Наказ МОЗ України від 28.09.2020 № 2212

30 Вересня 2020 4:29 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28.09.2020 р. № 2212

Про затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради Державного підприємства «Медичні закупівлі України»

На виконання вимог Закону України «Про управління об’єктами державної власності», відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства та її комітетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року № 668,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради Державного підприємства «Медичні закупівлі України», що додається.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шаталову С.М.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я

України

«____» ___________________року

ПОЛОЖЕННЯ

про винагороду членів наглядової ради Державного підприємства «Медичні закупівлі України»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Положення про винагороду членів наглядової ради Державного підприємства «Медичні закупівлі України» (далі — Положення) є внутрішнім документом Державного підприємства «Медичні закупівлі України» (далі — Підприємство), який визначає механізм формування та виплати річної і додаткової винагород (далі — винагороди) членам наглядової ради Підприємства, а також встановлює порядок компенсації витрат та видатків членам наглядової ради.
 2. Це Положення розроблено з метою встановлення єдиних підходів та принципів оплати винагороди та інших виплат членам наглядової ради державного Підприємства відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про управління об’єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», статуту Підприємства, та з урахуванням особливостей, встановлених Порядком визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року № 668 (далі — Порядок).
 3. Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності членів наглядової ради на своїх посадах з метою сприяння Підприємству в досягненні своєї стратегії розвитку, прибутковості і стабільності, забезпечення захисту інтересів Підприємства.
 4. МОЗ, як уповноважений орган управління, приймає рішення про розмір винагород членам наглядової ради, з урахуванням показників визначення розміру винагороди членів наглядових рад Підприємства, визначених у додатку до Порядку. МОЗ переглядає Положення щорічно.
 5. Дія цього Положення не поширюється на членів наглядової ради, які займають посади державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

II. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

 1. Виплата винагороди членам наглядової ради здійснюється з дати обрання (призначення) на посаду члена наглядової ради на підставі та в строки, визначені в цивільно-правових договорах (далі — договір), що укладаються з ними, на умовах, затверджених МОЗ.
 2. З членом наглядової ради укладається договір на строк його повноважень.
 3. Договори з членами наглядової ради від імені Підприємства підписуються уповноваженою МОЗ особою.
 4. МОЗ приймає рішення про встановлення розміру винагороди членів наглядової ради шляхом затвердження умов цивільно-правових договорів з ними у відповідності до розмірів, встановлених Порядком.
 5. Сума винагород члену наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у договорі між членом наглядової ради та Підприємством.
 6. В договорах не передбачається право на отримання членом наглядової ради будь-яких інших платежів чи відшкодувань, зокрема, у зв’язку з достроковим припиненням договору.
 7. За кожен календарний рік, протягом якого член наглядової ради буде виконувати свої функції, член наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород та на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у договорі.
 8. Розмір річної винагороди члена наглядової ради визначається в договорі і встановлюється в однаковому розмірі для кожного члена наглядової ради, крім випадків коли законодавством встановлені обмеження стосовно можливості члена наглядової ради отримувати винагороду за виконання ним своїх функцій.
 9. Оплата послуг за виконання членами наглядової ради своїх функцій та компенсація витрат здійснюється на підставі акту приймання-передачі наданих послуг (далі — акт), який підписується членом наглядової ради та керівником Підприємства в останній робочий день кожного місяця. В акті зазначається сума винагороди за місяць.
 1. Максимальний розмір річної винагороди, що підлягає виплаті члену наглядової ради, не може перевищувати розміру винагороди членів наглядової ради Підприємства, визначеного у додатку до Порядку, та залежить від чистого річного доходу Підприємства, від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності.
 2. Встановлення додаткової винагороди здійснюється МОЗ шляхом зазначення відповідної надбавки (доплати) та її розміру в договорі.
 3. Розмір додаткової винагороди встановлюється у твердій (конкретній) сумі або у відсотковому значенні у прив’язці до річної винагороди.
 4. Членові наглядової ради виплачується така додаткова винагорода:

1) за виконання ним функції голови наглядової ради Підприємства у розмірі 20 відсотків його річної винагороди, зазначеної в договорі.

2) за участь члена наглядової ради у роботі комітету наглядової ради Підприємства 10 відсотків його річної винагороди, зазначеної в договорі (незалежно від кількості комітетів).

Додаткова винагорода виплачується члену наглядової ради, який бере участь у роботі комітету (тів) наглядової ради Підприємства, за умови його регулярної участі у роботі комітету наглядової ради Підприємства.

Додаткова винагорода виплачується члену наглядової ради, який займає посаду голови наглядової ради протягом строку його повноважень.

 1. Винагороди розподіляються на 12 рівних частин і виплачуються після утримання всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії договору, коли член наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій).
 2. Винагороди виплачуються у національній валюті України з урахуванням положень пункту 3 Порядку.
 3. Виплата винагород здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акту на банківський рахунок члена наглядової ради, зазначений в укладеному з ним договорі.
 4. Виплата винагород здійснюється на підставі акту між членом наглядової ради та Підприємством, який складається щомісяця, з подальшим письмовим інформуванням МОЗ. В акті зазначається сума винагород за місяць. Порядок та строки підписання акту визначаються у договорі.
 5. Оплата послуг та компенсація витрат членам наглядової ради, які є нерезидентами, здійснюється у відповідності до вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.
 6. Система щорічних бонусів та/або інших негрошових виплат, додаткове пенсійне забезпечення членів наглядової ради, акції, пільги, знижки — не передбачені.

ІІІ. КОМПЕНСАЦІЯ ВИПЛАТ

 1. Членам наглядової ради можуть встановлюватись компенсаційні виплати. До компенсаційних виплат відноситься оплата фактичних витрат члена наглядової ради, пов’язаних з виконанням покладених на нього обов’язків.
 2. Компенсації підлягають витрати членів наглядових рад, пов’язані з виконанням ними своїх функцій, за умови їх документального підтвердження:

1) витрати на проїзд;

2) витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях наглядової ради;

3) витрати, пов’язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв’язку з виконанням функцій члена наглядової ради);

4) інші обґрунтовані витрати члена наглядової ради, які пов’язані з виконанням ним своїх функцій.

 1. Умови договору можуть містити обмеження щодо компенсації витрат в межах кожної з витрат, зазначених у пункті 2 цього розділу.
 2. Витрати членів наглядових рад компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам, та на умовах, визначених у договорі.
 3. Витрати членів наглядових рад компенсуються у національній валюті України. Витрати членів наглядових рад, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.
 4. Підприємство може компенсувати витрати включно з банківськими комісіями, які були сплачені членом наглядової ради у зв’язку із здійсненням витрат, визначених у пункті 15 Порядку, якщо обов’язок здійснити таку компенсацію встановлений умовами договору.

IV. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

 1. Член наглядової ради зобов’язаний уникати конфлікту інтересів та зобов’язаний негайно повідомляти наглядову раду про настання або загрози настання ситуації конфлікту інтересів.
 1. Член наглядової ради має право приймати зобов’язання виконати роботу на користь третіх осіб, або зобов’язання щодо працевлаштування у третіх осіб за умови, що:

1) член наглядової ради буде приділяти не менше 30 робочих днів на рік на роботі в наглядовій раді Підприємства;

2) член наглядової ради надає інформацію про такі пропозиції на розгляд наглядової ради для подальшого узгодження з Підприємством прийняття ним таких зобов’язань стосовно будь-яких залучень, виконання яких на обґрунтовану думку може призвести до конфлікту інтересів стосовно Підприємства та будь-яких залучень, які будуть виконуватись в Україні (повністю або частково).

Якщо, на обґрунтовану думку наглядової ради, будь-яке залучення члена наглядової ради становить конфлікт інтересів, то Підприємство може вимагати від члена наглядової ради або не приймати (чи припинити) таке залучення до діяльності з третіми особами, або припинити його повноваження члена наглядової ради, що призведе до негайного припинення дії договору з таким членом.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

 1. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснює МОЗ.
 2. Генеральний директор Підприємства відповідає за здійснення повних і своєчасних розрахунків винагород членів наглядової ради відповідно до умов договорів з членами наглядової ради.

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження МОЗ і діє до моменту його скасування.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються МОЗ.
 3. У разі невідповідності будь-якої частини Положення вимогам законодавства, що виникає у зв’язку із прийняттям нових нормативно-правових актів або внесення змін до чинних нормативно-правових актів, Положення діє в частині, що не суперечитиме законодавству.

Директор Фінансово-економічного департаментуТетяна Єлізарова

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*