Наказ МОЗ України від 21.07.2020 № 1655

22 Липня 2020 2:55 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21.07.2020 р. № 1655

Деякі питання організації  стажування лікарів-інтернів  на базах стажування у 2020 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 року № 536 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 90),

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити форму примірного договору №____ про відшкодування базам стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам першого року навчання, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я комунальної власності, що додається.
  2. Затвердити форму Звіту про нараховані та виплачені кошти лікарям-інтернам за____ (місяць) 2020 року, що додається.
  3. Контроль за достовірністю інформації, поданої у звітах про виплачені базам стажування бюджетні кошти, покласти на керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І.В.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

від №

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ___________

про відшкодування базі стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам першого року навчання, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я комунальної власності

______________                                                          20____ р

(населений пункт)

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони_______________________________________________________________

(назва структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій) (далі — структурний підрозділ), в особі ______________________________(посада, прізвище, ініціали), що  діє на підставі ______________________________________________(Статут, довіреність тощо) і, з другої сторони,

______________________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров’я далі — база тажування), в особі _______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали), що діє на підставі ______________________________________________________________________

(Статут,  довіреність  тощо)  (далі  —  Сторони),  уклали  між собою цей договір (далі — Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Структурний підрозділ зобов’язується відшкодувати базі стажування витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці лікарям- інтернам першого року навчання в обсязі та на умовах, встановлених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 року № 536, та цим Договором.

2. СУМА ДОГОВОРУ

2.1. Загальна сума договору складається із запланованої суми коштів необхідних для відшкодування базі стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам першого року навчання, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я комунальної власності у 2020 році і становить грн.

2.2 Загальна сума договору переглядається Сторонами шляхом внесення відповідних змін до нього відповідно до фактичних витрат на відшкодування оплати праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам першого року навчання.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Структурний підрозділ має право:

3.1.1. Вимагати від бази стажування створити необхідні умови для виконання інтернами програми інтернатури.

3.2. База стажування має право:

3.2.1. Вимагати від структурного підрозділу щомісячного відшкодування витрат за стажування лікарів-інтернів на базі стажування у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 2020 рік, та нарахувань на неї пропорційно відпрацьованому часу на підставі звітів за встановленою МОЗ формою.

3.3. База стажування зобов’язується:

3.3.1. На підставі наказу керівника закладу вищої (післядипломної) освіти, що здійснює підготовку лікарів-інтернів (далі — закладу освіти), про зарахування в інтернатуру та направлення на проходження програми інтернатури видати наказ про прийняття на посаду лікаря-інтерна з певної спеціальності.

3.3.2. На підставі графіка освітнього процесу, затвердженого наказом керівника закладу освіти, відрядити лікаря-інтерна у відповідний заклад освіти для проходження очної частини програми інтернатури.

3.3.3. Повідомляти структурний підрозділ про звільнення лікаря-інтерна та про підстави такого звільнення не пізніше 5 робочих днів з дати звільнення.

3.3.4. Щомісяця з 1 по 5 числа (за грудень — до 18 грудня поточного року) подавати звіт структурному підрозділу щодо лікарів-інтернів першого року навчання, які перебували у трудових відносинах з комунальними закладами охорони здоров’я у звітному періоді, фактично відпрацьований ними час, нараховані та виплачені лікарям-інтернам кошти на оплату праці та нарахування на неї.

3.3.5. Повідомляти заклад освіти про звільнення лікаря-інтерна з посади лікаря-інтерна та про підстави такого звільнення не пізніше 5 робочих днів з дати звільнення.

3.3.6. Врахувати зауваження структурного підрозділу до звіту, у разі їх наявності, та надіслати виправлений звіт протягом 2 робочих днів з дня надсилання зауважень.

3.4. Структурний підрозділ зобов’язується:

3.4.1. Щомісяця перераховувати базі стажування відшкодування витрат за стажування лікарів-інтернів на базі стажування у розмірі, мінімальної заробітної плати, встановленої на 2020 рік, та нарахувань на неї пропорційно відпрацьованому часу на підставі звітів за встановленою МОЗ формою.

3.4.2. Протягом п’яти днів з моменту надання зазначеного звіту здійснити відшкодування бюджетних коштів відповідно до цього Договору.

3.4.3. У разі виявлення неточностей або наявності інших зауважень до звіту бази стажування, невідкладно надіслати відповідні зауваження та врегулювати їх з базою стажування, у разі такої необхідності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Всі суперечки, що виникають між Сторонами за Договором, вирішуються шляхом переговорів. Спір між Сторонами, не врегульований шляхом переговорів, вирішується в судовому порядку.

4.3. База стажування несе відповідальність за достовірність відомостей, вказаних у звіті.

4.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміють обставини надзвичайних подій, які виникли після підписання цього Договору і які Сторони не змогли ні передбачити, ні запобігти звичайним шляхом. До таких обставин непереборної сили належать повені, пожежі, землетруси та інші явища природи, а також військові дії та інші обставини, які лежать поза сферою контролю Сторін і безпосередньо перешкоджають виконанню цього Договору.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2020 року.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Зміни або доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди.

6.2. Підставою розірвання цього Договору є припинення трудових відносин між базою стажування та усіма лікарями-інтернами першого року навчання.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Договір складений у двох автентичних примірниках — по одному для кожної з Сторін.

7.2. Взаємовідносини, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Структурний підрозділ

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

Підпис та печатка

База стажування

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

Підпис та печатка

 

В.о. Генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і наукиТ. Орабіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

від №

Звіт про нараховані та виплачені кошти лікарям-інтернам

за ________ (місяць) 2020 року

 

Найменування закладу охорони здоров’я

________________________________________________________________________

Місцезнаходження (адреса) ________________________________________________________________________

Телефон ________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ ________________________________________________________________________

№ з/п Прізвище Ім’я По батькові Ідентифікаційний номер Спеціальність в інтернатурі Фактично відпрацьований час Дата виплати коштів Сума коштів (в гривнях з копійками)

 

Керівник закладу охорони здоров’я (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Головний бухгалтер (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
МП (за наявності) Дата

В.о. Генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і наукиТ. Орабіна

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті