Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Міністерства охорони здоров’я України»

03 Березня 2020 4:31 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
на публічне обговорення виноситься проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Міністерства охорони здоров’я України»

Статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) визначені порушення порядку провадження господарської діяльності, за вчинення яких передбачена адміністративна відповідальність.

В той же час, згідно зі статтею 255 КУпАП протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів ліцензування (стаття 164 у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає відповідний орган ліцензування).

Відповідно до пункту 10 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, МОЗ України є органом ліцензування господарської діяльності з медичної практики та діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» МОЗ України здійснює контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов шляхом проведення планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю).

З врахуванням викладеного МОЗ України підготовлено проєкт наказу «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Міністерства охорони здоров’я України» (далі — Проєкт наказу).

Прийняття цього наказу дозволить уповноваженим посадовим особам МОЗ України складати протоколи про адміністративні правопорушення на відповідних територіях у строки, визначені статтею 254 КУпАП (протягом 24 годин), та направляти їх до районних, районних у місті, міських, міськрайонних судів з метою винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення, вчинення яких передбачено статтею 164 КУпАП, та накладення відповідних штрафних санкцій.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров’я України за адресою — 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, E-mail: [email protected].

Розробник Проєкту наказу — Худошина Ольга Валентинівна.

Проєкт наказу оприлюднений шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Термін обговорення Проєкту наказу становить один місяць з моменту його оприлюднення.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Міністерства охорони здоров’я України»

1. Резюме

Визначення організаційних засад та порядку оформлення Міністерством охорони здоров’я України матеріалів про адміністративні правопорушення.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) визначені порушення порядку провадження господарської діяльності, за вчинення яких передбачена адміністративна відповідальність.

В той же час, згідно зі статтею 255 КУпАП протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів ліцензування (стаття 164 у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає відповідний орган ліцензування).

Відповідно до пункту 10 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, МОЗ України є органом ліцензування господарської діяльності з медичної практики та діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» МОЗ України здійснює контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов шляхом проведення планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю).

Окремої уваги потребує той факт, що наразі господарську діяльність з медичної практики здійснює 23500 ліцензіатів; з діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини — 23 ліцензіата.

Порушення, відповідальність за які передбачена статтею 164 КУпАП, здебільшого фіксуються під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Зокрема, протягом 2019 рок МОЗ України проведено 123 заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства в сфері господарської діяльності з медичної практики та в сфері діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

Прийняття цього наказу дозволить уповноваженим посадовим особам МОЗ України складати протоколи про адміністративні правопорушення на відповідних територіях у строки, визначені статтею 254 КУпАП (протягом 24 годин), та направляти їх до районних, районних у місті, міських, міськрайонних судів з метою винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення, вчинення яких передбачено статтею 164 КУпАП, та накладення відповідних штрафних санкцій.

3. Суть проєкту акту

Проєктом наказу визначені організаційні засади та порядок оформлення МОЗ України матеріалів про адміністративні правопорушення.

4. Вплив на бюджет

Реалізація положень проєкту наказу не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

6. Прогноз впливу

Реалізація проєкту наказу дозволить систематизувати порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Прогноз впливу додається.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції України.

8. Ризики та обмеження

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт наказу направлений на мінімізацію ризиків вчинення корупційних правопорушень.

Положення проєкту наказу не містять ознаки дискримінації. Проєкт акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу розроблено за власною ініціативою з метою прозорості та упорядкування процедури складання уповноваженими посадовими особами МОЗ України протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164 КУпАП.

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗоряна Скалецька

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України

28.02.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до статті 164, статей 254–257, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з метою посилення державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства в сфері охорони здоров’я та дотримання уповноваженими посадовими особами Міністерства охорони здоров’я України законодавства при оформленні ними матеріалів про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства охорони здоров’я України, що додається.

2. Управлінню ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги (І. Слонецький) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра А. Семиволоса.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрЗоряна Скалецька

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Міністерства охорони здоров’я України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП), статті 20 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та визначає процедуру складання протоколів про адміністративні правопорушення, що передбачено статтею 164 КУпАП.

2. Посадові особи МОЗ України, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) в установленому порядку (далі — уповноважені особи), при виявлені адміністративного правопорушення складають протоколи про адміністративні правопорушення (далі — Протокол) на бланку за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

Уповноважені особи складають Протоколи у разі виявлення наступних порушень, встановлених ст. 164 КУпАП:

1) провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, або у період зупинення дії ліцензії;

2) надання суб’єктом господарювання МОЗ України недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства;

3) порушення ліцензіатом установленого законом строку повідомлення МОЗ України про зміну відомостей, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії;

4) невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.

ІІ. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення

1. У разі вчинення особою кількох окремих адміністративних правопорушень Протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то Протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

2. Протокол та додатки до нього надсилаються до районного, районного у місті, міського, міськрайонного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

3. При оформленні Протоколу, додатків до нього та направленні цих матеріалів до суду слід враховувати, що стягнення може бути накладено не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніше як через три місяці з дня його виявлення, та у розмірі, передбаченому статтею 164 КУпАП.

4. Протокол складається уповноваженими особами у разі виявлення порушень, визначених пунктом 2 цієї Інструкції, під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, та діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ України.

5. Протокол складається не пізніше 24 годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

6. У Протоколі зазначаються дата і місце його складення; посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб — громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті громадянина України); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативно-правовий акт, що передбачає відповідальність за це правопорушення; прізвища, імена, по батькові, адреси місця проживання або перебування свідків і потерпілих (якщо такі є); пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інформація про надані особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснення її прав і обов’язків, передбачених статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

7. Особа, щодо якої складено Протокол, має бути ознайомлена з її правами i обов’язками, передбаченими статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, про що зазначається у протоколі.

8. Особа, щодо якої складається Протокол, має право надати письмове пояснення та зауваження по суті вчиненого правопорушення. Пояснення та зауваження або включаються до протоколу, або додаються до протоколу окремо.

У разі відмови особи, щодо якої складається Протокол, від надання пояснень та зауважень по суті вчиненого правопорушення, уповноважена особа вносить до нього відповідний запис.

9. До Протоколу додаються копії документів та інші докази, що вказують на обставини та час вчинення правопорушення.

10. Свідки адміністративного правопорушення (у разі їх наявності) можуть надати свої письмові пояснення, які також долучаються до протоколу.

11. Протокол складається у двох примірниках, підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягується до адміністративної відповідальності. Другий примірник протоколу під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання Протоколу, в ньому робиться відповідний запис, який засвідчується підписом уповноваженої особи.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право викласти мотиви свого відмовлення від його підписання, які додаються до Протоколу.

13. При наявності свідків Протокол може бути підписано також і цими особами.

14. Другий примірник складеного Протоколу та копії інших матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, рекомендованим листом протягом 5 календарних днів разом із супровідним листом направляються особі, щодо якої складено Протокол, у разі якщо вказана особа:

1) відмовляється від отримання другого примірника протоколу;

2) не з’являється для ознайомлення з протоколом.

ІІІ. Порядок оформлення справи про адмiнiстративне правопорушення та надсилання її до суду

1. Протокол, не пізніше наступного робочого з дня його складання, реєструється уповноваженою особою у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, сторінки якого повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою.

2. Складений Протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються уповноваженою особою у справу про адміністративне правопорушення (далі — Справа) протягом 10 робочих днів з дня складання Протоколу. У справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, що містяться у справі (Додаток 3).

3. Оригінал Справи разом із супровідним листом у триденний строк з моменту її складення надсилається до районного, районного у місті, міського, міськрайонного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Супровідний лист містить клопотання про направлення до Міністерства охорони здоров’я України копії судового рішення у справі.

4. Копія Справи протягом трьох років зберігається в Міністерстві охорони здоров’я України разом з ліцензійною справою. До цієї справи в подальшому додаються копії судових рішень у справі, а також інші документи та матеріали, пов’язані з розглядом цієї справи в суді.

5. Після отримання відомостей про прийняте судом рішення у справі про адміністративне правопорушення до журналу реєстрацій протоколів про адміністративні правопорушення вносяться відомості про результати розгляду справ.

6. Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги веде облік адміністративних правопорушень, який містить перелік обов’язкової інформації, згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

Начальник Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомогиІгор Слонецький

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті