Постанова КМУ від 27.02.2019 р. № 136

Документ набув чинність 28.02.2019 р.

у зв’язку з опублікуванням в газеті

«Урядовий кур’єр» № 41 від 28.02.2019 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27.02.2019 р. № 136
Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію

Відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію;

типову форму договору про реімбурсацію.

2. Установити, що для отримання відшкодування вартості лікарських засобів з 1 квітня 2019 р. суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування повинні подати заяви про укладення договорів про реімбурсацію Національній службі здоров’я не пізніше 25 березня 2019 року. Відшкодування вартості лікарських засобів за договорами про реімбурсацію, укладеними на підставі заяв, поданих суб’єктами господарювання після 25 березня 2019 р., буде здійснюватися починаючи з дати набрання чинності такими договорами в установленому законодавством порядку.

21. Для реімбурсації з 1 жовтня до 31 грудня 2021 р. препаратів інсуліну та/або лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах нецукрового діабету та/або лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — суб’єкти господарювання), укладають з Національною службою здоров’я окремі договори про реімбурсацію, для чого подають не пізніше 25 вересня 2021 р. заяви про укладення відповідних договорів про реімбурсацію зазначеній Службі. Реімбурсація препаратів інсуліну та/або лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах нецукрового діабету та/або лікування розладів психіки та поведінки за договорами про реімбурсацію, укладеними на підставі заяв, поданих суб’єктами господарювання після 25 вересня 2021 р., здійснюється починаючи з дати набрання чинності такими договорами в установленому законодавством порядку.

22. З 1 січня 2022 р. суб’єкти господарювання укладають з Національною службою здоров’я один договір про реімбурсацію, яким визначається група/групи станів (нозологій), для лікування яких відповідно до програми державних гарантій медичного обслуговування населення Національною службою здоров’я відшкодовується вартість лікарських засобів за таким договором, про що суб’єкти господарювання зазначають у заяві про укладення договору про реімбурсацію, яку подають не пізніше 25 грудня 2021 р. зазначеній Службі. Реімбурсація лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за договорами про реімбурсацію, укладеними на підставі заяв, поданих суб’єктами господарювання після 25 грудня 2021 р., здійснюється починаючи з дати набрання чинності такими договорами в установленому законодавством порядку.

3. Міністерству охорони здоров’я привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27.02.2019 р. № 136

ПОРЯДОК
укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію з НСЗУ (далі — договір) відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

2. Дія цього Порядку поширюється на укладення, зміну та припинення договору між НСЗУ та суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування (далі — суб’єкти господарювання).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», інших законодавчих актах України.

4. Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору, здійснюється через електронну систему охорони здоров’я (далі — система) з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Укладення договору

5. НСЗУ розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору (далі — оголошення), в якому, зокрема, зазначається зміст інформації, що повинна бути наведена в заяві про укладення договору (далі — заява), та строк подання заяв.

6. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, повинен:

1) зареєструватися в системі та забезпечити реєстрацію в ній його уповноважених осіб, які будуть залучені до виконання договору, відповідно до вимог законодавства та забезпечити отримання ними кваліфікованого електронного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

2) мати в наявності комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, необхідні для роботи через систему, з підключенням до Інтернету в кожній аптеці та аптечному пункті, у яких здійснюється відпуск лікарських засобів за договором.

7. Перед поданням заяви суб’єкт господарювання зобов’язаний перевірити повноту та достовірність інформації про такого суб’єкта господарювання, яка міститься в системі. У разі виявлення неповної або недостовірної інформації суб’єкт господарювання повинен усунути усі невідповідності та внести інформацію в систему.

8. Суб’єкт господарювання, який відповідає вимогам, визначеним пунктом 6 цього Порядку, формує в системі заяву та зазначає в ній дані про аптеки та аптечні пункти, у яких здійснюється відпуск лікарських засобів за договором, банківські реквізити, на які буде здійснюватися оплата за договором, та інформацію про особу, уповноважену на підписання договору. Суб’єкт господарювання накладає на заяву кваліфікований електронний підпис керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання.

9. Уповноважена особа НСЗУ протягом 10 календарних днів з дати подання заяви формує проект договору, накладає кваліфікований електронний підпис та електронну печатку і надсилає через систему суб’єкту господарювання.

Перебіг строку, встановленого у абзаці першому цього пункту, починається за умови встановлення у кошторисі відповідного бюджетного призначення на відповідний період для укладення таких договорів.

10. Протягом п’яти календарних днів з дати надсилання проекту договору керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає кваліфікований електронний підпис на договір. Накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноважена особа суб’єкта господарювання гарантує, що суб’єкт господарювання відповідає вимогам, передбаченим законодавством для укладення договору.

11. Договір є укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами сторін, якщо інше не встановлено договором.

12. Інформація про укладені договори включається до Реєстру договорів про реімбурсацію, розпорядником якого є НСЗУ, відповідно до законодавства.

Внесення змін та припинення дії договору

13. Сторони договору мають право надіслати один одному через систему заяви з пропозицією щодо зміни або припинення укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. Укладення договору про внесення змін чи припинення договору здійснюється відповідно до пунктів 7—12 цього Порядку.

14. У разі виникнення спорів, пов’язаних з укладенням, зміною чи припиненням договору, сторони розв’язують спір шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27.02.2019 р. № 136

ТИПОВА ФОРМА
договору про реімбурсацію

__________________________________
(найменування населеного пункту)
____ _________ 20___ р.

Національна служба здоров’я в особі __________________________

______________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________
(назва та реквізити документа)

(далі — НСЗУ), з однієї сторони, і _________________________________
(найменування суб’єкта господарювання —

________________________________________________________________
юридичної особи, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________
(назва та реквізити документа)

(далі — аптечний заклад), з іншої сторони (далі — сторони, а кожна окремо — сторона), уклали договір про нижченаведене:

Визначення термінів

1. Лікарські засоби — зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, що включені до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, затвердженого в установленому законодавством порядку (далі — Реєстр).

2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про лікарські засоби», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення»,від 17 березня 2017 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135, Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604).

Предмет договору

3. Відповідно до умов цього договору аптечний заклад зобов’язується відпускати лікарські засоби за роздрібними цінами, визначеними в Реєстрі, а НСЗУ зобов’язується відповідно до умов договору відшкодовувати повністю або частково аптечному закладу вартість лікарських засобів (здійснювати реімбурсацію), відпущених пацієнтам на підставі електронних рецептів, записи про які внесені до електронної системи охорони здоров’я (далі — система), відповідно до Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135, в межах загальної суми бюджетних асигнувань на програму реімбурсації, встановлених у кошторисі.

4. Цей договір є договором на користь третіх осіб — пацієнтів у частині повної або часткової оплати відпущених їм лікарських засобів.

Права та обов’язки сторін

5. НСЗУ має право:

1) вимагати від аптечного закладу належного, своєчасного та у повному обсязі виконання зобов’язань за цим договором в усіх аптеках та аптечних пунктах аптечного закладу, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів за цим договором;

2) запитувати документи, на підставі яких вносилась інформація до системи, фінансову і статистичну звітність, іншу інформацію та документи, пов’язані з відпуском лікарських засобів за договором, з метою перевірки дотримання аптечним закладом умов цього договору;

3) надавати зауваження до звітів аптечного закладу;

4) проводити звірку розрахунків згідно з цим договором;

5) у разі виявлення порушень умов цього договору здійснювати перерахунок суми реімбурсації;

6) зупиняти оплату за договором у випадках, встановлених законодавством та цим договором;

7) відмовитись від цього договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором.

6. НСЗУ зобов’язується:

1) належним чином та своєчасно виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;

2) здійснювати реімбурсацію відпущених аптечним закладом лікарських засобів згідно із звітами, поданими відповідно до умов цього договору, щодо яких не було надано зауважень, в межах загального обсягу відповідного бюджетного асигнування, встановленого кошторисом.

7. Аптечний заклад має право:

1) вимагати від НСЗУ належного, своєчасного та у повному обсязі виконання нею своїх зобов’язань згідно з цим договором в межах загального обсягу бюджетного асигнування, встановленого кошторисом;

2) вносити зміни до переліку аптек та аптечних пунктів, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів за договором.

8. Аптечний заклад зобов’язується:

1) належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;

2) дотримуватися вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та нормативно-правових актів, що регулюють питання реімбурсації та функціонування системи;

3) забезпечувати безперебійний відпуск лікарських засобів, вартість яких підлягає реімбурсації, протягом робочого часу аптеки, аптечного пункту, зазначеного в їх графіках роботи;

4) забезпечити наявність комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, необхідного для роботи через систему, з підключенням до Інтернету в кожній аптеці та аптечному пункті, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів за договором;

5) забезпечити безперервну наявність як мінімум одного лікарського засобу, вартість якого підлягає повній реімбурсації, з Реєстру на кожну міжнародну непатентовану назву для відпуску в кожній аптеці та аптечному пункті, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів за договором;

6) пропонувати особам, що звернулися за отриманням лікарських засобів за рецептом на реімбурсацію, насамперед лікарські засоби, вартість яких підлягає повній реімбурсації за рахунок коштів державного бюджету;

7) забезпечити своєчасне внесення актуальної інформації про аптечний заклад, його уповноважених осіб, аптеки та аптечні пункти до системи;

8) регулярно переглядати оголошення НСЗУ, які розміщуються на її офіційному веб-сайті, що пов’язані з реімбурсацією лікарських засобів;

9) розміщувати у приміщеннях аптек та аптечних пунктів, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів за договором, інформаційні матеріали про участь у програмі реімбурсації відповідно до вимог до таких інформаційних матеріалів, розміщених на офіційному веб-сайті НСЗУ;

10) вносити до системи повну та достовірну інформацію про відпуск лікарських засобів за цим договором в установленому законодавством порядку у момент відпуску таких лікарських засобів;

11) подавати документи, на підставі яких вносилась інформація до системи, фінансову і статистичну звітність, іншу інформацію та документи, пов’язані з відпуском лікарських засобів за договором, за запитом НСЗУ;

12) якщо вартість лікарського засобу підлягає частковій реімбурсації за рахунок коштів державного бюджету, не вимагати від пацієнта доплати, більшої за суму доплати за відпущений лікарський засіб, визначену у Реєстрі;

13) не передавати всі або частину зобов’язань за цим договором іншим особам.

Звітність за договором

9. Аптечний заклад зобов’язаний подати НСЗУ звіт про відпущені лікарські засоби та їх вартість, яка підлягає реімбурсації за цим договором, за звітний період (далі — звіт) не пізніше ніж протягом другого робочого дня після закінчення звітного періоду та формування відповідного звіту.

Якщо аптечний заклад подав звіт пізніше ніж на другий робочий день після закінчення звітного періоду, такий аптечний заклад повинен подати звіт повторно до НСЗУ у наступному звітному періоді. НСЗУ здійснює оплату за таким звітом у наступному звітному періоді.

Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем подання звіту вважається робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Звіт є первинним документом.

9. Аптечний заклад зобов’язаний подати НСЗУ звіт про відпущені лікарські засоби та їх вартість, яка підлягає реімбурсації за цим договором, за звітний період (далі — звіт) протягом наступного звітного періоду з урахуванням абзаців другого — шостого цього пункту.

У грудні аптечний заклад зобов’язаний подати НСЗУ звіти про лікарські засоби та їх вартість, яка підлягає реімбурсації за цим договором:

до 19 грудня включно — про лікарські засоби, відпущені у попередній звітний період;

до 28 грудня включно — про лікарські засоби, відпущені у період з 1 по 19 грудня.

Лікарські засоби, відпущені у період з 20 по 31 грудня включно, та інформація про їх вартість включаються до першого звіту наступного року.

Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний або святковий день, звіт подається останнього робочого дня звітного періоду (у грудні — останнього робочого дня, що передує 28 числу цього місяця).

Оплата за звітом, поданим після строку, визначеного абзацами першим — четвертим цього пункту, не здійснюється.

Звіт є первинним документом.

10. Звіт формується на підставі даних із системи та скріплюється кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи аптечного закладу.

11. Звітними періодами є:

1) у період до 30 вересня 2021 р.:

з 1 по 15 число місяця включно;

з 16 числа по останній день місяця включно;

2) у період з 1 жовтня 2021 р. по 30 листопада 2021 р. — з 1 числа по останній день відповідного місяця включно;

3) у грудні 2021 р. — з 1 по 19 число місяця включно;

4) у період з 1 січня 2022 р.:

з 1 по 15 число місяця включно;

з 16 числа по останній день місяця включно;

у грудні — з 1 по 19 число місяця включно.

11. Звітними періодами є:

з 1 по 15 число місяця включно;

з 16 по останнє число місяця включно (у грудні — по 22 число).

Вартість лікарських засобів, відпущених за період з 23 по 31 грудня, включаються до першого звіту за січень наступного року.

12. У разі виявлення невідповідностей між даними звіту та даними фінансової чи статистичної звітності аптечного закладу, іншою інформацією або документами про відпущені лікарські засоби за договором НСЗУ має право подати заперечення до звіту та проект уточненого звіту протягом п’яти робочих днів з дати виявлення такої невідповідності. Аптечний заклад зобов’язаний розглянути заперечення та подати НСЗУ уточнений звіт з накладеним кваліфікованим електронним підписом протягом трьох календарних днів з дати їх надсилання.

Якщо аптечний заклад не подав уточнений звіт, оплата за відповідний період тимчасово зупиняється до дати подання такого звіту.

13. У разі виявлення обставин, що призводять до збільшення або зменшення суми оплати за звітом за попередні звітні періоди, за умови документального підтвердження таких обставин та узгодження їх сторонами сума оплати у поточному звіті коригується на відповідну суму, що відображається у розділі звіту «розрахунок-коригування».

Ціна договору. Умови, порядок та строки реімбурсації

14. Ціна договору становить загальну суму реімбурсації лікарських засобів відповідно до всіх звітів аптечного закладу за договором.

15. Реімбурсація здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на підставі звіту аптечного закладу протягом десяти робочих днів з дати його отримання НСЗУ, а у випадку, передбаченому пунктом 12 цього договору, з дати надходження уточненого звіту.

16. Якщо останній день строку оплати припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається робочий день, що настає за вихідним або святковим днем, а у грудні — останній робочий день бюджетного періоду.

17. Реімбурсація лікарських засобів за упаковку здійснюється відповідно до розміру реімбурсації, визначеного в Реєстрі.

18. Не підлягають реімбурсації та включенню у звіт лікарські засоби, відпущені аптечним закладом з порушенням вимог законодавства, зокрема у разі втрати права аптечного закладу провадити господарську діяльність з відпуску лікарських засобів. У разі виявлення, що лікарські засоби, включені у звіт, були відпущені з порушенням вимог законодавства, сума оплати у періоді виявлення такого порушення зменшується на відповідну суму реімбурсації таких лікарських засобів, що відображається у розділі звіту «розрахунок-коригування» за відповідний період.

19. Оплата здійснюється в безготівковій формі на банківський рахунок аптечного закладу, інформація про який зазначена у договорі.

Відповідальність сторін

20. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань згідно з цим договором вони несуть відповідальність, передбачену законом та цим договором.

Розв’язання спорів

21. Спори між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)

22. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, які не могли бути передбачені чи попереджені сторонами.

23. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів, закриття морських проток, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

24. У разі виникнення обставин, визначених у пункті 23 цього договору, сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншій стороні у максимально стислий строк шляхом надсилання письмового повідомлення про настання таких обставин. Повідомлення про обставини непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість сторони виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором та на порядок виконання зобов’язань згідно з цим договором у разі, коли це можливо.

25. У разі коли дія обставин, визначених у пункті 23 цього договору, припиняється, сторона, що зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому разі у строк не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту, коли сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити іншій стороні про їх припинення. У такому повідомленні повинні міститись інформація про час припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає свої зобов’язання за договором.

26. Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

27. У разі коли сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не надіслала або несвоєчасно надіслала повідомлення про обставини непереборної сили, як це визначено у пункті 24 цього договору, така сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором.

28. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 23 цього договору, триває більш як 30 календарних днів, кожна із сторін має право розірвати договір та не несе відповідальність за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншій стороні не пізніше ніж за десять календарних днів до розірвання договору.

Строк дії договору

29. Цей договір є укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома сторонами і діє до ______ року. Якщо жодна із сторін не повідомила іншій стороні про намір припинити договір за 30 календарних днів до закінчення строку цього договору, строк договору вважається продовженим на наступний бюджетний рік за умови встановлення у кошторисі відповідних бюджетних асигнувань.

30. Відпуск лікарських засобів пацієнтам за договором здійснюється до останнього дня строку договору включно. Фінансові зобов’язання за договором залишаються чинними до моменту їх виконання сторонами.

Дострокове припинення договору

31. Цей договір може бути достроково припинено на підставах, передбачених законом та цим договором.

32. НСЗУ має право відмовитися від договору в односторонньому порядку у разі:

1) анулювання ліцензії аптечного закладу на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

2) відсутності комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, необхідного для роботи через систему, з підключенням до Інтернету в кожній аптеці та аптечному пункті, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів за договором;

3) відпуску лікарських засобів за цінами, що не відповідають роздрібній ціні за упаковку, визначеній в Реєстрі;

4) систематичного (більше трьох місяців підряд) неподання звітів аптечним закладом.

33. За наявності підстав, визначених у пункті 32 цього договору, договір припиняється через 14 календарних днів з дати надсилання НСЗУ аптечному закладу відповідного повідомлення в електронній формі про односторонню відмову від цього договору.

34. Розірвання цього договору не потребує отримання попередньої (до розірвання) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).

Прикінцеві положення

35. Будь-які зміни та доповнення до цього договору вважаються чинними та обов’язковими для сторін за умови, що вони скріплені кваліфікованими електронними підписами обох сторін з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

36. Сторони визнають та підтверджують, що інформація, внесена в систему уповноваженими особами сторін, складає невід’ємну частину цього договору та створює права та обов’язки, передбачені договором. Будь-які зміни та доповнення до інформації, внесеної в систему, повинні бути скріплені кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи відповідної сторони.

37. Сторони несуть повну відповідальність за повноту та достовірність інформації, зазначеної у договорі та системі, і ризик настання несприятливих наслідків у разі неповідомлення іншій стороні про зміну такої інформації.

38. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього договору не потребує попередньої (до внесення змін або доповнень) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).

Реквізити сторін

НСЗУ Аптечний заклад
Місцезнаходження ______________________
Код згідно з ЄДРПОУ ___________________
Реквізити ________________________________
Місцезнаходження _______________________
Код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) фізичної особи — підприємця __________________________________
МФО ______________________________________
розрахунковий рахунок ___________________
__________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
___________________________________________
(підпис)
_____________________________________________
(підпис)

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті