Постанова КМУ від 27.01.2021 р. № 61

01 Лютого 2021 11:29 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 січня 2021 р. № 61

Деякі питання щодо договорів керованого доступу та зупинення дії абзацу першого пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333

Відповідно до статті 791 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення переговорів щодо договорів керованого доступу;

Порядок укладення, виконання, зміни та припинення договорів керованого доступу;

типову форму договору керованого доступу.

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 2. Установити, що процедура договорів керованого доступу запроваджується з 15 лютого 2021 року.
 3. Зупинити до 31 грудня 2021 р. дію абзацу першого пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2017 р., № 28, ст. 815; 2020 р., № 10, ст. 373; 2021 р., № 2, ст. 94) в частині проведення державної оцінки медичних технологій.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 січня 2021 р. № 61

ПОРЯДОК
проведення переговорів щодо договорів керованого доступу

 1. Цей Порядок визначає правові і організаційні засади, процедуру та умови проведення переговорів (далі — переговори) щодо договорів керованого доступу.
 2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про лікарські засоби», Порядку укладення, виконання, зміни та припинення договорів керованого доступу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 61.

Термін «уповноважений орган з державної оцінки медичних технологій» вживається у значенні, наведеному в Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженому Кабінетом Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1300 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 2, ст. 94).

 1. Переговори проводяться з дотриманням принципів, визначених Порядком укладення, виконання, зміни та припинення договорів керованого доступу, переговорною групою з питань договорів керованого доступу (далі — переговорна група).
 2. Переговорні групи утворюються МОЗ.

МОЗ визначає переговорну групу, що буде проводити відповідні переговори, у дорученні, яке є підставою для початку підготовки та проведення переговорів.

 1. До складу переговорної групи входять голова, заступник (заступники) голови, члени переговорної групи. Персональний склад відповідної переговорної групи затверджується МОЗ.

Переговорна група може залучати до участі в її роботі інших експертів та фахівців (перекладачів, юристів тощо).

 1. Переговорна група проводить переговори із заявником (уповноваженим представником) у строк, встановлений в Порядку укладення, виконання, зміни та припинення договорів керованого доступу.
 2. Переговорна група починає підготовку переговорів протягом трьох робочих днів з дня отримання доручення МОЗ.

Для цього за рішенням голови переговорної групи, а в разі його відсутності — заступника голови секретар переговорної групи скликає засідання її членів з метою:

обговорення та погодження плану дій щодо організації переговорів;

обговорення необхідності залучення для підготовки та проведення переговорів експертів та фахівців (перекладачів, юристів тощо), які не входять до складу переговорної групи;

вирішення інших організаційних питань.

 1. З метою забезпечення конфіденційності та захисту інформації під час організації, підготовки та/або проведення переговорів члени переговорної групи, інші залучені експерти та фахівці підписують зобов’язання щодо нерозголошення такої інформації за формою, наведеною в додатку 1.
 2. Перед залученням до роботи переговорної групи всі особи зобов’язані заповнити та подати заяву про відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів (далі — заява) за формою, наведеною в додатку 2.

Заяви подаються голові робочої групи МОЗ з питань супроводу процедури договорів керованого доступу.

У разі встановлення наявності реального та/або потенційного конфлікту інтересів така особа не може бути залучена до роботи переговорної групи.

 1. Засідання переговорної групи очолює голова, а в разі його відсутності — заступник голови або інший член переговорної групи за дорученням голови.
 2. Рішення переговорної групи фіксуються у протоколі, який підписується головою та секретарем.

Член переговорної групи, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 1. З метою підготовки переговорів уповноважені представники переговорної групи можуть проводити консультації, наради та зустрічі з відповідними представниками МОЗ, інших органів державної влади, підприємств, установ та організацій.

Уповноважений орган з державної оцінки медичних технологій надає за зверненням переговорної групи відповідні консультації та/або роз’яснення щодо предмета переговорів відповідно до своєї компетенції.

Усі питання, що обговорюються в межах таких консультацій, нарад та зустрічей, та прийняті рішення фіксуються у протоколах, які підписуються уповноваженими представниками сторін.

 1. Члени переговорної групи можуть проводити консультації та обмін інформацією із заявником (уповноваженим представником) з метою підготовки переговорів, в тому числі з використанням Інтернету, засобів телезв’язку, електронного зв’язку (електронне листування) та в режимі відеоконференції за взаємною згодою.  Результати консультацій та інформація, отримана під час обміну із заявником (уповноваженим представником), зберігаються за наявності технічної можливості. Такі консультації протоколюються, і протоколи підписуються представниками сторін, що брали участь у консультації, в тому числі з використанням їх електронного підпису у разі потреби.
 2. Переговори проводяться на території України, в приміщенні МОЗ, в призначений день та час. Приміщення для переговорів повинно забезпечувати можливість для конфіденційного обміну інформацією учасників переговорів.

У разі коли заявник (уповноважений представник) не може з’явитися для проведення переговорів, переговори за згодою сторін можуть проводитися в режимі відеоконференції.

 1. Переговори ведуться мовою, яка визначається за домовленістю та є найбільш прийнятною для учасників переговорів. Учасники переговорів мають право користуватися допомогою перекладача.
 2. Доступ до інформації, отриманої під час проведення переговорів, може бути обмежено відповідно до положень статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 3. У разі досягнення домовленості щодо виду та умов договору керованого доступу сторони погоджують порядок та строк укладення договору керованого доступу, але не більше строку, встановленого у Порядку укладення, виконання, зміни та припинення договорів керованого доступу. 17. У разі досягнення домовленості щодо виду та умов договору керованого доступу сторони укладають договір керованого доступу протягом строку, встановленого в Порядку укладення, виконання, зміни та припинення договорів керованого доступу.
 4. Рішення учасників переговорів фіксуються у протоколі, який підписується всіма учасниками переговорів.

У разі коли переговори проводяться в режимі відеоконференції, протоколи можуть підписуватись учасниками переговорів з використанням їх електронного підпису.

 1. Протоколи переговорів, під час яких було узгоджено вид та всі умови договору керованого доступу і досягнуто згоди про доцільність укладення договору керованого доступу, підписуються всіма учасниками переговорів.
 1. Секретар переговорної групи забезпечує зберігання протоколів щодо підготовки та проведення переговорів у архівному приміщенні МОЗ не менш як п’ять років з дати їх створення. Протоколи переговорів, під час яких було узгоджено вид та всі умови договору керованого доступу і досягнуто згоди про укладення договору керованого доступу, зберігаються протягом всього строку дії договору керованого доступу та додатково п’ять років після завершення його дії (припинення).

_____________________

 

Додаток 1

до Порядку проведення переговорів щодо договорів керованого доступу

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
про нерозголошення інформації, яка стала відомою внаслідок участі у роботі переговорної групи

Я, _________________________________________________________ ,

(прізвище, ім’я по батькові)

зобов’язуюся дотримуватися конфіденційності і не розголошувати інформацію, яку отримаю під час підготовки та проведення переговорів щодо договорів керованого доступу. Мені відомо про відповідальність, що передбачена законом, за незаконне розголошення такої інформації з обмеженим доступом.

«___» ____________ 20__ р. ____________________

(підпис)

________________________________

(зазначити займану посаду та місце роботи
(найменування установи, організації, підприємства
тощо) на момент підписання заяви)

 

Додаток 2

до Порядку проведення переговорів щодо договорів керованого доступу

ЗАЯВА
про відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів

1. Чи отримували Ви протягом останніх трьох років будь-яку фінансову чи негрошову підтримку (у тому числі у формі обладнання, приміщень, оплати поїздок тощо) від суб’єктів господарювання або інших організацій, що можуть мати інтерес до роботи переговорної групи? Так Ні
2. Чи є поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно роботи переговорної групи?  

Так Ні

3. Чи перебували Ви протягом останніх трьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з роботою переговорної групи?  

Так Ні

4. Чи мають місце інші обставини, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?  

Так Ні

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

_________

Примітка. У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити реальний та/або потенційний конфлікт інтересів.

Реальний конфлікт інтересів — суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час підготовки та проведення переговорів щодо договорів керованого доступу.

Потенційний конфлікт інтересів — наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час підготовки та проведення переговорів щодо договорів керованого доступу.

 

____________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

_________
 (підпис)

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 січня 2021 р. № 61

ПОРЯДОК
укладення, виконання, зміни та припинення договорів керованого доступу

 1. Цей Порядок визначає процедуру укладення, виконання, зміни та припинення договорів керованого доступу, а також види таких договорів.

Положення цього Порядку застосовуються до укладення, виконання, зміни та припинення договорів керованого доступу, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

 1. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

договір керованого доступу — договір, що передбачає умови постачання оригінального (інноваційного) лікарського засобу, в тому числі оригінального біологічного лікарського засобу чи медичного імунобіологічного препарату (далі — лікарський засіб), за кошти державного бюджету з метою забезпечення доступності такого лікарського засобу для пацієнтів;

закупівля — придбання замовником лікарського засобу на підставі та на умовах договору керованого доступу, у тому числі із залученням особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я;

заявник — особа, яка є власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, зареєстрований в Україні, або аналога такого документа на лікарський засіб, який зареєстрований компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, лікарський засіб, що за централізованою процедурою зареєстрований компетентним органом Європейського Союзу та застосовується на території таких держав чи держав — членів Європейського Союзу (далі — власник реєстраційного посвідчення), та/або її уповноважений представник;

моніторинг договору керованого доступу — збір і аналіз пов’язаної з виконанням договорів керованого доступу інформації на умовах та стосовно об’єктів (показників), визначених сторонами договору керованого доступу, з метою відстеження результатів виконання договору керованого доступу;

переговорна група з питань договорів керованого доступу (далі — переговорна група) — група, утворена відповідно до цього Порядку для підготовки та проведення переговорів із заявником з метою укладення за результатами таких переговорів договору керованого доступу;

переговори щодо договорів керованого доступу (далі — переговори) — процес, який включає підготовку та проведення переговорів між переговорною групою та заявником, зокрема підготовку переговорною групою необхідних документів, комунікативну взаємодію між переговорною групою та заявником для спільного обговорення, досягнення домовленостей та розв’язання питань, пов’язаних з договором керованого доступу;

постачальник — заявник, який є юридичною особою, з якою замовник уклав договір керованого доступу, або юридична особа, яка не афілійована з власником реєстраційного посвідчення, уповноважена заявником на укладення на умовах, визначених заявником (за результатами переговорів, проведених між замовником та заявником), з якою замовник уклав договір керованого доступу;

постачання лікарського засобу (далі — постачання) — постачання лікарського засобу за результатами закупівлі, проведеної для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я за кошти державного бюджету;

предмет закупівлі за договорами керованого доступу — лікарський засіб, що закуповується за процедурою договору керованого доступу у визначеному законодавством порядку;

процедура договорів керованого доступу — процедура укладення договорів керованого доступу, що здійснюється відповідно до цього Порядку та за результатами якої може бути здійснена закупівля лікарських засобів за кошти державного бюджету;

робоча група МОЗ з питань супроводу процедури договорів керованого доступу (далі — робоча група з договорів керованого доступу) — консультативно-дорадчий орган МОЗ, який утворюється з метою надання МОЗ пропозицій під час прийняття управлінських рішень з питань, пов’язаних із договором керованого доступу, виконання інших завдань, визначених у положенні про таку групу (далі — положення про робочу групу з договорів керованого доступу);

уповноважений представник власника реєстраційного посвідчення (далі — уповноважений представник) — уповноважена діяти від імені власника реєстраційного посвідчення з питань, пов’язаних з процедурою договорів керованого доступу, фізична особа або юридична особа, яка афілійована з власником реєстраційного посвідчення (юридична особа, яка здійснює контроль над власником реєстраційного посвідчення або контролюється таким власником, або перебуває з ним під спільним контролем, при цьому під «контролем» розуміється володіння або контроль, прямо або опосередковано, стосовно більш як 50 відсотків акцій (часток) з правом голосу).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про лікарські засоби».

Термін «уповноважений орган з державної оцінки медичних технологій» вживається у значенні, наведеному в Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженому Кабінетом Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1300 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 2, ст. 94).

 1. Процедура договорів керованого доступу проводиться за такими основними принципами:

1) прозорість на всіх етапах;

2) недискримінація постачальників та рівне ставлення до них;

3) запобігання корупційним діям і зловживанням;

4) забезпечення конфіденційності та захисту інформації під час організації, підготовки та/або проведення переговорів, укладення та/або виконання договорів керованого доступу відповідно до законодавства.

 1. Процедура договорів керованого доступу застосовується до лікарського засобу, включеного до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2018 р., № 4, ст. 157), та/або затверджених МОЗ номенклатур, переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 216 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1303)  якщо за результатами державної оцінки медичних технологій лікарського засобу встановлено невизначеність даних про його доведену ефективність, безпеку, вплив на зміни в якості життя пацієнтів на території України, економічну доцільність та/або вплив на бюджет, а також надано висновок уповноваженого органу з державної оцінки медичних технологій (далі — уповноважений орган), що містить інформацію про доцільність застосування процедури договорів керованого доступу до оцінюваного лікарського засобу.
 2. Замовником, який здійснює закупівлю лікарських засобів на підставі та на умовах договорів керованого доступу, що фінансуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, виступає МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, яка набуває всіх прав та обов’язків замовника за договором керованого доступу на підставі відповідного рішення та/або доручення МОЗ.

Сторонами договору керованого доступу є замовник та постачальник.

6. До початку процедури договорів керованого доступу заявник подає необхідні документи уповноваженому органу для проведення державної оцінки медичних технологій щодо відповідного лікарського засобу в порядку, визначеному законодавством.

Державна оцінка медичних технологій за скороченою процедурою, що проводиться за зверненням МОЗ, може застосовуватися до процедур договорів керованого доступу лише з підстав продовження дії (пролонгації) договору керованого доступу або щодо лікарських засобів, які станом на 1 липня 2022 р. були включені до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 216 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1303).

 1. Процедура договорів керованого доступу щодо відповідного лікарського засобу включає такі основні етапи в зазначеній послідовності:

1) надання уповноваженим органом висновку, що містить інформацію про доцільність застосування процедури договору керованого доступу до лікарського засобу, стосовно якого проведено державну оцінку медичних технологій;

2) підготовка робочою групою з договорів керованого доступу відповідних пропозицій щодо застосування процедури договору керованого доступу та надання їх МОЗ;

3) збір необхідної інформації та надання МОЗ доручення переговорній групі із зазначенням інформації, визначеної пунктом 11 цього Порядку;

4) звернення переговорної групи до заявника з пропозицією провести переговори з метою укладення договору керованого доступу;

5) надання заявником згоди на проведення переговорів.

Відсутність згоди заявника протягом 30 календарних днів вважається його відмовою від пропозиції провести переговори з метою укладення договору керованого доступу;

6) проведення переговорною групою переговорів із заявником щодо умов договору керованого доступу;

7) укладення договору керованого доступу в разі досягнення згоди щодо його умов за результатами переговорів;

8) включення лікарського засобу, щодо якого планується укладення договору керованого доступу, до відповідних переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 216 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1303) (у разі необхідності).

 1. До початку процедури договорів керованого доступу заявник подає необхідні документи уповноваженому органу для проведення державної оцінки медичних технологій щодо відповідного лікарського засобу у порядку, визначеному законодавством, за власною ініціативою або у разі настання стихійного лиха, катастрофи, епідемії, а також під час дії надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану — у відповідь на пропозицію МОЗ.

Державна оцінка медичних технологій за скороченою процедурою, що проводиться за зверненням МОЗ, не застосовується до процедур договорів керованого доступу, за винятком підстав продовження дії (пролонгації) договору керованого доступу.

 1. Процедура договорів керованого доступу щодо відповідного лікарського засобу включає в зазначеній послідовності такі основні етапи:

1) надання висновку уповноваженим органом, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ, що містить інформацію про доцільність застосування процедури договору керованого доступу до лікарського засобу, стосовно якого проведено державну оцінку медичних технологій;

2) підготовка робочою групою з договорів керованого доступу відповідних пропозицій щодо застосування процедури договору керованого доступу та надання їх МОЗ у строк не більше 30 календарних днів з дати оприлюднення висновку уповноваженого органу;

3) звернення МОЗ до заявника з пропозицією провести переговори з метою укладення договору керованого доступу у строк не більше 50 календарних днів з дати оприлюднення висновку уповноваженого органу;

4) надання згоди заявником на проведення переговорів у строк не більше 70 календарних днів з дати оприлюднення висновку уповноваженого органу. При цьому відсутність згоди заявника протягом визначеного відповідно до цього Порядку строку вважається його відмовою від пропозиції провести переговори з метою укладення договору керованого доступу;

5) прийняття рішення МОЗ про початок переговорів щодо відповідного лікарського засобу у строк не більше 90 календарних днів з дати оприлюднення висновку уповноваженого органу;

6) надання доручення МОЗ переговорній групі із зазначенням інформації, встановленої пунктом 11 цього Порядку, у строк не більше 30 календарних днів з дати ухвалення рішення МОЗ про початок переговорів щодо відповідного лікарського засобу;

7) проведення переговорною групою переговорів із заявником щодо умов договору керованого доступу у строк не більше 120 календарних днів з дати одержання переговорною групою відповідного доручення МОЗ;

8) укладення договору керованого доступу у разі досягнення згоди щодо його умов за результатами переговорів у строк не більше 180 календарних днів з дати одержання переговорною групою відповідного доручення МОЗ;

9) включення в разі потреби лікарського засобу, щодо якого укладено договір керованого доступу, до відповідних переліків лікарських засобів для закупівель у визначеному законодавством порядку у строк не більше 30 календарних днів з дати укладення відповідного договору керованого доступу;

10) виконання договору керованого доступу, яке розпочинається після включення лікарського засобу до відповідних переліків, якщо на дату укладення договору керованого доступу лікарський засіб не міститься в таких переліках та потребує включення до них на вимогу законодавства;

11) моніторинг договорів керованого доступу.

Строк кожного з етапів, визначених у підпунктах 2—8 цього пункту, може бути продовжено, але не більш як на 15 календарних днів, на підставі обґрунтованого рішення МОЗ.

 1. Робоча група з договорів керованого доступу провадить свою діяльність на підставі положення про робочу групу з договорів керованого доступу, що затверджується МОЗ. До участі в роботі робочої групи залучаються за згодою представники органів державної влади, підприємств, установ та організацій.

Пропозиції, схвалені та надані робочою групою з договору керованого доступу МОЗ, можуть бути реалізовані шляхом ухвалення МОЗ рішення з питань, пов’язаних із договорами керованого доступу.

 1. МОЗ за власним рішенням утворює переговорні групи та затверджує їх персональний склад.

МОЗ приймає рішення про залучення переговорної групи, утвореної МОЗ, до проведення переговорів у кожному окремому випадку. Таке рішення зазначається у відповідному дорученні, яке є підставою для початку підготовки та проведення переговорів.

Особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я за відповідним дорученням МОЗ, координує діяльність такої переговорної групи та здійснює інформаційне, організаційне та матеріально-технічне забезпечення її діяльності.

 1. Будь-яка особа, яка входить до складу робочої групи з договорів керованого доступу та/або переговорної групи, та/або залучається до їх діяльності, не повинна мати потенційного чи реального конфлікту інтересів, визначеного відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів робочої групи з договорів керованого доступу та/або переговорної групи, та/або особи, що залучається до їх діяльності та неможливості через це брати участь у її роботі, вони зобов’язані письмово повідомити про це голові робочої групи з договорів керованого доступу та/або переговорної групи. У разі ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність згідно із законом.

Про конфлікт інтересів членів робочої групи з договорів керованого доступу та/або переговорної групи, голови або інших осіб, що залучаються до їх діяльності, може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена робочої групи з договорів керованого доступу та/або переговорної групи, голови або інших учасників, що залучаються до їх діяльності, вноситься до протоколу засідання робочої групи з договорів керованого доступу та/або переговорної групи.

У разі неподання інформації про існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення робочої групи з договорів керованого доступу та/або переговорної групи, — таке рішення підлягає перегляду.

 1. МОЗ для підготовки та проведення переговорів зазначає у відповідному дорученні переговорну групу, якій доручає виступати стороною переговорів в інтересах замовника, та таку інформацію:

1) міжнародна непатентована назва лікарського засобу, що закуповуватиметься на підставі договору керованого доступу, форма випуску, дозування та показання до застосування. У разі відсутності міжнародної непатентованої назви — подається тільки торговельна назва;

2) інформація, зазначена у висновку уповноваженого органу, про лікарський засіб, який закуповуватиметься на підставі договору керованого доступу;

3) орієнтовний обсяг 100 відсотків потреби предмета закупівлі (з урахуванням залишків та очікуваних поставок) протягом усього запланованого строку дії договору керованого доступу;

4) орієнтовна кількість предмета закупівлі з урахуванням обсягу фінансування видатків протягом усього запланованого строку дії договору керованого доступу;

5) орієнтовний обсяг фінансування видатків протягом усього запланованого строку дії договору керованого доступу;

6) початкова ціна за одиницю предмета закупівлі для початку проведення переговорів;

7) бюджетні програми, за якими здійснюватиметься закупівля, та код економічної класифікації видатків бюджету;

8) запланований строк дії договору керованого доступу;

9) інформація про поставку (орієнтовний графік поставки, пункти призначення поставки);

10) умови оплати;

11) інша інформація, необхідна для організації, підготовки та проведення процедури договорів керованого доступу.

Будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано стосується предмета переговорів (крім інформації стосовно договору керованого доступу, що оприлюднюється відповідно до закону та/або цього Порядку), є інформацією з обмеженим доступом.

У разі зміни зазначеної інформації під час підготовки та/або проведення переговорів МОЗ письмово інформує переговорну групу про такі зміни протягом 10 календарних днів з дати їх настання.

 1. Переговори проводяться переговорною групою відповідно до Порядку проведення переговорів щодо договорів керованого доступу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 61.

Предметом переговорів є умови договору керованого доступу щодо відповідного лікарського засобу, який планується до закупівлі на підставі договору керованого доступу, з урахуванням доручення МОЗ.

13. У межах строку, визначеного дорученням для проведення переговорів, переговорна група подає МОЗ умови, визначені для договору керованого доступу в пункті 17 цього Порядку, за якими досягнуто домовленості сторонами переговорів, або звіт про результати переговорів, за якими домовленостей не досягнуто, для прийняття рішення про доцільність укладення договору керованого доступу.

 1. Протягом 10 календарних днів з дати завершення переговорів переговорна група подає МОЗ для погодження проєкт (проєкти) договору керованого доступу, підготовлений (підготовлені) за результатами переговорів, або звіт про результати переговорів, за якими домовленостей не досягнуто.

Проєкт договору керованого доступу повинен містити умови, визначені для договору керованого доступу у пункті 17 цього Порядку.

 1. Договір керованого доступу укладається у письмовій формі відповідно до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням положень, визначених цим Порядком, та типової форми договору керованого доступу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 61.

Договір керованого доступу може містити елементи різних договорів (змішаний договір), умови яких визначаються відповідно до законодавства України.

За результатами переговорів для кожного замовника та лікарського засобу укладається окремий договір керованого доступу.

Якщо договір керованого доступу укладається з іноземним постачальником, місцем укладення договору керованого доступу є Україна, а права та обов’язки сторін договору керованого доступу визначаються матеріальним та процесуальним правом України.

Повноваження постачальника на укладення договору керованого доступу можуть підтверджуватися дорученням (довіреністю), статутними документами, відповідним договором та/або іншими документами, що не суперечить законодавству України.

 1. Договори керованого доступу поділяються на такі види:

1) фінансові договори керованого доступу — договори керованого доступу, спрямовані на забезпечення доступності лікарських засобів для пацієнтів переважно через фінансові показники (знижка до ціни, ціна — кількість лікарського засобу, безкоштовна поставка лікарських засобів на початковому етапі лікування, обмеження кількості та/або витрат тощо);

2) договори керованого доступу, засновані на результаті, — договори керованого доступу, спрямовані на забезпечення доступності лікарських засобів для пацієнтів переважно через показники ефективності лікування за результатами моніторингу (фінансування договору керованого доступу після одержаного результату/накопичення доказів про ефективність лікарського засобу тощо);

3) комбіновані договори керованого доступу — договори керованого доступу, які містять елементи фінансових договорів керованого доступу та договорів керованого доступу, заснованих на результаті.

Умови щодо ціни, оплати, поставки предмета закупівлі та моніторингу договору керованого доступу визначаються сторонами з урахуванням виду договору керованого доступу, який укладається.

 1. Договір керованого доступу обов’язково містить умови моніторингу договору керованого доступу. 16. Договори керованого доступу, засновані на результаті, та комбіновані договори керованого доступу обов’язково містять умови моніторингу договору керованого доступу.

В умовах моніторингу договору керованого доступу визначаються положення щодо об’єкта (об’єктів) моніторингу, способу (способів) моніторингу, тривалості та періодичності моніторингу, відповідальної (відповідальних) особи (осіб) за проведення моніторингу, умов (критеріїв) для зміни та/або дострокового розірвання договору керованого доступу за результатами моніторингу тощо.

Залежно від виду договору керованого доступу та його змісту об’єктом (об’єктами) моніторингу договору керованого доступу можуть бути показники стосовно кількості пацієнтів, будь-які показники стосовно предмета закупівлі (ціна за одиницю, кількість, вартість, статистичні та/або фінансові дані, показники ефективності/результативності тощо), інші об’єкти моніторингу, визначені сторонами договору керованого доступу.

Уповноважений орган за зверненням МОЗ та/або сторони (сторін) договору керованого доступу залучається до оцінки результатів моніторингу договору керованого доступу відповідно до своїх повноважень.

Договір керованого доступу може містити умови про одержання замовником від постачальника компенсації (відшкодування витрат), її вид, розмір та порядок проведення.

 1. До умов, які повинні бути передбачені в договорі керованого доступу, належать:

1) назва, номер договору керованого доступу, дата та місце його укладення;

2) найменування сторін договору керованого доступу;

3) предмет закупівлі: міжнародна непатентована назва (за наявності), торговельна назва, форма випуску, дозування та показання до застосування лікарського засобу, що закуповуватиметься на підставі договору керованого доступу;

4) вимоги до якості та строку придатності предмета закупівлі;

5) кількість предмета закупівлі з урахуванням обсягу фінансування видатків протягом усього запланованого строку дії договору керованого доступу;

6) умови поставки предмета закупівлі відповідно до правил «Інкотермс», графік поставки та пункти призначення поставки;

7) умови щодо ціни за одиницю предмета закупівлі, за якою постачальник зобов’язується постачати лікарські засоби протягом визначеного договором керованого доступу строку; загальна ціна предмета закупівлі за договором керованого доступу на дату його укладення; валюта визначення грошових зобов’язань за договором керованого доступу;

8) джерела фінансування придбання лікарських засобів, що є предметом закупівлі за договором керованого доступу, обсяг фінансування видатків протягом усього запланованого строку дії договору керованого доступу, бюджетні програми, за якими здійснюватиметься закупівля, та код економічної класифікації видатків бюджету;

9) умови щодо оплати за договором керованого доступу, валюта здійснення оплат за договором керованого доступу;

10) умови приймання-передачі лікарських засобів, поставлених за договором керованого доступу;

11) відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору керованого доступу, санкції та рекламації;

12) порядок урегулювання спорів;

13) випадки та порядок зміни договору керованого доступу;

14) порядок та підстави припинення договору керованого доступу;

15) строк дії договору керованого доступу;

16) інформація, що стосується договору керованого доступу (крім інформації стосовно договору керованого доступу, що оприлюднюється відповідно до закону та/або цього Порядку), визначається інформацією з обмеженим доступом відповідно до положень статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

17) умова про обов’язкове включення предмета закупівлі за договором керованого доступу до номенклатур та/або інших відповідних переліків лікарських засобів для закупівлі (у разі потреби);

17) посилання на дату і номер розпорядчого документа, яким затверджено номенклатуру та/або інший відповідний перелік лікарських засобів для закупівлі, до яких включено предмет закупівлі за договором керованого доступу;

18) місцезнаходження, поштові та платіжні реквізити сторін договору керованого доступу;

19) додаткові умови та зобов’язання за домовленістю сторін договору керованого доступу та/або на виконання вимог законодавства.

 1. Посадові особи, які беруть участь у переговорах щодо укладення договору керованого доступу, супроводі договору керованого доступу, укладають, виконують договір керованого доступу та/або здійснюють контроль чи моніторинг договору керованого доступу, несуть відповідальність за незаконне збирання, отримання, використання та/або розголошення інформації з обмеженим доступом, що міститься в договорі керованого доступу та/або стала їм відома у зв’язку з виконанням ними службових чи інших визначених законодавством повноважень.
 2. Договір керованого доступу укладається на визначений сторонами строк у межах одного бюджетного року.

Дія договору керованого доступу може бути продовжена на визначений сторонами строк у межах кожного наступного бюджетного року на умовах, що погоджуються сторонами договору керованого доступу, та в такому порядку:

за 120 календарних днів до закінчення строку дії договору керованого доступу МОЗ звертається до уповноваженого органу для проведення за скороченою процедурою державної оцінки медичних технологій лікарського засобу, закупівлю якого за відповідним договором керованого доступу планується продовжити.

Звернення особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, якщо вона є стороною договору керованого доступу щодо проведення державної оцінки медичних технологій за скороченою процедурою з підстав продовження дії (пролонгації) договору керованого доступу з відповідним обґрунтуванням, подається до МОЗ з подальшим надісланням уповноваженому органу.

У межах державної оцінки медичних технологій за скороченою процедурою з підстав продовження дії (пролонгації) договору керованого доступу заявник або уповноважена ним особа має право замовити за окрему плату проведення уповноваженим органом додаткових експертних робіт у визначеному законодавством порядку;

не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення строку дії договору керованого доступу за результатами державної оцінки медичних технологій МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, якщо вона є стороною договору керованого доступу, ухвалює рішення щодо пролонгації договору керованого доступу та у разі позитивного рішення письмово повідомляє постачальнику про намір продовжити строк дії договору керованого доступу.

Строки, визначені в абзацах третьому — шостому цього пункту, у разі настання стихійного лиха, катастрофи, епідемії, а також під час дії надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану можуть скорочуватися за рішенням МОЗ.

Загальний строк дії договору керованого доступу, який було пролонговано, сумарно не може перевищувати три роки.

19. Загальний строк дії договору керованого доступу не може перевищувати трьох років.

Дія договору керованого доступу може бути продовжена на визначений сторонами строк у межах кожного наступного бюджетного року на умовах, що погоджуються сторонами договору керованого доступу.

Договори керованого доступу, засновані на результаті, та комбіновані договори керованого доступу можуть містити положення про необхідність проведення державної оцінки медичних технологій за скороченою процедурою з підстав продовження дії (пролонгації) договору керованого доступу.

 1. На строк дії договору керованого доступу лікарські засоби, що є предметом закупівлі за договором керованого доступу, у разі потреби підлягають включенню до відповідних переліків лікарських засобів для закупівлі у визначеному законодавством порядку.

Протягом 30 календарних днів з дати укладення відповідного договору керованого доступу МОЗ забезпечує включення лікарського засобу до відповідного переліку.

 1. Внесення змін до договору керованого доступу здійснюється сторонами відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням положень, визначених цим Порядком, та умов, які повинні бути передбачені у договорі керованого доступу, визначені пунктом 17 цього Порядку.

Предмет закупівлі, ціна за одиницю предмета закупівлі, порядок розрахунку ціни, здійснення оплат та компенсацій за договором керованого доступу, кількість предмета закупівлі, строк дії договору керованого доступу не можуть змінюватися після підписання договору керованого доступу до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

зміни кількості предмета закупівлі за взаємною згодою сторін та/або у випадках, визначених договором керованого доступу;

продовження дії (пролонгації) договору керованого доступу;

погодження зміни ціни в договорі керованого доступу в бік зменшення (без зменшення кількості та зміни якості предмета закупівлі);

зміни ціни в договорі керованого доступу у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно зміні таких ставок та/або пільг з оподаткування;

за результатами моніторингу договору керованого доступу;

настання форс-мажорних обставин;

настання обставин, визначених абзацом сьомим пункту 19 цього Порядку;

внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарський засіб, що є предметом закупівлі за договором керованого доступу;

зміни умов договору керованого доступу у зв’язку із застосуванням абзаців третього — дев’ятого цього пункту.

 1. МОЗ у строк не більше п’яти календарних днів з дати укладення договору керованого доступу розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про договір керованого доступу, яка включає: міжнародну непатентовану назву, торговельну назву, форму випуску, дозування та показання до застосування лікарського засобу, щодо якого укладено договір керованого доступу, заявника (уповноваженого представника), строк дії договору керованого доступу.

МОЗ оновлює оприлюднену відповідно до абзацу першого цього пункту інформацію у строк не більше п’яти календарних днів з дати внесення змін до неї.

МОЗ у строк не більше п’яти календарних днів з дати припинення договору керованого доступу розміщує інформацію про це на своєму офіційному веб-сайті.

 1. Договір керованого доступу припиняється в порядку та за наявності підстав, визначених законом та/або договором керованого доступу з урахуванням положень, передбачених цим Порядком.

У разі отримання повідомлення від уповноваженого органу щодо державної реєстрації в Україні генеричного лікарського засобу або подібного біологічного лікарського засобу з такою самою міжнародною непатентованою назвою (за наявності), формою випуску, дозуванням та/або показанням до застосування, що і лікарський засіб, щодо якого укладено договір керованого доступу, договір керованого доступу підлягає достроковому розірванню 31 грудня поточного бюджетного року, якщо строк дії такого договору не закінчується раніше зазначеної дати.

Договір керованого доступу може бути достроково розірваний сторонами за результатами проведення моніторингу договору керованого доступу у випадках, визначених сторонами договору керованого доступу.

 1. Використання коштів, передбачених у державному бюджеті для закупівлі лікарських засобів на підставі договору керованого доступу, здійснюється відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

МОЗ забезпечує фінансування видатків за підписаними договорами керованого доступу, пов’язаних з ними послуг в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених згідно із законодавством, до повного завершення розрахунків за такими договорами керованого доступу.

Закупівлі лікарських засобів за договорами керованого доступу не включаються до річного плану МОЗ та/або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 січня 2021 р. № 61

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

керованого доступу № _____

м. Київ, Україна «___» __________ ____ р.

 

________________________________________________________________,

(найменування замовника)

(далі — замовник), в особі _________________________________________,

________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника)

який/яка діє на підставі ___________________________________________,

(документ/документи, на підставі якого/яких діє уповноважений представник)

з однієї сторони, та _______________________________________________,

(найменування постачальника)

що є юридичною особою, утвореною згідно із законодавством ________________________________________________________________________________________________________________________________,

(країна державної реєстрації постачальника)

(далі — постачальник), в особі _____________________________________ ________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника)

який/яка діє на підставі ___________________________________________,

(документ/документи, на підставі якого/яких діє уповноважений представник)

з іншої сторони (разом — сторони, а кожна окремо — сторона), уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

 1. Постачальник бере на себе зобов’язання на замовлення замовника поставити замовнику _____________________________ (предмет закупівлі зазначається відповідно до погодженої замовником інформації про технічні характеристики предмета закупівлі) (далі — товар), визначений пунктом 2 цього договору, та виконати інші зобов’язання, передбачені цим договором, а замовник — прийняти такий товар та оплатити його в порядку та на умовах, визначених цим договором.
 2. Предметом цього договору є товар, визначений в специфікації, згідно з додатком 1.

Графік поставок, пункти призначення та обсяги поставок відповідно до графіка поставок за цим договором визначено у додатку 2.

Конкретні обсяги поставок товару визначаються відповідно до наданих замовником замовлень на поставку товару у порядку, встановленому цим договором.

 1. Кількість товару, що постачається за цим договором, може бути змінена за взаємною згодою сторін та/або в інших випадках, визначених цим договором.
 2. Постачальник гарантує, що товар, який є предметом цього договору, вільний від боргових зобов’язань, не перебуває під забороною, обмеженнями використання та відчуження, обтяженнями, заставою та/або у власності третіх осіб.
 3. Цей договір за своїм видом є договором керованого доступу1 ________________________________________________________________.

Умови поставки

 1. Умови поставки товару за цим договором визначаються відповідно до правил Інкотермс ______2.
 2. Поставка товару за цим договором здійснюється на умовах DDP «_____» Україна, пункт призначення, визначений згідно з додатком 2.
 3. Право власності на товар, а також ризики щодо його втрати, нестачі, псування або пошкодження переходять від постачальника до замовника відповідно до умов поставки, визначених у пункті 7 цього договору, та на підставі акта приймання-передачі товару, або видаткової накладної оформленого згідно з цим договором.
 4. Поставка товару здійснюється транспортом на вибір постачальника.

Фінансування, ціна та порядок оплати

 1. Цей Договір фінансується за рахунок коштів та в рамках виконання ______________________________________________________.

(найменування бюджетної програми, код бюджетної класифікації видатків)

 1. Сторони дійшли згоди, що всі грошові зобов’язання замовника за цим договором, у тому числі ціна товару, встановлюються (номінуються) в грошовій одиниці України — гривні.
 2. Загальна ціна товару за цим договором на дату його укладення становить _______________________________________________ гривень.

Ціна за одиницю товару вказується у специфікації (додаток 1).

Ціна договору визначається за загальною сумою поставленого та оплаченого товару за договором протягом строку його дії, а також з урахуванням одержаних замовником компенсацій від постачальника, якщо такі компенсації встановлені сторонами.

 1. Сторони визначають порядок розрахунку ціни товару, здійснення оплат та компенсацій за цим договором згідно з додатком 3.
 2. Оплата товару за цим договором здійснюється замовником у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок постачальника у __________________________________.3
 3. Всі банківські витрати, пов’язані з банком постачальника, несе постачальник. Всі банківські витрати, пов’язані з банком замовника, несе замовник.4
 4. У разі затримки фінансування замовник протягом ___________ робочих днів з моменту, коли це стало йому відомо, повідомляє постачальнику про таку затримку. Після одержання відповідного бюджетного фінансування замовник здійснює розрахунки з постачальником протягом _________________________ з дня надходження коштів на його рахунок.

Замовлення на поставку товару

 1. Поставка товару здійснюється однією або окремими партіями відповідно до наданого замовником замовлення на поставку товару, складеного згідно з графіком поставок товару (додаток 2) та за формою, що визначається сторонами у відповідному додатку до цього договору (далі — замовлення). Замовлення є невід’ємною частиною цього договору.
 2. Замовлення подається замовником шляхом надсилання електронного повідомлення засобами електронного зв’язку не менш як за ___________________________________________ до дати поставки. Строк між поданням замовлення та датою поставки може бути змінено за взаємною згодою сторін.
 3. Постачальник зобов’язаний здійснити поставку товару протягом ______________________________ від дати замовлення. Вказаний в цьому пункті строк може бути змінено за взаємною згодою сторін.
 4. У разі коли поставка здійснюється на умовах попередньої оплати, постачальник зобов’язаний здійснити поставку товару протягом ______________________________________________ від дати замовлення, але не пізніше ____________________________________________ від дати здійснення попередньої оплати замовником. Вказаний в цьому пункті строк може бути змінено за взаємною згодою сторін.

Повідомлення про поставку

 1. Постачальник не менш як за _________________________ ____________________________________________ до дати запланованого постачальником відправлення товару в пункт призначення зобов’язаний повідомити про це замовнику засобами електронного зв’язку у порядку, визначеному в цьому договорі, та надати скановані копії таких документів: _____________________________________________________________.

(перелік документів, визначений сторонами)

 1. Протягом __________________________________ після отримання повідомлення про поставку замовник перевіряє копії наданих постачальником документів та підтверджує постачальнику свою готовність прийняти поставку або надає свої зауваження. Таке підтвердження або зауваження надсилаються постачальнику засобами електронного зв’язку в порядку, визначеному в цьому договорі. Без отримання від замовника підтвердження про готовність прийняти поставку постачальник не має права відправляти товар. Зауваження до документів постачальника підлягають усуненню і повторному погодженню із замовником.

Порядок поставки та приймання-передачі товару

 1. З метою уникнення пошкодження, втрати або псування товару під час його поставки до кінцевого пункту призначення постачальник забезпечує належний температурний режим, тару та упаковку, інші вимоги до транспортування та/або зберігання товару.

Сторони домовилися, що:

вартість тари та упаковки включається в ціну товару;

вимоги щодо повернення тари не заявляються, якщо інше не обговорено додатково.

 1. Маркування товару та/або споживчої упаковки (первинної та вторинної, якщо така є), інструкція та інші компоненти упаковки повинні відповідати вимогам законодавства України.
 2. Приймання товару здійснюється після перевірки замовником особисто та/або із залученням третьої особи товару на:

зовнішній вигляд (відповідність, цілісність, неушкодженість пакувань тощо);

кількість поставленого товару;

наявність супровідних документів, визначених пунктом 26 цього договору;

відповідність технічним вимогам до цього виду товару та вимогам нормативної документації;

проведення замовником особисто та/або із залученням третьої особи вхідного контролю якості товару5. Вхідний контроль якості проводиться замовником протягом _____________________ та може бути продовжений замовником за наявності обґрунтованих підстав.

 1. Разом із товаром постачальник надає замовнику (уповноваженому представнику) такі супровідні документи: ________________________________________________________________.

(перелік документів, визначений сторонами)

 1. У разі відсутності одного або кількох документів, зазначених у пункті 26 цього договору, замовник має право відстрочити прийняття товару до моменту надання постачальником всіх зазначених супровідних документів у строк, що узгоджується сторонами.
 2. Після проведення перевірки товару, у разі відсутності зауважень замовника до товару він підписує акт приймання-передачі товару та надсилає його постачальнику не пізніше ніж _____________ від дати прийняття товару. Вказаний в цьому пункті строк може бути змінено за взаємною згодою сторін.
 3. У разі зауважень замовника з підстав невідповідності товару вимогам, визначеним відповідно до цього договору, замовник надсилає постачальнику повідомлення про виклик представника постачальника для складення акта, подання претензії та вирішення питання про порядок усунення зауважень до товару та/або щодо порядку його повернення. У разі неприбуття представника постачальника у строк, що становить ____________________________, замовник має право скласти відповідний акт та/або подати претензію без присутності представника постачальника.
 4. За домовленістю сторін у разі виявлення невідповідності фактично поставленого товару медико-технічним вимогам замовник має право зменшити суму оплати пропорційно вартості пошкодженого товару чи його нестачі або вимагати заміну товару на такий, що відповідає вимогам цього договору.
 5. Якщо товар неналежної якості повинен бути знищений (утилізований) замовником відповідно до законодавства України, то усі пов’язані з цим витрати покладаються на постачальника або постачальник повинен відшкодувати понесені замовником витрати.
 6. У разі неотримання, несвоєчасного отримання, невірного оформлення або невідповідності супровідних документів, наданих постачальником, вимогам законодавства України та/або замовленню замовник має право не приймати товар.
 7. Замовник має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання або неналежного виконання постачальником зобов’язань щодо поставки та/або якості товару, визначених цим договором.
 8. Замовник має право відмовитися прийняти та оплатити товар від постачальника, який не відповідає умовам, визначеним відповідно до цього договору, та/або замовленню. Якщо такий товар вже оплачений замовником, він має право вимагати від постачальника повернення сплаченої грошової суми.

Якість товару

 1. Постачальник гарантує якість товару, що постачається. Товар, що постачається, повинен відповідати нормам і стандартам, встановленим на законодавчому рівні на території України, а також вимогам цього договору.
 2. Строк придатності товару на момент поставки повинен становити не менш як ______ від загального строку придатності, встановленого виробником.

Товар повністю та в усіх аспектах повинен відповідати усім іншим умовам, викладеним у цьому договорі.

 1. Товар неналежної якості вважається таким, що:

був вилучений з обігу з будь-яких підстав з ініціативи виробника, в тому числі відкликаний з ринку;

не відповідає вимогам, встановленим пунктами 35 і 36 цього договору;

не відповідає вимогам щодо пакування та/або маркування товару, визначеним відповідно до цього договору;

________________________________________________________________.

(інші умови, визначені сторонами)

 1. Замовник має право здійснити повернення отриманої партії товару у разі, коли його якість не відповідає вимогам, визначеним відповідно до цього договору, а постачальник зобов’язаний прийняти такий товар у порядку та на умовах, визначених сторонами.
 2. Постачальник після отримання від замовника претензії щодо якості товару повинен у строк до ________________________ попередити про свій намір направити представника для складення дефектного акта за участю обох сторін цього договору або повідомити про розгляд причин невідповідності якості товару без участі представника постачальнику.
 3. У разі неприбуття представника постачальника та/або неповідомлення постачальником про причини неявки в зазначений строк, визначений у пункті 39 цього договору, дефектний акт може бути підписаний тільки замовником та третьою незаінтересованою стороною, залученою замовником для приймання товару, як передбачено пунктом 25 цього договору. У такому разі дефектний акт є обов’язковим для виконання постачальником так само, як і двосторонні акти, оформлені сторонами цього договору.
 4. Постачальник зобов’язується за свій рахунок усунути дефекти, недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості на умовах, визначених сторонами. Строк оплати такого товару обчислюється з моменту його заміни на якісний.

Якщо постачальник не має можливості замінити неякісний товар, який вже оплачено замовником, постачальник повертає замовнику вартість цього товару протягом ____________________________________________ ______________________________ з дати отримання дефектного акта.

 1. Всі витрати, пов’язані із заміною, усуненням дефектів або недоліків товару, несе постачальник.

Відповідальність сторін за порушення договору

 1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, що виникають з цього договору, сторони несуть відповідальність, передбачену цим договором та законом.

При цьому сторони погоджуються, що загальна відповідальність кожної сторони за цим договором буде обмежуватись прямими документально підтвердженими витратами. Жодна із сторін не несе відповідальність за упущену вигоду, моральну шкоду, шкоду репутації, втрату бізнес-можливостей тощо.

 1. У разі порушення з вини постачальника строку поставки, непередачі (несвоєчасної передачі, повернення з підстав, встановлених цим договором) товару постачальник сплачує замовнику пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка ціни товару, строк поставки якого порушено, за кожний день прострочення або ціни непереданого (несвоєчасно переданого, повернутого) товару за кожний день затримки передачі. Пеня нараховується протягом строку порушення виконання зобов’язань за договором. За порушення строку поставки товару з вини постачальника понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 3 (трьох) відсотків вартості непоставленого (неприйнятого, непереданого) товару.
 2. За порушення з вини постачальника умов зобов’язання щодо якості (комплектності) товарів стягується штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів.
 3. У разі порушення з вини постачальника строків поставки, непередачі (несвоєчасної передачі, повернення з підстав, встановлених цим договором) товару більш як 60 (шістдесят) календарних днів замовник має право відмовитися від його подальшого прийняття. При цьому постачальник не звільняється від зобов’язань щодо сплати пені та штрафу, передбачених цим договором, а також відшкодування замовнику документально підтверджених витрат, спричинених порушенням строків поставки, непередачею (несвоєчасною передачею) товару.
 4. У разі застосування пені/штрафу постачальник зобов’язаний сплатити суму пені/штрафу на підставі окремо виставленого у кожному випадку рахунка. Оплата рахунка проводиться постачальником протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати виставлення такого рахунка. Сплата пені/штрафів не звільняє постачальника від виконання умов цього договору.
 5. У разі відсутності або припинення бюджетного фінансування чи фінансування програми за умови виконання пункту 16 цього договору замовник не несе жодної майнової та фінансової відповідальності перед постачальником.
 6. Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від повного виконання зобов’язань за цим договором.

Застосовне право та вирішення спорів

 1. Будь-які питання щодо укладення, зміни, виконання, розірвання цього договору, а також будь-які інші правовідносини, що виникають у зв’язку з цим договором, регулюються законодавством України.
 2. Усі спори, що виникають з цього договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
 3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до процесуального законодавства України.

Строк дії, зміна та припинення договору

 1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє _________________________, а в частині виконання сторонами своїх зобов’язань за цим договором, що виникли протягом строку його дії, до повного виконання.
 2. Дія цього договору може бути продовжена за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди до цього договору з урахуванням вимог законодавства України.
 3. Всі зміни та доповнення до цього договору викладаються у письмовій формі і є невід’ємною частиною цього договору.
 4. Товар, ціна за одиницю товару, порядок розрахунку ціни товару, здійснення оплат та компенсацій, кількість товару, строк дії цього договору не можуть змінюватися після підписання цього договору до виконання зобов’язань за ним сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зміни кількості товару за взаємною згодою сторін та/або у випадках, визначених цим договором;

2) продовження дії (пролонгації) договору;

3) погодження зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зменшення кількості (обсягу) та зміни якості товару;

4) зміни ціни в договорі у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно зміні таких ставок та/або пільг з оподаткування;

5) за результатами моніторингу договору;

6) настання стихійного лиха, катастрофи, епідемії, а також під час дії надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану за рішенням МОЗ;

7) зміни інформації, зазначеної в реєстраційному посвідченні на лікарський засіб, що є предметом закупівлі за цим договором;

8) зміни умов договору у зв’язку із застосуванням підпунктів 1—7 цього пункту.

 1. У разі державної реєстрації в Україні генеричного лікарського засобу або подібного біологічного лікарського засобу із такою самою міжнародною непатентованою назвою, формою випуску, дозуванням та показанням до застосування, що і товар, цей договір підлягає достроковому розірванню 31 грудня поточного бюджетного року, якщо строк дії цього договору не закінчується раніше зазначеної дати.
 2. Якщо інше прямо не передбачено цим договором або законодавством України, цей договір може бути розірваний тільки за домовленістю сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього договору.
 3. Підписавши цей договір, сторони підтверджують факт досягнення згоди за всіма істотними умовами договору керованого доступу.

Обставини непереборної сили

 1. У разі настання обставин непереборної сили, що призводять до неможливості повного або часткового виконання сторонами зобов’язань за цим договором, зокрема, але не виключно: стихійного лиха, епідемії, епізоотії, військових дій, антитерористичної операції, змін у законодавстві України та інших подібних до них обставин, строк виконання зобов’язань відкладається на час, протягом якого діятимуть такі обставини.
 2. У разі настання обставин непереборної сили сторона, яка підпала під їх дію, повинна протягом _______________________________________ повідомити про це іншій стороні у письмовій формі, вказавши характер цих обставин та очікуваний строк їх дії. Якщо інша сторона не надасть їй інших письмових інструкцій, вона повинна і надалі виконувати свої зобов’язання за цим договором, наскільки це буде можливо в даних обставинах, та шукати інші альтернативні способи виконання своїх зобов’язань, яким би не заважала дія обставин непереборної сили. Після закінчення дії обставин непереборної сили сторона, яка підпала під дію таких обставин, повинна повідомити про це іншій стороні протягом ____________________________________ з моменту припинення дії таких обставин.
 3. Виникнення, дія та/або припинення обставин непереборної сили підтверджуються документом, виданим торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим органом (особою) країни (місцевості), де виникли, діяли та/або припинили свою дію обставини непереборної сили.
 4. Незважаючи на будь-які інші положення цього розділу, дефекти або неналежна якість товару не вважатимуться обставинами непереборної сили.
 5. Сторона не має права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу звільнення її від відповідальності, якщо на момент виникнення обставин непереборної сили сторона, яка підпала під їх дію, прострочила виконання своїх зобов’язань за договором.

Антикорупційні застереження

 1. Постачальник гарантує, що його керівник та інші службові (посадові) особи, які здійснюють повноваження щодо управління його діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління) (далі — керівні особи), не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також зобов’язується у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти про це замовнику у письмовій формі.
 2. Постачальник гарантує, що не пропонував і не пропонуватиме винагороду, подарунок або будь-яку іншу перевагу, пільгу або вигоду за спрощення формальностей у зв’язку з виконанням цього договору.
 3. Під час виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони, їх представники/афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі.

Під час виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони, їх представники/афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством України як давання/одержання неправомірної вигоди, підкупу, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із сторін цього договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них робіт (послуг) та іншими, не зазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої сторони.

Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої сторони, розуміються:

надання невиправданих переваг порівняно з іншими особами; надання будь-яких гарантій;

прискорення існуючих процедур;

інші дії, що виконуються працівником у рамках посадових обов’язків, але суперечать принципам прозорості та відкритості взаємин між сторонами.

 1. У разі виникнення у сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, сторона зобов’язується повідомити про це іншій стороні в письмовій формі.

Після письмового повідомлення відповідна сторона має право тимчасово припинити виконання зобов’язань за цим договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. У письмовому повідомленні сторона зобов’язана зазначити факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов сторонами, їх афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються законодавством України як давання/одержання неправомірної вигоди, підкупу, а також діях, які порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 1. Сторони цього договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. Сторони докладають зусиль для мінімізації ризиків ділових відносин з особами (учасниками), які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають сприяння один одному з метою запобігання корупції. Сторони забезпечують реалізацію процедур проведення перевірок з метою запобігання ризикам залучення сторін у корупційну діяльність.
 2. Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього договору фактів з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.
 3. Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього договору, а також відсутність негативних наслідків як для сторони договору в цілому, так і для конкретних працівників сторони договору, які повідомили про факти порушень.

Інформація з обмеженим доступом

 1. Сторони погодили, що до інформації з обмеженим доступом за цим договором сторони відносять таку інформацію:

персональні дані фізичних осіб, які можуть бути передані у зв’язку з виконанням сторонами цього договору. При цьому сторони гарантують, що приймання-передача персональних даних, інші можливі дії з такими даними у зв’язку з виконанням цього договору будуть здійснюватися сторонами за повного дотримання ними законодавства України про захист персональних даних, у тому числі Закону України «Про захист персональних даних»;

____________________________________________________________.

(інша інформація, визначена сторонами)

 1. Інформація з обмеженим доступом не може бути передана жодною із сторін цього договору для ознайомлення та/або використання третіми особами без попередньої письмової згоди на те іншої сторони.
 2. Не є порушенням пунктів 72 і 73 цього договору надання будь-якою із сторін цього договору інформації з обмеженим доступом у такому разі:

афілійованим особам (особам, до сфери управління яких належать сторони, особам, з якими сторона перебуває під спільним контролем або які контролюють сторону, що одержує інформацію, або особам, які контролюються такою стороною, при цьому під «контролем» для цілей цього пункту розуміється володіння або контроль, прямо або опосередковано, стосовно більш як 50 відсотків акцій (часток) з правом голосу); третім особам, що залучені замовником для прийняття товару за якістю, провадження діяльності з імпорту товару; аудиторам, суб’єктам оціночної діяльності, рейтинговим агентствам, незалежним юридичним радникам, інвестиційним, фінансовим та іншим консультантам під їх зустрічне зобов’язання щодо нерозкриття відповідної інформації, у разі, коли відповідна експертиза (оцінка) інформації, що містить ознаки конфіденційності, є необхідною для здійснення стороною фінансових чи інших операцій в ході її звичайної діяльності;

на вимогу осіб та/або органів, які мають право вимагати розкриття інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства України. Розкриття інформації з обмеженим доступом повинне бути здійснено виключно в межах належним чином оформлених письмових запитів та/або нормативних актів, на підставі яких відбувається розкриття. При цьому будь-яка із сторін у разі надання інформації з обмеженим доступом в органи державної влади України про іншу сторону повинна не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем надання (відправлення, виїмки) інформації з обмеженим доступом надіслати іншій стороні повідомлення, яке містить таку інформацію: перелік наданої інформації з обмеженим доступом; підстава надання інформації з обмеженим доступом (запит на надання інформації, акт перевірки, протокол про виїмку тощо);

оприлюднення інформації про договір на вимогу законодавства України: міжнародна непатентована назва, торговельна назва, форма випуску, дозування та показання до застосування товару, заявник (уповноважений представник), строк дії договору. Таке оприлюднення інформації про цей договір не вимагає погодження чи повідомлення постачальнику.

 1. Кожна із сторін зобов’язується у разі надання інформації з обмеженим доступом у випадках, визначених цим договором, повідомляти, що інформація, яка надається, є інформацією з обмеженим доступом і не може бути розголошена третім особам.
 2. Постачальник не заперечує проти отримання замовником інформації, необхідної для реалізації прав, пов’язаних із виконанням договірних зобов’язань та визначення спроможності постачальника виконувати зобов’язання за цим договором. Для цього замовнику забезпечується вільний доступ та можливість законного отримання з різних джерел інформації, яка стосується діяльності та стану справ постачальника. Також постачальник зобов’язаний своєчасно надавати документи, необхідні для перевірки його легітимності, фінансового стану та профілю діяльності. Замовник зобов’язується не розголошувати отриману у такий спосіб інформацію без попередньої письмової згоди на те постачальника.

Порядок здійснення повідомлення сторін

 1. Обмін письмовими повідомленнями в межах виконання умов цього договору здійснюється за такими адресами (у разі, коли письмово не будуть повідомлені інші адреси):

від замовника: _______________________________________________;

від постачальника: ___________________________________________.

 1. Обмін повідомленнями засобами електронного зв’язку в межах виконання умов цього договору здійснюється за такими адресами (у разі, коли письмово не будуть повідомлені інші адреси):

від замовника: _______________________________________________;

від постачальника: ___________________________________________.

 1. Після підписання договору сторони надають одна одній перелік осіб, уповноважених з боку замовника подавати замовлення, а з боку постачальника — отримувати та надавати замовнику підтвердження про отримання замовлення, із зазначенням прізвищ, ініціалів та зразків підписів таких осіб. Сторони повідомляють одна одній про будь-які зміни, що стосуються їх уповноважених осіб, протягом всього строку дії цього договору.

Моніторинг договору6

 1. Сторони визначили об’єктом (об’єктами) моніторингу за цим договором такі показники (дані): ___________________________________.
 2. Щодо моніторингу договору замовник із своєї сторони зобов’язаний забезпечити:

________________________________________________________________.

 1. Щодо моніторингу договору постачальник із своєї сторони зобов’язаний забезпечити:

________________________________________________________________.

 1. Інші домовленості сторін щодо моніторингу договору: ________________________________________________________________.

Прикінцеві положення

 1. Після підписання цього договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватись під час тлумачення умов цього договору.
 2. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим договором однією із сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою стороною.
 3. У разі отримання інформації про побічну дію або інших скарг на товар, що виникли на території України, постачальник зобов’язаний повідомити про це замовнику протягом ______________________________ з моменту отримання такої інформації працівником постачальника або його афілійованої особи. Замовник буде ставитися до всіх рекомендацій постачальника з належною відповідальністю та діяти відповідно до законодавства.
 4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншій стороні про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
 5. Сторони визнають та погоджуються, що реорганізація та/або зміна власника будь-якої із сторін не призводить до недійсності чи дострокового розірвання цього договору. До особи, що є правонаступником сторони, щодо якої відбулася реорганізація та/або зміна власника, переходять всі права та обов’язки згідно з цим договором. Така сторона зобов’язана вжити всіх необхідних заходів та вчинити всі необхідні дії для забезпечення такого правонаступництва, включаючи підписання (в разі потреби) відповідної додаткової угоди до цього договору про заміну сторони.
 6. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, коли вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками та скріплені печатками (за наявності) сторін.
 7. Усі виправлення за текстом цього договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами уповноважених осіб та скріплені печатками (за наявності) сторін.
 8. Цей договір складений за повного розуміння сторонами його умов та термінології7 у ________________ (кількість примірників) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Інші умови

За згодою сторін та/або на виконання вимог законодавства України в договорі можуть зазначатися інші умови.

Додатки до договору

(перелік додатків)

Місцезнаходження та реквізити сторін

Підписи сторін

Замовник Постачальник
 

_________________________

МП (за наявності печатки)

 

_________________________

МП (за наявності печатки)

___________
1 Обирається необхідний вид договору. У разі визначення «заснований на результаті» або «комбінований» в окремому додатку до договору замовником визначаються спеціальні умови, що є його невід’ємною частиною.

2 Рік редакції правил Інкотермс, якою сторони керуються під час визначення умов поставки.

3 Зазначається валюта, в якій замовник здійснює платежі за договором. Якщо постачальник є іноземною юридичною особою, валютою платежів замовника за договором може бути іноземна валюта (долари США або євро за домовленістю сторін), в решті випадків валютою платежів замовника за договором є грошова одиниця України — гривня. Ціна товару, що визначена в гривні та підлягає сплаті в іноземній валюті, визначається шляхом перерахунку гривневого еквіваленту в іноземну валюту за офіційним курсом Національного банку на день платежу.

4 У разі наявності витрат з комісії транзитних банків-кореспондентів їх розподіл визначається за домовленістю сторін.

5 З підстав та на умовах, визначених законодавством України, вхідний контроль якості може передбачати перевірку товаросупровідних документів, перевірку вантажу за місцем його розташування, візуальний огляд товару, а також проведення лабораторного аналізу товару.

6 В умовах моніторингу договору сторони визначають положення щодо об’єкта (об’єктів) моніторингу, способу (способів) моніторингу, тривалості та періодичності моніторингу, відповідальної (відповідальних) особи (осіб) за проведення моніторингу, умов (критеріїв) для зміни та/або дострокового розірвання договору за результатами моніторингу тощо. За результатами моніторингу договору сторони можуть готувати та подавати одна одній звіти про відповідні показники (дані) об’єктів моніторингу, на підставі яких готуються акти звірки, що підписуються сторонами, та можуть прийматися рішення щодо зміни та/або дострокового розірвання договору.

7 Якщо постачальник є іноземною юридичною особою, договір укладається українською та за домовленістю сторін мовою постачальника або однією з мов міжнародного спілкування.

 

 

Додаток 1

до договору керованого доступу

«___» __________ ______ р. № _____

СПЕЦИФІКАЦІЯ

м. Київ, Україна «___» __________ _____ р.

товар, що постачається за договором, включає:

Поряд-ковий номер Найменування товару (міжнародна непатентована назва, торговельна назва, дозування, форма випуску, показання до застосування, а також для зареєстрованих в Україні лікарських засобів номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб) Виробник Оди-ниця вимі-ру Загальна кількість Ціна без податку на додану вартість за одиницю, гривень Знижка, відсотків (за наявності) Загальна сума з урахуванням знижки без податку на додану вартість, гривень
1
2
3
Разом без податку на додану вартість
Податок на додану вартість _____ відсотків

___________________

Усього
 1. Загальна ціна товару на дату укладення договору становить _________________________, в тому числі податок на додану вартість (за наявності) ______ відсотків — ___________.
 2. Інші умови, визначені за згодою сторін та/або на виконання вимог законодавства України.
Замовник Постачальник

Додаток 2

до договору керованого доступу

«___» __________ ______ р. № _____

ГРАФІК
поставок, пункти призначення та обсяги поставок товару

м. Київ, Україна «___» __________ _____ р.

Під час планування поставок товару сторони виходять із нижченаведеного:

Строки поставок товару Найменування товару (торговельна назва, дозування, форма випуску) Виробник Одиниця виміру Кількість (обсяг) товару Пункти призначення

 

 1. Інші умови, визначені за згодою сторін та/або на виконання вимог законодавства України.
Замовник Постачальник

 

______________________

Додаток 3

до договору керованого доступу

«___» _________ ______ р. № _____

ПОРЯДОК
розрахунку ціни товару, здійснення оплат та компенсацій

м. Київ, Україна «___» __________ _____ р.

 1. З метою забезпечення доступності лікарських засобів для пацієнтів, з урахуванням результатів переговорів щодо умов договору, проведених згідно з вимогами Порядку укладення, виконання, зміни та припинення договорів керованого доступу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 61, дотримуючись основних принципів проведення процедури договорів керованого доступу, сторони узгодили, що ціна товару* за зазначеним договором та компенсації** розраховуються та оплачуються сторонами в такому порядку та на таких умовах:

__________________________________________________.

2.** Постачальник за договором керованого доступу зобов’язується сплатити замовнику компенсації на умовах, визначених зазначеним договором, а замовник зобов’язується прийняти від постачальника такі компенсації.

Оплата компенсацій за договором керованого доступу здійснюється постачальником у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів замовнику у ______________________________________

(зазначається валюта, в якій постачальник здійснює

________________________________________________________________.
компенсаційні платежі за договором)

 1. Інші умови, визначені за згодою сторін та/або на виконання вимог законодавства України.

*Ціна товару за договором визначається з урахуванням:

знижки до ціни, що надається постачальником;

компенсацій, що сплачуються постачальником;

обсягу поставки товару за договором;

результатів моніторингу, в тому числі оцінки ефективності лікарського засобу (товару);

інших умов, визначених сторонами.

**Якщо сторони не домовились про компенсації, умови щодо них не зазначаються сторонами в цьому додатку.

Замовник Постачальник

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 січня 2021 р. № 61

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Підпункт 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2019 р., № 22, ст. 779, № 43, ст. 1483) після слів «медичних газів» доповнити словами «, а також лікарських засобів, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керованого доступу».

2. Пункт 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2017 р., № 28, ст. 815) доповнити абзацом такого змісту:

«Вимоги цієї постанови не поширюються на закупівлю лікарських засобів, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керованого доступу.».

3. Пункт 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2020 р., № 10, ст. 373), доповнити підпунктом 7 такого змісту:

«7) на закупівлю лікарських засобів, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керованого доступу.».

4. Підпункт 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 56, ст. 1528; 2015 р., № 54, ст. 1740; 2017 р., № 13, ст. 361; 2019 р., № 43, ст. 1483) доповнити абзацом такого змісту:

«лікарські засоби, які закуповуються відповідно до договорів керованого доступу.».

5. Абзац п’ятий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102; 2020 р., № 10, ст. 373, № 34, ст. 1137) після слів «охорони здоров’я» доповнити словами «, а також на лікарські засоби, які закуповуються відповідно до договорів керованого доступу».

6. Підпункт 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 426 «Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 43, ст. 1483) доповнити абзацом такого змісту:

«лікарські засоби, які закуповуються відповідно до договорів керованого доступу.».

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1300 «Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 2, ст. 94):

1) у пункті 5 постанови слова і цифри «, крім абзацу третього пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2022 року» виключити;

2) підпункт 3 пункту 8 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«3) наявність потреби у лікарському засобі для використання під час надання медичної допомоги за станів, визначених у пріоритетних напрямах розвитку сфери охорони здоров’я;».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті