Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»

03 Вересня 2018 1:05 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу МОЗ України
«Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»

Міністерством охорони здоров’я України пропонується для громадського обговорення проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я України відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», абзацу десятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою оптимізації управління закладами охорони здоров’я.

Проект наказу оприлюднено шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом 10 днів з дати публікації на адресу:

МОЗ України, вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Медичний департамент (e-mail: tom166@moz.gov.ua).

ПРОЕКТ

винесено на громадське обговорення МОЗ України 30 серпня 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»

Відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою оптимізації управління закладами охорони здоров’я

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого та впровадженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117 (зі змінами), що додаються.

2. Особи, призначені на посади керівників у сфері охорони здоров’я до набрання чинності цим наказом, продовжують виконувати свої обов’язки до проведення нових конкурсів.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2019 року, крім абзацу сьомого підпункту першого пункту 2 Змін, який набирає чинності з 01 січня 2022 року.

Абзац шостий підпункту першого пункту 2 Змін втрачає чинність з 01 січня 2022 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

______________№ ______

Зміни

до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Випуск 78 «Охорона здоров’я»

1. У розділі «ВСТУП»:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

«медичний директор.»;

2) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«З Випуску виключено кваліфікаційні характеристики таких посад для нових призначень після 01 січня 2019 року: головний лікар лікувальнопрофілактичного закладу; головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень; заступник головного лікаря з медсестринства.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами шостим-п’ятнадцятим;

2. У розділі «КЕРІВНИКИ»:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (ДИРЕКТОР)/НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ) ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Завдання та обов’язки. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров’я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності. Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації. Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів. Забезпечує виконання усіх зобов’язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів 2 надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги. Веде переговори з представниками власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових громадських рад при закладі. Вживає заходів щодо забезпечення закладу охорони здоров’я кваліфікованими кадрами а також найкращого використання знань та досвіду працівників. Відбирає та призначає працівників на керівні посади закладу. Виступає наставником та забезпечує професійний розвиток працівників. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності закладу охорони здоров’я в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров’я. Здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. Захищає майнові інтереси закладу охорони здоров’я в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення 3 управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги.

До 01 січня 2022 року – повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією зі спеціальності «Організації і управління охороною здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки».

З 01 січня 2022 року – повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право» та «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» (крім як для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу).

Стаж роботи: для закладів національного рівня – не менше 10 років на керівних посадах, обласного рівня – 7 років, районного рівня – 5 років. Для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу, – не менше 3-х років трудового стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.»;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ДИРЕКТОРА) / НАЧАЛЬНИКА (ЗАВІДУВАЧА) ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Завдання та обов’язки: Здійснює керівництво закладом охорони здоров’я (крім аптечних закладів) в межах делегованих йому керівником повноважень з питань, безпосередньо не пов’язаних з організацією лікувального процесу, відповідно до чинного законодавства України. У разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки.

У межах делегованих йому повноважень і компетенції: організовує адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу, забезпечує взаємодію підрозділів закладу охорони здоров’я; співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами, організаціями; організовує роботу з добору, розстановки і використання кадрів, забезпечує належні умови для досягнення працівниками закладу охорони здоров’я належного професійного рівня, 4 включаючи організацію професійного навчання та забезпечення своєчасного підвищення їх кваліфікації; створює належні умови праці, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту; аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації.

Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; організацію фінансовоекономічної діяльності закладів охорони здоров’я; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників; порядок ведення облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка». Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Спеціалізація. Кваліфікаційна характеристика заступника генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я визначається у відповідності до спеціалізації делегованих йому повноважень (з економічних, адміністративно-господарських, правових питань тощо).»;

3) пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. МЕДИЧНИЙ ДИРЕКТОР

Завдання та обов’язки: Здійснює керівництво закладом охорони здоров’я (крім аптечних закладів) у порядку делегованих йому керівником повноважень з медичних питань, відповідно до чинного законодавства України. У разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки. Організовує надання пацієнтоорієнтованих послуг з медичного обслуговування населення з додержанням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Розробляє та впроваджує в закладі систему безперервного удосконалення якості послуг з метою забезпечення безпеки пацієнтів, своєчасності допомоги, економічної ефективності, досягнення найкращих результатів на основі наукових знань та принципів доказової медицини. Координує зовнішню та внутрішню взаємодію підрозділів закладу охорони здоров’я. Відповідає за організацію безперервного професійного розвитку медичного персоналу.

Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; концепцію розвитку охорони здоров’я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я; практику застосування 5 законодавства в межах своєї компетенції; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією зі спеціальності «Організації і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи: для закладів національного рівня – не менше 5 років на керівних посадах, обласного рівня – не менше 3 років. Для закладів районного рівня – 5 років за основною лікарською спеціальністю. Для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу, – не менше 3-х років трудового стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.»;

Кваліфікаційна характеристика медичного директора визначається у відповідності до спеціалізації діяльності відповідного закладу охорони здоров’я.»;

4) пункти 11, 14 виключити.

У зв’язку з цим пункти 12, 13, 15 вважати пунктами 11, 12, 13 відповідно;

5) пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ, КЕРІВНИК) СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво структурним підрозділом закладу охорони здоров’я (крім аптечних закладів), діяльність якого безпосередньо пов’язана з наданням медичної допомоги (послуг), відповідно до чинного законодавства України.

Організовує лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність підрозділу, співпрацює з іншими підрозділами закладу охорони здоров’я. Забезпечує надання якісної медичної допомоги населенню. Забезпечує своєчасне отримання та зберігання лікарських засобів, медичних виробів. Здійснює заходи щодо забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов функціонування підрозділу. Здійснює контроль за правильним веденням медичної документації, готує та подає керівникові закладу охорони здоров’я звіти. Розробляє та затверджує графік роботи співробітників структурного підрозділу, здійснює належну розстановку, використання медичних кадрів і організовує їх працю. Створює належні умови праці, забезпечує додержання 6 співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту. Забезпечує належні умови для досягнення працівниками закладу охорони здоров’я належного професійного рівня, включаючи організацію професійного навчання та забезпечення своєчасного підвищення їх кваліфікації. Аналізує показники роботи.

Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; порядок ведення облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; сучасні класифікації в галузі охорони здоров’я; сучасні методи діагностики, лікування, реабілітації; методи надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладних станах; потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я»; проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією за профілем структурного підрозділу. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.».

3. По тексту документу слова «лікувально-профілактичні заклади» замінити словами «закладів охорони здоров’я» в усіх відмінках.

В.о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті