Постанова КМУ від 22.07.2020 р. № 629

27 Липня 2020 2:49 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22.07.2020 р. № 629
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199 «Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 362; 2013 р., № 2, ст. 47) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 20 вересня 2019 р. № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг», але не раніше дня її опублікування.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22.07.2020 р. № 629

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199

1. У постанові:

1) назву постанови після слів «реєстраторами розрахункових операцій» доповнити словами «та вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій»;

2) пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

«1. Затвердити такі, що додаються:

вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування;

вимоги щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування.»;

3) доповнити постанову вимогами такого змісту:

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18.02.2002 р. № 199

ВИМОГИ
щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування

Загальні положення

1. Ці вимоги розроблені відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон).

2. Дія цих вимог поширюється на програмні реєстратори розрахункових операцій (далі — програмні реєстратори), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у готівковій та/або безготівковій формі, крім тих програмних реєстраторів, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а також операцій з приймання готівки для подальшого її переказу.

3. У цих вимогах терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України (далі — Кодекс), Законі, постановах Кабінету Міністрів України, прийнятих відповідно до Закону.

Загальні вимоги до програмного реєстратора

4. Програмний реєстратор повинен забезпечувати:

можливість передачі до фіскального сервера контролюючого органу (далі — фіскальний сервер) відповідної інформації, встановленої Законом, для довгострокового зберігання;

неможливість виконання команд, які не передбачені переліком команд, під управлінням яких працює програмний реєстратор, або команд, параметри яких відрізняються від тих, що передбачені зазначеним переліком;

ідентичність інформації про обсяги операцій в електронній та паперовій формах розрахункового документа. Формування розрахункового документа повинне здійснюватися в єдиному циклі та не перериватися іншими операціями, що виконуються програмним реєстратором;

точність обчислення та округлення сум за результатами операцій до восьми знаків після коми.

5. Усі розрахункові документи та звіти, що створюються програмним реєстратором в електронній та/або паперовій формі у фіскальному режимі роботи, повинні мати усі обов’язкові реквізити, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

Програмний реєстратор повинен створювати та/або забезпечувати можливість друкувати розрахунковий документ виключно в установленій законодавством формі.

Фіскальний режим роботи програмного реєстратора

6. Фіскальна функція програмного реєстратора реалізується через фіскальний сервер за умови переведення програмного реєстратора у фіскальний режим роботи.

7. Переведенню у фіскальний режим роботи підлягає лише програмний реєстратор, включений до Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій із присвоєним йому фіскальним сервером унікальним фіскальним номером під час реєстрації такого програмного реєстратора.

Програмний реєстратор вважається переведеним у фіскальний режим роботи після присвоєння фіскальним сервером номера зміні, протягом якої здійснюється реєстрація розрахункових операцій таким програмним реєстратором.

Програмний реєстратор перебуває у фіскальному режимі роботи протягом зміни до моменту передачі фіскального звітного чека за підсумками проведених операцій протягом такої зміни до фіскального сервера та реєстрації такого фіскального звітного чека фіскальним сервером.

8. У фіскальному режимі роботи програмний реєстратор забезпечує:

створення електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків;

створення розрахункових документів та фіскальних звітних чеків у паперовій формі;

відтворення на дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор, QR-коду, який дає змогу особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, та/або надсилання електронного розрахункового документа на абонентський номер або адресу електронної пошти покупця;

створення денних звітів;

застосування електронних підписів та/або печаток у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання електронних документів та обміну інформацією про проведені розрахункові операції із фіскальним сервером.

9. Документи, що надходять до фіскального сервера від програмного реєстратора, що не переведений у фіскальний режим роботи, не реєструються фіскальним сервером та не є електронними розрахунковими документами та фіскальними звітними чеками.

10. Розрахункові документи, створені програмним реєстратором в паперовій та/або електронній формі, повинні відповідати формі та змісту, визначеним відповідним нормативно-правовим актом про форму та зміст розрахункових документів, що затверджується відповідно до статті 8 Закону.

Блокування роботи програмного реєстратора

11. Робота програмного реєстратора повинна блокуватися в разі:

настання граничних строків застосування режиму офлайн (36 годин підряд або 168 годин протягом календарного місяця);

скасування/блокування сертифіката відкритого ключа удосконаленого електронного підпису та/або печатки особи, що здійснює розрахункову операцію, в тому числі закінчення строку дії такого сертифіката;

використання у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором та фіскальним сервером усіх отриманих фіскальних номерів та неотримання нової порції фіскальних номерів, що видаються ДПС із діапазону фіскальних номерів, сформованого фіскальним сервером
(далі — діапазон), згідно з відповідним нормативно-правовим актом про визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора в режимі офлайн, що затверджується відповідно до статті 5 Закону;

порушення послідовності виконання операцій, передбачених програмним забезпеченням програмного реєстратора;

передача в неповному обсязі пакета даних, сформованих програмним реєстратором в режимі офлайн, до фіскального сервера.

12. Блокування роботи програмного реєстратора знімається після усунення причин його виникнення. Програмний реєстратор повинен забезпечувати можливість повторення або завершення розпочатої до блокування та незавершеної операції.

Блокування роботи програмного реєстратора повинне супроводжуватися світловою та/або звуковою індикацією та/або відповідним повідомленням.

Основні функціональні режими роботи програмного реєстратора

13. Програмний реєстратор повинен забезпечувати можливість роботи в таких основних функціональних режимах:

режим попереднього програмування;

режим реєстрації;

режим звітування.

14. У режимі попереднього програмування програмний реєстратор забезпечує програмування:

найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та цифрового значення штрихового коду товару);

цін товарів (послуг);

кількості товарів (послуг);

ставки податку на додану вартість, акцизного податку;

алгоритму розрахунку податків;

знижок, націнок тощо.

15. У режимі реєстрації програмний реєстратор забезпечує:

направлення засобами телекомунікацій із дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів до фіскального сервера створеного та належним чином підписаного електронного розрахункового документа, електронного фіскального звітного чека для реєстрації та довгострокового зберігання;

присвоєння електронному розрахунковому документу та фіскальному звітному чеку фіскального номера з діапазону в разі проведення розрахункової операції через програмний реєстратор в період відсутності зв’язку між програмним реєстратором та фіскальним сервером і зазначення у такому розрахунковому документі інформації про проведення розрахункової операції в режимі офлайн;

формування за допомогою одностороннього алгоритму гешування контрольної суми (значення), що зазначається в електронних розрахункових документах, створених програмним реєстратором в режимі офлайн;

створення та зберігання контрольної стрічки на програмному реєстраторі у разі здійснення розрахункових операцій в режимі офлайн до передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера. Така передача завершується отриманням від контролюючого органу підтвердження про доставку таких документів;

створення та направлення засобами телекомунікацій до фіскального сервера повідомлень, визначених відповідним нормативно-правовим актом про реєстрацію та застосування програмного реєстратора, що затверджується відповідно до статті 7 Закону;

передачу до фіскального сервера пакета копій створених програмним реєстратором розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, повідомлень з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами з діапазону;

проведення операції «сторно» у випадках, передбачених відповідним нормативно-правовим актом про реєстрацію, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів, що затверджується відповідно до статті 7 Закону;

перевірку наявності/відновлення зв’язку програмного реєстратора з фіскальним сервером перед формуванням кожного електронного розрахункового документа в режимі офлайн;

перевірку допустимих строків застосування режиму офлайн, строку дії та дійсності сертифіката відкритого ключа, що застосовується програмним реєстратором, та інформування про сплив таких строків.

Переведення програмного реєстратора з режиму офлайн у режим онлайн-обміну з фіскальним сервером повинне здійснюватися автоматично у момент відновлення зв’язку між програмним реєстратором та фіскальним сервером.

16. У режимі звітування програмний реєстратор повинен забезпечувати можливість:

щоденного створення в електронній формі фіскального звітного чека у разі здійснення розрахункових операцій та забезпечувати його передачу до фіскального сервера для реєстрації та довгострокового зберігання засобами телекомунікацій з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів;

створення денного та за потреби службового, періодичного звітів і звіту про реалізовані товари (надані послуги).

17. Фіскальний звітний чек програмного реєстратора може створюватися на підставі даних розрахункових документів, що збережені в пам’яті пристрою, на який встановлено програмний реєстратор, та/або на підставі даних фіскального сервера за запитом програмного реєстратора. Програмний реєстратор та фіскальний сервер повинні забезпечувати можливість одержання в автоматичному режимі даних про електронні розрахункові документи від фіскального сервера, необхідних для формування засобами програмного реєстратора та передачі до фіскального сервера електронних фіскальних звітних чеків за відповідний період.

18. Звіти, які створюються програмним реєстратором, повинні містити такі загальні реквізити:

найменування та адресу господарської одиниці, де застосовується програмний реєстратор;

для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники податку на додану вартість, — індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість, наданий згідно з Кодексом, перед яким зазначаються великі літери «ПН»;

для суб’єктів господарювання, що не є платниками податку на додану вартість, — податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб — підприємців, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), перед яким зазначаються великі літери «ІД»;

фіскальний номер програмного реєстратора, перед яким зазначаються великі літери «ФН»;

дату та час формування документа.

Дані (всі підсумки та суми) обчислюються за зміну згідно з пунктом 17 вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 362).

19. Звіти, які створюються програмним реєстратором, повинні містити додаткову інформацію, визначену для відповідного типу звіту пунктами 15–19 вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199.

20. Програмний реєстратор повинен забезпечувати відображення створених звітних чеків на екрані монітора.

21. Програмний реєстратор повинен забезпечувати створення та друкування (за потреби) періодичного звіту за будь-який період з початку його застосування.».

2. У вимогах щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених зазначеною постановою:

1) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакцій:

«1. Дія цих вимог поширюється на реєстратори розрахункових операцій (далі — реєстратори), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, крім тих реєстраторів, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

«Ці вимоги поширюються на вбудовані електронні контрольно-касові реєстратори, які застосовуються для реєстрації операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування, з урахуванням особливостей, визначених вимогами щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 149 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 20, ст. 802).».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У цих вимогах терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон), Податковому кодексі України (далі — Кодекс), постановах Кабінету Міністрів України, наказах Мінфіну, прийнятих відповідно до Закону.

Для цілей цих вимог також використовуються такі терміни:

блочний реєстратор розрахункових операцій — реєстратор, виконаний у вигляді з’єднаних кабелями зв’язку або бездротовими засобами зв’язку окремих блоків, кожен з яких має свій кожух;

нефіскальний режим роботи — режим роботи реєстратора, в якому не забезпечується безумовне виконання ним фіскальних функцій;

фіскалізація — перехід від нефіскального до фіскального режиму роботи реєстратора;

фіскальна інформація — інформація про обсяг розрахункових операцій, проведених через реєстратор у фіскальному режимі роботи, інформація, що міститься в розрахункових документах, інформація, що вноситься до оперативної пам’яті реєстратора за підсумками розрахункової операції, інформація, що вноситься до фіскальної пам’яті за підсумками зміни, контрольна стрічка в електронній формі та контрольно-звітна інформація, яка передається до системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій;

фіскальний блок — обов’язкова складова частина реєстратора, за допомогою якої забезпечується реєстрація розрахункової операції, визначення баз оподаткування та сум податків, керування механізмом друкування розрахункових документів і звітів та/або їх створення в електронній формі, керування модемом, формування контрольної стрічки в електронній формі, виведення інформації на індикатори реєстратора;

оперативна пам’ять — запам’ятовуючий пристрій у складі фіскального блока реєстратора, де зберігаються поточні дані, обчислені або внесені за допомогою програмного забезпечення реєстратора;

службовий звіт — створений у паперовій та/або електронній формі звіт, що містить частковий або повний підсумок даних фіскальної інформації, а також інших даних, що зберігаються в оперативній пам’яті реєстратора;

періодичний звіт — створений у паперовій та/або електронній формі реєстратором звіт, що містить підсумкову контрольно-звітну інформацію за будь-який період, сформовану з даних фіскальної пам’яті реєстратора;

Z-звіт — денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам’яті та внесенням її до фіскальної пам’яті реєстратора;

X-звіт — денний звіт без обнулення інформації в оперативній пам’яті реєстратора;

податкова група — група товарів (послуг), операції з продажу (надання) яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за однією і тією ж ставкою, або група товарів (послуг), операції з продажу (надання) яких не підлягають обкладенню податком на додану вартість, та підлягають обкладенню іншими податками/зборами, що встановлені Кодексом (акцизний податок, туристичний збір тощо), за однією і тією ж ставкою, в одному і тому самому порядку визначення бази оподаткування для кожного податку/збору;

опис товару — цифрове значення штрихового коду товару, найменування, вартість одиниці вимірювання товару (послуги), код товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД (для підакцизних товарів — пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, пального), літерне позначення ставки податку на додану вартість та інше;

зміна — період роботи реєстратора від реєстрації першої розрахункової операції після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту;

літерне позначення ставки податку на додану вартість — літера, що відповідає певній податковій групі;

фіскальний номер — власний номер реєстратора, визначений відповідно до встановлених правил, який надається органом державної податкової служби під час реєстрації відповідного реєстратора.»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. У нефіскальному режимі роботи функції внесення даних до фіскальної пам’яті та контрольної стрічки в електронній формі повинні блокуватися, всі інші функції реєстратора можуть підтримуватися.»;

4) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

«Реєстратор повинен забезпечувати ідентичність фіскальної інформації в копіях документів, що зберігаються в носії контрольної стрічки в електронній формі, такій інформації у відповідних документах, створених в паперовій та/або електронній формі.»;

5) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

«копій документів, що зберігаються у носії контрольної стрічки в електронній формі, за допомогою механізму друку реєстратора.»;

пункт 13 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«створення в електронній формі та внесення інформації Z-звіту до носія контрольної стрічки в електронній формі;».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті