Наказ МОЗ України від 18.12.2019 р. № 2524

20 Грудня 2019 4:04 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 18.12.2019 р. № 2524

Про утворення та затвердження складів міжвідомчих мультидисциплінарних робочих груп

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, пункту 16 доручення Міністра охорони здоров’я України від 12 листопада 2019 року № 53 та з метою удосконалення організації профілактики, діагностики та лікування за відповідними напрямками

НАКАЗУЮ:

1. Утворити та затвердити склади міжвідомчих мультидисциплінарних робочих груп, такі що додаються:

1) Склад міжвідомчої мультидисциплінарної робочої групи з питань розробки, удосконалення організації профілактики, діагностики та лікування за напрямком «Онкологічні захворювання»;

2) Склад міжвідомчої мультидисциплінарної робочої групи з питань розробки, удосконалення організації профілактики, діагностики та лікування за напрямком «Орфанні захворювання»;

3) Склад міжвідомчої мультидисциплінарної робочої групи з питань удосконалення організації профілактики, діагностики та лікування за напрямком «Серцево-судинні та гострі неврологічні захворювання (інсульти)»;

4) Склад міжвідомчої мультидисциплінарної робочої групи з питань удосконалення організації профілактики, діагностики та лікування за напрямком «Група метаболічних захворювань — Діабет»;

5) Склад міжвідомчої мультидисциплінарної робочої групи з питань напрацювання нормативної документації та законодавчих актів з реабілітації;

6) Склад міжвідомчої мультидисциплінарної робочої групи із впровадження оцінки медичних технологій (Health technology assessment) та якості медичної допомоги;

7) Склад міжвідомчої мультидисциплінарної робочої групи з питань розробки та впровадження науково обґрунтованої сучасної системи профілактичних, діагностичних та реабілітаційних заходів для дітей та репродуктивного здоров’я;

8) Склад міжвідомчої мультидисциплінарної робочої групи з питань психічного здоров’я.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу мультидисциплінарну робочу групу, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Семиволоса А.В.

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗ. Скалецька

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 18.12.2019 р. № 2524

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу мультидисциплінарну робочу групу

І. Загальні положення

1. Міжвідомча мультидисциплінарна робоча група (далі — Робоча група) — є консультативно-дорадчим органом Міністерства охорони здоров’я України, який утворюється з метою узгодження позицій сторін щодо удосконалення організації профілактики, діагностики та лікування за відповідними напрямками і напрацювання нормативної документації та нормативно-правових актів.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

II. Основні завдання та функції Робочої групи

1. Основним завданням Робочої групи є надання обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення організації профілактики, діагностики, лікування та розробки п’ятирічної стратегії за відповідними напрямками.

2. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань надає пропозиції щодо:

внесення змін до чинних та розроблення нових нормативно-правових актів за напрямками;

розробки та впровадження сучасної системи профілактичних, діагностичних та реабілітаційних заходів, зокрема із застосування новітніх медичних та інформаційних технологій за напрямками;

комунікативних планів заходів щодо висвітлення питань за напрямками.

ІІІ. Формування Робочої групи

1. Персональний склад Робочої групи затверджується наказом Міністерств а охорони здоров’я України.

2. До складу Робочої групи входять: голова, заступник голови, секретар, члени групи (за згодою).

3. Робоча група формується з представників Міністерства охорони здоров’я України, представників інших Міністерств та органів виконавчої влади, Народних депутатів України, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, експертів, громадських об’єднань (за згодою).

ІV. Права та обов’язки голови, секретаря та членів Робочої групи

1. Голова Робочої групи здійснює загальне керівництво роботою Робочої групи.

У разі відсутності голови його обов’язки виконує заступник голови Робочої групи.

2. Голова Робочої групи:

бере участь у формуванні порядку денного засідання Робочої групи;

затверджує порядок денний;

взаємодіє в установленому порядку з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності;

забезпечує отримання в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров’я необхідну інформацію;

має право запрошувати на засідання експертів з питань, що розглядаються, зокрема, представників інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських та інших організацій тощо;

співпрацює з міжнародними та національними недержавними організаціями та об’єднаннями громадян з відповідних питань;

підписує документи;

подає в установленому поряду МОЗ України пропозицій з питань за напрямками;

здійснює інші права, пов’язані із виконанням завдань Робочої групи, передбачені цим положенням.

3. Секретар Робочої групи має право надавати голові Робочої групи та його заступнику пропозиції щодо організації проведення засідання Робочої групи.

4. Секретар Робочої групи:

формує порядок денний засідання Робочої групи;

здійснює інформаційне забезпечення голови Робочої групи та її членів з питань діяльності Робочої групи;

організовує підготовку і проведення засідань Робочої групи;

веде та подає на підпис голові Робочої групи протоколи засідань та іншу документацію, що стосується роботи Робочої групи.

5. Члени Робочої групи:

беруть участь у засіданнях Робочої групи;

беруть участь у обговоренні питань, що розглядаються на засіданні та мають право вносити свої пропозиції;

беруть участь в опрацюванні матеріалів, поданих до розгляду на засідання Робочої групи;

забезпечують об’єктивність та неупередженість у наданні рекомендацій за напрямками;

мають право взаємодіяти в установленому порядку з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціям и незалежно від форм власності, отримувати від них в установленому порядку інформацію в межах своєї компетенції;

виконують доручення голови Робочої групи та його заступника щодо підготовки окремих питань, які виносяться на розгляд засідання Робочої групи.

6. Члени Робочої групи з метою виконання завдань зобов’язані: брати активну участь у роботі Робочої групи;

голосувати на засіданнях;

повідомляти секретаря Робочої групи про неможливість участі в засіданні в порядку, визначеному цим положенням;

виконувати протокольні рішення;

не передавати матеріали, отримані на засіданні Робочої групи без рішення Робочої групи;

приймати до розгляду питання та надавати рекомендації щодо питань за напрямками;

здійснювати експертно-аналітичну роботу та надавати науково-методичну допомогу за напрямками;

запобігти та здійснювати заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності членів Робочої групи.

7. Голова, заступник голови, секретар та члени Робочої групи зобов’язані не розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою у Робочій групі.

V. Організація діяльності Робочої групи

1. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання. Засідання можуть проводитися у відкритій або закритій формі. У разі необхідності, засідання Робочої групи можуть проводитися в закритому режимі, без участі сторонніх осіб та ЗМІ.

2. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Робочої групи визначаються її головою (у разі його відсутності — заступником голови). Про проведення засідання членів Робочої групи та запрошених осіб повідомляє секретар Робочої групи за дорученням голови Робочої групи завчасно, але не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

3. Засідання Робочої групи проводить голова, у разі його відсутності — заступник голови за дорученням голови Робочої групи.

4. Члени Робочої групи беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член Робочої групи не може бути присутнім на засіданні, він зобов’язаний повідомити про це електронною поштою або телефоном секретаря Робочої групи не пізніше, ніж за 2 дні до дати проведення засідання.

5. Засідання Робочої групи вважається правомочним за присутності не менше половини від затвердженої кількості членів Робочої групи.

6. Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер, приймаються шляхом голосування і вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Робочої групи. При рівності голосів «за» і «проти» вирішальний голос належить голові Робочої групи, а у разі його відсутності — головуючому на засіданні. Член Робочої групи може висловити окрему думку з приводу порядку денного та протягом 2 робочих днів надати їх у письмовому вигляді секретарю Робочої групи для приєднання до протоколу.

7. Рішення Робочої групи оформлюються у вигляді протоколу, який містить інформацію про назву групи, дату засідання, її учасників, перелік питань, що були розглянуті, пропозиції учасників щодо обговорених питань та рішення, що були прийняті з цих питань.

8. Протокол підписується головою Робочої групи і секретарем Робочої групи та доводиться до відома усіх членів Робочої групи.

9. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Робочої групи або інших учасників засідання та неможливості через це брати участь у роботі Робочої групи, вони зобов’язані письмово повідомити про це голову Робочої групи. У разі ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність згідно з нормами діючого законодавства. Про конфлікт інтересів членів Робочої групи, голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Робочої групи, голови або інших учасників засідання заноситься в протокол засідання Робочої групи. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Робочою групою, — таке рішення підлягає перегляду.

10. Питання, що стосуються організації роботи Робочої групи і не врегульовані розділом V цього Положення, залишаються на розсуд членів Робочої групи, про що ухвалюється відповідне рішення Робочої групи.

11. Моніторинг за виконанням рішень Робочої групи здійснює голова Робочої групи.

Перший заступник МіністраА. Семиволос

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті