Антикорупційна програма МОЗ України на 2018 рік

02 Липня 2018 5:21 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про публічне громадське обговорення Антикорупційної програми МОЗ України на 2018 рік

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 15.06.2018 №20-18/26590/18, на офіційному веб-сайті МОЗ України для публічного громадського обговорення розміщено Антикорупційну програму МОЗ України на 2018 рік.

Антикорупційна програма МОЗ України на 2018 рік розроблена з метою ідентифікації корупційних ризиків в діяльності Міністерства, розроблення адекватних заходів з їх усунення чи мінімізації. Ця програма затверджена наказом МОЗ України від 11.05.2018 №882 і є обов’язковою для виконання працівниками Міністерства. В разі надходження обґрунтованих пропозицій від громадськості чи експертів з питань запобігання корупції у сфері охорони здоров’я буде розглянуто питання про внесення змін до вказаної програми.

Публічне громадське обговорення буде проведено 09.07.2018 о 10 год. 00 хв. в приміщенні МОЗ України (м. Київ, вул. М.Грушевського, 7) в формі засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МОЗ України за круглим столом за участі експертів, представників громадських організацій з питань запобігання корупції у сфері охорони здоров’я (за попередньою реєстрацією). На засіданні за круглим столом будуть обговорені подані пропозиції до Антикорупційної програми МОЗ України на 2018 рік.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров’я України за адресою – 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: [email protected]; тел. (044) 200 06 71, Мусіяка Світлана Сергіївна.

Антикорупційна програма МОЗ України на 2018 рік оприлюднена шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет moz.gov.ua.

Пропозиції, зауваження, заявки на участь у засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МОЗ України приймаються до 18 год. 05.07.2018 на e-mail: [email protected].

Результати проведеного публічного громадського обговорення будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет moz.gov.ua у визначені законодавством строки.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 11.05.2018 р. № 882

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НА 2018 РІК

І. Загальні положення

Антикорупційну програму Міністерства охорони здоров’я України на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма) прийнято на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» з урахуванням положень розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року №803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», від 31 січня 2018 року №86-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері протидії та протидії корупції на 2018 рік», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 р. № 126,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 №1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за №87/31539.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в апараті Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України або Міністерство).

ІІ. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Міністерство охорони здоров’я України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОЗ України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

МОЗ України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Кабінету Міністрів України, Президента України та іншими актами законодавства України.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності МОЗ України у 2018 році є:

 • залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання корупції, взаємодія МОЗ України з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які надають МОЗ України допомогу у запобіганні корупції;
 • надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності Міністерства;
 • розгляд та впровадження нових антикорупційних механізмів;
 • забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті МОЗ України ;
 • забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;
 • виявлення ризиків, які негативно впливають на функції з виконання завдань в МОЗ України;
 • контроль за станом подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, посадовими особами МОЗ України ;
 • проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Міністерства щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;
 • вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією в структурних підрозділах МОЗ України;
 • проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що розробляє МОЗ України;
 • вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
 • проведення серед працівників Міністерства роз’яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції.

Враховуючи, що станом на дату підготовки Антикорупційної програми МОЗ на 2018 рік засади державної антикорупційної політики в Україні на період з 2018 року не визначені, діяльність МОЗ України в цьому напрямі буде визначена після прийняття відповідних нормативних актів.

Заходи, передбачені розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року №803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», від 31 січня 2018 року №86-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері протидії та протидії корупції на 2018 рік», узагальнені в додатку 1 до Антикорупційної програми.

ІІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності МОЗ України, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Згідно із наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.01.2018 № 113 «Про оцінку корупційних ризиків» у МОЗ розпочато оцінку корупційних ризиків у його діяльності.

Діяльність з оцінки корупційних ризиків здійснювалась комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі – комісія), яка була створена наказом МОЗ від 01.08.2017 № 889 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Міністерства охорони здоров’я України на 2017 рік».

З цього моменту розпочалася робота щодо визначення об’єктів оцінки, джерел Інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

До роботи комісії залучалися інші працівники МОЗ, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище МОЗ та мають досвід у сфері його діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ, оголошення та наказ про початок оцінки корупційних ризиків були опубліковані на офіційному веб-сайті МОЗ 18 та 22 січня 2018 року відповідно.

Крім того, листом від 06.02.2018 №09-04/72/3130 до оцінки корупційних ризиків в діяльності МОЗ було запрошено Громадську раду при МОЗ України, пропозицій від якої не надійшло.

До звіту з оцінки корупційних ризиків надійшла одна пропозиція від гр. Степанюка І., яка розглянута на засіданні комісії 20.02.2018.

В ході проведення оцінки корупційних ризиків були враховані рекомендації НАЗК, висловлені агентством до Антикорупційної програми МОЗ на 2017 рік відповідно до рішення комісії від 08.12.2017.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Слід зауважити, що деякі ризики були ідентифіковані і в минулому році, але зважаючи на постійну загрозу їх виникнення, заходи з мінімізації таких ризиків мають бути вжиті і в 2018 році.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МОЗ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1 до звіту) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення із зазначенням строків, необхідних ресурсів та структурних підрозділів, відповідальних за виконання заходів (додаток 2 до звіту).

Звіт був розглянутий та погоджений комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми на засіданні 20.02.2018 (протокол №5).

З метою ширшого залучення громадськості та експертів до процесу оцінки корупційних ризиків в МОЗ проект Антикорупційної програми МОЗ України було розміщено на офіційному сайті МОЗ 01.03.2018.

До звіту за результатами оцінки корупційних ризиків та проекту Антикорупційної програми МОЗ України на 2018 рік, розміщеного на офіційному сайті МОЗ України для отримання зауважень громадськості та експертів, були додатково висловлені пропозиції компанії Arzinger, що були частково враховані. Крім того, виникла необхідність внести технічні правки до формулювання виявлених та оцінених корупційних ризиків та уточнити строки запланованих заходів.

 1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб МОЗ України роз’яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції Сектором оцінки та усунення корупційних ризиків проводитимуться такі заходи:

проведення профілактичних бесід при прийомі на роботу та звільненні з посади державних службовців МОЗ України;

проведення для працівників МОЗ України навчання щодо актуальних проблем практичного застосування антикорупційного законодавства;

проведення семінарів-нарад щодо запобігання корупції для керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України;

проведення постійної роз’яснювальної роботи для працівників структурних підрозділів МОЗ України та для працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України.

З метою поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та діяльності МОЗ України в цьому напрямі Антикорупційна програма МОЗ на 2018 рік, робочий план комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми, протоколи засідань вказаної комісії оприлюднені на офіційному веб-сайті МОЗ та будуть оновлюватися по мірі необхідності.

 1. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг стану виконання Антикорупційної програми МОЗ України здійснює комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми шляхом розгляду узагальненої інформації про виконання заходів відповідальними особами, яка подається на розгляд комісії Сектором з оцінки та усунення корупційних ризиків на підставі звітів виконавців.

Керівники самостійних структурних підрозділів МОЗ України щомісяця, до 10 числа наступного за звітним місяця, надають Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків інформацію про стан виконання закріплених за ними заходів.

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків щоквартально, до 15 числа наступного за звітним місяця, інформує комісію про стан виконання Антикорупційної програми.

Пропозиції щодо перегляду Антикорупційної програми вносяться Сектором оцінки та усунення корупційних ризиків, іншими зацікавленими особами (структурними підрозділами МОЗ України) на розгляд комісії.

Антикорупційна програма МОЗ України переглядається в разі внесення змін до законодавства (в тому числі ухвалення плану заходів з реалізації Антикорупційної стратегії на 2018-2020 рр.), виявлення нових корупційних ризиків, а також за результатами опрацювання обов’язкових для розгляду пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, за результатами її перегляду, приймає Міністр охорони здоров’я України за поданням комісії.            ,

Завідувач Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків С. Мусіяка

Додаток 1
до Антикорупційної програми Міністерства охорони здоров’я України на 2018 рік

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Міністерством охорони здоров’я України заходів щодо запобігання і виявлення корупції, встановлених нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України

Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання Індикатор виконання Джерела фінансування
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року №803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»
1. Запровадження відкритих конкурсних процедур під час обрання керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності. Грудень 2018 Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Проведено аналіз ефективності застосування процедури конкурсного відбору, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094. за необхідності розроблено пропозиції щодо її вдосконалення Згідно чинного законодавства
2. Мінімізація корупційних ризиків під час прийняття відповідальними особами державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» рішень, пов’язаних з допуском лікарських засобів на ринок, шляхом проведення атестації експертів з питань реєстрації лікарських засобів та запровадження конкурсного відбору експертів та консультантів до складу консультативно-експертних груп зазначеного державного підприємства. грудень 2018 р. Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Управління фармацевтичної діяльності Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України» Забезпечення прозорої та

законної процедури прийняття рішень, пов’язаних з допуском лікарських засобів на ринок

Згідно чинного законодавства
3. Оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ планів діяльності із внутрішнього аудиту Міністерства на півріччя, розміщення на ньому результатів проведених ревізій, аудиторських перевірок, внутрішніх аудитів та планів заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, відповідно до Законів України “Про доступ до публічної інформації” га “Про захист персональних даних” грудень 2018 р. Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Управління аудиту та аналітики Своєчасне оприлюднення на офіційному сайті МОЗ України всієї необхідної інформації Згідно чинного законодавства
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року №86-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері протидії та протидії корупції на 2018 рік»
1. Напрацювання плану розроблення та розповсюдження комунікаційних продуктів Травень 2018 року Прес-служба Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Складено проект плану Згідно чинного законодавства
2. Сприяння розробленню та розповсюдженню пілотних комунікаційних продуктів (за наявності ресурсу) 11-IV квартал 2018 Прес-служба Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Пілотні комунікаційні продукти створено і розповсюджено Згідно чинного законодавства
3. Забезпечення проведення та участь у тренінгу осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, серед яких обов’язково є керівник органу та речник з антикорупційних питань, стосовно запровадження методики оцінювання ефективності антикорупційних комунікацій та використання ними комунікаційних каналів II квартал Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Участь забезпечено Згідно чинного законодавства
4. Подання МІП пропозицій до проекту плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік До 15 листопада 2018 року Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Пропозиції своєчасно подано Згідно чинного законодавства
5. Публічне звітування керівництва державних органів щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив до Міжнародного дня боротьби з корупцією 9 грудня Прес-служба Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Виступ здійснено Згідно чинного законодавства
6. Забезпечення збору та публікації показників оцінки реалізації Стратегії, що стосуються діяльності державних органів (за наявності бюджетних призначень та інших ресурсів) Щоквартально (після затвердження переліку показників) Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Збір та публікацію даних здійснено Згідно чинного законодавства
7. Проведення медіа-брифінгів осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, з представниками засобів масової інформації Щоквартально Прес-служба Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Медіа-брифінги проведено Згідно чинного законодавства
8. Публічне звітування урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» на засіданнях Уряду Щоквартально Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Звіти підготовлено Згідно чинного законодавства
9. Проведення тематичних зустрічей з питань антикорупційної політики керівництва МОЗ з працівниками Міністерства Раз на півроку Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Зустрічі проведено Згідно чинного законодавства
10. Організація засідань за круглим столом за участю керівництва МОЗ. експертів громадських організацій, громадської ради та засобів масової інформації щодо визначення корупційних ризиків, шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності Міністерства Раз на півроку Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Круглі столи проведено Згідно чинного законодавства
11. Публікація рекомендацій експертів та вжитих МОЗ заходів за результатами проведених засідань за круглим столом на офіційному веб- сайті МОЗ Раз на півроку Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Рекомендації опубліковано Згідно чинного законодавства
12. Запровадження методики проведення аналізу інформаційних повідомлень в засобах масової інформації щодо діяльності МОЗ з питань запобігання та протидії корупції – на предмет співвідношення позитивного та негативного змісту (за наявності бюджетних призначень та інших ресурсів) Протягом року Прес-служба Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Методику запроваджено, аналіз здійснено Згідно чинного законодавства
13. Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики Протягом року Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Участь забезпечено Згідно чинного законодавства
14. Підтримання актуальної інформації на офіційному веб-сайті МОЗ окремого розділу з антикорупційної тематики, поширення інформації за результатами антикорупційної роботи у соціальних мережах: Facebook, Twitter. YouTube тощо (за умови наявності профілів у соціальних мережах) Протягом року Прес-служба Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Інформацію оновлено Згідно чинного законодавства
15. Розміщення/посилання на суспільно важливу інформацію у форматі відкритих даних Протягом року Управління забезпечення роботи апарату

Структурні підрозділи згідно компетенції

Інформацію у форматі відкритих даних розміщено Згідно чинного законодавства
16. Публікація інформації про антикорупційні структурні підрозділи та речників з антикорупційних питань, розміщення інформації про канали повідомлення про корупцію Протягом року Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Інформацію розміщено, здійснюється її періодичне оновлення Згідно чинного законодавства
17. Участь представників МОЗ у розробленні навчальних курсів (у тому числі в режимі он- лайн) та проведенні тренінгів з антикорупційних комунікацій для представників центральних органів виконавчої влади, державних органів, облдержадміністрацій Протягом року Прес-служба

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків

Участь забезпечено Згідно чинного законодавства
18. Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики у м. Києві та інших регіонах України, в тому числі участь в організації та проведенні інформаційно- освітніх антикорупційних заходів у закладах загальної середньої, професійної (професійно- технічної) та вищої освіти (дебати, конференції, відкриті уроки, лекції, квести та інші інтерактивні формати) Протягом року Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Участь забезпечено Згідно чинного законодавства
Завідувач Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків С. Мусіяка

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Міністерства охорони здоров’я України на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Міністра охорони здоров’я України
У. Супрун
від 11 травня 2018 р.

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства охорони здоров’я України

Згідно із наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.01.2018 № 113 «Про оцінку корупційних ризиків» у МОЗ розпочато оцінку корупційних ризиків у його діяльності.

Діяльність з оцінки корупційних ризиків здійснювалась комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі – комісія), яка була створена наказом МОЗ від 01.08.2017 № 889 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Міністерства охорони здоров’я України на 2017 рік».

Також до роботи комісії залучалися інші працівники МОЗ, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище МОЗ та мають досвід у сфері його діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ, оголошення та наказ про початок оцінки корупційних ризиків були опубліковані на офіційному веб-сайті МОЗ 18 та 22 січня 2018 року відповідно.

З цього моменту розпочалася робота щодо визначення об’єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Крім того, листом від 06.02.2018 №09-04/72/3130 до оцінки корупційних ризиків в діяльності МОЗ було запрошено Громадську раду при МОЗ України, пропозицій від якої не надійшло.

До звіту з оцінки корупційних ризиків надійшла одна пропозиція від гр. Степанюка І., яка розглянута на засіданні комісії 20.02.2018.

В ході проведення оцінки корупційних ризиків були враховані рекомендації НАЗК, висловлені агентством до Антикорупційної програми МОЗ на 2017 рік відповідно до рішення комісії від 08.12.2017.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Слід зауважити, що деякі ризики були ідентифіковані і в минулому році, але зважаючи на постійну загрозу їх виникнення, заходи з мінімізації таких ризиків мають бути вжиті і в 2018 році.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МОЗ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Звіт був розглянутий та погоджений комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми на засіданні 20.02.2018 (протокол №5).

З метою ширшого залучення громадськості та експертів до процесу оцінки корупційних ризиків в МОЗ проект Антикорупційної програми МОЗ України було розміщено на офіційному сайті МОЗ 01.03.2018.

До звіту за результатами оцінки корупційних ризиків та проекту Антикорупційної програми МОЗ України на 2018 рік додатково висловлені пропозиції компанії Arzinger, що були частково враховані. Крім того, виникла необхідність внести технічні правки до формулювання виявлених та оцінених корупційних ризиків та уточнити строки запланованих заходів.

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Міністерства охорони здоров’я України

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Міністерства охорони здоров’я України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

з/п Ідентифікований корупційний ризик Опис ідентифікованого корупційного ризику Чинники корупційного ризику Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
Здійснення повноважень у сфері охорони здоров’я населення
1. Відсутність нормативного врегулювання порядку роботи комісії МОЗ України з питань направлення для лікування за кордон Відсутність затвердженого положення про комісію МОЗ з питань направлення на лікування за кордон зумовлює неврегульованість процесів, підстав та висновків комісії Порушення під час взяття хворих на облік, визначення черговості та направлення хворих на лікування за кордон Порушення прав пацієнтів, неефективне використання бюджетних коштів
2. Неврегульованість процедури здійснення державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 № 908 Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів» здійснювала Держсаненідслужба України, яка на сьогодні ліквідована Недостатність законодавчого врегулювання Неможливість виконання функцій з реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів через прогалини в законодавстві.
Управління МОЗ, документообіг, захист інформації
3. Недотримання вимог законодавства або нормопроектувальної техніки при розробці та прийнятті актів Кабінету Міністрів України та наказів МОЗ за підписом керівництва Міністерства Додержання законності при прийнятті нормативно-правових актів повинно бути обов’язкове та відповідати чинному законодавству України Недостатній рівень знань працівників апарату МОЗ законодавства України Можливе притягнення до відповідальності осіб
Управління матеріальними ресурсами, фінансами
4. Накази МОЗ України від 10.08.2001 №331 «Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів» та від 05.02.2014 №101 «Про затвердження Примірного табеля (переліку оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги» містять комерційні назви лікарських засобів У переліках лікарських засобів, затверджених наказами МОЗ України від 10.08.2001 №331 «Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів» та від 05.02.2014 №101 «Про затвердження Примірного табеля (переліку оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги», наявні комерційні назви лікарських засобів Наявність комерційних назв зумовлює виникнення фактичної чи потенційної неправомірної вигоди визначеного переліку виробників фармацевтичної продукції Завищена вартість лікарських засобів під час проведення закупівель, більші обсяги витрат з державного чи місцевого бюджетів
5. Неналежне виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них Зазначення в кошторисах бюджетних установ та змінах до них сум. не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями. Бажання отримати неправомірну вигоду чи

заборонені законом подарунки

Вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та зловживань, втрата репутації МОЗ, втрата репутації закладів і установ, що належать до сфери управління МОЗ, неефективне використання бюджетних коштів
6. Неналежне виконання вимог законодавства щодо передачі об’єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачі об’єктів державної власності від одного підприємства іншому Порушення законодавства при прийнятті рішення про передачу об’єктів державної; власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачу об’єктів державної власності від одного підприємства іншому, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Бажання отримати неправомірну вигоду чи

заборонені законом подарунки

Втрата репутації МОЗ, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та зловживань
7 Неналежне виконання вимог законодавства щодо процедури прийняття рішення стосовно відбору державних інвестиційних проектів та надання державної експертизи до цих проектів Порушення законодавства при прийнятті рішень стосовно відбору державних інвестиційних проектів Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки Вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та зловживань, втрата репутації МОЗ. втрата репутації закладів і установ, що належать до сфери управління МОЗ
8. Нецільове використання бюджетних коштів, зокрема, витрачання коштів на цілі, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми Відсутність контролю або його вибірковість з урахуванням специфіки діяльності МОЗ Відсутність внутрішнього контролю Неефективне використання бюджетних коштів, притягнення посадових осіб до відповідальності
9. Необґрунтована виплата стимулюючих виплат працівникам, можливе виникнення конфлікту інтересів при підписанні розпоряджень щодо виплати стимулюючих виплат Через недостаню обізнаність із положеннями законодавства про преміювання чи наявність приватного інтересу можлива виплата премій, надбавок у необґрунтованих розмірах чи виникнення конфлікту інтересів при підписанні розпорядчих актів Відсутність внутрішнього контролю Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації МОЗ України, судові процеси проти МОЗ
Управління персоналом
10 Можливість втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб 3 метою впливу на прийняття нею рішень, недоброчесність членів конкурсної комісії Отримання членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на державну службу цих осіб. Не встановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за діяльністю конкурсної комісії.

Прийняття невмотивованих рішень конкурсною комісією

Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб.
11 Відсутність нормативно закріпленої вимоги оновлювати визначену частину атестаційної комісії при проведенні атестації . лікарів Через відсутність вимог до кількісного оновлення складу атестаційних комісій забезпечується сталий склад комісій Неврегульованість вимог до кількісного оновлення складу комісії Зниження прозорості діяльності атестаційних комісій може призвести до ухвалення упереджених рішень
Надання адміністративних послуг, ліцензування, акредитація
12 Надання посадовою особою переваги керівникам чи уповноваженим ними особам з питань ліцензування, акредитації закладів охорони здоров’я, та отримання спеціального дозволу на заняття народною нетрадиційною медициною (цілительство) під час особистого прийому. Упередженість посадової особи при наданні адміністративних послуг Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, приватного інтересу Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти МОЗ
13 Використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю). неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки Внаслідок наявності приватного інтересу при проведенні заходів державного контролю порушуються права суб’єкта господарювання при проведенні заходів державного нагляду (контролю) Приховування приватного інтересу Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення. пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти МОЗ
14 Недостатня прозорість діяльності органу влади в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги У зв’язку з перенесенням даних на новий офіційний сайт МОЗ України частина даних про надання адміністративних послуг не оприлюднена Неповнота інформації про адміністративні послуги.

які надаються, на офіційному сайті МОЗ

Втрата репутації МОЗ
Державні закупівлі
15 Недостатнє правове регулювання в сфері здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів Непрозора та недостатньо врегульована процедура закупівлі лікарських засобів та медичних виробів на стадії формування номенклатури (підготовки технічної специфікації) в частині:

забезпечення відповідності предмету закупівлі протоколам та стандартам надання медичної допомоги;

формування потреби та номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що підлягають закупівлі;

встановлення чітких строків на формування номенклатури, отримання заявок від закладів охорони здоров’я.

Недостатнє правове регулювання, недоброчесність відповідальних працівників може призводити до порушення основних принципів здійснення закупівель, в тому числі до корупційних дій і зловживань. Вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та зловживань, втрата репутації МОЗ. втрата репутації закладів і установ, що

належать до сфери управління МОЗ, судові процеси, неможливість своєчасного забезпечення хворих необхідними, якісними лікарськими

засобами та медичними виробами, неефективного використання бюджетних коштів.

Організація діяльності з внутрішнього аудиту
16 Формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту необ’єктивного висновку Ймовірність формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту висновку за результатами аудиторських досліджень під впливом третіх осіб, таким чином, не забезпечення працівником об’єктивності та неупередженого провадження своєї діяльності (організаційна незалежність підрозділу внутрішнього аудиту передбачає пряме підпорядкування та підзвітність керівнику установи). Неправомірне втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади
Організація роботи по запобіганню корупції
17 Неврегульованість процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі) Відсутність внутрішнього порядку обробки повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства, вчиненню корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень Неналежне функціонування системи повідомлень не сприяє якісному та повному вжиттю заходів Вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації МОЗ, судові процеси проти МОЗ
18 Неврегульованість процедури погодження кандидатур керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ. контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ Неврегульованість процедури погодження кандидатур керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) та порядку здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ, послаблює контроль за ефективністю таких заходів. їх достатністю та обгрунтованістю Відсутність врегульованої процедури в МОЗ Вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації МОЗ. судові процеси проти МОЗ
19 Недостатній рівень знань у керівників, уповноважених осіб з питань запобігання та протидії корупції підприємств, установ. організацій, що належать до сфери управління МОЗ, щодо процедури проведення оцінки корупційних ризиків та вжиття заходів з їх мінімізації Корупційні ризики, наявні в юридичних особах сфери управління МОЗ. не ідентифікуються, заходи з усунення (мінімізації) ризиків носять формальний характер і не спрямовані на досягнення належних результатів. Непроведення чи неякісне проведення оцінки корупційних ризиків, неналежне чи неповне визначення заходів з їх усунення чи мінімізації. Вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації МОЗ, судові процеси проти МОЗ

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Міністерства охорони здоров’я України

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

з/п

Корупційний ризик Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) Заходи щодо усунення корупційного ризику Відповідальний за виконання заходу Строк виконавня заходів щодо усунення корупційного ризику Ресурси для впровадження заході
Очікувані
результати
1. Відсутність нормативного врегулювання порядку роботи комісії МОЗ України з питань направлення для лікування за кордон середня Розробка та затвердження наказом МОЗ Положення про комісію з питань направлення на лікування за кордон Медичний департамент II квартал 2018 В межах наявного фінансування
Встановлення
чітких правил
і процедур
діяльності
комісії
2. Неврегульованість процедури здійснення державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів низька Розробка та подання на затвердження Кабінету Міністрів України нової. редакції Порядку реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів Управління громадського здоров’я ІV квартал 2018 року В межах наявного фінансування
Усунення
законодавчої
прогалини
3. Недотримання вимог законодавства чи нормопроектувальної техніки при розробці та прийняття актів Кабінету Міністрів України та наказів МОЗ за підписом керівництва Міністерства середня Проведення навчання працівників щодо застосування чинного законодавства при розробці та прийнятті актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів МОЗ. що належать до сфери управління МОЗ Управління правового забезпечення Протято м І-ІV кварталу В межах наявного фінансування
Забезпечення
додержання

законності

при розробці
та прийнятті
актів
Кабінету
Міністрів
України
та
наказів МОЗ
за
підписом
керівництва
Міністерства
Управління матеріальними ресурсами, фінансами
4 Наявність комерційних назв лікарських засобів у наказах МОЗ України від 10.08.2001 No331 «Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів» та від 05.02.2014 No101 «Про затвердження [Тримірного табеля (переліку оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги», наявні комерційні назви лікарських засобів висока Скасування наказу МОЗ України від 10.08.2001 р. № 331 «Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів» та розробка нового наказу МОЗ України. Внесення змін до наказу МОЗ України від 05.02.2014 р. № 101 «Про затвердження примірного табеля (переліку оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги)» Управління екстреної медичної допомоги та медицини ‘ катастроф жовтень 2018 року В межах наявного фінансування Прийнято новий наказ МОЗ про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів, прийнято зміни до наказу МОЗ України від 05.02.2014 №101 «Про затвердження Примірного табеля (переліку оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги»
5 Неналежне виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ низька Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ Департамент економіки і фінансової політики Постійно В межах наявного фінансування Забезпечення законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету
6 Неналежне виконання вимог законодавства щодо передачі об’єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачі об’єктів державної власності від одного підприємства іншому низька Проведення процедури передачі об’єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачі об’єктів державної власності від одного підприємства іншому згідно із законодавством Департамент економіки і фінансової політики Постійно В межах наявного фінансування Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
7 Неналежне виконання вимог законодавства щодо процедури прийняття рішення стосовно відбору державних інвестиційних проектів та надання державної експертизи до цих проектів низька Проведення процедури прийняття рішення стосовно відбору державних інвестиційних проектів та надання державної експертизи до цих проектів згідно із законодавством Департамент економіки і фінансової політики Постійно В межах наявного фінансування Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
8 Нецільове використання бюджетних коштів, зокрема, витрачання коштів на цілі, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми середня Посилення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства шляхом перевірки обґрунтованості і достовірності інформації Управління фінансування та бухгалтерського обліку Щоквартально В межах наявного фінансування Запобігання нецільовому витрачанню бюджетних коштів
9 Необґрунтована виплата стимулюючих виплат працівникам, можливе виникнення конфлікту інтересів при підписанні розпоряджень щодо виплати стимулюючих виплат середня Посилення контролю за обґрунтованим встановленням стимулюючих доплат Управління фінансування та бухгалтерського обліку Щоквартально В межах наявного фінансування Запобігання нецільовому витрачанню бюджетних коштів
Управління персоналом
10 Можливість втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, недоброчесність членів конкурсної комісії Низька Залучення в установленому порядку експертів, представників громадськості до роботи конкурсних комісій. Департамент управління персоналом та кадрової політики Поезій но В межах наявного фінансування Мінімізація корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
11 Відсутність нормативно закріпленої вимоги оновлювати визначену частину атестаційної комісії середня Розроблення та внесення відповідних змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ від 19.12.1997 р. № 359 (у редакції наказу МОЗ від 02.10.2015 р. № 650), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за No 14/2454 Департамент управління персоналом та кадрової політики ІІ-ІІІ квартал 2018 року В межах наявного фінансування Забезпечення прозорості та неупередженості діяльності атестацій них комісій.
Задания адміністративних послуг, ліцензування, акредитація
12 Використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки середня Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють державний контроль та нагляд, безпосередньо перед контрольними заходами. Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Щоквартально В межах наявного фінансування Усунення або зменшення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
13 Надання посадовою особою переваги керівникам чи уповноваженим ними особам з питань ліцензування, акредитації закладів охорони здоров’я, та отримання спеціального дозволу на заняття народною нетрадиційною медициною (цілительство) під час особистого прийому. низька Проведення серед працівників роз’яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг. Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Щоквартально В межах наявного фінансування Усунення або зменшення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
14 Недостатня прозорість діяльності органу влади в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги середня Оновлення інформації на офіційному сайті МОЗ України щодо надання адміністративних і послуг Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Управління фармацевтичної діяльності Постійно В межах наявного фінансування Забезпечення надання прозоро та повної інформації щодо адміністративних послуг, що надаються МОЗ
Державні закупівлі
15 Недостатнє правове регулювання в сфері здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів середня Розробка нормативних документів ЩОДО вдосконалення діяльності зі здійснення публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів на стадії формування номенклатури та підготовки тендерної документації частині:

забезпечення відповідності предмету закупівлі протоколам та стандартам надання медичної

допомоги;

обґрунтоване формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських засобів і медичних виробів, що підлягають закупівлі;

встановлення чітких строків на формування номенклатури, отримання заявок від закладів охорони здоров’я

Департамент економіки і фінансової політики Медичний департамент Управління і громадського здоров’я До 31.12.2018 В межах наявного фінансування Забезпечення додержання законності під час формування номенклатури і підготовки інформації до предмету закупівель, що закуповуються за бюджетні кошти.

Усунення або зменшення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

Ефективне використання бюджетних коштів.

Своєчасне забезпечення хворих необхідними та якісними лікарськими засобами та медичними виробами.

Організація діяльності з внутрішнього аудиту
16 Формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту необ’єктивного висновку низька Оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ інформації про результати внутрішнього аудиту МОЗ. Управління аудиту та аналітики Постійно В межах наявного фінансування Забезпечення формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту об’єктивного висновку та надання керівнику МОЗ реальної оцінки об’єкту внутрішнього аудиту,та забезпечення прозорості діяльності МОЗ з внутрішнього аудиту.
Організація роботи по запобіганню корупції
17 Неврегульованість процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі) середня Розробка порядку прийняття.

обробки та вирішення повідомлень про корупцію 3 урахуванням норм чинного законодавства

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Грудень 2018 року В межах наявного фінансування Забезпечення своєчасної реєстрації, розгляду, вирішення повідомлень про корупцію, внесених викривачами
18 Неврегульованість процедури погодження кандидатур керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ. контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ контролю за якість виконання ними своїх повноважень середня Розробка порядку погодження кандидатур керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ. контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ. Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків ІІ квартал 2018 року В межах наявного фінансування Усунення корупційного ризику. Отримання повної та об’єктивної інформації про роботу щодо запобігання корупції на підприємства х, установах, організаціях, що належать до сфери управління МОЗ
19 Недостатній рівень знань у керівників, уповноважених осіб з питань запобігання та протидії корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, щодо процедури проведення оцінки корупційних ризиків та вжиття заходів з їх мінімізації середня Проведення навчань (тренінгів) для керівників юридичних осіб сфери управління МОЗ, керівників, уповноважених осіб з питань запобігання та протидії корупції Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків ІІ і IV квартал 2018 року В межах наявного фінансування Підвищення рівня знань працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті