Розпорядження КМУ від 28 квітня 2021 р. № 377-р

29 Квітня 2021 5:37 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28 квітня 2021 р. № 377-р
Про схвалення Концепції розвитку системи надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на 2021–2026 роки

1. Схвалити Концепцію розвитку системи надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на 2021–2026 роки, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування в місячний строк розробити та подати Кабінетові Міністрів України на затвердження проект плану заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 28 квітня 2021 р. № 377-р

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку системи надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на 2021–2026 роки

Проблема, яка потребує розв’язання

Концепція розроблена на основі Конституції України та законів України, рекомендацій ВООЗ, стандартів та принципів acquis communautaire, а також з урахуванням національних практик і досвіду держав — членів ЄС.

У кожному суспільстві є люди, які страждають на захворювання, що мають важкий, хронічний, прогресуючий перебіг, загрожують життю людини та потребують життєвого і, як правило, дороговартісного лікування. Для таких громадян у розвинутих державах світу передбачаються додаткові державні гарантії (соціальні, медичні, фінансові тощо), які повинні забезпечити їх життєво необхідними медичними послугами та товарами, зокрема лікарськими засобами, медичними виробами, продуктами спеціального лікувального харчування, без надання яких життя та здоров’я таких людей опиняються під загрозою. Громадяни, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, належать до особливо вразливої категорії людей, оскільки їх лікування довічне, життєво необхідне та дороговартісне.

Відповідно до Рекомендації Ради ЄС від 8 червня 2009 р. щодо дій у сфері рідкісних (орфанних) захворювань № 2009/С 151/02 рідкісне захворювання визначається як захворювання, яке становить загрозу життю людини або характеризується тяжким прогресуючим, хронічним перебігом, поширеність якого серед населення не частіше ніж 5 осіб на 10 000 населення.

Усього в світі налічується від 5 000 до 8 000 рідкісних (орфанних) захворювань, що вразили 6—8 відсотків населення. Один із основних пріоритетів ВООЗ є забезпечення державами доступу людей до необхідної їм медичної допомоги та реабілітації, зокрема громадян із рідкісними (орфанними) захворюваннями.

Ураховуючи зазначені принципи та пріоритети, Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, заходи з профілактики таких захворювань, організацію надання медичної допомоги, безперервний та безоплатний доступ до необхідних лікарських засобів, медичних виробів та відповідних харчових продуктів для спеціального лікувального харчування.

Рада ЄС прийняла Рекомендацію 8 червня 2009 р. щодо дій у сфері надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання № 2009/C 151/02, в якій одним із завдань державам — членам ЄС було розробити та запровадити до кінця 2013 року національний програмний документ (план, стратегію, концепцію тощо) з концептуальними засадами стосовно дій щодо рідкісних (орфанних) захворювань у межах їх національної системи охорони здоров’я. Серед основних завдань на рівні ЄС та національному рівні є такі: використання визначень, кодифікацій та класифікацій рідкісних (орфанних) захворювань, організація науково-дослідної роботи, створення референтних центрів та мереж із рідкісних (орфанних) захворювань, організація механізму експертизи рідкісних (орфанних) захворювань, створення та налагодження міжсекторальної взаємодії органів державної влади, громадських об’єднань та територіальних громад.

Крім того, в багатьох розвинутих державах світу (Великобританії, Канаді, Італії, Німеччині, Угорщині, Польщі, Нідерландах) для прийняття обґрунтованих рішень щодо питань забезпечення населення медичними технологіями використовується мультикритеріальний аналіз прийняття рішень. Мультикритеріальний аналіз — комплексний аналітичний процес, який дозволяє прозоро враховувати ряд критеріїв, наприклад поширеність, смертність і перебіг захворювання, рівень потреби в лікарських засобах, медичних виробах та/або медичних послугах; клінічну ефективність та безпеку, соціально-економічні наслідки; економічну доцільність, вплив на бюджет, та оцінювати відповідно до їх значень та важливості. Такий аналіз дає змогу визначити стратегію лікування та встановити рівень фінансового впливу в умовах обмеженого бюджету, який не повинен перекладатися на громадянина.

Застосування наведеного інструменту також рекомендовано керівними рекомендаціями Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR та Лондонської школи економіки і політичних наук LSE.

Протягом останніх років більшість держав ЄС прийняли національні плани (стратегії) щодо дій стосовно рідкісних (орфанних) захворювань чи лікарських засобів, медичних виробів та продуктів спеціального лікувального харчування, які допомогли актуалізувати питання організації надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

В Україні на сьогодні не прийнято комплексного програмного документа з концептуальними засадами стосовно надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання. Така ситуація не дозволяє нашій державі якісно, комплексно та ефективно реалізовувати державні гарантії та політику в сфері надання медичних послуг громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, а також вирішувати нагальні питання такі, як запобігання новим випадкам рідкісних (орфанних) захворювань серед населення України, поліпшення якості життя громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, повноцінна інтеграція таких громадян у суспільство, забезпечення можливості їх активної трудової та іншої суспільно корисної діяльності.

Основними проблемами національної системи охорони здоров’я щодо рідкісних (орфанних) захворювань є:

відсутність державного реєстру громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, а також єдиного інформаційного простору обміну інформацією про таких громадян в рамках Електронної системи охорони здоров’я, зокрема з метою реєстрації громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, та збору медичних даних;

відсутність мультидисциплінарного підходу під час надання допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, а також алгоритму дій у разі підозрі на рідкісні (орфанні) захворювання, маршрутів надання медичної допомоги таким громадянам;

труднощі діагностики рідкісних (орфанних) захворювань;

обмежений доступ громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, до медичної допомоги, зокрема до лікарських засобів, медичних виробів, продуктів спеціального лікувального харчування;

відсутність обізнаності про рідкісні (орфанні) захворювання, інформаційної та психологічної підтримки громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, та членів їх сімей;

висока вартість необхідних лікарських засобів для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, медичних виробів та продуктів спеціального лікувального харчування;

відсутність прозорого та неупередженого підходу до процедури прийняття рішень щодо державної підтримки громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

Мета і строки реалізації Концепції

Мета Концепції — зменшити смертність від рідкісних (орфанних) захворювань, підвищити якість життя громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, шляхом забезпечення справедливого та рівного доступу до якісної медичної допомоги таким громадянам, зокрема до якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, до медичних виробів та продуктів спеціального лікувального харчування, а також психологічного супроводу. Мета і цілі цієї Концепції відповідають Цілям сталого розвитку на 2016–2030 роки, затвердженим Порядком денним в галузі розвитку на Саміті ООН, що відбувся у вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Концепція ґрунтується на принципах:

пріоритету прав і свобод людини, забезпечення прав на охорону здоров’я;

доступу до якісної медичної допомоги без дискримінації за будь-якою ознакою;

доказової медицини щодо профілактики, діагностики та лікування.

Концепція є документом середньострокового планування, що визначає мету, цілі та підходи у формуванні політики у сфері рідкісних (орфанних) захворювань. Реалізація цієї Концепції розрахована на період 2021–2026 років.

Реалізацію Концепції передбачається здійснювати за такими стратегічними цілями:

розроблення прозорого та неупередженого підходу до процедури прийняття рішень щодо державної підтримки громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

проведення епідеміологічного дослідження з метою отримання даних про рідкісні (орфанні) захворювання в Україні, а саме створення та ведення державного реєстру громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

забезпечення рівного та своєчасного доступу громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, до методів раннього виявлення рідкісних (орфанних) захворювань;

забезпечення справедливого доступу громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, до лікарських засобів, медичних виробів та продуктів спеціального лікувального харчування;

надання якісної медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

надання соціально-психологічної підтримки громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, та членам їх сімей;

підвищення професійної кваліфікації фахівців з ранньої діагностики, профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань;

сприяння мульти- та міжсекторальній взаємодії громадських об’єднань з рідкісних (орфанних) захворювань у реалізації Концепції;

підвищення обізнаності населення щодо проблем рідкісних (орфанних) захворювань та їх профілактики;

розвиток міжнародного та наукового співробітництва в сфері надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

здійснення моніторингу реалізації Концепції за допомогою показників виконання окремих цілей та заходів, щорічне звітування перед Кабінетом Міністрів України про досягнуті результати.

Кінцевою метою реалізації Концепції є досягнення таких цілей:

збереження, зміцнення та відновлення здоров’я громадян, продовження тривалості життя;

ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів;

сприяння застосуванню принципів доступності до всіх ланок надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

забезпечення дотримання міжнародних стандартів освіти та підготовки фахівців, які будуть залучені до процесу надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

застосування новітніх інформаційних технологій і підходів у системі надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми пропонується такими шляхами.

Розроблення прозорого та неупередженого підходу до процедури прийняття рішень щодо державної підтримки громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на основі мультикритеріального аналізу

У рамках реалізації Концепції пропонується розроблення підходу до процедури прийняття рішень щодо підтримки громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

Підхід до процедури прийняття рішень щодо підтримки громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, за рахунок бюджетних коштів має базуватися на визначених критеріях, що лежатимуть в основі мультикритеріального аналізу;

Проведення епідеміологічного дослідження з метою отримання даних про рідкісні (орфанні) захворювання в Україні

Проблему наявності актуальних епідеміологічних даних про рідкісні (орфанні) захворювання в Україні передбачається розв’язати шляхом створення та ведення державного реєстру громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, а також єдиного інформаційного простору обміну інформацією про таких громадян в рамках Електронної системи охорони здоров’я.

Даний інструмент дасть змогу:

отримувати актуальні епідеміологічні дані про кількість громадян та поширеність рідкісних (орфанних) захворювань;

забезпечувати ширший доступ громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, до специфічної високовартісної терапії.

Забезпечення рівного та своєчасного доступу громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання до методів раннього виявлення рідкісних (орфанних) захворювань

Дві третини рідкісних (орфанних) захворювань виявляють у ранньому дитячому віці, у 50 відсотків — погіршений прогноз для життя, у 35 відсотків випадків є причиною смерті протягом першого року життя, у 10 відсотків — у віці один — п’ять років, у 12 відсотків — у віці п’ять–п’ятнадцять років.

За даними державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України», у 2018 році на диспансерному обліку з хромосомними та спадковими патологіями перебувало 38 134 особи, з яких 24 371 — діти віком до 17 років, 13 763 — дорослі віком 18 років і старші.

Значна кількість рідкісних (орфанних) захворювань при ранньому виявленні можуть піддаватися корекції з повною або частковою реабілітацією громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

Завдяки сучасним медичним технологіям рідкісні (орфанні) захворювання, які раніше вважалися інкурабельними, мають сьогодні можливість патогенетичного або симптоматичного лікування, що дозволяє повернути в суспільство фізично і соціально адаптованих, працездатних людей чи принаймні покращити якість їх життя.

На даний момент в Україні в закладах охорони здоров’я проводяться лише чотири програми скринінгу новонароджених за такими рідкісними (орфанними) захворюваннями, як фенілкетонурія, гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром.

Проблему забезпечення раннього виявлення рідкісних (орфанних) захворювань передбачається розв’язати шляхом:

проведення оцінки клінічної ефективності, економічної доцільності та впливу на бюджет, додаткових неонатальних скринінгових програм та неінвазивного пренатального тестування з метою прийняття рішення щодо їх впровадження у клінічну практику та фінансування за рахунок коштів державного бюджету;

сприяння у впровадженні у клінічну практику нових неонатальних скринінгових програм та неінвазивного пренатального тестування, що фінансуватимуться з інших джерел, не заборонених законодавством;

забезпечення безперервного та належного фінансування існуючих скринінгових програм, а також ефективного їх адміністрування.

Забезпечення доступу громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, до лікарських засобів, медичних виробів та продуктів спеціального лікувального харчування

Особливістю лікарських засобів, медичних виробів для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, продуктів спеціального лікувального харчування, що використовуються для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, є їх надзвичайно висока вартість порівняно з іншими лікарськими засобами, медичними виробами, що спричинено розподілом вартості на досить незначну кількість громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання. Крім того, у собівартості лікарських засобів для лікування рідкісних (орфанних) захворювань питому вагу становлять витрати на розроблення та дослідження таких лікарських засобів, що також впливає на їх високу вартість на ринку. Як наслідок, фінансова доступність медичних виробів, лікарських засобів для лікування рідкісних (орфанних) захворювань та продуктів спеціального лікувального харчування є вкрай низькою для переважної більшості громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання. Самостійне їх придбання громадянами, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, призводить до непомірних фінансових витрат.

У результаті значна кількість громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, позбавлена можливості отримувати необхідну їм медичну допомогу, зокрема лікарські засоби для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, медичні вироби та продукти спеціального лікувального харчування.

На сьогодні джерелами для фінансування закупівлі лікарських засобів для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, медичних виробів та продуктів спеціального лікувального харчування є, як правило, державний та місцеві бюджети, міжнародні неурядові організації, неурядові організації інших держав, громадські об’єднання та благодійні організації, приватні спонсори.

Забезпечення населення лікарськими засобами, медичними виробами та продуктами спеціального лікувального харчування, підвищення рівня їх доступності є невід’ємною складовою державної політики у сфері охорони здоров’я, яка спрямована на створення системи, орієнтованої на громадянина, як це впроваджено у розвинутих європейських державах.

Проблему забезпечення доступності лікарських засобів для лікування рідкісних (орфанних) захворювань передбачається розв’язати шляхом:

призначення поза межами інструкції для медичного застосування лікарського засобу за відсутності в Україні необхідних лікарських засобів для лікування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

відбору лікарських засобів та медичних виробів, продуктів спеціального лікувального харчування до переліку лікарських засобів, медичних виробів, продуктів спеціального лікувального харчування.

Удосконалення медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання

Проблему забезпечення якісної медичної допомоги передбачається розв’язати шляхом:

забезпечення заходів повторної діагностики громадян, у яких не встановлено діагноз, на підставі результатів нових наукових досліджень рідкісних (орфанних) захворювань;

перегляду існуючих та розроблення і затвердження нових галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я для виявлення, ранньої діагностики та надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

розроблення та затвердження маршрутів надання медичної допомоги для категорій осіб з рідкісними (орфанними) захворюваннями;

забезпечення розвитку національного та міжнародного співробітництва з питань рідкісних (орфанних) захворювань, отримання та обміну досвідом щодо скринінгових програм, методів діагностики та лікування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

забезпечення навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників, які беруть участь у профілактиці, виявленні, діагностиці та наданні медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, зокрема первинну медичну допомогу;

створення та забезпечення належного функціонування системи реабілітації та паліативної допомоги для громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

Забезпечення надання соціально-психологічної підтримки громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, та членам їх сімей

Проблему забезпечення надання соціально-психологічної підтримки громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, та членам їх сімей передбачається розв’язати шляхом:

розроблення програм соціально-психологічної підтримки громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

розширення доступу до послуг з охорони психічного здоров’я громадян з рідкісними (орфанними) захворюваннями;

створення комплексу послуг з охорони психічного здоров’я громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, що включають ранню психодіагностику порушень психічного здоров’я, медичну допомогу;

удосконалення методів діагностики порушень психічного здоров’я громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

надання вільного доступу до консультативних послуг у сфері охорони психічного здоров’я не лише громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, а і членам їх сімей.

Забезпечення надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, та членам їх сімей

Значна роль в ефективній реалізації національної політики у сфері рідкісних (орфанних) захворювань покладається на референтні центри рідкісних (орфанних) захворювань.

З огляду на наведене вирішити питання щодо забезпечення координації допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, пропонується шляхом створення національної мережі референтних центрів рідкісних (орфанних) захворювань.

Створення та розвиток національної мережі референтних центрів рідкісних (орфанних) захворювань в Україні відбувається шляхом:

визначення правового статусу референтного центру рідкісних (орфанних) захворювань;

встановлення в нормативно-правових актах вимог та критеріїв, яким повинен відповідати референтний центр рідкісних (орфанних) захворювань;

затвердження переліку референтних центрів рідкісних (орфанних) захворювань;

встановлення критеріїв для призначення спеціалістів з рідкісних (орфанних) захворювань — осіб, які мають справу з певними рідкісними (орфанними) захворюваннями, які не охоплені визначеними референтними центрами, та затвердження їх переліку;

оприлюднення переліку референтних центрів рідкісних (орфанних) захворювань та спеціалістів із рідкісних (орфанних) захворювань на веб-сайті МОЗ та НСЗУ;

сприяння участі референтних центрів рідкісних (орфанних) захворювань та окремих спеціалістів із рідкісних (орфанних) захворювань у Європейських референтних мережах із рідкісних (орфанних) захворювань;

дотримання під час організації роботи референтних центрів рідкісних (орфанних) захворювань мультидисциплінарного підходу для надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

Підвищення професійної кваліфікації спеціалістів з ранньої діагностики, профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань

Низький рівень обізнаності спеціалістів первинної медичної допомоги стосовно виявлення та ранньої діагностики рідкісних (орфанних) захворювань, а також відсутність або недосконалість національних галузевих стандартів надання медичної допомоги при багатьох рідкісних (орфанних) захворюваннях призводить до встановлення невчасних або неправильних діагнозів громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

Проблеми професійної кваліфікації спеціалістів з діагностики та надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання передбачається розв’язати шляхом:

підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, які надають медичну допомогу в сфері рідкісних (орфанних) захворювань;

створення освітніх програм для спеціалістів та платформ неформальної освіти для навчання та надання інформації про підтримку громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

проведення для спеціалістів заходів, спрямованих на обмін досвідом та знаннями з іноземними фахівцями, які спеціалізуються на відповідних рідкісних (орфанних) захворюваннях, у формі тренінгів, семінарів, вебінарів тощо.

Сприяння мульти- та міжсекторальній взаємодії громадських об’єднань із рідкісних (орфанних) захворювань у реалізації Концепції

У багатьох державах світу громадські об’єднання із рідкісних (орфанних) захворювань відіграють дуже важливу роль в реалізації державної політики у сфері рідкісних (орфанних) захворювань. Такі громадські об’єднання співпрацюють з міжнародними неурядовими організаціями, зокрема EURORDIS, беруть участь в роботі різних органів. Крім репрезентативних функцій та функцій громадського контролю, такі об’єднання сприяють вирішенню багатьох питань шляхом партнерства з усіма відповідними інституціями, які допомагають покращити становище та якість життя громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

Основна мета діяльності таких громадських об’єднань — надання громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, та їх сім’ям інформації, допомоги та захисту їх інтересів і прав у межах медичної, соціальної, юридичної та іншої допомоги.

У рамках європейських проектів, спрямованих на удосконалення механізму надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, та у співпраці з міжнародними неурядовими організаціями проводяться національні конференції з питань рідкісних (орфанних) захворювань, на яких окреслюються керівні принципи, обговорюються актуальні питання та проблеми, приймаються рекомендації та пропозиції щодо розроблення національних планів.

Підвищення обізнаності населення щодо проблем рідкісних (орфанних) захворювань та їх профілактики

Рівень знань про рідкісні (орфанні) захворювання підвищується, однак інформація про конкретні рідкісні (орфанні) захворювання часто все ще залишається важко доступною. Тому необхідність доступу до такої інформації є актуальною не лише серед громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, та їх сімей, а і серед спеціалістів із рідкісних (орфанних) захворювань та державних органів.

У багатьох державах публічну інформацію про рідкісні (орфанні) захворювання можна одержати на веб-сайтах громадських об’єднань, державних установ, наукових центрів. За підтримки ЄС утворюються безоплатні інформаційні та довідкові служби.

Проблему низької обізнаності населення щодо рідкісних (орфанних) захворювань та їх профілактики пропонується розв’язати шляхом проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про рідкісні (орфанні) захворювання, налагодження співпраці з міжнародними неурядовими організаціями, неурядовими організаціями інших держав та громадськими об’єднаннями з рідкісних (орфанних) захворювань.

Розвиток міжнародного та наукового співробітництва стосовно надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання

Концепція передбачає:

забезпечення міжнародного співробітництва з міжнародними неурядовими організаціями, неурядовими організаціями інших держав у сфері рідкісних (орфанних) захворювань та іншими подібними інституціями;

підключення до відповідних міжнародних реєстрів та мереж;

приєднання до європейських проектів щодо рідкісних (орфанних) захворювань;

участь українських експертів, медичних працівників та науковців у профільних проектах та наукових дослідженнях.

Міжнародне співробітництво стосовно надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання доцільно запроваджувати шляхом:

поступової адаптації національного законодавства до керівних принципів, рекомендацій та документів ЄС;

співпраці з іншими державами та європейськими інституціями, що залучені до надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання (на рівні міністерств, референтних центрів рідкісних (орфанних) захворювань, громадських об’єднань тощо);

сприяння реалізації ініціатив референтних центрів рідкісних (орфанних) захворювань щодо налагодження та розвитку співробітництва.

Здійснення моніторингу реалізації Концепції за допомогою показників виконання окремих цілей та заходів, щорічне звітування перед Кабінетом Міністрів України про досягнуті результати

Вирішення питання регулярного здійснення моніторингу за виконанням Концепції за допомогою показників виконання окремих цілей та заходів про досягнуті результати пропонується шляхом щорічного звітування перед Кабінетом Міністрів України.

Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Очікуваний результат
Громадяни, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання позитивний вплив позитивне сприйняття реалізації Концепції у зв’язку з підвищенням рівня доступу громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, і до методів своєчасного їх виявлення, якісної медичної допомоги, зокрема якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів та медичних виробів, продуктів спеціального лікувального харчування сприйняття реалізації Концепції у зв’язку зниженням витрат громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на медичні послуги, підвищення рівня доступу до медичної допомоги та соціально-психологічної підтримки таких громадян та членів їх сімей
Заклади охорони здоров’я позитивний вплив у короткостроковій перспективі — внесення змін до штатного розпису та підбір медичних працівників у закладах охорони здоров’я та інше у довгостроковій перспективі після організації роботи закладу охорони здоров’я — надання медичних послуг більш якісно та комплексно, що прискорить процес одужання громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання
Спеціалісти із рідкісних (орфанних) захворювань позитивний вплив сприйняття реалізації Концепції та плану заходів щодо реалізації Концепції у зв’язку із додатковими можливостями щодо навчання, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які надають медичну допомогу громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, створення освітніх програм для фахівців та неформальних освітніх платформ для навчання та надання інформації про підтримку таких громадян, а також у зв’язку із створенням мережі референтних центрів рідкісних (орфанних) захворювань

Очікувані результати реалізації Концепції

Очікуваними результатами реалізації Концепції є:

підвищення рівня доступу громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, до методів своєчасного виявлення рідкісних (орфанних) захворювань, якісної медичної допомоги, зокрема ефективних та безпечних лікарських засобів, медичних виробів та продуктів спеціального лікувального харчування;

створення мережі референтних центрів рідкісних (орфанних) захворювань;

зменшення витрат громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на медичні послуги та підвищення рівня доступу до медичної допомоги;

створення інструментів для прийняття рішень щодо державної підтримки громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

підвищення рівня обізнаності населення щодо проблем рідкісних (орфанних) захворювань та їх профілактики;

підвищення професійної кваліфікації з ранньої діагностики, профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань;

підвищення рівня соціально-психологічної підтримки громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, та членів їх сімей.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються на відповідний рік, благодійних організацій, міжнародної технічної та фінансової допомоги, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті