Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Положення про Реєстр сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я»

21 Червня 2019 5:01 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про Реєстр сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Міністерство охорони здоров’я України розробило проект акта на підставі абзацу третього пункту 12 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334.

Проект акта затверджує Положення про Реєстр сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я», яке визначає:

 • володільця відомостей, що містяться в Реєстрі;
 • Адміністратора Реєстру;
 • механізм формування та ведення Реєстру;
 • механізм надання відомостей з Реєстру.

Прийняття проекту акта забезпечить врегулювання питань ведення, деталізацію механізму формування та надання відомостей, володільця відомостей, що містяться в Реєстрі, Адміністратора Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом науки, інновацій, освіти та кадрів МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7

e-mail: irynakuch@gmail.com

Контактна особа:

Кучерук Ірина Леонідівна

тел.: 253-24-44.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження Положення про Реєстр сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я»

Мета: проект наказу підготовлено з метою визначення механізму формування та ведення Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я» (далі — Реєстр), а також надання відомостей з нього.

1. Підстава розроблення проекту акта

Міністерство охорони здоров’я України розробило проект акта на підставі абзацу третього пункту 12 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 (далі — Постанова № 334).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Постанови № 334 Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» (далі — Центр тестування при МОЗ) у разі успішного складення кожного компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту на кожному тестовому етапі здобувачу видається відповідний сертифікат.

Інформація про сертифікати вноситься до Реєстру, який адмініструє Центр тестування при МОЗ.

3. Суть проекту акта

Проект акта затверджує Положення про Реєстр сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я», яке визначає:

 • володільця відомостей, що містяться в Реєстрі;
 • Адміністратора Реєстру;
 • механізм формування та ведення Реєстру;
 • механізм надання відомостей з Реєстру.

4. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

 • постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».
 • постанова Кабінету Міністрів Україні від 10 травня 2018 року № 354 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра».

41 . Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

У проекті акта наявні положення, які відносяться до засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку. Проект акта потребує погодження з Державним агентством з питань електронного урядування України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу

Проект акта не впливає на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання.

Проект акта не впливає на розвиток регіонів.

Проект акта не впливає на ринок праці.

Проект акта створює передумови для зміцнення та збереження здоров’я населення.

Проект акта не чинить впливу на екологію та навколишнє природне середовище.

Проект акта не впливає на інші сфери суспільних відносин.

61 . Стратегічна екологічна оцінка

Проект наказу не стосується державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує громадського обговорення. Проект акта опубліковано на сайті МОЗ України http://www.moz.gov.ua для проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством освіти і науки України, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Державним агентством з питань електронного урядування України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.

10. Правова експертиза

Проект наказу потребує державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

111 . Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект акта є гендерно нейтральним.

12. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта забезпечить врегулювання питань ведення, деталізацію механізму формування та надання відомостей, володільця відомостей, що містяться в Реєстрі, Адміністратора Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУляна Супрун

Проект

оприлюднено на сайті

МОЗ України 14.06.2019 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Про затвердження Положення про Реєстр сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про захист персональних даних», абзацу третього пункту 12 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Реєстр сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я», що додається.

2. Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. МіністраУ. Супрун

Затверджено

наказом Міністерства охорони здоров’я України

________ 2019 року №____________

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я»

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає механізм формування та ведення реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я» (далі — Реєстр), а також надання відомостей з нього.

2. Реєстр — це електронна база даних, в якій містяться відомості про сертифікати, видані здобувачам вищої освіти за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» (далі — здобувач) за результатами успішного складання кожного компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі — кваліфікаційний іспит): інтегрованого тестового іспиту «Крок», об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (далі — практичний (клінічний) іспит), міжнародного іспиту з основ медицини, іспиту з англійської мови професійного спрямування (до 01 вересня 2019 року оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти).

3. Метою ведення Реєстру є забезпечення єдиного обліку сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я».

4. Володільцем відомостей, що містяться в Реєстрі, є держава в особі Міністерства охорони здоров’я України.

Адміністратором Реєстру, а також власником майнових прав на програмне забезпечення є державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі — Центр тестування при МОЗ).

5. Реєстр ведеться у вигляді спеціалізованої електронної бази даних державною мовою. Ведення Реєстру передбачає внесення відомостей, визначених пунктом 1 та 2 розділу ІІ цього Положення, та виконання інших функцій, передбачених цим Положенням.

Адміністратор Реєстру забезпечує відповідність відомостей, що вносяться до Реєстру, даним документів, на підставі яких здійснюється їх внесення.

6. Адміністратор Реєстру забезпечує створення та технічну підтримку програмного забезпечення Реєстру, обробку, збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі, а також виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

7. Під час оброблення персональних даних у Реєстрі забезпечується їх захист відповідно до вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» і Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 373 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 13, ст. 878).

II. Формування та ведення Реєстру

1. До Реєстру вносяться відомості про видані сертифікати:

 • Центром тестування при МОЗ за результатами успішного складання інтегрованого тестового іспиту «Крок» та іспиту з англійської мови професійного спрямування;
 • закладами вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» за результатами успішного складання практичного (клінічного) іспиту;
 • іноземною агенцією з оцінки рівня якості знань здобувачів (далі — іноземна агенція) за результатами успішного складання міжнародного іспиту з основ медицини.

В Реєстр також вносяться відомості про результати кваліфікаційного іспиту після оскарження процедури проведення та результатів.

2. Відомості про виданий здобувачу сертифікат включають:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього) здобувача, що склав компонент кваліфікаційного іспиту;
 • число, місяць, рік народження здобувача;
 • стать здобувача;
 • ідентифікаційний екзаменаційний код здобувача (для іспиту «Крок» та іспиту з англійської мови професійного спрямування);
 • громадянство здобувача (для іноземців, осіб без громадянства — країна проживання за межами України);
 • назву закладу вищої освіти, де навчається здобувач;
 • спеціальність, за якою навчається здобувач;
 • дату складання компонента кваліфікаційного іспиту;
 • дані виданого здобувачу сертифікату, зокрема, дата видачі, номер сертифікату, ким виданий сертифікат;
 • результати складання здобувачем компонента кваліфікаційного іспиту.

3. Підставою для внесення до Реєстру відомостей про виданий здобувачу сертифікат є письмове подання закладами вищої освіти (для сертифікату за результатами успішного складання іспиту практичного (клінічного) іспиту) та іноземною агенцією (для сертифікату за результатами успішного складання міжнародного іспиту з основ медицини) Адміністратору Реєстру завірених підписом та печаткою ректора (керівника) закладу (агенції) (або у електронному вигляді за допомогою електронного цифрового підпису) відомостей, визначених пунктом 2 цього розділу.

Заклад вищої освіти подає Адміністратору Реєстру відомості у десятиденний строк з дня видачі результатів практичного (клінічного) іспиту.

Іноземна агенція подає Адміністратору Реєстру відомості протягом 21 робочого дня з дня видачі результатів міжнародного іспиту з основ медицини.

4. Форма та процедура подання відомостей про видані сертифікати для їх внесення до Реєстру встановлюється Адміністратором Реєстру.

Форма та зміст сертифікату встановлюється установою, яка його видає.

Обов’язковими елементами змісту сертифікату є такі відомості:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього) здобувача;
 • назва компонента кваліфікаційного іспиту, який він склав;
 • дата складання компонента кваліфікаційного іспиту;
 • результат складання;
 • дата видачі сертифікату; номер сертифікату;
 • ким виданий сертифікат.

5. Адміністратор Реєстру вносить до Реєстру відомості впродовж трьох днів з дня їх отримання.

6. У випадку допущення помилки у персональних даних здобувача (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього); число, місяць, рік народження здобувача), редагування таких даних Реєстру здійснюються Адміністратором Реєстру за письмовим зверненням установи, яка подає відомості до Реєстру.

II. Надання інформації з Реєстру

1. Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу із Реєстру. Вартість надання відомостей встановлюється Адміністратором Реєстру.

2. Витяг з Реєстру — документ, який свідчить про внесення відомостей про видані сертифікати до Реєстру або про відсутність таких відомостей в Реєстрі, отриманих за параметрами пошуку, визначеними в пункті 5 цього розділу.

3. Адміністратор Реєстру надає витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі письмового запиту:

 • центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки (або його структурних підрозділів), галузевих державних органів, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти (або його структурних підрозділів), правоохоронних органів;
 • закладу вищої освіти для перевірки достовірності відомостей про сертифікати при зарахуванні або поновленні здобувача;
 • фізичної особи (уповноваженої нею особи) відповідно до пункту 2 частини 1 статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. Форма Витягу з Реєстру встановлюється Адміністратором Реєстру.

Витяг з Реєстру обов’язково містить таку інформацію:

 • номер витягу, дата формування;
 • відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;
 • відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Реєстрі;
 • результат пошуку інформації у Реєстрі;
 • відомості про працівника Центру тестування при МОЗ, який надав витяг.

5. Пошук у Реєстрі здійснюється за такою сукупністю відомостей — прізвища, ім’я, по батькові (за наявності останнього) здобувача, дати його народження (число, місяць, рік народження) або прізвища, ім’я, по батькові (за наявності останнього) здобувача, даних виданого здобувачу сертифікату (дата видачі, номер сертифікату, ким виданий сертифікат).

6. Адміністратор Реєстру відмовляє у наданні витягу з Реєстру в строки, встановлені для надання витягу, у разі:

 • відсутності у запитувача підстав для отримання запитуваної інформації;
 • у випадку, якщо у запиті про видачу витягу відсутні, неповністю або нечітко визначені відомості, передбачені пунктом 5 цього розділу;
 • у разі відсутності відомостей в Реєстрі, отриманих за параметрами пошуку, визначеними в пункті 5 цього розділу.

7. Витяг з Реєстру надсилається поштою або отримується запитувачем (уповноваженою ним особою) особисто, про що робиться відповідний запис у Журналі видачі витягів з Реєстру.

IV. Відповідальність

1. Адміністратор Реєстру здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

2. Відповідальною за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру є установа (заклад вищої освіти, агенція), яка надала ці відомості.

3. Адміністратор Реєстру є відповідальним за повноту та достовірність внесення відомостей до Реєстру відповідно до чинного законодавства України.

В.о. генерального директора
Директорату науки, інновацій, освіти та кадрівНаталія Мартинова

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті