Постанова КМУ від 22 квітня 2020 р. № 302

27 Квітня 2020 4:52 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 квітня 2020 р. № 302
Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

Відповідно до пункту 16 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 квітня 2020 р. № 302

ПОРЯДОК
використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (далі — фонд), який створюється у складі державного бюджету на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни дії карантину.

2. Кошти фонду спрямовуються на:

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених заходів, закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061), до завершення здійснення зазначених заходів;

надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що пов’язано з виконанням робіт з ліквідації такої хвороби, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;

надання трансферту Пенсійному фонду України;

надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування і Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на поворотній або безповоротній основі;

поповнення резервного фонду державного бюджету;

відновлення видатків державного бюджету (включаючи трансферти місцевим бюджетам) та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв’язку із створенням фонду.

У межах напряму, визначеного абзацом третім цього пункту, кошти фонду можуть спрямовуватися також на доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям Національної гвардії та Держприкордонслужби, особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення, доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров’я.

3. Звернення про виділення коштів з фонду подається міністерствами, обласною, Київською міською держадміністраціями та іншими органами державної влади (далі — заявники) до Кабінету Міністрів України.

У зверненні зазначаються:

напрям спрямування коштів фонду та їх обсяг;

головний розпорядник коштів державного бюджету (далі — головний розпорядник);

заходи, які передбачається здійснити за рахунок коштів фонду;

умови виділення коштів з фонду (на поворотній або безповоротній основі);

пропозиції щодо умов і гарантій повернення виділених коштів з фонду на поворотній основі;

інформація про можливість (неможливість) фінансового забезпечення відповідних заходів за рахунок інших джерел та можливі наслідки в разі, коли кошти не будуть виділені з фонду.

До звернення додаються фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування щодо необхідного обсягу коштів фонду.

Виділення коштів з фонду для поповнення резервного фонду державного бюджету може здійснюватися в разі, коли загальний обсяг виділених коштів з резервного фонду державного бюджету досягне обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті за програмою КПКВК 3511030 «Резервний фонд».

4. Заявники відповідають за правильність та достовірність поданих матеріалів, розрахунків, обґрунтувань.

5. Кабінет Міністрів України відповідно до пріоритетності спрямування коштів фонду та з урахуванням поданої Мінфіном інформації щодо загального обсягу виділених коштів з фонду та їх залишку відповідно до прийнятих рішень Кабінету Міністрів України протокольним рішенням доручає міністерству, до компетенції якого належить питання забезпечення реалізації напряму, визначеного пунктом 2 цього Порядку (далі — розробник), разом із заінтересованими органами розглянути звернення та підготувати проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з фонду.

У разі виділення коштів з фонду за новою бюджетною програмою (включаючи трансферти місцевим бюджетам) проектом рішення Кабінету Міністрів України також передбачається затвердження порядку використання таких коштів.

6. Розробник разом із заінтересованими органами у тижневий строк розглядає звернення і додані до нього матеріали та готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з фонду.

У разі потреби Кабінет Міністрів України може скоротити строк розгляду звернення та підготовки проекту рішення про виділення коштів з фонду.

7. У разі коли загальний обсяг виділених коштів з фонду відповідно до прийнятих рішень Кабінету Міністрів України досягне обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті для фонду, Мінфін у триденний строк повідомляє про це Кабінету Міністрів України.

8. Розробник готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з фонду і подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України після погодження з усіма заінтересованими органами.

У проекті рішення, зокрема, зазначаються:

головний розпорядник та у разі потреби відповідальний виконавець бюджетної програми;

напрям спрямування коштів фонду, визначений відповідно до пункту 2 цього Порядку;

назва нової бюджетної програми (включаючи трансферти місцевим бюджетам) або код і назва бюджетної програми, за якою у державному бюджеті затверджені бюджетні призначення (у разі виділення коштів за напрямами спрямування коштів фонду, передбаченими абзацами восьмим і дев’ятим пункту 2 цього Порядку);

обсяг коштів у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видатки споживання (з них — оплата праці, комунальні послуги та енергоносії), видатки розвитку і кредитування бюджету);

умови надання та повернення коштів фонду (у разі виділення коштів на поворотній основі);

у разі виділення коштів у вигляді трансфертів місцевим бюджетам — також їх обсяг у розрізі місцевих бюджетів;

положення про надання доручення щодо:

  • забезпечення відповідним головним розпорядником погодження рішення про виділення коштів з фонду з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
  • внесення Мінфіном в установленому порядку змін до розпису державного бюджету після зазначеного погодження.

9. Після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про виділення коштів з фонду головний розпорядник:

звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом із фінансово-економічними розрахунками та обґрунтуваннями;

повідомляє у триденний строк Мінфіну про коди економічної класифікації видатків бюджету, коди класифікації кредитування бюджету та відповідні обсяги коштів, що виділяються з фонду, згідно із зазначеним рішенням.

10. Головний розпорядник надсилає Мінфіну погодження відповідного рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для внесення в установленому порядку змін до розпису державного бюджету, закріплення за новою бюджетною програмою кодів програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з фонду.

11. Головний розпорядник після отримання довідки про внесення змін до розпису державного бюджету:

розробляє і затверджує документи, що застосовуються у процесі виконання державного бюджету та передбачені Порядком складання, розгляду, затвердження та основними вимогами до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414);

розробляє та затверджує паспорт бюджетної програми або зміни до паспорта бюджетної програми в установленому законодавством порядку.

12. Головний розпорядник щомісяця до 5 числа подає Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання коштів фонду, а у разі виділення коштів з фонду на поворотній основі — також інформацію про їх повернення до державного бюджету.

13. Мінфін проводить моніторинг інформації про використання коштів фонду відповідно до прийнятих рішень про виділення коштів з фонду та щомісяця до 10 числа надсилає відповідні матеріали Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

14. Головні розпорядники забезпечують використання виділених з фонду коштів, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості на 30 день з дня відміни дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за новими бюджетними програмами, відкритими відповідно до прийнятих рішень про виділення коштів з фонду, крім випадків виділення коштів за напрямом спрямування коштів фонду, передбаченим абзацом дев’ятим пункту 2 цього Порядку.

15. Залишки коштів, виділених з фонду за новими бюджетними програмами (включаючи трансферти місцевим бюджетам), за якими видатки не мають постійного характеру, крім випадків виділення коштів за напрямом спрямування коштів фонду, передбаченим абзацом дев’ятим пункту 2 цього Порядку, після завершення 30 днів з дня відміни дії карантину перераховуються Казначейством до загального фонду державного бюджету.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті