Постанова КМУ від 26 серпня 2020 р. № 755

31 Серпня 2020 2:59 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 серпня 2020 р. № 755
Про затвердження Порядку формування і ведення ліцензійного реєстру

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 18 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування і ведення ліцензійного реєстру, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 серпня 2020 р. № 755

ПОРЯДОК
формування і ведення ліцензійного реєстру

1. Цей Порядок визначає організаційні засади формування та ведення ліцензійного реєстру, а також перелік відомостей, що містяться в ліцензійному реєстрі.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

3. Ліцензійний реєстр формується та ведеться органом ліцензування в електронній формі окремо за кожним видом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4. У ліцензійному реєстрі містяться відомості про:

1) суб’єкта господарювання, якому видано ліцензію:

для юридичної особи — повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі — ідентифікаційний код), місцезнаходження, номер телефону, електронна адреса;

для фізичної особи — підприємця — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місцезнаходження (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою — підприємцем), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта, ким і коли виданий (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), номер телефону, електронна адреса;

2) вид господарської діяльності або частину виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню і який має право провадити ліцензіат на підставі ліцензії;

3) підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення про видачу ліцензії (із зазначенням найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду органу ліцензування, який видав ліцензію);

4) строк дії ліцензії (у разі встановлення строку дії ліцензії законом);

5) місце провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (зокрема дата внесення відомостей про місце провадження виду господарської діяльності);

6) матеріально-технічну базу, що використовується ліцензіатом для провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (в разі наявності в ліцензійних умовах вимог щодо до такої бази);

7) підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу ліцензування про переоформлення ліцензії;

8) підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу ліцензування про зупинення дії ліцензії повністю або частково (із зазначенням назви частини виду господарської діяльності, яка зупиняється), дату набрання ним чинності; місце провадження діяльності, в якому зупиняється провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

9) строк зупинення дії ліцензії повністю або частково;

10) підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу ліцензування про відновлення дії ліцензії повністю або частково (із зазначенням назви частини виду господарської діяльності, яка відновлюється); місце провадження діяльності, в якому відновлюється провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

11) підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії повністю або частково (із зазначенням назви частини виду господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія), дату набрання ним чинності; місце провадження діяльності, в якому припиняється провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у разі анулювання ліцензії частково;

12) підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом із зазначенням частини виду господарської діяльності, яку він розширив або звузив; місце провадження діяльності, в якому провадитиметься діяльність у разі розширення виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, або місце провадження діяльності, в якому припиняється діяльність, у разі звуження виду господарської діяльності ліцензіатом;

13) оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування до суду;

14) рішення суду із зазначенням результату розгляду оскаржуваного рішення органу ліцензування;

15) визнання ліцензії недійсною у разі скасування ліцензування виду господарської діяльності;

16) рішення суду про визнання ліцензії недійсною (за наявності) із зазначенням дати і номера;

17) дату і номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про прийняття скарги ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до розгляду із зазначенням інформації про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується;

18) дату прийняття і номер рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги, суду;

19) прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла запис до ліцензійного реєстру.

Відомості, внесені до ліцензійного реєстру, зберігаються у структурованому вигляді; дані документів зберігаються у зручній для візуального сприйняття формі.

5. Орган ліцензування вносить до ліцензійного реєстру відомості, визначені пунктом 4 цього Порядку, на підставі прийнятих рішень, а також інформації, що надходить до органу ліцензування відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та ліцензійних умов.

Передача інформації та інших відомостей до ліцензійного реєстру з інших державних електронних інформаційних ресурсів або систем органів державної влади здійснюється відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455). Процедура ідентифікації користувача здійснюється шляхом використання інтегрованої системи електронної ідентифікації відповідно до Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 546 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 52, ст. 1790).

Відомості вносяться органом ліцензування в такі строки:

про рішення, прийняті органом ліцензування, крім рішень про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмову у видачі ліцензії, — наступного робочого дня після їх прийняття;

про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію (у тому числі дата внесення таких відомостей); про оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування до суду; про рішення суду із зазначенням результату розгляду оскаржуваного рішення органу ліцензування — наступного робочого дня після надходження до органу ліцензування таких відомостей;

про повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про прийняття скарги ліцензіатів та дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до розгляду із зазначенням інформації про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується, — у день надходження такого повідомлення;

про орган ліцензування, який видав ліцензію (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код), — у день внесення до ліцензійного реєстру відомостей щодо видачі ліцензії.

6. Відомості, що містяться в ліцензійному реєстрі, є відкритими та загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних).

Програмне забезпечення ліцензійного реєстру забезпечує зберігання відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про анулювання ліцензії. Після закінчення 75-річного строку інформація підлягає знищенню.

Передача відомостей, що містяться в ліцензійному реєстрі, для відображення у кабінеті користувача Єдиного державного вебпорталу електронних послуг здійснюється відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).

7. Ліцензійний реєстр розміщується на офіційному вебсайті органу ліцензування.

8. Перелік посадових осіб органу ліцензування, які мають доступ до ліцензійного реєстру для внесення відомостей, встановлених цим Порядком, визначається органом ліцензування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 серпня 2020 р. № 755

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1658 «Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 45, ст. 1937).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 496 «Про внесення змін до Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1297).

3. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 816 «Деякі питання Державної реєстраційної служби» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2356).

4. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1107 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 92, ст. 3730).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 553 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2301).

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті