Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503»

02 Травня 2018 11:45 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503» (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблено відповідно до частини четвертої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частин другої – четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою уточнення механізму вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Проект наказу та пояснювальна записка до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту наказу просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (e-mail: [email protected], [email protected]).

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 253-33-31.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України № 503 від 19 березня 2018 року»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта

19 березня 2018 року на виконання частини четвертої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII (далі – Основи законодавства) був прийнятий наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» від 19.03.2018 р. № 503, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799 (далі – Наказ № 503).

В ході реалізації Наказу № 503 було виявлено ряд положень, що потребують доопрацювання, в тому числі, з метою додаткового захисту персональних даних пацієнтів та лікарів.

З цією метою був розроблений проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 503 від 19 березня 2018 року» (далі – проект наказу).

 1. Мета і шляхи її досягнення

Проектом наказу пропонується:

– затвердити декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі – декларація), в новій редакції, виключивши з неї, зокрема, (1) інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків надавача медичних послуг, що працює як фізична особа-підприємець, (2) адресу реєстрації пацієнта, (3) відомості про унікальний запис в Єдиному державному демографічному реєстрі про законного представника пацієнта, (4) уточнено текст заяви про обробку персональних даних;

– виключити вимогу щодо виготовлення копій документів, що посвідчують особу, під час реєстрації пацієнта шляхом звернення до надавача медичних послуг;

– більш чітко врегулювати особливості заповнення різних пунктів декларації;

– виключити інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків надавача медичних послуг, що працює як фізична особа-підприємець, з інформації, яку надавач медичних послуг зобов’язаний розміщувати для ознайомлення пацієнтами;

– продовжити строк, протягом якого декларації, подані закладам охорони здоров’я через електронну систему обміну медичною інформацією до набрання чинності Наказом № 503, будуть вважатись чинними, а саме до 2020 року;

– усунути технічну неточність, що підставою для анулювання декларації може бути порушення пацієнтом правил саме внутрішнього розпорядку надавача, не правил трудового розпорядку.

Проектом наказу також пропонується внесення ряду виправлень технічного та стилістичного характеру.

 1. Правові аспекти

Правовідносини у відповідній сфері регулюються Основами законодавства, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Законом України «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими актами.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує проведення державної реєстрації у Мін’юсті та погодження з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Державною регуляторною службою.

 1. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Громадське обговорення

У разі необхідності Міністерство охорони здоров’я надаватиме зацікавленим сторонам відповідні консультації.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується питань розвитку науки і технологій.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження з СПО роботодавців на національному рівні.

Проект наказу не стосується прав інвалідів і не потребує погодження всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101.Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

 1. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація проекту наказу дозволить більш ефективно здійснювати пацієнтами своє право на вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та захищати персональні дані пацієнтів та лікарів.

В.о. Міністра У. Супрун

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 14.05.2018 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503

Відповідно до частини четвертої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частин другої – четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою уточнення механізму вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу,

НАКАЗУЮ:

 1. Внести зміни до пункту 5 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, замінивши в абзаці четвертому цифру «2019» на цифру «2020».
 2. Затвердити зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, що додаються.
 3. Затвердити зміни до форми Декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, виклавши її у новій редакції, що додається.
 4. Встановити, що декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, подані до моменту набрання чинності цим наказом за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, залишаються чинними та не анулюються.
 5. Керівнику експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг Орабіні Т.М. забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П.А.
 7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу

 1. У підпункті 1 пункту 8 розділу II слова «або реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ФОП» виключити.
 2. У розділі ІІІ:

1) підпункт 1 пункту 3 викласти у такій редакції:

«1) надавач ПМД має визначити особу, уповноважену приймати Декларації від пацієнтів (їх законних представників) та вносити дані до електронної системи охорони здоров’я (далі – уповноважена особа). На таку особу має бути покладені обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних;»;

2) абзац перший підпункту 2 пункту 3 викласти у такій редакції:

«2) пацієнт (його законний представник) звертається до уповноваженої особи надавача ПМД і надає облікову картку платника податків (крім фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) й один з таких документів, що посвідчують особу:»;

3) підпункт 8 пункту 3 викласти у такій редакції:

«8) надавач ПМД зобов’язаний зберігати один примірник Декларації, підписаний пацієнтом (його законним представником), протягом трьох років з дня припинення (анулювання) такої Декларації.»;

4) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Декларація заповнюється українською мовою, за винятком пунктів, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів (адреса електронної пошти, тощо), з урахуванням таких особливостей:

1) у пунктах 1.7.2 та 4.5 зазначається адреса електронної пошти у разі її наявності;

2) у пунктах 1.7.3 та 4.6 зазначається або «телефон» або «електронна пошта»;

3) у пунктах 1.8.1 та 1.8.2 зазначаються реквізити одного із документів, вказаних в підпункті 2 пункту 3 Розділу ІІІ цього Порядку, який використовувався під час самостійного подання Декларації через електронну систему охорони здоров’я або пред’являвся уповноваженій особі надавача ПМД;

4) у пункті 1.9 серія та номер паспорту зазначається лише для тих фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті;

5) у пункті 1.10 унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі зазначається за наявності;

6) у пункті 1.11 зазначається адреса для надання допомоги за місцем проживання або перебування та листування;

7) у пункті 1.12 для осіб віком до 18 років обов’язково зазначаються дані одного з батьків;

8) у пунктах 2.1 – 2.4 зазначаються дані лікаря-терапевта (для пацієнтів від 18 років), лікаря-педіатра (для пацієнтів до 17 років включно), лікаря загальної практики – сімейного лікаря), якого обрав пацієнт (його законний представник);

9) пункти 4.1 – 4.6 заповнюються тільки для недієздатних осіб та осіб, які не досягли 14-річного віку.»;

5) пункт 7 після слова «дані» доповнити словами «самостійно через Систему».

 1. У розділі IV:

1) підпункт 3 пункту 1 викласти у такій редакції:

«3) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи, яка є надавачем ПМД, або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (далі – ФОП), яка є надавачем ПМД, крім випадків перетворення юридичної особи;»;

2) у підпункті 8 пункту 1 слово «трудового» виключити.

Керівник експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг Т. Орабіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 19 березня 2018 р. № 530

ДЕКЛАРАЦІЯ №

ПРО ВИБІР ЛІКАРЯ,

ЯКИЙ НАДАЄ ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

1. ПАЦІЄНТ 3. НАДАВАЧ ПМД
1.1. Прізвище 3.1. Повне найменування / П.І.Б.
1.2. Ім’я 3.2. Код ЄДРПОУ
1.3. По батькові 3.3. Контактний номер телефону
1.4. Дата народження 3.4. Адреса електронної пошти
1.5. Місто, країна 3.5. Адреса місця надання
народження медичних послуг лікарем, який надає ПМД
1.6. Стать 4. ЗАКОННИЙ ПРЕДСТАВНИК ПАЦІЄНТА
1.7. Контактні дані 4.1. Прізвище, ім’я, по батькові
1.7.1. Номер телефону 4.2. Тип, серія (за наявності), номер, дата та орган видачі документа, що посвідчує особу законного представника
1.7.2. Адреса електронної пошти 4.3. Тип, серія (за наявності), номер, дата та орган видачі, термін дії документа (за наявності), що засвідчує повноваження законного представника
1.7.3. Бажаний спосіб зв’язку 4.4. Номер телефону
1.8. Документ, що посвідчує особу 4.5. Адреса електронної пошти
1.8.1. Тип документу 4.6. Бажаний спосіб зв’язку
1.8.2. Серія (за наявності), номер, дата та орган видачі документа, термін дії документа (за наявності) 5. ПІДПИС ПАЦІЄНТА (ЙОГО

ЗАКОННОГО

ПРЕДСТАВНИКА)

Своїм підписом:

1.9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта підтверджую добровільний вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що зазначений в розділі 2 цієї Декларації, а також достовірність наданих мною даних;
1.10. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі підтверджую, що мене повідомлено про мої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», про мету збирання та обробки моїх персональних даних, зазначених в цій Декларації;
1.11. Адреса місця фактичного проживання або перебування надаю згоду на обробку, в тому числі, збір, зберігання, передачу, знеособлення моїх (пацієнта, законним представником якого я є) персональних даних, зазначених в цій Декларації, та інформації, необхідної в цілях охорони здоров’я, з метою встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування, функціонування електронної системи охорони здоров’я, надавачу ПМД, за умови, що такі дані обробляються медичними працівниками або іншими уповноваженими особами надавача ПМД, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних, та органам державної влади, які обробляють персональні дані відповідно до закону, виключно для здійснення їх повноважень.
1.12. Довірена особа пацієнта для повідомлення у разі настання екстреного випадку з пацієнтом

1.12.1. Прізвище,

ім’я, по батькові

1.12.2. Контактний

номер телефону

2. ЛІКАР, ЯКИЙ НАДАЄ ПМД

2.1. Прізвище, ім’я,

по батькові

2.2. Контактний номер телефону

 

2.3. Адреса електронної пошти 6. ДАТА ПОДАННЯ

ДЕКЛАРАЦІЇ

2.4. Посада лікаря- спеціаліста  
Керівник експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг Т. Орабіна

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті