Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я»

02 Лютого 2021 3:50 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я» (далі — проєкт акта).

Проєкт акта розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 р. № 1671.

Проєкт акта оприлюднено шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (https://moz.gov.ua). Пропозиції та зауваження щодо проєкту акта просимо надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді у формі порівняльної таблиці за адресою: вул. Грущевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я, телефон: (044) 253-33-31, (email: [email protected]).

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’яМарія Карчевич

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я»

  1. Мета

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я» (далі — проєкт акта) розроблено з метою затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1671 (далі — Концепція).

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт акта розроблено на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1671 «Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров’я».

Для ефективнішого використання існуючого потенціалу і в той же час забезпечення міцної основи для інвестицій та інновацій необхідні стратегічні комплексні дії на національному рівні. Розвиток основних напрямів, а також детальне планування необхідних заходів є вирішальним для досягнення довгострокових цілей, таких як доступність медичних послуг, управління якістю та ефективністю системи охорони здоров’я.

Розроблений план заходів спрямований на виконання Концепції та включає в себе перелік конкретних заходів та механізмів їх реалізації за напрямами:

нормативно-правове забезпечення розвитку електронної охорони здоров’я; організаційно-управлінське та технічне забезпечення розвитку електронної охорони здоров’я;

ресурсне забезпечення розвитку електронної охорони здоров’я; забезпечення якості, безпечності та доступності електронної охорони здоров’я.

  1. Основні положення проєкту акта

Проєктом акта пропонується:

затвердити план заходів щодо реалізації Концепції;

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади: забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах видатків, передбачених у державному та місцевому бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством;

подавати щороку до 15 грудня Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

  1. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють:

Закони України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я», Концепція.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування плану заходів щодо реалізації Концепції здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів державного бюджету, затвердженого на відповідний рік, міжнародної технічної та фінансової допомоги, а також з інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяги видатків на план заходів щодо реалізації Концепції уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного бюджету, конкретизації заходів за підсумками їх виконання в попередні роки.

Так, у 2021 році передбачено такі видатки:

на виконання завдань (проєктів) з інформатизації у сфері охорони здоров’я за бюджетною програмою КПКВК 2301350 «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я» — 39 796,8 тис. грн;

на забезпечення функціонування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я за бюджетною програмою КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» — 223 000 тис. грн.

  1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України для проведення публічних консультацій.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством культури та інформаційної політики України, Національною службою здоров’я України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України. Проєкт акта потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

  1. Оцінка відповідності

Джерела міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції щодо предмета правового регулювання проєкту акта відсутні. Проєкт акта не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті акта відсутні положення, що порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт акта не містить положень, що створюють підстави для дискримінації.

Проєкт акта потребує проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції.

  1. Прогноз результатів

Реалізація проєкту акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Реалізація проєкту акта сприятиме зміцненню і збереженню громадського здоров’я.

Реалізація проєкту акта дасть змогу, зокрема:

удосконалити нормативно-правове забезпечення розвитку електронної охорони здоров’я;

підвищити якість, безпечність та доступність медичних послуг; забезпечити розширення прав і можливостей пацієнтів, надання їм безперервної медичної допомоги, у результаті чого покращаться показники здоров’я населення України;

забезпечити дебюрократизацію, адміністративне спрощення та зручні умови роботи для надавачів медичних послуг;

сформувати єдиний медичний інформаційний простір та забезпечити інтероперабельність, інтегрованість і гармонійний взаємозв’язок із суміжними сферами;

забезпечити інтеграцію в світовий медичний інформаційний простір;

створити умови для розвитку ІТ-інновацій, використання переваг обробки великих даних (Big Data) та інтелектуальних систем для прогнозування потреб охорони здоров’я, планування ресурсів у сфері;

зміцнити кадровий потенціал у сфері охорони здоров’я та підвищити рівень цифрових компетентностей медичних працівників;

підвищити ефективність управління сферою та використання ресурсів; залучити громадян до піклування про власне здоров’я та контролю за якістю надання медичних послуг;

підвищити прозорість і публічну доступність узагальнених даних щодо розвитку електронної охорони здоров’я;

поліпшити інвестиційну привабливість, діловий клімат та конкурентоспроможність держави.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Громадяни України, які отримують медичні послуги Своєчасний доступ до якісних медичних послуг та необхідних лікарських засобів Реалізація проєкту акта матиме позитивний вплив, оскільки забезпечить створення умов для розвитку електронної охорони здоров’я в Україні, що, зокрема, підвищить якість та доступність медичних послуг, розширить права і можливості пацієнтів, забезпечить їх безперервною медичною допомогою, забезпечить високий рівень поінформованості населення щодо питань здорового способу життя, профілактики захворювань та отримання медичної допомоги
Надавачі медичних послуг Зручні та комфортні умови роботи Реалізація проєкту акта матиме позитивний вплив, оскільки забезпечить створення умов для розвитку електронної охорони здоров’я в Україні, що, зокрема, підвищить якість та доступність медичних послуг, ефективність управління та використання ресурсів у сфері, а також забезпечить дебюрократизацію, адміністративне спрощення та зручні умови роботи для надавачів медичних послуг
Бізнес-спільнота Умови для розвитку Реалізація проєкту акта матиме позитивний вплив, оскільки забезпечить створення умов для розвитку електронної охорони здоров’я в Україні, що, зокрема, дозволить поліпшити інвестиційну привабливість, діловий клімат та конкурентоспроможність держави

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

02.02.2021 р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я

  1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я, що додається.
  2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати щороку до 15 грудня Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я

№ з/п Назва заходу Відповідальні за виконання Терміни реалізації Очікувані результати
I. Нормативно-правове забезпечення розвитку електронної охорони здоров’я (Далі — е-здоров’я)
1. Розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проєкту Закону України «Про внесення змін до законів України «Про адміністративні послуги», «Про захист персональних даних» та інших законодавчих актів» з метою удосконалення регулювання питання обробки даних про стан здоров’я та їх повторного знеособленого використання, а також забезпечення доступу суб’єктів адміністративних та інших послуг до відомостей про стан здоров’я клієнта МОЗ, НСЗУ, інші центральні органи виконавчої влади, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини И квартал 2022 року Удосконалення нормативно- правового регулювання обробки персональних даних, які становлять особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних (дані про стан здоров’я), регулювання їх повторного знеособленого використання для цілей статистичних, наукових досліджень та з іншими цілями поза метою надання медичної допомоги, а також забезпечення доступу суб’єктів надання адміністративних та інших послуг до відомостей про стан здоров’я клієнта
II. Організаційно-управлінське та технічне забезпечення розвитку е-здоров’я
1. Затвердження порядку функціонування консультативно-дорадчих органів та їх утворення для координації зусиль органів державної влади, установ, організацій, представників громадянського суспільства та бізнесу щодо розвитку е-здоров’я та електронної системи охорони здоров’я (далі — ЕСОЗ) МОЗ, НСЗУ, Мінцифри, інші центральні органи виконавчої влади, державне підприємство «Електронне здоров’я», міжнародні організації, електронні медичні інформаційні системи, організації громадянського суспільства (за згодою) IV квартал 2021 року Забезпечення стратегічного розвитку е-здоров’я та ефективного управління ЕСОЗ
2. Розроблення дорожньої карти пріоритетних розробок у сфері е-здоров’я МОЗ, НСЗУ, Мінцифри, інші ц ентраль ні органи виконавчої влади, державне підприємство «Електронне здоров’я», міжнародні організації, юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем (за згодою) II квартал 2021 року Визначення пріоритетності запланованих розробок у сфері е-здоров’я, орієнтовних строків та бюджету, взаємозалежностей та сторонніх блокерів
3. Визначення повного переліку необхідних реєстрів та довідників, які необхідно розробити, з урахуванням вимог до кожного з них НСЗУ, МОЗ, державне підприємство «Електронне здоров’я», міжнародні організації, юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем (за згодою) IV квартал 2021 року Визначено перелік реєстрів і довідників та вимог до їхнього наповнення
4. Розроблення структури та наповнення необхідних реєстрів і довідників для центральної бази даних ЕСОЗ НСЗУ, МОЗ, державне підприємство «Електронне здоров’я» IV квартал 2022 року Необхідні реєстри та довідники доступні в центральній базі даних ЕСОЗ
5. Проведення інвентаризації та оцінки існуючих інформаційно-телекомунікаційних систем е-здоров’я з метою їх оновлення та інтеграції до єдиного медичного інформаційного простору МОЗ, НСЗУ, державне підприємство «Електронне здоров’я» II квартал 2022 року Оптимізація інформаційно- телекомунікаційної інфраструктури е-здоров’я шляхом ліквідації або оновлення застарілих систем, міграції історично накопичених даних, уникнення дублювання функцій між системами, забезпечення інтероперабельності в рамках інфраструктури e-здоров’я
6. Гармонізація національних стандартів з поширеними у світі стандартами та класифікаторами, впровадження міжнародно визнаних і поширених стандартів в Україні для подальшої інтеграції зі світовим інформаційним простором МОЗ, НСЗУ, державне підприємство «Електронне здоров’я», юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем, організації громадянського суспільства (за згодою) щорічно Гармонізовані національні стандарти з поширеними у світі стандартами та класифікаторами, впроваджені міжнародно визнані та поширені стандарти в Україні
7. Створення технічних можливостей (API, спеціалізованих баз із агрегованими знеособленими даними) для доступу до знеособлених агрегованих великих даних (Big Data) в е-здоров’я та прозорих правил їх використання для громадянського суспільства, учених, бізнесу, у тому числі з комерційними цілями НСЗУ, МОЗ, державне підприємство «Електронне здоров’я» IV квартал 2022 року Створення умов для використання переваг обробки великих даних (Big Data)
8. Розширення функціональних можливостей ЕСОЗ та розвиток у системі інструментів для продовження реформи фінансування системи охорони здоров’я НСЗУ, МОЗ, Мінцифри, державне підприємство «Електронне здоров’я», міжнародні організації, юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем, організації громадянського суспільства (за згодою) щорічно Підвищення якості, безпечності та доступності медичних послуг; розширення прав і можливостей пацієнтів, надання їм безперервної медичної допомоги
III. Ресурсне забезпечення розвитку е-здоров’я
1. Розроблення та впровадження ініціатив щодо державно- приватного партнерства з метою розвитку е-здоров’я МОЗ, НСЗУ, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, бізнес-сектор (за згодою) щорічно Забезпечення сталої ресурсної підтримки та розвитку е-здоров’я
2. Залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів з інших джерел, незаборонених законодавством, на проєкти з розвитку е-здоров’я МОЗ, НСЗУ, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, міжнародні організації (за згодою) щорічно Забезпечення сталої ресурсної підтримки та розвитку е-здоров’я
IV. Забезпечення якості, безпечності та доступності е-здоров’я
1. Розроблення стратегічного фреймворку кібербезпеки е-здоров’я (концепції стратегічних напрямів та підходів з розвитку кібербезпеки) МОЗ, НСЗУ, Мінцифри, інші централь н і органи виконавчої влади, міжнародні організації, юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем (за згодою) I квартал 2022 року Забезпечення кібербезпеки е-здоров’я
2. Впровадження заходів і стандартів кібербезпеки на основі стратегічного фреймворку кібербезпеки е-здоров’я, у тому числі моніторинг, захист та аналіз можливих втручань, втрат, пошкоджень МОЗ, НСЗУ, Мінцифри, інші центральні органи виконавчої влади, міжнародні організації, юриди чні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем (за згодою) постійно, починаючи з I кварталу 2022 року Забезпечення кібербезпеки е-здоров’я
3. Створити регуляторно-технічну «пісочницю» (sandbox) (експериментальне середовище для тестування та розвитку інновацій на ринку надання послуг у сфері охорони здоров’я) МОЗ, НСЗУ, Мінцифри, державне підприємство «Електронне здоров’я», міжнародні організації, юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем\ (за згодою) III квартал 2022 року Створення умов для тестувань інноваційних продуктів та сервісів у контрольованому регуляторному середовищі; зниження часу виходу на ринок (time to market) та зростання кількості успішних інноваційних кейсів у сфері е-здоров’я
4. Запровадження функціонування програм та платформ, необхідних для пошуку вразливостей у системах, програмах, реєстрах е-здоров’я (bug-bounty), а також при потребі залучення «етичних хакерів» для постійного моніторингу кіберзагроз в умовах їх стрімкого розвитку МОЗ, НСЗУ, Мінцифри, державне підприємство «Електронне здоров’я», міжнародні організації, юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем (за згодою) 2024 — 2025 роки Виявлення вразливостей е-здоров’я та їх усунення
5. Затвердження та впровадження концептуально-референтної рамки цифрових компетентностей медичних працівників та розвиток інформаційної культури, цифрової грамотності (цифрової освіченості), кібербезпеки і кібергігієни серед медичних працівників і пацієнтів, у тому числі з адаптацією для осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень МОЗ, НСЗУ, Мінцифри, державне підприємство «Електронне здоров’я», міжнародні організації, юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем, організації громадянського суспільства (за згодою) постійно, починаючи з IV кварталу 2021 року Підвищення розвитку інформаційної культури, цифрової грамотності (цифрової освіченості), кібербезпеки і кібергігієни серед медичних працівників і пацієнтів, у тому числі з адаптацією для осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень
6. Проведення заходів інформаційного характеру, зокрема опублікування на офіційному вебсайті МОЗ та НСЗУ узагальнених даних щодо розвитку е-здоров’я НСЗУ, МОЗ, організації громадянського суспільства (за згодою) щороку до 31 грудня, починаючи з 2021 року Забезпечення прозорості та публічної доступності узагальнених даних щодо розвитку е-здоров’я
7. Проведення інформаційних та просвітницьких кампаній із популяризації е-здоров’я, у тому числі з адаптацією для осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень МКІП, МОЗ, НСЗУ, Мінцифри, міжнародні організації, організації громадянського суспільства (за згодою) постійно Широке залучення громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, до використання е-здоров’я
8. Забезпечення доступності е-здоров’я для користувачів- пацієнтів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0» (далі — ДСТУ ISO/IEC 40500:2015) НСЗУ, МОЗ, Мінцифри, інші органи державної влади, державне підприємство «Електронне здоров’я», міжнародні організації, юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем, організації громадянського суспільства (за згодою) IV квартал 2022 року Передбачення в технічному завданні на створення програмного забезпечення е-здоров’я вимоги щодо забезпечення дотримання розробником вимог ДСТУ ISO/IEC 40500:2015, а також залучення до розробки та експериментального випробування програмного забезпечення е-здоров’я осіб з інвалідністю з відповідними нозологічними захворюваннями. Доступність е-здоров’я для користувачів-пацієнтів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень
9. Адаптація та затвердження стандартів надання послуг е-здоров’я, створення відповідних механізмів нагляду задля забезпечення відповідності учасників ринку МОЗ, НСЗУ, державне підприємство «Електронне здоров’я», юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем, організації громадянського суспільства (за згодою) ПІ квартал 2022 року Затвердження стандартів надання послуг е-здоров’я, створення відповідних механізмів нагляду з метою забезпечення відповідності учасників ринку та дотримання таких норм
10. Гармонізація та затвердження національних стандартів на основі міжнародних стандартів, а також стандартів Європейського Союзу для забезпечення уніфікованих протоколів та форматів обміну медичним даними МОЗ, НСЗУ, Мінцифри, державне підприємство «Електронне здоров’я» ПІ квартал 2022 року Уніфікація протоколів та форматів обміну медичним даними між різними інформаційними системами
11. Розширення функціональності Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія» та його мобільного додатка базовими інтеракціями ЕСОЗ з пацієнтом Мінцифри, МОЗ, НСЗУ IV квартал 2022 року Розширення прав і можливостей пацієнтів та підвищення доступності послуг
 12. Розвиток систем підтримки клінічних рішень, персоналізованої медицини, телемедицини, систем для обробки великих даних (Big Data), штучного інтелекту — інженерної обробки, використання та видобутку нових знань, використовуючи модель та дані ЕСОЗ та супутніх систем МОЗ, НСЗУ, Мінцифри, державне підприємство «Електронне здоров’я», міжнародні організації, юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що є власниками або розпорядниками електронних медичних інформаційних систем, організації громадянського суспільства (за згодою) 2022 — 2025 роки Розвиток ІТ-інновацій, використання переваг обробки великих даних (Big Data) та інтелектуальних систем для прогнозування потреб охорони здоров’я, планування ресурсів у сфері
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті