверджена органом державної влади, уповноваженим у відповідній сфері, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, що пов’язані з відповідним випадком.
10. Позапланова перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов з підстав, передбачених пунктами 2, 4 та 5 частини дев’ятої цієї статті, здійснюється лише за наявності погодження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, яке надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування. Позапланова перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 та 5 частини третьої цієї статті, здійснюється лише за наявності погодження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, яке надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування.
Звернення органу ліцензування повинно містити документальне підтвердження виявлення інформації, передбаченої пунктом 2 частини дев’ятої цієї статті, або завірену ним копію відповідного звернення чи повідомлення, передбачених пунктами 4 або 5 частини дев’ятої цієї статті. Звернення органу ліцензування повинно містити документальне підтвердження виявлення інформації, передбаченої пунктом 2 частини третьої цієї статті, або завірену ним копію відповідного звернення чи повідомлення, передбачених пунктами 4 або 5 частини третьої цієї статті.
Анонімні звернення не є підставою для проведення позапланових перевірок. Анонімні звернення не є підставою для проведення позапланових перевірок.
11. Перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов проводиться органом ліцензування залежно від предмета перевірки: Виключити
за місцезнаходженням ліцензіата; Виключити
за місцями провадження ліцензіатом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Виключити
12. З метою забезпечення ліцензіатом присутності керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, орган ліцензування вживає вичерпних заходів попереднього інформування (не менш як за десять робочих днів) ліцензіата про дату та місце проведення планової перевірки, зокрема за допомогою засобів поштового, телефонного, факсимільного та/або електронного поштового зв’язку. Виключити
13. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат повідомляється у день перевірки. 4. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат повідомляється у день перевірки.
14. Акт перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов складається в останній день проведення перевірки. 5. Акт перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов складається в останній день проведення перевірки.
В акті відображаються питання, що перевірялися, та встановлений стан додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов. В акті відображаються питання, що перевірялися, та встановлений стан додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов.
У разі встановлення в ході перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов підстав для складання актів, що є підставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки. Виключити
15. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов видається органом ліцензування не пізніше трьох робочих днів з останнього дня проведення перевірки у разі виявлення за результатами її проведення порушень ліцензіатом вимог ліцензійних умов. 6. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов видається органом ліцензування не пізніше трьох робочих днів з останнього дня проведення перевірки у разі виявлення за результатами її проведення порушень ліцензіатом вимог ліцензійних умов.
У разі складення за результатом проведення перевірки акта, що є підставою для анулювання ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов не видається. У разі складення за результатом проведення перевірки акта, що є підставою для зупинення дії ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов не видається.
16. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень вимог ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому акті порушень. 7. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень вимог ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених порушень.
Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування під час провадження господарської діяльності Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування під час провадження господарської діяльності
1. За провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування посадові особи суб’єктів господарювання несуть адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення. 1. За провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії чи у період зупинення дії ліцензії, невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, порушення ліцензіатом строку повідомлення про всі зміни даних, які зазначені в заяві та документах, а також встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», суб’єкти господарювання притягаються до адміністративної відповідальністі, передбаченої Кодексом України про адміністративні правопорушення.
2. У разі відсутності ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, відповідальність за провадження такої господарської діяльності без ліцензії не застосовується. 2. У разі відсутності ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, відповідальність за провадження такої господарської діяльності без ліцензії не застосовується.
3. За порушення законодавства у сфері ліцензування посадові особи органу ліцензування несуть адміністративну, матеріальну або дисциплінарну відповідальність. 3. За порушення законодавства у сфері ліцензування посадові особи органу ліцензування несуть адміністративну, матеріальну або дисциплінарну відповідальність.
Стаття 21. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Стаття 21. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій, передбаченої пунктом 8 частини першої статті 7 цього Закону, втрачає чинність з 1 січня 2018 року.

…………………………………….

2. Ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій, передбаченої пунктом 8 частини першої статті 7 цього Закону, втрачає чинність з 1 січня 2018 року.

…………………………………….

5. До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування:

продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру;

оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день;

сприяють розпоряднику Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у формуванні електронного інформаційного ресурсу реєстру щодо ліцензування.

5. До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування:

набуття здобувачами ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, ліцензіатом права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню у розширеному вигляді, а також відновлення дії ліцензії, що була зупинена, відбувається з дня оприлюднення органами ліцензування прийнятих рішень на своїх офіційних веб-сайтах;

органи ліцензування у разі звернення здобувача ліцензії, ліцензіата щодо надання підтвердження факту набуття ним права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, а також щодо іншого рішення органу ліцензування надають копію такого рішення;

плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті органу ліцензування рішення про видачу ліцензії;

органи ліцензування сприяють держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у формуванні електронного інформаційного ресурсу реєстру щодо ліцензування.

6. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на день набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону:

види господарської діяльності яких звужені, підлягають переоформленню, що здійснюється органом ліцензування у триденний строк безкоштовно;

які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк.».

6. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк з дня подання заяви, за виключенням ліцензій, виданих на право провадження господарської діяльності, ліцензування якої здійснюється з урахуванням особливостей або відповідно до законів, якими встановлений обмежений строк дії ліцензій.».
II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Директор департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Денис Гутенко

Додаток

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого та мікропідприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.02.2017 року по 22.12. 2017 року.

№ з/п Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Робочі зустрічі з Офісом ефективного регулювання (BRDO), аналітиками офісу

 

3 Запропоноване регулювання сприймається.

Отримано інформацію щодо орієнтовної кількості суб’єктів малого та мікропідприємництва на яких поширюватимуться вимоги запропонованого регулювання.

2. Телефонні розмови з ліцензіатами з різних сфер господарської діяльності. 26 Запропоноване регулювання  сприймається.

Отримано інформацію про те, що для виконання вимог регулювання необхідно:

 

1. Здійснити витрати на процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання. В середньому витрачається 3 години.

5. Здійснити витрати на процедури організації виконання вимог регулювання. В середньому 8 годин.

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого(мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання:  160501;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив   98,73%.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
№ з/п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за

п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

 

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5. Інші процедури:
6. Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00 грн. Х 0,00 грн.
7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.      
8. Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00 грн. Х 0,00 грн.
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

3 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі  Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій)4 Х 22,41 грн. = 67,23

грн.

0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

58 грн. (витрати на  пошук нормативно-правового акту в мережі  Інтернет у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на  пошук нормативно-правового акту в мережі  Інтернет у наступний рік) Х 4 роки =           67,23 грн.
10. Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

8 год. (час, необхідний на розроблення та впровадження внутрішніх процедур, пов’язаних з виконанням вимог регулювання; Наприклад: подання ліцензіатом документів до органу ліцензування, у разі зміни даних, які були підставою для отримання ліцензії (за результатами консультацій)) Х 22,41 грн. Х 1 процедура(прийняття наказу по підприємству)=          179,28 грн. 0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

 155 грн.

(витрати на розроблення та впровадження внутрішніх процедур у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на  розроблення та впровадження внутрішніх процедур у наступний рік) Х 4 роки = 179,28 грн.

11. Процедури офіційного звітування

 

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

13. Інші процедури:
14. Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

246,51 грн. Х 246,51грн.
15. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.

 

160501   160501
16. Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

39565101 грн. Х 39565101грн.

Примітки:

 1. У розрахунку вартості 1 часу роботи використано вартість 1 часу роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», з 1 січня 2017 року становить – 22,41 гривня. Джерело отримання інформації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-193.
 2. Джерело отримання інформації: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr).

Припущено, що кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), та наступний рік дорівнює кількості суб’єктів господарювання – ліцензіатів, станом на 01.01.2017.

 1. Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результати пошуку Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

4.Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1).

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництваПроцедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання.
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
камеральні
виїзні
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): копії, переоформлення, дублікат
Разом за рік Х Х Х Х відсутні
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х відсутні

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

  1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
№ з/п Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 0,00 грн. 0,00 грн.
2. Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 39565101грн. 39565101грн.
3. Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 39565101 грн. 39565101 грн.
4. Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0,00 грн. 0,00 грн.
5. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 39565101 грн. 39565101 грн.

 

   1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Не передбачається розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»

І. Визначення проблеми

Практичне застосування положень Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування) виявило не тільки цілу низку проблем, пов’язаних з його імплементацією, а й підтвердило недосконалість використаних в ньому норм та застосованих процедур.

На сьогодні, ліцензування господарської діяльності є одним з найпоширеніших засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання та складає майже 27% від загального обсягу засобів і механізмів державного регулювання.

Станом на 01 січня 2017 року загальна кількість суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які займаються видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, складає близько 1625711 осіб. Таким чином, ліцензування застосовується до 8,2 % суб’єктів господарювання від загальної кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання.

Недосконалість норм та процедур Закону про ліцензування призводить до значних фінансових витрат здобувачів ліцензій та ліцензіатів.

Так, наприклад, здобувачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики(надання стоматологічних послуг) для забезпечення відповідності ліцензійним умовам, необхідно витратити близько 500 000 грн. на обладнання та близько 8000 грн на інші адміністративно-організаційні заходи (ознайомлення з вимогами регулювання, підготовка пакету документів для отримання ліцензії, оплата вартості ліцензії тощо). Згідно вимог чинного законодавства, у разі не підтвердження суб’єктом, з будь яких причин, внесення плати за видачу ліцензії, орган ліцензування вправі анулювати дану ліцензію. У такому разі, витрати суб’єкта господарювання на адміністративно-організаційні заходи збільшуються в два рази. Застосування такої підстави для анулювання ліцензії є не обґрунтованим, оскільки не сплати за видачу ліцензії не несе загрозу порушення прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров’ю людини, навколишньому середовищу тощо.

Також, витрати суб’єкта господарювання можуть збільшитися у разі анулювання ліцензії з інших підстав, передбачених Законом про ліцензування, зокрема, щодо невиконання розпорядження органу ліцензування про усунення порушень ліцензійних умов, у випадку коли порушення не несуть загрозу життю, здоров’ю та навколишньому середовищу, було б більш доцільно та економічно-обґрунтовано застосування нової більш м’якої адміністративно-господарської санкції у сфері ліцензування, яка б відповідала тяжкості порушення, а саме – зупинення органом ліцензування дії ліцензії в повному обсязі або частково.

Зважаючи на те, що орієнтовна кількість ліцензіатів з різних сфер господарської діяльності, складає близько 162571 суб’єктів, відповідно додаткові витрати на адміністративно-організаційні заходи, що виникають у зв’язку з недосконалим регулюванням можуть сягати більше1 млрд. грн. в рік.

Також, органами ліцензування встановлюються додаткові вимоги до порядку ліцензування господарської діяльності, які передбачені іншими законами, якими встановлюються особливості ліцензування для певного виду господарської діяльності відмінні від вимог Закону про ліцензування. Зазначене суперечить принципу визначеному ч.1 статті 3 Закону про ліцензування щодо визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов та призводить до додаткового фінансового навантаження на бізнес.

Крім того, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, з метою виявлення проблем у сфері ліцензування було проаналізовано інформацію щодо ліцензування у сфері господарської діяльності, отриману від органів ліцензування, на виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. від 29.08.2017 № 33326/1/1-172, яка свідчить, що ймовірність залишення органом ліцензування заяв про видачі ліцензії без розгляду або відмови у її видачі є високою. Кожне четверте звернення суб’єкта господарювання за отриманням ліцензії закінчується відмовою у її видачі або залишенням заяви без розгляду (26% від поданих заяв). Найпоширенішою підставою для відмови у видачі ліцензії за період 2014-2016 р.р. є «невідповідність здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження відповідного виду господарської діяльності» за якою було здійснено 86% всіх відмов у видачі ліцензії (9963 відмов за цією підставою з 11521 загальної кількості відмов по усім органам, які надали інформацію).

Також, необхідність розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» пов’язана із чисельними зверненнями протягом 2016-2017 р.р. суб’єктів господарювання щодо недосконалості норм Закону про ліцензування, а також наявності правових колізій.

Основними групами (підгрупи), на які проблема справляє вплив є:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни ні
Держава так __
Суб’єкти господарювання, так __
у тому числі суб’єкти малого підприємництва так __

Визначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів та потребують вирішення шляхом державного регулювання. Положення, викладені в проекті регуляторного акта, мають загальнообов’язковий характер і не можуть затверджуватись локальними актами суб’єктів господарювання.

__________________

1За даними Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/

2За даними, отриманими від органів ліцензування на доручення Першого Віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України  від 14.04.2017 № 13676/1/1-17 до листа Мінекономрозвитку від 05.04.2017 № 3612-01/11164-01 щодо інформації про використання регуляторних процедур у сфері діяльності суб’єктів господарювання.

II. Цілі державного регулювання

Удосконалення вже запроваджених державою принципів та процедур ліцензування, з метою чіткого їх окреслення, усунення правових колізій та  унеможливлення порушення прав суб’єктів господарювання.

Скорочення фінансових витрат здобувачів ліцензій та ліцензіатів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

   1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Не забезпечує досягнення цілі; Залишаються проблемними питання щодо наявності низки проблем, пов’язаних з імплементацією Закону про ліцензування, недосконалість використаних норм та застосованих процедур. Зважаючи на те, що орієнтовна кількість ліцензіатів з різних сфер господарської діяльності, складає близько 162571 суб’єктів, відповідно додаткові витрати на адміністративно-організаційні заходи, що виникають у зв’язку з недосконалим регулюванням сягають більше1 млрд. грн. в рік.
Внесення змін до існуючого регулювання Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми, оскільки запроваджуватимуться механізми, зокрема щодо:

– заборони вимагання органами ліцензування надання документів в паперовому чи електронному вигляді, які підтверджують внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій;

– нової адміністративно-господарської санкції у сфері ліцензування – зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;

– порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;

– порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;

– порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії;

-врегулювання питань щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії передбачивши, що до заяви про отримання ліцензії додаються лише ті підтвердні документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент подачі повторної заяви зберегли свою актуальність;

-виключення підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії.

Сприятиме зменшенню фінансових витрат бізнесу близько 960 млн.грн в рік.

   1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Відсутні. Витрати на адміністрування процедури ліцензування Відповідно до асигнувань, які щорічно затверджуються в Законі України «Про Державний бюджет України».
Внесення змін до існуючого регулювання Удосконалення вже запроваджених державою принципів та процедур ліцензування, з метою чіткого їх окреслення, усунення правових колізій та  унеможливлення порушення прав суб’єктів господарювання.

Покращення інвестиційного клімату.

Додаткових витрат не прогнозуються.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Відсутні. Відсутні.
Внесення змін до існуючого регулювання Відсутні. Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 64 2006 5121 155380 162571
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0,04 1,23 3,15 95,58 100%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Відсутні. Призводить до значних фінансових витрат. Додаткові витрати для всіх с/г складають близько 1 млрд. грн в рік.
Внесення змін до існуючого регулювання Сприятиме зменшенню фінансових витрат бізнесу близько 960 млн.грн в рік. За п’ять років економія для бізнесу буде близько 4,8 млрд. грн.

Можливість направити вивільнені кошти на розвиток бізнесу.

 

Прогнозуються витрати на:             ознайомлення з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет), а саме: 66,23 грн на одного суб’єкта господарювання.

Розрахунок: 3 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі  Інтернет та ознайомлення з ним; Х 22,41 грн. =

66,23 грн.

8 год. (час, необхідний для організації виконання вимог регулювання (за результатами консультацій)) Х 22,41 грн. Х 1 процедура(прийняття наказу по підприємству)=          179,28 грн.

Витрати для всіх складатимуть близько 39 млн.грн.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін 1 У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.
Внесення змін до існуючого регулювання 4 Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми, оскільки запроваджуватимуться механізми, зокрема щодо:

– заборони вимагання органами ліцензування надання документів в паперовому чи електронному вигляді, які підтверджують внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій;

– нової адміністративно-господарської санкції у сфері ліцензування – зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;

– порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;

– порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;

– порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії;

-врегулювання питань щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії передбачивши, що до заяви про отримання ліцензії додаються лише ті підтвердні документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент подачі повторної заяви зберегли свою актуальність;

-виключення підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії.

Сприятиме зменшенню фінансових витрат бізнесу близько 960 млн.грн в рік.

 

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Внесення змін до існуючого регулювання У разі прийняття проекту акта вигода заключатиметься:

для держави – Удосконалення вже запроваджених державою принципів та процедур ліцензування, з метою чіткого їх окреслення, усунення правових колізій та  унеможливлення порушення прав суб’єктів господарювання.

Покращення інвестиційного клімату.

 

для суб’єктів господарювання – Сприятиме зменшенню фінансових витрат бізнесу близько 960 млн.грн в рік. За п’ять років економія для бізнесу буде близько 4,8 млрд. грн.

Можливість направити вивільнені кошти на розвиток бізнесу.

У разі внесення змін до існуючого регулювання:

для держави – не прогнозуються.

для суб’єкта господарювання – Прогнозуються витрати на:             ознайомлення з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет), а саме: 66,23 грн на одного суб’єкта господарювання.

Розрахунок: 3 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі  Інтернет та ознайомлення з ним; Х 22,41 грн. =

66,23 грн.

8 год. (час, необхідний для організації виконання вимог регулювання (за результатами консультацій)) Х 22,41 грн. Х 1 процедура(прийняття наказу по підприємству)= 179,28 грн.

Витрати для всіх складатимуть близько 39 млн.грн.

У разі прийняття акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить

потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле загальне регулювання.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави та суб’єктів господарювання  відсутні. У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати:

для держави передбачаються в межах коштів, передбачених на фінансування органів ліцензування на відповідний бюджетний період.

для суб’єктів господарювання  – призводить до значних фінансових витрат. Додаткові витрати для всіх с/г складають близько 1 млрд. грн в рік.

 

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Не забезпечується досягнення цілі щодо удосконалення вже запроваджених державою принципів та процедур ліцензування, з метою чіткого їх окреслення, усунення правових колізій та  унеможливлення порушення прав суб’єктів господарювання.

Зважаючи на те, що орієнтовна кількість ліцензіатів з різних сфер господарської діяльності, складає близько 162571 суб’єктів, відповідно додаткові витрати на адміністративно-організаційні заходи, що виникають у зв’язку з недосконалим регулюванням сягають більше 1 млрд. грн. в рік.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.
Внесення змін до існуючого регулювання Забезпечить удосконалення вже запроваджених державою принципів та процедур ліцензування, з метою чіткого їх окреслення, усунення правових колізій та  унеможливлення порушення прав суб’єктів господарювання.

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;

Встановлює зрозуміле та прозоре загальне регулювання.

Сприятиме зменшенню фінансових витрат бізнесу близько 960 млн.грн в рік.

На дію цього регуляторного акта негативно може вплинути підвищення рівня інфляції, що призведе до збільшення фінансових витрат.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Розв’язання даних проблем можливо здійснити шляхом:

зобов’язання центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, надавати органам ліцензування доступ до інформації щодо внесення здобувачами ліцензії плати за видачу ліцензій;

заборони вимагання органами ліцензування надання документів в паперовому чи електронному вигляді, які підтверджують внесення здобувачами ліцензій плати за видачу ліцензій;

запровадження нової адміністративно-господарської санкції у сфері ліцензування – зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;

запровадження порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;

запровадження порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії;

врегулювання питань щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії передбачивши, що до заяви про отримання ліцензії додаються лише ті підтвердні документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент подачі повторної заяви зберегли свою актуальність;

виключення підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії.

Крім того, для впровадження регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечити інформування суб’єктів господарювання про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення органами ліцензування інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

1) ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет).

2) організація виконання вимог регулювання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження вимог регуляторного акта державними органами не потребуватиме додаткових витрат з відповідних бюджетів, оскільки здійснюватиметься в межах в межах коштів, передбачених на фінансування органів ліцензування на відповідний бюджетний період.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, не проводився.

Здійснено розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (Додаток 4 (Тест малого підприємництва) до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), додається.

Здійснено розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), додається.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття акту не призведе до неочікуваних результатів і не потребуватиме  додаткових витрат з державного бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акту запропоновано встановити на необмежений термін, оскільки дія норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності», за часом не обмежена.

Термін набрання чинності регуляторним актом – через два місяці з дня його опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта – прогнозується та напряму залежатиме від кількості виданих органами ліцензування ліцензій.

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, не обмежується.

3.Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання(юридичними та фізичними особами підприємцями), пов’язаними з дією акту – середній:

1) кошти: 246,51 грн.

2) час: 11 год.

4.Розмір коштів і часу, що витрачатиметься органами ліцензування на адміністрування, пов’язане  з дією акту – не прогнозується.

5. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб – підприємців з основних положень акта – вище середнього. Акт буде розміщено на офіційних сайтах Верховної Ради України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та на сайтах органів ліцензування.

Додаткові показники результативності:

 • кількість заяв, поданих до органів ліцензування здобувачами ліцензій;
 • кількість прийнятих органами ліцензування рішень про видачу ліцензій;
 • кількість прийнятих органами ліцензування рішень про залишення заяви без розгляду;
 • кількість прийнятих органами ліцензування рішень по відмову у видачі ліцензії;
 • кількість прийнятих органами ліцензування рішень про анулювання ліцензій;
 • кількість прийнятих органами ліцензування рішень про зупинення дії ліцензій в повному обсязі;
 • кількість прийнятих органами ліцензування рішень про часткове зупинення дії ліцензій;
 • кількість прийнятих органами ліцензування рішень про відновлення дії ліцензій;
 • кількість оскаржених рішень органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії;
 • кількість оскаржених рішень органу ліцензування про зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;
 • кількість оскаржених рішень органу ліцензування про анулювання ліцензії;
 • кількість заяв, поданих до органів ліцензування щодо звуження провадження виду господарської діяльності;
 • кількість заяв, поданих до органів ліцензування щодо розширення провадження виду господарської діяльності.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні та соціологічні.

Соціологічні дані будуть отримані в результаті опитування ліцензіатів.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних та соціологічних даних, виконавцем яких є Міністерство.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів

Додаток

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого та середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 3 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі  Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій)4 Х 22,41 грн. =

66,23 грн.

0.00грн

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

66,23грн.
Процедури організації виконання вимог регулювання

 

8 год. (час, необхідний на розроблення та впровадження внутрішніх процедур (за результатами консультацій)) Х 22,41 грн. Х 1 процедура(прийняття наказу по підприємству)= 179,28 грн. 0.00грн

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

179,28грн.
Разом, грн 246,51 грн. 246,51 грн.

 

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) не передбачені не передбачені

 

Вид витрат Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені

 

Вид витрат Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Періодичні (за наступні роки) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо) Не передбачені Не передбачені Не передбачені Не передбачені

 

Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий) Періодичні (за наступні роки) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) відсутні відсутні відсутні відсутні

 

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) Не передбачені Не передбачені Не передбачені

 

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із найманням додаткового персоналу не передбачені не передбачені
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті