Постанова КМУ від 27.12.2017 р. № 1077

27 Грудня 2017 12:25 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27.12.2017 р. № 1077

Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я

Відповідно до частини п’ятої статті 24 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я;

Типове положення про спостережну раду закладу охорони здоров’я.

 1. Внести до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 642 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 96, ст. 2761), зміни, що додаються.
 2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Прем’єр-міністр України                              В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27.12.2017 р. № 1077

ПОРЯДОК

утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я

 1. Цей Порядок визначає механізм утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я як наглядового органу закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, що надає медичну допомогу вторинного та/або третинного рівня, з яким головним розпорядником бюджетних коштів укладено договір про медичне обслуговування населення.

Спостережна рада також може утворюватися при іншому закладі охорони здоров’я.

 1. Спостережна рада утворюється за рішенням власника (уповноваженого ним органу) у кількості не більш як 15 осіб.
 2. Спостережна рада, що утворюється при закладі охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, складається з:
 • одного представника власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу);
 • представників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або виконавчого органу відповідної місцевої ради — від однієї до чотирьох осіб;
 • депутатів місцевих рад (за згодою) — від однієї до двох осіб;
 • представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції (за згодою), — від однієї до восьми осіб (по одному представнику).
 1. Спостережна рада діє на засадах добровільності, відкритості та прозорості. Усі витрати, пов’язані з організацією засідань спостережної ради, здійснюються за рахунок закладу охорони здоров’я.
 2. Строк повноважень спостережної ради — три роки.
 3. Член спостережної ради повинен відповідати таким вимогам:
 • бездоганна ділова репутація;
 • відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень спостережною радою, зокрема відсутність трудових відносин із закладом охорони здоров’я;
 • наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері охорони здоров’я, зокрема захисту прав пацієнтів;
 • відсутність непогашеної судимості.
 1. Власник закладу охорони здоров’я (уповноважений ним орган) повідомляє про намір утворити спостережну раду при закладі охорони здоров’я державної або комунальної форми власності на своєму офіційному веб-сайті та надсилає письмову пропозицію структурним підрозділам з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або органам місцевого самоврядування.

Про намір утворити спостережну раду при закладі охорони здоров’я власник закладу охорони здоров’я (уповноважений ним орган) письмово повідомляє керівнику такого закладу.

 1. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів з дати отримання письмової пропозиції, а депутати місцевих рад (за згодою), представники громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, протягом 10 робочих днів з дати розміщення інформації на офіційному веб-сайті власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу) надсилають власнику закладу охорони здоров’я пропозиції щодо включення своїх представників до її складу.
 2. Відбір представників громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, проводиться шляхом рейтингового голосування за кандидатів у члени спостережної ради на офіційному веб-сайті власника закладу охорони здоров’я у строк, що не перевищує 20 днів.

Для проведення рейтингового голосування та опрацювання його результатів власник закладу охорони здоров’я утворює комісію у складі від трьох до п’яти осіб.

Комісія забезпечує підготовку бланка для голосування в електронній формі (далі — електронний бюлетень) та розміщення його на офіційному веб-сайті власника закладу охорони здоров’я.

Рейтингове голосування за кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, у члени спостережної ради здійснюється шляхом заповнення електронних бюлетенів. В електронному бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища усіх кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування.

Електронний бюлетень для голосування заповнюється шляхом обов’язкового виставлення кандидатам від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, рейтингових балів від 1 до 5. Кожен з рейтингових балів виставляється лише один раз незалежно від кількості включених до електронного бюлетеня кандидатів.

Електронний бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, є недійсним.

Підрахунок голосів здійснюється комісією.

У разі коли за результатами рейтингового голосування з відбору кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, їх кількість перевищує вісім осіб, проводиться повторне рейтингове голосування серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість балів.

Якщо від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, запропоновано до восьми кандидатів, рейтингове голосування не проводиться.

Комісія перевіряє відповідність кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу), структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або виконавчого органу відповідної місцевої ради, депутатів місцевих рад вимогам, визначеним у пункті 8 цього Порядку. У разі відповідності кандидатів зазначеним вимогам комісія пропонує власнику закладу охорони здоров’я (уповноваженому ним органу) прийняти рішення про обрання їх до складу спостережної ради.

 1. Власник закладу охорони здоров’я (уповноважений ним орган) протягом 10 робочих днів після отримання пропозицій від комісії приймає рішення про утворення спостережної ради та затвердження її персонального складу.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27.12.2017 р. № 1077

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про спостережну раду закладу охорони здоров’я

Загальна частина

 1. Це Положення визначає мету діяльності, права та обов’язки спостережної ради, організацію її роботи.
 2. Спостережна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, статутом (положенням) чи іншим установчим документом закладу охорони здоров’я і положенням про спостережну раду.
 3. Основними принципами діяльності спостережної ради є:
 • колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;
 • прозорість діяльності;
 • неупередженість і рівноправність членів спостережної ради;
 • незалежність.

Мета діяльності, права та обов’язки

 1. Метою діяльності спостережної ради є сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.
 2. Спостережна рада:
 • затверджує план роботи спостережної ради;
 • розглядає питання щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я;
 • розглядає питання щодо дотримання закладом охорони здоров’я прав та забезпечення безпеки пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, в тому числі питання щодо належного розгляду скарг пацієнтів (їх законних представників, членів сім’ї та родичів) та реагування закладу охорони здоров’я на такі скарги;
 • розглядає питання щодо результатів фінансово-господарської діяльності закладу охорони здоров’я;
 • вносить керівнику закладу охорони здоров’я пропозиції з питань діяльності закладу охорони здоров’я, покращення якості забезпечення населення медичним обслуговуванням, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури закладу охорони здоров’я;
 • подає пропозиції керівнику закладу охорони здоров’я щодо оптимізації організаційної структури такого закладу за напрямами його діяльності;
 • розглядає інші питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю закладу охорони здоров’я, здійсненням медичного обслуговування, дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів;
 • інформує власника закладу охорони здоров’я (уповноважений ним орган) про недоліки діяльності такого закладу, випадки недодержання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення;
 • подає пропозиції власнику закладу охорони здоров’я (уповноваженому ним органу) та керівнику закладу охорони здоров’я щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у закладі охорони здоров’я;
 • з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації, на зборах, конференціях тощо, оприлюднює результати своєї роботи на офіційних веб-сайтах закладів охорони здоров’я (за наявності) і власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу), розміщує інформацію про діяльність спостережної ради на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я в доступних для пацієнтів місцях.
 1. Спостережна рада має право:
 • на отримання доступу її членів згідно з вимогами законодавства до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови спостережної ради на ім’я керівника закладу охорони здоров’я;
 • залучати експертів до проведення аналізу окремих питань діяльності закладу охорони здоров’я з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.

Склад спостережної ради

 1. До складу спостережної ради входять голова, заступник голови, секретар і члени спостережної ради.
 2. Члени спостережної ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою більшістю голосів голову спостережної ради, а також за пропозицією голови — секретаря спостережної ради.
 3. Строк повноважень спостережної ради становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом спостережної ради більше двох строків підряд.
 4. Членство у спостережній раді припиняється у разі:
 • систематичної (більше трьох разів підряд) відсутності без поважних причин члена спостережної ради на її засіданнях;
 • надходження мотивованого повідомлення від органу / організації, від якого / якої було делеговано члена спостережної ради, за підписом керівника про відкликання свого представника та припинення його членства у спостережній раді;
 • скасування державної реєстрації громадського об’єднання / організації, представника якого / якої обрано до складу спостережної ради;
 • неможливості члена спостережної ради брати участь у роботі спостережної ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена спостережної ради недієздатним або обмежено дієздатним;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена спостережної ради;
 • подання членом спостережної ради відповідної заяви;
 • смерті члена спостережної ради.
 1. У разі припинення представником громадськості, громадського об’єднання чи організації, що здійснює професійне самоврядування, членства у спостережній раді його місце може зайняти наступний за черговістю кандидат до складу спостережної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування.

Рішення про включення нового члена до спостережної ради затверджується власником закладу охорони здоров’я (уповноваженим ним органом).

Організація роботи спостережної ради

 1. Спостережну раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.
 2. Голова спостережної ради:
 • організовує діяльність спостережної ради;
 • визначає функціональні обов’язки заступника голови, секретаря і членів спостережної ради;
 • скликає і веде засідання спостережної ради, виносить на розгляд спостережної ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує рішення спостережної ради;
 • підписує листи та інші документи спостережної ради;
 • представляє спостережну раду у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, власником закладу охорони здоров’я (уповноваженим ним органом), підприємствами, установами, організаціями;
 • здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності спостережної ради, в межах її повноважень.
 1. Секретар спостережної ради:
 • готує проект плану роботи спостережної ради з урахуванням пропозицій її членів;
 • забезпечує подання членам спостережної ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;
 • забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;
 • веде і зберігає протоколи засідань спостережної ради та іншу документацію;
 • веде облік присутності членів спостережної ради на її засіданнях;
 • забезпечує інформування громадськості про діяльність спостережної ради;
 • здійснює інші повноваження і виконує доручення голови спостережної ради, пов’язані з організацією її діяльності.
 1. Члени спостережної ради мають право:
 • брати участь у засіданнях спостережної ради;
 • ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях спостережної ради шляхом внесення їх до порядку денного;
 • брати участь у розгляді питань спостережною радою та подавати пропозиції до проектів рішень спостережної ради.
 1. Члени спостережної ради не мають права перешкоджати діяльності закладу охорони здоров’я, здійсненню медичного обслуговування населення.
 2. Члени спостережної ради не мають права розголошувати відомості, що становлять лікарську таємницю, персональні дані та іншу інформацію з обмеженим доступом, розголошення якої заборонено законодавством, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків членів спостережної ради. Члени спостережної ради підписують зобов’язання щодо нерозголошення такої інформації (у довільній формі).

Неправомірне розголошення такої інформації може бути підставою для виключення члена із складу спостережної ради.

 1. Спостережна рада провадить свою діяльність за планами роботи, які формуються на підставі пропозицій її членів.
 2. Засідання спостережної ради скликає та проводить її голова, у разі його відсутності — заступник голови.
 3. Засідання спостережної ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал, і вважаються правоможними, якщо на них присутні дві третини її членів.
 4. Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови спостережної ради, власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу) або однієї третини членів спостережної ради.

Вимога про скликання позачергового засідання спостережної ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення.

 1. Засідання спостережної ради проводяться у відкритому або закритому режимі.

У разі коли на засіданні спостережної ради розглядаються питання, пов’язані з інформацією з обмеженим доступом, за рішенням спостережної ради засідання проводяться у закритому режимі.

 1. Рішення спостережної ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови спостережної ради.

 1. Член спостережної ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член спостережної ради під час голосування має один голос.
 2. Розгляд питань, що виносяться на засідання спостережної ради, та прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.

Протокол підписується головуючим та секретарем спостережної ради і надсилається усім членам спостережної ради.

Члени спостережної ради можуть письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу і є його невід’ємною частиною.

 1. Рішення спостережної ради доводяться до відома власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу) та керівника закладу охорони здоров’я для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті власника закладу охорони здоров’я та офіційному веб-сайті закладу охорони здоров’я (за наявності) з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом, що не може бути розголошена.
 2. Спостережна рада подає власнику закладу охорони здоров’я (уповноваженому ним органу) річний звіт про свою роботу. У разі визнання діяльності спостережної ради незадовільною власник закладу охорони здоров’я (уповноважений ним орган) приймає обґрунтоване рішення про формування нового складу спостережної ради.

Члени спостережної ради, діяльність якої визнано незадовільною, не можуть входити до наступного складу спостережної ради.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27.12.2017 р. № 1077

ЗМІНИ,

що вносяться до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я

Доповнити пункт 5 підпунктами 26 і 27 такого змісту:

«26) розглядати пропозиції спостережної ради закладу, що надаються в межах її компетенції, та вживати заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у закладі;

27) з урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо інформації з обмеженим доступом, забезпечувати доступ членів спостережної ради закладу до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови спостережної ради закладу на ім’я Керівника закладу.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті