Постанова КМУ від 15.04.2020 р. № 348

17 Квітня 2020 11:53 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2020 р. № 348

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо питань електронної системи охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 квітня 2020 року.

Прем’єр-міністр УкраїниД.Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 квітня 2020 р. № 348

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У пункті 92 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1064 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2516; 2018 р., № 46, ст. 1604), слова «шляхом обміну повідомленнями в електронній формі не пізніше трьох робочих днів з дня надходження відповідного запиту в електронній формі від НСЗУ» замінити словами «шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами МОЗ та Мін’юсту через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів».
  2. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2018 р., № 41, ст. 1450, № 98, ст. 3229; 2019 р., № 66, ст. 2262) доповнити такою позицією:

«Електронний реєстр листків непрацездатності».

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604; 2019 р., № 51, ст. 1745):

1) у Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністрування центральної бази даних (далі — адміністрування) — здійснення організаційних, технічних та інших заходів, необхідних для забезпечення функціонування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я;

2) володілець відомостей реєстру — уповноважений орган державної влади, який визначає мету та порядок обробки даних у відповідному реєстрі центральної бази даних;

3) верифікація — комплекс заходів з порівняння, встановлення відповідності та підтвердження відомостей, що містяться в реєстрах центральної бази даних, з відомостями, що містяться в тих самих або інших реєстрах центральної бази даних або інших державних інформаційних ресурсах, а також відомостями, одержаними, зокрема шляхом електронної взаємодії, від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є володільцями та/або розпорядниками таких відомостей, відомостей, одержаних у результаті заходів з моніторингу виконання умов договорів та перевірки НСЗУ дотримання надавачами медичних послуг вимог, установлених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення, і договорами про медичне обслуговування населення, іншими даними;

4) електронна медична інформаційна система — інформаційно-телекомунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, зокрема з центральною базою даних (у разі підключення);

5) електронний кабінет — персоніфікована вебсторінка або інтерфейс, за допомогою яких користувач відповідно до його прав доступу має можливість створювати, переглядати, обмінюватися інформацією та документами в електронній системі охорони здоров’я відповідно до цього Порядку;

6) інформаційна система НСЗУ — сукупність інформаційних підсистем щодо укладення та виконання договорів, аналізу даних, формування аналітичних та фінансових звітів, обміну інформацією між користувачами, метою функціонування яких є забезпечення виконання покладених на НСЗУ функцій щодо реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

7) користувачі — фізичні та юридичні особи, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я і мають права доступу відповідно до цього Порядку;

8) медична інформація — інформація про стан здоров’я пацієнта, його діагноз, відомості, одержані під час медичного обстеження, зокрема відповідні медичні документи, що стосуються здоров’я пацієнта;

9) місце надання медичних послуг — фактична адреса провадження суб’єктом господарювання у сфері охорони здоров’я господарської діяльності з медичної практики, за якою особам, на яких розповсюджуються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі — пацієнти), надаються медичні послуги;

10) оператор — юридична особа або фізична особа — підприємець, що є власником електронної медичної інформаційної системи або розпорядником електронної медичної інформаційної системи з правом підключення такої системи до центральної бази даних на підставі договору з власником електронної медичної інформаційної системи;

11) набір даних — перелік структурованої інформації, яка обробляється в електронній системі охорони здоров’я;

12) програмний модуль — сервіс в електронній системі охорони здоров’я, який забезпечує наповнення та обмін інформацією між реєстрами, інформаційною системою НСЗУ;

13) розпорядник реєстру — уповноважений орган державної влади, відповідальний за верифікацію інформації у відповідному реєстрі центральної бази даних;

14) центральна база даних — інформаційно-телекомунікаційна система, яка містить передбачені цим Порядком реєстри, програмні модулі, електронну медичну інформаційно-аналітичну систему з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інформаційну систему НСЗУ в частині, необхідній для реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, а також забезпечує можливість створення, перегляду, обміну інформацією та документами між реєстрами, державними електронними інформаційними ресурсами, електронними медичними інформаційними системами.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450), інших законодавчих актах.»;

пункт 4 виключити;

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

«Володільцем відомостей Реєстру медичних спеціалістів, Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та Реєстру медичних висновків є МОЗ. Розпорядником Реєстру медичних спеціалістів, Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та Реєстру медичних висновків є НСЗУ.»;

у пункті 6:

після слів «(далі — адміністратор)» доповнити словами «, крім Інформаційної системи НСЗУ, адміністрування якої забезпечує НСЗУ»;

доповнити пункт реченням такого змісту: «Адміністратор не здійснює обробку персональних даних пацієнтів.»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Завданням електронної системи охорони здоров’я є забезпечення можливості використання пацієнтами електронних сервісів для реалізації їх прав, зокрема за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), автоматизація ведення обліку медичних послуг і управління медичною інформацією, запровадження електронного документообігу у сфері медичного обслуговування населення.»;

у пункті 8:

доповнити пункт підпунктом 131 такого змісту:

«131) підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у встановленому законодавством порядку;»;

підпункт 14 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Державним реєстром фізичних осіб — платників податків;

інформаційними системами Мінсоцполітики;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — восьмий вважати відповідно абзацами сьомим — десятим;

пункти 12 і 13 виключити;

пункт 14 після слів «цим Порядком» доповнити словами «та нормативно-правовими актами, що регулюють порядок ведення відповідних реєстрів»;

пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Документообіг у електронній системі охорони здоров’я здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. На всі електронні документи та інформацію, що вносяться до електронної системи охорони здоров’я, накладається кваліфікований електронний підпис автора відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».»;

перше речення пункту 17 після слів «до центральної бази даних використовуються» доповнити словами «національні та»;

у пункті 20:

абзац перший підпункту 5 викласти в такій редакції:

«5) Реєстр медичних працівників, що містить інформацію про професійно підготовлених осіб, які відповідно до законодавства мають право здійснювати медичне обслуговування (далі — медичні працівники).»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) Реєстр медичних записів, записів про направлення та рецептів.

До зазначеного Реєстру включаються такі відомості:

номер запису у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів;

дата та час внесення запису в Реєстр медичних записів, записів про направлення та рецептів;

посилання на запис у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я про місце надання медичних послуг, де здійснювалося медичне обслуговування пацієнта, або зазначення «за місцем перебування пацієнта»;

посилання на запис у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я про суб’єкта господарювання, який здійснює медичне обслуговування;

посилання на запис у Реєстрі медичних працівників про медичного працівника, за кваліфікованим електронним підписом якого внесено запис у систему;

посилання на запис у Реєстрі пацієнтів про пацієнта;

вік пацієнта;

стать пацієнта;

інші відомості, передбачені порядком ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів, затвердженим МОЗ;»;

доповнити пункт підпунктами 9 і 10 такого змісту:

«9) Реєстр медичних висновків.

До зазначеного Реєстру включаються такі відомості:

посилання на запис про пацієнта в Реєстрі пацієнтів;

посилання на запис про лікаря, що сформував та підписав медичний висновок, у Реєстрі медичних працівників;

посилання на запис про суб’єкта господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

дата та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі медичних висновків;

вид медичного висновку;

суть висновку лікаря відповідно до виду медичного висновку;

строк дії медичного висновку або зазначення «безстроково»;

інші відомості, передбачені порядками формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затвердженими МОЗ;

10) інші реєстри, набір даних в яких визначається НСЗУ. Розпорядники реєстрів та володільці їх відомостей, перелік відомостей, що вноситься до них, а також порядок їх ведення затверджуються МОЗ.»;

доповнити Порядок пунктом 201 такого змісту:

«201. Електронна медична інформаційно-аналітична система з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф функціонує як частина центральної бази даних та є уніфікованою інформаційно-аналітичною системою диспетчеризації, що функціонує з метою збору, обробки, аналізу та обміну інформацією для забезпечення своєчасного надання екстреної медичної допомоги та ефективного контролю якості надання екстреної медичної допомоги. Порядок функціонування електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф встановлюється МОЗ.»;

пункт 23 доповнити абзацом такого змісту:

«Оператори електронної медичної інформаційної системи обробляють персональні дані за наявності правових підстав відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».»;

пункти 24 і 25 викласти в такій редакції:

«24. Інформація та документи вносяться до електронної системи охорони здоров’я користувачами відповідно до їх прав доступу, визначених відповідно до цього Порядку та нормативно-правових актів, що регулюють порядок ведення відповідних реєстрів. Відомості до електронної системи охорони здоров’я також можуть вноситися у результаті електронної взаємодії з державними інформаційними ресурсами.

  1. Мін’юст надає до електронної системи охорони здоров’я відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження, смерті, реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу (під час якого змінено прізвище), зміну імені шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами МОЗ та Мін’юсту через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у встановленому порядку із зазначенням унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі про відповідних осіб (за наявності). На підставі отриманих даних НСЗУ здійснює заходи з верифікації.»;

у другому реченні пункту 26 слова «трьох робочих днів з дня отримання такої заяви розпорядник відповідного реєстру не відхилив» замінити словами «десяти робочих днів з дня отримання такої заяви НСЗУ не відхилила»;

у пункті 27:

слова «та адміністратором періодично» виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«Верифікації підлягають усі дані у всіх реєстрах центральної бази даних з метою забезпечення управління актуальністю даних у системі, зокрема виявлення дублювання записів, іншої недостовірної інформації чи неповної інформації. Верифікація даних у реєстрах центральної бази даних здійснюється відповідно до методик та рекомендацій, визначених НСЗУ.»;

пункти 28 і 29 викласти в такій реакції:

«28. У разі виявлення у процесі або за результатами верифікації невідповідності між відомостями, що містяться у реєстрах центральної бази даних, та відомостями, що містяться в тих самих або інших реєстрах центральної бази даних або інших державних інформаційних ресурсах, а також відомостями, одержаними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є володільцями та/або розпорядниками таких відомостей, НСЗУ вносить відповідні зміни до записів у реєстрах центральної бази даних з урахуванням функціональних можливостей системи.

  1. У разі виявлення фактів систематичного внесення користувачем недостовірної інформації до реєстрів адміністратор або розпорядник відповідного реєстру може тимчасово зупинити доступ такого користувача до центральної бази даних у порядку, встановленому НСЗУ. Право суб’єкта персональних даних на одержання будь-яких відомостей про себе, а також зміни їх на підставі вмотивованої вимоги відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» не може бути обмежено.»;

у пункті 38 слова «відповідному реєстрі та створюється електронний кабінет» замінити словами «центральній базі даних»;

пункт 40 викласти в такій редакції:

«40. Доступ користувачів до інформації у центральній базі даних здійснюється через електронні кабінети. Електронні кабінети керівників та уповноважених осіб суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я, медичних працівників функціонують в електронних медичних інформаційних системах, оператори яких уклали з адміністратором договір про підключення до центральної бази даних, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». Електронні кабінети пацієнтів можуть функціонувати через електронні медичні інформаційні системи та вебсайти, вебпортали або мобільні додатки уповноважених державних органів або підприємств, що належать до сфери їх управління. Використання вебсайтів, вебпорталів або мобільних додатків для доступу до електронного кабінету пацієнта здійснюється під час надання згоди особою на обробку персональних даних у випадках, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».»;

у пункті 42:

у підпункті 1 слова «, Реєстрі уповноважених осіб суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я» виключити;

доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:

«5) переглядати інформацію, що внесена працівниками до електронної системи охорони здоров’я з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».»;

у пункті 46:

у підпункті 7 слова «реєстрах, розпорядником яких є НСЗУ» замінити словами «центральній базі даних»;

доповнити пункт підпунктом 8 такого змісту:

«8) реєструвати у центральній базі даних уповноважених посадових осіб Національного антикорупційного бюро в порядку, визначеному протоколом взаємодії між НСЗУ та Національним антикорупційним бюро.»;

доповнити Порядок пунктами 471 і 472 такого змісту:

«471. Уповноважені посадові особи Національного антикорупційного бюро, яким в порядку, визначеному протоколом взаємодії між НСЗУ та Національним антикорупційним бюро, надано доступ до реєстрів центральної бази даних, мають право переглядати інформацію у таких реєстрах згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України».

Доступ до реєстрів, які містять відомості про здоров’я, статеве життя, біометричні або генетичні дані осіб, уповноваженим посадовим особам Національного антикорупційного бюро не надається.

472. Користувачі мають інші права, передбачені цим Порядком та нормативно-правовими актами, що регулюють порядки ведення відповідних реєстрів електронної системи охорони здоров’я.»;

пункт 50 викласти в такій редакції:

«50. Адміністратор відповідає за:

1) адміністрування та технічну підтримку центральної бази даних з метою забезпечення безперебійної роботи центральної бази даних;

2) прийняття рішення про підключення, відключення та зупинення доступу електронної медичної інформаційної системи до центральної бази даних, укладення та припинення відповідних договорів з операторами;

3) надання технічної підтримки операторам з питань підключення, відключення, взаємодії електронної медичної інформаційної системи з центральною базою даних, підтверджує впровадження нових функціональних можливостей системи;

4) надання інформаційних та консультаційних послуг щодо електронної системи охорони здоров’я;

5) розроблення та підтримання в актуальному стані технічної документації центральної бази даних.»;

пункт 58 викласти в такій редакції:

«58. У разі зміни технічних вимог до електронних медичних інформаційних систем або подання оператором заявки про зміну функціональних можливостей для роботи в електронній системі охорони здоров’я така електронна медична інформаційна система підлягає повторному тестуванню відповідно до пункту 54 цього Порядку. Якщо зазначені технічні вимоги або функціональні можливості потребують внесення змін до договору про підключення до центральної бази даних, то відповідні зміни застосовуються з дня укладення відповідного договору. В інших випадках такі зміни застосовуються після завершення повторного тестування та встановлення відповідності електронної медичної інформаційної системи технічним вимогам у формі, встановленій НСЗУ.»;

2) пункт 3 Порядку опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я Національною службою здоров’я, затвердженого зазначеною постановою, доповнити підпунктом 3 такого змісту:

«3) іншу знеособлену інформацію з електронної системи охорони здоров’я.».

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 328 «Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1210):

1) у постанові:

у пункті 2 цифри і слова «1 вересня 2019 року» замінити цифрами і словами «1 липня 2020 року»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Міністерству охорони здоров’я привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою до 1 липня 2020 року.»;

2) у Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

абзац четвертий після слів «медичний висновок» доповнити словами «про тимчасову непрацездатність (далі — медичний висновок)»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«особа, яка засвідчує тимчасову непрацездатність, — лікар (голова комісії лікарів), що перебуває у трудових відносинах із закладом охорони здоров’я або фізичною особою — підприємцем, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також лікар, який є фізичною особою — підприємцем та має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;»;

в абзаці другому пункту 5 слова «на підставі» замінити словами і цифрами «відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450), та»;

у підпункті 1 пункту 11 слова «зареєстровані особами, що засвідчують тимчасову непрацездатність, або уповноваженими особами, в тому числі медичні висновки, зареєстровані відповідно до направлень медико-соціальних експертних комісій,» виключити;

у пункті 13:

в абзаці першому підпункту 4 слово «зареєструвала» замінити словами «особу, яка зареєструвала»;

підпункт 6 виключити.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті