Розпорядження КМУ від 24.03.2021 р. № 276-р

09 Квітня 2021 5:44 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 24 березня 2021 р. № 276-р
Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік
ВИТЯГ

1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду на 2021 рік (далі — план дій), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити:

виконання плану дій в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 2021 рік;

розроблення у двотижневий строк деталізованих заходів, якими передбачатиметься поетапне виконання завдань, визначених планом дій, та внесення їх до електронної системи моніторингу і контролю його виконання;

супроводження у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471, згідно з переліком, що додається;

погодження протягом 10 днів проектів актів, розроблених на виконання плану дій;

включення інформації про виконання плану дій до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік.

3. Секретаріатові Кабінету Міністрів України забезпечити організацію моніторингу виконання плану дій на єдиному веб-порталі електронного урядування.

Перенесення строку виконання завдання у межах календарного року або зміна відповідального виконавця здійснюється за рішенням урядового комітету відповідно до пропозицій, поданих Секретаріатові Кабінету Міністрів України відповідальним виконавцем із зазначенням підстав такої зміни.

Пропозиції щодо виключення, уточнення змісту кроку та/або індикатора подаються відповідальними виконавцями Секретаріатові Кабінету Міністрів України для розгляду таких пропозицій у разі доцільності на засіданні Кабінету Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 24 березня 2021 р. № 276-р

ПЛАН
пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

Кроки Відповідальні за виконання Строк Індикатор виконання Очікувані результати
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо часткової державної компенсації вартості виробничого обладнання, закупленого з метою виробництва складної медичної продукції протиепідемічного призначення (медичне обладнання, фармацевтичні вироби) Мінстратегпром

Мінекономіки

Мінфін

МОЗ

жовтень подано Кабінетом Міністрів України до Верхов­ної Ради України законопроект запровадження часткової державної компенсації вартості виробничого обладнання, закупленого з метою виробництва медичної продукції
Проведення оглядів витрат у сфері охорони здоров’я в частині здійснення централізованих закупівель лікарських засобів, медичних виробів і послуг; забезпечення організації і регулювання діяльності установ та окремих заходів з охорони здоров’я МОЗ

Мінфін

грудень проведено огляди витрат

подано Кабінетові Міністрів України звіти про результати оглядів

підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів на централізоване забезпечення населення лікарськими засобами, медичними виробами і послугами; удосконалення механізму використання бюджетних коштів; оптимізація видатків, що спрямовуються на забезпечення організації і регулювання діяльності установ та окремих заходів у системі охорони здоров’я, в тому числі з інформатизації
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо механізму надання додаткових медичних послуг ветеранам війни та членам їх сімей, моніторингу його ефективності Мінветеранів

МОЗ

НСЗУ

червень прийнято постанову Кабінету Міністрів України надання можливості ветеранам війни та членам їх сімей користуватися медичними послугами, що не включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення, оплату надання яких гарантує держава
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо встановлення права ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на безоплатну психологічну, медико-психологічну, реабілітаційну допомогу та освіту впродовж життя (освіта дорослих) Мінветеранів

МОЗ

вересень подано Кабінетом Міністрів України до Верхов­ної Ради України законопроект забезпечення доступу ветеранів війни та осіб, на яких поширюється Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до послуг з психологічної, медико-психологічної, реабілітаційної допомоги та до освіти впродовж життя (освіта дорослих) на безоплатній основі
Розроблення дорожньої карти впровадження медичного страхування МОЗ червень прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення дорожньої карти впровадження медичного страхування визначення основоположних засад функціонування системи медичного страхування в Україні та етапів здійснення заходів, спрямованих на їх реалізацію
Впровадження нової моделі проходження інтернатури МОЗ

МОН

Мінфін

вересень видано наказ МОЗ формування якісної післядипломної підготовки здобувачів освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в інтернатурі, зокрема шляхом узгодження процесу післядипломної підготовки медичних фахівців із сучасними умовами ринкової економіки та законодавством
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я в частині розширення контингенту працівників сфери охорони здоров’я МОЗ квітень прийнято постанову Кабінету Міністрів України забезпечення безперервного професійного розвитку понад 300 тис. професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, та молодших спеціалістів з медичною освітою; врегулювання та забезпечення побудови ефективної моделі безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, забезпечення чіткості, прозорості системи безперервного професійного розвитку і нарахування балів, створення єдиної бази та доступність до неї для провайдерів, отримувачів послуг та органів, при яких діють атестаційні комісії; розширення переліку працівників, які проходять безперервний професійний розвиток, шляхом включення до нього медичних спеціалістів, що здобули освіту в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство»
Розширення програми медичних гарантій на 2021 рік, зокрема шляхом включення нових медичних послуг з ведення вагітності на амбулаторному рівні, лікування туберкульозу на первинному рівні, послуги перитонеального діалізу на амбулаторному рівні, лікування хворих з онкогематологічними та гематологічними захворюваннями МОЗ

НСЗУ

квітень

протягом року

прийнято акт Кабінету Міністрів України

проведено комунікаційну кампанію для органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я та пацієнтів з питань виконання програми медичних гарантій

впровадження якісної та ефективної системи фінансування за надання медичної допомоги в автономізованих закладах охорони здоров’я на всіх рівнях медичної допомоги, у тому числі в закладах загальнодержавного рівня
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо підвищення оплати праці медичним працівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери МОЗ

Мінфін

Мінекономіки

Мінсоцполітики

квітень прийнято акт Кабінету Міністрів України забезпечення гідних умов та рівня оплати праці, соціальних гарантій для медичних працівників
Затвердження стандартів якості медичної допомоги, заснованих на засадах доказової медицини, для високоякісної, економічно ефективної допомоги з використанням кращих практик МОЗ вересень видано наказ МОЗ забезпечення якісного медичного обслуговування з оптимізованою системою використання ресурсів, максимально ефективне і безпечне задоволення медико-санітарних потреб отримувачів медичної допомоги
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» щодо оплати медичних послуг МОЗ

НСЗУ

квітень подано Кабінетом Міністрів України до Верхов­ної Ради України законопроект створення умов для залучення додаткових фінансових ресурсів з метою реалізації програми медичних гарантій
Розширення функціональності електронної системи охорони здоров’я МОЗ

НСЗУ

Мінцифри

інші центральні органи виконавчої влади

грудень впроваджено п’ять нових електронних сервісів для пацієнтів: електронний кабінет пацієнта, медичні висновки про тимчасову непрацездатність, модуль імунізації, модуль чутливих даних, план лікування розширення функціональності електронної системи охорони здоров’я та впровадження нових електронних сервісів для пацієнтів, що дасть змогу забезпечити надання якісних, безпечних та доступних цифрових медичних послуг для пацієнтів; продовжити депаперизацію та зменшити адміністративне навантаження на медичних працівників; формувати єдиний медичний інформаційний простір та інтероперабельність, інтегрованість і гармонійний взаємозв’язок із суміжними сферами
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я» МОЗ

НСЗУ

Мінцифри

інші центральні органи виконавчої влади

квітень прийнято акт Кабінету Міністрів України детальне планування заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я, що сприятиме досягненню таких довгострокових цілей, як підвищення якості та доступності медичних послуг, розширення прав і можливостей пацієнтів, забезпечення їх безперервної медичної допомоги та безпеки, підвищення ефективності управління та використання ресурсів, високий рівень поінформованості населення щодо питань здорового способу життя, профілактики захворювань та отримання медичної допомоги
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1018 МОЗ квітень прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України створення цілісної та ефективної системи охорони психічного здоров’я населення, що передбачає підвищення рівня психічного здоров’я населення та поліпшення якості життя
Запровадження нових методик проведення досліджень лабораторними установами, стандартизація порядку і процедур діяльності, розвитку існуючої мережі лабораторій МОЗ червень видано наказ МОЗ удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я, що пов’язані з біологічними ризиками, та впровадження інструментів управління біологічними ризиками, зокрема шляхом поліпшення якості послуг, що надаються лабораторними установами
Вжиття заходів до попередження та раннього виявлення інфекційних хвороб шляхом розроблення та затвердження плану заходів щодо елімінації кору та краснухи в Україні до 2025 року МОЗ червень видано наказ МОЗ запобігання поширенню соціально небезпечних хвороб; зменшення економічних витрат і збереження здоров’я шляхом попередження/раннього виявлення інфекційних хвороб; збільшення охоплення профілактичними щепленнями згідно з національним календарем щеплень
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах» МОЗ грудень подано Кабінетом Міністрів України до Верхов­ної Ради України законопроект зниження рівня споживання трансжирів усіма віковими групами, поліпшення поживної цінності харчових продуктів, у тому числі за рахунок збільшення використання більш здорових жирів (наприклад, мононенасичених або поліненасичених жирів)
Створення єдиного аеромедичного простору в Україні з метою здійснення аеромедичної евакуації та транспортування анатомічних матеріалів та реципієнтів МОЗ квітень прийнято постанову Кабінету Міністрів України забезпечення можливості перевезення донорського органа/реципієнта авіаційним транспортом, а також прискорення отримання якісної спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам із пілотних регіонів
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів щодо затвердження методики з питань формування ціни придбання плазми для фракціонування та порядку і умов повернення вироблених на замовлення препаратів крові МОЗ квітень прийнято акти Кабінету Міністрів України забезпечення доступу населення до безпечної і якісної донорської крові, її компонентів та препаратів у достатній кількості
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження Порядку тимчасового зупинення експорту препаратів крові, вироблених із заготовленої на території України плазми для фракціонування МОЗ квітень прийнято акт Кабінету Міністрів України реалізація принципу пріоритетності забезпечення запасів компонентів крові як універсального та загальнодоступного ресурсу держави
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про допоміжні репродуктивні технології» МОЗ квітень подано Кабінетом Міністрів України до Верхов­ної Ради України законопроект урегулювання на законодавчому рівні прав та обов’язків жінок, які є сурогатними матерями для безплідних пар; адаптація законодавства України до міжнародних вимог у частині поводження з донорськими репродуктивними клітинами, ембріонами і тканинами
Розроблення та впровадження пакета медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення НСЗУ

МОЗ

липень прийнято постанову Кабінету Міністрів України створення ефективного механізму фінансування третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та забезпечення впровадження програми державних гарантій медичного обслуговування населення на третинному рівні
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питання застосування алотрансплантатів шкіри як окремого виду біоімплантатів МОЗ листопад прийнято постанову Кабінету Міністрів України забезпечення пацієнтів, які отримали значні опіки тіла, доступною та ефективною медичною допомогою з використанням алотрансплантатів шкіри
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми розвитку допомоги при інсульті МОЗ липень

жовтень

схвалено Концепцію Державної цільової програми

затверджено Державну цільову програму

формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я різних рівнів та видів допомоги пацієнтам з інсультом із залученням мультидисциплінарних команд; забезпечення доступу пацієнтів до інформації про інсульт, профілактичних заходів, лікарських засобів, своєчасної та якісної медичної допомоги, що дасть змогу зменшити рівень смертності та інвалідизації пацієнтів з інсультом
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» МОЗ

Держлікслужба

квітень прийнято постанову Кабінету Міністрів України поліпшення доступу до лікарських засобів для кінцевого споживача та запровадження прозорих та чітких вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження Типової форму договору про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачу МОЗ

Держлікслужба

квітень прийнято акт Кабінету Міністрів України урегулювання правовідносин між суб’єктами господарювання, які матимуть право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами та іншими суб’єктами господарювання — операторами поштового зв’язку, з метою доставки лікарських засобів кінцевому споживачу
Розроблення та затвердження Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, та опису, зображення і порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами МОЗ жовтень видано наказ МОЗ встановлення та недопущення неконтрольованого і незаконного втручання умовних сервісів та сторонніх осіб у процес доставки ліків, які не мають права її здійснювати
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» стосовно перегляду підстав для проведення лабораторного аналізу якості МОЗ

Держлікслужба

вересень прийнято постанову Кабінету Міністрів України підвищення ефективності заходів державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться на територію України, виробництва яких розташовані за межами країн — членів ЄС або країн — партнерів ЄС (які мають угоди про взаємне визнання з ЄС)
Створення умов, що гарантують надходження на вітчизняний ринок якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів, у тому числі медичних газів МОЗ

Держлікслужба

протягом року покращено матеріально-технічну базу не менш як 15 лабораторій територіальних органів Держлікслужби збільшено кількість проведених лабораторних аналізів лікарських засобів орієнтовно в 15 разів (з 961 серії до 15 тис. серій) створення умов для забезпечення населення якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами шляхом оснащення лабораторій для здійснення контролю лікарських засобів, а також медичних газів, у тому числі кисню медичного
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті