Постанова КМУ від 27.11.2019 р. № 1119

13 Січня 2020 1:01 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27.11.2019 р. № 1119

Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Установити, що державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році реалізуються Національною службою здоров’я:

для первинної медичної допомоги із застосуванням тарифів та коригувальних коефіцієнтів згідно з Порядком реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 305), з урахуванням змін, затверджених цією постановою, – з 1 січня до 31 грудня 2020 р.;

для відшкодування вартості лікарських засобів згідно з Порядком реімбурсації лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716), – з 1 січня до 31 грудня 2020 р.;

для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у межах пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області із застосуванням тарифів та коригувальних коефіцієнтів згідно з Порядком здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 131 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 21, ст. 714), за формою договору, яка діяла для таких договорів у 2019 році (із змінами), – з 1 січня до 1 квітня 2020 р.;

для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в установленому законодавством порядку – з 1 квітня до 31 грудня 2020 року.

 1. Установити, що Національна служба здоров’я укладає договори про медичне обслуговування населення з державними та комунальними закладами охорони здоров’я за умови, що відповідний заклад охорони здоров’я не одержує за медичні послуги, що включені до програми медичних гарантій, фінансування за рахунок коштів державного бюджету.
 2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 3. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, що є власниками відповідних закладів охорони здоров’я, вжити до 31 грудня 2019 р. заходів до забезпечення своєчасного укладення з Національною службою здоров’я договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік закладами охорони здоров’я комунальної власності, які мають намір надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій.
 4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 р. та діє до 31 грудня 2020 р., крім пункту 4 цієї постанови, абзаців четвертого – шостого, двадцятого – тридцятого підпункту 2, підпункту 4 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України    О. Гончарук

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27.11.2019 р. № 1119

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. Пункт 6 Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716), викласти в такій редакції:

«6. Електронні рецепти виписуються у межах помісячних обсягів бюджетних асигнувань, передбачених для реімбурсації лікарських засобів у плані асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету за бюджетною програмою, за рахунок коштів якої фінансується програма державних гарантій медичного обслуговування населення. У разі коли загальна вартість лікарських засобів за всіма виписаними електронними рецептами у відповідному місяці дорівнює сумі бюджетних асигнувань на реімбурсацію лікарських засобів за договорами про реімбурсацію, встановлених у плані асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду на цей місяць, виписування електронних рецептів через електронну систему охорони здоров’я (далі – система) припиняється до початку наступного місяця.».

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117 «Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 305, № 9, ст. 324, № 30, ст. 1072):

1) у постанові:

назву і вступну частину постанови викласти в такій редакції:

«Деякі питання реалізації програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік

Кабінет Міністрів України постановляє:»;

у пункті 1 цифри «2019» замінити цифрами «2020»;

пункт 2 виключити;

у пункті 4 цифри «2019» замінити цифрами «2020»;

2) у Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку цифри «2019» замінити цифрами «2020»;

у пункті 1 цифри «2019» замінити цифрами «2020»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

ліміт – оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ;

пацієнти, які подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі – пацієнти, які подали декларації), – перелік пацієнтів, які у встановленому МОЗ порядку подали відповідному надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі – декларації), станом на 1 число відповідного місяця згідно з даними електронної системи охорони здоров’я.»;

у пункті 4 цифри «2019» замінити цифрами «2020»;

пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

«5. Тариф за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, встановлюється як капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, який подав декларацію, протягом календарного року та становить 600,48 гривні на рік.

 1. До тарифу на медичне обслуговування одного пацієнта, який подав декларацію, застосовуються (шляхом множення) такі коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта:

від 0 до 5 років – 2,465;

від 6 до 17 років – 1,356;

від 18 до 39 років – 0,616;

від 40 до 64 років – 0,739;

понад 65 років – 1,232.»;

у першому реченні пункту 7 слова «пацієнта, включеного до зеленого списку» замінити словами «пацієнта, який подав декларацію»;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. До тарифу на медичне обслуговування пацієнтів, які подали декларації понад ліміт, застосовуються такі коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту:

Рівень перевищення ліміту Коефіцієнт
Від 100 відсотків ліміту + одна декларація до 110 відсотків ліміту включно 0,616
Від 110 відсотків ліміту + одна декларація до 120 відсотків ліміту включно 0,493
Від 120 відсотків ліміту + одна декларація до 130 відсотків ліміту включно 0,37
Від 130 відсотків ліміту + одна декларація до 140 відсотків ліміту включно 0,246
Від 140 відсотків ліміту + одна декларація до 150 відсотків ліміту включно 0,123
Від 150 відсотків ліміту + одна декларація і всі наступні 0

Розподіл пацієнтів, які подали декларації понад ліміт, за віковими групами, зазначеними у пункті 6 цього Порядку, здійснюється пропорційно до загального розподілу пацієнтів відповідної практики за віковими групами. Особливості застосування коефіцієнтів, зазначених у цьому пункті, у тому числі до тарифів на медичне обслуговування пацієнтів, які подали декларації про вибір лікаря, який працює за кількома спеціальностями в межах одного або кількох закладів охорони здоров’я, визначаються у договорі.»;

пункти 10 і 11 виключити.

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 131 «Деякі питання здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 21, ст. 714):

1) у постанові:

вступну частину постанови викласти в такій редакції:

«Кабінет Міністрів України постановляє:»;

у пункті 1 слова і цифри «з 1 квітня по 31 грудня 2019 р.» замінити словами і цифрами «з 1 квітня 2019 р. по 1 квітня 2020 р.»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Установити, що:

1) на період дії пілотного проекту норми, визначені абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570) – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1073, та пунктами 5-9, 11-22, 25 і 27 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, – в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1073, до договорів про медичне обслуговування населення за пілотним проектом не застосовуються, інші особливості укладення договорів про медичне обслуговування населення за пілотним проектом визначаються в оголошенні про укладення договору, розміщеному на офіційному веб-сайті Національної служби здоров’я;

2) договори про медичне обслуговування населення за пілотним проектом укладаються до 15 січня 2020 р. включно в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг на строк з 1 січня по 1 квітня 2020 р.;

3) до 30 квітня 2020 р. (включно) здійснюється оплата медичних послуг за договорами про медичне обслуговування населення за пілотним проектом.»;

у пункті 4 цифри «2019» замінити цифрами «2020»;

2) у Порядку здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, затвердженому зазначеною постановою:

пункти 1 і 6 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок регулює механізм здійснення пілотного проекту, який фінансується за бюджетною програмою «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» (далі – пілотний проект), тарифи і коригувальні коефіцієнти.»;

«6. Загальна орієнтовна ціна, на яку укладається договір, розраховується як сума глобальних ставок на медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги і медичні послуги стаціонарної допомоги, що зазначені в додатку 1. У разі коли договір з учасником пілотного проекту, крім обласних наркологічних диспансерів, укладається на надання медичних послуг стаціонарної допомоги, до суми глобальних ставок додається добуток запланованої кількості пролікованих випадків, ставки на пролікований випадок, запланованого середнього індексу структури випадків, коефіцієнта рівня стаціонару відповідного учасника пілотного проекту та коефіцієнта збалансованості бюджету.

До 31 грудня 2019 р. добуток запланованої кількості ставки на пролікований випадок, запланованого середнього індексу структури випадків, коефіцієнта рівня стаціонару визначається на період з 1 квітня по 31 грудня 2019 року.

З 1 січня 2020 р. добуток запланованої кількості ставки на пролікований випадок, запланованого середнього індексу структури випадків, коефіцієнта рівня стаціонару визначається на період з 1 січня по 1 квітня 2020 року.

Запланована кількість пролікованих випадків визначається згідно з даними звітів про надані послуги за договорами про медичне обслуговування населення за пілотним проектом у 2019 році та зазначається в договорі.

Запланований середній індекс структури випадків відповідного учасника пілотного проекту зазначається в договорі та розраховується за такою формулою:

де CMIplan – запланований середній індекс структури випадків для відповідного учасника пілотного проекту;

Casesplan_i – запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги за діагностично спорідненою групою i для відповідного учасника пілотного проекту;

RWi – ваговий коефіцієнт діагностично спорідненої групи i;

Casesplan – загальна запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги для відповідного учасника пілотного проекту.

Різниця між загальною орієнтовною ціною всіх укладених договорів станом на 15 січня 2020 р. та загальною сумою бюджетних асигнувань, передбачених для здійснення пілотного проекту у 2020 році, дорівнює сумі резервних видатків. У межах резервних видатків може бути збільшено загальну орієнтовну ціну договорів у наступних періодах із внесенням відповідних змін до договорів.»;

у пункті 7 слова і цифри «з 1 квітня до 31 грудня 2019 р.» замінити словами і цифрами «з 1 квітня 2019 р. до 1 квітня 2020 р.»;

у пункті 8:

у першому реченні слова і цифри «з 1 квітня до 31 грудня 2019 р.» замінити словами і цифрами «з 1 січня до 31 березня 2020 р.»;

у четвертому реченні цифри і слово «1421 гривню» замінити цифрами і словом «1534 гривні»;

пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

«Установити, що станом на 1 січня 2020 р. коефіцієнт дорівнює 1.

Тимчасово до 31 грудня 2019 р. включно добуток запланованої кількості медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами протягом усього строку дії договорів, базової ставки, коригувальних коефіцієнтів, який входить до параметра «Budtotal» у формулі розрахунку коефіцієнта збалансованості бюджету, наведеної в додатку 3, обраховується станом на 1 квітня 2019 року.»;

пункти 10 і 11 викласти в такій редакції:

«10. До 31 грудня 2019 р. сума оплати за медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги за місяць розраховується як 1/9 розміру глобальної ставки на медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги.

З 1 січня 2020 р. сума оплати за медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги за місяць розраховується як 1/3 розміру глобальної ставки на медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги.

 1. Сума оплати за медичні послуги стаціонарної допомоги за місяць розраховується:

до 31 грудня 2019 р. як сума 1/9 розміру глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги та добутку загальної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично спорідненою групою, базової ставки, вагового коефіцієнта відповідної діагностично спорідненої групи, коефіцієнта рівня стаціонару учасника пілотного проекту, коефіцієнта збалансованості бюджету, що застосовується у відповідному періоді;

з 1 січня 2020 р. як сума 1/3 розміру глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги та добутку загальної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично спорідненою групою, базової ставки, вагового коефіцієнта відповідної діагностично спорідненої групи, коефіцієнта рівня стаціонару учасника пілотного проекту, коефіцієнта збалансованості бюджету, що застосовується у відповідному періоді.

При цьому для розрахунку суми оплати враховуються лише проліковані випадки, про які надавач медичних послуг подав інформацію НСЗУ та які зазначені у звіті про медичні послуги, щодо якого НСЗУ не подано заперечень чи зауважень.

Сума оплати за медичні послуги стаціонарної допомоги в обласних наркологічних диспансерах за місяць розраховується:

до 31 грудня 2019 р. як 1/9 розміру глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги;

з 1 січня 2020 р. як 1/3 розміру глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги.»;

в абзаці четвертому пункту 12 слова і цифри «не рідше ніж раз на квартал до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом (в останньому кварталі року – до 20 грудня)» замінити словами і цифрами «до 20 квітня 2020 р.»;

3) додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

«Додаток 1

до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 2019 р. № 1119)

ПЕРЕЛІК

комунальних закладів охорони здоров’я, на базі яких здійснюється пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, розмір глобальних ставок

(тис. гривень)

Найменування комунального закладу охорони здоров’я Код згідно з ЄДРПОУ Розмір глобальної ставки на медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги Розмір глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги
1. Комунальне підприємство «1-а міська лікарня Полтавської міської ради» 01999655 3 444 3 848
2. Комунальне підприємство «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» 01999721 1 186 2 480
3. Комунальне підприємство «3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» 01111581 692 1 712
4. Комунальне підприємство «4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» 01999678 5 660 986
5. Комунальне підприємство «5-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» 01204377 1 434
6. Комунальне підприємство «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» 01999684 3 277 6 025
7. Комунальне підприємство «Міський клінічний пологовий будинок Полтавської міської ради» 01999690 399 3 418
8. Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського» 01999613 914 2 924
9. Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» 01204294 914 2 485
10. Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» 41318879 2 376 3 799
11. Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня відновного лікування» 01204147 1 097
12. Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцька міська дитяча лікарня» 05385571 1 983 4 386
13. Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» 01999632 1 418 3 348
14. Комунальне медичне підприємство «Лікарня Придніпровська» 01111598 110 1 151
15. Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 01999626 1 936 4 216
16. Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 01999388 4 317 4 847
17. Комунальне некомерційне підприємство «Великобагачанська центральна районна лікарня» Великобагачанської районної ради Полтавської області 01999201 1 239 1 605
18. Комунальне некомерційне підприємство «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради 01999218 3 514 3 389
19. Комунальне некомерційне медичне підприємство «Глобинська центральна районна лікарня» Глобинської районної ради Полтавської області 01999224 2 830 2 771
20. Комунальне некомерційне підприємство «Гребінківська центральна районна лікарня Гребінківської районної ради Полтавської області» 01999253 747 1 867
21. Комунальне некомерційне підприємство «Диканська лікарня планового лікування» Диканської районної ради 01999265 1 473 987
22. Комунальне некомерційне підприємство «Зіньківська центральна районна лікарня» Зіньківської районної ради Полтавської області 01999276 2 031 2 235
23. Комунальне некомерційне підприємство «Карлівська центральна районна лікарня ім. Л.В. Радевича» 01999299 2 160 2 107
24. Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцька центральна районна лікарня» Кобеляцької районної ради Полтавської області 01999307 2 041 2 895
25. Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області 01999320 1 338 976
26. Комунальне некомерційне підприємство Котелевська центральна районна лікарня Котелевської районної ради 01999336 1 182 1 231
27. Комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» 01999342 2 493 2 594
28. Комунальне некомерційне підприємство Лохвицька районна лікарня Лохвицької районної ради 01999359 2 794 2 687
29. Комунальне некомерційне підприємство «Машівська центральна районна лікарня» Машівської районної ради Полтавської області 01999394 1 267 1 173
30. Комунальне некомерційне підприємство «Миргородська центральна районна лікарня» Миргородської районної ради 01999402 2 605 6 039
31. Комунальне некомерційне підприємство «Новосанжарська центральна районна лікарня Новосанжарської районної ради Полтавської області» 01999425 2 246 2 058
32. Комунальне некомерційне підприємство «Оржицька центральна районна лікарня» Оржицької районної ради Полтавської області 01999448 1 648 1 436
33. Комунальне некомерційне підприємство «Пирятинська центральна районна лікарня» Пирятинської районної ради 01999460 1 791 2 127
34. Комунальне некомерційне підприємство «Полтавська центральна районна лікарня» Полтавської районної ради 01999477 3 538 4 481
35. Комунальне некомерційне підприємство «Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області» 01999483 1 645 1 431
36. Комунальне підприємство «Семенівська центральна районна лікарня» Семенівської районної ради 01999494 1 673 1 558
37. Комунальне некомерційне підприємство «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області 01999514 1 608 2 484
38. Комунальне некомерційне підприємство «Чорнухинська районна лікарня» Чорнухинської районної ради Полтавської області 01999520 818 545
39. Комунальне некомерційне підприємство «Чутівська центральна районна лікарня» 01999537 1 610 1 284
40. Комунальне некомерційне підприємство «Шишацька центральна районна лікарня» Шишацької районної ради Полтавської області 01999543 733 1 549
41. Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» 01999106 2 661 24 780
42. Комунальне підприємство «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради» 01204348 2 384 4 470
43. Комунальне підприємство «Обласна клінічна лікарня відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування сім’ї та репродукції людини, медичної генетики Полтавської обласної ради» 01999112 2 084 2 796
44. Комунальне підприємство «Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради» 02008968 1 455 612
45. Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради» 01999661 2 815
46. Комунальне підприємство «Полтавський обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради» 01984151 1 226 2 107
47. Комунальне підприємство «Кременчуцький обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради» 13961403 502 1 249
48. Комунальне підприємство «Лубенський обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради» 26435008 373 249
49. Комунальне підприємство «3-я міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради» 01999595 3 001
50. Комунальне підприємство «Міська дитяча клінічна стоматологічна поліклініка Полтавської міської ради» 01204394 1 420
51. Комунальне некомерційне медичне підприємство «Міська дитяча стоматологічна поліклініка» 01204236 686
52. Лубенська міська комунальна стоматологічна поліклініка 05506589 1 482
53. Горішньоплавнівська міська стоматологічна поліклініка 24832478 968
54. Комунальне підприємство «Кременчуцький обласний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради» 01204207 1 147
55. Лубенський обласний шкірно-венерологічний диспансер 26434977 499
56. Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцький міський стоматологічний центр» 42631629 1 097»;

4) додаток 3 до Порядку викласти в такій редакції:

«Додаток 3

до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 2019 р. № 1119)

ФОРМУЛА

розрахунку коефіцієнта збалансованості бюджету

 1. Коефіцієнт збалансованості бюджету розраховується за такою формулою:

де BRCplan – коефіцієнт збалансованості бюджету для поточного та подальших звітних періодів;

Budtotal – сума використаних у минулих періодах резервних видатків та добутку запланованої кількості медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами протягом усього строку дії договорів, базової ставки, коригувальних коефіцієнтів. Добуток запланованої кількості медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами протягом усього строку дії договорів, базової ставки, коригувальних коефіцієнтів обраховується станом на 15 січня 2020 р.;

Budact – добуток кількості наданих медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів;

Casesplan_i – запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги у поточному та подальших звітних періодах за договором i;

CMIplan_i – запланований середній індекс структури випадків у поточному та подальших звітних періодах за договором i;

HLCplan_i – запланований коефіцієнт рівня стаціонару за договором i;

BRact – добуток базової ставки та коефіцієнта збалансованості бюджету, що застосовувався у попередньому звітному періоді.

 1. Добуток кількості наданих медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів розраховується за такою формулою:

де Budact – добуток кількості наданих медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів;

Casesact_i_h_p – кількість пролікованих випадків за діагностично спорідненими групами і надавачем рівня стаціонару h за всіма договорами у звітному періоді p;

RWi – ваговий коефіцієнт діагностично спорідненої групи і для кожного пролікованого випадку;

HLCh – коефіцієнт рівня стаціонару h для кожного пролікованого випадку за діагностично спорідненою групою i;

BRact_p – добуток базової ставки та коефіцієнта збалансованості бюджету, що застосовувався у відповідному звітному періоді p.

У разі коли розрахований коефіцієнт збалансованості бюджету становить менше ніж 1, він підлягає перерахунку. При цьому до показника Budtotal додається невикористаний залишок резервних видатків, але не більше ніж необхідно для досягнення значення коефіцієнта збалансованості бюджету, що дорівнює 1.

До 31 грудня 2019 р. у разі наявності залишку невикористаних резервних видатків станом на 1 грудня 2019 р. під час перерахунку коефіцієнта збалансованості бюджету такий залишок додається до показника Budtotal у повному обсязі незалежно від значення розрахованого коефіцієнта збалансованості бюджету.

З 1 січня 2020 р. у разі наявності залишку невикористаних резервних видатків станом на 1 березня 2020 р. під час перерахунку коефіцієнта збалансованості бюджету такий залишок додається до показника Budtotal у повному обсязі незалежно від значення розрахованого коефіцієнта збалансованості бюджету.».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті