Проект постанови КМУ щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

Проектом пропонується затвердити порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, а також загальне положення про громадську раду при міністерствах та державних адміністраціях.

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від____________ 2010?р. №?_______
ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики і Загальне положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям створити умови для:

 • проведення протягом шести місяців з моменту набуття чинності цією постановою установчих зборів інститутів громадянського суспільства для формування громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади;
 • функціонування громадських рад.

3. Установити, що до утворення громадських рад згідно з цією постановою при центральних і місцевих органах виконавчої влади функціонують громадські ради, утворені відповідно до законодавства, що діє на момент набуття чинності цією постановою.

4. Секретаріату Кабінету Міністрів України з метою створення умов для координації діяльності громадських рад при органах виконавчої влади та забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України забезпечити проведення раз на рік зустрічі голів громадських рад, утворених при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації, з Прем’єр-міністром України та членами Уряду.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

 • постанову Кабінету Міністрів України від 26?листопада 2009?р. №?1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» («Офіційний вісник України», 2009?р., №?94, с. 3211);
 • постанову Кабінету Міністрів України від 6?січня 2010?р. №?10 «Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики» («Офіційний вісник України», 2010?р., №?1, с. 28).

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час проведення консультацій з громадськістю та створення громадських рад при органах місцевого самоврядування керуватися затвердженими цією постановою Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики і Загальним положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ____________ 2010?р. №?__

ПОРЯДОК
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі — консультації з громадськістю).

2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності зазначених органів.

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються соціально-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

4. Організацію і проведення консультацій з громадськістю забезпечує орган виконавчої влади, який безпосередньо готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя або є головним розробником проекту нормативно-правового акта.

5. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

6. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо проектів:

 • нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та об’єднань громадян, делегування повноважень органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування;
 • регуляторних актів;
 • державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання.

7. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:

 • конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, круглих столів, зборів, зустрічей з громадськістю, громадських приймалень;
 • теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів, інтерв’ю та інших передач теле- і радіомовлення, інтернет-конференцій, електрон­них консультацій, телефонних «гарячих ліній», інтерактивного спілкування в інших формах.

8. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

 • проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи та інше);
 • запровадження спеціальних рубрик у друкованих та електрон­них засобах масової інформації;
 • проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп та заінтересованих сторін;
 • опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій;
 • проведення аналізу інформації, що надходить до спеціальних скриньок.

9. Об’єднання громадян можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або органу виконавчої влади. У разі, коли така пропозиція надійшла не менше ніж від трьох легалізованих в установленому порядку об’єднань громадян, діяльність яких поширюється на відповідну територію, проведення консультацій з громадськістю є обов’язковим.

10. Інформаційне повідомлення про проведення консультацій з громадськістю не пізніше ніж за два тижні до початку їх проведення оприлюднюється органом виконавчої влади на власному веб-сайті (у разі його наявності) або в інший прийнятний спосіб.

Оприлюднення проектів регуляторних актів здійснюється відповідно до законодавства у сфері державної регуляторної політики.

11. До участі у проведенні консультацій з громадськістю, які стосуються вирішення питань місцевого значення, залучаються відповідні органи місцевого самоврядування.

12. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

13. Публічне громадське обговорення організовується і проводиться органом виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:

 • визначення питання (проблеми) для обговорення;
 • прийняття рішення про проведення обговорення;
 • розроблення плану заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);
 • оприлюднення інформації про проведення обговорення;
 • обговорення та збирання інформації про оцінювання громадськістю ефективності запропонованого рішення, його альтернативи;
 • урахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
 • оприлюднення на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» та на веб-сайті органу виконавчої влади.

14. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

 • найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення;
 • зміст питання (проблеми) або назва проекту акта, винесеного на обговорення;
 • відомості про строк, місце і час проведення заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
 • адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та відгуків;
 • адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з обговорюваного питання;
 • строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

15. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій використовується урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада» та веб-сайти органів виконавчої влади.

Координація робіт із забезпечення технічної підтримки урядового веб-сайта «Громадянське суспільство і влада» та його супроводження, встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

16. Орган виконавчої влади для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» та власному веб-сайті:

 • проект акта, винесеного на обговорення;
 • відомості про строки проведення обговорення на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» та власному веб-сайті із зазначенням строку їх проведення;
 • електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного питання.

17. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

Строк проведення публічного громадського обговорення визначається органом виконавчої влади і повинен становити не менш як один місяць.

18. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі, надсилаються електронною поштою, шляхом надсилання на урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада» чи веб-сайти органів виконавчої влади.

Пропозиції і зауваження, що надходять на урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада» та веб-сайти органів виконавчої влади, оприлюднюються на них протягом п’яти робочих днів з моменту їх надходження.

Усні пропозиції і зауваження, зокрема висловлені по телефону, фіксуються з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси.

Об’єднання громадян, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням найменування та юридичної адреси.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Під час конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, круглих столів, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження.

Текст протоколу оприлюднюється на веб-сайті органу виконавчої влади протягом двох тижнів.

19. Пропозиції і зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

За результатами публічного громадського обговорення органи виконавчої влади готують звіт, в якому відображаються такі відомості:

 • найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;
 • зміст питання (проблеми) або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;
 • інформація про осіб, що взяли участь в публічному громадському обговоренні;
 • інформація про врахування пропозицій громадськості;
 • інформація про рішення, ухвалені за результатами публічного громадського обговорення.

20. Результати публічного громадського обговорення доводяться органом виконавчої влади до відома громадськості шляхом оприлюднення на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» та на веб-сайті органу виконавчої влади (у разі його наявності) або в інший прийнятний спосіб з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення щодо неврахування пропозицій та зауважень громадськості не пізніше ніж через два тижні з дня його проведення.

21. Вивчення громадської думки організовується і проводиться органом виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:

 • визначення потреби у вивченні громадської думки з певного питання;
 • зазначення строку, форм і методів вивчення громадської думки;
 • визначення питань, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
 • визначення на конкурсній основі організації, на яку покладається проведення вивчення громадської думки;
 • зазначення ступеня репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які охоплюються дослідженням;
 • отримання підсумкової інформації про результати вивчення громадської думки;
 • формулювання громадської думки щодо запропонованого рішення;
 • урахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;
 • оприлюднення на веб-сайтах органів виконавчої влади або в інший прийнятний спосіб результатів вивчення громадської думки.

22. У підсумковій інформації про результати вивчення громадської думки відображаються такі відомості:

 • орган виконавчої влади, який організував вивчення громадської думки;
 • назва адміністративно-територіальної одиниці;
 • соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення громадської думки яких проводилося;
 • тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
 • форми і методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
 • ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
 • інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
 • формулювання громадської думки щодо запропонованого рішення та її урахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;
 • причини неприйнятності позицій громадськості.

23. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___________ 2010?р. №?__

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації

1. Громадська рада при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, що діє з метою забезпечення участі громадян і їх об’єднань в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії таких органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням та регламентом громадської ради.

3. Основними завданнями громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю центральних і місцевих органів виконавчої влади;
 • сприяння врахуванню центральними і місцевими органами виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

 • готує і подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена, пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, бере участь в їх організації;
 • подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена, обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу виконавчої влади;
 • проводить відповідно до чинного законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу;
 • здійснює відповідно до чинного законодавства громадський контроль за станом врахування органом виконавчої влади, при якому вона утворена, пропозицій та зауважень громадськості, а також дотримання органом виконавчої влади нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 • досліджує громадську думку щодо ефективності запобігання та протидії корупційним проявам в органі виконавчої влади, при якому вона утворена;
 • інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

5. Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи та інші), що діють відповідно до регламенту громадської ради;
 • залучати до роботи ради працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств і установ (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
 • організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
 • отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідну інформацію в установленому порядку та проекти нормативно-правових актів від органів виконавчої влади, при яких вона утворена;
 • проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, оприлюднювати результати проведеної експертизи за рахунок коштів фізичних осіб, інститутів громадянського суспільства або інших джерел, не заборонених законодавством;
 • делегувати уповноваженого представника для участі у засіданнях і нарадах, що проводяться органом виконавчої влади, при якому утворена громадська рада.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розташовано орган виконавчої влади, при якому утворена громадська рада.

Громадська рада використовує бланк зі своїм найменуванням.

6. До складу громадської ради при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації можуть бути обрані представники громадських, релігійних і благодійних організацій, професійних і творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом виборів членів громадської ради з представників інститутів громадянського суспільства, які добровільно заявили про бажання взяти участь у роботі громадської ради.

Кількісний склад громадської ради визначається учасниками установчих зборів.

Строк повноважень складу громадської ради — два роки.

До складу громадської ради при органі виконавчої влади може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради органом виконавчої влади утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів.

Якщо при органі виконавчої влади утворена і діє громадська рада, то не пізніше ніж за 60?календарних днів до дня закінчення її повноважень громадською радою утворюється ініціативна робоча група з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при органі виконавчої влади.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, органу виконавчої влади, при якому формується громадська рада.

Не пізніше ніж за 30?календарних днів до дня проведення установчих зборів орган виконавчої влади оприлюднює на своєму веб-сайті (у разі його наявності) або в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою з підготовки установчих зборів повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв щодо участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та способи зв’язку з відповідальними особами.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява довільної форми, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено статутом, про делегування представника для участі в установчих зборах, засвідчене печаткою (у разі наявності);
 • копії документів, що підтверджують легалізацію відповідного інституту громадянського суспільства.

За 10?календарних днів до дня проведення установчих зборів прийом заяв для участі в установчих зборах припиняється. На підставі поданих заяв ініціативною групою складається список учасників установчих зборів — кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнюється місце проведення установчих зборів, про що орган виконавчої влади на своєму веб-сайті (у разі його наявності) або в інший прийнятний спосіб оприлюднює відповідне повідомлення.

На установчих зборах із числа їх учасників обирається голова зборів, секретар зборів, склад лічильної комісії, заслуховується звіт про діяльність громадської ради.

Вибори нового складу громадської ради проводяться у визначеному установчими зборами порядку шляхом рейтингового голосування за кандидатури, внесені інститутами громадянського суспільства.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради оприлюднюються органом виконавчої влади на своєму веб-сайті або в інший прийнятний спосіб.

9. Припинення членства в громадській раді відбувається на підставі рішення громадської ради у разі:

 • систематичної відсутності члена громадської ради без поважних причин на засіданнях громадської ради;
 • повідомлення вищого керівного органу інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
 • подання заяви членом громадської ради про вихід зі складу громадської ради.

10. Громадську раду очолює голова, який обирається на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування членами ради з їх числа.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову особу або працівника органу державної влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі виникнення підстав, перед­бачених пунктом 9?цього Положення, а також регламентом громадської ради.

11. Голова громадської ради:

 • організовує діяльність громадської ради;
 • скликає та організовує підготовку її засідань;
 • підписує документи від імені громадської ради;
 • представляє громадську раду у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

12. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею регламенту громадської ради та плану роботи.

Регламентом громадської ради можуть визначатися питання організації її діяльності, які не врегульовані цим Положенням.

13. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини від загального складу її членів.

Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

За запрошенням громадської ради участь у її засіданнях можуть брати інші особи.

14. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Громадська рада інформує орган виконавчої влади та громадськість про свою роботу. Щорічні звіти про діяльність, протоколи засідань та рішення громадської ради розміщуються на веб-сайті (у разі його наявності) органу виконавчої влади, при якому вона утворена, або в інший прийнятний спосіб.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і враховуються органом виконавчої влади у своїй діяльності.

15. В органі виконавчої влади функції із забезпечення зв’язків з громадською радою виконує підрозділ у зв’язках з громадськістю.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті