Постанова КМУ від 27.11.2019 р. № 1172

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 листопада 2019 р. № 1172
Деякі питання забезпечення ефективного функціонування системи закупівель лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів та інших товарів медичного призначення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів, передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

3. Міністерству охорони здоров’я у двомісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр УкраїниО. Гончарук

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 2019 р. № 1172

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2017 р., № 28, ст. 815; 2019 р., № 4, ст. 137):

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«12. Вимоги цієї постанови не поширюються на закупівлю лікарських засобів, що виготовляються в аптеках, лікарських засобів, що підлягають закупівлі відповідно до угод, що укладаються Міністерством охорони здоров’я із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, лікарських засобів і виробів медичного призначення, що підлягають закупівлі державним підприємством «Медичні закупівлі України» як одержувачем бюджетних коштів для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я. Вимоги цієї постанови також не поширюються на закупівлю лікарських засобів, що підлягають закупівлі структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій для виконання заходів регіональних цільових програм, затверджених в установленому порядку, та щодо яких проведено оцінку медичних технологій у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я.»;

2) в абзаці другому слова і цифри «до 1 січня 2020 р.» виключити.

2. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2012 р., № 48, ст. 1887; 2013 р., № 8, ст. 282, № 48, ст. 1718; 2015 р., № 69, ст. 2260; 2017 р., № 33, ст. 1041; 2018 р., № 23, ст. 774, № 90, ст. 2967; 2019 р., № 19, ст. 642), викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 березня 2011 р. № 298

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 2019 р. № 1172)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем програм є МОЗ.

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство «Медичні закупівлі України», що належить до сфери управління МОЗ і одержує кошти на виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я в частині доведеного до нього переліку напрямів профілактики, діагностики та лікування протягом відповідного бюджетного періоду.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання коштів на закупівлю продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, є структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — структурні підрозділи з питань охорони здоров’я).

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я розраховують потребу в закупівлі продуктів лікувального харчування для дітей віком до трьох років, хворих на фенілкетонурію, згідно з методичними рекомендаціями щодо планування та розрахунку потреби у продуктах лікувального харчування для лікування хворих на фенілкетонурію, затвердженими МОЗ.

3. Бюджетні кошти спрямовуються:

1) на закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів (далі — товари) і послуг;

2) на закупівлю продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію;

3) на закупівлю товарів і послуг, пов’язаних з поставками, або управлінських послуг, які надаються спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (зокрема доставку, страхування, резервування коштів та інші пов’язані послуги) на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо);

4) на оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті);

5) на оплату послуг із супроводження товарів на всій території України уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання, оплату в разі потреби послуг з перекладу інструкції про застосування товарів відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

6) на виконання державним підприємством «Медичні закупівлі України» програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я в частині доведеного до нього переліку напрямів профілактики, діагностики та лікування, зокрема оплату праці, нарахування на оплату праці, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг, видатків на відрядження, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інших поточних видатків, придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

4. Використання бюджетних коштів на закупівлю товарів здійснюється на підставі номенклатури, затвердженої МОЗ.

Порядок виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я і взаємодії МОЗ як головного розпорядника бюджетних коштів та учасників бюджетного процесу (далі — порядок виконання програм) затверджується МОЗ в установленому порядку.

5. МОЗ затверджує номенклатуру товарів, що закуповуватимуться за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та бюджетною програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» за бюджетні кошти в наступному бюджетному періоді (далі — номенклатура), до 1 липня року, що передує відповідному бюджетному періоду. Підготовка, затвердження та внесення змін до номенклатури здійснюється відповідно до порядку виконання програм.

6. У договорі про закупівлю товарів і послуг з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року зазначається умова щодо можливості коригування визначеної в такому договорі суми в разі зменшення бюджетних призначень.

7. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» подає щокварталу до 15 числа наступного місяця МОЗ інформацію про використання бюджетних коштів.

8. МОЗ подає у визначений для квартальної фінансової звітності строк Мінфіну інформацію про виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я за встановленою ним формою і звітність про виконання паспортів програм.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрацію, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Розподіл, коригування заявок на закупівлю, постачання, моніторинг рівня забезпечення товарами, крім продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, та імунобіологічних препаратів (вакцин), і послугами, вирішення інших питань, що виникають у ході виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, здійснюються відповідно до порядку виконання програм.

Розподіл видатків на закупівлю товарів і послуг

12. Розподіл бюджетних коштів, що спрямовуються на закупівлю товарів і послуг, здійснюється за напрямами використання коштів відповідно до порядку виконання програм. Видатки за напрямами використання коштів, що необхідні для виконання програми медичних гарантій, спрямовуються в першочерговому порядку до задоволення потреби в повному обсязі.

13. Розподіл видатків за напрямами використання коштів, що не входять до програми медичних гарантій, здійснюється із застосуванням таких критеріїв: поширеність захворювання, аспекти інноваційності лікарських засобів, соціально-економічні наслідки (ефективність використання фінансових ресурсів для програм закупівель і реімбурсації (відшкодуванні вартості лікарських засобів).

Визначення потреби за номенклатурою

14. Заявки на закупівлю товарів і послуг подаються структурними підрозділами з питань охорони здоров’я, закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ (далі — підпорядковані установи), до МОЗ відповідно до порядку виконання програм, крім заявок на закупівлю продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, та імунобіологічних препаратів (вакцин).

Потреба в імунобіологічних препаратах (вакцинах) визначається МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом.

15. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи складають заявки щодо задоволення в повному обсязі потреби в закупівлі за бюджетні кошти згідно з номенклатурою (крім заявок для забезпечення продуктами лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, та для задоволення потреби в імунобіологічних препаратах (вакцинах), та забезпечують їх подання МОЗ до 1 жовтня року, що передує бюджетному періоду, в якому будуть здійснюватися закупівлі.

Гранична потреба в лікарських засобах, медичних виробах та інших товарах, що передбачені для закупівлі у відповідному бюджетному періоді, крім потреби в імунобіологічних препаратах (вакцинах), визначається МОЗ з територіальним розподілом пропорційно до стовідсоткової потреби, крім залишків та очікуваних поставок (закупівлі за кошти минулих періодів), з урахуванням фактичного обсягу фінансування видатків.

Під час формування потреби в закупівлі товарів і послуг застосовуються нормативні акти МОЗ з планування, розрахунку та визначення обсягів, кількості товарів і послуг, що закуповуються за рахунок коштів державного бюджету.

16. МОЗ затверджує кількість товарів і послуг, що закуповуватимуться за бюджетні кошти в наступному бюджетному періоді, у 30-денний строк від дня прийняття наказу щодо затвердження відповідних паспортів бюджетних програм.

17. Заявки на закупівлю товарів і послуг складаються з урахуванням ефективності використання бюджетних коштів, обґрунтування потреби в таких товарах і послугах, а також залишків товарів і послуг та очікуваних поставок товарів, зокрема таких, що закуплені за кошти минулих періодів та отримані з інших джерел, не заборонених законом, у межах загальної суми бюджетних призначень, які були визначені за кожним напрямом використання коштів.

Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та підпорядкованих установ несуть персональну відповідальність за своєчасність, достовірність і зміст поданих заявок. Заявка, подана структурним підрозділом з питань охорони здоров’я, підпорядкованою установою, є підставою для обов’язкового приймання товарів і послуг, закуплених за кошти державного бюджету, за умови дотримання умов закупівлі, що зазначені в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, або наявності письмового погодження поставки товару з іншими характеристиками.

МОЗ здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю та змістом заявок, поданих відповідно до порядку виконання програм.

У разі наявності фінансових ресурсів за напрямами використання коштів МОЗ має право спрямовувати бюджетні кошти на забезпечення підвищення рівня фінансування інших напрямів, що не забезпечені в повному обсязі та абсолютне значення дефіциту коштів за якими є найбільшим за програмою, або формування запасів товарів, що не перевищує двадцятип’ятивідсоткового річного обсягу потреби.

Розподіл товарів і послуг

18. Розподіл товарів і послуг, закуплених у межах бюджетних призначень, між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я та підпорядкованими установами здійснюється МОЗ або за дорученням МОЗ державним підприємством «Медичні закупівлі України» як власником товару відповідно до порядку виконання програм. Розподіл здійснюється відповідно до розрахунків, що проводяться з урахуванням потреби, зазначеної в заявках та визначеної на національному рівні, крім продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію.

Коригування заявок на закупівлю товарів і послуг, поданих структурними підрозділами з питань охорони здоров’я та підпорядкованими установами, здійснюється МОЗ або за дорученням МОЗ державним підприємством «Медичні закупівлі України» як власником товару відповідно до порядку виконання програм пропорційно фактичному обсягу фінансування видатків, зокрема в разі зменшення та/або збільшення обсягів фінансування за окремим напрямом закупівель товарів і послуг, крім напрямів за програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями». Напрями за програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» потребують погодження з державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». Про результати такого коригування МОЗ або за дорученням МОЗ державне підприємство «Медичні закупівлі України» повідомляє структурним підрозділам з питань охорони здоров’я та підпорядкованим установам. У разі коли протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення не надійшли зауваження, коригування вважаються здійсненими.

19. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Постачання товарів і послуг структурним підрозділам з питань охорони здоров’я, підпорядкованим установам згідно з умовами укладених договорів про закупівлю товарів і послуг для подальшого забезпечення ними закладів охорони здоров’я на підставі заявок на закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти (крім заявок для забезпечення продуктами лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію) здійснюється уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання.

20. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я у строк, що не перевищує трьох робочих днів, розподіляють між закладами охорони здоров’я товари і послуги, придбані за рахунок бюджетних коштів МОЗ або за дорученням МОЗ державним підприємством «Медичні закупівлі України». У разі потреби структурні підрозділи з питань охорони здоров’я здійснюють перерозподіл товарів і послуг, придбаних за рахунок бюджетних коштів.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я також розподіляють у строк, що не перевищує трьох робочих днів, товари між закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичними особами —підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики та отримали товари за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Заклади охорони здоров’я, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну і неонатологічну допомогу, отримують імунобологічні препараті (вакцини) незалежно від наявності договорів з НЗСУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Перерозподіл товарів і послуг згідно з фактичною потребою здійснюється структурними підрозділами з питань охорони здоров’я за результатами моніторингу рівня забезпечення товарами і послугами закладів охорони здоров’я відповідного регіону, а також рівня забезпечення товарами закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Використання товарів

21. Використання товарів здійснюється відповідно до медико-технологічних документів з урахуванням вимог з планування, розрахунку, та визначення обсягів, кількості товарів, що закуповуються за рахунок коштів державного бюджету, встановлених МОЗ.

22. Використання залишків товарів, закуплених за рахунок бюджетних коштів у попередніх бюджетних періодах, може здійснюватися у поточному бюджетному періоді для надання медичної допомоги у розрізі інших захворювань та заходів з імунопрофілактики за епідемічними показаннями (у разі виникнення несприятливої епідемічної ситуації за наявності можливого ризику інфікування у випадку контакту особи з джерелом інфекції) відповідно до порядку виконання програм.

23. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи, заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, забезпечують першочергове використання одержаних товарів з меншим строком придатності.

У разі прогнозованої неможливості використання товарів у межах строку придатності структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи, заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, зобов’язані ініціювати відповідно до порядку виконання програм перерозподіл одержаних товарів не менш як за п’ять місяців до завершення строку придатності або у разі, коли строк придатності товарів становить не менш як 30 відсотків, загального строку придатності.

Моніторинг використання товарів і послуг

24. Заклади охорони здоров’я подають у строк, визначений МОЗ, звіти про використання товарів (за номенклатурою) і послуг та інформацію про їх залишки, вартість, зокрема таких, що закуплені за кошти місцевих бюджетів та отримані з інших джерел, не заборонених законом, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я для узагальнення, опублікування на своїх офіційних веб-сайтах.

25. МОЗ та/або за відповідним рішенням МОЗ — державне підприємство «Медичні закупівлі України» відповідно до порядку виконання програм проводять моніторинг рівня забезпечення відповідними товарами і послугами підпорядкованих установ, а також закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, і перерозподіляє залишки одержаних товарів у десятиденний строк згідно з фактичною потребою.

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» проводить моніторинг рівня забезпечення препаратами та медичними виробами закладів охорони здоров’я за бюджетною програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».

З метою коригування рівня забезпечення товарами і послугами їх перерозподіл може здійснюватися закладами охорони здоров’я, підпорядкованими установами, а також закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, та самостійно за взаємним погодженням з наданням до МОЗ або державного підприємства «Медичні закупівлі України» відповідно до порядку виконання програм та відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров’я протягом одного робочого дня після здійснення перерозподілу одержаних товарів підтвердних документів про перерозподіл згідно з фактичною потребою, зазначеною в заявках та/або інших підтвердних документах.».

3. Абзац третій підпункту 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 56, ст. 1528; 2015 р., № 54, ст. 1740; 2017 р., № 13, ст. 361; 2019 р., № 43, ст. 1483) викласти в такій редакції:

«лікарські засоби, які закуповуються відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», та лікарські засоби, які закуповуються державним підприємством «Медичні закупівлі України» як одержувачем бюджетних коштів для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.».

4. Абзац п’ятий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102; 2019 р., № 21, ст. 716) викласти в такій редакції:

«що вимоги цієї постанови не поширюються на лікарські засоби, які закуповуються відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», та лікарські засоби, які закуповуються державним підприємством «Медичні закупівлі України» як одержувачем бюджетних коштів для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті