Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо протидії ціновим спекуляціям на товари, послуги, роботи першої необхідності недобросовісними суб’єктами господарювання під час правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні)»

25 Березня 2020 3:09 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку права законодавчої ініціативи подається на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо протидії ціновим спекуляціям на товари, послуги, роботи першої необхідності недобросовісними суб’єктами господарювання під час правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні)».

Доповідати проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо протидії ціновим спекуляціям на товари, послуги, роботи першої необхідності недобросовісними суб’єктами господарювання під час правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні)» на пленарному засіданні Верховної Ради України буде Качура Олександр Анатолійович.

Народний депутат УкраїниО.А. Качура

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо протидії ціновим спекуляціям на товари, послуги, роботи першої необхідності недобросовісними суб’єктами господарювання під час правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Надзвичайний стан — це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.

Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, нормалізація обстановки, відновлення правопорядку при спробах захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, для відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для нормального функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших інститутів громадянського суспільства.

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Карантин — адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Всі вищезазначені заходи вводяться державою задля усунення, відвернення загроз, відновлення правопорядку, ліквідації наслідків непередбачуваних ситуацій, які становлять небезпеку існування України та її жителів.

Проте ми можемо спостерігати коли під час надзвичайних ситуацій недобросовісні суб’єктами господарювання, користуючись панічними настроями громадян, під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні необґрунтовано, у декілька разів або навіть у десятки разів, підвищують вартість товарів, послуг, роботів першої необхідності в залежності від надзвичайної ситуації, яка склалась у певний період.

Згідно з частиною першою статті 5 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України забезпечує: проведення державної цінової політики, здійснює державне регулювання цін, визначає повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та застосування цін, якщо інше не визначено законом або міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, визначає перелік товарів, державні регульовані ціни на які затверджуються відповідними органами виконавчої влади, якщо інше не визначено законом.

Тому, я переконаний, що під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні Кабінетом Міністрів України на час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні має формуватись та встановлюватись виключний перелік граничних цін і тарифів вартості товарів, робіт чи послуг з метою унеможливлення необґрунтованого їх підвищення.

2. Мета і завдання проєкту закону

Метою прийняття закону є унеможливлення необґрунтованого підвищення вартості товарів, робіт чи послуг під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні та встановлення адміністративної і кримінальної відповідальності за недотримання вимог Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту Закону

Законопроєктом передбачається доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України санкціями щодо суб’єктів господарювання, які необґрунтовано перевищують вартість товарів, робіт чи послуг, виключний перелік яких формується та встановлюється Кабінетом Міністрів України на час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні.

Також законопроєктом передбачається доповнити Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану», Закон України «Про правовий режим воєнного стану», Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» повноваження Кабінету Міністрів України на час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні формувати та встановлювати виключний перелік граничної ціни або тарифу на товари, робіти чи послуги першої необхідності.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, що належать до предмета правового регулювання законопроєкту, регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодексом України, Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану», Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроєкту не потребує додаткових витрат із державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акту

Прийняття законопроєкту унеможливить необґрунтоване підвищення цін і тарифів на товари, робіти чи послуги під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні та встановить адміністративну і кримінальну відповідальность за недотримання вимог Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Народний депутат УкраїниО.А. Качура

Проєкт

зареєстрований в Парламенті

20.03.2020 р. за № 3253

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо протидії ціновим спекуляціям на товари, послуги, роботи першої необхідності недобросовісними суб’єктами господарювання під час правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 1553:

«Стаття 1553. Необґрунтоване підвищення цін і тарифів на товари, послуги, роботи першої необхідності суб’єктами господарювання під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні

Перевищення встановлених Кабінетом Міністрів України під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні, граничних цін і тарифів працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг або суб’єктами господарювання під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг –

тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен окремий товар, роботу, послугу.

Примітка. Перевищення встановлених Кабінетом Міністрів України під дії час правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні, граничних цін і тарифів слід вважати перевищення вартості товарів, робіт чи послуг, виключний перелік яких формується та встановлюється Кабінетом Міністрів України на час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні.»;

2) статтю 221 після цифр «1551» доповнити цифрами «1553».

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) доповнити Кодекс статтею 1991 такого змісту:

«Стаття 1991. Необґрунтоване підвищення цін і тарифів на товари першої необхідності суб’єктами господарювання під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні

1. Неодноразове, а саме більше двох разів протягом шести місяців, вчинення однією і тією ж особою перевищення встановлених Кабінетом Міністрів України під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні, граничних цін і тарифів працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг або суб’єктами господарювання під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг карається штрафом у розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен окремий товар, роботу, послугу.

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб карається штрафом у розмірі сім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен окремий товар, роботу, послугу.

Примітка. Перевищення встановлених Кабінетом Міністрів України під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні, граничних цін і тарифів слід вважати перевищення вартості товарів, робіт чи послуг, виключний перелік яких формується та встановлюється Кабінетом Міністрів України на час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні.».

3. У Закон України «Про правовий режим воєнного стану (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст.250) внести наступні зміни:

1) статтю 8 доповнити частиною четвертою наступного змісту:

«4. Кабінетом Міністрів України, протягом строку дії воєнного стану, формується та встановлюється перелік товарів, робіт і послуг та граничних цін і тарифів на них для застосування суб’єктами господарювання під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг.».

4. У Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 23, ст.176) внести наступні зміни:

1) частину першу статті 17 доповнити пунктом 9 наступного змісту:

«9.формування та встановлення Кабінетом Міністрів України, протягом строку дії надзвичайного стану, переліку товарів, робіт і послуг та граничних цін і тарифів на них для застосування суб’єктами господарювання під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг».

5. У Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 29, ст. 228) внести наступні зміни:

1) частину першу статті 3 доповнити абзацом шостим наступного змісту:

«формує та встановлює, протягом строку дії карантину, перелік товарів, робіт і послуг та граничних цін і тарифів на них для застосування суб’єктами господарювання під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;»

У зв’язку із цим абзац шостий частини першої статті 3 вважати абзацом сьомим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо протидії ціновим спекуляціям на товари, послуги, роботи першої необхідності недобросовісними суб’єктами господарювання під час правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні)»

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проєкту акта
Норма відсутня Стаття 1553. Необґрунтоване підвищення цін і тарифів на товари, послуги, роботи першої необхідності суб’єктами господарювання під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні

Перевищення встановлених Кабінетом Міністрів України під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні, граничних цін і тарифів працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг або суб’єктами господарювання під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг – тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен окремий товар, роботу, послугу.

Примітка. Перевищення встановлених Кабінетом Міністрів України під дії час правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні, граничних цін і тарифів слід вважати перевищення вартості товарів, робіт чи послуг, виключний перелік яких формується та встановлюється Кабінетом Міністрів України на час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні.

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою — четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1–41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвертою та п’ятою статті 85, статтями 85-1, 88–88-2, 89, 90, 91, 91-5, 92-1, 96-2, 98, 101-103, 103-3, частиною першою статті 106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112, частинами четвертою, сьомою і дев’ятою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частинами другою і третьою статті 123, статтею 124, частиною третьою статті 126, частиною четвертою статті 127, статтею 127-1, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтями 135-1, 139, частиною четвертою статті 140, статтями 146, 149-1, частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162, 162-1, 162-3, 163-1–163-4, частиною другою статті 163-7, статтями 163-12, частинами другою і третьою статті 163-17, статтями 164, 164-3, 164-5–164-19, 166-1–166-4, частинами першою, другою, дев’ятою та десятою статті 166-6, 166-8–166-12, 166-14–166-18, 166-21, 166-22, 166-23, 166-24, 166-25, 166-27, 171-2, 172-4–172-20, 173–173-2, 173-4, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, статтею 180-1, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 183-1–185-11, 185-13, 186-1, 186-5–186-8, 187, 188, 188-1, 188-13 (крім справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог державного виконавця), 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, 188-38, 188-39, 188-40, 188-41, 188-45, 188-46, 188-47, 188-48, 188-49, 188-50, частиною першою статті 189-1, статтями 189-3, 190, 191, 193, 195-1–195-6, статтями 204-1, 204-3, 206-1, 212-2–212-21 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою — четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1–41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвертою та п’ятою статті 85, статтями 85-1, 88–88-2, 89, 90, 91, 91-5, 92-1, 96-2, 98, 101-103, 103-3, частиною першою статті 106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112, частинами четвертою, сьомою і дев’ятою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частинами другою і третьою статті 123, статтею 124, частиною третьою статті 126, частиною четвертою статті 127, статтею 127-1, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтями 135-1, 139, частиною четвертою статті 140, статтями 146, 149-1, частиною другою статті 154, статтею 155-1, статтею 1553, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162, 162-1, 162-3, 163-1–163-4, частиною другою статті 163-7, статтями 163-12, частинами другою і третьою статті 163-17, статтями 164, 164-3, 164-5–164-19, 166-1–166-4, частинами першою, другою, дев’ятою та десятою статті 166-6, 166-8–166-12, 166-14–166-18, 166-21, 166-22, 166-23, 166-24, 166-25, 166-27, 171-2, 172-4–172-20, 173–173-2, 173-4, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, статтею 180-1, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 183-1–185-11, 185-13, 186-1, 186-5–186-8, 187, 188, 188-1, 188-13 (крім справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог державного виконавця), 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, 188-38, 188-39, 188-40, 188-41, 188-45, 188-46, 188-47, 188-48, 188-49, 188-50, частиною першою статті 189-1, статтями 189-3, 190, 191, 193, 195-1–195-6, статтями 204-1, 204-3, 206-1, 212-2–212-21 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

Кримінальний кодекс України
Стаття 1991. Необґрунтоване підвищення цін і тарифів на товари першої необхідності суб’єктами господарювання під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні

1. Неодноразове, а саме більше двох разів протягом шести місяців, вчинення однією і тією ж особою перевищення встановлених Кабінетом Міністрів України під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні, граничних цін і тарифів працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг або суб’єктами господарювання під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг – карається штрафом у розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен окремий товар, роботу, послугу.

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб -карається штрафом у розмірі сім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен окремий товар, роботу, послугу.

Примітка. Перевищення встановлених Кабінетом Міністрів України під час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні, граничних цін і тарифів слід вважати перевищення вартості товарів, робіт чи послуг, виключний перелік яких формується та встановлюється Кабінетом Міністрів України на час дії правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину в Україні.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»
Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану

Норма відсутня

Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану

4. Кабінетом Міністрів України, протягом строку дії воєнного стану, формується та встановлюється перелік товарів, робіт і послуг та граничних цін і тарифів на них для застосування суб’єктами господарювання під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг.

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»
Стаття 17. Додаткові заходи режиму надзвичайного стану у зв’язку із надзвичайними ситуаціями техногенного або природного характеру

У разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону, крім заходів, передбачених статтею 16 цього Закону, можуть також здійснюватися такі заходи:

Пункт відсутній

Стаття 17. Додаткові заходи режиму надзвичайного стану у зв’язку із надзвичайними ситуаціями техногенного або природного характеру

У разі введення дії надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону, крім заходів, передбачених статтею 16 цього Закону, можуть також здійснюватися такі заходи:

9) формування та встановлення Кабінетом Міністрів України, протягом строку дії надзвичайного стану, переліку товарів, робіт і послуг та граничних цін і тарифів на них для застосування суб’єктами господарювання під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг.

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
Стаття 3. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Кабінет Міністрів України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб: розробляє і здійснює відповідні державні цільові програми;

забезпечує фінансування та матеріально-технічне постачання закладів охорони здоров’я, органів державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємств, установ та організацій, залучених до проведення заходів і робіт, пов’язаних з ліквідацією епідемій, координує проведення цих заходів і робіт;

координує та спрямовує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

укладає міжурядові договори;

Стаття 3. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Кабінет Міністрів України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб:

розробляє і здійснює відповідні державні цільові програми;

забезпечує фінансування та матеріально-технічне постачання закладів охорони здоров’я, органів державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємств, установ та організацій, залучених до проведення заходів і робіт, пов’язаних з ліквідацією епідемій, координує проведення цих заходів і робіт;

координує та спрямовує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;укладає міжурядові договори;

пункт відсутній формує та встановлює, протягом строку дії карантину, перелік товарів, робіт і послуг та граничних цін і тарифів на них для застосування суб’єктами господарювання під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;
вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом. вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом.

 

Народний депутат УкраїниО.А. Качура

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті