Наказ МОЗ України від 25.10.2019 р. № 2157

30 Жовтня 2019 3:53 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 25.10.2019 р. № 2157
«Про затвердження Положення про комісію з питань науково-дослідних робіт»

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», на виконання абзацу три пункту 8 Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 739, та з метою інтеграції української науки в європейський і світовий дослідницький простір НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з питань науково-дослідних робіт, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

МіністрЗ. Скалецька

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 25.10.2019 р. № 2157

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань науково-дослідних робіт

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні повноваження, організаційні і правові засади та умови діяльності комісії з питань науково-дослідних робіт (далі — Комісія), яка створюється у Міністерстві охорони здоров’я України.

2. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, метою якої є розгляд питань щодо наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок (далі — НР), які виконуються за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України «Про наукову та науково- технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 739 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету».

ІІ. Склад та порядок формування Комісії

1. Персональний склад Комісії затверджується наказом МОЗ України. До складу Комісії входять Голова, заступник Голови, секретар та члени Комісії.

Склад Комісії не може бути меншим семи осіб. Більшість від складу Комісії мають бути особи, що не є працівниками МОЗ України.

2. Комісію очолює Голова — заступник Міністра МОЗ України.

Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії, головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на Комісію завдань.

На засіданнях Комісії у разі відсутності Голови Комісії за його дорученням може головувати його заступник або один із членів Комісії.

3. Секретар Комісії організовує підготовку та публікацію оголошень про конкурс, збір конкурсних документів, забезпечує деперсоніфікацію НР, веде та оформляє протоколи засідань Комісії, забезпечує оперативне інформування членів Комісії стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням Голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.

Секретар Комісії не бере участі у голосуванні та прийнятті рішень.

У разі відсутності секретаря його обов’язки за дорученням Голови Комісії виконує інший член Комісії.

4. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідності, проте не рідше одного разу на рік. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

5. До складу Комісії входять представники МОЗ України, члени груп експертів МОЗ України, Національного фонду досліджень (за згодою), Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (за згодою), а також можуть входити представники МОН України, Національної академії медичних наук, Національної академії наук, представники установ/закладів, що знаходяться у сфері управління МОЗ України, а також експерти у галузі медичної науки з інших держав.

6. Участь у засіданні Комісії члени Комісії беруть особисто.

ІІІ. Повноваження Комісії

1. До повноважень Комісії належать:

надання рекомендацій Міністру щодо умов конкурсу НР, вимог до учасників конкурсу, форми заявки та пропозицій щодо її заповнення, критеріїв, за якими здійснюється конкурсний відбір НР;

оцінка і відбір НР, що виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету;

надання пропозицій Міністру щодо фінансування НР;

оцінка дотримання академічної доброчесності учасниками конкурсу;

експертна оцінка звітів про хід виконання НР (у разі необхідності); експертна оцінка звітів за завершеними НР (у разі необхідності);

надання пропозицій Міністру щодо подальшого фінансування (об’єднання, припинення, завершення) НР на підставі аналізу звітів про хід виконання НР (у разі необхідності).

IV. Порядок роботи Комісії

1. Комісія розглядає заявки на участь у конкурсі (далі — заявка) без відомостей про назву установи, прізвищ керівника та виконавців НР.

2. Рішення Комісії має рекомендаційний характер та вважається прийнятим, якщо воно підтримано більшістю членів від складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови (головуючого) Комісії.

3. За результатами розгляду заявок Комісія приймає одне з рішень:

рекомендувати НР до виконання за рахунок коштів державного бюджету;

не рекомендувати НР до виконання за рахунок коштів державного бюджету з аргументацією прийнятого рішення;

4. Діяльність Комісії здійснюється на засадах: доброчесності;

законності;

відкритості та гласності; рівності прав членів Комісії; колегіальності прийняття рішень Комісією;

незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень Комісії, неупередженого ставлення до учасників оцінки;

професійності членів Комісії.

5. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії. Кожний член Комісії має право додати до протоколу свою окрему думку.

6. У разі рівного розподілу голосів членів Комісії голос головуючого на засіданні є вирішальним.

7. Оцінювання членами Комісії заявок на участь у конкурсі НР, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету, на засіданні Комісії здійснюється у такій послідовності:

заявки розглядаються членами Комісії без зазначення назви установи та прізвищ керівника і виконавців (з деперсоніфікованими даними);

кожному члену Комісії окремо надається структурована інформація з назвою НР та кількісними показниками критеріїв відбору, за які нараховуються додаткові бали;

члени Комісії виставляють бали;

складається рейтинг учасників відповідно до набраних ними балів (сукупність балів, набраних за критеріями відбору та балів, виставлених членами Комісії);

Комісія визначає кількість НР відповідно до рейтингу, які виконуватимуться за рахунок коштів Державного бюджету України в межах коштів, передбачених відповідною бюджетною програмою.

8. У разі виникнення у члена Комісії реального чи потенційного конфлікту інтересів, такий член Комісії зобов’язаний письмово повідомити про це Голову Комісії.

Про конфлікт інтересів членів Комісії, Голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Комісії, Голови або інших учасників засідання заноситься до протоколу засідання.

Член Комісії, Голова Комісії, у якого наявний конфлікт інтересів, не бере участі в обговоренні, голосуванні та прийнятті рішення з питань, щодо яких у відповідних осіб наявний конфлікт інтересів.

В.о генерального директора Директорату освіти, науки та кадрівН.О. Мартинова

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті