Наказ МОЗ України від 19.03.2018 р. № 503

23 Березня 2018 10:10 Поділитися

Набув чинності 23.03.2018 р.

у зв’язку з опублікування в газеті

«Офіційний вісник України» № 23 від 23.03.2018 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19.03.2018 р. № 503

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 березня 2018 р.

за № 347/31799

Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу

Відповідно до частини четвертої статті 35-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частин другої, четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з метою врегулювання механізму вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу;

2) форму декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04 листопада 2011 року № 756 «Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1477/20215.

3. Установити, що до початку функціонування електронної системи охорони здоров’я декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, подаються згідно з Порядком вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженим цим наказом, через електронну систему обміну медичною інформацією, яка створена згідно з Планом заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 821-р (далі – електронна система обміну медичною інформацією).

4. Установити, що до 01 січня 2019 року дія Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого цим наказом, поширюється на заклади охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які в установленому порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, зареєструвались в електронній системі охорони здоров’я або електронній системі обміну медичною інформацією, але ще не уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. У випадку подання декларації такому закладу охорони здоров’я або фізичній особі – підприємцю декларація набирає чинності з дня укладення ним договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

5. Установити, що декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, подані закладам охорони здоров’я через електронну систему обміну медичною інформацією до набрання чинності Порядком вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженим цим Наказом, вважаються чинними до події, яка відбудеться першою, а саме:

 • перше звернення пацієнта (його законного представника) до такого лікаря, при цьому такий лікар зобов’язаний запропонувати та допомогти пацієнту (його законному представнику) подати декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, відповідно до розділу III Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого цим наказом;
 • закінчення строку дії декларації (якщо її було укладено на певний строк);
 • 01 січня 20192020 року.

6. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П.А.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

19.03.2018  № 503

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 березня 2018 р.

за № 347/31799

ПОРЯДОК

вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу

I, Загальні положення

1. Цей Порядок регулює вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

2. Цей Порядок є обов’язковим для виконання усіма надавачами медичних послуг, що надають медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – надавачі ПМД).

3. У цьому Порядку термін «Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» (далі – Декларація) означає документ, що підтверджує волевиявлення пацієнта (його законного представника) про вибір лікаря, який надаватиме йому первинну медичну допомогу (далі – ПМД).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших законодавчих актах України, спеціальних словниках понять і термінів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

 II. Вибір, зміна та відмова від лікаря, який надає ПМД

 1. Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем ПМД та Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ).
 2. Пацієнт має право обрати лікаря, який надає ПМД, за умови, що кількість пацієнтів, які вже обрали такого лікаря відповідно до цього Порядку, не перевищує дві тисячі осібоптимальний обсяг практики ПМД, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 348/31800, або іншу кількість, встановлену відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – програма медичних гарантій), укладеного надавачем ПМД, у якому зазначений такий лікар.
 3. У період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом відповідно до цього Порядку, у зв’язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем, пацієнт має право на отримання медичних послуг ПМД у іншого лікаря того самого надавача ПМД без подання нової Декларації.
 4. У разі неможливості обрання лікаря пацієнт має право звернутися до НСЗУ або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів ПМД, та для забезпечення пацієнту можливості реалізувати його право на вибір лікаряПацієнт, який не обрав лікаря та перебуває у невідкладному стані, має право отримати безперервну та безоплатну ПМД у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також звернутися до НСЗУ або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів ПМД для забезпечення можливості реалізувати своє право на вибір лікаря.
 5. Пацієнт (його законний представник) має право змінити лікаря, який надає ПМД, шляхом подання тому самому або іншому надавачу ПМД нової Декларації відповідно до цього Порядку.
 6. Пацієнт (його законний представник) має право відмовитись від лікаря, який надає ПМД, без обрання нового лікаря шляхом подання заяви про припинення поданої ним Декларації.
 7. Одночасний вибір двох або більше лікарів, які надають ПМД, не допускається.
 8. Надавачі ПМД зобов’язані забезпечити пацієнтам (їх законним представникам) для прийняття ними рішення про вибір лікаря, який надає ПМД, можливість ознайомитись з інформацією про:

1) надавача ПМД:

 • повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця (далі – ФОП);
 • код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ФОПкод ЄДРПОУ;
 • інформація про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

2) лікарів, які надають ПМД у такого надавача ПМД, а саме:

 • прізвище, ім’я, по батькові лікаря;
 • освіта;
 • лікарська спеціальність;
 • стаж роботи за спеціальністю;
 • кваліфікаційна категорія;
 • місце (адреса) та графік роботи лікаря;

3) дату, номер та строк дії договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між надавачем ПМД та Уповноваженим органом, а також перелік медичних послуг, які надавач ПМД зобов’язаний надавати за таким договором.

 1. Інформація, зазначена у пункті 8 цього розділу, розміщується надавачем ПМД за кожним місцем надання медичних послуг ПМД та на його веб-сайті (у разі наявності) з дотримання вимог законодавства України про захист персональних даних.

III. Заповнення та подання Декларації

 1. Пацієнт (його законний представник) має право подати Декларацію самостійно через електронну систему охорони здоров’я або шляхом звернення до надавача ПМД.
 2. У разі подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я пацієнт (його законний представник) має накласти на неї електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.
 3. Подання Декларації шляхом безпосереднього звернення до надавача ПМД здійснюється в такому порядку:

1) надавач ПМД має визначити особу, уповноважену приймати Декларації від пацієнтів (їх законних представників) та вносити дані до електронної системи охорони здоров’я (далі – уповноважена особа). На уповноважену особу покладаються обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та поширюється дія законодавства про лікарську таємницюнадавач ПМД має визначити особу, уповноважену приймати Декларації від пацієнтів (їх законних представників) та вносити дані до електронної системи охорони здоров’я (далі — уповноважена особа), на яку мають бути покладені обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних;

2) пацієнт (його законний представник) звертається до уповноваженої особи надавача ПМД і надає РНОКПП або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) й один з таких документів, що посвідчують особупацієнт (його законний представник) звертається до уповноваженої особи надавача ПМД і надає їй копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі — РНОКПП) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) й один з таких документів, що посвідчують особу:

 • паспорт громадянина України;
 • тимчасове посвідчення громадянина України;
 • свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
 • посвідка на постійне проживання в Україні;
 • посвідчення біженця;
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

3) законний представник пацієнта додатково подає документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника (свідоцтво про народження, посвідчення) відповідно до законодавства;

4) на підставі документів та інформації, наданих пацієнтом (його законним представником), уповноважена особа зобов’язана заповнити Декларацію в електронній формі, роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику);

5) пацієнт (його законний представник) перевіряє інформацію, внесену до Декларації, та у разі виявлення помилок повідомляє про це уповноважену особу. Уповноважена особа зобов’язана виправити помилки в Декларації в електронній формі, повторно роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику);

6) у разі відсутності помилок у Декларації пацієнт (його законний представник) підписує два примірники Декларації та надає їх уповноваженій особі. На двох примірниках уповноважена особа надавача ПМД проставляє відмітку з датою отримання такої Декларації надавачем ПМД та повертає один примірник пацієнту (його законному представнику). Інший примірник Декларації залишається у надавача ПМД;

7) уповноважена особа надсилає Декларацію у встановленому законодавством порядку до електронної системи охорони здоров’я;

8) уповноважена особа зобов’язана виготовити копії документів, зазначених в підпунктах 2, 3 цього пункту. Надавач ПМД зобов’язаний зберігати копії таких документів та один примірник Декларації, підписаний пацієнтом (його законним представником), протягом трьох років з дня припинення (анулювання) такої Деклараціїнадавач ПМД зобов’язаний зберігати один примірник Декларації, підписаний пацієнтом (його законним представником), протягом трьох років з дня припинення (анулювання) такої Декларації;

 1. За зверненням пацієнта (його законного представника) уповноважена особа зобов’язана допомогти пацієнту (його законному представнику) заповнити та самостійно подати Декларацію через електронну систему охорони здоров’я за допомогою комп’ютера або іншого засобу зв’язку, що належить такому пацієнту (його законному представнику).
 2. Надавачам ПМД забороняється відмовляти у прийнятті Декларації та веденні пацієнта, зокрема на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо.
 3. Декларація заповнюється українською мовою, за винятком пунктів, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів (адреса електронної пошти, тощо). В Декларації обов’язково заповнюються всі поля, крім полів про законного представника, які заповнюються тільки для недієздатних осіб та дієздатних осіб, які не досягли 14-річного віку.Декларація заповнюється українською мовою, за винятком пунктів, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів (адреса електронної пошти тощо), з урахуванням таких особливостей:1) у підпункті 1.7.3 пункту 1.7 зазначається номер телефону або адреса електронної пошти;2) у підпунктах 1.8.1 та 1.8.2 пункту 1.8 зазначаються реквізити одного із документів, що посвідчують особу, вказаних у підпункті 2 пункту 3 цього розділу, який використовувався під час самостійного подання Декларації через електронну систему охорони здоров’я або пред’являвся уповноваженій особі надавача ПМД;

  3) у пункті 1.9 серія та номер паспорта зазначаються лише для тих фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний конт-ролюючий орган і мають відмітку в паспорті;

  4) у пункті 1.11 зазначається адреса для надання ПМД за місцем проживання (перебування) та листування;

  5) у пункті 1.12 для пацієнтів віком від 14 до 18 років обов’язково зазначаються дані одного з батьків (законних представників);

  6) у пунктах 2.1–2.4 зазначаються дані лікаря-терапевта (для пацієнтів від 18 років), лікаря—педіатра (для пацієнтів до 17 років включно), лікаря загальної практики — сімейного лікаря, якого обрав пацієнт (його законний представник);

  7) пункти 4.1–4.6 заповнюються тільки для пацієнтів, які є недієздатними або не досягли 14-річного віку;

  8) у пункті 4.6 зазначається номер телефону або адреса електронної пошти.

   

 4. У разі зміни інформації, що міститься в пунктах 1.1-1.11, 4 Декларації, пацієнт (його законний представник) зобов’язаний уточнити змінені дані  самостійно через електронну систему охорони здоров’я або шляхом звернення до надавача ПМД, якому було подано Декларацію.
 5. Пацієнт має право на отримання медичних послуг, пов’язаних з ПМД, у надавача ПМД з моменту подання йому Декларації та до її припинення.

 IV. Припинення та тимчасове призупинення дії Декларації

1. Припинення та призупинення дії Декларації не є підставою для ненадання пацієнтам безперервної ПМД. Підставами для припинення Декларації єПідставами для припинення Декларації є:

1) подання пацієнтом (його законним представником) Декларації про вибір іншого лікаря, який надає ПМД;

2) подання пацієнтом (його законним представником) заяви про припинення Декларації у довільній формі;

3) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи, яка є надавачем ПМД, або про припинення підприємницької діяльності ФОП, яка є надавачем ПМД, крім випадків перетворення реорганізації юридичної особи;

4) анулювання ліцензії надавача ПМД на право провадження господарської діяльності з медичної практики;

5) припинення провадження господарської діяльності з медичної практики надавачем ПМД;

6) припинення трудових відносин з лікарем, який надає ПМД, зазначеним в Декларації, та надавачем ПМД або ФОП, що має господарські відносини з таким надавачем ПМД, або припинення господарських відносин між надавачем ПМД або ФОП, що обраний(а) лікарем, який надає ПМД за Декларацією;

7) набрання законної сили вироком суду про заборону лікарю, який надає ПМД, зазначеному в Декларації, займатись медичною діяльністю;

8) подання заяви лікарем, який надає ПМД, про відмову від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього трудового розпорядку надавача ПМД, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;

9) смерть лікаря, який надає ПМД;

10) досягнення пацієнтом 18-річного віку у разі, якщо згідно з Декларацією лікарем, який надає ПМД, обрано лікаря-педіатра;

11) смерть пацієнта.

2. У випадку, передбаченому підпунктом 8 пункту 1 цього розділу, Декларація припиняється через десять календарних днів з дати повідомлення надавачем ПМД пацієнта (його законного представника) про припинення такої Декларації. У всіх інших випадках Декларація припиняється з дня, наступного за днем виникнення відповідної підстави.

3. У разі перетворення юридичної особи – надавача ПМД Декларації, подані такому надавачу медичних послуг до перетворення, не припиняються, а залишаються чинними і вважаються поданими юридичній особі, утвореній в результаті перетворенняУ разі реорганізації юридичної особи — надавача ПМД Декларації, подані такому надавачу ПМД до реорганізації, не припиняються, а залишаються чинними і вважаються поданими юридичній особі — правонаступнику за умови збереження відповідних правовідносин з лікарем, який був обраний пацієнтом.

4. Дія Декларації тимчасово призупиняється з дати припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між надавачем ПМД та НСЗУ, до моменту укладення нового договору про медичне обслуговуванняПрипинення та призупинення дії Декларації не є підставою для ненадання безперервної та безоплатної ПМД пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані, у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Дія Декларації тимчасово призупиняється з дати припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій до дня укладення нового договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

5. У разі припинення Декларації відповідно до однієї з підстав, передбачених підпунктами 4-9 пункту 1 цього розділу, або у випадку тимчасового призупинення дії Декларації надавач ПМД повинен протягом одного місяця з дати припинення Декларації повідомити про це пацієнта (його законного представника) за допомогою бажаного способу зв’язку, зазначеного у Декларації такого пацієнта.

В.о. директора Медичного департаменту А.О. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

від 19.03.2018 р. № 503

(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України

від 29 травня 2018 року № 1023)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИБІР ЛІКАРЯ,
ЯКИЙ НАДАЄ ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
№ ______________________

1. ПАЦІЄНТ 3. НАДАВАЧ ПМД
1.1. Прізвище 3.1. Повне найменування / П.І.Б.
1.2. Ім’я 3.2. Код ЄДРПОУ
1.3. По батькові 3.3. Контактний номер телефону
1.4. Дата народження 3.4. Адреса електронної пошти
1.5. Місто, країна народження 3.5. Адреса місця надання медичних послуг лікарем, який надає ПМД
1.6. Стать 4. ЗАКОННИЙ ПРЕДСТАВНИК ПАЦІЄНТА
1.7. Контактні дані 4.1. Прізвище, ім’я, по батькові
1.7.1. Номер телефону 4.2. Тип, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу законного представника, та орган, що його видав
1.7.2. Адреса електронної пошти (за наявності) 4.3. Тип, серія (за наявності), номер, дата видачі, термін дії (за наявності) документа, що засвідчує повноваження законного представника, орган, що його видав
1.7.3. Бажаний спосіб зв’язку 4.4. Номер телефону
1.8. Документ, що посвідчує особу 4.5. Адреса електронної пошти (за наявності)
1.8.1. Тип документа 4.6. Бажаний спосіб зв’язку
1.8.2. Серія (за наявності), номер, дата та орган видачі документа, термін дії документа (за наявності) 5. ПІДПИС ПАЦІЄНТА (ЙОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА)

Своїм підписом:
підтверджую добровільний вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, зазначеного в главі 2 цієї Декларації, а також достовірність наданих мною даних;
підтверджую, що мене повідомлено про мої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», про мету збирання та обробки моїх персональних даних, зазначених в цій Декларації.

(підпис)

6. ДАТА ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ

1.9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
1.10. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
1.11. Адреса місця фактичного проживання або перебування
1.12. Довірена особа пацієнта для повідомлення у разі настання екстреного випадку з пацієнтом
1.12.1. Прізвище, ім’я, по батькові
1.12.2. Контактний номер телефону
2. ЛІКАР, ЯКИЙ НАДАЄ ПМД
2.1. Прізвище, ім’я, по батькові
2.2. Контактний номер телефону
2.3. Адреса електронної пошти
2.4. Посада лікаря-спеціаліста
В.о. директора Медичного департаменту А.О. Гаврилюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті