Постанова КМУ від 17.03.2011 р. № 298

02 Лютого 2018 9:57 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17.03.2011 р. № 298

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

{Установити, що використання коштів, передбачених Міністерству охорони здоров’я у державному бюджеті для поліпшення медичного обслуговування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф, у складі програми «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298}

{Установити, що у 2014 році кошти, передбачені Міністерству охорони здоров’я у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, використовуються відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917), з урахуванням того, що Міністерство охорони здоров’я може коригувати заявки на закупівлю товарів і послуг, подані структурними підрозділами з питань охорони здоров’ятериторіальними органами охорони здоров’я та підпорядкованими установами пропорційно фактичному обсягу фінансування видатків. Про результати коригування бюджетних призначень Міністерство охорони здоров’я повідомляє структурні підрозділи з питань охорони здоров’ятериторіальним органам охорони здоров’я та підпорядкованим установам.}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, що додається.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 17 березня 2011 р. № 298

«ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 березня 2011 р. № 298

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 2019 р. № 1172)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем програм є МОЗ.

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство «Медичні закупівлі України», що належить до сфери управління МОЗ і одержує кошти на виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я в частині доведеного до нього переліку напрямів профілактики, діагностики та лікування протягом відповідного бюджетного періоду.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання коштів на закупівлю продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, є структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — структурні підрозділи з питань охорони здоров’я).

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я розраховують потребу в закупівлі продуктів лікувального харчування для дітей віком до трьох років, хворих на фенілкетонурію, згідно з методичними рекомендаціями щодо планування та розрахунку потреби у продуктах лікувального харчування для лікування хворих на фенілкетонурію, затвердженими МОЗ.

3. Бюджетні кошти спрямовуються:

1) на закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів (далі — товари) і послуг та допоміжних засобів до них (далі — товари);

2) на закупівлю продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію;

3) на закупівлю товарів і послуг, пов’язаних з поставками, або управлінських послуг, які надаються спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (зокрема доставку, страхування, резервування коштів та інші пов’язані послуги) на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо);

4) на оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті);

5) на оплату послуг із супроводження товарів на всій території України уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання, оплату в разі потреби послуг з перекладу інструкції про застосування товарів відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

6) на виконання державним підприємством «Медичні закупівлі України» програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я в частині доведеного до нього переліку напрямів профілактики, діагностики та лікування, зокрема оплату праці, нарахування на оплату праці, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг, видатків на відрядження, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інших поточних видатків, придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

7) на закупівлю лікарських засобів, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керованого доступу;

8) на закупівлю медичних виробів та допоміжних засобів до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Державним секретарем її Британської Величності, що діє через Департамент з гарантування експортних кредитів, який функціонує як Агентство експортного фінансування Сполученого Королівства, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2020 р. № 1207, за умови фінансування 15 відсотків їх вартості за рахунок бюджетних коштів загального фонду державного бюджету та фінансування 85 відсотків їх вартості за рахунок бюджетних коштів спеціального фонду державного бюджету (кредитних коштів) на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо).

3-1. Одержувач бюджетних коштів погоджує з МОЗ медико-технічні вимоги до товарів і послуг, що є предметом закупівлі.

З метою погодження медико-технічних вимог до товарів і послуг МОЗ може залучати експертів, фахівців, що надають роз’яснення, рекомендації, інші документи інформативного характеру щодо питань, які стосуються предмета закупівлі і вирішення яких потребує наявності спеціальних знань у сфері забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та допоміжними засобами до них. Пропозиції від потенційних учасників процедури закупівлі або осіб, які можуть мати комерційний інтерес щодо закупівлі товару і/або послуги, не приймаються до розгляду.

Медико-технічними вимогами до товарів і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, є вимоги, необхідні для виконання галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я з метою забезпечення профілактики, діагностики, дослідження, лікування та моніторингу, що досягаються шляхом дотримання певних технічних, фізичних та хімічних вимог до таких товарів і послуг.

Медико-технічні вимоги до товарів і послуг визначаються таким чином, щоб вони не обмежували принципу добросовісної конкуренції серед учасників процедури закупівлі та не створювали жодних дискримінаційних вимог до них.

Про результати розгляду медико-технічних вимог до товарів і послуг МОЗ протягом п’яти робочих днів з дня отримання рішення експертів і фахівців інформує одержувача бюджетних коштів листом про погодження або погодження (із зауваженнями/пропозиціями) із зазначенням відповідних обґрунтувань щодо наданих зауважень/пропозицій у разі їх наявності.

3-1. Одержувач бюджетних коштів погоджує з МОЗ технічні, якісні та інші характеристики товарів і послуг, які є предметом закупівлі, а також проект договору, що буде укладений за результатами закупівлі.

4. Використання бюджетних коштів на закупівлю товарів здійснюється на підставі номенклатури, затвердженої МОЗ.

Порядок виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я і взаємодії МОЗ як головного розпорядника бюджетних коштів та учасників бюджетного процесу (далі — порядок виконання програм) затверджується МОЗ в установленому порядку.

4. Використання бюджетних коштів для закупівлі товарів здійснюється на підставі номенклатури, затвердженої МОЗ.

Порядок взаємодії між МОЗ як головним розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів, медико-технічні вимоги до товарів і послуг, які є предметом закупівлі, а також порядок виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я (далі — порядок виконання програм) затверджуються наказом МОЗ в установленому порядку.

5. МОЗ затверджує номенклатуру товарів, що закуповуватимуться за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за бюджетні кошти в наступному бюджетному періоді (далі — номенклатура), до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому будуть здійснюватися закупівлі.

5. МОЗ затверджує номенклатуру товарів, що закуповуватимуться за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та бюджетною програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» за бюджетні кошти в наступному бюджетному періоді (далі — номенклатура), до 1 липня року, що передує відповідному бюджетному періоду, що передує бюджетному періоду, в якому будуть здійснюватися закупівлі. Підготовка, затвердження та внесення змін до номенклатури здійснюється відповідно до порядку виконання програм.

6. У договорі про закупівлю товарів і послуг з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року зазначається умова щодо можливості коригування визначеної в такому договорі суми в разі зменшення бюджетних призначень.

7. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» подає щокварталу до 15 числа наступного місяця МОЗ інформацію про використання бюджетних коштів.

8. МОЗ подає у визначений для квартальної фінансової звітності строк Мінфіну інформацію про виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я за встановленою ним формою і звітність про виконання паспортів програм.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрацію, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Розподіл, коригування заявок на закупівлю, постачання, моніторинг рівня забезпечення товарами, крім продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, та імунобіо­логічних препаратів (вакцин), і послугами, вирішення інших питань, що виникають у ході виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, здійснюються МОЗ або за дорученням МОЗ державним підприємством «Медичні закупівлі України» як власником товару.

Розподіл лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою «remdesivir» (ремдесивір), «tocilizumab» (тоцилізумаб) та «immunoglobulins, normal human, for intravascular afm.» (імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення) здійснюється МОЗ між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій, Державним управлінням справами, Національною академією медичних наук, АТ «Укрзалізниця» для подальшого забезпечення закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, пропорційно кількості таких пацієнтів, яким надається медична допомога в закладах охорони здоров’я.

У разі потреби структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, Державне управління справами, Національна академія медичних наук, АТ «Укрзалізниця» здійснюють перерозподіл лікарських засобів з урахуванням фактичної потреби.

Використання залишків лікарських засобів може здійснюватися для надання медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями відповідно до галузевих стандартів за погодженням із МОЗ.

Перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, для госпіталізації пацієнтів із зазначеною хворобою затверджується керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.

11. Розподіл, коригування заявок на закупівлю, постачання, моніторинг рівня забезпечення товарами, крім продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, та імунобіологічних препаратів (вакцин), і послугами, вирішення інших питань, що виникають у ході виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, здійснюються відповідно до порядку виконання програм МОЗ або за дорученням МОЗ державним підприємством «Медичні закупівлі України» як власником товару».

Розподіл видатків на закупівлю товарів і послуг

12. Розподіл бюджетних коштів, що спрямовуються на закупівлю товарів і послуг, здійснюється за напрямами використання коштів. відповідно до порядку виконання програм. Видатки за напрямами використання коштів, що необхідні для виконання програми медичних гарантій, спрямовуються в першочерговому порядку до задоволення потреби в повному обсязі.

13. Розподіл видатків за напрямами використання коштів, що не входять до програми медичних гарантій, здійснюється із застосуванням таких критеріїв: поширеність захворювання, аспекти інноваційності лікарських засобів, соціально-економічні наслідки (ефективність використання фінансових ресурсів для програм закупівель і реімбурсації (відшкодуванні вартості лікарських засобів).

Визначення потреби за номенклатурою

14. Заявки на закупівлю товарів і послуг подаються структурними підрозділами з питань охорони здоров’я, закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ (далі — підпорядковані установи), до МОЗ, крім заявок на закупівлю продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів та допоміжних засобів до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я запитують інформацію щодо потреби у товарах, зокрема у закладів охорони здоров’я приватної форми власності та фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Потреба в імунобіологічних препаратах (вакцинах), медичних виробах та допоміжних засобах до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції визначається МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом.

14. Заявки на закупівлю товарів і послуг подаються структурними підрозділами з питань охорони здоров’я, закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ (далі — підпорядковані установи), до МОЗ відповідно до порядку виконання програм, крім заявок на закупівлю продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, та імунобіологічних препаратів (вакцин).

Потреба в імунобіологічних препаратах (вакцинах) визначається МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом.

15. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи складають заявки щодо потреби в закупівлі за бюджетні кошти згідно з номенклатурою (крім заявок для забезпечення продуктами лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, та для задоволення потреби в імунобіологічних препаратах (вакцинах), медичних виробах та допоміжних засобах до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції) та забезпечують їх подання МОЗ до 1 жовтня року, що передує бюджетному періоду, в якому будуть здійснюватися закупівлі.

15. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи складають заявки щодо задоволення в повному обсязі потреби в закупівлі за бюджетні кошти згідно з номенклатурою (крім заявок для забезпечення продуктами лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, та для задоволення потреби в імунобіологічних препаратах (вакцинах), та забезпечують їх подання МОЗ до 1 жовтня року, що передує бюджетному періоду, в якому будуть здійснюватися закупівлі.

Гранична потреба в товарах, що передбачені для закупівлі у відповідному бюджетному періоді, крім потреби в імунобіологічних препаратах (вакцинах), визначається МОЗ таким чином:

за територіальним розподілом — для напрямів профілактики, діагностики та лікування, які відповідають пріоритетним напрямам розвитку сфери охорони здоров’я, пропорційно стовідсотковій потребі, крім залишків та очікуваних поставок (закупівлі за кошти минулих періодів), з урахуванням фактичного обсягу фінансування видатків;

за територіальним розподілом — для інших напрямів профілактики, діагностики та лікування пропорційно стовідсотковій потребі, крім залишків та очікуваних поставок (закупівлі за кошти минулих періодів), з урахуванням фактичного обсягу фінансування видатків, що залишився після визначення граничної потреби для напрямів профілактики, діагностики та лікування, які відповідають пріоритетним напрямам розвитку сфери охорони здоров’я.

Гранична потреба в лікарських засобах, медичних виробах та інших товарах, що передбачені для закупівлі у відповідному бюджетному періоді, крім потреби в імунобіологічних препаратах (вакцинах), визначається МОЗ з територіальним розподілом пропорційно до стовідсоткової потреби, крім залишків та очікуваних поставок (закупівлі за кошти минулих періодів), з урахуванням фактичного обсягу фінансування видатків.

Під час формування потреби в закупівлі товарів і послуг застосовуються нормативні акти МОЗ з планування, розрахунку та визначення обсягів, кількості товарів і послуг, що закуповуються за рахунок коштів державного бюджету.

16. МОЗ затверджує кількість товарів і послуг, що закуповуватимуться за бюджетні кошти в наступному бюджетному періоді, у 30-денний строк від дня прийняття наказу щодо затвердження відповідних паспортів бюджетних програм.

17. Заявки на закупівлю товарів і послуг складаються згідно з фактичною потребою підпорядкованих установ, закладів охорони здоров’я, а також фізичних осіб — підприємців відповідного регіону, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а також з урахуванням ефективності використання бюджетних коштів, обґрунтування потреби в таких товарах і послугах, а також залишків товарів і послуг та очікуваних поставок товарів, зокрема таких, що закуплені за кошти минулих періодів та отримані з інших джерел, не заборонених законом, у межах загальної суми бюджетних призначень, які були визначені за кожним напрямом використання коштів.

17. Заявки на закупівлю товарів і послуг складаються з урахуванням ефективності використання бюджетних коштів, обґрунтування потреби в таких товарах і послугах, а також залишків товарів і послуг та очікуваних поставок товарів, зокрема таких, що закуплені за кошти минулих періодів та отримані з інших джерел, не заборонених законом, у межах загальної суми бюджетних призначень, які були визначені за кожним напрямом використання коштів.

Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та підпорядкованих установ несуть персональну відповідальність за своєчасність, достовірність і зміст поданих заявок. Заявка, подана структурним підрозділом з питань охорони здоров’я, підпорядкованою установою, є підставою для обов’язкового приймання товарів і послуг, закуплених за кошти державного бюджету, за умови дотримання умов закупівлі, що зазначені в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, або наявності письмового погодження поставки товару з іншими характеристиками.  Заявка, подана структурним підрозділом з питань охорони здоров’я, підпорядкованою установою, є підставою для обов’язкового приймання структурними підрозділами з питань охорони здоров’я, підпорядкованими установами, закладами охорони здоров’я, закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій товарів і послуг, закуплених за кошти державного бюджету, за умови дотримання умов закупівлі, що зазначені в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, або наявності письмового погодження постачання товару з іншими характеристиками.

МОЗ здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю та змістом заявок. поданих відповідно до порядку виконання програм.

У разі наявності фінансових ресурсів за напрямами використання коштів МОЗ має право спрямовувати бюджетні кошти на забезпечення підвищення рівня фінансування інших напрямів, що не забезпечені в повному обсязі та абсолютне значення дефіциту коштів за якими є найбільшим за програмою, або формування запасів товарів, що не перевищує двадцятип’ятивідсоткового річного обсягу потреби.

Розподіл товарів і послуг

18. Розподіл товарів і послуг, закуплених у межах бюджетних призначень, між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я та підпорядкованими установами здійснюється МОЗ або за дорученням МОЗ державним підприємством «Медичні закупівлі України» як власником товару відповідно до порядку виконання програм. Розподіл здійснюється відповідно до розрахунків, що проводяться з урахуванням потреби, зазначеної в заявках та визначеної на національному рівні, крім продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію.

Розподіл вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, медичних виробів для вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», здійснюється МОЗ з урахуванням необхідності забезпечення реалізації етапів вакцинації та охоплення вакцинацією цільових груп населення таких етапів, визначених відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021–2022 роках, затвердженої МОЗ.

Коригування заявок на закупівлю товарів і послуг, поданих структурними підрозділами з питань охорони здоров’я та підпорядкованими установами, здійснюється МОЗ або за дорученням МОЗ державним підприємством «Медичні закупівлі України» як власником товару пропорційно фактичному обсягу фінансування видатків, зокрема в разі зменшення та/або збільшення обсягів фінансування за окремим напрямом закупівель товарів і послуг, крім напрямів, що стосуються вірусних гепатитів, туберкульозу, ВІЛ-інфекції, імунопрофілактики, донорства крові, замісної підтримувальної терапії та інфекційних захворювань, що супроводжуються високим рівнем летальності. Зазначені напрями потребують погодження з державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Коригування заявок на закупівлю товарів і послуг, поданих структурними підрозділами з питань охорони здоров’я та підпорядкованими установами, здійснюється МОЗ або за дорученням МОЗ державним підприємством «Медичні закупівлі України» як власником товару відповідно до порядку виконання програм пропорційно фактичному обсягу фінансування видатків, зокрема в разі зменшення та/або збільшення обсягів фінансування за окремим напрямом закупівель товарів і послуг, крім напрямів за програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями». Напрями за програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» потребують погодження з державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». Про результати такого коригування МОЗ або за дорученням МОЗ державне підприємство «Медичні закупівлі України» повідомляє структурним підрозділам з питань охорони здоров’я та підпорядкованим установам. У разі коли протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення не надійшли зауваження, коригування вважаються здійсненими.

19. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Кошти для здійснення заходів, передбачених підпунктами 1 та 5 пункту 3 цього Порядку, на рахунки одержувача бюджетних коштів перераховуються після погодження МОЗ проекту договору, що буде укладений за результатами закупівлі.

В угодах (договорах) щодо закупівлі може передбачатись попередня оплата в разі закупівлі:

на строк не більше одного року — лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних послуг;

на строк не більше 26 місяців — лікарських засобів, медичних виробів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та пов’язаних послуг, що закуповуються на підставі укладених у 2019 році із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, угод (договорів) щодо закупівлі;

на строк не більше 18 місяців — імунобіологічних препаратів (вакцин) та пов’язаних послуг;

на строк не більше 18 місяців — лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних послуг, які закуповуються на підставі укладених у 2019 році із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, угод (договорів) щодо закупівлі;

імунобіологічних препаратів (вакцин) та пов’язаних послуг;

на строк не більше 24 місяців — лікарських засобів, медичних виробів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та пов’язаних послуг, які закуповуються на підставі укладених у 2018 році із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, угод (договорів) щодо закупівлі;

на строк не більше 40 місяців — лікарських засобів, вакцин для профілактики кору, паротиту та краснухи, які закуповуються на підставі укладених у 2017 році із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, угод (договорів) щодо закупівлі;

на строк не більше 50 місяців — вакцин для профілактики кору, паротиту та краснухи, які закуповуються на підставі укладених у 2016 році із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, угод (договорів) щодо закупівлі.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Постачання товарів і послуг структурним підрозділам з питань охорони здоров’я, підпорядкованим установам згідно з умовами укладених договорів про закупівлю товарів і послуг для подальшого забезпечення ними закладів охорони здоров’я на підставі заявок на закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти (крім заявок для забезпечення продуктами лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію) здійснюється уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання.

Постачання товарів і послуг структурним підрозділам з питань охорони здоров’я для подальшого забезпечення ними закладів охорони здоров’я, зокрема приватної форми власності, підпорядкованим установам, закладам охорони здоров’я, а також фізичним особам — підприємцям, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій згідно з умовами укладених договорів про закупівлю товарів і послуг на підставі заявок на закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти (крім заявок для забезпечення продуктами лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію) здійснюється уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання.

20. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я у строк, що не перевищує трьох робочих днів, від дня видання МОЗ наказу про розподіл товару розподіляють між закладами охорони здоров’я товари і послуги, придбані за рахунок бюджетних коштів МОЗ або за дорученням МОЗ державним підприємством «Медичні закупівлі України». У разі потреби структурні підрозділи з питань охорони здоров’я здійснюють перерозподіл товарів і послуг, придбаних за рахунок бюджетних коштів.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я також розподіляють товари, придбані за рахунок бюджетних коштів МОЗ або за дорученням МОЗ державним підприємством «Медичні закупівлі України», у строк, що не перевищує трьох робочих днів від дня видання МОЗ наказу про розподіл товару, між закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики та товари за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Заклади охорони здоров’я, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну і неонатологічну допомогу, отримують імунобіологічні препарати (вакцини) незалежно від наявності договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених з НЗСУ.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я у строк, що не перевищує двох робочих днів від дня видання керівником структурного підрозділу з питань охорони здоров’я наказу про розподіл товарів, повідомляють про здійснений розподіл державному підприємству «Медичні закупівлі України» як власнику товару шляхом надсилання засобами електронного зв’язку копії наказу про розподіл товарів з обов’язковим зазначенням найменувань закладів охорони здоров’я, інформації про фізичних осіб — підприємців відповідного регіону, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, на адресу яких здійснюється постачання товару, їх місцезнаходження, прізвищ, імен, по батькові осіб, відповідальних за отримання товару, та їх контактних даних.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я також розподіляють у строк, що не перевищує трьох робочих днів, товари між закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичними особами —підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики та отримали товари за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Заклади охорони здоров’я, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну і неонатологічну допомогу, отримують імунобологічні препараті (вакцини) незалежно від наявності договорів з НЗСУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Перерозподіл товарів і послуг згідно з фактичною потребою здійснюється структурними підрозділами з питань охорони здоров’я за результатами моніторингу рівня забезпечення товарами і послугами закладів охорони здоров’я відповідного регіону, а також рівня забезпечення товарами закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Використання товарів

21. Використання товарів здійснюється відповідно до медико-технологічних документів з урахуванням вимог з планування, розрахунку, та визначення обсягів, кількості товарів, що закуповуються за рахунок коштів державного бюджету, встановлених МОЗ.

22. Використання залишків товарів, закуплених за рахунок бюджетних коштів у попередніх бюджетних періодах, може здійснюватися у поточному бюджетному періоді для надання медичної допомоги у розрізі інших захворювань та заходів з імунопрофілактики за епідемічними показаннями (у разі виникнення несприятливої епідемічної ситуації за наявності можливого ризику інфікування у випадку контакту особи з джерелом інфекції). відповідно до порядку виконання програм.

23. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи, заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, забезпечують першочергове використання одержаних товарів з меншим строком придатності.

У разі прогнозованої неможливості використання товарів у межах строку придатності структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи, заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, зобов’язані ініціювати відповідно до порядку виконання програм перерозподіл одержаних товарів не менш як за п’ять місяців до завершення строку придатності або у разі, коли строк придатності товарів становить не менш як 30 відсотків, загального строку придатності.

Моніторинг використання товарів і послуг

24. Заклади охорони здоров’я подають у строк, визначений МОЗ, звіти про використання товарів (за номенклатурою) і послуг та інформацію про їх залишки, вартість, зокрема таких, що закуплені за кошти місцевих бюджетів та отримані з інших джерел, не заборонених законом, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я для узагальнення, опублікування на своїх офіційних веб-сайтах.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, підпорядковані установи, заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, надсилають двічі на місяць (за використання товару протягом 1–15 числа звітного місяця — до 20 числа звітного місяця; за використання товару протягом 16–31 числа звітного місяця — до 6 числа місяця, наступного за звітним) державному підприємству «Медичні закупівлі України» в установлений ним спосіб інформацію про використання та залишки поставлених державним підприємством «Медичні закупівлі України» товарів (у разі наявності).

25. МОЗ та/або завідповідним рішенням МОЗ — державне підприємство «Медичні закупівлі України» відповідно до порядку виконання програм проводять моніторинг рівня забезпечення відповідними товарами і послугами підпорядкованих установ, а також закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, і перерозподіляє залишки одержаних товарів у десятиденний строк згідно з фактичною потребою.

МОЗ забезпечує ведення обліку вакцинованих осіб та проведення моніторингу використання вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» проводить моніторинг рівня забезпечення препаратами та медичними виробами закладів охорони здоров’я за напрямами, що стосуються вірусних гепатитів, туберкульозу, ВІЛ-інфекції, імунопрофілактики, донорства крові, замісної підтримувальної терапії та інфекційних захворювань, що супроводжуються високим рівнем летальності.

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» проводить моніторинг рівня забезпечення препаратами та медичними виробами закладів охорони здоров’я за бюджетною програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».

З метою коригування рівня забезпечення товарами і послугами їх перерозподіл може здійснюватися закладами охорони здоров’я, підпорядкованими установами, а також закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, та самостійно за взаємним погодженням з наданням до МОЗ або державного підприємства «Медичні закупівлі України» відповідно до порядку виконання програм та відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров’я протягом одного робочого дня після здійснення перерозподілу одержаних товарів підтвердних документів про перерозподіл згідно з фактичною потребою, зазначеною в заявках та/або інших підтвердних документах.

Особливості використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету

 1. Джерелом фінансування видатків за спеціальним фондом державного бюджету є надходження коштів кредиту Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (далі — кредитор), що залучається державою з метою закупівлі медичних виробів та допоміжних засобів до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції (далі — проект).
 2. Закупівля медичних виробів та допоміжних засобів до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції здійснюється державним підприємством «Медичні закупівлі України» на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо) з виробником із Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (далі — постачальник).
 3. Міністр фінансів від імені держави укладає кредитний договір (угоду про надання кредиту) з Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на умовах, визначених відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
 4. За рахунок коштів кредиту здійснюється часткове фінансування проекту до 85 відсотків загальної суми письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо), а також може здійснюватись фінансування страхової премії (премії за ризик), що розраховується відповідно до правил Угоди ОЕСР.
 5. Вибірка коштів кредиту здійснюється на користь постачальника, а також на користь кредитора у разі фінансування страхової премії (премії за ризик) на підставі документів, наданих постачальником, відповідно до письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо) та кредитного договору (угоди про надання кредиту). На підставі визначених документів, погоджених державним підприємством «Медичні закупівлі України» та МОЗ, Мінфін подає кредитору запит на отримання кредиту відповідно до кредитного договору (угоди про надання кредиту).
 6. Валютою розрахунків та платежів за кредитним договором (угодою про надання кредиту) є фунти стерлінгів. В обліку виконання державного бюджету використання бюджетних коштів відображається в еквіваленті національної валюти за офіційним курсом Національного банку на дату проведення операції.
 7. Мінфін надає Казначейству розпорядження про відображення операцій за спеціальним фондом державного бюджету в частині здійснення державних запозичень, а також подає державному підприємству «Медичні закупівлі України» та МОЗ інформацію про вибірку коштів кредиту.
 8. Казначейство забезпечує відображення операцій у частині здійснення державних запозичень органами Казначейства в обліку та звітності про виконання бюджетів. Відображення видатків в обліку виконання державного бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації здійснюється органами Казначейства в установленому законодавством порядку.
 9. Кредитні кошти, що спрямовуються на фінансування проекту, використовуються виключно за призначенням в установленому законом порядку і не можуть бути використані в інших цілях. Бюджетні кошти за спеціальним фондом не використовуються для сплати податків, зборів та митних платежів, на погашення штрафних санкцій та/або пені, що можуть виникати у рамках реалізації проекту.
 10. Кошти, передбачені у спеціальному фонді державного бюджету, спрямовуються для фінансування письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо) про закупівлю товарів і послуг на безповоротній основі.

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я (далі – бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем програм є МОЗ.

За напрямом використання коштів, визначеним у підпункті 2 пункту 3 цього Порядку, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), виробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів і послуг (далі – товари і послуги), а також на завершення проведення розрахунків за 2011 рік згідно із зареєстрованими в органах Казначейства зобов’язаннями щодо придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я за бюджетними програмами «Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин» і «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання коштів на закупівлю продуктів лікувального харчування дітей, хворих на фенілкетонурію, є структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — структурні підрозділи з питань охорони здоров’я).

Розподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня на закупівлю продуктів лікувального харчування дітей віком від 0 до трьох років, хворих на фенілкетонурію, визначається МОЗ згідно з методичними рекомендаціями планування та розрахунку потреби у продуктах лікувального харчування для лікування хворих на фенілкетонурію, затвердженими МОЗ.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання коштів на закупівлю послуг з профілактики ВІЛ серед групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, є державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

3. Бюджетні кошти спрямовуються:

1) на закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробіввиробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів і послуг (далі – товари і послуги), а також на завершення проведення розрахунків за 2011 рік згідно із зареєстрованими в органах Казначейства зобов’язаннями щодо придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я за бюджетними програмами «Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин» і «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»;

2) на закупівлю витратних матеріалів для проведення ПЕТ-досліджень та виробництва радіофармпрепаратів у сумі 10000 тис. гривень для Всеукраїнського центру радіохірургії Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».

2) на закупівлю послуг з розроблення проектної документації та проведення її державної експертизи щодо підключення центрів екстреної медичної допомоги до телекомунікаційної мережі загального користування;

2) на закупівлю продуктів лікувального харчування дітей, хворих на фенілкетонурію;

3) на будівництво ліній зв’язку для зазначеного підключення;

4) на закупівлю витратних матеріалів та послуг для закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу пацієнтам нефрологічного профілю, які потребують лікування методом гемодіалізу;

5) на закупівлю товарів і послуг, пов’язаних з поставками, або управлінських послуг, які надаються спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (в тому числі доставка, страхування, резерв коштів (буфер) та інші пов’язані послуги), на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо);

6) на оплату банківських послуг (закупівля коштів в іноземній валюті);

7) на оплату послуг із супроводження товарів на всій території України уповноваженими МОЗ підприємствами та у разі потреби оплату послуг з перекладу інструкції про застосування товарів відповідно до вимог Закону України «Про засади державної мовної політики»;

8) на закупівлю послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

9) на закупівлю послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

4. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ (далі — підпорядковані установи), забезпечують подання МОЗ заявок на закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти у визначені ним строки, крім заявок для забезпечення продуктами лікувального харчування дітей, хворих на фенілкетонурію та крім заявок на закупівлю послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, закупівлю послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ. МОЗ здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю та змістом поданих заявок.

Потреба в імунобіологічних препаратах (вакцинах) визначається МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом на середньострокову перспективу та на бюджетний рік з урахуванням залишків імунобіологічних препаратів. Формування заявок на закупівлю вакцин здійснюється відповідно до порядку визначення потреби в імунобіологічних препаратах (вакцинах) та методики розрахунку потреби, які затверджуються МОЗ.

4. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, департаменти і головні управління (управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі – територіальні органи охорони здоров’я), заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ (далі – підпорядковані установи), забезпечують подання МОЗ заявок на закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти у визначені ним строки. МОЗ здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю та змістом поданих заявок.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання коштів для забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу пацієнтам нефрологічного профілю, які потребують лікування методом гемодіалізу, є територіальні органи охорони здоров’я.

5. МОЗ здійснює розподіл товарів і послуг, закуплених у межах бюджетних призначень, між структурними підрозділами з питань охорони здоров’ятериторіальними органами охорони здоров’я та підпорядкованими установами згідно з розрахунками, що проводяться з урахуванням потреби, зазначеної в заявках та визначеною МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом щодо імунобіологічних препаратів (вакцин), крім продуктів лікувального харчування дітей, хворих на фенілкетонурію та крім послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

Розподіл бюджетних коштів, передбачених на 2016 рік для придбання цифрових рентгенівських мамографічних комплексів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва, між адміністративно-територіальними одиницями затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

6. Заявки на закупівлю товарів і послуг складаються з урахуванням ефективності використання бюджетних коштів, обґрунтуванням потреби в таких товарах і послугах та подаються в установленому МОЗ порядку, крім продуктів лікувального харчування дітей, хворих на фенілкетонурію.

МОЗ може коригувати заявки на закупівлю товарів і послуг, подані структурними підрозділами з питань охорони здоров’ятериторіальними органами охорони здоров’я та підпорядкованими установами пропорційно фактичному обсягу фінансування видатків. Про результати коригування бюджетних призначень МОЗ повідомляє структурним підрозділам з питань охорони здоров’ятериторіальним органам охорони здоров’я та підпорядкованим установам.

Коригування заявок на закупівлю товарів і послуг структурним підрозділам з питань охорони здоров’ятериторіальним органам охорони здоров’я та підпорядкованим установам здійснюється з урахуванням залишків лікарських засобів і медичних виробіввиробів медичного призначення та результатів закупівлі в межах загальної суми бюджетних призначень, які були визначені за кожним напрямом використання коштів, а також з урахуванням потреби, визначеної МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом щодо імунобіологічних препаратів (вакцин).

6. Заявки на закупівлю товарів і послуг складаються з урахуванням ефективності використання бюджетних коштів, обґрунтуванням потреби в таких товарах і послугах, а також залишків лікарських засобів і медичних виробів та очікуваних поставок (результатів закупівлі за кошти минулих періодів) у межах загальної суми бюджетних призначень, які були визначені за кожним напрямом використання коштів.

МОЗ може коригувати заявки на закупівлю товарів і послуг, подані структурними підрозділами з питань охорони здоров’я та підпорядкованими установами, пропорційно:

 • фактичному обсягу фінансування видатків;
 • з метою вирівнювання із врахуванням відсотка забезпеченості стовідсоткової потреби між отримувачами лікарських засобів та медичних виробів (у межах напряму лікування — за територіальним розподілом та попозиційно — рекурсивним методом).

У разі наявності фінансових ресурсів за напрямами лікування МОЗ має право спрямовувати бюджетні кошти на забезпечення підвищення рівня фінансування незабезпечених напрямів лікування, абсолютне значення дефіциту коштів за якими є найбільшим за програмою, або формувати запас лікарських засобів та медичних виробів, що не перевищує 25 відсотків річного обсягу потреби.

Про результати такого коригування МОЗ повідомляє структурним підрозділам з питань охорони здоров’я та підпорядкованим установам, у випадку ненадходження зауважень протягом п’яти робочих днів коригування вважаються здійсненими.

Заявки на закупівлю товарів і послуг подаються в установленому МОЗ порядку, крім продуктів лікувального харчування дітей, хворих на фенілкетонурію та крім послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

Потреба в імунобіологічних препаратах (вакцинах) визначається МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Вартість послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, не може бути вищою за граничні тарифи, які встановлюються МОЗ.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Постачання товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до графіка постачання та розподілу МОЗ структурними підрозділами з питань охорони здоров’ятериторіальними органами охорони здоров’я підпорядкованим установам або згідно з умовами укладених договорів про закупівлю товарів і послуг для подальшого забезпечення ними закладів охорони здоров’я.

7-1. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 p., № 52, ст. 2374).

8. У договорі про закупівлю товарів, робіт і послуг з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року зазначається умова щодо коригування у разі зменшення бюджетних призначень визначеної у такому договорі суми.

9. Заклади охорони здоров’я подають у строк, визначений МОЗ, звіти про використання товарів (за номенклатурою) і послуг структурним підрозділам з питань охорони здоров’ятериторіальним органам охорони здоров’я для узагальнення та подання МОЗ за встановленою ним формою.

9. Заклади охорони здоров’я подають у строк, визначений МОЗ, звіти про використання товарів (за номенклатурою) і послуг структурним підрозділам з питань охорони здоров’я для узагальнення та подання МОЗ за встановленою ним формою. Заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, заклади охорони здоров’я приватної форми власності, а також фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, та одержали імунобіологічні препарати (вакцини), подають структурним підрозділам з питань охорони здоров’я аналогічні звіти про використання імунобіологічних препаратів (вакцин).

9. Заклади охорони здоров’я подають у строк, визначений МОЗ, звіти про використання у тому числі інформації про залишки товарів (за номенклатурою) і послуг, їх вартість, а також звіти про використання та залишки лікарських засобів, у тому числі інформації про залишки медичних виробів, закуплених за кошти місцевих бюджетів та отриманих з інших джерел, не заборонених законом, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я для узагальнення, опублікування на своїх офіційних веб-сайтах та подання МОЗ за встановленою ним формою. Підпорядковані установи забезпечують подання до МОЗ аналогічних звітів та їх опублікування на своїх офіційних веб-сайтах. Заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, заклади охорони здоров’я приватної форми власності, а також фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, та одержали імунобіологічні препарати (вакцини), подають структурним підрозділам з питань охорони здоров’я аналогічні звіти про використання імунобіологічних препаратів (вакцин) для узагальнення, опублікування на своїх офіційних веб-сайтах та подання МОЗ за встановленою ним формою.

10. МОЗ проводить моніторинг рівня забезпечення закладів охорони здоров’я товарами і послугами та перерозподіляє їх залишки у десятиденний строк згідно з фактичною потребою. З метою коригування рівня забезпечення перерозподіл товарів і послуг може здійснюватися закладами охорони здоров’я, підпорядкованими установами самостійно, за взаємним погодженням, з наданням до МОЗ та відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров’я протягом одного робочого дня після здійснення перерозподілу підтвердних документів про перерозподіл, або МОЗ згідно з фактичною потребою, зазначеною в заявках.

10. МОЗ проводить щокварталу моніторинг рівня забезпечення закладів охорони здоров’я товарами і послугами та перерозподіляє їх залишки у десятиденний строк згідно з фактичною потребою, зазначеною в заявках.

10. МОЗ проводить моніторинг рівня забезпечення закладів охорони здоров’я, а також закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, закладів охорони здоров’я приватної форми власності, а також фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, які одержали імунобіологічні препарати (вакцини), відповідними товарами і послугами та перерозподіляє їх залишки у десятиденний строк згідно з фактичною потребою. З метою коригування рівня забезпечення перерозподіл товарів і послуг може здійснюватися закладами охорони здоров’я, підпорядкованими установами, а також закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, закладами охорони здоров’я приватної форми власності, фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, які одержали імунобіологічні препарати (вакцини), самостійно, за взаємним погодженням з наданням до МОЗ та відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров’я протягом одного робочого дня після здійснення перерозподілу підтвердних документів про перерозподіл або МОЗ згідно з фактичною потребою, зазначеною в заявках та/або інших підтвердних документах.

11. МОЗ подає у визначений для квартальної фінансової звітності строк Мінфіну інформацію про виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я за встановленою ним формою і звітність про виконання паспортів програм.

12. Товари і послуги, придбані МОЗ за рахунок бюджетних коштів для здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, передаються в установленому МОЗ порядку з урахуванням обґрунтованої потреби у товарах і послугах структурним підрозділам з питань охорони здоров’я, які у строк, що не перевищує трьох робочих днів, розподіляють їх між закладами охорони здоров’я та у разі необхідності здійснюють їх перерозподіл. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я також розподіляють у строк, що не перевищує трьох робочих днів, імунобіологічні препарати (вакцини) між закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, закладами охорони здоров’я приватної форми власності, а також фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, та одержали імунобіологічні препарати (вакцини), за їх обґрунтованим зверненням та у разі необхідності здійснюють їх перерозподіл. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я подають до МОЗ підтвердні документи про розподіл та перерозподіл у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати їх здійснення.

Перерозподіл товарів та послуг згідно з фактичною потребою здійснюється структурними підрозділами з питань охорони здоров’я за результатами моніторингу рівня забезпечення товарами і послугами закладів охорони здоров’я відповідного регіону, а також рівня забезпечення імунобіологічними препаратами (вакцинами) закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, закладів охорони здоров’я приватної форми власності, а також фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, які одержали імунобіологічні препарати (вакцини).

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я подають МОЗ підтвердні документи про розподіл та перерозподіл у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати їх здійснення.

Використання залишків лікарських засобів і медичних виробів, закуплених за рахунок бюджетних коштів у попередніх роках, може здійснюватися у поточному році для надання медичної допомоги у розрізі інших захворювань та заходів з імунопрофілактики за епідемічними показаннями (у разі виникнення несприятливої епідемічної ситуації при можливому ризику інфікування у випадку контакту особи з джерелом інфекції) в установленому МОЗ порядку.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи, заклади охорони здоров’я, а також заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, заклади охорони здоров’я приватної форми власності, фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, та одержали імунобіологічні препарати (вакцини), забезпечують першочергове використання лікарських засобів і медичних виробів з меншим строком придатності.

У разі прогнозованої неможливості використання лікарських засобів та медичних виробів структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи, заклади охорони здоров’я, а також заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, заклади охорони здоров’я приватної форми власності, фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, та одержали імунобіологічні препарати (вакцини), зобов’язані ініціювати до МОЗ перерозподіл не менш як за п’ять місяців до завершення строку придатності або у разі, коли строк придатності лікарських засобів та медичних виробів становить не менш як 30 відсотків загального строку придатності.

12. Товари і послуги, придбані МОЗ за рахунок бюджетних коштів для здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, передаються в установленому МОЗ порядку з урахуванням обґрунтованої потреби у товарах і послугах структурним підрозділам з питань охорони здоров’ятериторіальним органами охорони здоров’я, які розподіляють їх між закладами охорони здоров’я відповідного регіону та у разі необхідності здійснюють їх перерозподіл.

Використання залишків лікарських засобів і медичних виробіввиробів медичного призначення, закуплених за рахунок бюджетних коштів у попередніх роках, може здійснюватись у поточному році для надання медичної допомоги у розрізі інших захворювань та заходів з імунопрофілактики за епідемічними показаннями (у разі виникнення несприятливої епідемічної ситуації при можливому ризику інфікування у випадку контакту особи з джерелом інфекції), в установленому МОЗ порядку.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи, заклади охорони здоров’я забезпечують першочергове використання лікарських засобів і медичних виробів з меншим строком придатності.

У разі прогнозованої неможливості використання лікарських засобів та медичних виробів структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи, заклади охорони здоров’я зобов’язані ініціювати до МОЗ перерозподіл не менш як за п’ять місяців до завершення строку придатності або коли строк придатності лікарських засобів та медичних виробів становить не менш як 30 відсотків загального строку придатності.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах КазначействаДержавної казначейської служби та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку порядку, встановленому Державною казначейською службою.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті