Постанова КМУ від 17.03.2017 р. № 152

Втратив чинність 01.10.2021 р.

на підставі п. 4 постанови КМУ від 28.07.2021 р. № 854

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17.03.2017 р. № 152

Про забезпечення доступності лікарських засобів

Відповідно до статей 5 і 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок відшкодування вартості лікарських засобів;

Порядок визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.

Відповідно до статті 9 та пункту 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», статей 5 і 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реімбурсації лікарських засобів;

Порядок визначення розміру реімбурсації лікарських засобів;

перелік міжнародних непатентованих назв лікарських засобів.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству охорони здоров’я утворити до 1 червня 2017 р. робочу групу з питань проведення аналізу ефективності функціонування механізмів державного регулювання цін на лікарські засоби та за результатами проведеного аналізу подати у разі потреби до 1 березня 2018 р. Кабінетові Міністрів України обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення зазначених механізмів.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 березня 2017 р. № 152

ПОРЯДОК 

реімбурсаціївідшкодування вартості лікарських засобів

1. Цей Порядок визначає механізм повного або часткового відшкодування вартості (реімбурсації) лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, а також лікарських засобів, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди, суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі — суб’єкти господарювання).

Повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється в межах затвердженого МОЗ розміру відшкодування вартості лікарських засобів, що включені до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується МОЗ.

2. Для здійснення відпуску лікарських засобів, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню (далі — лікарські засоби), суб’єкти господарювання звертаються до розпорядників бюджетних коштів із заявою про укладення договору про відшкодування вартості лікарських засобів. Розпорядники бюджетних коштів, визначені рішеннями про відповідні бюджети згідно із законодавством, формують на підставі укладених договорів перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють відпуск лікарських засобів. Формування зазначеного переліку здійснюється без надання преференцій окремим суб’єктам господарювання.

Відпуск лікарських засобів здійснюється на підставі рецептів, виписаних закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за місцем надання медичної допомоги пацієнту на рецептурних бланках форми № 1 (далі — рецепт).

Строк дії рецепта становить 30 календарних днів з моменту його виписки. Рецепт зберігається у суб’єкта господарювання протягом трьох років з моменту відпуску.

Кожний лікарський засіб виписується на окремому рецепті.

3. Суб’єкт господарювання складає звіт про відпущені лікарські засоби (далі — звіт) за формою згідно з додатком, в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються дата та номер рецепта, на підставі якого здійснено відпуск лікарського засобу, його міжнародна непатентована та торгова назви, сила дії (дозування), форма випуску, кількість одиниць лікарської форми відповідної дози в упаковці, кількість відпущених упаковок, фактична роздрібна ціна реалізації упаковки, розмір відшкодування вартості лікарського засобу за упаковку, сума відшкодування, інформація про лікаря, що виписав рецепт, найменування закладу охорони здоров’я або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Суб’єкт господарювання подає звіт двічі на місяць, а саме — 15 числа поточного місяця (або першого робочого дня після 15 числа, якщо 15 число припадає на вихідний) та першого робочого дня наступного місяця, а в грудні — додатково до 24 числа звітного місяця.

Звіт подається розпорядникам бюджетних коштів, визначених рішеннями про відповідні бюджети згідно із законодавством. Відшкодування вартості лікарських засобів у сумі, визначеній в Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, суб’єктові господарювання здійснюється за рахунок відповідної цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначеного звіту

Звіт подається розпорядникам бюджетних коштів, визначених рішеннями про відповідні бюджети згідно із законодавством. Звіт подається в електронному вигляді відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» або в паперовому вигляді (таблиці додатково подаються в електронному форматі). Відшкодування вартості лікарських засобів у сумі, визначеній в Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, суб’єктові господарювання здійснюється за рахунок відповідної цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначеного звіту.

4. Не підлягають відшкодуванню лікарські засоби, що відпущені суб’єктом господарювання з порушенням вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність такого суб’єкта, цього Порядку, а також постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102).

2. Реімбурсації підлягають зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, які включені до:

2. Реімбурсації підлягають зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, які використовуються для лікування медичних станів (захворювань), визначених Кабінетом Міністрів України, і включені до:

2. Реімбурсації підлягають зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, які використовуються для лікування зазначених у пункті 3 цього Порядку медичних станів (захворювань) і включені до:

Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2018 р., № 4, ст. 157);

переліку станів та міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, реімбурсація яких передбачена програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — перелік міжнародних непатентованих назв лікарських засобів);

переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135;

Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації.

3. Реімбурсація лікарських засобів здійснюється для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми.

4. Ціни на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, підлягають державному регулюванню відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2017 р., № 13, ст. 361) та від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102).

5. Лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, відпускаються на підставі рецептів, виписаних відповідно до правил, затверджених МОЗ, через електронну систему охорони здоров’я лікарями, які надають первинну медичну допомогу (далі — електронні рецепти).

6. Електронні рецепти виписуються в межах загального обсягу бюджетних асигнувань на реімбурсацію лікарських засобів за договорами про реімбурсацію, встановлених у кошторисі на відповідний місяць. У разі коли загальна вартість лікарських засобів за всіма виписаними електронними рецептами у відповідному місяці дорівнює сумі бюджетних асигнувань на реімбурсацію лікарських засобів за договорами про реімбурсацію, встановлених у кошторисі на відповідний місяць, виписування електронних рецептів через електронну систему охорони здоров’я (далі — система) припиняється до початку наступного місяця.

6. Електронні рецепти виписуються у межах помісячних обсягів бюджетних асигнувань, передбачених для реімбурсації лікарських засобів у плані асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету за бюджетною програмою, за рахунок коштів якої фінансується програма державних гарантій медичного обслуговування населення. У разі коли загальна вартість лікарських засобів за всіма виписаними електронними рецептами у відповідному місяці дорівнює сумі бюджетних асигнувань на реімбурсацію лікарських засобів за договорами про реімбурсацію, встановлених у плані асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду на цей місяць, виписування електронних рецептів через електронну систему охорони здоров’я (далі – система) припиняється до початку наступного місяця.

7. Відпуск лікарських засобів за електронним рецептом здійснюється в аптеках чи аптечних пунктах, які здійснюють відпуск лікарських засобів згідно з договором про реімбурсацію, укладеним між НСЗУ та суб’єктом господарювання (далі — договір про реімбурсацію), незалежно від місця проживання пацієнта чи місця надання медичних послуг.

8. Відпуск лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, реєструється через систему особою, уповноваженою суб’єктом господарювання на реєстрацію відпуску лікарських засобів за електронними рецептами (далі — уповноважена особа), із зазначенням номера електронного рецепта, коду підтвердження та інформації про відпущений лікарський засіб. Для завершення реєстрації відпуску через систему уповноважена особа накладає кваліфікований електронний підпис.

9. Лікарські засоби, відпуск яких зареєстровано через систему відповідно до цього Порядку, включаються до звіту, подання якого передбачено в договорі про реімбурсацію, та підлягають реімбурсації НСЗУ відповідно до умов зазначеного договору.

10. Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу відповідної лікарської форми визначається в Реєстрі лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, що затверджується МОЗ.

11. НСЗУ не рідше ніж один раз на місяць (до кінця десятого робочого дня місяця) публікує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід здійснення реімбурсації.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 березня 2017 р. № 152

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 27 лютого 2019 р. № 135)

Порядок
визначення розміру реімбурсації лікарських засобів

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку розміру реімбурсації лікарських засобів, що відповідають вимогам, зазначеним у пункті 2 Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

1) внутрішнє референтне ціноутворення — встановлення мінімальної оптово-відпускної ціни лікарського засобу, що підлягає реімбурсації, на підставі заявок власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або його уповноваженого представника, поданих до НСЗУ відповідно до цього Порядку;

2) гранична оптово-відпускна ціна — максимальна вартість добової дози лікарського засобу, який підлягає реімбурсації, відповідної форми випуску, розрахована на основі зовнішнього референтного ціноутворення без урахування постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок та податку на додану вартість;

3) добова доза лікарського засобу — фіксована одиниця споживання лікарського засобу, що використовується за основним призначенням для лікування дорослих, рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров’я та розрахована Центром співпраці Всесвітньої організації охорони здоров’я з методології статистики лікарських засобів;

4) зовнішнє референтне ціноутворення — встановлення граничної оптово-відпускної ціни на основі оптово-відпускних цін, установлених у референтних країнах (Республіка Польща, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Латвійська Республіка, Угорщина), для включення торговельної назви лікарського засобу до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (далі — Реєстр);

5) мінімальна оптово-відпускна ціна — мінімальна вартість добової дози лікарського засобу, який підлягає реімбурсації, відповідної форми випуску, розрахована на основі внутрішнього референтного ціноутворення, без урахування постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок і податку на додану вартість для кожної міжнародної непатентованої назви;

6) розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу — мінімальна оптово-відпускна ціна добової дози лікарського засобу, який підлягає реімбурсації, відповідної форми випуску з урахуванням постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок і податку на додану вартість;

7) сума доплати за упаковку — різниця між роздрібною ціною упаковки лікарського засобу, який підлягає реімбурсації, та розміром реімбурсації за упаковку.

3. Реєстр ведеться МОЗ за затвердженою ним формою.

Документообіг, пов’язаний з веденням Реєстру, здійснюється з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

4. До Реєстру вносяться торговельні назви лікарських засобів, оптово-відпускна ціна за упаковку яких не перевищує граничну оптово-відпускну ціну в перерахунку на добову дозу лікарського засобу, крім лікарських засобів, які зазначені в розділі «Ревматичні хвороби» переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів.

4. До Реєстру вносяться торговельні назви лікарських засобів, оптово-відпускна ціна за упаковку яких не перевищує граничну оптово-відпускну ціну в перерахунку на добову дозу лікарського засобу.

5. Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу розраховується за такою формулою:

Рр =МхК (1+Но /100)х(1+Нр /100)х(1+ПДВ/100),

де Рр— розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу;

М — мінімальна оптово-відпускна ціна;

К — кількість добової дози лікарського засобу в упаковці;

Но — гранична постачальницько-збутова надбавка;

Нр — гранична торговельна (роздрібна) надбавка;

ПДВ — податок на додану вартість.

6. До Реєстру включаються торговельні назви лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, розмір реімбурсації (добової дози лікарського засобу та за упаковку), суми доплати (у разі здійснення часткової реімбурсації), роздрібна ціна за упаковку та інша інформація згідно із затвердженою МОЗ формою Реєстру. Для лікарських засобів, які зазначені в розділі «Ревматичні хвороби» переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, розмір реімбурсації за упаковку становить
0 відсотків розрахованої роздрібної ціни за упаковку лікарського засобу (з урахуванням надбавок, податків і зборів).

6. До Реєстру включаються торговельні назви лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, розмір реімбурсації (добової дози лікарського засобу та за упаковку), суми доплати (у разі коли здійснюється часткова реімбурсація), роздрібна ціна за упаковку та інша інформація згідно із затвердженою МОЗ формою Реєстру.

Розмір реімбурсації, суми доплати та роздрібна ціна за упаковку є фіксованими на період дії Реєстру до дати його оновлення.

7. Для формування Реєстру НСЗУ розміщує відповідне оголошення на своєму офіційному веб-сайті.

7. Для формування Реєстру НСЗУ на наступний робочий день після публікації граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби розміщує відповідне оголошення на своєму офіційному веб-сайті.

8. Власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або його уповноважений представник (далі — заявник) протягом семи робочих днів10 календарних днів з дня опублікування оголошення подає до НСЗУ в електронній формі такі документи:

1) заяву, складену за формою, визначеною в оголошенні НСЗУ,у довільній формі із зазначенням інформації про:

міжнародну непатентовану назву лікарського засобу;

торговельну назву лікарського засобу;

форму випуску;

дозування;

кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці;

код АТХ (анатомо-терапевтично-хімічний);

найменування виробника, країни;

номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

дату закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

оптово-відпускну ціну за споживчу упаковку без урахування надбавок, податків і зборів (зазначається в гривнях);

власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові керівника);

заявника, якщо заявником є уповноважений представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові контактної особи);

надання згоди на включення торговельної назви лікарського засобу до Реєстру на строк не менше ніж шість місяців;

обсяги виробництва та/або постачання упаковок лікарського засобу на період дії Реєстру до дати його наступного оновлення;

2) засвідчену в установленому законодавством порядку копію виданої власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб довіреності, яка підтверджує повноваження заявника подавати до НСЗУ документи, зазначені у підпункті 1 цього пункту, з перекладом на українську мову;

3) зобов’язання здійснювати постачання лікарського засобу в Україні протягом заявленого строку за ціною, що не перевищуватиме заявлену оптово-відпускну ціну.

3) зобов’язання здійснювати постачання лікарського засобу в Україні протягом заявленого строку за ціною, зазначеною в Реєстрі, складене за формою, визначеною в оголошенні НСЗУ;

4) зобов’язання забезпечити безперебійну наявність лікарського засобу на території України протягом строку дії Реєстру, складене за формою, визначеною в оголошенні НСЗУ.

На електронні документи накладається кваліфікований електронний підпис заявника.

Відповідальним за достовірність інформації, зазначеної в документах, є заявник.

9. НСЗУ розглядає отримані від заявників документи та подає протягом 10 календарних днів після закінчення строку, визначеного в пункті 8 цього Порядку, до МОЗ пропозиції щодо включення торговельної назви лікарського засобу до Реєстру. Перед поданням до МОЗ пропозицій про включення до Реєстру розміру реімбурсації, суми доплати та роздрібної ціни за упаковку торговельної назви лікарського засобу НСЗУ проводить заокруглення відповідних сум.

На підставі отриманих від НСЗУ пропозицій МОЗ приймає рішення про включення торговельної назви лікарського засобу до Реєстру. Реєстр затверджується наказом МОЗ протягом п’яти робочих днів з дати отримання пропозицій від НСЗУ та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ.

9. НСЗУ розглядає отримані від заявників документи протягом п’яти робочих днів після закінчення строку, визначеного в пункті 8 цього Порядку, та публікує на своєму офіційному веб-сайті попередні результати щодо включення лікарських засобів до Реєстру (у формі Реєстру). Під час здійснення розрахунків фіксованих роздрібних цін, розмірів реімбурсації та сум доплат НСЗУ проводить заокруглення відповідних сум.

Протягом п’яти робочих днів після опублікування попередніх результатів щодо включення лікарських засобів до Реєстру заявник може звернутися до НСЗУ щодо зниження оптово-відпускної ціни свого лікарського засобу, яка у перерахунку на добову дозу буде дорівнювати оптово-відпускній ціні за добову дозу лікарського засобу, що підлягає реімбурсації без доплати, з аналогічною міжнародною непатентованою назвою та формою випуску. Для цього вартість добової дози такого лікарського засобу згідно з опублікованими попередніми результатами не повинна перевищувати вартості добової дози лікарського засобу, що підлягає реімбурсації без доплати, більше ніж на 10 відсотків.

У разі виявлення технічної помилки у попередніх результатах щодо включення лікарських засобів до Реєстру заявник протягом п’яти робочих днів після опублікування попередніх результатів щодо включення лікарських засобів до Реєстру має право звернутися до НСЗУ щодо її виправлення (крім помилки щодо розміру оптово-відпускної ціни лікарського засобу).

До звернення, зазначеного в абзаці другому цього пункту, додаються документи, передбачені пунктом 8 цього Порядку.

Протягом п’яти робочих днів після закінчення строку, визначеного в абзацах другому та третьому цього пункту, НСЗУ розглядає подані заявниками документи та подає до МОЗ пропозиції щодо включення торговельної назви лікарського засобу до Реєстру.

На підставі отриманих від НСЗУ пропозицій МОЗ приймає рішення про включення торговельної назви лікарського засобу до Реєстру. Реєстр затверджується наказом МОЗ протягом п’яти робочих днів з дати отримання пропозицій від НСЗУ та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ.

10. Оновлення Реєстру здійснюється щороку в лютому та серпнісічні та липні згідно з пунктами 7–9 цього Порядку після затвердження МОЗ і оприлюднення на його офіційному веб-сайті оновленого реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

Під час перерахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби у разі зміни офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, як це передбачено абзацом другим пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102; 2017 р., № 26, ст. 749; 2020 р., № 34, ст. 1141), здійснюється позачергове оновлення Реєстру згідно з пунктами 7–9 цього Порядку.

У разі внесення змін до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів до Реєстру вносяться відповідні зміни. Лікарські засоби включаються до Реєстру відповідно до пунктів 7–9 цього Порядку.

Позачергове оновлення Реєстру здійснюється в разі перерахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби відповідно до абзацу другого пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102; 2017 р., № 26, ст. 749) та/або внесення змін до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів. Позачергове оновлення Реєстру здійснюється відповідно до пунктів 7–9 цього Порядку.

Позачергове оновлення Реєстру здійснюється у разі перерахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102; 2017 р., № 26, ст. 749). Позачергове оновлення Реєстру здійснюється відповідно до пунктів 7–9 цього Порядку.

11. Торговельна назва лікарського засобу не включається до Реєстру у разі:

1) неподання документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку;

2) коли заявлена оптово-відпускна ціна перевищує рівень граничної оптово-відпускної ціни, крім лікарських засобів, які зазначені в розділі «Ревматичні хвороби» переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів.

2) коли заявлена оптово-відпускна ціна перевищує рівень граничної оптово-відпускної ціни.

12. Під час ведення Реєстру допускаються виправлення технічного характеру, які вносяться до Реєстру на підставі наказу МОЗ.

13. Підставами для виключення торговельної назви лікарського засобу з Реєстру є:

1) припинення дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

2) виявлення недостовірної інформації, поданої заявником;

3) подання заявником відповідної заяви;

4) порушення заявником зобов’язань, передбачених у пункті 8 цього Порядку.

14. Виключення торговельної назви лікарського засобу з Реєстру здійснюється на підставі наказу МОЗ.

15. Розрахунок оптово-відпускних цін на лікарські засоби, розміру реімбурсації, сум доплат здійснює НСЗУ.

16. Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення Реєстру на офіційному веб-сайті МОЗ заявник має право звернутися до НСЗУ щодо:

виправлення технічної помилки в Реєстрі (у разі її виявлення), крім помилки щодо розміру оптово-відпускної ціни лікарського засобу;

зміни оптово-відпускної ціни за упаковку лікарського засобу, яка у перерахунку на добову дозу буде дорівнювати зазначеному в Реєстрі розміру реімбурсації добової дози лікарського засобу з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску, за умови, що вартість добової дози включеної в оприлюднений Реєстр торговельної назви відповідного лікарського засобу не більше ніж на 10 відсотків перевищує зазначений в Реєстрі розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску. До звернення додаються документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку.

17. НСЗУ протягом п’яти робочих днів після закінчення строку, визначеного в пункті 16 цього Порядку, розглядає подані заявниками документи та подає до МОЗ відповідні пропозиції щодо внесення змін до Реєстру. Зміни до Реєстру затверджуються наказом МОЗ. Інформація про внесення зазначених змін оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ.

18. Аптекам та аптечним пунктам дозволяється протягом 30 календарних днів з дати затвердження МОЗ оновленого Реєстру завершити реалізацію закуплених до зазначеної дати лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, відповідно до цін та у порядку, що діяли до дати затвердження МОЗ оновленого Реєстру.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 березня 2017 р. № 152

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2020 р. № 286)

ПЕРЕЛІК

міжнародних непатентованих назв лікарських засобів

Міжнародна непатентована назва Форма випуску
Первинна, вторинна профілактика та лікування серцево-судинних захворювань

Серцево-судинні захворювання

Аміодарон (Amiodarone) таблетки
Амлодипін (Amlodipine) —«—
Атенолол (Atenolol) —«—
Бісопролол (Bisoprolol) —«—
Верапаміл (Verapamil) —«—
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) —«—
Дигоксин (Digoxin) таблетки, розчин оральний
Еналаприл (Enalapril) таблетки
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) таблетки (сублінгвальні)
Карведилол (Carvedilol) таблетки
Клопідогрель (Clopidogrel) —«—
Лозартан (Losartan) —«—
Метопролол (Metoprolol) —«—
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) таблетки (сублінгвальні)
Симвастатин (Simvastatin) таблетки
Спіронолактон (Spironolactone) —«—
Фуросемід (Furosemide) —«—
Варфарин (Warfarin) таблетки
Ніфедипін (Nifedipine) —«—
Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) —«—
Цукровий діабет II типу
Глібенкламід (Glibenclamide) —«—
Гліклазид (Gliclazide) —«—
Метформін (Metformin) —«—
Бронхіальна астма
Беклометазон (Beclometasone) аерозоль для інгаляцій
Будесонід (Budesonide) порошок для інгаляцій дозований, суспензія для розпилення
Сальбутамол (Salbutamol) аерозоль для інгаляцій, розчин для інгаляцій
 Ревматичні хвороби
Хлорохін (Chloroquine)* таблетки
Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine)* —«—

 

Додаток

до Порядку відшкодування вартості

лікарських засобів для лікування

серцево-судинних захворювань,

цукрового діабету II типу,

бронхіальної астми та

визначення розміру відшкодування

вартості таких лікарських засобів

ЗВІТ

за період _____________________

                     (місяць, рік)

_____________________________________________________

(суб’єкт господарювання)

про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню,

за рецептами ________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я/прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики)

відповідно до договору_______________________________________

(номер договору, дата)

Порядковий номер Дата відпуску Номер рецепта Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Торгова назва лікарського засобу Сила дії (дозування) Форма випуску Кількість одиниць лікарської форми відповідної дози в упаковці Кількість відпущених упаковок Фактична роздрібна ціна реалізації упаковки Розмір відшкодування вартості лікарського засобу за упаковку Сума відшкодування Лікар, що виписав рецепт

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 березня 2017 р. № 152

ПОРЯДОК

визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку розміру відшкодування вартості зареєстрованих в Україні готових лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми, а також лікарських засобів, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періодита бронхіальної астми, що включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, зазначеного в підпункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3103), та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується МОЗ (далі — Реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

внутрішнє референтне ціноутворення — встановлення в Україні мінімальної оптово-відпускної ціни лікарського засобу, що підлягає відшкодуванню, на підставі заявок власника або уповноваженого представника власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, поданих до МОЗ відповідно до цього Порядку;

гранична оптово-відпускна ціна — максимальна вартість добової дози лікарського засобу лікарської форми, вартість якого підлягає повному або частковому відшкодуванню на основі зовнішнього референтного ціноутворення без урахування постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок та податку на додану вартість;

добова доза лікарського засобу — фіксована одиниця вимірювання споживання лікарського засобу, що використовується за основним призначенням для лікування дорослих, рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров’я та розрахована Центром співпраці Всесвітньої організації охорони здоров’я з методології статистики лікарських засобів;

зовнішнє референтне ціноутворення — встановлення в Україні граничної оптово-відпускної ціни для включення лікарського засобу до Реєстру на основі оптово-відпускних цін, установлених у референтних країнах;

мінімальна оптово-відпускна ціна — мінімальна вартість добової дози лікарського засобу лікарської форми, яка підлягає відшкодуванню, розрахована на основі внутрішнього референтного ціноутворення без урахування постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок та податку на додану вартість для кожної міжнародної непатентованої назви;

розмір відшкодування одиниці лікарської форми відповідної дозидобової дози лікарського засобу — мінімальна оптово-відпускна ціна добової дози лікарського засобу лікарської форми, вартість якого підлягає відшкодуванню, з урахуванням постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок та податку на додану вартість;

розмір відшкодування за упаковку — вартість, розрахована для кожної сили дії (дозування) кожного лікарського засобу шляхом множення розміру відшкодування за добову дозу лікарського засобу, вартість якого підлягає відшкодуванню, на кількість добової дози лікарського засобу в упаковці;

референтні країни — Республіка Польща, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Латвійська Республіка, Угорщина;

сума доплати за упаковку — різниця між роздрібною ціною упаковки лікарського засобу, вартість якого підлягає відшкодуванню, та розміром відшкодування за упаковку.

3. Реєстр ведеться МОЗ. Форма Реєстру затверджується МОЗ.

4. До Реєстру вносяться торгові назви лікарських засобів, оптово-відпускна ціна за упаковку яких не перевищує граничну оптово-відпускну ціну в перерахунку на добову дозу лікарського засобу.

Розмір відшкодування одиниці лікарської форми однієї встановленої дозиупаковки лікарського засобу розраховується за такою формулою:

Рв = М х К (1 + Но / 100) х (1 + Нр / 100) х (1+ПДВ/100),

де Рв — розмір відшкодування одиниці добової дозиупаковки лікарського засобу;

М — мінімальна оптово-відпускна ціна;

К — кількість добової дози лікарського засобу в упаковці;

Но — гранична постачальницько-збутова надбавка;

Нр — гранична торговельна (роздрібна) надбавка;

ПДВ — податок на додану вартість.

Розмір відшкодування одиниці лікарської форми однієї встановленої дози лікарського засобу вноситься до Реєстру.

5. Торгові назви лікарських засобів, розмір відшкодування їх вартості та сума доплати (у разі коли вартість лікарського засобу відшкодовується частково) вносяться до Реєстру.

Ціни на лікарські засоби, внесені до Реєстру, є фіксованими на період дії Реєстру до моменту його наступного оновлення.

6. Для формування Реєстру МОЗ розміщує відповідне оголошення на своєму офіційному веб-сайті. Заявник протягом 10 календарних днів з моменту опублікування оголошення подає до МОЗ документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку.

МОЗ за результатами розгляду отриманих документів протягом 10 календарних днів приймає рішення про внесення торгової назви лікарського засобу до Реєстру, яке затверджується наказом МОЗ.

7. Оновлення Реєстру здійснюється МОЗ двічі на рік станом на 1 січня та 1 липня поточного року та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗОновлення Реєстру здійснюється МОЗ щороку у січні та липні кожного року у строки, передбачені пунктом 6 цього Порядку, з дати затвердження МОЗ і оприлюднення на його офіційному веб-сайті оновленого реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

Позачергове оновлення Реєстру здійснюється МОЗ у разі перерахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016, № 95, ст. 3102). Позачергове оновлення Реєстру здійснюється відповідно до пункту 6 цього Порядку.

8. Внесення торгових назв лікарського засобу до Реєстру здійснюється на підставі подання власником або уповноваженим представником власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (далі — заявник) до МОЗ таких документів:

1) заяви, складеної у довільній формі із зазначенням інформації про:

 • міжнародну непатентовану назву лікарського засобу;
 • торгову назву лікарського засобу;
 • форму випуску;
 • силу дії (дозування);
 • кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці;
 • код АТХ (анатомо-терапевтично-хімічний);
 • найменування виробника, країни;
 • номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;
 • дату закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;
 • оптово-відпускну ціну за одиницю лікарської форми однієї встановленої дози (зазначається в гривнях);
 • оптово-відпускну ціну за упаковкуза споживчу упаковку без урахування надбавок, податків та зборів (зазначається в гривнях);
 • власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові керівника);
 • заявника (найменування, місцезнаходження та прізвище, ім’я, по батькові контактної особи);
 • те, що строк включення лікарського засобу до Реєстру становить не менше ніж шість місяців;
 • обсяги виробництва та/або постачання упаковок лікарського засобу на період дії Реєстру до моменту його наступного оновлення;

2) довіреності, яка засвідчує повноваження заявника подавати до МОЗ документи, зазначені у підпункті 1 цього пункту, виданої власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, з перекладом на українську мову, або копії такої довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку;

3) письмового зобов’язання здійснювати постачання лікарського засобу в Україні протягом заявленого строку за ціною, що не перевищуватиме заявлену оптово-відпускну ціну.

У разі коли заявником є юридична особа, документи засвідчуються підписом керівника, скріпленим печаткою (у разі наявності).

Відповідальним за достовірність інформації, зазначеної в документах, є заявник.

9. МОЗ відмовляє у внесенні торгової назви лікарського засобу до Реєстру в разі:

1) неподання документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку;

2) коли заявлена оптово-відпускна ціна перевищує рівень граничної оптово-відпускної ціни.

10. Під час ведення Реєстру допускаються виправлення технічного характеру, які вносяться до Реєстру на підставі наказу МОЗ.

11. Підставами для виключення лікарського засобу з Реєстру є:

1) припинення дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

2) виявлення недостовірних даних, поданих заявником;

3) заява заявника;

4) порушення заявником зобов’язань, передбачених у пункті 8 цього Порядку.

12. Виключення лікарського засобу з Реєстру здійснюється на підставі наказу МОЗ.

13. Розрахунок оптово-відпускних цін на лікарські засоби, розміру відшкодування їх вартості, сум доплат здійснює МОЗ. МОЗ може залучати до розрахунку розміру відшкодування фахівців державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ.

Заявники мають право подати МОЗ звернення щодо перегляду розміру відшкодування у разі виявлення помилки у проведених розрахунках протягом п’яти робочих днів з дати оприлюднення Реєстру. МОЗ протягом п’яти робочих днів з дати надходження звернення здійснює його розгляд, приймає рішення та надає мотивовану відповідь. Зміни до Реєстру вносяться на підставі наказу МОЗ

У разі виявлення технічної помилки в Реєстрі заявники протягом п’яти робочих днів з дати оприлюднення оновленого Реєстру мають право подати МОЗ звернення щодо виправлення відповідної технічної помилки, крім розміру оптово-відпускної ціни лікарського засобу, поданого заявником. МОЗ протягом п’яти робочих днів з дати надходження звернення здійснює розгляд такого звернення, приймає рішення та надає мотивовану відповідь. Зміни до Реєстру вносяться на підставі наказу МОЗ.

14. Протягом п’яти робочих днів з дати оприлюднення оновленого Реєстру на офіційному веб-сайті МОЗ заявники, вартість добової дози лікарського засобу яких у Реєстрі не більше ніж на 5 відсотків10 відсотків перевищує таку вартість добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що відшкодовується згідно з Реєстром повністю (без доплати), можуть повторно подати МОЗ документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку, із зміненою оптово-відпускною ціною за упаковку лікарського засобу, яка у перерахунку на добову дозу дорівнює вартості добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що згідно з Реєстром відшкодовується повністю (без доплати). МОЗ за результатами розгляду отриманих документів протягом п’яти робочих днів здійснює їх розгляд та приймає рішення про внесення змін до Реєстру, що затверджується наказом зазначеного Міністерства.

Інформація щодо внесення таких змін оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ в день оприлюднення Реєстру.

15. Аптекам та їх структурним підрозділам дозволяється протягом 30 календарних днів завершити реалізацію лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, закуплених до дати затвердження оновленого Реєстру із зазначенням цін та процедур відповідно до порядку та вимог, що діяли до дати затвердження МОЗ оновленого Реєстру.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 березня 2017 р. № 152

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 »Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2015 р., № 54, ст. 1740; 2016 р., № 3, ст. 166; 2017 р., № 13, ст. 361) доповнити підпунктом 3 такого змісту:

«3) на лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, зазначеного в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3103), під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки в розмірі 15 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 56, ст. 1528; 2015 р., № 54, ст. 1740; 2017 р., № 13, ст. 361):

1) у пункті 1 постанови:

абзац другий підпункту 1 викласти в такій редакції:

«лікарські засоби, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів (далі — лікарські засоби);»;

доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

«3) задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, зазначеного в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3103), та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров’я, не можуть перевищувати граничних оптово-відпускних цін, встановлених Міністерством охорони здоров’я;».

2) пункт 1 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів (далі — лікарські засоби).».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102; 2017 р., № 13, ст. 367):

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Запровадити з 1 квітня 2017 р. державне регулювання цін на лікарські засоби, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, шляхом встановлення Міністерством охорони здоров’я граничних оптово-відпускних цін.»;

2) у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«що дія цієї постанови поширюється на зареєстровані в Україні готові лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, що включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, зазначеного в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3103), та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров’я (далі — лікарські засоби);»;

абзаци третій, четвертий і шостий виключити;

3) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

«У разі зміни офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, більше ніж на 5 відсотків за місяць або на 10 відсотків за квартал Міністерство охорони здоров’я здійснює перерахунок граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби.».

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3103):

1) у пункті 1 слова «, вартість яких підлягає відшкодуванню,» виключити;

2) у пункті 2:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

«що дія цієї постанови поширюється на зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, що включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, зазначеному у пункті 1 цієї постанови, та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров’я (далі — лікарські засоби). Такі лікарські засоби повинні бути включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2016 р., № 3, ст. 166);

що ціни на лікарські засоби підлягають державному регулюванню відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 »Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2017 р., № 13, ст. 361) та від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102);»;

абзац четвертий після слів «форми випуску» доповнити словами «, кількості одиниць для лікування»;

3)абзац другий пункту 3 виключити;

4) пункт 5 виключити;

5) у назві додатка до постанови слова «, вартість яких підлягає відшкодуванню» виключити.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті