Постанова КМУ від 25 березня 2020 р. № 250

08 Квітня 2020 9:51 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 березня 2020 р. № 250
Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

Відповідно до частини восьмої статті 23, частини другої статті 97, частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (далі — субвенція), що додаються.

2. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 1 757 557,2 тис. гривень шляхом:

1) зменшення обсягу видатків за бюджетними програмами:

2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» у сумі 1 584 588,6 тис. гривень;

2301040 «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» у сумі 172 968,6 тис. гривень;

2) збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» у сумі 1 757 557,2 тис. гривень.

3. Затвердити розподіл обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» між місцевими бюджетами згідно з додатком.

4. Міністерству охорони здоров’я подати до 1 травня 2020 р. обласним та Київській міській державним адміністраціям рекомендації щодо упорядкування мережі закладів охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок субвенції.

5. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я упорядкування мережі закладів охорони здоров’я, які фінансуються за рахунок субвенції, та вжити заходів для забезпечення своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам таких закладів та нарахувань на неї і недопущення виникнення простроченої заборгованості із зазначених виплат до кінця поточного року;

у разі необхідності вжити заходів до планування та здійснення з місцевих бюджетів починаючи з 1 квітня 2020 р. оплати поточних видатків закладів охорони здоров’я, які не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я;

здійснити у разі потреби розподіл видатків на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області;

здійснити протягом двох днів розподіл видатків на підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, між обласним бюджетом та відповідними бюджетами адміністративно-територіальних одиниць області з метою недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам таких закладів та нарахувань на неї. У десятиденний строк поінформувати про здійснений розподіл Міністерство охорони здоров’я і Міністерство фінансів.

6. Міністерству охорони здоров’я разом з Національною службою здоров’я протягом трьох місяців провести аналіз виконання програми державних гарантій медичного обслуговування населення, а також функціонування закладів у системі охорони здоров’я, які не долучені до програми медичних гарантій, та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення фінансового забезпечення та організації медичного обслуговування населення.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2020 р. № 250

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ. Розпорядники та одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Субвенція спрямовується на:

оплату поточних видатків закладів у системі охорони здоров’я, визначених підпунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України;

фінансове забезпечення діяльності, пов’язаної з проведенням судово-психіатричної експертизи;

оплату поточних видатків патолого-анатомічних бюро;

оплату поточних видатків спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, що визначені у затвердженому МОЗ переліку спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, на застосування примусових заходів медичного характеру;

забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 1 квітня 2020 р. по 30 вересня 2020 р.;

оплату поточних видатків на здійснення центрами громадського здоров’я (обласних, м.Києва) заходів, спрямованих на дотримання здорового способу життя, та координації закладів охорони здоров’я щодо дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації;

підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, з метою недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам таких закладів та нарахувань на неї.

4. Відповідні місцеві ради у разі необхідності додатково понад обсяги субвенції планують та здійснюють з місцевих бюджетів оплату видатків, визначених пунктом 3 цих Порядку та умов, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих періодів, узятих на облік в органах Казначейства.

5. Не допускається спрямування субвенції на:

оплату комунальних послуг, енергоносіїв та капітальних видатків;

закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою видатків, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

двічі на місяць перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету, але не пізніше 10 та 25 числа кожного місяця.

8. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа МОЗ звіт про використання субвенції та коштів, спрямованих з місцевих бюджетів понад обсяг субвенції, в розрізі напрямів та закладів охорони здоров’я.

9. МОЗ подає щомісяця до 20 числа Мінфіну узагальнений звіт про використання субвенції та коштів, спрямованих з місцевих бюджетів понад обсяги субвенції, в розрізі місцевих бюджетів, напрямів та закладів.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2020 р. № 250

РОЗПОДІЛ
обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» між місцевими бюджетами

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Усього, обсяг субвенції для місцевих бюджетів (загальний фонд) З них видатки на:
лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином (загальний фонд) центри громадського здоров’я (обласні, м. Києва) (загальний фонд) підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (загальний фонд)
Обласний бюджет Вінницької області 109 939,3 25 534,2 7 023,4 16 041,8
Обласний бюджет Волинської області 67 008,2 16 074,8 4 660,1 6 277,2
Обласний бюджет Дніпропетровської області 319 041,9 64 273,6 14 432,6 109 140,5
Обласний бюджет Донецької області 154 496,5 32 481,9 8 591,4 41 371
Обласний бюджет Житомирської області 90 201,5 21 523,1 5 492,2 16 313,3
Обласний бюджет Закарпатської області 88 152,4 18 006,5 5 657 17 046,5
Обласний бюджет Запорізької області 115 798,9 29 173,4 7 678,1 14 554,7
Обласний бюджет Івано-Франківської області 104 790,8 19 811,8 6 181,1 25 944,1
Обласний бюджет Київської області 158 563,3 29 574,4 7 957,6 51 146
Обласний бюджет Кіровоградської області 80 097,9 19 049,9 4 256 21 099
Обласний бюджет Луганської області 66 377,3 12 578,5 3 079,3 24 894,7
Обласний бюджет Львівської області 206 354,1 37 797,1 11 351,8 62 002,7
Обласний бюджет Миколаївської області 79 343,1 16 221,1 5 091,1 12 083,9
Обласний бюджет Одеської області 187 913,6 39 205,5 10 713,9 48 141,2
Обласний бюджет Полтавської області 103 991,9 22 408,2 6 303,5 21 298,7
Обласний бюджет Рівненської області 85 004 18 581,9 5 209,1 17 526,6
Обласний бюджет Сумської області 86 973,1 15 679,5 4 867,5 25 157,4
Обласний бюджет Тернопільської області 73 039,5 15 844 4 707,6 13 007,6
Обласний бюджет Харківської області 233 951 42 651,9 12 043,1 78 256,2
Обласний бюджет Херсонської області 75 168,6 19 765,7 4 670,5 9 532
Обласний бюджет Хмельницької області 96 092,6 24 573,5 5 692,5 17 070,3
Обласний бюджет Черкаської області 96 146,7 26 608,3 5 429,9 18 570,6
Обласний бюджет Чернівецької області 68 844,1 18 000,9 4 070,6 12 633,9
Обласний бюджет Чернігівської області 89 351 19 766,7 4 526,9 26 076,5
Бюджет міста Києва 371 527,4 46 219,5 13 281,8 200 637
Усього 3 208 168,7 651 405,9 172 968,6 905 823,4
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті