Постанова КМУ від 27.02.2019 р. № 131

01 Березня 2019 10:41 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27.02.2019 р. № 131
Деякі питання здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області

Відповідно до пункту 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та статті 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Запровадити з 1 квітня по 31 грудня 2019 р. пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області (далі — пілотний проект).
 2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області.

 1. Установити, що:

1) на період дії пілотного проекту норми, визначені абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570) та пунктами 7, 11 і 12 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, до договорів про медичне обслуговування населення за пілотним проектом не застосовуються;

2) договори про медичне обслуговування населення за пілотним проектом укладаються до 15 березня 2019 р. в електронній формі з дотриманням законодавства про електронний документообіг на строк з 1 квітня по 31 грудня 2019 року.

 1. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2019 року.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 131

ПОРЯДОК
здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій
медичного обслуговування населення за програмою медичних
гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області

 1. Цей Порядок регулює механізм здійснення пілотного проекту, який фінансується за бюджетною програмою “Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області” (далі — пілотний проект), тарифи і коригувальні коефіцієнти.
 2. Дія цього Порядку поширюється на комунальні заклади охорони здоров’я, на базі яких здійснюється пілотний проект, що зазначені в додатку 1, або правонаступників таких закладів.
 3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) денний стаціонар — спосіб організації надання медичних послуг шляхом госпіталізації пацієнтів на денний час за умови відсутності показань до цілодобового лікарського нагляду;

2) діагностично споріднена група — група клінічних випадків, що характеризуються схожими (пов’язаними за діагнозами) клінічними станами та подібною інтенсивністю використання ресурсів для діагностики і лікування в умовах стаціонару;

3) ваговий коефіцієнт — коригувальний коефіцієнт, що враховує характеристики складності клінічних випадків та інтенсивність використання ресурсів для діагностики і лікування в рамках однієї діагностично спорідненої групи щодо загальної середньої вартості діагностики та лікування клінічного випадку в умовах стаціонару;

4) пролікований випадок — комплекс наданих медичних послуг пацієнту, пов’язаних з лікуванням клінічного випадку в умовах стаціонару, що завершується вибуттям пацієнта із стаціонару;

5) середній індекс структури випадків — середнє значення всіх вагових коефіцієнтів за пролікованими випадками у стаціонарних умовах у відповідному періоді.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” та інших законодавчих актах.

 1. У пілотному проекті мають право брати участь комунальні заклади охорони здоров’я, зазначені в додатку 1, або їх правонаступники за умови, що вони відповідають вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 43, ст. 1528) (далі — учасники пілотного проекту).
 2. НСЗУ у межах пілотного проекту укладає з учасниками пілотного проекту договори про медичне обслуговування населення на надання медичних послуг, пов’язаних з наданням спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги, крім послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501) (далі — договір).
 3. Загальна орієнтовна ціна, на яку укладається договір, розраховується як сума глобальних ставок на медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги і медичні послуги стаціонарної допомоги, що зазначені в додатку 1. У разі коли договір з учасником пілотного проекту, крім обласних наркологічних диспансерів, укладається на надання медичних послуг стаціонарної допомоги, до суми глобальних ставок додається добуток запланованої кількості пролікованих випадків, ставки на пролікований випадок, запланованого середнього індексу структури випадків та коефіцієнта рівня стаціонару відповідного учасника пілотного проекту.

Запланована кількість пролікованих випадків визначається згідно з інформацією, наданою департаментом охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації за попередні періоди, та зазначається в договорі.

Запланований середній індекс структури випадків відповідного учасника пілотного проекту зазначається в договорі та розраховується за формулою:

де CMIplan — запланований середній індекс структури випадків для відповідного учасника пілотного проекту;

Casesplan_i — запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги за діагностично спорідненою групою і для відповідного учасника пілотного проекту;

RWi — ваговий коефіцієнт діагностично спорідненої групи i;

Casesplan — загальна запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги для відповідного учасника пілотного проекту.

Різниця між загальною орієнтовною ціною всіх укладених договорів станом на 1 квітня 2019 р. та загальною сумою бюджетних асигнувань, передбачених для здійснення пілотного проекту, дорівнює сумі резервних видатків. У межах резервних видатків може бути збільшено загальну орієнтовну ціну договорів у наступних періодах із внесенням відповідних змін до договорів.

 1. Для оплати медичних послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги, у тому числі послуг, що надаються в умовах денного стаціонару, застосовується тариф у вигляді глобальної ставки за медичне обслуговування пацієнтів за період з 1 квітня до 31 грудня 2019 р. згідно з додатком 1.
 2. Для оплати медичних послуг стаціонарної допомоги, що надаються усіма учасниками пілотного проекту, крім обласних наркологічних диспансерів, використовується комбінація тарифів у вигляді глобальної ставки за медичне обслуговування пацієнтів за період з 1 квітня до 31 грудня 2019 р. та ставки на пролікований випадок. Для оплати медичних послуг стаціонарної допомоги в обласних наркологічних диспансерах застосовується тільки тариф у вигляді глобальної ставки. Розмір глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги для учасників пілотного проекту встановлений у додатку 1. Розмір ставки на пролікований випадок (далі — базова ставка) становить 1421 гривню.
 3. До базової ставки застосовуються такі коригувальні коефіцієнти:

1) вагові коефіцієнти, що зазначені в додатку 2;

2) коефіцієнти рівня стаціонару, що становлять:

для медичних послуг, які надаються учасниками пілотного проекту, що перебувають в управлінні обласної ради, — 1,3;

для медичних послуг, які надаються учасниками пілотного проекту, що перебувають в управлінні міської або районної ради, — 1;

3) коефіцієнт збалансованості бюджету, що розраховується не рідше одного разу на квартал за формулою, наведеною в додатку 3.

 1. Сума оплати за медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги за місяць розраховується як 1/9 розміру глобальної ставки на медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги.
 2. Сума оплати за медичні послуги стаціонарної допомоги за місяць розраховується як сума 1/9 розміру глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги та добутку загальної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично спорідненою групою, базової ставки, вагового коефіцієнта відповідної діагностично спорідненої групи, коефіцієнта рівня стаціонару учасника пілотного проекту, коефіцієнта збалансованості бюджету, що застосовується у відповідному періоді. При цьому для розрахунку суми оплати враховуються лише проліковані випадки, про які надавач медичних послуг подав інформацію НСЗУ та які зазначені у звіті про медичні послуги, щодо якого НСЗУ не було подано заперечень чи зауважень. Сума оплати за медичні послуги стаціонарної допомоги в обласних наркологічних диспансерах за місяць розраховується як 1/9 розміру глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги.

Визначення діагностично спорідненої групи, до якої належить пролікований випадок, здійснюється НСЗУ за основним діагнозом з урахуванням проведених медичних процедур або хірургічних операцій, зазначених у карті пацієнта, який вибув із стаціонару (далі — форма № 066/о), відповідно до затвердженої МОЗ таблиці співставлення кодів діагностично споріднених груп з кодами Міжнародної статистичної класифікації хвороб Десятого перегляду (МКХ-10) і Тимчасового галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій, затвердженого МОЗ.

 1. Учасники пілотного проекту зобов’язані подавати НСЗУ таку інформацію:

не рідше ніж раз на тиждень — зведену відомість про кількість пролікованих випадків за попередній тиждень, яка визначається виходячи з кількості пацієнтів, які вибули із стаціонару, про що складено в установленому законодавством порядку форму № 066/о;

звіт про медичні послуги в установленому договором порядку;

не рідше ніж раз на квартал до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом (в останньому кварталі року — до 20 грудня), — звіт про доходи та витрати закладу охорони здоров’я, що повинен містити інформацію, передбачену договором, а також інформацію про структуру та кількість наданих амбулаторно-поліклінічних послуг.

 1. НСЗУ оплачує надані медичні послуги на підставі звітів про медичні послуги відповідно до укладеного договору в межах бюджетних асигнувань, визначених у кошторисі на відповідний період.
 2. У разі перевищення вартості наданих медичних послуг за місяць за всіма договорами над сумою бюджетних асигнувань, визначених у кошторисі на відповідний період, несплачений залишок підлягає сплаті НСЗУ у подальших звітних періодах у межах загальної суми бюджетних асигнувань, визначених кошторисом на відповідний період у частині, пропорційній сумі таких залишків за всіма договорами. При цьому оплата несплаченого залишку здійснюється за тарифом із застосуванням коригувальних коефіцієнтів, що діяли у періоді надання відповідних послуг.
 3. У разі коли медичні послуги, крім послуг, визначених у пункті 5 цього Порядку, повністю або частково оплачуються за рахунок страхових виплат або коштів фізичних та юридичних осіб, не заборонених законодавством, такі послуги оплачуються НСЗУ в частині, не покритій відповідними платежами. У такому разі учасник пілотного проекту зобов’язаний подати НСЗУ разом із звітом про медичні послуги інформацію щодо джерел та сум оплати наданих пацієнтам медичних послуг, а також розрахунок частини вартості послуг, яка підлягає оплаті за договором з НСЗУ.
 4. Учасники пілотного проекту мають право брати участь в інших пілотних проектах у встановленому законодавством порядку.
 5. Пілотний проект проводиться на умовах співфінансування з місцевих бюджетів, за рахунок яких здійснюється оплата вартості комунальних послуг та енергоносіїв учасників пілотного проекту, а також фінансування місцевих програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, в тому числі здійснення видатків, які не забезпечені надходженнями за договорами з НСЗУ, надання населенню лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1241) та від 3 грудня 2009 р. № 1301 “Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами” (Офіційний вісник України 2009 р., № 94, ст. 3210).

Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
комунальних закладів охорони здоров’я, на базі яких здійснюється
пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, розмір глобальних ставок

тис. гривень

Найменування комунального закладу охорони здоров’я Код згідно з ЄДРПОУ Розмір глобальної ставки на медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги Розмір глобальної ставки на медичні послуги стаціонарної допомоги
1. Комунальне підприємство “1-а міська лікарня Полтавської міської ради” 01999655 9 568 10 688
2. Комунальне підприємство “2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради” 01999721 3 294 6 889
3. Комунальне підприємство “3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради” 01111581 1 922 4 756
4. Комунальне підприємство “4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради” 01999678 15 722 2 740
5. Комунальне підприємство “5-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради” 01204377 3 984
6. Комунальне підприємство “Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради” 01999684 9 102 16 735
7. Комунальне підприємство “Міський клінічний пологовий будинок Полтавської міської ради” 01999690 1 107 9 494
8. Комунальне некомерційне медичне підприємство “Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського” 01999613 2 538 8 123
9. Комунальне некомерційне медичне підприємство “Кременчуцька міська лікарня “Правобережна” 01204294 2 538 6 904
10. Комунальне некомерційне медичне підприємство “Лікарня інтенсивного лікування “Кременчуцька” 41318879 6 600 10 553
11. Комунальне некомерційне медичне підприємство “Лікарня відновного лікування” 01204147 3 046
12. Комунальне некомерційне медичне підприємство “Кременчуцька міська дитяча лікарня” 05385571 5 507 12 184
13. Комунальне некомерційне медичне підприємство “Кременчуцький перинатальний центр II рівня” 01999632 3 938 9 301
14. Комунальне медичне підприємство “Лікарня Придніпровська” 01111598 305 3 198
15. Комунальне некомерційне підприємство “Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні” Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 01999626 5 377 11 711
16. Комунальне підприємство “Лубенська лікарня інтенсивного лікування” Лубенської міської ради 01999388 11 992 13 465
17. Комунальне некомерційне підприємство “Великобагачанська центральна районна лікарня” Великобагачанської районної ради Полтавської області 01999201 3 441 4 457
18. Комунальне некомерційне підприємство “Гадяцька центральна районна лікарня” Гадяцької районної ради 01999218 9 762 9 413
19. Комунальне некомерційне медичне підприємство “Глобинська центральна районна лікарня” Глобинської районної ради Полтавської області 01999224 7 861 7 696
20. Комунальне некомерційне підприємство “Гребінківська центральна районна лікарня Гребінківської районної ради Полтавської області” 01999253 2 074 5 187
21. Комунальне некомерційне підприємство “Диканська лікарня планового лікування” Диканської районної ради 01999265 4 091 2 742
22. Комунальне некомерційне підприємство “Зіньківська центральна районна лікарня” Зіньківської районної ради Полтавської області 01999276 5 641 6 208
23. Комунальне некомерційне підприємство “Карлівська центральна районна лікарня ім. Л.В. Радевича” 01999299 6 000 5 852
24. Комунальне некомерційне підприємство “Кобеляцька центральна районна лікарня” Кобеляцької районної ради Полтавської області 01999307 5 669 8 043
25. Комунальне некомерційне підприємство “Козельщинська центральна районна лікарня” Козельщинської районної ради Полтавської області 01999320 3 717 2 711
26. Комунальне некомерційне підприємство Котелевська центральна районна лікарня Котелевської районної ради 01999336 3 284 3 419
27. Комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької районної ради “Кременчуцька центральна районна лікарня” 01999342 6 924 7 206
28. Комунальне некомерційне підприємство Лохвицька районна лікарня Лохвицької районної ради 01999359 7 762 7 465
29. Комунальне некомерційне підприємство “Машівська центральна районна лікарня” Машівської районної ради Полтавської області 01999394 3 520 3 258
30. Комунальне некомерційне підприємство “Миргородська центральна районна лікарня” Миргородської районної ради 01999402 7 237 16 776
31. Комунальне некомерційне підприємство “Новосанжарська центральна районна лікарня Новосанжарської районної ради Полтавської області” 01999425 6 238 5 717
32. Комунальне некомерційне підприємство “Оржицька центральна районна лікарня” Оржицької районної ради Полтавської області 01999448 4 577 3 988
33. Комунальне некомерційне підприємство “Пирятинська центральна районна лікарня” Пирятинської районної ради 01999460 4 975 5 908
34. Комунальне некомерційне підприємство “Полтавська центральна районна лікарня” Полтавської районної ради 01999477 9 828 12 448
35. Комунальне некомерційне підприємство “Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області” 01999483 4 570 3 976
36. Комунальне підприємство “Семенівська центральна районна лікарня” Семенівської районної ради 01999494 4 646 4 329
37. Комунальне некомерційне підприємство “Хорольська центральна районна лікарня” Хорольської районної ради Полтавської області 01999514 4 468 6 899
38. Комунальне некомерційне підприємство “Чорнухинська районна лікарня” Чорнухинської районної ради Полтавської області 01999520 2 271 1 513
39. Комунальне некомерційне підприємство “Чутівська центральна районна лікарня” 01999537 4 473 3 568
40. Комунальне некомерційне підприємство “Шишацька центральна районна лікарня” Шишацької районної ради Полтавської області 01999543 2 037 4 304
41. Комунальне підприємство “Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради” 01999106 7 393 68 833
42. Комунальне підприємство “Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради” 01204348 6 623 12 416
43. Комунальне підприємство “Обласна клінічна лікарня відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування сім’ї та репродукції людини, медичної генетики Полтавської обласної ради” 01999112 5 788 7 768
44. Комунальне підприємство “Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради” 02008968 4 043 1 700
45. Комунальне підприємство “Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради” 01999661 7 819
46. Комунальне підприємство “Полтавський обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради” 01984151 3 405 5 854
47. Комунальне підприємство “Кременчуцький обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради” 13961403 1 395 3 470
48. Комунальне підприємство “Лубенський обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради” 26435008 1 036 691
49. Комунальне підприємство “3-я міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради” 01999595 8 337
50. Комунальне підприємство “Міська дитяча клінічна стоматологічна поліклініка Полтавської міської ради” 01204394 3 944
51. Комунальне некомерційне медичне підприємство “Міська дитяча стоматологічна поліклініка” 01204236 1 905
52. Лубенська міська комунальна стоматологічна поліклініка 05506589 4 116
53. Горішньоплавнівська міська стоматологічна поліклініка 24832478 2 688
54. Комунальне підприємство “Кременчуцький обласний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради” 01204207 3 187
55. Лубенський обласний шкірно-венерологічний диспансер 26434977 1 387
56. Комунальне некомерційне медичне підприємство “Кременчуцький міський стоматологічний центр” 42631629 3 046

Додаток 2
до Порядку

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
діагностично споріднених груп

Код діагностично спорідненої групи Назва діагностично спорідненої групи Ваговий коефіцієнт
1 Інфекції та їх наслідки 0,98
2.1 Злоякісні або неуточнені новоутворення 1,135
2.2 Новоутворення in situ 0,965
2.3 Доброякісні новоутворення 0,795
3.1 Хвороби крові i кровотворних органів 2,007
3.2 Алiментарнi анемії 0,795
4.1 Хвороби ендокринної системи 0,681
5.1 Розлади психіки та поведінки 0,263
6.1 Хвороби нервової системи 1,33
7.1 Очні хвороби 0,568
7.2 Хвороби вуха, горла, носа та верхніх дихальних шляхів 0,568
9.1 Хвороби судин 0,908
9.2 Хвороби системи кровообігу 0,898
10.1 Хвороби органів дихання 0,681
11.1 Хвороби органів травлення 0,681
11.2 Хвороби гепатобіліарної системи та підшлункової залози 0,681
12.1 Хвороби шкіри, підшкірної клітковини та молочної залози 0,341
13.1 Хвороби кістково-м’язової системи 1,022
14.1 Хвороби сечової системи 1,223
14.2 Чоловічі хвороби 0,681
14.3 Жіночі хвороби 1,247
15.1 Вагітність з розродженням 1,703
15.2 Вагітність з абортивним наслідком 0,613
15.3 Вагітність без розродження 1,511
16.1 Стани перинатального періоду 3,368
17.1 Вроджені аномалії (вади розвитку) 1,135
18.1 Симптоми, не класифіковані в інших 0,385
19.1 Травми та їх ускладнення 0,985
19.2 Опіки, відмороження 1,239
19.3 Отруєння 0,477
20.1 Зовнішні причини захворюваності та смертності 0,396
21.1 Фактори, що впливають на стан здоров’я населення 0,415
7A.1 Операції на нервовій системі 2,565
7B.1 Операції на ендокринній системі 1,374
7C.1 Очні операції 0,738
7D.1 Отоларингологічні операції 0,965
7E.1 Операції на голові, верхній та нижній щелепах 1,162
7F.1 Операції на серці та грудному відділі аорти 6,117
7G.1 Операції на органах грудної клітки 2,631
7H.1 Операції на грудній залозі 1,745
7J.1 Операції на травній системі 1,438
7J.2 Операції на гепатобіліарній системі та підшлунковій залозі 1,464
7K.1 Операції на органах сечовидільної системи 1,599
7K.2 Операції на чоловічих статевих органах 1,097
7L.1 Гінекологічні операції 1,828
7N.1 Операції на кістково-м’язовій системі 1,986
7P.1 Операції на артеріальних судинах 2,127
7P.2 Операції на венозних судинах та лімфатичній системі 1,067
7S.1 Операції на шкірі та підшкірній клітковині 0,795
7Z.1 Операції на черевній стінці, порожнині очеревинного простору, заочеревинному просторі та промежині 1,444

Додаток 3
до Порядку

ФОРМУЛА
розрахунку коефіцієнта збалансованості бюджету

 1. Коефіцієнт збалансованості бюджету розраховується за такою формулою:

де BRCplan — коефіцієнт збалансованості бюджету для поточного звітного періоду;

Budtotal — сума використаних у минулих періодах резервних видатків та добутку запланованої кількості медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами протягом усього строку дії договорів, базової ставки, коригувальних коефіцієнтів;

Budact — добуток кількості наданих медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів;

Casesplan — запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги у поточному та подальших звітних періодах за всіма договорами;

CMIplan — запланований середній індекс структури випадків;

AHLCplan — запланований середній коефіцієнт рівня стаціонару;

BRact — добуток базової ставки та коефіцієнта збалансованості бюджету, що застосовувався у попередньому звітному періоді.

 1. При цьому:

1) добуток кількості наданих медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів розраховується за формулою:

де  Budact — добуток кількості наданих медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів;

Casesact_i_h_p — кількість пролікованих випадків за діагностично спорідненими групами і надавачем рівня стаціонару h за всіма договорами у звітному періоді p;

RWi — ваговий коефіцієнт діагностично спорідненої групи i для кожного пролікованого випадку;

HLCh — коефіцієнт рівня стаціонару h для кожного пролікованого випадку за діагностично спорідненою групою i;

BRact_p — добуток базової ставки та коефіцієнта збалансованості бюджету, що застосовувався у відповідному звітному періоді p;

2) запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги у поточному та подальших звітних періодах за всіма договорами розраховується за формулою:

де  Casesplan — запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги у поточному та подальших звітних періодах за всіма договорами;

Casestotal — запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги за всіма договорами протягом усього строку договорів;

Perplan — кількість місяців у поточному та подальших звітних періодах до кінця строку договорів;

Pertotal — загальна кількість місяців строку договорів;

3) запланований середній індекс структури випадків розраховується за формулою:

де CMIplan — запланований середній індекс структури випадків;

Casesplan_i — запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги, визначена в договорі і для поточного та подальших періодів;

RWi — запланований середній індекс структури випадків, визначений у договорі і;

Casesplan — запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги у поточному та подальших звітних періодах за всіма договорами;

4) запланований середній коефіцієнт рівня стаціонару розраховується за формулою:

де AHLCplan — запланований середній коефіцієнт рівня стаціонару;

Casesplan_h — запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги у поточному та подальших звітних періодах за всіма договорами відповідно до рівня стаціонару h;

HLCh — запланований коефіцієнт рівня стаціонару h для відповідної запланованої кількості медичних послуг стаціонарної допомоги у всіх договорах відповідно до рівня стаціонару h;

Casesplan — запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги у поточному та подальших звітних періодах за всіма договорами.

У разі коли розрахований коефіцієнт збалансованості бюджету становить менше одиниці, він підлягає перерахунку. При цьому до показника Budtotal додається невикористаний залишок резервних видатків, але не більше, ніж необхідно для досягнення значення коефіцієнта збалансованості бюджету, що дорівнює 1. У разі наявності залишку невикористаних резервних видатків під час перерахунку коефіцієнта збалансованості бюджету станом на 1 грудня 2019 р., такий залишок додається до показника Budtotal у повному обсязі незалежно від значення розрахованого коефіцієнта збалансованості бюджету.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 131

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою “Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області” (далі — бюджетні кошти).
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОЗ.
 3. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є НСЗУ.
 4. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату медичних послуг, пов’язаних із вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, наданих пацієнтам відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного з НСЗУ (далі — договір), згідно з Порядком здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 131.
 5. Оплата медичних послуг, передбачених пунктом 4 цього Порядку, здійснюється на рахунки надавачів медичних послуг на підставі звітів про медичні послуги відповідно до Порядку здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області та договору. Порядок та строки подання звітів про медичні послуги, інформація, що включається до них, визначаються договором.
 6. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня на підставі договорів може здійснювати попередню оплату за медичні послуги відповідно до законодавства.
 7. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та здійснення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються НСЗУ в установленому законодавством порядку.
 8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті