Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

27 Листопада 2020 11:24 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу» (далі — проєкт акта).

Проєкт акта розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою уточнення механізму подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу самостійно через електронну систему охорони здоров’я та тимчасово через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Проєкт акта оприлюднено шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (https://moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту акта просимо надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді у формі порівняльної таблиці, що додається за адресою: вул. Грущевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я, телефон: (044) 253-33-31, (email: [email protected]).

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’яМарія Карчевич

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

 1. Резюме

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу» (далі — проєкт наказу) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою уточнення механізму подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — декларація) самостійно через електронну систему охорони здоров’я (далі — ЕСОЗ) та тимчасово через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19).

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» заклав основи медичної реформи в Україні та передбачив створення ЕСОЗ.

Кабінет Міністрів України постановою від 25 квітня 2018 року № 411 затвердив Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я, який визначає механізм функціонування ЕСОЗ та її компонентів, реєстрації користувачів, внесення та обміну інформацією і документами в системі.

Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України визначено право пацієнта подавати декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — декларація), через систему відповідно до встановленого Міністерством охорони здоров’я України порядку. Наразі наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799 передбачено можливість та механізм самостійного подання декларації, але фактично такий функціонал досі не був впроваджений.

На виконання Указу Президента України від 29 липня 2019 року № 558 «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг» та Указу Президента України від 8 листопада 2019 року № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» Міністерством охорони здоров’я України опрацьовано можливість поетапного забезпечення реалізації доступу пацієнта до електронних сервісів ЕСОЗ.

З урахуванням розвитку державних цифрових сервісів та виявленням додаткових технічних можливостей після запуску інтегрованої системи електронної ідентифікації чинні норми, які регламентують порядок самостійної подачі пацієнтом декларації через ЕСОЗ, потребують зміни.

Окрім цього, з метою підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19 існує потреба нормативно-правового врегулювання питання уточнення механізму подання декларації щодо тимчасової подачі декларацій через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно).

 1. Суть проєкту акта

Проєктом наказу пропонується затвердити зміни Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, щодо:

визначення, що подання пацієнтом (його законним представником) декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я здійснюється після електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації; у такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання декларації в паперовій формі;

встановлення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню COVID-19 та протягом 30 днів з дня його відміни того, що пацієнт (його законний представник) має право подати декларацію шляхом звернення до уповноваженої особи надавача ПМД через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) без необхідності відвідування надавача ПМД;

пацієнт (його законний представник) в разі подання Декларації через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) надсилає фотокопію документів, що зазначені в підпункті 2 пункту 3 розділу ІІІ цього Порядку, уповноваженій особі надавача ПМД засобами телекомунікаційного зв’язку з подальшим зобов’язанням підписати Декларацію в паперовій формі при відвідуванні надавача ПМД (під час першого візиту до лікаря);

визначення, що пацієнт (його законний представник) обирає зручний для нього спосіб передачі інформації та документів уповноваженій особі ПМД для подання Декларації, узгодивши його з нею.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на надходження та витрати місцевого чи державного бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування.

Проєкт наказу стосується питань соціально-трудової сфери, тому потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

Проєкт наказу не стосується прав осіб з інвалідністю, тому не потребує погодження з Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проєкт наказу оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України для проведення публічного громадського обговорення.

Прогноз впливу реалізації проєкту акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 1. Прогноз впливу

Реалізація проєкту наказу не матиме негативного впливу на забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, ринок праці, рівень зайнятості населення, екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Реалізація проєкту наказу сприятиме протидії поширенню на території України COVID-19, а також слугуватиме однією з передумов для зміцнення і збереження громадського здоров’я.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством цифрової трансформації України, Національною службою здоров’я України, Державною регуляторною службою України.

Проєкт наказу потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

Проєкт наказу не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт наказу не містить положень, які створюють підстави для дискримінації.

У проєкті наказу відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проєкт наказу потребує проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт стосується питань інформатизації, використання національних електронних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства та цифрового розвитку.

Проєкт наказу не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт нормативно-правового акта та суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету, передбачене зазначеним Законом, не потребується.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Відповідно до частини четвертої статті 35-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», частин другої — четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 40 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою уточнення механізму подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на протидію поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниІрина Микичак

Додаток до пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Суть проєкту акта: метою прийняття акта є уточнення механізму подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — декларація) самостійно через електронну систему охорони здоров’я та тимчасово через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
 2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Надавачі медичних послуг, що надають медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою за програмою державних гарантій    медичного обслуговування населення (далі – надавачі ПМД) Вжиття заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення COVID-19 Негативний Позитивний У короткостроковій перспективі можливі додаткові незручності через необхідність покладання на уповноважених осіб надавача ПМД по збору та обробці інформації від пацієнтів, що звертаються через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно).    Водночас у середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив через зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників та підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19 шляхом зменшення кількості відвідувань закладів охорони здоров’я пацієнтами з ціллю підписання декларацій
Пацієнти Можливість дистанційно подати декларацію самостійно через електронну систему охорони здоров’я та тимчасово через засоби телекомунікаційного зв’язку Позитивний Позитивний У короткостроковій та середньостроковій перспективах очікується позитивний вплив через    підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

24.11.2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу

Відповідно до частини четвертої статті 35-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», частин другої — четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 40 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою уточнення механізму подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на протидію поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, що додаються.
 2. Директорату розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (М. Карчевич) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник МіністраІрина Микичак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

Зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу

 1. У розділі ІІІ:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я здійснюється після електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.»;

2) доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4. На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни, пацієнт (його законний представник) має право подати Декларацію шляхом звернення до уповноваженої особи надавача ПМД через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) без необхідності відвідування надавача ПМД.

Пацієнт (його законний представник) в разі подання Декларації через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) надсилає фотокопію документів, що зазначені в підпункті 2 пункту 3 розділу ІІІ цього Порядку, уповноваженій особі надавача ПМД засобами телекомунікаційного зв’язку з подальшим зобов’язанням підписати Декларацію в паперовій формі при відвідуванні надавача ПМД (під час першого візиту до лікаря).

Пацієнт (його законний представник) обирає зручний для нього спосіб передачі інформації та документів уповноваженій особі ПМД для подання Декларації, узгодивши його з нею.».

У зв’язку з цим пункти 4–8 вважати відповідно пунктами 5–9.

 1. Підпункт 2 пункту 1 розділу ІV після слів «у довільній формі»

доповнити словами та знаками «, у тому числі самостійно через електронну систему охорони здоров’я;».

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’яМарія Карчевич

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

Зміст положенням акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта Пояснення змін
Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799
III. Заповнення та подання Декларації

2. У разі подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я пацієнт (його законний представник) має накласти на неї електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.

підпункт відсутній

III. Заповнення та подання Декларації

2. Подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я здійснюється після електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.

4. На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни, пацієнт (його законний представник) має право подати Декларацію шляхом звернення до уповноваженої особи надавача ПМД через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) без необхідності відвідування надавача ПМД. Пацієнт (його законний представник) в разі подання Декларації через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) надсилає фотокопію документів, що зазначені в підпункті 2 пункту 3 розділу ІІІ цього Порядку, уповноваженій особі надавача ПМД засобами телекомунікаційного зв’язку з подальшим зобов’язанням підписати Декларацію в паперовій формі при відвідуванні надавача ПМД (під час першого візиту до лікаря). Пацієнт (його законний представник) обирає зручний для нього спосіб передачі інформації та документів уповноваженій особі ПМД для подання Декларації, узгодивши його з нею.

Забезпечення можливості електронної ідентифікації та автентифікації пацієнта з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації або кваліфікованого електронного підпису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введення тимчасового заходу на період дії обмежувальних карантинних заходів, який вирішить питання підписання пацієнтами декларацій без відвідання закладів охорони здоров’я в разі відсутності технічних можливостей подачі декларації через електронну систему охорони здоров’я.

IV. Припинення та тимчасове призупинення дії Декларації

1. Підставами для припинення Декларації є:

2) подання пацієнтом (його законним представником) заяви про припинення Декларації у довільній формі;

IV. Припинення та тимчасове призупинення дії Декларації

1. Підставами для припинення Декларації є:

2) подання пацієнтом (його законним представником) заяви про припинення Декларації у довільній формі, у тому числі самостійно через електронну систему охорони здоров’я;

Забезпечення можливості використання електронних сервісів електронної системи охорони здоров’я з метою подання пацієнтом заяви про припинення декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’яМарія Карчевич

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

І. Визначення проблеми

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» заклав основи медичної реформи в Україні та передбачив створення електронної системи охорони здоров’я (далі — ЕСОЗ). Кабінет Міністрів України постановою від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» затвердив Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я, який визначає механізм функціонування ЕСОЗ та її компонентів, реєстрації користувачів, внесення та обміну інформацією і документами в системі. Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України визначено право пацієнта подавати декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — декларація), через систему відповідно до встановленого Міністерством охорони здоров’я України порядку.

Наразі наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799 передбачено можливість та механізм самостійного подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — декларація), але фактично такий функціонал досі не був впроваджений.

На виконання Указу Президента України від 29 липня 2019 року № 558 «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг» та Указу Президента України від 8 листопада 2019 року № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» Міністерством охорони здоров’я України опрацьовано можливість поетапного забезпечення реалізації доступу пацієнта до електронних сервісів ЕСОЗ.

З урахуванням розвитку державних цифрових сервісів та виявленням додаткових технічних можливостей після запуску інтегрованої системи електронної ідентифікації чинні норми, які регламентують порядок самостійної подачі пацієнтом декларації через ЕСОЗ, потребують зміни.

Окрім цього, з метою підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), існує потреба нормативно-правового врегулювання питання уточнення механізму подання декларації щодо тимчасової подачі декларацій через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно).

Основні групи, на які впливає проблема:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання (у тому числі суб’єкти малого підприємництва) +

Урегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно

нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не врегульовані.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

забезпечення прозорості інформації в сфері охорони здоров’я;

забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді;

підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19;

прискорення реалізації медичної реформи.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1. Збереження ситуації, яка існує на цей час Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, передбачених у розділі ІІ цього аналізу регуляторного впливу
Альтернатива 2. Розробити проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я    України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу» Така альтернатива передбачатиме: визначення, що подання пацієнтом (його законним представником) декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я здійснюється після електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації; у такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання декларації в паперовій формі;

встановлення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню COVID-19 та протягом 30 днів з дня його відміни того,

що пацієнт (його законний представник) має право подати декларацію шляхом звернення до уповноваженої особи надавача ПМД через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) без необхідності відвідування надавача ПМД; пацієнт (його законний представник) в разі подання Декларації через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) надсилає фотокопію документів, що зазначені в підпункті 2 пункту 3 розділу ІІІ цього Порядку, уповноваженій особі надавача ПМД засобами телекомунікаційного зв’язку з подальшим зобов’язанням підписати декларацію в паперовій формі при відвідуванні надавача ПМД (під час першого візиту до лікаря);

визначення, що пацієнт (його законний представник) обирає зручний для нього спосіб передачі інформації та документів уповноваженій особі ПМД для подання Декларації, узгодивши його з нею.

Зазначена альтернатива забезпечуватиме досягнення цілей щодо:

забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

забезпечення прозорості інформації в сфері охорони здоров’я;

забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді;

підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19;

прискорення реалізації медичної реформи.

Зазначені цілі будуть досягнуті шляхом врегулювання питання щодо подання декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я та тимчасово через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення COVID-19.

Зважаючи на те, що станом на сьогодні пацієнти мають вільний доступ до мережі Інтернет, а робочі місця лікарів комп’ютеризовані на 92%, перспектива дієвості вказаної альтернативи є висока

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Додаткові витрати на паперову документацію, додаткове навантаження щодо обробки паперових носіїв інформації, додаткові витрати щодо зберігання такої документації в архівах
Альтернатива 2 Забезпечення єдиного інформаційного простору    медичної інформації; забезпечення прозорості інформації в сфері    охорони здоров’я; забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді; підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню    на території України COVID-19;

прискорення реалізації медичної реформи.

Фінансування здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у цих бюджетах на відповідний рік, інших    джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок міжнародної технічної    та фінансової допомоги

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Додаткове навантаження щодо обробки паперових носіїв
Альтернатива 2 Відсутність необхідності в умовах погіршення епідеміологічної ситуації відвідувати заклади охорони здоров’я для подання декларації; забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді; забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць станом на 01.04.2020 179 1070 290 1539
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 11,6% 69,5% 18,9% 100%
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Витрати пов’язані з витратами часу на пошук інформації про пацієнтів, які отримують медичну допомогу    в суб’єкта господарювання, закупівлю та обробку паперових форм медичної документації
Альтернатива 2 Забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді; зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання – ліцензіатів з медичної практики Витрати пов’язані з необхідністю ознайомлення з новими вимогами регулювання та здійснення організаційних заходів -174 276,36 грн
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва Витрати пов’язані з витратами часу на пошук інформації про пацієнтів, які отримують медичну допомогу в суб’єкта господарювання, обробку паперових носіїв відповідної інформації
Альтернатива 2
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва 174 276,36 грн
 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг

результативності

(досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми, зазначені в Розділі І цього аналізу регуляторного впливу
Альтернатива 2 3 Така альтернатива забезпечуватиме досягнення цілей щодо: забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації; забезпечення прозорості інформації в сфері охорони здоров’я; забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді; підвищення    ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19; прискорення реалізації    медичної реформи
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу
Альтернатива 2 Для держави: забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації; забезпечення прозорості інформації  в сфері охорони здоров’я; забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді; підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID19; прискорення реалізації медичної реформи

Для громадян:

Відсутність необхідності в умовах погіршення епідеміологічної ситуації відвідувати заклади охорони здоров’я для подання декларації;

забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді;

забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я

Для суб’єктів

господарювання:

забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді;

зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання — ліцензіатів з медичної практики

Для держави: фінансування здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів у  межах асигнувань, що передбачаються у цих бюджетах на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги

 

 

 

Для громадян:

Відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для суб’єктів

господарювання:

витрати пов’язані з необхідністю ознайомлення з новими вимогами регулювання та здійснення організаційних заходів;

прогнозні витрати складатимуть 174 276,36 грн

Така альтернатива є    найбільш оптимальною, оскільки забезпечуватиме досягнення цілей щодо: забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації; забезпечення прозорості інформації в сфері охорони здоров’я;

забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді;

підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19;

прискорення реалізації медичної реформи

Альтернатива 1 Для держави: відсутні

 

 

 

 

 

 

 

Для громадян:

відсутні

 

 

 

Для суб’єктів

господарювання:

відсутні

 

Для держави: фінансування здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у цих бюджетах на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством

Для громадян:

додаткове навантаження щодо обробки паперових носіїв

 

 

Для суб’єктів

господарювання:

витрати пов’язані з витратами часу на пошук інформації про пацієнтів, які отримують медичну допомогу в субʼєкта господарювання, закупівлю та обробку паперових форм медичної документації

Зазначена альтернатива не забезпечує потреби у    розв’язанні проблеми та досягнення встановлених цілей
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми, зазначені в Розділі I цього аналізу регуляторного впливу Відсутні
Альтернатива 2 Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки забезпечуватиме досягнення цілей, визначених у Розділі I цього аналізу регуляторного впливу Відсутні
 1. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запровадження можливості подання декларації самостійно через ЕСОЗ після електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, та тимчасово через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення COVID-19, сприятиме забезпеченню єдиного інформаційного простору медичної інформації, швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді, підвищенню ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19, прискоренню реалізації медичної реформи.

Механізмами, які забезпечать розв’язання проблеми, є:

визначення, що подання пацієнтом (його законним представником) декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я здійснюється після електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації; у такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання декларації в паперовій формі;

встановлення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню COVID-19 та протягом 30 днів з дня його відміни того, що пацієнт (його законний представник) має право подати декларацію шляхом звернення до уповноваженої особи надавача ПМД через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) без необхідності відвідування надавача ПМД; пацієнт (його законний представник) в разі подання Декларації через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) надсилає фотокопію документів, що зазначені в підпункті 2 пункту 3 розділу ІІІ цього Порядку, уповноваженій особі надавача ПМД засобами телекомунікаційного зв’язку з подальшим зобов’язанням підписати Декларацію в паперовій формі при відвідуванні надавача ПМД (під час першого візиту до лікаря);

визначення, що пацієнт (його законний представник) обирає зручний для нього спосіб передачі інформації та документів уповноваженій особі ПМД для подання Декларації, узгодивши його з нею.

При цьому розв’язання визначених у розділі І аналізу регуляторного впливу проблем забезпечать такі заходи:

 1. Організаційні заходи для впровадження регулювання:

для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування суб’єктів господарської діяльності — ліцензіатів з медичної практики про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та розміщенні на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

 1. Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарської діяльності у сфері надання медичної допомоги:

ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет);

організувати виконання вимог регулювання, а саме — запровадження можливості подання декларації самостійно через ЕСОЗ після електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, та тимчасово через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно) з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення COVID-19.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) не проводився, оскільки вплив на них відсутній. Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва в межах цього аналізу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародноправових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проєкт регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом — з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта — не передбачаються.
 2. Кількість суб’єктів господарювання — 1539.
 3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог акта — низький.
 4. Кількість часу, який витрачатиметься суб’єктом господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта — 4 години (протягом першого року).
 5. Кількість поданих декларацій через ЕСОЗ після електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, та тимчасово через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно).
 6. Кількість суб’єктів господарювання, в яких забезпечено подачу декларацій через ЕСОЗ після електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, та тимчасово через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно).
 7. Кількість звернень суб’єктів господарювання і фізичних осіб для надання роз’яснень.
 8. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб — високий. Проєкт акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.
 9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами вказаного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України протягом усього терміну його дії. Строк виконання заходів 30 робочих днів. Оскільки передбачається подання декларацій самостійно через ЕСОЗ після електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, та тимчасово через засоби телекомунікаційного зв’язку (дистанційно), залучення наукових установ чи вибір цільових груп осіб для участі у відповідному опитуванні не відбуватиметься.

Заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниІрина Микичак

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро– та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для суб’єктів малого підприємництва та визначення переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником з 07.11.2020 по 20.11.2020.

Порядковий номер Вид консультацій Кількість учасників консультацій Основні результати консультацій
1 Телефонні консультації з ліцензіатами з медичної практики 10 Регулювання сприймається. Отримано    інформацію щодо переліку процедур, які необхідно виконати в зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання: ознайомитися з новими вимогами регулювання -1 година; організація    виконання вимог – 3 години

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва

кількість суб’єктів малого (мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1539;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив — 100 %.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Розрахунок витрат суб’єкта малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

У розрахунку вартості 1 години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», з 1 січня 2020 року становить — 28,31 гривні. Джерело отримання інформації: https://zakon.rada.gov.ua.

Джерело отримання інформації — дані Державної служби статистики України та база даних Міністерства охорони здоров’я України.

Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результатами пошуку наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу» на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.ua).

Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1).

№ з/п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати -витратні матеріали)
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5. Інші процедури:
6. Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 0,00 грн 0,00 грн
7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1539 1539
8. Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7) 0,00 грн 0,00 грн
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання
9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість фор

1 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акта в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) Х 28,31 грн = 28,31 грн 0,00 (припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій) 28,31 грн
10. Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

3 години (*) (час, який витрачається с/г на організацію виконання вимог регулювання;

за результатами консультацій) Х 28,31 грн = 84,93 грн

0,00 (припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання переважно в перший рік) 84,93 грн
11. Процедури офіційного звітування 0,00 0,00 0,00
12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0,00 0,00 0,00
Інші процедури:
13. Разом, гривень 113,24 грн Х 113,24 грн
14. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1539 Х 1539
Сумарно, гривень 174 276,36 грн Х 174 276,36 грн

Не передбачається розроблення коригуючих та пом’якшувальних заходів.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті