Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

04 Березня 2021 11:53 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (далі — проєкт постанови) розроблено з метою удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

2.Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до процедури звітування щодо наданих медичних послуг за договорами, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», до звітів за грудень місяць включаються медичні послуги, надані по 20 грудня включно, а медичні послуги, надані після 20 грудня, включаються до звітів за січень місяць наступного року.

При реалізації зазначених положень на практиці постали питання щодо адміністрування цього процесу в кінці бюджетного періоду з урахуванням необхідності дотримання термінів щодо подання фінансової звітності відповідно до законодавства.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» встановлені вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, зокрема однією із вимог є наявність умов для медичного обслуговування населення та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства.

Пунктом 14 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1073) встановлено, що суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає пропозицію яка повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

З метою визначення строків подання надавачами послуг з медичного обслуговування населення відповідних сканкопій, що підтверджують доступність будівель для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, та їх відповідність будівельним нормам і правилам, визначених законодавством, виникла необхідність внесення відповідних змін.

Крім того, проєкт постанови розроблено з огляду на необхідність вдосконалення порядку розрахунку запланованої та фактичної вартості медичних послуг при здійсненні хірургічних операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах, при наданні стаціонарної допомоги дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, а також внесення змін до порядку розрахунку за договорами про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я за глобальною ставкою.

Проєктом постанови здійснюється уточнення порядку оплати за договорами медичного обслуговування населення за надані медичні послуги, які можуть бути віднесені до декількох пакетів медичних послуг одночасно у ІІ-ІV кварталах 2021 року.

3.Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови передбачено внесення змін до:

пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» в частині визначення строків подання надавачами скан копій доступності будівлі для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення;

пункту 4 додатка 2 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 щодо змінення умов подання звітів за медичні послуги, надані з договорами протягом грудня;

пунктів 173 та 11618 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та І кварталі 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та І кварталі 2021 року»;

пунктів 12, 13 та 31 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІ–ІV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 року №133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року».

4.Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного  обслуговування населення»;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

5.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту постанови не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

6.Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством цифрової трансформації України, Національною службою здоров’я України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Державною регуляторною службою України.

Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції України.

Публічні консультації щодо проєкту постанови не проводилися.

Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

7.Оцінка відповідності

У проєкті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

Проєкт постанови потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

8.Прогноз результатів

Реалізація проєкту постанови матиме вплив на пацієнтів, які потребують медичної допомоги в закладах охорони здоров’я.

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного результату
Пацієнти матиме позитивний вплив Прийняття проєкту постанови сприятиме покращенню доступу пацієнтів до медичних послуг.
Заклади охорони здоров’я матиме позитивний вплив Прийняття проєкту постанови забезпечить стимули для розвитку мережі закладів охорони здоров’я

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

 

Проєкт

Оприлюднений на сайті МОЗ України

03.03.2021 р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 2. Ця постанова набирає чинності та застосовується з дня її офіційного опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 змін, затверджених цією постановою, який застосовується з 1 грудня 2020 року, та підпункту 1 пункту 1, пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 січня 2021 року.

Прем’єр-міністр України     Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1.У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 9, ст. 305; № 20, ст. 682; 2020 р., № 2, ст. 59; № 18, ст. 688; № 32, ст. 1096, № 38, ст. 1242, № 97, ст. 3142):

1) у пункті 2:

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

«заклад охорони здоров’я або фізична особа-підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я (далі — НСЗУ):

до 31 грудня 2020 р. — не подають скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

з 1 січня до 30 червня 2021 р. включно — подають скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

субʼєкти господарювання, які при укладенні договору не подали копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до абзацу четвертого цього пункту, мають подати НСЗУ копію цього документу в термін   до 1 липня 2021 р.».

У зв’язку з цим абзаци третій — дев’ятий вважати, відповідно, абзацами шостим – дванадцятим;

в абзаці шостому після слів «щодо надання екстреної медичної допомоги» доповнити словами «та/або надання послуг з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

2)абзац четвертий пункту 4 додатка 2 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«Звіт про медичні послуги, надані протягом грудня, не включені до звіту про медичні послуги за грудень, включаються до звіту про медичні послуги, надані протягом наступного бюджетного періоду відповідно до умов договору.».

2.У Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та І кварталі 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688, № 7, ст. 345, № 54, ст. 1661, № 73, ст. 2325, 2021 р., № 7, ст. 345):

1) пункт 173 викласти в такій редакції:

«Протягом періоду з 1 січня до 31 березня 2021 р.: запланована вартість медичних послуг відповідно до кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, розраховується як добуток граничної суми оплати за договором за грудень 2020 року та кількості місяців строку дії договору у 2021 році;

запланована вартість медичних послуг, передбачених главою 3 розділу II цього Порядку, розраховується:

у період з 1 січня по 28 лютого — як добуток граничної суми оплати за договором з НСЗУ за грудень 2020 року та кількості місяців, що входять до зазначеного періоду, яка дорівнює 2;

у період з 1 по 31 березня — як добуток граничної суми оплати за договором з НСЗУ за грудень 2020 року та коефіцієнту готовності надавати медичну допомогу цілодобово, що становить 1,3, який застосовується тільки для пакета медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» за умови відповідності надавача медичних послуг додатковим умовам закупівлі, визначеним в оголошенні НСЗУ про укладення договорів;

для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медичних послуг за договором з НСЗУ, запланована вартість медичних послуг розраховується відповідно до порядку, передбаченого для розрахунку договорів до 31 грудня 2020 року, пропорційно до строку дії договору у 2021 році;

фактична вартість медичних послуг для кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, за один місяць дорівнює граничній сумі оплати за договором за грудень 2020 року;

фактична вартість медичних послуг, передбачених главою 3 розділу II цього Порядку дорівнює їх запланованій вартості;

для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медичних послуг за договором з НСЗУ, фактична вартість медичних послуг розраховується як 1/n від запланованої вартості зазначених медичних послуг, розрахованої згідно з абзацом третім цього пункту, заокруглена до другого знака після коми, де n — кількість місяців строку дії договору;

фактична вартість медичних послуг для кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, за останній місяць строку дії договору за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця дії договору;

для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ, порядок розрахунку запланованої та фактичної вартості медичних послуг, наведений в главах 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, не застосовується.»;

2) абзац шостий пункту 11618 викласти в такій редакції:

«∑sal — гранична сума оплати за грудень 2020 р. надавачу медичних послуг, включаючи надавачів медичних послуг, правонаступником яких є цей надавач, згідно відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за медичні послуги, які надавались за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 31 розділу II цього Порядку, за договорами, умови яких застосовуються з 1 вересня 2020 року».

3. У Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІ–ІV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021р. №133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року»:

1) у пункті 12:

в абзаці одинадцятому речення друге виключити; в абзаці дванадцятому речення друге виключити;

2) у абзаці першому пункту 13 після слів «щодо наданих медичних послуг» доповнити словами «(в тому числі, надавачами медичних послуг, які були припинені шляхом реорганізації)»;

3) у абзаці третьому пункту 31 слова «та кількості місяців строку дії договору» виключити.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»
2. Установити, що:

до 31 грудня 2020 року заклад охорони здоров’я або фізична особа-підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я, не подають сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

Відсутній

2. Установити, що:

заклад охорони здоров’я або фізична особа — підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я (далі — НСЗУ):

до 31 грудня 2020 року — не подають скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

з 1 січня до 30 червня 2021 року включно — подають скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заклади охорони здоров’я, які бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги, не подають сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких заклад охорони здоров’я провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

субʼєкти господарювання, які при укладенні договору не подали копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до абзацу четвертого цього пункту, мають подати НСЗУ копію цього документу в термін до 1 липня 2021 року;

заклади охорони здоров’я, які бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги та/або надання послуг з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не подають сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких заклад охорони здоров’я провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

Додаток 2 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

надання інших медичних послуг

4.

Звіт про медичні послуги за останній звітний період подається до 23 грудня та повинен містити дані про надані послуги, інформація про які внесена до системи станом на 23 годину 59 хвилин 20 грудня. Послуги, надані після 20 грудня, включаються до звіту про медичні послуги за січень наступного року відповідно до умов договору.

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

надання інших медичних послуг

4. Звіт про медичні послуги, надані протягом грудня, не включені до звіту про медичні послуги за грудень, включаються до звіту про медичні послуги, надані протягом наступного бюджетного періоду відповідно до умов договору.

ПОРЯДОК

реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та І кварталі 2021 року, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року»

173. Протягом періоду з 1 січня до 31 березня 2021 року:

запланована вартість медичних послуг відповідно до кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, розраховується як добуток граничної суми оплати за договором за грудень 2020 року та кількості місяців строку дії договору у 2021 році;

відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медичних послуг за договором з НСЗУ, запланована вартість медичних послуг розраховується відповідно до порядку, передбаченого для розрахунку договорів до 31 грудня 2020 року, пропорційно до строку дії договору у 2021 році;

173. Протягом періоду з 1 січня до 31 березня 2021

року:

запланована вартість медичних послуг відповідно до кожного договору для   послуг,   передбачених главами 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, розраховується як добуток граничної суми оплати за договором за грудень 2020 року та кількості місяців строку дії договору у 2021 році;

запланована вартість медичних послуг, передбачених главою 3 розділу II цього Порядку, розраховується:

у період з 1 січня по 28 лютого — як добуток граничної суми оплати за договором з НСЗУ за грудень 2020 року та кількості місяців, що входять до зазначеного періоду, яка дорівнює 2;

у період з 1 по 31 березня — як добуток граничної суми оплати за договором з НСЗУ за грудень 2020 року та коефіцієнту готовності надавати медичну допомогу цілодобово, що становить 1,3, який застосовується тільки для пакета медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» за умови відповідності надавача медичних послуг додатковим умовам закупівлі, визначеним в оголошенні НСЗУ про укладення договорів;

фактична вартість медичних послуг для кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, за один місяць дорівнює граничній сумі оплати за договором за грудень 2020 року;

 

Відсутній

для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медичних послуг за договором з НСЗУ, фактична вартість медичних послуг розраховується як 1/n від запланованої вартості зазначених медичних послуг, розрахованої згідно з абзацом третім цього пункту, заокруглена до другого знака після коми, де n — кількість місяців строку дії договору;

фактична вартість медичних послуг для кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, за останній місяць строку дії договору за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця дії договору;

для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медичних послуг за договором з НСЗУ, запланована вартість медичних послуг розраховується відповідно до порядку, передбаченого для розрахунку договорів до 31 грудня 2020 року, пропорційно до строку дії договору у 2021 році;

фактична вартість медичних послуг для кожного договору для   послуг,   передбачених главами   2,   8, 15-26 розділу II цього Порядку, за один місяць дорівнює граничній сумі оплати за договором за грудень 2020 року;

фактична вартість медичних послуг, передбачених главою 3 розділу II цього Порядку дорівнює їх запланованій вартості;

для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медичних послуг за договором з НСЗУ, фактична вартість медичних послуг розраховується як 1/n від запланованої вартості зазначених медичних послуг, розрахованої згідно з абзацом третім цього пункту, заокруглена до другого знака після коми, де n — кількість місяців строку дії договору;

фактична вартість медичних послуг для кожного договору   для   послуг,   передбачених главами    2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, за останній місяць строку дії договору за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця дії договору;

Відсутнє

порядок розрахунку запланованої та фактичної вартості медичних послуг, наведений в главах 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, не застосовується.

для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ, порядок розрахунку запланованої та фактичної вартості медичних послуг, наведений в главах 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, не застосовується.
11618. Протягом періоду з 1 січня по 31 березня 2021 року запланована вартість на місяць перехідного фінансового забезпечення комплексного надання закладами охорони здоров’я медичних послуг, передбачених цією главою, розраховується як добуток глобальної ставки та кількості місяців строку дії договору.

sal — гранична сума оплати за грудень 2020 року надавачу медичних послуг за медичні послуги, які надаються за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 31 розділу II цього Порядку,

за договорами, умови яких застосовуються з 1 вересня 2020 року.

 

11618. Протягом періоду з 1 січня по 31 березня 2021 року запланована вартість на місяць перехідного фінансового забезпечення комплексного надання закладами охорони здоров’я медичних послуг, передбачених цією главою, розраховується як добуток глобальної ставки та кількості місяців строку дії договору.

∑sal — гранична сума оплати за грудень 2020 року надавачу медичних послуг та його попередникам, у разі їх наявності згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за медичні послуги, які надавались за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 31 розділу II цього Порядку, за договорами, умови яких застосовуються з 1 вересня 2020 року.

Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІ–ІV кварталах 2021 року, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 року №133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року»
12. НСЗУ не може укласти договори з одним надавачем медичних послуг щодо надання одночасно медичних послуг, які відносяться до пакетів медичних послуг:

У разі коли надавач медичних послуг одночасно надає за договором (договорами) медичні послуги, віднесені до пакетів медичних послуг, зазначених у главах 8 і 10–21 або 23–24, або 26–27, або 29–32 розділу II цього Порядку, розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені різними пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакетів медичних послуг, зазначених у главах 10–21 або 23–24, або 26–27, або 29–32 розділу II цього Порядку. Укладення договору щодо надання медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 8 розділу ІІ цього Порядку, за наявності чинного договору (договорів), до якого (яких) включено пакети медичних послуг, зазначені у главах 10—21 або 23—24, або 26— 27, або 29—32 розділу II цього Порядку, не допускається.

Якщо надавач медичних послуг одночасно надає за договором (договорами) медичні послуги, віднесені до пакетів медичних послуг, зазначених у главах 3 і 4–7 або 19–22, або 24, або 28, або 30–33 розділу II цього Порядку, розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені різними пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакетів медичних послуг, зазначених у главах 10–21 або 23–24, або 26–27, або 29–32 розділу II цього Порядку. Укладення договору щодо надання медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 3 розділу ІІ цього Порядку, за наявності чинного договору (договорів), до якого (яких) включено пакети медичних послуг, зазначені у главах 4—7 або 19—22, або 24, або 28, або 30—33 розділу II цього Порядку, не допускається.

12. НСЗУ не може укласти договори з одним надавачем медичних послуг щодо надання одночасно медичних послуг, які відносяться до пакетів медичних послуг:

У разі коли надавач медичних послуг одночасно надає за договором (договорами) медичні послуги, віднесені до пакетів медичних послуг, зазначених у главах 8 і 10–21 або 23–24, або 26–27, або 29–32 розділу II цього Порядку, розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені різними пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакетів медичних послуг, зазначених у главах 10–21 або 23–24, або 26–27, або 29–32 розділу II цього Порядку.

Якщо надавач медичних послуг одночасно надає за договором (договорами) медичні послуги, віднесені до пакетів медичних послуг, зазначених у главах 3 і 4–7 або 19–22, або 24, або 28, або 30–33 розділу II цього Порядку, розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені різними пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакетів медичних послуг, зазначених у главах 10–21 або 23–24, або 26–27, або 29–32 розділу II цього Порядку.

13. Для визначення запланованої кількості медичних послуг на підставі даних, які містяться в електронній системі охорони здоров’я щодо кількості наданих медичних послуг у 2020 році, використовуються дані щодо наданих медичних послуг, які відносяться до пакетів медичних послуг, аналогічних тим, які було включено до договорів, за якими оплачувалися медичні послуги протягом 2020 року, якщо інше не визначено цим Порядком.

13. Для визначення запланованої кількості медичних послуг на підставі даних, які містяться в електронній системі охорони здоров’я щодо кількості наданих медичних послуг у 2020 році, використовуються дані щодо наданих медичних послуг (в тому числі, надавачами медичних послуг, які були припинені шляхом реорганізації), які відносяться до пакетів медичних послуг, аналогічних тим, які було включено до договорів, за якими оплачувалися медичні послуги протягом 2020 року, якщо інше не визначено цим Порядком.
31. Тариф на медичні послуги, які включені до згаданих у пункті 30 пакетів медичних послуг, передбачені специфікаціями, визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок.

Глобальна ставка на місяць встановлюється:

для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за відповідними пакетами за договором з НСЗУ у березні 2021 року, як добуток граничної суми оплати за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та/або «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» за договором з надавачем медичних послуг у березні 2021 року, що враховує готовність закладу надавати медичну допомогу цілодобово, прогнозного значення індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), який становить 1,073, визначеного Основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 роки, наведеними у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021—2023 роки» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2049), та кількості місяців строку дії договору;

31. Тариф на медичні послуги, які включені до згаданих у пункті 30 пакетів медичних послуг, передбачені специфікаціями, визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок.

Глобальна ставка на місяць встановлюється:

для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за відповідними пакетами за договором з НСЗУ у березні 2021 року, як добуток граничної суми оплати за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та/або «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» за договором з надавачем медичних послуг у березні 2021 року, що враховує готовність закладу надавати медичну допомогу цілодобово, прогнозного значення індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), який становить 1,073, визначеного Основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 роки, наведеними у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 роки» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2049);

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

І.Визначення проблеми

Відповідно до процедури звітування щодо наданих медичних послуг за договорами, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», до звітів за грудень місяць включаються медичні послуги, надані по 20 грудня включно, а медичні послуги, надані після 20 грудня, включаються до звітів за січень місяць наступного року.

При реалізації зазначених положень на практиці постали питання щодо адміністрування цього процесу в кінці бюджетного періоду з урахуванням необхідності дотримання термінів щодо подання фінансової звітності відповідно до законодавства.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» встановлені вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, зокрема однією із вимог є наявність умов для медичного обслуговування населення та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства.

Пунктом 14 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1073) встановлено, що суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає пропозицію яка повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

З метою визначення строків подання надавачами послуг з медичного обслуговування населення відповідних сканкопій, що підтверджують доступність будівель для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, та їх відповідність будівельним нормам і правилам, визначених законодавством, виникла необхідність внесення відповідних змін.

Крім того, проєкт постанови «Про внесення змін до деяких актів Кабінету

Міністрів України» (далі — проєкт постанови) розроблено з огляду на необхідність вдосконалення порядку розрахунку запланованої та фактичної вартості медичних послуг при здійсненні хірургічних операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах, при наданні стаціонарної допомоги дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, а також внесення змін до порядку розрахунку за договорами про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я за глобальною ставкою.

Проєктом постанови здійснюється уточнення порядку оплати за договорами медичного обслуговування населення за надані медичні послуги, які можуть бути віднесені до декількох пакетів медичних послуг одночасно у H^V кварталах 2021 року.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни + _
Держава +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* + _

ІІ. Цілі державного регулювання

Прийняття проєкту постанови забезпечить реалізацію положень частини шостої статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорони здоров’я» (далі — Основи законодавства).

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проєкту постанови було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, передбачених у розділі ІІ  Аналізу регуляторного впливу (далі — Аналіз).
Альтернатива 2

Прийняття проєкту постанови забезпечить реалізацію положень частини шостої статті 18 Основ законодавства

Врегулювання питання подачі документів, які підтверджують вільний доступ до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Крім того проєкт постанови удосконалить реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Вигоди відсутні. Витрати відсутні.
Альтернатива 2 Прийняття проєкту постанови удосконалить реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення Прийняття проєкту постанови не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Вигоди відсутні. Витрати відсутні.
Альтернатива 2 Громадяни України матимуть змогу отримати медичні послуги за програмою медичних гарантій. Витрати відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 295 1049 903 858 3105
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 9,5% 33,8% 29,1% 27,6% 100%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Ситуація залишиться на існуючому рівні. Витрати відсутні.
Альтернатива 2 Прийняття проєкту постанови:

врегулювання питання подачі звітності за останній місяць 2020 року;

вдосконалення порядку розрахунку запланованої та фактичної вартості медичних послуг при здійсненні хірургічних операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах, при наданні стаціонарної допомоги дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;

врегулювання питання термінів подачі звітності по доступності будівель для маломобільних груп населення.

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 Поточні витрати залишаються незмінними
Альтернатива 2 Витрати відсутні

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 — цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання.

Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу.

Альтернатива 2 4 Прийняття проєкту постанови удосконалить реалізацію програми медичних гарантій.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Для держави:

врегулювання питання подачі

Для держави:

Додаткових витрат не прогнозується.

Така альтернатива є найбільш
звітності за останній місяць 2020 року

Для громадян:

вдосконалення порядку розрахунку запланованої та

фактичної вартості медичних послуг при здійсненні

хірургічних операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах, при наданні

стаціонарної допомоги дорослим та дітям без

проведення хірургічних операцій

Для суб’єктів господарювання:

врегулювання питання термінів подачі звітності по доступності будівель для маломобільних груп населення

Для громадян:

Відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Відсутні

оптимальною, оскільки удосконалить механізм реалізації програми медичних гарнатій.
Альтернатива 1 Для держави:

Відсутні

Для громадян:

Відсутні.

Для суб’єктів господарювання:

Відсутні

Для держави:

Відсутні

Для громадян:

Відсутні.

Для суб’єктів господарювання:

Відсутні.

Дана альтернатива не забезпечує потреби у розв’язанні проблеми та досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у розділі 1 Аналізу. Ризики відсутні.
Альтернатива 2 Перевага даної альтернативи полягає в тому, що прийняття проєкту постанови повною мірою вирішує проблему.

Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме:

врегулювання питання подачі звітності за останній місяць 2020 року;

вдосконалення порядку розрахунку запланованої та фактичної вартості медичних послуг при здійсненні хірургічних операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах, при наданні стаціонарної допомоги дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;

врегулювання питання термінів подачі звітності по доступності будівель для маломобільних груп населення.

Ризики відсутні.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмами, які забезпечать розв’язання проблеми, є:

визначення підстав для здійснення моніторингу;

визначення механізму підготовки та безпосереднє проведення моніторингу;

визначення механізму здійснення перерахунків за медичні послуги надані з порушенням умов договору;

передбачення в договорі заходів, які можуть вживатися замовником при виявленні порушень умов договору;

встановлення процедури оскарження висновків, які робляться замовником за результатом здійсненого моніторингу.

При цьому, розв’язання визначених в розділі І Аналізу регуляторного впливу проблем забезпечать такі заходи:

 1. Організаційні заходи для впровадження регулювання:

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування суб’єктів господарської діяльності, які уклали договір про медичне обслуговування населення з НСЗУ, про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення у засобах масової інформації та розміщенні на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

 1. Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарської діяльності у сфері надання медичної допомоги:

1) ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет);

2) організувати виконання вимог регулювання.

VI.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва додається.

Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва в межах даного Аналізу регуляторного впливу.

VII.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування надання медичної допомоги в Україні, проєкт постанови доцільно запроваджувати на необмежений термін. Зміна строку дії регуляторного акту можлива у разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких разроблений цей проєкт регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб — високий. Проєкт постанови та відповідний аналіз регуляторного впливу підлягає оприлюдненю на офіційному вебсайті МОЗ.
 2. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься не пізніше ніж за три місяці до припинення його дії.

Періодичне відстеження результативності не здійснюватиметься.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України протягом усього терміну його дії.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Додаток 1

до Аналізу регуляторного впливу

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1. Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень 56,62 грн 56,62 грн
2. Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень 0,00 грн 0,00 грн
3. Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 0,00 грн 0,00 грн
4. Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень 0,00 грн 0,00 грн
5. Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень 0,00 грн 0,00 грн
6. Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 0,00 грн 0,00 грн
7. Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень 0,00 грн 0,00 грн
8. Інше (уточнити), гривень 0,00 грн 0,00 грн
9. РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 56,62 грн 56,62 грн
10. Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 1344 1048
11. Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 76097,28 76097,28

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання 02 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) Х 28.31 грн = 56,62 грн

Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо Прогнозні витрати на 1-го середнього суб’єкта господарювання складатимуть 56,62 грн Прогнозні витрати на 1-го малого суб’єкта господарювання складатимуть 56,62 грн Прогнозні витрати на 1-го мікросуб’єкта господарювання складатимуть — 56,62 грн Прогнозні витрати на 1-го середнього суб’єкта господарювання складатимуть — 56,62 грн Прогнозні витрати на 1-го малого суб’єкта господарювання складатимуть — 56,62 грн Прогнозні витрати на 1-го мікросуб’єкта господарювання складатимуть -56,62 грн

 

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) Нові податки та збори не запроваджуються

 

Вид витрат Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) Змін не передбачається

 

Вид витрат Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо) Регулювання не змінює норми у сфері державного нагляду (контролю)

 

Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік стартовий) Разом за рік (стартовий) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) Не потребує витрат на отримання адміністративних послуг

 

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) Змін не передбачається

 

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу Не потребує найму додаткового персоналу

 

Додаток 2

до Аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «01» грудня 2020 р. по «25» грудня 2020р.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Консультації із суб’єктами господарювання що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. 35 Регулювання сприймається.
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2 018 (с/п), у тому числі малого підприємництва 1 659 (с/п) та мікропідприємництва 359 (с/п);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 54 % .

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий

номер

Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали) 0,00 0,00 0,00
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5. Інші процедури
6. Разом, гривень 0,00 0,00 0,00
7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1761 1761 1761
8.  Сумарно, гривень 0,00 0,00 0,00
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 0,00 0,00 0,00
10. Процедури організації виконання вимог регулювання 0,00 0,00 0,00
11. Процедури офіційного звітування.
12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0,00 0,00 0,00
13. Інші процедури 0,00 0,00 0,00
14. Разом, гривень 56,62 0,00 0,00
15. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. 1761 1761 1761
16. Сумарно, гривень 99707,82 0,00 0,00

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва.

Реалізація проєкту постанови до якого проводиться аналіз регуляторного впливу не потребує додаткового фінансування з державного та/або місцевого бюджетів.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті